INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB"

Transkript

1 INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp av ett makro som beräknar och visar avvikelserna från den korrekta lösningen. Med detta som grund markerar man avvikelserna (med grönt, om felet bedöms som acceptabelt, eller rött) och noterar antalet fel i respektive rapport. Fördefinerade formler beräknar därefter den totala andelen fel och hur många poäng som lösningen ger. Inlämningsuppgiften är mycket uppskattad av studenterna (kursen har fått pedagogikpris av ELIN, som är linköpingsekonomernas studentförening) och för att stimulera arbetet med uppgiften får våra studenter tillgodoräkna sig poäng till tentan (detta gäller vid de tre tentamenstillfällen som ges för varje kurs). Är andelen rätt i lösningen 60% ges 1p att ta med till tentamen, och dessa poäng ökar upp till 15p, om inlämnad lösning är helt korrekt, dvs. har 100% som andelen rätt (tentorna omfattar alltid 100p, med G-gränsen 60p och VG-gränsen 80p. Har man 10p på Intertrade räcker det således med 50p för att få G vid tentamen (och 70p för att få VG)). Är inlämningarna obligatoriska får grupper med lösningar som inte uppnår 60% rätt göra en mer eller mindre omfattande komplettering (erfarenheten visar att inlämningarnas resultat, liksom tentornas resultat, är bättre om inlämningsuppgiften görs obligatorisk). Arbetet med återföringen går till så att den rättade lösningens tre rapporter, tillsammans med gruppmedlemmarnas namn och mailadresser, kopieras in i ett worddokument, där det finns rättningsprinciper och viss statistik (om det finns rätta lösningar bland inlämningarna (vilket det normalt finns) bifogas ingen korrekt lösning). Därefter tittar man lite på vilket typ av fel som finns i lösningen och skriver några rader som gäller för just den aktuella inlämningen. Därefter skriver man ut worddokumentet i pdf-format och skickar ut det till aktuella mailadresser. Detta arbete upprepas för varje inlämning och kan göras effektiv med hjälp av ett visst arbetsflöde. Om du använder böckerna i undervisningen och är intresserad av att använda inlämningsuppgiften, kan du få tillgång till nya versioner av inlämningsuppgiften, inklusive konteringslösning, rättningsmakro och råd vad gäller arbetsflödet vid återföring. På följande sidor visas hur det dokument som återförs till studenterna ser ut. Gunnar Eriksson

2 Återföring av Intertrade Sarasson, Johansson, Bäckström 25 fel / 6 poäng / 74% rätt Rött är fel grönt acceptabelt. 74% rätt ger 6 poäng till tentan, och det är 27 grupper bakom er och 10 framför. Det speciella med er inlämning är de få felen på RR, som du inkluderar en felräkning på de i årets skatt, som inte ska räknas med när man bestämmer den beräknade eller överskjutande skatten. Annars är det enbart udda fel, om man bortser från det lite mer svåra med uppskrivning och överavskrivning. Uppskrivningsfelet kommer sedan igen på BR, tillsammans med avsättningen, där ni gjort det som ska vara reservationen för garantiåtaganden till årets avsättning, dvs till ökningen av garantiskulden. Annars är det lite smått med nedskrivningen av kundfordringar och vissa korta skulder. Lägg därtill att KFA:n skulle kunna ha ett par ytterligare rätt, när nu RR är så bra. Dock är ju 74% klart bra och ni ligger bland de övre 30 procenten i årets Sprek-inlämning, så med lite mer inläsande och övande ska nog tentan kunna hanteras, speciellt med mer av KFA-kunskap och kunskap när det gäller överavskrivningar, vilket är med på alla tentor! Hälsningar - Gunnar Fyll i mallen med normala tecken, dvs med plus för intäkter och minus för kostnader! Intertrade 22 AB RESULTATRÄKNING G % 6,03 G Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning Personalkostnader Försäljn varor 25% sv Löner (normala) Försäljn varor till EU Semesterlöner Intäktsreduktioner Sociala avgifter S:a Nettoomsättning Sociala avgifter på intjänad semester Övr personalkostnader Övriga intäkter S:a Personalkostnader Kursvinst rörelsen Avskrivningar m.m. Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar Nedskrivning av maskiner/inventarier Avskrivningar byggnader S:a Rörelseintäkter Avskrivningar maskiner/inv Avskrivningar datorer Rörelsens kostnader (Varor och förnödenheter mm) S:a Avskrivningar m.m Handelsvaror (Kostand Sålda Varor) Övriga rörelsekostnader mm Kursförluster S:a Handelsvaror mm Förlust vid avyttr maskiner/inv S:a Övriga rörelsekostnader mm Bruttovinst Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader Övriga externa kostnader Finansiella poster Renhålln och städning Vinst/förlust, fsg av finansiella anläggningstillgångar El för drift Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier Ränteintäkter Reparation och underhåll Kursdifferenser - lån Övr transportmedel Kursdifferenser - räntor Marknadsföring Räntekostnader Factoringavgifter S:a Räntor och liknande resultatposter Kontorsmaterial Företagsförsäkringar Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Kundförluster Övriga riskkostnader Bokslutsdispositioner IT-tjänster Förändring av ackumulerade överavskrivningar Tidningar och tidskrifter Avsättning till periodiseringsfond S:a Övriga externa kostnader S:a Bokslutsdispositioner Skriv in era personuppgifter!! Gruppnummer Resultat före skatt Sara Sarasson Johan Johansson Årets skatt Bosse Bäckström Namn Mailadress Årets resultat

3 Intertrade 22 AB BALANSRÄKNING Fyll i mallen med normala tecken, dvs använd inte minus för kredtiposter på balanskontots kreditsida!! TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Anläggningstillgångar Byggnader Aktiekapital Ack avskrivn byggnader Överkursfond Mark Uppskrivningsfond Maskiner och inventarier Reservfond Ack avskrivn maskiner Balanserad vinst/förlust Datorer Redovisat resultat Ack avskrivn datorer S:a Eget kapital Finansiella anläggningstillgångar Obeskattade reserver S:a Anläggningstillgångar Ack överavskrivningar Periodiseringsfonder S:a Obeskattade reserver Avsättning för garantiåtaganden S:a Avsättningar Utnyttjad checkräkningskredit Omsättningstillgångar Lån i utländsk valuta Varulager m.m. Övr långfristiga skulder Lager Förskott till leverantörer S:a Långfristiga skulder Fordringar Kortfristig del av långfr skuld Kundfordringar Leverantörsskulder Osäkra kundfordringar Skatteskulder Nedskrivning kundfordringar Moms redovisningskonto Övr interimsfordringar Personalens källskatt Avräkn sociala avgifter Kassa och bank Upplupna semlöner Plusgiro Upplupna soc. avgifter på sem.lön Checkräkningskredit 0 0 Upplupna räntekostnader Bankkonton Övr interimsskulder S:a Omsättningstillgångar S:a Kortfristiga skulder S:A TILLGÅNGAR S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Intertrade 22 AB KASSAFLÖDESANALYS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 8 Rörelseresultat Justering för resultatposter som hanteras under investeringssektorn Nedskrivninar och avskrivningar Övriga påverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före försändring ar av rörelsekapitalet Förändringar i rörelsekapital: Ökning (-) / Minskning (+) av varulager Ökning (-) / Minskning (+) av kundfordringar Ökning (-) / Minskning (+) av övriga rörelsefordringa och liknande poster Ökning (+) / Minskning (-) av leverantörsskulder Ökning (+) / Minskning (-) av övriga kortfristiga rörelseskulder Ökning (+) / Minskning (-) av långfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av aktier Förvärv av aktier Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission Amortering / upptagna lån Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

4 Rättningsprinciper för Intertrade Totala svensk försäljning inom +/ ger rätt. Totala övriga externa kostnader inom +/ ger max två fel på enskilda poster. Kundfordringar inom / ger rätt ( beror på oklarhet om aktieförsäljningen) Plusgiro inom / ger rätt ( beror på oklarhet om aktieförsäljningen) Leverantörsskulder inom +/ ger rätt. Avsättningen eller skulden för garantier beräknas som 0,015 * Försäljn varor 25% sv i er RR. Periodiseringsfond rättas som (-0,25 * ert resultat efter era överavskrivningar). Fel i på RR ger ej föjdfel BR. Fel i överavskrivning ger fel i RR men ej följdfel i BR. Årets skatt rättas som (-0,263 * ert resultat före skatt) på RR. Årets resultat i BR rättas som ert redovisade resultat fel i RR ger således inte följdfel i BR. I KFA n ska justering för avskrivningar vara era egna ned- och avskrivningar i RR (+) och för övriga påverkande poster gäller era egna siffror för reavinst (-) och reaförlust (+). Betalda ränta rättas som er Räntekostnad i er RR plus ökningen/minus minskning på era upplupna räntor på BR + valutakursdifferens( räntor). Kursvinsten ligger efter rörelseresultatet i RR och ska plusjustera räntekostnaden. Ni själva har dock betalningen direkt i uppgifterna 84 och 111 där utbetalningen. Betald skatt är skattekostnad i er RR plus ökningen/minus minskning i er skatteskuld. Ni själva kan dock beräkna betalningen som 12é terminens skatt ( betald i januari) plus betald preliminärskatt (11*50 000= ) dvs. totalt (med minustecken i KFA). Rörelsekapitalförändringen räknas plus minskningen/minus ökningen av era lager/rörelsefordringar och plus ökningen/minus minskningen av era rörelseskulder. Notera att den kortfristiga delen av lånet inte ska ingå i justeringen för övriga kortfristiga skulder eftersom den behandlas under finansieringsavsnittet! Inte heller upplupna räntor eller skatteskulder ska ingå eftersom dessa ingår vid justeringen till betald ränta och betald skatt. I övrigt är det speciella med rörelseskulderna är att även garantiavsättningen och checkräkningen är rörelseskulder, men långfristiga sådana. Inga pengar tillförs genom dessa skulder varför de inte ingår i finansieringen. Det är enbart de kvarvarande RÖK-påverkande resultatposterna (som ingår i kassaflödet före förändring av RÖK) som ska justeras till betalningar! Förskottet ska räknas till lagret, men är detta enda felet ges grönmarkering. Under investeringsavsnittet görs beräkning av nettoinvesteringen på era siffror (M/I inkl datorer) och om den överensstämmer med ert netto på förvärv och försäljning ges rätt. Försäljningen ( ) måste skrivas in som tilläggsupplysning (finns i två transaktioner). På motsvarande måste skrivas in som erhållet belopp för aktierna vilket ska läggas till när balansförändringen har justerats för nedskrivning och vinst vilket ger förvärvet. Under finansieringen ska emissionen ( ) och utdelningen ( ) vara rätt, eftersom dessa värden ges i uppgiftstexten. Amorteringen ges också i uppgiften men rättas som den sammanlagda förändringen på era tre skuldkonton (Lån i utländsk valuta, Övriga långfristiga skulder och Kortfristig del av långfristigt lån) plus valutakursdifferensen för lån. Det sammanlagda poängtalet på Intertrade ligger till grund för plussningen på tentan och pluspoäng ges i proportion till antalet erhållna intertradepoäng fr.o.m. 57. Maxpoängen för Intertrade är 96 och 60%-gränsen är 57, vilket ger 1 pluspoäng. Vid maxgränsen 96 ges 15 pluspoäng och varje intertradepoäng utöver 57 är således värd 14/39 pluspoäng (erhållna pluspoäng avrundas till närmaste halva pluspoäng).

5 Sammantaget resultat för Intertrade 22 Här ser ni fördelningen av antalet fel och poäng på Intertrade 22, fördelat per individ. Genomsnittspoängen i år är 3,8, vilket tyvärr är ett av de minst framgångsrika resultaten av de nu 22 inlämningarna. Möjligen beror det på att uppgiften i år gjordes frivillig, och den kan då kanske jämföras med den inlämning som gjordes på det affärsjuridiska programmet tidigare i vår, där inlämningen också var frivillig. Genomsnittspoängen för affärsjuristerna var 5,2, vilket kan jämförs med affärsjuristerna under vt 2009, då uppgiften var obligatorisk och gav ett genomsnitt på 8,6 till tentan. Förra årets inlämning på SREK är inte jämförbar, eftersom kassaflödesanalysen inte ingick då. Notera dock att den obligatoriska inlämningen på ekonomprogrammet i höstas gav genomsnittligt 10,0 till tentan.

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

4 För mycket låsta pengar?

4 För mycket låsta pengar? 4 För mycket låsta pengar? Rörelsekapital I balansräkningen finns de tillgångsposter som med ett gemensamt namn kallas för omsättningstillgångar. De har sin motsvarighet på skuldsidan i form av skulder

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003)

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) INLEDNING Denna rekommendation behandlar delårsrapportering och gäller för delårsperioder som inleds den 1 januari 2001

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER

FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER Lagans Byggnads AB A small construction worker with big ambitions INNEHÅLL: SIZE DOESN T MATTER 5 ARBETSMYRORNA 7 FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER 8 STACKAR VI BYGGT

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

EFTER PERIODENS UTGÅNG. > I oktober lanserades Crimefest, en festival i tolv dagar för att fira PAYDAY-franchisets treårs jubileum.

EFTER PERIODENS UTGÅNG. > I oktober lanserades Crimefest, en festival i tolv dagar för att fira PAYDAY-franchisets treårs jubileum. Starbreeze DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 SEPTEMBER 2014 FÖRSTA KVARTALET (JULI - SEPTEMBER 2014) > Nettoomsättningen uppgick till 30,0 MSEK (90,3 MSEK). > Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer