Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar"

Transkript

1 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler 5090 Övriga lokalkostnader 51 Fastighetskostnader 5110 Arrende (parkeringsplats m m) 5120 El för belysning El för belysning, Diakonen o St Larsgården El för belysning, Domkyrkan o DFH El för belysning, Tannefors El för belysning, Vidingsjö kyrkby 5131 Uppvärmning Uppvärmning, Diakonen o St Larsgården Uppvärmning, Domkyrkan o DFH Uppvärmning, Tannefors Uppvärmning, Vidingsjö kyrkby 5132 Sotning 5140 Vatten och avlopp Vatten o avlopp, Diakonen o St Larsgården Vatten o avlopp, Domkyrkan o DFH Vatten o avlopp, Tannefors Vatten o avlopp, Vidingsjö kyrkby 5160 Städning och renhållning Städning o renhållning, Diakonen o St Larsgården Städning o rehållning, Domkyrkan o DFH Städning o renhållning, Tannefors Städning o renhållning, Vidingsjö kyrkby 5161 Miljöfarligt avfall 5170 Reparation och underhåll av byggnad 5171 Fastighetsunderhåll enligt plan 5172 Myndighetsbesiktningar o serviceavtal 5174 Fastighetsunderhåll - arbetsmijlö 5175 Underhåll - utredning anl reg 5180 Underhåll markanläggning 5191 Fastighetsskatt 5192 Fastighetsförsäkringspremier 5198 Församlingsservice 5199 Övriga fastighetskostnader 52 Hyra av anläggningstillgångar 5210 Hyra av maskiner Hyra maskiner, automatkontering 5211 Hyra av fordon 5220 Hyra av inventarier och verktyg 1

2 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 5410 Förbrukningsinventarier 5420 Dataprogram 5460 Förbrukningsmaterial 5461 Leksaker 5462 Biblar, psalmböcker o övr böcker 5463 Noter 5464 Ljus och blommor Blommor, automatkontering 5465 Livsmedel Livsmedel, Huset, automatkontering Livsmedel, Kyrkoförvaltningen automatkontering 5466 Vin och oblater 5467 Läkemedel och sjukvårdsartiklar 5469 Övrigt förbrukningsmaterial 5470 Förbrukningsmaterial växtodling 5471 Byggnads- o anläggningsmaterial 5472 Järn, stål och metallvaror 5474 Trävaror 5475 Färger o kemisktekniska varor 5477 Jord grus o stenprodukter 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial 5490 Övriga anläggnings- o underhållsmaterial 55 Reparation och underhåll 5520 Rep o underhåll maskiner och andra tekniska anlägg 5521 Rep o underhåll orglar o pianon 5522 Extern maskinreparation 5523 Rep o underhåll inventarier 5524 Extern rep o underhåll inventarier 5525 Rep o underhåll, murverk ugnar 5526 Rep o underhåll, uppdatering av krem anl 56 Kostnader för transportmedel 5612 Försäkring och skatt 5613 Reparation och underhåll 5614 Besiktningsavgifter 5615 Leasing/hyra av personbil 5621 Driv/smörjmedel maskiner 5650 Traktorkostnader 5690 Övriga kostnader för transportmedel 57 Frakter och transporter 5710 Transporter 5760 Hyra av buss 5770 Kyrkskjuts/taxi 5780 Transport av stoft och aska 58 Resekostnader, anställda och förtroendevalda 5810 Resekostnader 5811 Biljetter 2

3 5812 Lokala resor buss taxi 5830 Kost och logi 5890 Övriga resekostnader, t ex kursdifferenser 59 Reklam, PR och information 5910 Annonsering 5911 Annonsering av musik 5912 Annonsering, övrigt 5930 Informations- och församlingsblad 5940 IT hemsida mm 5990 Övriga kostnader för reklam, PR och information 6 Övriga externa kostnader 60 Övriga verksamhetskostnader 6031 Uppräkning av kostnad för fasttidsavtal 6070 Representation vid förhandl, kurser, fortbildn, mm 6099 Felräkningspengar (KOB) 61 rsmateriel och trycksaker 6110 rsmateriel rsmaterial, automatkontering 6150 Kopiering m m 62 Tele och post 6210 Telefon fax 6211 Fördelning telefon 6212 Mobiltelefon 6230 Datakommunikation 6250 Porto frakter Porto/frakter automatkontering 63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader 6310 Försäkringspremier 6320 Självriskkostnader 6350 Förluster på kundfordringar 6370 Kostnader för bevakning och larm Bevakning o larm, automatkontering 6371 Underhåll larm 6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar 64 Förvaltningskostnader 6420 Revisionsarvoden 6422 Rådgivning 65 Övriga externa tjänster 6530 Redovisningstjänster 6531 Utskrift gravräkningar 6535 Tryckning och bindning 6540 IT-tjänster 6541 Underhåll mjukvara 6542 Underhåll hårdvara 6543 Uppgradering programändring 6550 Konsultarvoden 6570 Bankkostnader 3

4 6596 Tvätt 6597 Arkivkostnader, Landsarkivet m fl 6599 Övriga externa tjänster 66 Clearingkostnader 6611 Clearingkostnad, dop 6612 Clearingkostnad, konfirmationsundervisning 6613 Clearingkostnad, konfirmationsläger 6614 Clearingkostnad, vigsel 6615 Clearingkostnad, begravningsgudstjänst 6621 Clearingkostnad, begravning, statlig 6622 Clearingkostnad, kremering 67 Över/underskott 6700 Över- och underskott 68 Inhyrd personal 6800 Inhyrd personal, F-skattsedel 69 Övriga externa kostnader 6910 STIM-avgifter, licensavgifter 6940 Stämpel, lösen m fl avg 6960 Entréavgifter 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur Automatkontering tidningar, tidskrifter, facklitte 6980 Medlemsavgifter 6992 Lämnade bidrag och gåvor till enskilda 6993 Lämnade bidrag och gåvor till organisationer 6996 Samarrangemang (t.ex. Sensus) 6997 Artister, föredragshållare m.fl. med F-skattsedel 6998 Besparing 6999 Övriga externa kostnader Övriga externa kostnader, automatkontering 7 Personal mm 7 Personalkostnader 70 Löner 7011 Lön 7012 Timlön 7013 Lön (18-25 år) 7014 Lön (nya pensionssystemet) 7015 Lön (löneskatt) 7017 Avgångsvederlag 7018 Bruttolöneavdrag 7019 Upplupna löner 7020 Upplupen lön (motkonto) 7021 Lönekartläggning 7030 Lön utlandsanställda 7081 Sjuklön 7082 Semesterlön 7089 Övriga löner för ej arbetad tid 7090 Förändring av semesterlöneskuld 4

5 71 Uppdragstagare, artister, föredragshållare etc 7111 Ersättning artister, svenska 7112 Ersättning artister, utländska 7113 Ersättning artister (18-25 år) 7117 Ersättning kör, orkester m m ej sociala avgifter 7120 Ersättning övriga uppdragstagare 7123 Ersättning övriga uppdragstagare (18-25 år) 7130 Arvoden beslutande organ 7133 Arvoden beslutande organ (18-25 år) 7140 Arvoden verkställande organ 7143 Arvoden verkställande organ (18-25 år) 7150 Arvoden till revisorer 7154 Arvoden till revisorer (18-25 år) 73 Kostnadsersättningar och förmåner 7310 Kontanta extraersättningar 7320 Traktamenten vid tjänsteresa 7331 Skattefria bilersättningar 7332 Skattepliktiga bilersättningar 7333 Trängselskatt 7382 Kostnader för fria eller subventionerade måltider 7389 Övriga kostnader för förmåner 7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner 7399 Övriga kostnadsersättningar och förmåner 74 Pensionskostnader 7410 Pensionsförsäkringspremier 7411 Premier till Kyrkans pensionskassa 7420 Förändring av pensionsskuld 7422 Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension 7490 Övriga pensionskostnader 75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 7510 Arbetsgivaravgifter 7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld 7531 Särskild löneskatt för löner och ersättningar 7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader 7540 Särskild sjukförsäkringsavgift 7560 Arbetsgivaravgifter (18-25 år) 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar 7574 Avgift Trygghetsfonden 7580 Grupplivförsäkringspremier 76 Övriga personalkostnader 7611 Utbildning, personal 7612 Utbildning, förtroendevalda 7613 Utbildning, frivilligarbetare 7620 Sjuk- och hälsovård 7621 Handledning 7630 Personalrepresentation Personalrepresentation, Kyrkoförvaltning, automatk 5

6 7691 Personalrekrytering 7693 Fritidsverksamhet 7694 Facklig kostnad/tjänst 7695 Personalavveckling 7696 Avgift för volontärer 7698 Erhållna bidrag och ersättningar för personal 7699 Övriga personalkostnader 77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar 7720 Nedskrivning av byggnader och mark 7728 Nedskrivningar av ändamålsbest gåvor, fastigheter 7730 Nedskrivningar av maskiner och inventarier 7738 Nedskrivninga av ändamålsbest gåvor, inventarier 78 Avskrivningar enligt plan 7820 Avskrivningar på byggnader och övrig fast egendom 7828 Avskrivningar av ändamålsbest gåvor, fastigheter 7830 Avskrivningar på maskiner, inventarier och verktyg 7835 Avskrivningar på datorer 7838 Avskrivningar av ändamålsbest gåvor, maskiner o in 79 Övriga rörelsekostnader 7972 Förlust vid avyttring av byggnader o mark 7973 Förlust vid avyttring av maskiner o inventarier 7983 Tillkomna ändamålsbestämda medel 7984 Tillkomna ändamålsbest medel, anl.tillgångar 7985 Ianspråktagna ändamålsbest medel 7986 Ianspråktagna ändamålsbest medel, anl.tillg 7990 Eliminering av begravningsverksamhetens resultat 8 Finansiella och andra intäkter/kostnader 82 Resultat från övriga värdep. och långfr. fordr Utdelning på aktier och andelar i andra företag 8240 Resultat vid försäljning av långfristiga placering 8250 Ränteintäkter långfristiga fordringar och värdepap 8270 Nedskr värdepapper/långfristiga fordringar 8280 Återföring av nedskrivningar av värdepapper/långfr 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar 8330 Valutakursdiff kortfr fordringar och placeringar 8340 Utdelningar på kortfristiga placeringar 8350 Resultat vid försäljning av kortfr placeringar 8370 Nedskrivning av kortfristiga placeringar 8380 Återföring av nedskrivningar av kortfristiga place 84 Räntekostnader ock liknande resultatposter 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder 8430 Valutakursdifferenser 89 Skatter och årets resultat 8999 Årets resultat 6

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Totalt 0 95 000 95 000 218 677 0-218 677 218 677 95 000 123 677

Totalt 0 95 000 95 000 218 677 0-218 677 218 677 95 000 123 677 JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING I MYNDIGHETER 2014 - KONSTNÄRSNÄMNDENS SAMMANSTÄLLNING ÖVER UTGIFTER Ver.nr Konto Konto (T) Proj Text Belopp Stimulansmedel Egna insatser Totalt 3.1 Projektledning Använda Erhållna

Läs mer

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Vad som ska dras av i näringsverksamhet 879 8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Nettoinkomstbeskattning 8.1 Allmänt Alla kostnader för intäkternas förvärvande eller bibehållande är i princip avdragsgilla.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Innehållsförteckning Sammanfattning av bokslutskommuniké 1 Väsentliga händelser under första kvartalet 2015 1 Omsättning

Läs mer