AR Profil Sida: 1. Kontoplan Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AR Profil Sida: 1. Kontoplan. 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar"

Transkript

1 1 typ 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 234 E S S S Tillgångar 1030 Patent 234 E S S S Tillgångar 1038 Ack nedskrivn patent 234 E S S S Tillgångar 1039 Ack avskrivn patent 234 E S S S Tillgångar 1040 Licenser 234 E S S S Tillgångar 1048 Ack nedskrivn licenser 234 E S S S Tillgångar 1049 Ack avskrivn licenser 234 E S S S Tillgångar 1050 Varumärken 234 E S S S Tillgångar 1058 Ack nedskrivn varumärken 234 E S S S Tillgångar 1059 Ack avskrivn varumärken 234 E S S S Tillgångar 1060 Hyresrätt 234 E S S S Tillgångar 1068 Ack nedskrivn hyresrätt 234 E S S S Tillgångar 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 E S S S Tillgångar 1070 Goodwill 234 E S S S Tillgångar 1078 Ack nedskrivn goodwill 234 E S S S Tillgångar 1079 Ack avskrivn goodwill 234 E S S S Tillgångar 1110 Byggnader 237 E S S S Tillgångar 1118 Ack nedskrivn byggnader 237 E S S S Tillgångar 1119 Ack avskrivn byggnader 237 E S S S Tillgångar 1130 Mark 235 E S S S Tillgångar 1140 Tomter, markomr obebyggda 235 E S S S Tillgångar 1150 Markanläggningar 237 E S S S Tillgångar 1158 Ack nedskrivn markanläggn 237 E S S S Tillgångar 1159 Ack avskrivn markanläggn 237 E S S S Tillgångar 1210 Maskiner, andra tekn anl 236 E S S S Tillgångar 1211 Maskiner 236 E S S S Tillgångar 1218 Ack nedskrivn maskiner/tekn anl 236 E S S S Tillgångar 1219 Ack avskrivn maskiner 236 E S S S Tillgångar 1220 Inventarier och verktyg 236 E S S S Tillgångar 1221 Inventarier 236 E S S S Tillgångar 1222 Byggnadsinventarier 236 E S S S Tillgångar 1223 Markinventarier 236 E S S S Tillgångar 1225 Verktyg 236 E S S S Tillgångar 1228 Ack nedskrivn inv/verktyg 236 E S S S Tillgångar 1229 Ack avskrivn inv/verktyg 236 E S S S Tillgångar 1230 Installationer 236 E S S S Tillgångar 1238 Ack nedskrivn installationer 236 E S S S Tillgångar 1239 Ack avskrivn installationer 236 E S S S Tillgångar 1240 Bilar och andra transportmedel 236 E S S S Tillgångar 1241 Personbilar 236 E S S S Tillgångar 1242 Lastbilar 236 E S S S Tillgångar 1243 Truckar 236 E S S S Tillgångar 1244 Arbetsmaskiner 236 E S S S Tillgångar 1245 Traktorer 236 E S S S Tillgångar 1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar 236 E S S S Tillgångar 1247 Båtar, flygplan och helikoptrar 236 E S S S Tillgångar 1248 Ack nedskrivn bilar/transportmedel 236 E S S S Tillgångar 1249 Ack avskr bilar/transportmedel 236 E S S S Tillgångar

2 2 typ 1250 Datorer 236 E S S S Tillgångar 1251 Datorer, företaget 236 E S S S Tillgångar 1257 Datorer, personal 236 E S S S Tillgångar 1258 Ack nedskrivn datorer 236 E S S S Tillgångar 1259 Ack avskrivn datorer 236 E S S S Tillgångar 1260 Leasade tillgångar 236 E S S S Tillgångar 1270 Anläggningsdjur 236 E S S S Tillgångar 1279 Ack avskrivn anläggningsdjur 236 E S S S Tillgångar 1290 Övriga materiella anlõggningstillgõngar 236 E S S S Tillgångar 1291 Konst o ej avskrivn invent 235 E S S S Tillgångar 1298 Ack nedskrivn Övriga materiella anläggningstillgån 236 E S S S Tillgångar 1299 Ack avskrivn övr maskiner/inv 236 E S S S Tillgångar 1311 Aktier sv dotterföretag 230 E S S S Tillgångar 1312 Aktier utl dotterföretag 231 E S S S Tillgångar 1314 Aktier/and övr utl konc.ftg 231 E S S S Tillgångar 1318 Ack nedskrivn andelar koncernftg 230 E S S S Tillgångar 1330 Aktier, andra sv företag 230 E S S S Tillgångar 1338 Ack nedskrivn andelar intresseftg 230 E S S S Tillgångar 1350 Andelar,värdepapper andra ftg 233 E S S S Tillgångar 1354 Obligationer, värdepapper 233 E S S S Tillgångar 1358 Ack nedskrivn andel/värdepapper 233 E S S S Tillgångar 1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig de 233 E S S S Tillgångar 1368 Ack nedskrivn derivat 233 E S S S Tillgångar 1369 Ack nedskrivn lån till delägare eller närstående, 233 E S S S Tillgångar 1370 Uppskjuten skattefordran E S S S Tillgångar 1380 Långfristiga fordringar 233 E S S S Tillgångar 1382 Fordringar hos anställda 233 E S S S Tillgångar 1383 Depositioner 233 E S S S Tillgångar 1384 Derivat 233 E S S S Tillgångar 1400 Lager 219 E S S S Tillgångar 1410 Lager av råvaror 219 E S S S Tillgångar 1419 Förändring av lager av råvaror 219 E S S S Tillgångar 1420 Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter 219 E S S S Tillgångar 1429 Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnöd 219 E S S S Tillgångar 1430 Lager av halvfabrikat 219 E S S S Tillgångar 1431 Lager av köpta halvfabrikat 219 E S S S Tillgångar 1432 Lager av egentillverkade halvfabrikat 219 E S S S Tillgångar 1438 Förändring av lager av köpta halvfabrikat 219 E S S S Tillgångar 1439 Förändring av lager av egentillverkade halvfabrika 219 E S S S Tillgångar 1440 Produkter i arbete 219 E S S S Tillgångar 1460 Lager av handelsvaror 219 E S S S Tillgångar 1465 Lager av varor VMB 219 E S S S Tillgångar 1466 Nedskrivning av varor VMB 219 E S S S Tillgångar 1467 Lager av avror VMB förenklad 219 E S S S Tillgångar 1469 Förändring av lager av handelsvaror 219 E S S S Tillgångar 1470 Pågående arbete 219 E S S S Tillgångar 1471 Pågående arbeten, nedlagda kostnader 219 E S S S Tillgångar 1480 Förskott till leverantör 219 E S S S Tillgångar 1510 Kundfordringar 204 E S S S Tillgångar 1512 Belånade fordringar 204 E S S S Tillgångar 1515 Osäkra kundfordringar 204 E S S S Tillgångar

3 3 typ 1517 Kvittning kundfaktura 204 E S S S Tillgångar 1580 kort och kuponger 204 E S S S Tillgångar 1610 Förskott 220 E S S S Tillgångar 1611 Reseförskott 220 E S S S Tillgångar 1613 Övriga förskott 220 E S S S Tillgångar 1619 Övr fordringar hos anställda 220 E S S S Tillgångar 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 220 E S S S Tillgångar 1630 Avräkn skatter och avgifter 220 E S S S Tillgångar 1640 Skattefordringar 206 E S S S Tillgångar 1650 Fordran moms R1 207 E S S S Tillgångar 1680 Övr kortfristiga fordr 220 E S S S Tillgångar 1683 Derivat 7261 E S S S Tillgångar 1684 Fordring hos leverantör 220 E S S S Tillgångar 1685 Fordring hos närstående 220 E S S S Tillgångar 1710 Förutbetalda hyror 205 E S S S Tillgångar 1730 Förutbet försäkringspremier 205 E S S S Tillgångar 1740 Förutbet ränteutgifter 205 E S S S Tillgångar 1750 Upplupna hyresinkomster 205 E S S S Tillgångar 1760 Upplupna inkomsträntor 205 E S S S Tillgångar 1790 Övr interimsfordringar 205 E S S S Tillgångar 1820 Obligationer, värdepapper 203 E S S S Tillgångar 1860 Andelar i koncernföretag 203 E S S S Tillgångar 1869 Nedskrivn andelar i koncernföretag 203 E S S S Tillgångar 1886 Derivat 202 E S S S Tillgångar 1910 Kassa 200 E S S S Tillgångar 1920 Bank, PlusGiro 200 E S S S Tillgångar 1930 Bank, checkräkningskonto 200 E S S S Tillgångar 1940 Bank, Övriga bankkonto 200 E S S S Tillgångar 1980 Valutakonton 200 E S S S Tillgångar 1990 Redovisningsmedel 7281 E S S S Tillgångar 2010 Eget kapital 360 E 2013 Eget uttag 362 E 2018 Egen insättning 363 E 2019 Redovisat resultat 368 E 2084 Överkursfond (utgår 1 jan 2006) E S S S Tillgångar 2085 Uppskrivningsfond E S S S Tillgångar 2097 Överkursfond E 2150 Ack överavskrivningar 330 E 2151 Ack överavskr imm anl.tillg 330 E 2152 Ack överavskr på byggn/markanl 330 E 2153 Ack överavskr maskiner/inv 330 E 2157 Ack överavskr anläggningsdjur 330 E S S S Tillgångar 2190 Övr obeskattade reserver 339 E 2196 Lagerreserv 339 E 2210 Avsatt för pensioner enl tryggandelagen 320 E 2220 Garantiskulder 304 E 2230 övr avsättn pensioner och liknande förpliktelser 7333 E 2240 Avsättningar för övriga pensioner 7333 E 2250 övr avsättningar för skatter 302 E 2323 Vinstandelslån 329 E 2324 Kapitalandelslån 329 E

4 4 typ 2330 Checkräkningskredit 329 E 2350 Reverslån 329 E 2355 Lån i utländsk valuta 329 E 2396 Derivat 329 E 2399 Övr långfristiga skulder 329 E 2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut 319 E 2420 Förskott från kunder 310 E 2440 Leverantörsskulder 300 E 2449 Kvittning av leverantörsfakturor 300 E 2480 Checkräkningskredit, kortfristig 300 E 2492 Växelskulder 319 E 2499 Andra övr kortfr skulder 319 E 2510 Skatteskulder 301 E 2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift 301 E 2517 Beräknad utländsk skatt 301 E 2611 Utg moms försäljning/uttag 25% 10 (25%) 307 E 2613 Utg moms, uthyrning 10 (25%) 307 E 2614 Ber utg moms inköp 25% 30 (25%) 307 E 2617 Utg moms omv skattskyld, Sv 30 (25%) 307 E 2621 Utg moms försäljning/uttag 12% 11 (12%) 307 E 2624 Ber utg moms inköp 12% 31 (12%) 307 E 2631 Utg moms försäljning/uttag 6% 12 (6%) 307 E 2634 Ber utg moms inköp 6% 32 (6%) 307 E 2641 Ingående moms E 2645 Ber ingående moms inköp E 2647 Ing moms omv skattskyld, Sv E 2650 Moms redovisningskonto R2 307 E 2660 Särskilda punktskatter 301 E 2710 Personalens källskatt 301 E 2730 Lagstadgade sociala avg 301 E 2731 Avräkn sociala avgifter 301 E 2732 Avräkn särsk lönesk pens 301 E 2733 Avräkn särsk sjukförsäkrings avg 301 E 2750 Utmätning i lön mm 319 E 2790 Övriga löneavdrag 319 E 2792 Lönsparande 319 E 2793 Kollektivförsäkring mm 319 E 2794 Fackföreningsavgifter 319 E 2795 Granskningsavgifter 319 E 2840 Låneskulder 319 E 2880 Skuld erhållna bidrag 319 E 2890 Övr kortfr skulder 319 E 2895 Derivat kortfr skulder 319 E 2910 Upplupna löner 305 E 2920 Upplupna semlöner 305 E 2940 Upplupna sociala avgifter 305 E 2941 Beräkn upplupna sociala avgifter 305 E 2945 Beräkn upplupna särskild sjuk försäk. avg 305 E 2950 Upplupna avtalade soc avg 305 E 2960 Upplupna utgiftsräntor 305 E 2970 Förutbetalda hyresinkomster 305 E

5 5 typ 2971 Förutbetalda hyresintäkter 305 E 2979 Övriga förutbetalda intäkter 305 E 2990 Övr interimsskulder 305 E 2993 Ospecificerad skuld till leverantörer 305 E 2995 Skuld inkomna följesedlar 305 E 2999 Övr uppl kostn/förutbet intäkter 305 E 3020 Försäljning VMB varor 400 E 3028 Positiv VM omföringskonto 400 E 3030 Positiv VM 25% 07 (25%) 400 E 3041 Försäljn tjänst 25% sv 05 (25%) 400 E 3042 Försäljn tjänst 12% sv 05 (12%) 400 E 3043 Försäljn tjänst 6% sv 05 (6%) 400 E 3044 Försäljn tjänst sv momsfri E 3045 Försäljn tjänst utanför EU momsfri E 3046 Försäljn tjänst till EU momspliktig% 05 (25%) 400 E 3048 Försäljn tjänst EU momsfri E 3051 Försäljn varor 25% sv 05 (25%) 400 E 3052 Försäljn varor 12% sv 05 (12%) 400 E 3053 Försäljn varor 6% sv 05 (6%) 400 E 3054 Försäljn varor sv momsfri E 3055 Försäljn varor utanför EU momsfri E 3056 Försäljn varor till EU momspliktig 05 (25%) 400 E 3058 Försäljn varor EU momsfri E 3059 Egna momspl uttag 25% 06 (25%) 400 E 3062 Förs varor närst företag 05 (25%) 400 E 3100 Försäljning köpta produkter 05 (25%) 400 E 3510 Emballage 05 (25%) 400 E 3520 Frakter 05 (25%) 400 E 3521 Frakter export momsfri E 3522 Frakter EU momsfri E 3530 Fakt tull och spedition E 3540 Faktureringsavgifter 05 (25%) 400 E 3541 Faktureringsavgifter export E 3542 Faktureringsavgifter EU momsfri E 3550 Fakt resekostnader 05 (25%) 400 E 3590 Övr fakt kostnader 05 (25%) 400 E 3610 Försäljning material 05 (25%) 400 E 3671 Försäljn värdepapper 400 E 3672 Utdeln värdepapper 400 E 3679 Övr intäkter värdepapper 400 E 3690 Övriga sidointäker 05 (25%) 400 E 3731 Kassarabatter 400 E 3736 Kassarabatter export E 3737 Kassarabatter EU momsfri E 3740 Öres- och kronutjämning A 400 E 3794 Vinst avyttr aktier/andel 400 E 3800 Aktiverat arbete för egen räkning 402 E 3840 Aktiverat arbete (material) 402 E 3850 Aktiverat arbete (omkostnader) 402 E 3870 Aktiverat arbete (personal) 402 E 3911 Hyresintäkter E

6 6 typ 3912 Hyresintäkter frivilligskattskyldighet 08 (25%) 401 E 3921 Provisionsintäkter E 3940 Orealiserad negativ förändr säk. instrum E 3950 Återvunna kundförluster E 3960 Kursvinst rörelsen 401 E 3971 Vinst avyttr imm anl tillg 552 E 3972 Vinst avyttr fastigheter 552 E 3973 Vinst avyttr maskiner/inv 552 E 3974 Vinst avyttr bilar och transportmedel 552 E 3977 Vinst avyttr anläggningsdjur 552 E 3985 Erhållna statliga bidrag E 3987 Erhållna kommunala bidrag E 3988 Erhållna bidrag personal E 3989 Övriga erhållna bidrag E 3990 Övr ersättn och intäker E 3994 Försäkringsersättningar E 3996 Erhållna reklambidrag E 3997 Sjuklöneersättning 401 E 3999 Påminnelseavgift 401 E 4010 Inköp material och varor 500 E S S S Kostnader 4020 Inköp VMB varor 500 E S S S Kostnader 4028 Negativ VM omföringskonto 500 E S S S Kostnader 4030 Negativ VM 500 E S S S Kostnader 4055 Trepartsförv varor fr EU E S S S Kostnader 4056 Inköp varor 25% EU 20 (25%) 500 E S S S Kostnader 4057 Inköp varor 12% EU 20 (12%) 500 E S S S Kostnader 4058 Inköp varor EU momsfri 500 E S S S Kostnader 4100 Kostn uthyrn lokal sk.pl 500 E S S S Kostnader 4600 Legoarbeten, underentrepr 501 E S S S Kostnader 4731 Erhållna kassarabatter 500 E S S S Kostnader 4940 Förändr produkter i arbete 509 E S S S Kostnader 4950 Förändr lager färdigvaror 509 E S S S Kostnader 4970 Förändr påg arbete 509 E S S S Kostnader 4980 Förändr lager värdepapper 500 E S S S Kostnader 4981 Sålda värdepappers anskaffnvärde 500 E S S S Kostnader 4987 Nedskrivn värdepapper 500 E S S S Kostnader 4990 Lagerförändring 509 E S S S Kostnader 5010 Lokalhyra 528 E S S S Kostnader 5020 El hyrd lokal 528 E S S S Kostnader 5030 Värme hyrd lokal 528 E S S S Kostnader 5050 Lokaltillbehör hyrd lokal 528 E S S S Kostnader 5060 Städning, renhållning hyrd lokal 528 E S S S Kostnader 5070 Reparationer hyrd lokal 528 E S S S Kostnader 5090 Övr kostnader hyrd lokal 528 E S S S Kostnader 5120 Belysning 528 E S S S Kostnader 5130 Värme 528 E S S S Kostnader 5132 Sotning 528 E S S S Kostnader 5140 Vatten och avlopp 528 E S S S Kostnader 5160 Renhålln och städning 528 E S S S Kostnader 5170 Rep och underhåll fastighet 526 E S S S Kostnader 5191 Fastighetsskatt 528 E S S S Kostnader

7 7 typ 5192 Försäkringsprem fastighet 528 E S S S Kostnader 5193 Fastighetsskötsel och förvalt 528 E S S S Kostnader 5198 Övr fastighetskostn avdragsgill 528 E S S S Kostnader 5199 Övr fastigheskostnr ej avdragsgill 528 E S S S Kostnader 5210 Hyra arbetsmaskiner 529 E S S S Kostnader 5220 Hyra inventarier 529 E S S S Kostnader 5290 Övr hyreskostn anl tillg 529 E S S S Kostnader 5310 El för drift 530 E S S S Kostnader 5380 Vatten 530 E S S S Kostnader 5390 Övriga bränslen 530 E S S S Kostnader 5410 Förbrukningsinventarier 531 E S S S Kostnader 5420 Programvaror 531 E S S S Kostnader 5460 Förbrukningsmaterial 531 E S S S Kostnader 5480 Arbetskläder o skyddsmtrl 531 E S S S Kostnader 5500 Reparation och underhåll 530 E S S S Kostnader 5611 Drivmedel personbilar 536 E S S S Kostnader 5612 Skatt försäkr personbilar 536 E S S S Kostnader 5613 Reparation personbilar 536 E S S S Kostnader 5615 Leasingavg personbilar 536 E S S S Kostnader 5616 Trängselskatter avdragsg 536 E S S S Kostnader 5690 Övr transportmedel 538 E S S S Kostnader 5710 Frakt och transport 538 E S S S Kostnader 5720 Tull- och speditionskost 538 E S S S Kostnader 5800 Resekostnader 538 E S S S Kostnader 5910 Annonsering 541 E S S S Kostnader 5930 Reklamtrycksaker 541 E S S S Kostnader 5940 Utställning och mässor 541 E S S S Kostnader 5990 Övrig reklam 541 E S S S Kostnader 6010 Kataloger och prislistor 530 E S S S Kostnader 6040 kortsavgifter 530 E S S S Kostnader 6050 Försäljningsprovision 530 E S S S Kostnader 6060 Kreditförsäljningskostnad 530 E S S S Kostnader 6063 Kreditförsäkringspremier 530 E S S S Kostnader 6064 Factoringavgifter 530 E S S S Kostnader 6069 Övr kreditförsäljningskostn 530 E S S S Kostnader 6071 Repr avdr.gill 530 E S S S Kostnader 6072 Repr ej avdr.gill 530 E S S S Kostnader 6073 Vin/sprit ej avdr gill 530 E S S S Kostnader 6080 Bankgarantier 530 E S S S Kostnader 6090 Övr försäljningskostnader 530 E S S S Kostnader 6110 rsmaterial 530 E S S S Kostnader 6150 Trycksaker 530 E S S S Kostnader 6211 Fast telefoni 530 E S S S Kostnader 6212 Mobiltelefon 530 E S S S Kostnader 6213 Mobilsökning 530 E S S S Kostnader 6214 Fax 530 E S S S Kostnader 6230 Datakommunikation 530 E S S S Kostnader 6250 Porto 530 E S S S Kostnader 6310 Företagsförsäkringar 530 E S S S Kostnader 6320 Självrisker 530 E S S S Kostnader 6340 Lämnade skadestånd 530 E S S S Kostnader

8 8 typ 6350 Kundförluster 530 E S S S Kostnader 6390 Övriga riskkostnader 530 E S S S Kostnader 6410 Styrelsearvode 530 E S S S Kostnader 6420 Ersättning till revisor 530 E S S S Kostnader 6490 Övr förvaltningskostnader 530 E S S S Kostnader 6530 Redovisningstjänster 530 E S S S Kostnader 6540 IT-tjänster 530 E S S S Kostnader 6550 Konsultarvoden 530 E S S S Kostnader 6570 Bankkostnader 530 E S S S Kostnader 6580 Advokatkostnader 530 E S S S Kostnader 6590 Övr främmande tjänster 530 E S S S Kostnader 6800 Inhyrd personal 530 E S S S Kostnader 6970 Tidningar, facklitteratur 530 E S S S Kostnader 6981 Föreningsavg avdr gill 530 E S S S Kostnader 6982 Föreningsavg ej avdr gill 530 E S S S Kostnader 6991 Övr avdr gill kostn 530 E S S S Kostnader 6992 Övr ej avdr gill kostn 530 E S S S Kostnader 6993 Lämnade bidrag och gåvor 530 E S S S Kostnader 6996 Betald utländsk inkomstskatt 530 E S S S Kostnader 6997 Obetald utländsk inkomstskatt 530 E S S S Kostnader 7010 Lön kollektivanställda 512 E S S S Kostnader 7013 Lön till kollektivanst under 26 år 512 E S S S Kostnader 7014 Lön kollektivanställda nya pens 512 E S S S Kostnader 7030 Lön kollektivanställda, utland 512 E S S S Kostnader 7033 Lön kollektivanställda under 26 år (utland) 512 E S S S Kostnader 7081 Sjuklön kollektivanställda 512 E S S S Kostnader 7082 Semesterlön 512 E S S S Kostnader 7083 Föräldraers kollektivanställda 512 E S S S Kostnader 7089 Övr löner, kollektivanställda 512 E S S S Kostnader 7090 Förändr sem löneskuld 512 E S S S Kostnader 7211 Lön tjänstemän 512 E S S S Kostnader 7213 Lön tjänstemän under 26 år 512 E S S S Kostnader 7214 Lön tjänstemän nya pens 512 E S S S Kostnader 7220 Lön företagsledare 512 E S S S Kostnader 7223 Lön företagsledare under 26 år 512 E S S S Kostnader 7224 Lön företagsledare nya pens 512 E S S S Kostnader 7225 Lön företagsledare (löneskatt) 512 E S S S Kostnader 7230 Lön tjänstemän, företagsledare, utland 512 E S S S Kostnader 7233 Lön tjänstemän och företagsledare under 26 år, utl 512 E S S S Kostnader 7281 Sjuklön tjänstemän 512 E S S S Kostnader 7282 Sjuklöner till ftgledare 512 E S S S Kostnader 7283 Föräldraers tjänstemän 512 E S S S Kostnader 7284 Föräldraers ftgledare 512 E S S S Kostnader 7285 Semesterlön tjänstemän 512 E S S S Kostnader 7286 Semesterlön ftgledare 512 E S S S Kostnader 7288 Övr lön tjänstemän, ej arb tid 512 E S S S Kostnader 7289 Övr lön ftgledare, ej arb tid 512 E S S S Kostnader 7290 Förändr sem löneskuld 512 E S S S Kostnader 7310 Kontanta extra ersättn 514 E S S S Kostnader 7321 Skattefria trakt Sverige 514 E S S S Kostnader 7322 Skattepl trakt Sverige 514 E S S S Kostnader

9 9 typ 7323 Skattefria trakt utland 514 E S S S Kostnader 7324 Skattepl trakt utland 514 E S S S Kostnader 7331 Skattefri bilersättning 514 E S S S Kostnader 7332 Skattepl bilersättning 514 E S S S Kostnader 7333 Skattefri ers trängselskatt 514 E S S S Kostnader 7338 Skattepliktig ers trängselskatt 514 E S S S Kostnader 7381 Kostn för fri bostad 514 E S S S Kostnader 7382 Kostn fria/subv måltider 514 E S S S Kostnader 7385 Kostn för fri bil 536 E S S S Kostnader 7387 Kostn för lånedatorer 514 E S S S Kostnader 7389 Övriga kostn naturaförm 514 E S S S Kostnader 7390 Övr kostnadsersättningar 514 E S S S Kostnader 7391 Kostn trängselskatteförmån 514 E S S S Kostnader 7392 Kostn förmån, hushållsnära tjänster 514 E S S S Kostnader 7399 Motkontering av förmån 514 E S S S Kostnader 7411 Kollektiv pensionsförsäkr 511 E S S S Kostnader 7412 Indiv pensionsförsäkring 524 E S S S Kostnader 7461 Pensionsutbetalningar till kollektivanst 524 E S S S Kostnader 7462 Pensionsutbetalningar till tjänstemän 524 E S S S Kostnader 7490 Övriga pensionskostnader 524 E S S S Kostnader 7510 Arbetsgivaravgifter 520 E S S S Kostnader 7519 Soc.avgifter semesterlön 520 E S S S Kostnader 7520 Arbetsgivaravg (nya pensionssystemet) 520 E S S S Kostnader 7521 Arbgivaravg löner ers (nya pensionssyst) 520 E S S S Kostnader 7531 Löneskatt 520 E S S S Kostnader 7533 Särsk löneskatt pensionsk 520 E S S S Kostnader 7540 Särsk sjukförsäk avg 520 E S S S Kostnader 7560 Arbgivaravgifter under 26 år E S S S Kostnader 7570 AMF enl avtal 511 E S S S Kostnader 7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier 520 E S S S Kostnader 7589 Övr gruppförsäkringspremier 520 E S S S Kostnader 7610 Utbildning 527 E S S S Kostnader 7620 Sjuk- och hälsovård 527 E S S S Kostnader 7650 Sjuklöneförsäkring 527 E S S S Kostnader 7690 Övr personalkostnader 527 E S S S Kostnader 7710 Nedskrivn av imm anl tillg 553 E S S S Kostnader 7720 Nedskrivn av byggnader och mark 553 E S S S Kostnader 7730 Nedskrivn av maskiner och inv 553 E S S S Kostnader 7760 Återföring av nedskrivn imm anl tillg 554 E 7770 Återföring av nedskrivn byggn/mark 554 E 7780 Återföring av nedskrivn maskiner/inv 554 E 7810 Avskrivningar imm anl tillg 561 E S S S Kostnader 7811 Avskrivningar balanserade utgifter 561 E S S S Kostnader 7813 Avskrivningar patent 561 E S S S Kostnader 7814 Avskrivningar licenser 561 E S S S Kostnader 7815 Avskrivningar varumärken 561 E S S S Kostnader 7816 Avskrivningar hyresrätt 561 E S S S Kostnader 7817 Avskrivningar goodwill 561 E S S S Kostnader 7820 Avskrivningar byggnader/mark 560 E S S S Kostnader 7821 Avskrivn byggnader 560 E S S S Kostnader 7822 Avskrivn byggnadsinv 560 E S S S Kostnader

10 10 typ 7824 Avskrivn markanläggn 560 E S S S Kostnader 7829 Avskrivningar övr byggnader 560 E S S S Kostnader 7830 Avskrivningar maskiner/inv 559 E S S S Kostnader 7831 Avskrivn arbetsmaskiner 559 E S S S Kostnader 7832 Avskrivn inventarier 559 E S S S Kostnader 7833 Avskrivningar installationer 559 E S S S Kostnader 7834 Avskrivn bilar 559 E S S S Kostnader 7835 Avskrivningar datorer 559 E S S S Kostnader 7836 Avskrivningar leasade tillg 559 E S S S Kostnader 7837 Avskrivningar anläggningsdjur 559 E S S S Kostnader 7840 Avskrivningar på förbättringutgifter på annans fas 7515 E S S S Kostnader 7940 Orealiserad positiv värdeför säkr instr 530 E S S S Kostnader 7960 Kursförluster 530 E S S S Kostnader 7970 Förlust avyttr imm/mat anl tillg 556 E S S S Kostnader 7971 Förlust avyttr imm anl tillg 556 E S S S Kostnader 7972 Förlust avyttr fastigheter 556 E S S S Kostnader 7973 Förlust avyttr maskiner/inv 556 E S S S Kostnader 7977 Förlust avyttr anläggningsdjur 556 E S S S Kostnader 8012 Utdeln andelar dotterbolag 564 E 8014 Koncernbidrag 564 E 8019 Övr utdeln andelar koncernftg 564 E 8210 Utdeln andelar andra företag 565 E 8221 Res förs andelar övr företag 550 E 8222 Res lf fordr övr företag 550 E 8223 Res förs derivat 550 E 8230 Valutakursdiff långfr fordr 566 E 8240 Resultatandelar handelsbolag (andra ftg) 565 E S S S Kostnader 8270 Nedskr andel/lf fordr övr ftg 570 E 8280 Återf nedskr and/lf ford ö ftg 571 E 8291 Orealiserade förändr anläggningstillg 570 E 8295 Orealiserade förändr derivat 570 E 8313 Ränteintäkter kundfordringar 568 E 8321 Orealiserade förändr omsättn tillg 570 E 8325 Orealiserade förändr derivat omsättn tillg 570 E 8331 Valutakursvinster 566 E 8336 Valutakursförluster 567 E S S S Kostnader 8390 Övr finansiella intäkter 568 E 8400 Räntekostnader 569 E S S S Kostnader 8422 Räntekostnader levskulder 569 E S S S Kostnader 8431 Valutakursvinst skulder 566 E 8436 Valutakursförlust skulder 567 E S S S Kostnader 8451 Orealiserade förändr skulder 569 E S S S Kostnader 8452 Orealiserade förändr säkr instr 569 E S S S Kostnader 8490 Övr finansiella kostnader 569 E S S S Kostnader 8850 Avskrivn över/under plan 578 E S S S Kostnader 8851 Överavskrivningar imm anl tillg 578 E S S S Kostnader 8852 Överavskrivningar byggnader/mark 578 E S S S Kostnader 8853 Överavskrivningar maskiner/inv 578 E S S S Kostnader 8857 Överavskrivningar anläggningsdjur 578 E S S S Kostnader 8896 Förändring lagerreserv 593 E S S S Kostnader 8999 Redovisat resultat 599 E S S S Kostnader

11 11 Period: typ

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

1188 Förskott för byggnader och mark

1188 Förskott för byggnader och mark Kontoplan BAS 2012 Huvudkonton 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton Ej K2 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Bygg EU BAS 99 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter FOU 234 1012 Balanserade utg dataprogram 234 1019 Ack avskr balanserade utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivningar

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 1000 Immateriella anläggningstillgångar 234 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätt tackor 234 1043 Bidragsrätt di-/amkor 234 1049 Produktionsrätter, avskrivning

Läs mer

LRF BAS2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Balanserade utgifter 7200 1011

LRF BAS2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Balanserade utgifter 7200 1011 LRF BAS2014 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 7200 1011 Balanserade utgifter forskn o. utveckling 7200 1012 Balanserade utgifter för programvaror 7200 1018 Ack nedskrivning på balanserade utgifter 7200

Läs mer

LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24

LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24 LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätter tackor 234 1043 Bidragsrätter di-/amkor 234 1047 Årets inköp prodrätter 234 1048 Årets försälning prodrätter

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

KontonummBeskrivning Kd S R B/R 2 3 4 5 0 0 0 1 TILLGÅNGAR 1 N B 10 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 N B 101 IMMAT. ANL.TILLGÅNGAR 1 N B 1010 Balanserade

KontonummBeskrivning Kd S R B/R 2 3 4 5 0 0 0 1 TILLGÅNGAR 1 N B 10 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 N B 101 IMMAT. ANL.TILLGÅNGAR 1 N B 1010 Balanserade KontonummBeskrivning Kd S R B/R 2 3 4 5 0 0 0 1 TILLGÅNGAR 1 N B 10 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 N B 101 IMMAT. ANL.TILLGÅNGAR 1 N B 1010 Balanserade utgifter 1 J B - - - V 1019 Ack. avskrivn. på bal. utgifte

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

Rapport RIS-projektet Redovisning inom Scenkonsten

Rapport RIS-projektet Redovisning inom Scenkonsten Rapport RIS-projektet Redovisning inom Scenkonsten Innehållsförteckning Inledning...1 Redovisning av RIS-projektets arbete...1 BAS Scenkonst kontoplan...4 Tillgångar...4 Eget kapital och skulder...7 Intäkter...9

Läs mer

Avstämningsansvar gemensam kontoplan - Balansräkning

Avstämningsansvar gemensam kontoplan - Balansräkning ämnings gemensam kontoplan - Balansräkning Sammanställningen avser avstämningset inom ramen för GSFs basprocesser. Förvaltningar (FV) kan köpa avstämning för de konton där det anges FV från kompetenscentrum

Läs mer

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar...

Läs mer

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer