Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10"

Transkript

1 Aktiebolag BAS 96 Sida: Kassa Postgiro Checkräkningskonto Övriga bankkonton Aktier och andelar Obligationer Kundfordringar Belånade fordringar Osäkra kundfordringar Förutbetalda hyror Förutbet ränteutg Upplupna hyresinkomster Upplupna inkomsträntor Övr interimsfordringar Förskott Reseförskott Övriga förskott Tillfälliga lån till anställda Övriga fordringar hos anställda Fordr hos leverantör Övriga kortfristiga fordr Avräkning skatter och avg Skattefordringar Ingående moms Ingående moms utland Ing.moms uthyrn lokal Fordran moms Lager Varor på väg Produkter i arbete Pågående arbete Förskott till leverantör Aktier sv dotterföretag Aktier utl dotterföretag Aktier, andra sv företag Aktier andra utl företag Obligationer värdepapper Långfristiga fordringar Depositioner Värderegl långfr fordr Patent Ack avskrivn patent Hyresrätt Ack avskrivn hyresrätt Goodwill Ack avskrivn goodwill Balanserade utgifter Övriga imm anläggningstillg Ack avskr övr imm anl tillg Arbetsmaskiner Ack avskrivn arbetsmask Inventarier Ack avskrivn inventarier Byggnadsinventarier Ack avskrivn byggnadsinv Bilar andra transportmed Ack avskrivn bilar Datorer Ack avskr på datorer Konst o avskrivn inv Byggnader Ack avskrivn byggnader Mark Tomter markomr obebyggda Markanläggningar Ack avskrivn markanläggn 237

2 Aktiebolag BAS 96 Sida: Leverantörsskulder Skatteskulder Skuld för preliminärskatt Upplupna löner Upplupna semlöner Upplupna soc avg semlön Upplupna soc avgifter Avräkn sociala avgifter Ber upplupen löneskatt Upplupna utgiftsräntor Förutbet hyresinkomster Garantiskulder Upplupna avtalade soc avg Övr interimsskulder Skuld inkomna följesedlar Observationskonto Utg moms försälj 25% sv Utg moms egna uttag 25% Utg.moms uthyrn.lokal Ber moms tjförv 25% utl Ber moms varuförv 25% EU Utg moms försälj 12% sv Utg moms egna uttag 12% Ber moms tjförv 12% utl Ber moms varuförv 12% EU Utg moms försälj 6% sv Utg moms egna uttag 6% Ber moms tjförv 6% utl Ber moms varuförv 6% EU Särskilda punktskatter Moms redovisningskonto Personalens källskatt Införsel Lönsparande Kollektivförsäkring mm Fackföreningsavgifter Övriga löneavdrag Förskott från kunder Låneskulder Övr kortfr skulder Avsatt till pensioner Checkräkningskredit Reverslån Lån i utländsk valuta Lån från närstående personer Övr långfristiga skulder 2810 Lagerreserv Ack överavskrivningar Ack överavskr maskiner/inv Ack överavskr byggnader Ack överavskr markanläggningar Ack överavskr imm anl tillg Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Övr obeskattade reserver Valutakursreserv Aktiekapital Reservfond Inbetalt ej reg aktiekap Balanserad vinst/förlust Vinst/förlust föreg år Redovisat resultat 354

3 Aktiebolag BAS 96 Sida: Försäljning VMB varor Positiv VM omföringskonto Positiv VM 07 (25%) Försälj tjänst 25% sv 05 (25%) Försälj tjänst 12% sv 05 (12%) Försälj tjänst 6% sv 05 (6%) Försälj tjänst sv momsfri Försälj tjänst utanför EU Försälj tjänst EU momsfri Försälj varor 25% sv 05 (25%) Försälj varor 12% sv 05 (12%) Försälj varor 6% sv 05 (6%) Försälj varor sv momsfri Försälj varor utanför EU Försälj varor till EU 05 (25%) Försälj varor EU momsfri Momspl uttag av fast.tj 06 (25%) Förs varor närst företag Kassarabatter Kassarabatter export Kassarabatter EU Hyresintäkt skattepl 05 (25%) Försäljning material 05 (25%) Övriga sidointäkter 05 (25%) Fakturerat emballage 05 (25%) Frakter 05 (25%) Frakter export Frakter EU Fakt tull spedition Faktureringsavgifter 05 (25%) Faktureringsavg export Faktureringsavg EU Fakt resekostnader 05 (25%) Övr fakt kostnader 05 (25%) Kursvinst rörelsen Kursförlust rörelsen Återvunna kundfordringar Öresutjämning Avrundn Hyresintäkter Provisionsintäkter Försäkringsersättning Övr ersättn och intäkter Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag Övriga erhållna bidrag Inköp material och varor Inköp VMB varor Negativ VM omföringskonto Negativ VM Trepartsförv varor fr EU Inköp varor 25% EU 20 (25%) Inköp varor 12% EU 20 (12%) Inköp varor EU momsfri Erhållna kassarabatter Lagerförändring Kostn uthyrn lokal sk.pl Legoarbeten, underentrepr Lön kollektivanställda Sjuklön kollektivanställda Semesterlön Förändr sem löneskuld Löner företagsledare Löner tjänstemän Sjuklöner tjänstemän Semesterlön tjänstemän ftgledare Förändr sem löneskuld Övriga kontanta ersättn Kostn för fri bostad Kostn fria/subv måltider 514

4 Aktiebolag BAS 96 Sida: Kostn för fri bil Övr kostn för naturaförm Korrektivkonto för förmånsvärden Skattefria trakt Sverige Skattepl trakt Sverige Skattefria trakt utland Skattepl trakt utland Skattefri bilersättning Skattepl bilersättning övr kostnadsersättningar Arbetsgivaravgifter Arb giv avg sem skuld Löneskatt Särsk löneskatt pensionsk AMF enl avtal Kollektiv pensionsförsäkr Indiv pensionsförsäkring Tjänstepension kollektivanst Tjänstepension tjänstemän Övriga pensionskostnader Utbildning Sjuk- och hälsovård Övr personalkostnader Lokalhyra Värme hyrd lokal El hyrd lokal Lokaltillbehör hyrd lokal Städning, renhållning Reparationer hyrd lokal Övr kostnader hyrd lokal Hyra arbetsmaskiner Hyra inventarier Övr hyreskostn anl tillg El för drift Vatten Övriga bränslen Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Arbetskläder o skyddsmtrl Kontorsmaterial Trycksaker Reparation och underhåll Redovisningstjänster ADB-tjänster Konsultarvoden Advokatkostnader Övr främmande tjänster Telefon Mobiltelefon Mobilsökning Fax Porto Drivmedel personbilar Skatt försäkr personbilar Reparationer personbilar Leasingavg personbilar Övr kostn transportmedel Frakt och transport Tull- och speditionskost Resekostnader Kataloger och prislistor Försäljningsprovision Kreditförsäljningskostnad Repr avdr.gill Repr ej avdr.gill Vin/sprit ej avdragsgill Övr försäljningskostnader Annonsering Reklamtrycksaker 541

5 Aktiebolag BAS 96 Sida: Utställningar och mässor Övrig reklam Företagsförsäkringar Kundförluster Övriga riskkostnader Styrelsearvode Revisionsarvode Tjänst från utlandet 21 (25%) Tidningar facklitteratur Föreningsavg avdr gill Föreningsavg ej avdr gill Övr avdr.gill kostn Övr ej avdr.gill kostn Lämnade bidrag och gåvor Restavg skatter o soc.avg Vatten och avlopp Värme Belysning Renhålln och städning Sotning Rep och underh fastighet Försäkringsprem fastighet Fastighetsskatt Övr fastighetskostnader Vinst avyttr maskiner/inv Förl avyttr maskiner/inv Vinst avyttr fastigheter Förl avyttr fastigheter Vinst avyttr patent Förlust avyttr patent Vinst avyttr bilar/transportmedel 7835 Förlust avyttr bilar/transportmedel 7861 Vinst avyttr aktier/andel Förlust avyttr aktier/andel Nedskrivningar av byggnader och mark Nedskr maskiner, inv och installationer Nedskr av immateriella anläggningstillg Återf nedskrivn anl tillg Nedskr av övriga anläggningstillg Förändr lager färdigvaror Förändr produkte i arbete Förändr pågående arbeten Avskrivningar på maskiner/inventarier Avskrivn arbetsmaskiner Avskrivn inventarier Avskrivn byggnadsinv Avskrivningar bilar Avskrivningar på datorer Avskrivn byggnader Avskrivn markanläggn Avskrivn på imm anl tillg Avskrivningar patent Avskrivningar hyresrätt Avskrivningar goodwill Utdeln sv dotterbolag Utdeln utl dotterbolag Utdeln andra sv företag Utdeln andra utl företag Ränteintäkter Ränteintäkter kundfordr Valutakursvinster Övr finansiella intäkter Räntekostnader Räntekostnader levskulder Bankkostnader Valutakursförluster Övr finansiella kostnader Förändring av lagerreserv Förändring lagerreserv Avskrivn över/under plan 578

6 Aktiebolag BAS 96 Sida: Överavskr maskiner/inventarier Överavskr byggnader Överavskr markanläggningar Överavskr imm anl tillg Förändring ersättningsfond 8845 Ianspråktag av ersättningsfond för avskr Ianspråktag av ersättningsfond ej avskr Avskr anl.tillg med medel från ers.fond Återföring från ersättningsfond Avsättning per.fond Återföring per.fond Återföring av skatteutjämningsreserv Förändr skilln bokf och fakt pens.skuld Nedskr av konsolideringskaraktär anl.till Förändring av valutakursreserv Övriga bokslutsdispositioner Årets skattekostnad Redovisat resultat 596

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 1000 Immateriella anläggningstillgångar 234 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätt tackor 234 1043 Bidragsrätt di-/amkor 234 1049 Produktionsrätter, avskrivning

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Kontoplan 2014. Enköpings kommun

Kontoplan 2014. Enköpings kommun Kontoplan 2014 Enköpings kommun Kontosträng från och med 2014-01-01 Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8

S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8 Förord En arbetsgrupp har under det senaste året uppdaterat SHRs kontoplan för hotell-och restauranger 2008. Den ersätter den tidigare branschkontoplanen HR 97. Utgångspunkt för arbetet med kontoplanen

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825

Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825 1. Förbundets Tillgångar Konto Rubrik 14. Lager 1410 Domarkläder 19 889 kr 1411 Distriktslag T-shirts, Strumpor, Vattenflaskor, Mössor m.m. 45 305 kr 1412 Kursliteratur - Domare 3 360 kr 1413 Kursliteratur

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer