Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04"

Transkript

1 Enskild firma BAS 2009 Sida: Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m Patent 1038 Ack nedskrivn patent 1039 Ack avskrivn patent 1040 Licenser 1048 Ack nedskrivn licenser 1049 Ack avskrivn licenser 1050 Varumärken 1058 Ack nedskrivn varumärken 1059 Ack avskrivn varumärken 1060 Hyresrätt 1068 Ack nedskrivn hyresrätt 1069 Ack avskrivn hyresrätt 1078 Ack nedskrivn goodwill 1110 Byggnader 1118 Ack nedskrivn byggnader 1119 Ack avskrivn byggnader 1130 Mark 1140 Tomter, markomr obebyggda 1150 Markanläggningar 1158 Ack nedskrivn markanläggn 1159 Ack avskrivn markanläggn 1210 Maskiner, andra tekn anl 1211 Maskiner 1218 Ack nedskrivn mask/tekn anl 1219 Ack avskrivn maskiner 1220 Inventarier och verktyg 1221 Inventarier 1222 Byggnadsinventarier 1223 Markinventarier 1225 Verktyg 1228 Ack nedskrivn inv/verktyg 1229 Ack avskrivn inv/verktyg 1230 Installationer 1238 Ack nedskrivn installationer 1239 Ack avskrivn installationer 1240 Bilar och andra transportmedel 1241 Personbilar 1242 Lastbilar 1243 Truckar 1244 Arbetsmaskiner 1245 Traktorer 1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar 1247 Båtar, flygplan och helikoptrar 1248 Ack nedskr bilar/transportmedel 1249 Ack avskr bilar/transportmedel 1250 Datorer 1251 Datorer, företaget 1257 Datorer, personal 1258 Ack nedskrivn datorer 1259 Ack avskrivn datorer 1260 Leasade tillgångar 1270 Anläggningsdjur 1279 Ack avskrivn anläggningsdjur 1290 Övriga materiella anlõggningstillgõngar 1291 Konst o ej avskrivn invent 1298 Ack nedskr põ vriga materiella anlõggningstillgõngar 1299 Ack avskrivn Övriga materiella anläggningstillgångar 1350 Aktier, andra företag 1354 Obligationer, värdepapper 1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig del 1369 Ack nedskrivn lån till delägare eller närstående, långfrist 1370 Uppskjuten skattefordran 1380 Långfristiga fordringar 1383 Depositioner 1384 Derivat 1419 Förändring av lager av råvaror 1420 Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter

2 Enskild firma BAS 2009 Sida: Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter 1430 Lager av halvfabrikat 1431 Lager av köpta halvfabrikat 1432 Lager av egentillverkade halvfabrikat 1438 Förändring av lager av köpta halvfabrikat 1439 Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat 1440 Produkter i arbete 1460 Lager av handelsvaror 1465 Lager av varor VMB 1466 Nedskrivning av varor VMB 1467 Lager av avror VMB förenklad 1469 Förändring av lager av handelsvaror 1470 Pågående arbete 1471 Pågående arbeten, nedlagda kostnader 1480 Förskott till leverantör 1510 Kundfordringar 1512 Belånade fordringar 1515 Osäkra kundfordringar 1517 Kvittning kundfaktura 1580 Kontokort och kuponger 1610 Förskott 1611 Reseförskott 1613 Övriga förskott 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 1630 Avräkn skatter och avgifter 1650 Fordran moms 1680 Övr kortfristiga fordr 1683 Derivat 1684 Fordring hos leverantör 1685 Fordring hos närstående 1710 Förutbetalda hyror 1730 Förutbet försäkringspremier 1740 Förutbet ränteutgifter 1750 Upplupna hyresinkomster 1760 Upplupna inkomsträntor 1790 Övr interimsfordringar 1820 Obligationer, värdepapper 1860 Andelar i koncernföretag 1869 Nedskrivn andelar i koncernföretag 1886 Derivat 1910 Kassa 1920 Bank, PlusGiro 1930 Bank, checkräkningskonto 1940 Bank, Övriga bankkonto 1980 Valutakonton 1990 Redovisningsmedel

3 Enskild firma BAS 2009 Sida: Eget kapital 2011 Egna varuuttag 2012 Egna skatter 2013 Egna uttag 2014 Upplupna egenavgifter 2017 Årets kapitaltillskott 2018 Egna insättningar 2019 Redovisat resultat 2084 Överkursfond (utgår 1 januari 2006) 2085 Uppskrivningsfond 2097 Överkursfond 2150 Ack överavskrivningar 2157 Ack överavskr anläggningsdjur 2190 Övr obeskattade reserver 2210 Avsatt för pensioner enl tryggandelagen 2220 Garantiskulder 2230 övr avsättn pensioner och liknande förpliktelser 2240 Avsättningar för övriga pensioner 2250 övr avsättningar för skatter 2323 Vinstandelslån 2324 Kapitalandelslån 2330 Checkräkningskredit 2350 Reverslån 2355 Lån i utländsk valuta 2396 Derivat 2399 Övr långfristiga skulder 2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut 2420 Förskott från kunder 2440 Leverantörsskulder 2449 Kvittning av leverantörsfakturor 2480 Checkräkningskredit, kortfristig 2492 Växelskulder 2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift 2611 Utg moms försäljning/uttag 25% 2613 Utg moms, uthyrning 2614 Ber utg moms inköp 25% 2617 Utg moms omv skattskyld, Sv 2621 Utg moms försäljning/uttag 12% 2624 Ber utg moms inköp 12% 2631 Utg moms försäljning/uttag 6% 2634 Ber utg moms inköp 6% 2641 Ingående moms 2645 Ber ingående moms inköp 2647 Ing moms omv skattskyld, Sv 2650 Moms redovisningskonto 2660 Särskilda punktskatter 2710 Personalens källskatt 2730 Lagstadgade sociala avg 2731 Avräkn sociala avgifter 2732 Avräkn särsk lönesk pens 2733 Avräkn särsk sjukförsäkrings avg 2750 Utmätning i lön mm 2792 Lönsparande 2793 Kollektivförsäkring mm 2794 Fackföreningsavgifter 2795 Granskningsavgifter 2799 Övriga löneavdrag 2840 Låneskulder 2880 Skuld erhållna bidrag 2890 Övr kortfr skulder 2895 Derivat kortfr skulder 2910 Upplupna löner 2920 Upplupna semlöner 2921 Upplupna semesterl 2940 Upplupna sociala avgifter 2941 Beräkn upplupna sociala avgifter 2945 Beräkn upplupna särskild sjuk försäk. avg 2950 Upplupna avtalade soc avg 2960 Upplupna utgiftsräntor 2970 Förutbetalda hyresinkomster 2971 Förutbetalda hyresintäkter

4 Enskild firma BAS 2009 Sida: Övriga förutbetalda intäkter 2990 Övr interimsskulder 2993 Ospecificerad skuld till leverantörer 2995 Skuld inkomna följesedlar 2999 Övr uppl kostn/förutbet intäkter

5 Enskild firma BAS 2009 Sida: Försäljning VMB varor 3028 Positiv VM omföringskonto 3030 Positiv VM 25% 3041 Försäljn tjänst 25% sv 3042 Försäljn tjänst 12% sv 3043 Försäljn tjänst 6% sv 3044 Försäljn tjänst sv momsfri 3045 Försäljn tjänst utanför EU momsfri 3046 Försäljn tjänst till EU momspliktig 3048 Försäljn tjänst EU momsfri 3051 Försäljn varor 25% sv 3052 Försäljn varor 12% sv 3053 Försäljn varor 6% sv 3054 Försäljn varor sv momsfri 3055 Försäljn varor utanför EU momsfri 3056 Försäljn varor till EU momspliktig 3058 Försäljn varor EU momsfri 3059 Momspl uttag av fast.tj 25% 3062 Förs varor närst företag 3100 Försäljning köpta produkter 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 3510 Emballage 3520 Frakter 3521 Frakter export momsfri 3522 Frakter EU momsfri 3530 Fakt tull och spedition 3540 Faktureringsavgifter 3541 Faktureringsavgifter export 3542 Faktureringsavgifter EU momsfri 3550 Fakt resekostnader 3590 Övr fakt kostnader 3610 Försäljning material 3690 Övriga sidointäkter 3731 Kassarabatter 3732 Lämnade rabatter 3736 Kassarabatter export 3737 Kassarabatter EU momsfri 3740 Öres- och kronutjämning 3911 Hyresintäkter 3912 Hyresintäkter frivilligskattskyldighet 3921 Provisionsintäkter 3940 Orealiserad negativ förändr säk. instrum 3950 Återvunna kundförluster 3960 Kursvinst rörelsen 3971 Vinst avyttr imm anl tillg 3972 Vinst avyttr fastigheter 3973 Vinst avyttr maskiner/inv 3974 Vinst avyttr bilar och transportmedel 3977 Vinst avyttr anläggningsdjur 3985 Erhållna statliga bidrag 3987 Erhållna kommunala bidrag 3988 Erhållna bidrag personal 3989 Övriga erhållna bidrag 3990 Övr ersättn och intäker 3994 Försäkringsersättningar 3996 Erhållna reklambidrag 3997 Sjuklöneersättning 3999 Påminnelseavgift 4010 Inköp material och varor 4020 Inköp VMB varor 4028 Negativ VM omföringskonto 4030 Negativ VM 4055 Trepartsförv varor fr EU 4056 Inköp varor 25% EU 4057 Inköp varor 12% EU 4058 Inköp varor EU momsfri 4100 Kostn uthyrn lokal sk.pl 4425 Inköp tjänster Sv, omv skattskyld 4600 Legoarbeten, underentrepr 4731 Erhållna kassarabatter

6 Enskild firma BAS 2009 Sida: Förändr produkter i arbete 4950 Förändr lager färdigvaror 4970 Förändr påg arbete 4990 Lagerförändring 5010 Lokalhyra 5020 El hyrd lokal 5030 Värme hyrd lokal 5050 Lokaltillbehör hyrd lokal 5060 Städning, renhållning hyrd lokal 5070 Reparationer hyrd lokal 5090 Övr kostnader hyrd lokal 5120 Belysning 5130 Värme 5132 Sotning 5140 Vatten och avlopp 5160 Renhålln och städning 5170 Rep och underhåll fastighet 5191 Fastighetsskatt 5192 Försäkringsprem fastighet 5193 Fastighetsskötsel, förvaltning 5198 Övr fastighetskostn avdragsgill 5199 Övr fastigheskostnr ej avdragsgill 5210 Hyra arbetsmaskiner 5220 Hyra inventarier 5290 Övr hyreskostn anl tillg 5310 El för drift 5380 Vatten 5390 Övriga bränslen 5410 Förbrukningsinventarier 5420 Programvaror 5460 Förbrukningsmaterial 5480 Arbetskläder o skyddsmtrl 5500 Reparation och underhåll 5611 Drivmedel personbilar 5612 Skatt försäkr personbilar 5613 Reparation personbilar 5615 Leasingavg personbilar 5616 Trängselskatter avdragsg 5690 Övr transportmedel 5710 Frakt och transport 5720 Tull- och speditionskost 5800 Resekostnader 5910 Annonsering 5930 Reklamtrycksaker 5940 Utställning och mässor 5990 Övrig reklam 6010 Kataloger och prislistor 6040 Kontokortsavgifter 6050 Försäljningsprovision 6060 Kreditförsäljningskostnad 6063 Kreditförsäkringspremier 6064 Factoringavgifter 6069 Övr kreditförsäljningskostn 6071 Repr avdr.gill 6072 Repr ej avdr.gill 6080 Bankgarantier 6090 Övr försäljningskostnader 6110 Kontorsmaterial 6150 Trycksaker 6211 Fast telefoni 6212 Mobiltelefon 6213 Mobilsökning 6214 Fax 6230 Datakommunikation 6250 Porto 6310 Företagsförsäkringar 6320 Självrisker 6340 Lämnade skadestånd 6350 Kundförluster

7 Enskild firma BAS 2009 Sida: Övriga riskkostnader 6410 Styrelsearvode 6420 Ersättning till revisor 6490 Övr förvaltningskostnader 6530 Redovisningstjänster 6540 IT-tjänster 6550 Konsultarvoden 6570 Bankkostnader 6580 Advokatkostnader 6590 Övr främmande tjänster 6800 Inhyrd personal 6970 Tidningar, facklitteratur 6981 Föreningsavg avdr gill 6982 Föreningsavg ej avdr gill 6991 Övr avdr gill kostn 6992 Övr ej avdr gill kostn 6993 Lämnade bidrag och gåvor 6996 Betald utländsk inkomstskatt 6997 Obetald utländsk inkomstskatt 7010 Lön kollektivanställda 7013 Lön till kollektivanst under 26 år 7014 Lön kollektivanställda nya pens 7081 Sjuklön kollektivanställda 7082 Semesterlön 7083 Föräldraers kollektivanst 7089 Övr lön kollektivanst, ej arb tid 7090 Förändr sem löneskuld 7210 Lön tjänstemän 7211 Lön tjänstemän 7213 Lön tjänstemän under 26 år 7214 Lön tjänstemän nya pens 7220 Lön företagsledare 7223 Lön företagsledare under 26 år 7224 Lön företagsledare nya pens 7281 Sjuklön tjänstemän 7282 Sjuklöner till ftgledare 7283 Föräldraers tjänstemän 7284 Föräldraers ftgledare 7285 Semesterlön tjänstemän 7286 Semesterlön ftgledare 7288 Övr lön tjänstemän ej arb tid 7289 Övr lön ftgledare ej arb tid 7290 Förändr sem löneskuld 7310 Kontanta extra ersättn 7321 Skattefria trakt Sverige 7322 Skattepl trakt Sverige 7323 Skattefria trakt utland 7324 Skattepl trakt utland 7331 Skattefri bilersättning 7332 Skattepl bilersättning 7333 Skattefri ers trängselskatt 7338 Skattepliktiga ers trängselskatter 7381 Kostn för fri bostad 7382 Kostn fria/subv måltider 7385 Kostn för fri bil 7387 Kostn för lånedatorer 7389 Övriga kostn naturaförm 7390 Övr kostnadsersättningar 7391 Kostn trängselskatteförmån 7392 Kostn förmån, hushållsnära tjänster 7399 Motkontering av förmån 7411 Kollektiv pensionsförsäkr 7412 Indiv pensionsförsäkring 7461 Pensionsutbetalningar till kollektivanst 7462 Pensionsutbetalningar till tjänstemän 7490 Övriga pensionskostnader 7510 Arbetsgivaravgifter 7519 Soc.avgifter semesterlön 7520 Arbetsgivaravg (nya pensionssystemet) 7521 Arbgivaravg löner ers (nya pensionssyst)

8 Enskild firma BAS 2009 Sida: Löneskatt 7533 Särsk löneskatt pensionsk 7540 Särsk sjukförsäk avg 7560 Arbgivaravgifter under 26 år 7570 AMF enl avtal 7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier 7589 Övr gruppförsäkringspremier 7610 Utbildning 7620 Sjuk- och hälsovård 7650 Sjuklöneförsäkring 7690 Övr personalkostnader 7710 Nedskr av immateriella anltillg 7720 Nedskr av byggnader och mark 7730 Nedskr av maskiner och inventarier 7760 Återföring av nedskrivn imm anl tillg 7770 Återföring av nedskrivn byggn/mark 7780 Återföring av nedskrivn maskiner/inv 7810 Avskrivningar imm anl tillg 7811 Avskrivningar balanserade utgifter 7813 Avskrivningar patent 7814 Avskrivningar licenser 7815 Avskrivningar varumärken 7816 Avskrivningar hyresrätt 7820 Avskrivningar byggnader/mark 7821 Avskrivn byggnader 7822 Avskrivn byggnadsinv 7824 Avskrivn markanläggn 7829 Avskrivningar övr byggnader 7830 Avskrivningar maskiner/inv 7831 Avskrivn arbetsmaskiner 7832 Avskrivn inventarier 7833 Avskrivningar installationer 7834 Avskrivn bilar 7835 Avskrivningar datorer 7836 Avskrivningar leasade tillg 7837 Avskrivningar anläggningsdjur 7940 Orealiserad positiv värdeför säkr instr 7960 Kursförluster 7971 Förlust avyttr imm anl tillg 7972 Förlust avyttr fastigheter 7973 Förlust avyttr maskiner/inv 7977 Förlust avyttr anläggningsdjur 8221 Res förs andelar övr företag 8222 Res lf fordr övr företag 8223 Res förs derivat 8240 Resultatandelar handelsbolag (andra ftg) 8270 Nedskr andel/lf fordr övr ftg 8291 Orealiserade förändr anläggningstillg 8295 Orealiserade förändr derivat 8313 Ränteintäkter kundfordringar 8321 Orealiserade förändr omsättn tillg 8325 Orealiserade förändr derivat omsättn tillg 8331 Valutakursvinster 8336 Valutakursförluster 8390 Övr finansiella intäkter 8400 Räntekostnader 8422 Räntekostnader levskulder 8431 Valutakursvinst skulder 8436 Valutakursförlust skulder 8451 Orealiserade förändr skulder 8452 Orealiserade förändr säkr instr 8490 Övr finansiella kostnader 8811 Avsättning per fond 8850 Avskrivn över/under plan 8851 Överavskrivningar imm anl tillg 8852 Överavskrivningar byggnader/mark 8853 Överavskrivningar maskiner/inv 8857 Överavskrivningar anläggningsdjur 8896 Förändring lagerreserv 8999 Redovisat resultat