Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31"

Transkript

1 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Balanserade utgifter, preopeningkostn Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop Hyresrätt Ack avskrivn hyresrätt Goodwill Ack avskrivn goodwill Byggnader Ack avskrivn byggnader Mark Tomter, markomr obebyggda Markanläggningar Ack avskrivn markanläggn Pågående nybyggnad Pågående tillbyggnad Pågående ombyggnad Maskiner och andra tekn anläggn Maskiner, hotell Maskiner, restaurang Maskiner, konferens Maskiner, hälsa och rekreation Ack avskrivn maskiner, tekn anläggn Inventarier Inventarier, hotell Inventarier, restaurang Inventarier, konferens Inventarier, hälsa och rekreation Inventarier, adm och försäljn Ack avskrivn inventarier Installationer Installationer, egen fastighet Förbättringsutgifter, annans fastighet Installationer, annans fastighet Ach avskrivn installationer Bilar Ack avskrivn bilar Elektronisk utrustning, datorer Ack avskrivn elektronik, datorer Leasingavtal Ack avskrivn leasingavtal Pågående nyanl, förskott mask/inv Övr maskiner och inventarier Konst o ej avskrivn invent Inventarier, annans fastighet Ack avskrivn övr maskiner/inventarier Aktier koncernföretag Aktier sv dotterföretag Aktier utl dotterföretag Aktier/and övr sv koncernftg Aktier/and övr utl konc.ftg Värderegl aktier/and koncernftg Långfristiga fordr, moderföretag Långfristiga fordr, dotterftg Långfristiga fordr, andra koncernftg Värderegl fordringar andra koncernftg Aktier/andelar, intresseföretag Värderegl, aktier/and intresseföretag Långfristiga fordr, intresseföretag Aktier, börsnoterade företag Aktier/and/värdepapper, andra företag Andelar, bostadsrättsföreningar Obligationer, värdepapper Värderegl andra aktier/and/värdepapper Långfristiga fordringar Fordringar hos anställda Depositioner Förutbetalda leasingavgifter Övr långfristiga fordringar Lager mat och kaffe Mat Kaffe Lager öl klass I, II, vatten, läsk 219

2 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Öl klass I Öl klass II Bords- och mineralvatten Läsk Lager starköl Fatöl Flasköl Lager vin Lager sprit Lager tomglas och tomfat Lager tobak Lager kioskvaror Lager butik Lager minibar Lager övrigt Inkurans varulager Kundfordringar Ofakturerade kundfordringar Avräkning reception Avräkning restaurang Osäkra kundfordringar Avräkning annan verifikation Värderegl kundfordringar Kundfordringar, koncernföretag Kundfordringar, moderföretag Kundfordringar, dotterföretag Kundfordringar, andra koncernföretag Värderegl kundfordr, koncernföretag Kundfordringar, intresseföretag Kontokort och kuponger American Express Babs, Servo eller bankinlösen Diners Övr kontokortsfordringar Rikskuponger Egna lunchkuponger, ej förutbet Resebyråkuponger, vouchers Fordr frivilliga kedjor, andra org Förutbetalda hotellcheckar Fordringar hos anställda Reseförskott Övriga förskott Tillfälliga lån, anställda Övr fordringar, anställda Avräkning skatter & avg Skattefordringar Fordran moms Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos moderföretag Fordringar hos dotterföretag Fordringar hos andra koncernföretag Fordringar hos intresseföretag övr kortfristiga fordr Utlägg för kunder Kortfristiga lånefordringar Fordr tecknat ej inbetalt aktiekapital Fordring hos leverantör Fordring hos närstående Kortfristig del av långfristiga fordr Övriga kortfristiga fordringar OBS-konto Förutbet kostnader, upplupna intäkter Förutbetalda hyror Förutbetalda leasingavgifter Förutbetalda försäkringspremier Förutbet ränteutgifter Upplupna hyresinkomster Upplupna inkomsträntor Tillgångar av kostnadsnatur Upplupna avtalsinkomster Övr interimsfordringar 205

3 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Periodisering levfakturor (nästa år) Periodisering levfakturor (innevar år) Kortfristiga placeringar Aktier, börsnoterade företag Obligationer, värdepapper Konvertibla skuldbrev Andra kortfristiga placeringar Egna aktier Aktier/andelar, koncernföretag Aktier/andelar, övriga företag Värderegl, kortfristiga placeringar Kassa Växelkassa hotell Växelkassa restaurang Utländsk valuta/växling av utl valuta Myntkassa Bankinsättning 1 (ex reception) Bankinsättning 2 (ex restaurang) Utlägg för gäst Bankinsättning ekonomiavdelning Kassadifferenser PlusGiro Checkräkningskonto Övriga bankkonto Bankcertifikat Koncernkonto, moderföretag 200

4 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst/förlust Vinst/förlust föreg år Redovisat resultat Periodiseringsfond TAX Periodiseringsfond TAX Periodiseringsfond TAX Periodiseringsfond TAX Periodiseringsfond TAX Periodiseringsfond TAX Periodiseringsfond TAX Ack överavskrivningar Ack överavskr imm anl.tillg Ack överavskr på byggn/markanl Ack överavskr maskiner/inv Ersättningsfond övr obeskattade reserver Skillnad bokförd - faktiskt pensionsskuld Valutakursreserv Övriga obeskattade reserver Avsatt till pensioner Avsättningar bonussystem 2250 Avsättningar skatter Avsättningar beräknad latent skatt Avsättningar tvistiga skatter Avsättningar övriga skatter Övriga avsättningar Checkräkningskredit Checkräkningskredit Checkräkningskredit Byggnadskreditiv Andra skulder, kreditinstitut Långfristiga skulder, koncernföretag Skulder, moderföretag Skulder, dotterföretag Skulder, andra koncernföretag Långfristiga skulder, intresseföretag Övriga långfristiga skulder Avbetalningskontrakt Lån från närstående personer Övr långfristiga skulder Kortfristiga låneskulder, kreditinstitut Kortfristiga lån från kreditinstitut Kortfrist del långfrist skuld, kreditinst Kortfrist del checkräkningskredit Övr kortfrist skulder, kreditinst Förskott från kunder Presentkort Kuponger Förskott festvåning Förskott grupper Förskott konferens Depositioner Övriga förskott, kunder Leverantörsskulder Betalningsreskontra Tvistiga leverantörsskulder Ej reskontraförda levskulder Kvittning av leverantörsfakturor Levskulder, koncernföretag Levskulder, moderbolag Levskulder, dotterföretag Levskulder, andra koncernföretag Levskulder, intresseföretag Övr kortfr skulder. kreditinst/kund/lev 2510 Skatteskulder Debiterad kvarstående skatt Beräknad inkomstskatt Beräknad fastighetsskatt Beräknad löneskatt, pensionskostn 301

5 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Betald preliminär skatt Utgående moms, 25% Utg moms försäljning 25% sv Utg moms egna uttag 25% Ber moms varuförv 25% EU Utg moms 12% Utg moms försäljning 12% Sv Utg moms egna uttag 12% Ber moms varuförv 12% EU Utg moms 6% Utg moms försäljning 6% Sv Utg moms egna uttag 6% Ber moms varuförv 6% EU Ingående moms Ingående moms Ingående moms utland Vilande ingående moms Moms redovisningskonto Särskilda punktskatter Personalens källskatt Personalens kvarskatt Lagstadg soc avg Avräkn sociala avgifter Betalda lagstadg soc avg Avtalade soc avg Införsel övriga löneavdrag Kollektivförsäkring mm Fackföreningsavgifter Övriga löneavdrag Avräkning för factoring Skulder till anställda Löneskulder Reseräkningar Tantiem, gratifikationer Låneskulder Kortfrist del av långfrist skuld Övr kortfristiga låneskulder Kortfrist skulder, koncernföretag Kortfrist skulder, moderföretag Kortfrist skulder, dotterföretag Kortfrist skulder, andra koncernföretag Kortfrist skulder, intresseföretag Övr kortfr skulder Upplupna kostn, föutbetalda intäkter Genomgående löner Sjuklönereserv Upplupna löner Upplupna semlöner Upplupna pensionskostnader Upplupn lagstadg soc avg Upplupna sociala avgifter Beräkn upplupen löneskatt Beräkn upplupen särskild löneskatt Upplupna avtalade soc avg Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda hyresinkomster Upplupna avtalskostnader Övr interimsskulder Beräknat arvode för bokslut Beräknat arvode för revision Upplupna teleavgifter Upplupna avgifter energi, vatten mm Upplupna hyror/hyresskuld 305

6 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Hotellrum 12% 05 (12%) Rabatt hotellrum 12% 05 (12%) No-Show-intäkter 12% 05 (12%) Stughyror 05 (25%) Rabatt stughyror 05 (25%) Gästfrihet/VIP-Complimentory 05 (25%) Rörliga bokningsavgifter 05 (25%) Provisioner till resebyråer 05 (25%) Hyresintäkt skattepl 05 (25%) Telefonmarkeringar, gästrum 12% 05 (12%) Telefonrabatter 12% 05 (12%) Mynttelefoner 12% 05 (12%) Datakommunikation, internet 12% 05 (12%) Rabatt datakomm/internet 12% 05 (12%) Tobak 25% 05 (25%) Kioskvaror 25% 05 (25%) Kioskvaror 12% 05 (12%) Automatförsäljning 25% 05 (25%) Automatförsäljning 12% 05 (12%) Minibar 05 (12%) Gästtvätt 05 (12%) Transport/taxi 05 (12%) Garage/parkering 05 (12%) Uthyrning av butiksyta 05 (25%) Uthyrning montrar/reklamplats 05 (25%) Camping 05 (12%) Dagstidningar 05 (6%) Tidningsrabatt 05 (6%) Betal-TV 05 (12%) Rabatt/förlust Betal-TV 05 (12%) Annan varuförsäljning 05 (25%) Turistkort 05 (12%) Kursvinst växling utländsk valuta Mat och kaffe 05 (25%) Hämtmat 05 (12%) Rabatt mat och kaffe 05 (25%) Frukost 05 (25%) Personalmat 05 (25%) Gästfrihet/VIP-Complimentary 05 (25%) Öl I, II, vatten och läsk 05 (25%) Rabatt öl I, II, vatten och läsk 05 (25%) Personaldryck 05 (25%) Starköl 05 (25%) Vin 05 (25%) Sprit 05 (25%) Gästfrihet/VIP-Complimentary 05 (25%) Tomglas 05 (25%) Lokalhyra 05 (25%) Hyra för utrustning 05 (25%) Roulette, casino, spel 05 (25%) Tobak 05 (25%) Entréavgifter 05 (25%) Entréavgifter kultur 05 (6%) Blommor, dekorationer, festarrangemang 05 (25%) Inköp festarrangemang 05 (25%) Garderob 05 (25%) Försäljning övr restaurang 05 (25%) Hyra konferenslokaler 05 (12%) Fakturerad hyra konferenslokaler 05 (12%) Paketfördelad hyra konferenslokaler 05 (12%) Hyra konferensutrustning 05 (12%) Avbokningsavg konferens 05 (25%) Konferensmaterial 05 (12%) Gäst-/konferensaktiviteter 05 (12%) Inköp gäst-/konferensaktiviteter 05 (12%) Gästfrihet/VIP-Complimentary 05 (12%) Bokningsavgifter 05 (12%) Prov resebyråer/bokningsbolag 05 (12%) Försäljning övr konferens 05 (12%) Bad, bastu, motion, sol 05 (12%) Kurbad 05 (12%) 400

7 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Massage och behandling 05 (12%) Aerobics och motion 05 (12%) Solarium 05 (12%) Uthyrn skidor, sportartiklar 05 (12%) Sport 05 (12%) Uthyrn tennisbanor 05 (12%) Bergsklättring 05 (12%) Vattenskidor 05 (12%) Lift 05 (12%) Gästfrihet/ VIP-Complimentary 05 (12%) Bokningsavgift 05 (12%) Prov resebyråer/bokningsbolag 05 (12%) Försäljn övr hälsa/rekreation 05 (12%) Rabatter/intäktsreduktioner 05 (25%) Öresutjämning Avrundn Fakturerade punktskatter 05 (25%) Betal- och kreditkortsavgifter 05 (25%) Kupongavgifter 05 (25%) Prov resebyråer/bokningsbolag 05 (25%) Övr intäktskorrigeringar 05 (25%) Hyres- och arrendeintäkter Hyresintäkter Arrendeintäkter Provisionsintäkt, licens, royalty Provisionsintäkter Licensintäkter och royalties Erhållna reklambidrag Franchiseintäkter Återvunna kundförluster Kursvinst rörelsen Vinst avyttr imm/mat anl.tillg Vinst avyttr immateriella tillgångar Vinst avyttr fastigheter Vinst avyttr maskiner/inv Erhållna bidrag Erhållna EU-bidrag Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag Övriga erhållna bidrag Övr ersättn och intäker Försäkringsersättningar Sjukpenning (ensk firma) Inhyrt logi - hotellrum Inhyrt logi - stugor Gästartiklar hotell Tvätt Tvätt, sänglinne Tvätt, handdukar Tvätt, övrigt Övr rörliga kostn förbrukningsmtrl Telefonmarkeringar gästrum Mynttelefoner Data och internet Tobak Kioskvaror, ej livsmedel Kioskvaror, livsmedel Automatförsäljning, ej livsmedel Automatförsäljning, livsmedel Minibar Gästtvätt Transport/taxi Garage/parkering Uthyrn butiksyta mm Uthyrn montrar, reklamplats Camping Dagstidningar Betal-TV Annan varuförsäljning Turistkort Växlingsavgifter 500

8 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Mat och kaffe Mat Kaffe Frukost Personalmat Inköpsrabatter mat och kaffe Öl I, II, vatten och läsk Personaldryck Starköl Vin Sprit Inköpsrabatter dryck Tomglas Inhyrda lokaler Utrustning Roulette, casino och spel Tobak Köpt musik/underhålln rörliga kostn Köpta kulturevenemang Förbrukningsmaterial Gästartiklar Notor, bongrullar Pappersvaror, engångsservis Övr förbrukningsmaterial Tvätt Tvätt, restauranglinne Tvätt, mattor Tvätt, gardiner/övr textilier Tvätt, kockkläder/kökslinne Övr tvätt, restaurang och kök Rabatter övr inköp restaurang Inhyrda lokaler Inhyrd konferensutrustning Konferensmaterial/kopiering Gäst-/konferensaktiviteter Gästartiklar konferens Övr förbrukningsmaterial, konferens Tvätt konferens Inköpsrabatter konferens Bad, bastu, motion, sol Uthyrn skidor/sportartiklar Sport och andra aktiviteter Lift Gästartiklar hälsa/rekreation Övr förbrukningsmtrl, hälsa/rekreation Tvätt hälsa/rekreation Inköpsrabatter hälsa/rekreation Erhållna rabatter och bonus Övrig musik och underhållning 4869 Övrigt förbrukningsmaterial 4870 Tvätt och städ 4872 Tvätt-, disk- och rengöringsmedel 4874 Städ- och tvättutrustning 4879 Övr tvätt, disk och städmaterial 5020 El hyrd lokal Gas Lokaltillbehör hyrd lokal Sophämtning Snöröjning Trädgårdsskötsel/yttre städning Reparationer hyrd lokal Övr kostnader hyrd lokal Uppvärmning Sotning Förbrukningsinventarier Förbrukningsinv, hotell Förbrukningsinv, restaurang Förbrukningsinv, konferens Förbrukningsinv, hälsa/rekreation Dataprogram och datatillbehör 531

9 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Musik och underhållning Radio, TV, video STIM-avgifter SAMI/IFPI-avgifter Artistförmedlingsavgifter Scenutrustning, belysning, rekv, dekor Linne, glas, porslin, bestick Sänglinne och frotté Restauranglinne Glas, porslin, bestick Köksutrustning Förbrukningsmaterial Elmaterial Blommor och dekorationer Rep/underhåll maskiner Rep/underhåll maskiner, hotell Rep/underhåll maskiner, restaurang Rep/underhåll maskiner, konferens Rep/underhåll maskiner, hälsa/rekreation Rep/underhåll inventarier Rep/underhåll inventarier, hotell Rep/underhåll inventarier, restaurang Rep/underhåll inventarier, konferens Rep/underhåll inv, hälsa/rekreation Rep/underhåll installationer Rep/underhåll install, hotell Rep/underhåll install, restaurang Rep/underhåll install, konferens Rep/underhåll install, hälsa/rekreation Rep/underhåll elektronik, datorer Rep/underhåll elekt/datorer, hotell Rep/underhåll elekt/datorer, restaurang Rep/underhåll elekt/datorer, konferens Rep/underhåll elekt/datorer, hälsa/rek Personbilskostnader Drivmedel personbilar Skatt försäkr personbilar Reparation personbilar Leasingavg personbilar Lastbilskostnader Motorcykel-, moped- och skoterkostn Båtkostnader Flygplans- och helikopterkostnader Övr transportmedel Frakter och övr transportkostnader Biljetter, resor Hyrbilskostnader Kost och logi Lokala resor buss, taxi mm Övr resekostn och utlägg Annonsering Annonsering, tidningar Annonsering, kataloger Annonsering, fackpress Annonsering, övrigt Utomhus och trafikreklam Reklamtrycksaker Reklam, broschyrer Reklam, säljmaterial Matsedlar, prislistor Stamgästprogram Medlemskort, broschyrer Utskick, stamgäster Bonuskostnader stamgäster Övrig direktreklam Utställning och mässor Visningar Reklam, inhouse Gåvor, presentreklam, tävlingar Film-, radio- och TV-reklam PR, institutionell reklam, sponsring 541

10 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Övrig reklam Erhållna reklambidrag Försäljningsprovision Avg försäljn-, boknings- och turistorg Avg elektroniska reservationssystem Kreditupplysning, inkasso Representation Repr avdr.gill Repr ej avdr.gill Övr försäljningskostnader Kontorsmaterial Trycksaker Telefon och fax Mobiltelefon Mobilsökning Fax Datakommunikation Porto Företagsförsäkringar Kostn följd av strömavbrott, vattenskada Komp gäster följd av stöld eller skador Konst kundförluster, smitnotor Befarande kundförluster, smitnotor Kostnader, bevakning och larm Styrelsearvode Revisionsarvode Årsredovisning, delårsrapport, bolagsstäm övr förvaltningskostnader Redovisningstjänster ADB-tjänster Konsultarvoden Serviceavg branschorganisationer Bankkostnader Advokatkostnader Övr främmande tjänster Marknadsundersökningar Branschstatistik Studiebesök Produktutveckling Provköp och produkttester Kontroll-, provnings- och stämpelavg Tillsysnavgifter myndigheter Tidningar, facklitteratur Föreningsavg avdr gill Föreningsavg ej avdr gill Övr avdr gill kostn Övr ej avdr gill kostn Lämnade bidrag och gåvor Restavg skatter o soc.avg Löner, fast anställd personal Vinstand/bonus, kollektivanställda Övr semesterlönegrund löneavdrag Sjuklöneavdrag Innestående lön Löner, extrapersonal Löner, musik/underhållning Lön för ej arbetad tid Sjuklön kollektivanställda Semesterlön Förändring sjuklönereserv Förändr sem löneskuld Beräknad semesterlön Utbetald semesterlön Entreprenad Entreprenader, städning Entreprenader, disk Entreprenader, kök Entreprenader, servering Entreprenader, bevakning 512

11 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Entreprenader, musik Entreprenader, garderob Löner, fast anställd personal Vinstand/bonus, tjänstemän Övr semestergrundande löneavdrag Sjuklöneavdrag Innestående lön Löner till företagsledare Tantiem till företagsledare Löner till extra anställda tjänstemän Lön, ej arbetad tid Utbetald sjuklön Förändr sem löneskuld Ersättn förslagsverksamhet, uppfinningar Traktamenten vid tjänsteresa Skattefria trakt Sverige Skattepl trakt Sverige Skattefria trakt utland Skattepl trakt utland Bilersättningar Skattefri bilersättning Skattepl bilersättning Ersättn föreskrivna arbetskläder Kostn naturaförmåner till anställda Kostn för fri bostad Kostn fria/subv måltider Kostn fria resor till och från arbplatsen Fria eller subventionerade arbkläder Kostn för fri bil Subventionerad ränta Övriga kostn naturaförm Pensionsförsäkringsavgifter Kollektiv pensionsförsäkr Indiv pensionsförsäkring Arbetsgivaravgifter Arbgivaravgifter lön/ersättningar Arbgivaravgifter förmånsvärde Soc.avgifter semesterlön Löneskatt Löneskatt Löneskatt, förmånsvärde Särsk löneskatt pensionsk AMF enl avtal Grupplivförsäkring Utbildning Sjuk- och hälsovård Personalrepresentation Personalrepresentation, avdragsgill Personalrepresentation, ej avdragsgill Personalrekrytering Fritidsverksamhet Erhållna bidrag för arbetskraft Hyra maskiner och inventarier Hyra Rums-TV Hyra datorsystem Hyra övr kontorsmaskiner Hyra övr maskiner Fasta avgifter telefonväxel Franchiseavgifter Varumärkesavgift Management fee Hyra och arrende för rörelsen Lokalhyra 7751 Hyra för speciella lokaler 7752 Hyra för garage 7756 Hyresintäkter personalbostäder 7757 Hyresintäkter andrahandsuthyrning 7760 Fastighetskostnader, egen fastighet Reparation/underhåll egen fastighet Försäkringspremier för fastighet Tomträttsavgäld 554

12 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Fastighetsskatt Övr kostn fastighet Nedskrivn anltillg, vissa omsättningstill Nedskrivn imm anläggningstillgångar Nedskrivn byggnader/mark Nedskrivn maskiner/inventarier Nedskrivn vissa omsättningstillgångar Återföring av nedskrivningar Återföring nedskrivn imm anltillgångar Återföring nedskrivn byggnader/mark Återföring nedskrivn maskiner/inv Återföring nedskrivn vissa omstillgångar Avskrivn imm anläggningstillg Avskrivn byggnader/markanl Avskrivn byggnader Avskrivn markanläggn Avskrivn maskiner/inventarier Avskrivn arbetsmaskiner Avskrivn inventarier Avskrivn installationer Avskrivn bilar Avskrivn data/elektronik Avskrivn leasingavtal Avskrivn övr maskiner/inventarier Intäkter av engångskaraktär Kostnader av engångskaraktär Kursförluster Förlust avyttring av anläggntillgångar Förlust avyttring av imm anläggn Förlust avyttr fastigheter Förlust avyttr maskiner/inv Övr rörelsekostnader Utdeln aktier/andel koncernföretag Utdeln sv/utl dotterbolag Utdeln aktier/andel andra koncernftg Res försäljn aktier/and intresseftg Nedskrivn andel/långfrist fordr intressef Återför nedskrivn and/långfr fordr intrft Utdeln andra sv/utl företag Res försäljn värdepapper/långfr fordr Valutakursdiff långfr fordr Ränteint långfrist fordr/värdepapper Ränteint långfrist fordr koncernföretag Ränteint långfrist fordr moderföretag Ränteint långfrist fordr dotterföretag Ränteint långfrist fordr andra flg Nedskr andel/lf fordr övr ftg Återf nedskr and/lf ford ö ftg Ränteintäkter Ränteintäkter bank Ränteintäkter kundfordr Skattefria ränteintäkter Ränteintäkter kundfordringar 8330 Valutakursdiff kortfrist fordr plac Valutakursvinster Valutakursförluster Utdelning kortfrist plac Res försäljn kortfrist plac Övr ränteintäkt koncernföretag Övr ränteintäkt moderföretag Övr ränteintäkt dotterföretag Övr ränteintäkt andra koncernföretag Nedskrivn kortfrist placeringar Återför nedskrivn kortfris plac övr finansiella intäkter Räntekostnader Räntekostn långfristiga skulder Räntekostn checkräkningskredit Räntekostn fastighetslån Räntekostn kortfrist skulder 569

13 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Räntekostnader Räntekostnader levskulder Valutakursdiff skulder Valutakursvinst skulder Valutakursförlust skulder Räntekostn koncernföretag Räntekostn moderföretag Räntekostn dotterföretag Räntekostn andra koncernföretag Övr finansiella kostnader Extraordinära intäkter Erhållna aktieägartillskott 8750 Extraordinära kostnader Avsättning per fond Återföring av per fond Avskrivn över/under plan Förändring av ersättningsfond 8870 Förändring allmän investeringsreserv Övriga bokslutsdispositioner Förändr bokförd-faktisk pensionsskuld Erhållna koncernbidrag 8894 Lämnade koncernbidrag Förändring av valutakursreserv Förändring lagerreserv Återföring av SURV 8899 Övr bokslutsdispositioner Årets skattekostnad Redovisat resultat Antal tillgängliga rum 9301 Antal sålda rum 9302 Antal fria rum (complimentary) 9305 Antal hotellgäster 9311 Matgäster 9312 Frukostgäster 9315 Lunchgäster 9316 Middagsgäster 9360 Antal dagkonferenser 9361 Antal övernattningskonferenser 9362 Antal dagkonferensgäster 9363 Antal rumsnätter/konferensrum 9385 Periodisering statistik 9500 Antal arbetade timmar 9501 Antal arbetade timmar (minus) 9505 Antal årsarbetstimmar 9510 Mertid 9520 Komptid 9530 Övertid 9540 Extra ledighetsdagar 9700 Kostförmån

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Vickes Glasbod. Övningar till SPCS bokföring för Windows EU bas

Vickes Glasbod. Övningar till SPCS bokföring för Windows EU bas Vickes Glasbod Övningar till SPCS bokföring för Windows EU bas Thomas Karlsson Marianne Petersson L Trädgårdsgatan 3 Bidalitevägen 11 382 33 NYBRO 382 46 NYBRO 0481-156 20 thomas.karlsson@nybro.se 0481-144

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Böcker från Björn Lundén Information AB

Böcker från Björn Lundén Information AB AVDRAG 2015 Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer