Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10"

Transkript

1 Enskild firma BAS 96 Sida: Kassa Postgiro Checkräkningskonto Övriga bankkonton Aktier och andelar Obligationer Kundfordringar Belånade fordringar Osäkra kundfordringar Förutbetalda hyror Förutbet ränteutg Upplupna hyresinkomster Upplupna inkomsträntor Övr interimsfordringar Förskott Reseförskott Övriga förskott Fordr hos leverantör Övriga kortfristiga fordr Avräkning skatter & avg Ingående moms Ingående moms utland Ing.moms uthyrn lokal Fordran moms Lager Varor på väg Produkter i arbete Pågående arbete Förskott till leverantör Allmänt investeringskonto Långfristiga fordringar Depositioner Patent Ack avskrivn patent Hyresrätt Ack avskrivn hyresrätt Balanserade utgifter Övriga imm anläggningstillg Ack avskr övr imm anl tillg Arbetsmaskiner Ack avskrivn arbetsmask Inventarier Ack avskrivn inventarier Byggnadsinventarier Ack avskrivn byggnadsinv Bilar andra transportmed Ack avskrivn bilar Datorer Ack avskr på datorer Konst o avskrivn inv Byggnader Ack avskrivn byggnader Mark Tomter markomr obebyggda Markanläggningar Ack avskrivn markanläggn 237

2 Enskild firma BAS 96 Sida: Leverantörsskulder Upplupna löner Upplupna semlöner Upplupna soc avg semlön Upplupna soc avgifter Avräkn sociala avgifter Ber upplupen löneskatt Upplupna utgiftsräntor Förutbet hyresinkomster Garantiskulder Upplupna avtalade soc avg Övr interimsskulder Skuld inkomna följesedlar Observationskonto Utg moms försälj 25% sv Utg moms egna uttag 25% Utg.moms uthyrn.lokal Ber moms tjförv 25% utl Ber moms varuförv 25% EU Utg moms försälj 12% sv Utg moms egna uttag 12% Ber moms tjförv 12% utl Ber moms varuförv 12% EU Utg moms försälj 6% sv Utg moms egna uttag 6% Ber moms tjförv 6% utl Ber moms varuförv 6% EU Särskilda punktskatter Moms redovisningskonto Personalens källskatt Införsel Lönsparande Kollektivförsäkring mm Fackföreningsavgifter Övriga löneavdragv Förskott från kunder Låneskulder Övr kortfr skulder Avsatt till pensioner Checkräkningskredit Reverslån Lån i utländsk valuta Övr långfristiga skulder Ack överavskrivningar Ack överavskr maskiner/inv Ack överavskr byggnader Ack överavskr markanläggningar Ack överavskr imm anl tillg Övr obeskattade reserver Eget kapital Eget uttag Egna skatter Utgifter bostadsfastighet Egna försäkringspremier Egna varuuttag Egen insättning Upplupna egenavgifter Övriga egna inkomster Redovisat resultat 368

3 Enskild firma BAS 96 Sida: Försäljning VMB varor Positiv VM omföringskonto Positiv VM 07 (25%) Försälj tjänst 25% sv 05 (25%) Försälj tjänst 12% sv 05 (12%) Försälj tjänst 6% sv 05 (6%) Försälj tjänst sv momsfri Försälj tjänst utanför EU Försälj tjänst EU momsfri Försälj varor 25% sv 05 (25%) Försälj varor 12% sv 05 (12%) Försälj varor 6% sv 05 (6%) Försälj varor sv momsfri Försälj varor utanför EU Försälj varor till EU 05 (25%) Försälj varor EU momsfri Momspl uttag av fast.tj 06 (25%) Förs varor närst företag Kassarabatter Hyresintäkt skattepl 05 (25%) Försäljning material 05 (25%) Övriga sidointäkter 05 (25%) Fakturerat emballage 05 (25%) Frakter 05 (25%) Frakter export Frakter EU Fakt tull spedition Faktureringsavgifter 05 (25%) Faktureringsavg export Faktureringsavg EU Fakt resekostnader 05 (25%) Övr fakt kostnader 05 (25%) Kursvinst rörelsen Kursförlust rörelsen Återvunna kundfordringar Öresutjämning Avrundn Hyresintäkter Provisionsintäkter Försäkringsersättning Övr ersättn och intäkter Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag Övriga erhållna bidrag Inköp material och varor Inköp VMB varor Negativ VM omföringskonto Negativ VM Trepartsförv varor fr EU Inköp varor 25% EU 20 (25%) Inköp varor 12% EU 20 (12%) Inköp varor EU momsfri Erhållna kassarabatter Lagerförändring Kostn uthyrn lokal sk.pl Legoarbeten, underentrepr Lön kollektivanställda Sjuklön kollektivanställda Semesterlön Förändr sem löneskuld Löner företagsledare Löner tjänstemän Sjuklöner tjänstemän Semesterlön tjänstemän ftgledare Förändr sem löneskuld Övriga kontanta ersättn Kostn för fri bostad Kostn fria/subv måltider Kostn för fri bil övr kostn för naturaförm 514

4 Enskild firma BAS 96 Sida: Skattefria trakt Sverige Skattepl trakt Sverige Skattefria trakt utland Skattepl trakt utland Skattefri bilersättning Skattepl bilersättning Övr kostnadsersättningar Arbetsgivaravgifter Arb giv avg sem skuld Löneskatt Särsk löneskatt pensionsk AMF enl avtal Kollektiv pensionsförsäkr Indiv pensionsförsäkring Tjänstepension kollektivanst Tjänstepension tjänstemän Övriga pensionskostnader Utbildning Sjuk- och hälsovård Övr personalkostnader Lokalhyra Värme hyrd lokal El hyrd lokal Lokaltillbehör hyrd lokal Städning, renhållning Reparationer hyrd lokal Övr kostnader hyrd lokal Hyra arbetsmaskiner Hyra inventarier Övr hyreskostn anl tillg El för drift Vatten Övriga bränslen Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Arbetskläder o skyddsmtrl Kontorsmaterial Trycksaker Reparation och underhåll Redovisningstjänster ADB-tjänster Konsultarvoden Advokatkostnader Övr främmande tjänster Telefon Mobiltelefon Mobilsökning Fax Porto Drivmedel personbilar Skatt försäkr personbilar Reparationer personbilar Leasingavg personbilar Övr kostn transportmedel Frakt och transport Tull- och speditionskost Resekostnader Kataloger och prislistor Försäljningsprovision Kreditförsäljningskostnad Repr avdr.gill Repr ej avdr.gill Vin/sprit ej avdragsgill Övr försäljningskostnader Annonsering Reklamtrycksaker Utställningar och mässor Övrig reklam Företagsförsäkringar 530

5 Enskild firma BAS 96 Sida: Kundförluster Övriga riskkostnader Styrelsearvode Revisionsarvode Övr förvaltningskostnader Tjänst från utlandet 21 (25%) Tidningar facklitteratur Föreningsavg avdr gill Föreningsavg ej avdr.gill Övr avdr.gill kostn Övr ej avdr.gill kostn Restavg skatter o soc.avg Vatten och avlopp Värme Belysning Renhålln och städning Sotning Rep och underh fastighet Försäkringsprem fastighet Fastighetsskatt Övr fastighetskostnader Vinst avyttr maskiner/inv Förl avyttr maskiner/inv Vinst avyttr fastigheter Förl avyttr fastigheter Vinst avyttr patent Förlust avyttr patent Vinst avyttr bilar/transportmedel 7835 Förlust avyttr bilar/transportmedel 7884 Nedskrivningar av byggnader och mark Nedskr maskiner, inv och installationer Nedskr av immateriella anläggningstillg Återf nedskrivn anl tillg Nedskr av övriga anläggningstillg Förändr lager färdigvaror Förändr produkte i arbete Avskrivningar på maskiner/inventarier Avskrivn arbetsmaskiner Avskrivn inventarier Avskrivn byggnadsinv Avskrivningar bilar Avskrivningar på datorer Avskrivn byggnader Avskrivn markanläggn Avskrivn på imm anl tillg Avskrivningar patent Avskrivningar hyresrätt Ränteintäkter Ränteintäkter kundfordr Valutakursvinster Övr finansiella intäkter Räntekostnader Räntekostnader levskulder Bankkostnader Valutakursförluster Övr finansiella kostnader Avskrivn över/under plan Överavskr maskiner/inventarier Överavskr byggnader Överavskr markanläggningar Överavskr imm anl tillg Avsättning periodiseringsfond Återföring periodiseringsfond Egenavgifter Redovisat resultat 596

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Bygg EU BAS 99 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter FOU 234 1012 Balanserade utg dataprogram 234 1019 Ack avskr balanserade utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivningar

Läs mer

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 1000 Immateriella anläggningstillgångar 234 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätt tackor 234 1043 Bidragsrätt di-/amkor 234 1049 Produktionsrätter, avskrivning

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24

LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24 LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätter tackor 234 1043 Bidragsrätter di-/amkor 234 1047 Årets inköp prodrätter 234 1048 Årets försälning prodrätter

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar)

KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar) KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar) TILLGÅNGAR Byggnader och Mark Konto Hyresrätter 1060 Värdeminskning hyresrätter 1069 Byggnader 1111 Byggnader nedskrivning 1112 Värdeminskning byggnader 1119 Mark 1131

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar...

Läs mer

K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY

K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY Kontoklass 1, Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 11 Mark, byggn. o tekn. anläggningar 1110 Markreserv 1110 Markreserv 1120 Verksamhetsfastigheter 1120 Verksamhetsfastigheter 1129 Ack avskrivn

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer