Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen"

Transkript

1 Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga skulder och det är förändringen i dessa poster som räknas om till kassaflöde i finansieringssektorn Omräkningen ger ett nettobelopp, dvs. det sammanlagda beloppet för nyemission, utdelning, nyupplåning och amortering KFA Finansieringssektorn 1 Fem små uppgifter för KFA-3 Finansieringssektorn (1) Företagets aktier har kvotvärdet 250 kr och aktiekapitalet ( ) består därmed av aktier. Nu gör man en nyemission med villkoret N (1:2) och hela emissionsbeloppet inbetalas till plusgirot. (2) Vid ingången av året hade företaget ett lån i utländsk valuta. Lånets belopp är USD och lånet är bokfört till dollarkursen 6,60 SEK. Lånet är räntefritt men under året ska USD betalas tillbaka och av detta skäl är denna del av lånet bokfört som en kortfristig skuld. Nu betalas dessa USD tillbaka och dollarkursen är vi betalningstillfället 7,00 SEK. (3) Vinsten föregående år var och i samband med bolagsstämman beslutar man att av föregående års vinst ska delas ut till ägarna och resten ska balanseras i ny räkning, dvs. föras till ett konto för fritt eget kapital som heter Balanserad vinst/förlust (4) Tidigare gjorde man en nyemission och fick därmed in kr samtidigt som aktiekapitalet ökades med samma belopp. För att öka aktiekapitalet ytterligare har man beslutat om en fondemission och den ska ske till villkoret F (1:3) räknat på det antal aktier och det aktiekapital som är aktuellt efter nyemissionen i deluppgift 1. (5) Dollarkursen vid bokslutstillfället är 7,20 SEK. Bokföringen sker i SEK och lånet ska därför omvärderas enligt denna valutakurs.

2 Konton för uppgifterna till KFA-3 (1XXX) Kassa/bank (2XXX) Aktiekapital IB (2XXX) Föregående års vinst IB (2XXX) Balanserad vinst (2XXX) Långfristigt lån 0 IB IB (8XXX) Valutakursdifferenser (2XXX) Kortfristig del av långfristigt lån IB Förändring i Tlm Förändring i EK och S Resultat KFA Investeringssektorn 2

3 Att tänka på i finansieringssektorn Grundläggande är att om eget kapital och långfristiga skulder ökat eller minskat, så har också likvida medel ökat eller minskat... men eget kapital kan innehålla uppskrivningar, vilka i så fall tillhör investeringssektorn och ska tas bort från finansieringssektorn... de kortfristiga skulderna kan innehålla kortfristiga delar av långfristiga skulder och dessa ska i så fall räknas till finansieringssektorn... finns det utländska lån kan det finnas valutakursdifferenser i resultatet och då ska dessa beaktas när finansieringssektorns kassaflöde beräknas Förändringen i balansboxen... T at EK res T örök EK övr S övr S rök Notera att kontot för Aktiekapital (inom ramen för EKövr) har ökat med ! T lm Tlm + Török + Tat = EKres + EKövr + Sövr + Srök Tlm = EKres + Srök - Török + EKövr + Sövr - Tat

4 Den grova kassaflödesanalysen (exemplet) Tlm = EKres + Srök - Török + EKövr + Sövr - Tat = Den grova kassaflödesanalysen indikerar att minskning i likvida medel ( ) beror på att den löpande verksamheten har gett ett negativt kassaflöde ( ) och att finansieringssektorns tillskott ( ) inte är tillräckligt för att täcka den löpande verksamhetens utflöde. Speciellt ser det ut som om företaget tagit upp ett nytt lån till beloppet KFA Finansieringssektorn 5 Samband mellan sektorerna (exemplet) Även om huvuddelen av resultatposterna och rörelseskulderna tillhör den löpande verksamheten, inkluderas även poster som tillhör finansieringssektorn i dessa. Exemplet visar på valutakursdifferenser i resultatet och kortfristiga delar av långfristiga skulder. KFA Finansieringssektorn 6

5 Förändringen i likvida medel ( ) beror nu enbart på poster som tillhör finansieringssektorn. T at 0 T örök 0 0 EK res EK res Notera att det nu ser ut som om man både har lånat mer EK övr pengar ( ), samtidigt S övr som man har amorterat S rök ( )! 0 S rök T lm KFA Finansieringssektorn 7 Realiserade och orealiserade valutakursdifferenser Inga nya pengar har dock lånats, samtidigt som man har amorterat mer än Man betalade , dvs mer än skuldens belopp och därför finns det en realiserad valutakursförlust i resultatet ( ). I resultatet finns även en orealiserad valutakursförlust ( ). Denna orealiserade valutakursförlust uppkom då skulden omvärderades till ett högre belopp ( ). KFA Finansieringssektorn 8

6 Hela exemplet, dvs. den löpande verksamheten, investeringssektorn och finansieringssektorn, mer detaljerat KFA Finansieringssektorn 9 Om finansieringssektorns resultatposter läggs samman med resultatposterna från den löpande verksamheten och investeringssektorn, så ser RR ut så här: Intäkter Div kostnader Nedskrivning av maskiner Avskrivning Förlust vid försäljning av maskiner Rörelseresultat Räntekostnader Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Årets resultat KFA Finansieringssektorn 10

7 ... och balansräkningens sammanlagda förändring ser ut så här... Anläggningstillgångar Intäkter Diverse kostnader Nedskrivning Avskrivning Förlust fsg av maskin Räntekostnad Valutakursdifferens Skatt EK rörelseresultat ( ) EK resultat ( ) EK uppskrivningsfond EK övr Långfristiga skulder Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Kassa Ränteskuld Skatteskuld KFA Finansieringssektorn 11.. så gäller följande färgning av sektorerna i RR... Intäkter Div kostnader Nedskrivning av maskiner Avskrivning Förlust vid försäljning av maskiner Rörelseresultat Räntekostnader Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Årets resultat KFA Finansieringssektorn 12

8 ... och i BR.... Anläggningstillgångar Intäkter Diverse kostnader Nedskrivning Avskrivning Förlust fsg av maskin Räntekostnad Valutakursdifferens Skatt EK rörelseresultat ( ) EK resultat ( ) EK uppskrivningsfond EK övr EK totalt ( ) Kortfristiga fordringar Kassa Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Ränteskuld Skatteskuld S övr ( ) S rök ( ) KFA Finansieringssektorn 13 Kassaflödesanalys (indirekt metod) Rörelseresultat Justering för poster som hanteras under investeringssektorn Erlhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Rörelsefordringar (förändring) Kortfristiga rörelseskulder (förändring) Långfristiga rörelseskulder (förändring) Den löpande verksamheten Nettoinvestering i anläggningstillgångar Investeringsverksamheten Nettobetalningar ägartransaktioner Nettobetalningar transaktioner med långivare Finansieringssektorn Totalt kassaflöde

9 Att tänka på när det gäller Eget kapital Förändringen i Eget kapital inkluderar uppskrivningsfondens förändring. Uppskrivningsfonden förändrig visar sällan uppskrivningens belopp, samtidigt som den tillhör investeringssektorn Förändringen i Eget kapital kan inkludera uppskrivningar trots att det inte finns någon uppskrivningsfond Aktiekapitalets förändring visar inte betalade belopp eftersom den kan inkludera fondemissioner och det kan finnas överkurser Efter justering för uppskrivningar är förändringen i Eget kapital en nettoförändring, dvs. summan av ägartillskott och ägaruttag Särredovisning av ägartillskott och ägaruttag kräver extra information om den ena av de två posterna KFA Finansieringssektorn 15 Enklast är att räkna på den totala förändringen av EK EK IB + Ägarinsättning - Ägaruttag + Uppskrivning + Resultat = EK UB Ägarinsättning = (EK UB -EK IB ) + Ägaruttag Uppskrivning Resultat Uppskrivning: Ägaruttag: Ägarinsättning = Ägarinsättning = KFA Finansieringssektorn 16

10 Fortsättning med Intertrade med den löpande verksamheten och investeringssektorn från de föregående gångerna och nu ska finansieringssektorn färgas och beräknas KFA Finansieringssektorn 17 Fyll i mallen med normala tecken, dvs med plus för intäkter och minus för kostnader! Intertrade AB (large) RESULTATRÄKNING % 16,0 G Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning Personalkostnader Försäljn varor 25% sv Löner (normala) Försäljn varor till EU Semesterlöner Intäktsreduktioner Sociala avgifter S: Återvunna kundförluster Sociala avgifter på intjänad semester S:a Nettoomsättning Övr personalkostnader S:a Personalkostnader Kursvinst rörelsen Avskrivningar m.m. Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar Nedskrivning av maskiner/inventarier Avskrivningar byggnader S:a Rörelseintäkter Avskrivningar maskiner/inv Avskrivningar datorer Rörelsens kostnader (Varor och förnödenheter mm) S:a Avskrivningar m.m Handelsvaror (Kostand Sålda Varor) Övriga rörelsekostnader mm Kursförluster S:a Handelsvaror mm Förlust vid avyttr maskiner/inv S:a Övriga rörelsekostnader mm Bruttovinst Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader ## Övriga externa kostnader Finansiella poster Renhålln och städning Vinst/förlust, fsg av finansiella anläggningstillgångar El för drift Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier Ränteintäkter x Reparation och underhåll Kursdifferenser - lån Övr transportmedel Kursdifferenser - räntor x Marknadsföring Räntekostnader x Factoringavgifter S:a Räntor och liknande resultatposter Kontorsmaterial Företagsförsäkringar Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Kundförluster Övriga riskkostnader Bokslutsdispositioner IT-tjänster Förändring av ackumulerade överavskrivningar Tidningar och tidskrifter Avsättning till periodiseringsfond S:a Övriga externa kostnader S:a Bokslutsdispositioner Skriv in era personuppgifter!! Gruppnummer Resultat före skatt Namn Mailadress Namn Mailadress Årets skatt x Namn Mailadress Namn Mailadress Årets resultat ## KFA Finansieringssektorn 18

11 Intertrade AB (large) BALANSRÄKNING Fyll i mallen med normala tecken, dvs använd inte minus för kredtiposter på balanskontots kreditsida!! TILLGÅNGAR IB 2011 UB 2011 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER IB 2011 UB 2011 Anläggningstillgångar Byggnader Aktiekapital Ack avskrivn byggnader Uppskrivningsfond Mark Reservfond Maskiner och inventarier Balanserad vinst/förlust Ack avskrivn maskiner Överkursfond Datorer Redovisat resultat Ack avskrivn datorer S:a Eget kapital Finansiella anläggningstillgångar Obeskattade reserver S:a Anläggningstillgångar Ack överavskrivningar Periodiseringsfonder S:a Obeskattade reserver Avsättning för garantiåtaganden S:a Avsättningar Utnyttjad checkräkningskredit Omsättningstillgångar Lån i utländsk valuta Varulager m.m. Övr långfristiga skulder Lager Förskott till leverantörer S:a Långfristiga skulder Fordringar Kortfristig del av långfr skuld Kundfordringar Leverantörsskulder Osäkra kundfordringar Skatteskulder Nedskrivning kundfordringar Moms redovisningskonto Övr interimsfordringar Personalens källskatt Avräkn sociala avgifter Kassa och bank Upplupna semlöner Plusgiro Upplupna soc. avgifter på sem.lön Checkräkningskredit 0 Upplupna räntekostnader Bankkonton Övr interimsskulder S:a Omsättningstillgångar S:a Kortfristiga skulder S:A TILLGÅNGAR S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULD KFA Finansieringssektorn 19 Intertrade AB (large) KASSAFLÖDESANALYS 2011 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 0 Rörelseresultat Justering för resultatposter som hanteras under investeringssektorn Nedskrivninar och avskrivningar Övriga påverkande poster -( ) Erhållen ränta Erlagd ränta ( ) Betald inkomstskatt ( ) Kassaflöde från den löpande verksamheten före försändring ar av rörelsekapitalet Förändringar i rörelsekapital: Ökning (-) / Minskning (+) av varulager -( ) Ökning (-) / Minskning (+) av kundfordringar -( ) Ökning (-) / Minskning (+) av övriga rörelsefordringa och liknande poster Ökning (+) / Minskning (-) av leverantörsskulder Ökning (+) / Minskning (-) av övriga kortfristiga rörelseskulder Ökning (+) / Minskning (-) av långfristiga rörelse ( ) Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Försäljning av maskiner och inventarier Förvärv, maskiner och inventarier EK-förändring Försäljning av aktier Förvärv av aktier Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utdelning Nyemission Amortering av skuld ( ) Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE OK Skuldförändring Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut KFA Finansieringssektorn 20

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering KREDITTRANSAKTIONER Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit Vid kreditförsäljning av varor och tjänster så utgår ingen betalning vid försäljningstillfället utan först vid

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013

Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Redovisningsprinciper 10 Noter 11 Underskrifter 14 Revisionsberättelse 15

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring. Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring. Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg FÖ6 Redovisning & bokföring» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition Måns och Bill har startat ett företag sedan två

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer