Uppgifter föreläsning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgifter föreläsning"

Transkript

1 Linköpings universitet IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt ABL (Aktiebolagslagen), kap 1-7, 11-13, ÅRL (Årsredovisningslagen), kap 1-6 BFL (Bokföringslagen) 1 BFNs normgivning Inledning BFNAR 2001:2 (Löpande bokföring) alt BFNAR 2013:2 (Bokföring) BFNAR 2012:1 (K3), kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, och 8 IAS 1 (Utformning av finansiella rapporter) RedR 1 (Årsredovisning i aktiebolag), kap 1-6 Uppgifter föreläsning

2 Vecka 1 Uppgift 1 Företaget Sydfalk AB är ett handelsföretag som säljer prydnadssaker över hela världen. Företaget använder sig av en kostnadsslagsindelad resultaträkning och i företagets resultatrapport kan man se nedanstående kontosaldon: (alla belopp i tusentals kronor). Din uppgift är att överföra aktuella kontosaldon till resultaträkningen, och redovisa enl FAR:s uppfattning, som den kommer till uttryck i RedR 1! Konto Debetsaldo Kreditsaldo Försäljning Sverige Lämnade kassarabatter 200 Realisationsförlust (lagertruck) 150 Dröjsmålsräntor på leverantörsskulder 10 Försäljning övriga länder Avskrivningar enl. plan (bilar) 600 Förändring lager Avskrivning enl. plan (lagerlokaler) 210 Reklam 800 Valutakursförlust kundfordringar 20 Löner (lager) Avskrivning enl. plan (inventarier) 710 Löner administration Ränteintäkt (bankmedel) 50 Löner försäljning Inköp av varor för försäljning Erhållna kassarabatter 260 Valutakursvinst på banklån (lånet i USD) 30 Nedskrivning av inventarier 400 Kundförluster (av normal karaktär) 100 Valutakursvinst på kundfordringar 10

3 Din uppgift är att överföra aktuella kontosaldon till resultaträkningen, och redovisa enl FAR:s uppfattning, som den kommer till uttryck i RedR 1! Nettoomsättning Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor... Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Nedskrivning av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är AT Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat (inkomstskatt, aktuell och uppskjuten) Övriga skatter Årets resultat

4 Vecka 1 Uppgift 2 Barba AB anskaffar i början av år 2000 en fastighet för totalt tkr. Fastighetens taxeringsvärde uppgår till tkr fördelat med tkr på byggnad och tkr på marken. Byggnaden bedöms ha en nyttjandeperiod om 20 år. I början av år 2005 har fastighetens marknadsvärde ökat och ledningen i Barba AB beslutar att skriva upp fastigheten så att redovisat värde uppgår till tkr fördelat med tkr på byggnaden och tkr på marken. Samtidigt bedöms nyttjandeperioden kunna förlängas med 10 år. A I början av år 2008 (februari) säljer Barba AB denna fastighet för tkr (exkl moms). B Barba AB har ett aktiekapital på tkr. fördelat på aktier. Vid stämman under våren (april) 2008 beslutar man återköpa var fjärde aktie och för varje aktie man återköper får aktieägarna 32 kr. För in IB på nedanstående konton år 2008 och bokför försäljningen och övriga transaktioner som tillhör denna. Bokför därefter aktuelt återköp av aktier. (1XXX) Byggnad ( 2XXX) Aktiekapital Resultat vid avyttring ( 1XXX) Ackumulerade avskrivningar enligt plan ( 2XXX) Uppskrivningsfond ( 2XXX) Egna aktier ( 1XXX) Mark ( 2XXX) Balanserad vinst ( 1XXX) Kassa / Bank

5 Uppgift 3 I nedanstående tabell finns balansräkningen uppdelad på tillgångar, aktiekapital, övrigt bundet eget kapital, fritt eget kapital samt skulder i ett utgångsläge. Detta utgångsläge gäller för de fyra företagen A-D. Utifrån utgångsläget skall du fylla i balansräkningarna för de fyra företagen med hänsyn taget till vad som händer under år 1. Informationen för vart och ett av företagen finns nedan och det är bara det som finns beskrivet som händer respektive företag. Uppgiften rättas kolumnvis och poäng kräver att samtliga värden i kolumnen ska vara korrekta. (tkr) Balansräkning i utgångsläget Företag A Företag B Företag C Företag D Tillgångar Aktiekapital Övrigt bundet EK Fritt EK Skulder Företag A gör en förlust på 700 och en fondemission F 1:5 genom överföring av bundet eget kapital, samtidigt som skulderna minskar med Företag B gör en vinst på 800 och en nyemission N 1:4 kurs 100%. Skulderna ökar samtidigt med Företag C gör en förlust på 350 samt en nyemission N 3:10 kurs 130%. Skulderna minskar med 400 och man för över 400 från fritt eget kapital till reservfonden. 4. Företag D delar ut 300 till ägarna trots att årets resultat endast var en vinst på 50. Skulderna minskar 500 och man gör en inlösen till beloppet vilket är 25% över kvotvärdet.

6 Vecka 1 Uppgift 4 Företaget Utsälj AB har ett lån i utländsk valuta. Vid början av år 20X8 är den långfristiga skulden på GBP och kortfristig del av den långfristiga skulden uppgår till GBP. Det finns också vid ingången av 20X8 en upplupen ränta på detta lån som uppgår till 250 GBP. Alla dessa poster är bokförda till pundkursen 11,00 SEK. Amortering och ränta betalas 1 september. Amorteringen är på GBP och räntan är på 750 GBP. Aktuell kurs vid amortering och räntebetalning i september är pundkursen 10,50 SEK. Upplysningar inför bokslutet år 20X8 är att GBP skall amorteras under 20X9 samt att upplupen ränta på det utländska lånet uppgår till 300 GBP. Pundkursen den 31/12 är 10,20 SEK För in ingående balanser, bokför amorteringen och räntebetalningen i september samt gör nödvändiga konteringar för lånet samt ränta på lånet vid bokslutet den 31/12 20X8 på nedanstående konton. Långfristig skuld Plusgiro Valutakursdifferens Kortfristig del av långfristig skuld Upplupen ränta Räntekostnad

7 Uppgift 5 Trade AB är ett företag som köper och säljer glas. Under förra året hade företaget vissa problem med sina kundfordringar. En fordran på butikskedjan Dukar AB skrevs ned enligt kontona nedan. Man redovisar med ett speciellt värdeminskningskonto så fordrans nominella värda är kr och den var nedskriven med vid föregående års bokslut. I år är konkursen ett faktum och man får in kronor. Hantera fordran på Dukar AB på lämpligt sätt på nedanstående konton! (1XXX) Osäkra kundfordringar IB (3XXX) Återvunna kundförluster (1XXX) Plusgiro (1XXX) Nedskrivning av kundfordringar IB (6XXX) Konstaterade kundförluster (2XXX) Utgående moms XXX XXX Nästkommande år är det en ny kund som får problem. Kunden Blanka AB har betalningsproblem och Trade AB betraktar en fordran på som osäker. Man räknar med att enbart få in av dessa En annan kund, Present AB, ställer in betalningarna och Trade AB förlorar här omedelbart hela sin fordran på Hantera fordringarna på Blanka AB och Present AB nedan! (1XXX) Kundfordringar XXX XXX (3XXX) Återvunna kundförluster (1XXX) Plusgiro (1XXX) Osäkra kundfordringar (6XXX) Befarade kundförluster (2XXX) Utgående moms XXX XXX (1XXX) Nedskrivning av kundfordringar (6XXX) Konstaterade kundförluster

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 5. Fördjupning 6. Sökordsregister Svensk Redovisning BOKSLUTSBOKEN 2014 Innehåll 1. Om boken 9 Bokens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering KREDITTRANSAKTIONER Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit Vid kreditförsäljning av varor och tjänster så utgår ingen betalning vid försäljningstillfället utan först vid

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Sensidose AB. Org nr 556550-3074. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2014. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Sensidose AB. Org nr 556550-3074. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2014. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 1(14) Sensidose AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer