ÅRSREDOVISNING 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2011"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011

2 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse... 8 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsförening Vallen i Malmö får härmed avge redovisning för föreningens förvaltning för tiden till Styrelse, revisorer och andra funktionärer Ordinarie ledamöter Vald till Styrelsesuppleanter: Ulf Andersson 2012 Niklas Jönsson Andreas Hållvik 2012 Anni Carlsson Anna-Greta Gunnarsson 2012 Christian Thörnkvist Wiola Hegelin 2013 Magnus Olli Jesper Carlsson Revisorer: Thomas Appelgren Michael Andersen Valberedning: Anita Haraldsson Cecilia Frick Revisorsuppleanter: Magnus Arleborn Ingegerd Lundin Sammankallande Firmateckning Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Fastighetsuppgifter Föreningen äger fastigheten Vallen 17 i Malmö kommun med därpå uppförd byggnad innehållande 51 bostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt och 5 lokaler varav 4 st med bostadsrätt och en med hyresrätt, samt 42 garageplatser med hyresrätt. Byggnaden är uppförd Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande: 11 st 2 rum och kök 11 st 3 rum och kök 23 st 4 rum och kök 6 st 5 rum och kök Bostadsarea 5080 m 2 Lokalyta 1005 m 2 Årets taxeringsvärde Kr Föregående års Taxeringsvärde kr Fastigheten var fullvärdeförsäkrad hos Dina Försäkringar

3 Brf Vallen i Malmö Förvaltning/ Organisationsanslutning Förvaltningen av föreningen och deras fastighet har utförts av Braheds Förvaltning AB. Föreningen ansluten till SBC (Sveriges BostadrättsCentrum) från och med Underhåll Under året har underhåll blivit utförd i upprustning av lekredskap på gården. Framtida behov av avsättning för planerat underhåll beräknas till ca 54,-/m 2. UNDERHÅLLSFOND Underhåll inkl moms Avsättning Underhållsfond Underhållsfond utg.saldo Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling Allmänt Föreningen har under året hållit 1 ordinarie föreningsstämma. Styrelsen har hållit 9 protokollförda sammanträden. Anställda Föreningen har inga anställda, utan alla tjänster köpes. Föreningens resultat och ställning Resultat och ställning Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Årsavgift för bostäder / m Årsavgift För 2011 var avgiften för driftsdelen och kapitaldelen oförändrad. Förslag till disposition av föreningens resultat Styrelsen föreslår att årets vinst på kronor överförs till Balanserad Vinst/Förlust samt att avsättning till Underhållsfond sker med ,- från Balanserad Vinst/Förlust. Därefter blir Balanserad Vinst/Förlust ,- kronor

4 3 Brf Vallen i Malmö Resultaträkning RÖRELSENS INTÄKTER Not: Hyresint. lokaler, momsfria Hyesintäkter garage, momspl Hyresintäkter Garage Momsfria Hyresintäkter Föreningslokal Årsavgifter BRF Årsavgifter bostäder Årsavgifter Lokaler moms Debiterad el Pant & överlåtelseavgifter Faktureringsavgifter/påminnelseavgifter Öres och kronutjämning 4 59 Övriga ersättningar, intäkter 998 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Fast.sköts/städ, utg köpt tjän Service avtal OVK Besiktning Hissbesiktning Bevakningskostnader Reparationer Underhåll El Uppvärmning Vatten avlopp Avfallshantering Fastighetsförsäkring Kabel TV Bredbandsuppkoppling Fastighetsskatt Summa Driftskostnader Förvaltningskostnader Förbrukningsinventarier 732 Förbrukningsmaterial 97 Representation Tele och Porto Styrelsearvoden Revisionsarvoden Förvaltning Kameral Övriga Förvaltningskostnader IT Tjänster Bankkostnader Föreningsavgifter

5 Brf Vallen i Malmö 4 Lagstadgad sociala avg Summa Förvaltningskostnader Avskrivningar Avskrivningar på byggnader Summa avskrivningar RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Ränteintäkter från bank Skattefria Ränteintäkter Ränteintäkter Riksbyggen Räntekostn, långfr. skulder Räntekostnad Lokaler Summa finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av överavskrivning Uttag från Underhållsfond Summa bokslutsdispositioner Årets resultat Noter till Resultaträkning och Balansräkning: Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar har efter individuell prövning värderats till belopp varmed de beräknas inflyta.

6 5 Brf Vallen i Malmö Balansräkning TILLGÅNGAR Not: Materiella anläggningstillgångar Byggnader, ingående ansk.värde Ingående avskrivningar Mark Pågående om & Tillbyggnad Maskiner och inventarier Avskrivn mask o inv Summa anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristig Fordran Riksbyggen Summa finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres och avgiftsfordringar Andra kundfordringar Skattekonto Förutbet. försäkringspremier Förutbet. kostn/uppl. intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa Checkkonto Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Noter: Not 1:.Byte av styrsystem för värme och ventilation har påbörjats och färdigstsälls 2012 Not 2 Föreningen fordran på Riksbyggen för upplåtelseavgifter lokaler

7 Brf Vallen i Malmö 6 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Inbetalda Insatser Upplåtelseavgifter Tilläggsinsatser Yttre fond Balanserat Resultat Årets Resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ack Överavskrivning Byggnader Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder Fastighetslån Fastighetslån lokaler Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från hyresgäster 50 Deposition fjärrkontroll Inre reparationsfond Leverantörsskulder Obs Levskulder Övriga kortfristiga skulder Skatteskulder Redovisningskonto för moms Förutbetalda hyror o avgifter Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda Panter: Fastighetsinteckningar: Ansvarsförbindelser inga inga Noter: Not 3: Not 4: Inbetalda tilläggsinsatser. Föreningen amorterar motsvarande belopp från långfristiga lån. Föreningen lån har delats enligt avtal med Riksbyggen på en del för föreningens skulder samt en del för föreningens fordran på Riksbyggen.

8

9

10

11 9 Brf Vallen i Malmö Varför är det olika priser på liknande bostadsrätter i föreningen? Beroende på om nuvarande ägare har gjort en tilläggsinsats och hur stor del av den möjliga tilläggsinsatsen som gjorts, bestäms avgiften till föreningen. Ju lägre månadsavgift en bostadsrätt har desto högre värde får den vid en försäljning. Är du intresserad av att påverka avgiften för bostadsrätten, så fråga föreningen efter en kalkyl för möjlig tilläggsinsats, och därmed hur du kan påverka din boendekostnad. Hur beräknas månadsavgiften? Avgiften är delad i två delar: 1. Driftsdel: Föreningens driftskostnader och avskrivningar samt avsättningar till underhållsfonder fördelas på ytan i fastigheten. 2. Kapitaldel: Därefter fördelas föreningens kapitalkostnader och amorteringar efter det andelstal som varje bostadsrätt har. Från detta andelstal beräknas gjorda tilläggsinsatser och därmed reducering av avgiften. Detta innebär att man har full frihet att själv bestämma hur kostnaden för sitt boende ska se ut.

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö ÅRSREDOVISNING Brf Hälsingör Malmö 2008 Brf Hälsingör 1 Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 4 Balansräkning... 5 Underskrifter... 7 Revisionsberättelse... 8 Brf Hälsingör 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oden 2

Årsredovisning. Brf Oden 2 Årsredovisning för Brf Oden 2 Räkenskapsåret 2008 Brf Oden 2 1(15) Styrelsen för Brf Oden 2, Sigtuna kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer