Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31"

Transkript

1 Åkeri EU BAS 97 Sida: Balanserade utgifter Bal utgifter forsk/utveckl Bal utgifter dataprogram Ack avskrivn bal utgifter Koncessioner Ack avskrivn koncessioner Patent Ack avskrivn patent Licenser Ack avskrivn licenser Varumärken Ack avskrivn varumärken Hyresrätt Ack avskrivn hyresrätt Goodwill Ack avskrivn goodwill Påg projekt försk immat anltillg Påg proj immat anltillgångar Förskott immat anltillgångar Övr immateriella anltillgångar Nyttjanderätt Ack avskrivn övr immat anltillg Byggnader Byggnader på egen mark Byggnader på ofri grund Ack avskrivn byggnader Mark Marktäkter Tomter, markomr obebyggda Markanläggningar Ack avskrivn markanläggn Påg nyanl/förskott, byggn/mark Pågående nybyggnad Pågående tillbyggnad Pågående ombyggnad Förskott byggnader och mark Övriga byggnader och mark Ack avskrivn övriga byggnader Maskiner och inventarier Ack avskrivn maskiner, inventarier Maskiner, tekn anläggningar Maskiner Byggnadsinventarier Andra tekn anläggningar Ack avskrivn maskiner, tekn anläggn Inventarier och verktyg Ack avskrivn inventarier, verktyg Installationer Installationer egen fastighet Installationer annans fastighet Förbättringsutg annans fastighet Ack avskrivn installationer Lastbilar/tjänstefordon/transpmedel Ack avskrivn fordon Släpvagnar Ack avskrivn släpvagnar Leasingavtal Ack avskrivn leasingavtal Påg nyanläggn/förskott maskiner/invent Pågående nyanläggningar Förskott maskiner och inventarier Övriga maskiner och inventarier Konst och liknande tillgångar Inventarier i annans fastighet Ack avskrivn övr maskiner/invent Aktier, andelar koncernföretag Aktier, andelar sv dotterföretag Aktier, andelar utl dotterföretag Aktier, andelar andra sv koncerner Aktier, andelar andra utl koncerner Värdereglering aktier, andelar 230

2 Åkeri EU BAS 97 Sida: Långfrist fordr koncernföretag Fordringar hos moderbolag Fordringar hos dotterbolag Fordr hos andra koncernföretag Värderegl fordr koncernföretag Aktier, andelar intresseföretag Aktier svenska intresseföretag Aktier utl intresseföretag Värderegl intresseföretag Långfr fordr intresseföretag Värderegl långfr fordr Aktier, andra företag Aktier i börsnoterade bolag Andra aktier och andelar Andelar bostadsrättföreningar Obligationer Värderegl aktier, andelar, vp Aktier, andel/insats LBC Aktier Andel/insats ek förening Byggsparkassa Reversfordran Värderegl aktier, insats LBC Andra långfristiga fordr Reversfordringar Fordr hos anställda Lämnade depositioner Lån till närstående person Värde av kapitalförsäkring Förutbetalda leasingavgifter Långfr konstraktsfordringar Övr långfristiga fordringar Värderegl andra långfr fordr Värderegl långfr fordr Lager Beräknad förändring lager Lager av råvaror Ber förändr lager råvaror Lager tillsatsmtrl, förnödenheter Ber förändr lager tillsatsmtrl Lager halvfabrikat Ber förändr lager halvfabrikat Produkter i arbete Ber förändr prod i arbete Lager färdiga varor Ber förändr lager färdiga varor Lager handelsvaror Lager grus och krossprodukter Jord och schaktmassor Övr marktäktsprodukter Beräkn förändr lager handelsvaror Pågående arbete Påg arbeten, nedlagd kostnad Påg arbeten, fakturering Ber förändr påg arbeten Förskott varor och tjänster Remburs Övr förskott leverantörer Ber förändr lager, påg arbeten Kundfordringar (gruppkonto) Kundfordringar Belånade kundfordringar Osäkra kundfordringar Ej reskontraförda kundfordr Värdereglering kundfordr Växelfordringar Osäkra växelfordringar Värderegl växelfordringar Kontraktsfordringar Belånade kontraktsfordr Belånade kontraktsfordr 204

3 Åkeri EU BAS 97 Sida: Osäkra kontraktsfordr Konsignationsfordringar Kundfordr koncernföretag Kundfordr moderföretag Kundfordr dotterföretag Kundfordr andra koncernföretag Värderegl kundfordr koncernföretag Kundfordr intresseföretag Osäkra kundfordr intresseföretag Värderegl kundfordr intresseföretag Värderegl kundfordringar Övr kortfristiga fordringar Fordr hos anställda Reseförskott Kassaförskott Övriga förskott Tillfälliga lån, anställda Övr fordr hos anställda Transportörfordringar Skattefordringar Fordran moms Fordr koncernföretag Fordr moderföretag Fordr dotterföretag Fordr andra koncernföretag Fordr intresseföretag Andra kortfristiga fordr Utlägg för kunder Kortfrist lånefordringar Fordr tecknat, ej inb aktiekapital Fordring hos leverantör Fordring hos närstående Kortfrist del av långfrist fordr Övr kortfristiga fordringar Värderegl kortfrist fordr Förutbet kostn, upplupn intäkt Upplupna transportintäkter Förutbetalda hyresutgifter Förutbet leasingavgifter Förutbet försäkrpremier, skatter Försäkringspremier Fordonsskatter Förutbet ränteutgifter Upplupna hyresinkomster Upplupna inkomsträntor Tillgångar av kostnadsnatur Upplupna avtalsinkomster Övr förutbet kostn, upplupna intäkt Kortfristiga placeringar Obligationer Konvertibla skuldebrev Andra kortfrist placeringar Egna aktier Aktier, andelar koncernföretag Aktier, andelar övr företag Värderegl kortfrist placeringar Kassa Huvudkassa Kassa PlusGiro PlusGiro PlusGiro Checkräkningskonto Checkräkningskonto Checkräkningskonto Övriga bankkonto Bank Bank Bankcertifikat Koncernkonto moderföretag Särskilda bankkonton 200

4 Åkeri EU BAS 97 Sida: Allmänt investeringskonto Upphovsmannakonto Skogskonto Spärrade bankmedel Övr särskilda bankkonton 200

5 Åkeri EU BAS 97 Sida: Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Inb insatser/stiftelsekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Reservfond/Värdesäkringsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust Erhållna/lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Vinst/förlust föreg år Årets resultat Periodiseringsfonder 2120 Periodiseringsfond TAX Periodiseringsfond TAX Periodiseringsfond TAX Periodiseringsfond TAX Periodiseringsfond TAX Periodiseringsfond TAX Ack överavskrivningar Ack överavskrivn immateriella anltillg Ack överavskrivn byggn/markanläggn Ack överavskrivn maskiner/inventarier Ersättningsfond Ersättningsfond inventarier Ersättningsfond byggn/markanläggn Ersättningsfond mark Ersättningsfond djurlager/renskatter Avsättn allm investeringsreserv Allmän investeringsreserv Särskild fartygsfond Eldsvådefond Obeskattade intäkter Obeskattade upphovsmannaintäkter Obeskattade skogsintäkter Övr obeskattade reserver Skilln bokförd-faktisk pensionsskuld Valutakursreserv Lagerreserv Skatteutjämningsreserv (SURV) Övr obeskattade reserver Avsatt till pensioner Avsättning PRI-pensioner Avsättning övr pensioner Avsättningar garantier Återställningsreserv 2231 Grustag Grustag Avsättningar för skatter Avsättn beräknad latent skatt Avsättn tvistiga skatter Avsättn övr skatter Övr avsättningar Obligations- och förlagslån Konvertibla lån Checkräkningskredit Checkräkningskredit Checkräkningskredit Utnyttjad checkräkningskredit Utnyttjad checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit Byggnadskreditiv Andra skulder kreditinstitut Lån i utländsk valuta kreditinstitut Skulder till koncernföretag Skulder till moderföretag Skulder till dotterföretag Skulder till andra koncernföretag Skulder till intresseföretag 329

6 Åkeri EU BAS 97 Sida: Avbetalningskontrakt(lastbil/maskin) Kontrakt nr Kontrakt nr Övr långfristiga skulder Avbetalningskontrakt, övriga Villkorliga skulder Lån från närstående personer Långfristiga leverantörsskulder Andra lån i utl valuta Mottagna depositioner Övr långfristiga skulder Kortfrist låneskuld kreditinstitut Kortfrist lån från kreditinstitut Kortfrist del av långfrist skuld Kortfrist del checkräkningskredit Övr kortfrist skulder kreditinstitut Förskott från kunder Ej inlösta presentkort Övr förskott från kunder Pågående arbeten Påg arb, fakturering Påg arb, nedlagda kostnader Förändr beräkn påg arbeten Leverantörsskulder Tvistiga leverantörsskulder Ej reskontraförda levskulder Kvittning av leverantörsfakturor Transportörskulder Levskulder koncernföretag Levskulder moderföretag Levskulder dotterföretag Levskulder andra koncernföretag Levskulder intresseföretag Avbetalningskontrakt, kortfrist del Kontrakt nr Kontrakt nr Övr kortfrist skulder 2491 Växelskulder Skatteskulder Debiterad kvarstående skatt Beräknad inkomstskatt Beräknad fastighetsskatt Beräknad särskild löneskatt Beräknad avkastningsskatt Betald preliminärskatt Utg moms 25% Utg moms försäljning 25% sv Utg moms egna uttag 25% Ber moms tjförv 25% utl Ber moms varuförv 25% EU Vilande utg moms 25% Utg moms 12% Utg moms försäljning 12% Sv Utg moms egna uttag 12% Ber moms varuförv 12% utl Vilande utg moms 12% Utg moms 6% Utg moms försäljning 6% Sv Utg moms egna uttag 6% Ber moms varuförv 6% utl Ing moms Ingående moms Ingående moms utland Vilande ing moms Ing moms, blandad verksamhet Moms redovisningskonto Särskilda punktskatter Reklamskatt Naturgrusskatt Övr punktskatter Personalens källskatt 301

7 Åkeri EU BAS 97 Sida: Innehållen källskatt Betald källskatt Personalens källskatt Soc avg och särskild löneskatt Avräkn sociala avgifter Avräkn särsk löneskatt Bet soc avg och särsk löneskatt Avtalade soc avg Avräkn avtalade soc avg Bet avtalade soc avg Införsel Semesterkassa Övriga löneavdrag Personalens intressekonto Lönsparande Gruppförsäkringspremie Fackföreningsavgifter Mätnings- och granskningsarvoden Övr löneavdrag Avräkning factoring Skulder till anställda Löneskulder Reseräkningar Tantiem, gratifikationer Avräkn belånade kontraktsfordr Kortfristiga löneskulder Kortfristig del av långfristig skuld Övr kortfristiga låneskulder Skulder till koncernföretag Skulder till moderföretag Skulder till dotterföretag Skulder till andra koncernföretag Skulder till intresseföretag Övr kortfr skulder Skulder under indrivning Skulder till närstående personer Mottagna depositioner Outtagen vinstutdelning Övr kortfristiga skulder Upplupna kostn, förutbet intäkter Upplupna löner Löneskulder Ackordsöverskott Upplupna semlöner Upplupna pensionskostnader Upplupna pensionsutbetalningar Upplupna soc och andra avg Upplupna sociala avgifter Upplupen löneskatt för löner Upplupen särsk löneskatt pensionskostn Upplupen avkastn skatt pensionskostn Upplupna avtalade soc avg Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda hyresinkomster Upplupna avtalskostnader Övr upplupna kostn, förutbet intäkter Beräkn arvode bokslut Beräkn arvode revision 305

8 Åkeri EU BAS 97 Sida: Försäljning av transporter Egna fordon Försäljning 25% 05 (25%) Försäljning 12% 05 (12%) Försäljning momsfri Försäljning export Medlemmars/delägares fordon Försäljning 25% 05 (25%) Försäljning 12% 05 (12%) Försäljning momsfri Försäljning export Lejda fordon, avräkning Lejda fordon, ej avräkning Försäljning till koncernföretag 05 (25%) Försäljning 25% 05 (25%) Försäljning 12% 05 (12%) Försäljning momsfri Försäljning export Intäktsreduktioner Kassarabatter Bonus Tippavgift Provisionsavdrag Försäljning maskintjänster 05 (25%) Egna maskiner Försäljning 25% 05 (25%) Försäljning 12% 05 (12%) Försäljning momsfri Försäljning export Medlemmars/delägares maskiner Lejda maskiner, avräkning Lejda maskiner, ej avräkning Försäljning till koncernföretag 05 (25%) Försäljning 25% 05 (25%) Försäljning 12% 05 (12%) Försäljning momsfri Försäljning export Intäktsreduktioner Kassarabatter Bonus Tippavgift Provisionsavdrag Försäljn entreprenad- övr tjänster 05 (25%) Egna maskiner Försäljning 25% 05 (25%) Försäljning momsfri Försäljning export Medlemmars/delägares maskiner Lejda maskiner, avräkning Lejda maskiner, ej avräkning Försäljning till koncernföretag 05 (25%) Försäljning 25% 05 (25%) Försäljning 12% 05 (12%) Försäljning momsfri Försäljning export Intäktsreduktioner Kassarabatter Bonus Tippavgift Provisionsavdrag Försäljning av material 05 (25%) Försäljn grus och krossprod 05 (25%) Försäljn jord och schaktmassor 05 (25%) Fakturerade kostnader Emballage 05 (25%) Fakt tull och spedition Faktureringsavgifter 05 (25%) Fakt kostn till koncernföretag 05 (25%) Övr fakt kostnader 05 (25%) Rörelsens sidointäkter 05 (25%) Annan försäljn i företagets rörelse 05 (25%) 400

9 Åkeri EU BAS 97 Sida: Drivmedel Däcksutrustning 05 (25%) Smörjmedel 05 (25%) Reservdelar 05 (25%) Uthyrning av arbetskraft Uthyrning av fordon utan förare Övriga sidointäker 05 (25%) Intäktskorrigeringar Lämnade rabatter Kassarabatter Lämnade mängdrabatter 05 (25%) Öresutjämning Avrundn Fakturerade punktskatter Fakt punktskatter (kredit) Fakt punktskatter (debet) Fakt naturgrusskatt Kontokortsavgifter Övr intäktskorrigeringar Vinst avyttr aktier/andel Aktiverat arb egen räkning Aktiverat arbete (material) Aktiverat arbete (omkostn) Aktiverat arbete (löner) Övr rörelseintäkter Hyres- och arrendeintäkter Hyresintäkter Arrendeintäkter Provisionsintäkter Återvunna kundförluster Kursvinst rörelsen Vinst avyttr fastigheter Vinst avyttr maskiner/inv Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag Övriga erhållna bidrag Övr ersättn och intäker Försäkringsersättningar Inköp material och varor Inköp VMB varor Negativ VM omföringskonto Negativ VM Trepartsförv varor fr EU Inköp varor 25% EU 20 (25%) Inköp varor 12% EU 20 (12%) Inköp varor EU momsfri Kostn uthyrn lokal sk.pl Legoarbeten, underentrepr Erhållna kassarabatter Förändr produkter i arbete Förändr lager färdigvaror Förändr påg arbete Lagerförändring Lokalhyra El hyrd lokal Värme hyrd lokal Lokaltillbehör hyrd lokal Städning, renhållning Reparationer hyrd lokal Övr kostnader hyrd lokal Belysning Värme Sotning Vatten och avlopp Renhålln och städning Rep och underhåll fastighet Fastighetsskatt Försäkringsprem fastighet Övr fastighetskostnader Hyra arbetsmaskiner 529

10 Åkeri EU BAS 97 Sida: Hyra inventarier Övr hyreskostn anl tillg El för drift Vatten Övriga bränslen Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Arbetskläder o skyddsmtrl Reparation och underhåll Drivmedel personbilar Skatt försäkr personbilar Reparation personbilar Leasingavg personbilar Övr transportmedel Frakt och transport Tull- och speditionskost Resekostnader Annonsering Reklamtrycksaker Utställning och mässor Övrig reklam Kataloger och prislistor Kontokortsavgifter Försäljningsprovision Kreditförsäljningskostnad Repr avdr.gill Repr ej avdr.gill Vin/sprit ej avdr gill Bankgarantier Övr försäljningskostnader Kontorsmaterial Trycksaker Telefon Mobiltelefon Mobilsökning Fax Porto Företagsförsäkringar Självrisker Kundförluster Övriga riskkostnader Styrelsearvode Revisionsarvode Management fees Årsredovisn, delårsrapporter Bolagsstämma Övr förvaltningskostnader Redovisningstjänster ADB-tjänster Konsultarvoden Bankkostnader Advokatkostnader Övr främmande tjänster Inhyrd personal Tjänst förv utlandet 21 (25%) Tidningar, facklitteratur Föreningsavg avdr gill Föreningsavg ej avdr gill Övr avdr gill kostn Övr ej avdr gill kostn Lämnade bidrag och gåvor Restavg skatter o soc.avg Lön kollektivanställda Sjuklön kollektivanställda Semesterlön Förändr sem löneskuld Lön tjänstemän Lön företagsledare Sjuklön tjänstemän 512

11 Åkeri EU BAS 97 Sida: Semlön tjänstemän Förändr sem löneskuld Kontanta extra ersättn Skattefria trakt Sverige Skattepl trakt Sverige Skattefria trakt utland Skattepl trakt utland Skattefri bilersättning Skattepl bilersättning Kostn för fri bostad Kostn fria/subv måltider Kostn för fri bil Övriga kostn naturaförm Övr kostnadsersättningar Resekostn.ers mot utlägg Motkontering av förmån Kollektiv pensionsförsäkr Indiv pensionsförsäkring Övriga pensionskostnader Arbetsgivaravgifter Soc.avgifter semesterlön Löneskatt Särsk löneskatt pensionsk AMF enl avtal Utbildning Sjuk- och hälsovård Sjuklöneförsäkring Övr personalkostnader Avskrivningar patent Avskrivningar hyresrätt Avskrivningar goodwill Avskrivn byggnader Avskrivn byggnadsinv Avskrivn markanläggn Avskrivn arbetsmaskiner Avskrivn inventarier Avskrivn bilar Kursförluster Förlust avyttr fastigheter Förlust avyttr maskiner/inv Utdeln sv/utl dotterbolag Utdeln andra sv/utl företag Res förs andelar övr företag Res lf fordr övr företag Res förs övr vp övr företag Ränteintäkter Ränteintäkter kundfordringar Valutakursvinster Valutakursförluster Övr finansiella intäkter Räntekostnader Räntekostnader levskulder Valutakursvinst skulder Valutakursförlust skulder Erhållna räntebidrag 8490 Övr finansiella kostnader Avsättning per fond Återföring av per fond Avskrivn över/under plan Förändring lagerreserv Årets skattekostnad Redovisat resultat 596

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825

Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825 1. Förbundets Tillgångar Konto Rubrik 14. Lager 1410 Domarkläder 19 889 kr 1411 Distriktslag T-shirts, Strumpor, Vattenflaskor, Mössor m.m. 45 305 kr 1412 Kursliteratur - Domare 3 360 kr 1413 Kursliteratur

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER har upprättat sin årsredovisning enligt ÅRL (1995:1554) och Rådet för finansiell

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer