Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget. ALMI Företagspartner AB 0204"

Transkript

1 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den kan verka väldigt omfattande men förmodligen kommer du inte att behöva fylla i alla blanketter eftersom de inte gäller för ditt företag. De kontonummer och kontonamn som anges är hämtade från och visst utrymme har lämnats vid varje konto för egna noteringar/beräkningar. Börja arbetet med bilagorna till sammanställningen och varefter dessa är ifyllda så överförs delsummorna till sammanställningssidan.

2 Budget - Sammanställning Konto Rubrik Bil Årsbelopp 3X Intäkter 1 4X Utgifter/kostnader för varor, material 1 BRUTTOVINST/TÄCKNINGSBIDRAG 50 Lokalkostnader 2 51 Fastighetskostnader 2 52 Hyra av anläggningstillgångar 2 53 Energikostnader 3 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel 3 55 Reparation och underhåll 3 56 Kostnader för transportmedel 4 57 Frakter och transporter 4 58 Resekostnader 4 59 Reklam och PR 5 60 Övriga försäljningskostnader 5 61 Kontorsmateriel och trycksaker 6 62 Tele och post 6 63 Företagsförsäkring och övriga riskkostnader 6 64 Förvaltningskostnader 6 65 Övriga externa tjänster 7 69 Övriga externa kostnader 7 7X Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar mm 8 78 Avskrivningar enligt plan 9 RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 10 BUDGETERAT RESULTAT Avgår pensionsförsäkring vid enskild firma/hb (ca 4-6 % av budget resultat) Avgår särskild löneskatt på pensionsförsäkring enligt ovan (ca 24,26 %) INKOMST AV VERKSAMHETEN Avgår egenavgifter vid enskild firma/hb (ca 25 % av inkomst av verksamheten) BRUTTOLÖN vid enskild firma/hb Avgår allmän pensionsavgift (7 % av bruttolön) Avgår kommunal inkomstskatt (ca 32 % av bruttolön efter avdrag för allmän pensionsavgift och grundavdrag) NETTOLÖN vid enskild firma/hb

3 BUDGET - SPECIFIKATION Bilaga 1 INTÄKTER, VARUKOSTNADER och FRÄMMANDE TJÄNSTER Försäljning per kundtyp, per geografiskt område, per bransch, per produktgrupp eller annan indelning anges nedan liksom motsvarande varukostnad och inköp av främmande tjänster (t ex konsulttjänster eller hantverkstjänster). Ett exempel: En cykelverkstad kan dela upp sin budget på reparationer inkl reservdelar respektive försäljning av cyklar och tillbehör. Ange vad budgeten avser, tex. startåret och andra året: Försäljning Varu- och materialinköp 1 -. % -. % Främmande tjänster 1 -. % -.% Bruttovinst 1 =. % =. % Försäljning Varu- och materialinköp 2 -. % -. % Främmande tjänster 2 -. % -. % Bruttovinst 2 =. % =. % Försäljning Varu- och materialinköp 3 -. % -. % Främmande tjänster 3 -. % -. % Bruttovinst 3 =. % =. % Summa försäljning + + Summa varu- och materialinköp -. % -. % Summa inköp av främmande tjänster -. % -. % Summa bruttovinst =. % =. %

4 BUDGET - SPECIFIKATION Bilaga 2 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER (50XX - 52XX) (Gör beräkningarna och noteringar på utrymmet vid respektive kontonamn) 50 Lokalkostnader Årsbelopp 5010 Lokalhyra 5020 El för belysning 5070 Reparation och underhåll av lokaler 5090 Övriga lokalkostnader 50 Summa lokalkostnader 51 Fastighetskostnader Årsbelopp 5110 Tomträttsavgäld/arrende 5120 Elavgifter för belysning 5170 Reparation och underhåll av fastighet 5190 Övriga fastighetskostnader 50 Summa fastighetskostnader 52 Hyra/leasing av anläggningstillgångar Årsbelopp 5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar 5220 Hyra av inventarier och verktyg 5290 Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar 52 Summa hyra/leasing av anläggningstillgångar

5 BUDGET SPECIFIKATION Bilaga 3 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER (53XX - 55XX) (Gör beräkningarna och noteringar på utrymmet vid respektive kontonamn) 53 Energikostnader Årsbelopp 5310 Elavgifter för drift 5330 Eldningsolja 5390 Övriga energikostnader 53 Summa energikostnader 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel Årsbelopp 5410 Förbrukningsinventarier (korttidsinventarier och inventarier av mindre värde enligt Rikskatteverkets anvisningar) 5420 Dataprogram 5430 Transportinventarier (lastpallar/pallkragar mm) 5440 Förbrukningsemballage (kartonger/påsar/omslagspapper mm) 5460 Förbrukningsmateriel (materiel av kort varaktighet eller obetydligt värde glödlampor/elproppar/sladdar/pappershandukar/toalettpapper och dylikt) 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial 5490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel 54 Summa förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel 55 Reparation och underhåll Årsbelopp 5510 Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar 5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer mm 5580 Underhåll och tvätt av arbetskläder 5590 Övriga kostnader för reparation och underhåll 55 Summa reparation och underhåll

6 BUDGET SPECIFIKATION Bilaga 4 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER (56XX - 58XX) (Gör beräkningarna och noteringar på utrymmet vid respektive kontonamn) 56 Kostnader för transportmedel Årsbelopp 5611 Personbilar, drivmedel 5612 Personbilar, försäkring och skatt 5613 Personbilar, reparationer och underhåll 5615 Personbilar, leasingavgifter 5619 Personbilar, övrigt 5620 Lastbilskostnader 5690 Öviga kostnader för transportmedel 56 Summa kostnader för transportmedel 57 Frakter och transporter 5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution (sålda varor) 57 Summa frakter, transporter 58 Resekostnader Årsbelopp 5810 Biljetter 5820 Hyrbilskostnader 5830 Kost och logi 5890 Övriga resekostnader 58 Summa resekostnader

7 BUDGET - SPECIFIKATION Bilaga 5 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER (59XX - 60XX) (Gör beräkningar och noteringar på utrymmet vid respektive kontonamn) 59 Reklam och PR Årsbelopp 5910 Annonsering 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam 5940 Utställningar och mässor 5960 Varuprover, reklamgåvor, presentreklam, tävlingar 5990 Övriga kostnader för reklam och PR 59 Summa reklam och PR 60 Övriga försäljningskostnader 6010 Kataloger, prislistor mm 6050 Försäljningsprovisioner (till andra än anställda) 6060 Kreditförsäljningskostnader (kreditupplysning/kreditkontroll/inkassokostnader) 6071 Representation, avdragsgill 6072 Representation, ej avdragsgill (se skatteinformation) 6090 Övriga försäljningskostnader 60 Summa övriga försäljningskostnader

8 BUDGET - SPECIFIKATION Bilaga 6 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER (61XX - 64XX) (Gör beräkningar och noteringar på utrymmet vid respektive kontonamn) 61 Kontorsmateriel och trycksaker 6110 Kontorsmateriel (hålslag/häftapparater/pärmar/stämplar/block/pennor/tejp mm för kontorsändamål) 6150 Trycksaker (blanketter/brevpapper/kuvert mm som inte används för reklamändamål) 61 Summa kontorsmateriel och trycksaker 62 Tele och post 6210 Telekommunikation 6250 Postbefordran 62 Summa telekommunikation och postbefordran 63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader 6310 Företagsförsäkringar (ej personal, fordon, transport och fastighet) 6350 Förluster på kundfordringar 6360 Garantikostnader 6390 Övriga riskkostnader 63 Summa företagsförsäkringar och riskkostnader 64 Förvaltningskostnader 6410 Styrelsearvoden 6420 Revisionsarvoden 6490 Övriga förvaltningskostnader 64 Summa förvaltningskostnader

9 BUDGET - SPECIFIKATION Bilaga 7 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER (65XX - 69XX) (Gör beräkningar och noteringar på utrymmet vid respektive kontonamn) 65 Övriga externa tjänster 6530 Redovisningskostnader (bokföring och annan företagsekonomisk redovisning) 6540 ADB-tjänster 6560 Serviceavgifter till branschorganisationer (avdragsgill del) 6590 Övriga externa tjänster 65 Summa externa tjänster 69 Övriga externa kostnader 6910 Licensavgifter och royalties 6920 Patentkostnader för egna patent 6930 Kostnader för varumärken mm 6940 Kontroll- provnings- och stämpelavgifter 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 6990 Övriga externa kostnader 69 Summa övriga externa kostnader

10 BUDGET - SPECIFIKATION Bilaga 8 PERSONALKOSTNADER (7XXX) (Gör beräkningarna och noteringar på utrymmet vid respektive kontonamn) Konto Kontonamn 7010 Bruttolöner till kollektivanställda arbetare (månadslöner x 12,2) Årsbelopp 7210 Bruttolöner till tjänstemän (månadslöner x 12,2) 7220 Bruttolöner till företagsledare (anställd i eget aktiebolag månadslön x 12,2) 7321 Traktamenten, skattefria (se broschyr från lokala skattekontoret) 7322 Traktamenten, skattepliktiga 7331 Bilersättning, skattefri (16 kr/mil) 7332 Bilersättning, skattepliktig (belopp över 16 kr/mil) 7510 Lagstadgade arbetsgivaravgifter (32,92 % av eventuella bilförmånsvärden) 7511 Pensionsförsäkringar för anställda tjänstemän (SPP - ca 10 % av 7220) 7512 Pensionsförsäkringar för anställda ägare (borde vara 6 % - 10% av 7210) 7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader (24,26 % av ½5670) 7580 Grupplivförsäkring (ca 800 kr/år per anställd tjänsteman) 7590 Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal (AMF 5,15 % av 7010) 7610 Utbildning 7630 Personalrepresentation 7698 Erhållna bidrag och ersättningar för personal 7699 Övriga personalkostnader 7X Summa personalkostnader

11 BUDGET SPECIFIKATION Bilaga 9 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER (78XX) (Gör beräkningar och noteringar på utrymmet vid respektive kontonamn) Konto Kontonamn 7810 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar Årsbelopp 7820 Avskrivning på byggnader och anläggningstillgångar 7830 Avskrivning på maskiner och inventarier 7834 Avskrivning på bilar och andra transportmedel Avskrivningsunderlag/avskrivningsprinciper: Typ av anläggningstillgång Avskrivningstid Inköpspris Avskr/år i % Årsavskrivning

12 BUDGET SPECIFIKATION Bilaga 10 FINANSIELLA OCH ANDRA INTÄKTER OCH KOSTNADER (80XX - 84XX) 83 Finansiella intäkter Årsbelopp 8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar 8313 Ränteintäkter på kundfordringar 8390 Övriga finansiella intäkter 83 Summa finansiella intäkter 84 Finansiella kostnader 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 8422 Räntekostnader leverantörsskulder 8490 Övriga finansiella kostnader (företagshypotek, pantbrev) 84 Summa finansiella kostnader Beräkning av räntekostnader: Upplånat kapital Belopp x %-sats Årsränta Genomsnittligt utnyttjad checkkredit x % = Lån x % = Lån x % =

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825

Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825 1. Förbundets Tillgångar Konto Rubrik 14. Lager 1410 Domarkläder 19 889 kr 1411 Distriktslag T-shirts, Strumpor, Vattenflaskor, Mössor m.m. 45 305 kr 1412 Kursliteratur - Domare 3 360 kr 1413 Kursliteratur

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry Årsredovisning Swedish Motorsport Industry 802437-5829 Räkenskapsåret 2012 Swedish Motorsport Industry 1(5) Styrelsen för Swedish Motorsport Industry får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Hur går det forvår S bostadsrättsforening? * 0srrvs{ En öuersikt om hur du löser årsredouisningen /-\ t f -'-'

Hur går det forvår S bostadsrättsforening? * 0srrvs{ En öuersikt om hur du löser årsredouisningen /-\ t f -'-' fg Hur går det forvår S bostadsrättsforening? * En öuersikt om hur du löser årsredouisningen 0srrvs{ /-\ t f -'-' 6 Det är dina pengar det gäller. är du blir medlem i en bostadsrättsförening kommer du

Läs mer