Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31"

Transkript

1 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: Byggnader Ackumulerad avskrivning byggnader Mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Ack avskr mask/andra tekn anl Inventarier och verktyg Ack avskr inv/verktyg Bilar och andra transportmedel Ack avskr bilar/transportmedel Datorer Ackumulerade avskrivningar datorer Aktier/andelar föreningsägda företag Långfr fordr föreningsägda företag Aktier/and/värdep i andra ftg Aktier i börsnoterade bolag Andra aktier och andelar Andel i bostadsrättsförening Obligationer Andra långfristiga fordringar Reservfordringar Fordringar hos anställda Lämnade dispositioner Långsiktiga kontraktsfordringar Övriga långfristiga fordringar Varulager Kundfordringar Kundfordringar hos föreningsägda företag Fordran hos anställda/förtroendevalda Reseförskott Övr fordr hos anställda/förtroendevalda Avräkning för BingoLotto Avräkning BingoLotto, vår Avräkning BingoLotto, höst Avräkning för skatter och avgifter Övriga kortfristiga fordringar Utlägg/vidarefakturering Kortfristiga lånefordringar Kortfristiga kontraktsfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostn/upplupna int Kortfristiga placeringar Aktier i börsnoterade företag Obligationer Andra kortfristiga placeringar Kassa Huvudkassa Handkassa Handkassa PlusGiro Checkräkningskonto Bankkonto (övriga konton) Bank Bank Bankcertifikat 200

2 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: Eget kapital Vinst eller förlust från föregående år Årets resultat Fonder och avsättningar Reparationsfond anläggning/fastighet Jubileumsfond Minnesfond Checkräkningskredit Byggnadskreditiv Andra lån till kreditinstitut Lån från medlemmar Övriga långfristiga skulder Avbetalningskontrakt Avbetalningsskuld - spelarövergång Övriga långfristiga skulder Kortfr låneskulder kreditinst Leverantörsskulder Kvittning av leverantörsfakturor Lev.skulder föreningsägda företag Skatteskuld Ber särskild löneskatt pensionskostnad Övriga skatteskulder Utgående moms Ingående moms Redovisningskonto för moms Reklamskatt Personalens källskatt Lagstadgade sociala avgifter Införsel Artistskatt (utländska idrottsutövare) Övriga löneavdrag Skulder till föreningsägda företag Uppsagda medlemslån Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter (enligt lag) Beräknade upplupna sociala avgifter Upplupna avtalade sociala avgifter Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda hyresinkomster Övr uppl kostn/förutbet int 305

3 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: Entréavgifter Års-/säsongskort Start-/anmälningsavgifter Programförsäljning Träningsavgifter Kurs- och terminsavgifter Övergångsersättningar, idrottsutövare Övriga intäkter Entréavgifter Års-/säsongskort Start-/anmälningsavgifter Programförsäljning Träningsavgifter Övergångsersättningar, spelare Övriga intäkter Entréavgifter Start-/anmälningsavgifter Programförsäljning Övriga intäkter Anmälnings-/deltagaravgift Övriga intäkter Sponsorintäkter Reklam-/annonsintäkter Lotterier BingoLotto BingoLotto (vår) BingoLotto (höst) Vinster ej returnerade bingolotter Bingo (egna eller allians) Andra aktiviteter Kiosk- och serveringsintäkter Förs av idrottskläder/idrottsmaterial Försäljning souvenirer Provisionsförsäljning Övriga försäljningsintäkter Medlemsavgifter Administrativa intäkter Öresutjämning Kommunala bidrag Statliga bidrag EU-bidrag Bidrag för arbetskraft Erhållna gåvor/donationer Erhållna stipendier/fonder Övriga bidrag Hyres- och arrendeintäkter Uthyrning av lokaler Arrendeintäkter Uthyrning av idrottsanläggning Vinst avyttring av anl.tillg Vinst avyttring byggnader/mark Vinst avyttring maskiner/inv Biljetter/programkostnader Annonskostnader Plan-/hallhyror Kost/logi Materialkostnader Funktionärskostnader Priser, medaljer Licensavgifter Köp av idrottsutövare Tillstånd/förbundsavgifter Övriga kostnader Biljetter/program Annonskostnader Plan-/hallhyror Kost/logi Materialkostnader Funktionärskostnader Licensavgifter 500

4 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: Köp av spelare Tillstånd/förbundsavgifter Övriga kostnader Biljetter/program Annonskostnader Plan-/hallhyror Kost/logi Materialkostnader Funktionärskostnader Priser, medaljer Tillstånd/förbundsavgifter Övriga kostnader Annonskostnader Plan-/hallhyror Kost/logi Materialkostnader Funktionärskostnader Övriga kostnader Sponsorkostnader Produktion av reklam Sponsorvård Reklamkostnader Originalframställning Provisionskostnader Övriga reklamkostnader Lotterikostnader Tillståndsavgifter Kontrollantarvode Produktion av lotter Vinster Övriga kostnader BingoLotto Reklamaktiviteter Övriga kostnader Ej returenerade bingolotter Bingo (egna, allians) Tillståndsavgifter Kontrollantarvode Produktion av brickor Hyra Vinster Driftskostnader utrustning Medlemsavgifter Övriga kostnader 4380 Andra aktiviteter Inköp av kiosk- och serveringsvaror Inköp av idrottskläder/-material Inköp av idrottskläder Inköp av idrottsmaterial Inköp av souvenirer Kostnader för provisionsförsäljning Övriga försäljningskostnader Demokratikostnader Produktion av medlemskort Medlemstidning Årsmöteskostnader Avgifter (SF) Lokalhyra Elavgifter för belysning Värme Vatten och avlopp Städning och renhållning Reparation och underhåll av lokaler Övriga lokalkostnader Tomträttsavgäld/arrende Elavgifter för belysning Värme Vatten och avlopp Städning och renhållning Reparation och underhåll av fastighet 526

5 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: Övriga fastighetskostnader Hyra av inventarier Hyra av datorer Förbrukningsinventarier Dataprogram Övriga förbrukningsinventarier/-material Reparation och underhåll Personbilskostnader Drivmedel Försäkring och skatt Reparation och underhåll Leasingavgifter Övriga personbilskostnader Maskiner och övriga fordonskostnader Drivmedel Försäkring och skatt Reparation och underhåll Leasingavgifter Övriga maskinkostnader Frakter och transporter Biljetter Hyrbilskostnader Kost och logi Övriga resekostnader Annonsering Reklamtrycksaker Utställning och mässor Övriga reklam- och PR-kostnader Representation och uppvaktningar Bankgarantier Övriga föreningskostnader Kontorsmaterial Trycksaker Telekommunikation Telefon Mobiltelefon Telefax Datakommunikation Postbefordran Försäkringar Självrisker Förlust på kundfordringar Kostnader för bevakning och larm Förlust kortfristiga fordringar Övriga riskkostnader Styrelsearvoden Revisorsarvoden Sammanträdeskostnader Övriga förvaltningskostnader Redovisningstjänster ADB-tjänster Konsultarvoden Bankkostnader Advokat- och rättegångskostnader Övriga externa tjänster Tidningar, tidskrifter och facklitteratur Medlems- och föreningsavgifter Övriga externa kostnader Löner till kollektivanställda Förändring semesterslöneskuld Löner till idrottsutövare och tränare Förändring semesterlöneskuld Löner till tjänstemän Förändring semesterlöneskuld Kontanta skattepliktiga ersättningar Traktamenten vid tjänsteresa Skattefria traktamenten Sverige Skattepliktiga traktamenten Sverige Skattefria traktamenten utland 514

6 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: Skattepliktiga traktamenten utland Bilersättningar Bilersättning, skattefria Bilersättning, skattepliktiga Kostnader för naturaförmåner Kostnader för fri bostad Kostnader för fria eller subv måltider Övr kostn.ersättn och naturaförmåner Pensionsförsäkringspremier Premier kollektiv pens.försäkr Premier individ pens.försäkr Övriga pensionskostnader Lagstadgade sociala avgifter Arbetsgivaravgifter på löner Arbetsgivaravgifter på semesterlöneskuld Särskild löneskatt på pensionskostnader Premier för arbetsmarknadsförsäkringar Grupplivförsäkringspremier Övr soc/andra avg lag/avtal Utbildning Utbildning, kollektivanställda Utbildning, idrottsutövare/tränare Utbildning, tjänstemän Utbildning, förtroendevalda Sjuk- och hälsovård Personalrepresentation Sjuklöneförsäkring Övriga personalkostnader Personalrekrytering Fritidsverksamhet Avskrivningar på byggnader Avskrivningar på maskner och inventarier Avskrivningar på maskiner Avskrivningar på inventarier Avskrivningar på bilar och transportmedel Avskrivningar på datorer Intäkter av engångskaraktär Kostnader av engångskaraktär Förl vid avyttr anl.tillg Förlust vid avyttring av byggnad Förl avyttr maskiner/inv Övriga föreningskostnader Utd aktier/andelar föreningsägda företag Res förs aktier/and föreningsägda ftg Utdelning på aktier i andra företag Res förs vp övr ftg Ränteintäkter Ränteintäkter från bank Ränteint kortfr placeringar Valutakursdifferenser Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Förändring av fonder Avskrivningar utöver plan Övriga bokslutsdispositioner Årets resultat 599

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 1000 Immateriella anläggningstillgångar 234 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätt tackor 234 1043 Bidragsrätt di-/amkor 234 1049 Produktionsrätter, avskrivning

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar...

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825

Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825 1. Förbundets Tillgångar Konto Rubrik 14. Lager 1410 Domarkläder 19 889 kr 1411 Distriktslag T-shirts, Strumpor, Vattenflaskor, Mössor m.m. 45 305 kr 1412 Kursliteratur - Domare 3 360 kr 1413 Kursliteratur

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Kontoplan 2014. Enköpings kommun

Kontoplan 2014. Enköpings kommun Kontoplan 2014 Enköpings kommun Kontosträng från och med 2014-01-01 Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT

Läs mer

Åsele Kommun. Kodplan

Åsele Kommun. Kodplan Åsele Kommun Kodplan 2015 Innehåll Kontobild... 1 Kontoklass 1 Tillgångar... 2 Kontoklass 2 Eget kapital och skulder... 5 3 Intäkter/Inkomster... 8 30 Försäljningsmedel... 8 31 Taxor och avgifter... 8

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER EN PRAKTISK HANDBOK I REDOVISNING MED UTFÖRLIGA ANVISNINGAR, TIPS OCH RÅD. HANDBOKEN INNEHÅLLER DEN SVENSKA KONTO- PLANEN MED UTFÖRLIGA INSTRUKTIONER, EXEMPEL PÅ BOKFÖRING AV OLIKA TRANSAKTIONER M.M. SVENSK

Läs mer