Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31"

Transkript

1 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Balanserade utgifter, preopeningkostn Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop Hyresrätt Ack avskrivn hyresrätt Goodwill Ack avskrivn goodwill Byggnader Ack avskrivn byggnader Mark Tomter, markomr obebyggda Markanläggningar Ack avskrivn markanläggn Pågående nybyggnad Pågående tillbyggnad Pågående ombyggnad Maskiner och andra tekn anläggn Maskiner, hotell Maskiner, restaurang Maskiner, konferens Maskiner, hälsa och rekreation Ack avskrivn maskiner, tekn anläggn Inventarier Inventarier, hotell Inventarier, restaurang Inventarier, konferens Inventarier, hälsa och rekreation Inventarier, adm och försäljn Ack avskrivn inventarier Installationer Installationer, egen fastighet Förbättringsutgifter, annans fastighet Installationer, annans fastighet Ach avskrivn installationer Bilar Ack avskrivn bilar Elektronisk utrustning, datorer Ack avskrivn elektronik, datorer Leasingavtal Ack avskrivn leasingavtal Pågående nyanl, förskott mask/inv Övr maskiner och inventarier Konst o ej avskrivn invent Inventarier, annans fastighet Ack avskrivn övr maskiner/inventarier Aktier koncernföretag Aktier sv dotterföretag Aktier utl dotterföretag Aktier/and övr sv koncernftg Aktier/and övr utl konc.ftg Värderegl aktier/and koncernftg Långfristiga fordr, moderföretag Långfristiga fordr, dotterftg Långfristiga fordr, andra koncernftg Värderegl fordringar andra koncernftg Aktier/andelar, intresseföretag Värderegl, aktier/and intresseföretag Långfristiga fordr, intresseföretag Aktier, börsnoterade företag Aktier/and/värdepapper, andra företag Andelar, bostadsrättsföreningar Obligationer, värdepapper Värderegl andra aktier/and/värdepapper Långfristiga fordringar Fordringar hos anställda Depositioner Förutbetalda leasingavgifter Övr långfristiga fordringar Lager mat och kaffe Mat Kaffe Lager öl klass I, II, vatten, läsk 219

2 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Öl klass I Öl klass II Bords- och mineralvatten Läsk Lager starköl Fatöl Flasköl Lager vin Lager sprit Lager tomglas och tomfat Lager tobak Lager kioskvaror Lager butik Lager minibar Lager övrigt Inkurans varulager Kundfordringar Ofakturerade kundfordringar Avräkning reception Avräkning restaurang Osäkra kundfordringar Avräkning annan verifikation Värderegl kundfordringar Kundfordringar, koncernföretag Kundfordringar, moderföretag Kundfordringar, dotterföretag Kundfordringar, andra koncernföretag Värderegl kundfordr, koncernföretag Kundfordringar, intresseföretag Kontokort och kuponger American Express Babs, Servo eller bankinlösen Diners Övr kontokortsfordringar Rikskuponger Egna lunchkuponger, ej förutbet Resebyråkuponger, vouchers Fordr frivilliga kedjor, andra org Förutbetalda hotellcheckar Fordringar hos anställda Reseförskott Övriga förskott Tillfälliga lån, anställda Övr fordringar, anställda Avräkning skatter & avg Skattefordringar Fordran moms Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos moderföretag Fordringar hos dotterföretag Fordringar hos andra koncernföretag Fordringar hos intresseföretag övr kortfristiga fordr Utlägg för kunder Kortfristiga lånefordringar Fordr tecknat ej inbetalt aktiekapital Fordring hos leverantör Fordring hos närstående Kortfristig del av långfristiga fordr Övriga kortfristiga fordringar OBS-konto Förutbet kostnader, upplupna intäkter Förutbetalda hyror Förutbetalda leasingavgifter Förutbetalda försäkringspremier Förutbet ränteutgifter Upplupna hyresinkomster Upplupna inkomsträntor Tillgångar av kostnadsnatur Upplupna avtalsinkomster Övr interimsfordringar 205

3 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Periodisering levfakturor (nästa år) Periodisering levfakturor (innevar år) Kortfristiga placeringar Aktier, börsnoterade företag Obligationer, värdepapper Konvertibla skuldbrev Andra kortfristiga placeringar Egna aktier Aktier/andelar, koncernföretag Aktier/andelar, övriga företag Värderegl, kortfristiga placeringar Kassa Växelkassa hotell Växelkassa restaurang Utländsk valuta/växling av utl valuta Myntkassa Bankinsättning 1 (ex reception) Bankinsättning 2 (ex restaurang) Utlägg för gäst Bankinsättning ekonomiavdelning Kassadifferenser PlusGiro Checkräkningskonto Övriga bankkonto Bankcertifikat Koncernkonto, moderföretag 200

4 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst/förlust Vinst/förlust föreg år Redovisat resultat Periodiseringsfond TAX Periodiseringsfond TAX Periodiseringsfond TAX Periodiseringsfond TAX Periodiseringsfond TAX Periodiseringsfond TAX Periodiseringsfond TAX Ack överavskrivningar Ack överavskr imm anl.tillg Ack överavskr på byggn/markanl Ack överavskr maskiner/inv Ersättningsfond övr obeskattade reserver Skillnad bokförd - faktiskt pensionsskuld Valutakursreserv Övriga obeskattade reserver Avsatt till pensioner Avsättningar bonussystem 2250 Avsättningar skatter Avsättningar beräknad latent skatt Avsättningar tvistiga skatter Avsättningar övriga skatter Övriga avsättningar Checkräkningskredit Checkräkningskredit Checkräkningskredit Byggnadskreditiv Andra skulder, kreditinstitut Långfristiga skulder, koncernföretag Skulder, moderföretag Skulder, dotterföretag Skulder, andra koncernföretag Långfristiga skulder, intresseföretag Övriga långfristiga skulder Avbetalningskontrakt Lån från närstående personer Övr långfristiga skulder Kortfristiga låneskulder, kreditinstitut Kortfristiga lån från kreditinstitut Kortfrist del långfrist skuld, kreditinst Kortfrist del checkräkningskredit Övr kortfrist skulder, kreditinst Förskott från kunder Presentkort Kuponger Förskott festvåning Förskott grupper Förskott konferens Depositioner Övriga förskott, kunder Leverantörsskulder Betalningsreskontra Tvistiga leverantörsskulder Ej reskontraförda levskulder Kvittning av leverantörsfakturor Levskulder, koncernföretag Levskulder, moderbolag Levskulder, dotterföretag Levskulder, andra koncernföretag Levskulder, intresseföretag Övr kortfr skulder. kreditinst/kund/lev 2510 Skatteskulder Debiterad kvarstående skatt Beräknad inkomstskatt Beräknad fastighetsskatt Beräknad löneskatt, pensionskostn 301

5 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Betald preliminär skatt Utgående moms, 25% Utg moms försäljning 25% sv Utg moms egna uttag 25% Ber moms varuförv 25% EU Utg moms 12% Utg moms försäljning 12% Sv Utg moms egna uttag 12% Ber moms varuförv 12% EU Utg moms 6% Utg moms försäljning 6% Sv Utg moms egna uttag 6% Ber moms varuförv 6% EU Ingående moms Ingående moms Ingående moms utland Vilande ingående moms Moms redovisningskonto Särskilda punktskatter Personalens källskatt Personalens kvarskatt Lagstadg soc avg Avräkn sociala avgifter Betalda lagstadg soc avg Avtalade soc avg Införsel övriga löneavdrag Kollektivförsäkring mm Fackföreningsavgifter Övriga löneavdrag Avräkning för factoring Skulder till anställda Löneskulder Reseräkningar Tantiem, gratifikationer Låneskulder Kortfrist del av långfrist skuld Övr kortfristiga låneskulder Kortfrist skulder, koncernföretag Kortfrist skulder, moderföretag Kortfrist skulder, dotterföretag Kortfrist skulder, andra koncernföretag Kortfrist skulder, intresseföretag Övr kortfr skulder Upplupna kostn, föutbetalda intäkter Genomgående löner Sjuklönereserv Upplupna löner Upplupna semlöner Upplupna pensionskostnader Upplupn lagstadg soc avg Upplupna sociala avgifter Beräkn upplupen löneskatt Beräkn upplupen särskild löneskatt Upplupna avtalade soc avg Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda hyresinkomster Upplupna avtalskostnader Övr interimsskulder Beräknat arvode för bokslut Beräknat arvode för revision Upplupna teleavgifter Upplupna avgifter energi, vatten mm Upplupna hyror/hyresskuld 305

6 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Hotellrum 12% 05 (12%) Rabatt hotellrum 12% 05 (12%) No-Show-intäkter 12% 05 (12%) Stughyror 05 (25%) Rabatt stughyror 05 (25%) Gästfrihet/VIP-Complimentory 05 (25%) Rörliga bokningsavgifter 05 (25%) Provisioner till resebyråer 05 (25%) Hyresintäkt skattepl 05 (25%) Telefonmarkeringar, gästrum 12% 05 (12%) Telefonrabatter 12% 05 (12%) Mynttelefoner 12% 05 (12%) Datakommunikation, internet 12% 05 (12%) Rabatt datakomm/internet 12% 05 (12%) Tobak 25% 05 (25%) Kioskvaror 25% 05 (25%) Kioskvaror 12% 05 (12%) Automatförsäljning 25% 05 (25%) Automatförsäljning 12% 05 (12%) Minibar 05 (12%) Gästtvätt 05 (12%) Transport/taxi 05 (12%) Garage/parkering 05 (12%) Uthyrning av butiksyta 05 (25%) Uthyrning montrar/reklamplats 05 (25%) Camping 05 (12%) Dagstidningar 05 (6%) Tidningsrabatt 05 (6%) Betal-TV 05 (12%) Rabatt/förlust Betal-TV 05 (12%) Annan varuförsäljning 05 (25%) Turistkort 05 (12%) Kursvinst växling utländsk valuta Mat och kaffe 05 (25%) Hämtmat 05 (12%) Rabatt mat och kaffe 05 (25%) Frukost 05 (25%) Personalmat 05 (25%) Gästfrihet/VIP-Complimentary 05 (25%) Öl I, II, vatten och läsk 05 (25%) Rabatt öl I, II, vatten och läsk 05 (25%) Personaldryck 05 (25%) Starköl 05 (25%) Vin 05 (25%) Sprit 05 (25%) Gästfrihet/VIP-Complimentary 05 (25%) Tomglas 05 (25%) Lokalhyra 05 (25%) Hyra för utrustning 05 (25%) Roulette, casino, spel 05 (25%) Tobak 05 (25%) Entréavgifter 05 (25%) Entréavgifter kultur 05 (6%) Blommor, dekorationer, festarrangemang 05 (25%) Inköp festarrangemang 05 (25%) Garderob 05 (25%) Försäljning övr restaurang 05 (25%) Hyra konferenslokaler 05 (12%) Fakturerad hyra konferenslokaler 05 (12%) Paketfördelad hyra konferenslokaler 05 (12%) Hyra konferensutrustning 05 (12%) Avbokningsavg konferens 05 (25%) Konferensmaterial 05 (12%) Gäst-/konferensaktiviteter 05 (12%) Inköp gäst-/konferensaktiviteter 05 (12%) Gästfrihet/VIP-Complimentary 05 (12%) Bokningsavgifter 05 (12%) Prov resebyråer/bokningsbolag 05 (12%) Försäljning övr konferens 05 (12%) Bad, bastu, motion, sol 05 (12%) Kurbad 05 (12%) 400

7 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Massage och behandling 05 (12%) Aerobics och motion 05 (12%) Solarium 05 (12%) Uthyrn skidor, sportartiklar 05 (12%) Sport 05 (12%) Uthyrn tennisbanor 05 (12%) Bergsklättring 05 (12%) Vattenskidor 05 (12%) Lift 05 (12%) Gästfrihet/ VIP-Complimentary 05 (12%) Bokningsavgift 05 (12%) Prov resebyråer/bokningsbolag 05 (12%) Försäljn övr hälsa/rekreation 05 (12%) Rabatter/intäktsreduktioner 05 (25%) Öresutjämning Avrundn Fakturerade punktskatter 05 (25%) Betal- och kreditkortsavgifter 05 (25%) Kupongavgifter 05 (25%) Prov resebyråer/bokningsbolag 05 (25%) Övr intäktskorrigeringar 05 (25%) Hyres- och arrendeintäkter Hyresintäkter Arrendeintäkter Provisionsintäkt, licens, royalty Provisionsintäkter Licensintäkter och royalties Erhållna reklambidrag Franchiseintäkter Återvunna kundförluster Kursvinst rörelsen Vinst avyttr imm/mat anl.tillg Vinst avyttr immateriella tillgångar Vinst avyttr fastigheter Vinst avyttr maskiner/inv Erhållna bidrag Erhållna EU-bidrag Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag Övriga erhållna bidrag Övr ersättn och intäker Försäkringsersättningar Sjukpenning (ensk firma) Inhyrt logi - hotellrum Inhyrt logi - stugor Gästartiklar hotell Tvätt Tvätt, sänglinne Tvätt, handdukar Tvätt, övrigt Övr rörliga kostn förbrukningsmtrl Telefonmarkeringar gästrum Mynttelefoner Data och internet Tobak Kioskvaror, ej livsmedel Kioskvaror, livsmedel Automatförsäljning, ej livsmedel Automatförsäljning, livsmedel Minibar Gästtvätt Transport/taxi Garage/parkering Uthyrn butiksyta mm Uthyrn montrar, reklamplats Camping Dagstidningar Betal-TV Annan varuförsäljning Turistkort Växlingsavgifter 500

8 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Mat och kaffe Mat Kaffe Frukost Personalmat Inköpsrabatter mat och kaffe Öl I, II, vatten och läsk Personaldryck Starköl Vin Sprit Inköpsrabatter dryck Tomglas Inhyrda lokaler Utrustning Roulette, casino och spel Tobak Köpt musik/underhålln rörliga kostn Köpta kulturevenemang Förbrukningsmaterial Gästartiklar Notor, bongrullar Pappersvaror, engångsservis Övr förbrukningsmaterial Tvätt Tvätt, restauranglinne Tvätt, mattor Tvätt, gardiner/övr textilier Tvätt, kockkläder/kökslinne Övr tvätt, restaurang och kök Rabatter övr inköp restaurang Inhyrda lokaler Inhyrd konferensutrustning Konferensmaterial/kopiering Gäst-/konferensaktiviteter Gästartiklar konferens Övr förbrukningsmaterial, konferens Tvätt konferens Inköpsrabatter konferens Bad, bastu, motion, sol Uthyrn skidor/sportartiklar Sport och andra aktiviteter Lift Gästartiklar hälsa/rekreation Övr förbrukningsmtrl, hälsa/rekreation Tvätt hälsa/rekreation Inköpsrabatter hälsa/rekreation Erhållna rabatter och bonus Övrig musik och underhållning 4869 Övrigt förbrukningsmaterial 4870 Tvätt och städ 4872 Tvätt-, disk- och rengöringsmedel 4874 Städ- och tvättutrustning 4879 Övr tvätt, disk och städmaterial 5020 El hyrd lokal Gas Lokaltillbehör hyrd lokal Sophämtning Snöröjning Trädgårdsskötsel/yttre städning Reparationer hyrd lokal Övr kostnader hyrd lokal Uppvärmning Sotning Förbrukningsinventarier Förbrukningsinv, hotell Förbrukningsinv, restaurang Förbrukningsinv, konferens Förbrukningsinv, hälsa/rekreation Dataprogram och datatillbehör 531

9 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Musik och underhållning Radio, TV, video STIM-avgifter SAMI/IFPI-avgifter Artistförmedlingsavgifter Scenutrustning, belysning, rekv, dekor Linne, glas, porslin, bestick Sänglinne och frotté Restauranglinne Glas, porslin, bestick Köksutrustning Förbrukningsmaterial Elmaterial Blommor och dekorationer Rep/underhåll maskiner Rep/underhåll maskiner, hotell Rep/underhåll maskiner, restaurang Rep/underhåll maskiner, konferens Rep/underhåll maskiner, hälsa/rekreation Rep/underhåll inventarier Rep/underhåll inventarier, hotell Rep/underhåll inventarier, restaurang Rep/underhåll inventarier, konferens Rep/underhåll inv, hälsa/rekreation Rep/underhåll installationer Rep/underhåll install, hotell Rep/underhåll install, restaurang Rep/underhåll install, konferens Rep/underhåll install, hälsa/rekreation Rep/underhåll elektronik, datorer Rep/underhåll elekt/datorer, hotell Rep/underhåll elekt/datorer, restaurang Rep/underhåll elekt/datorer, konferens Rep/underhåll elekt/datorer, hälsa/rek Personbilskostnader Drivmedel personbilar Skatt försäkr personbilar Reparation personbilar Leasingavg personbilar Lastbilskostnader Motorcykel-, moped- och skoterkostn Båtkostnader Flygplans- och helikopterkostnader Övr transportmedel Frakter och övr transportkostnader Biljetter, resor Hyrbilskostnader Kost och logi Lokala resor buss, taxi mm Övr resekostn och utlägg Annonsering Annonsering, tidningar Annonsering, kataloger Annonsering, fackpress Annonsering, övrigt Utomhus och trafikreklam Reklamtrycksaker Reklam, broschyrer Reklam, säljmaterial Matsedlar, prislistor Stamgästprogram Medlemskort, broschyrer Utskick, stamgäster Bonuskostnader stamgäster Övrig direktreklam Utställning och mässor Visningar Reklam, inhouse Gåvor, presentreklam, tävlingar Film-, radio- och TV-reklam PR, institutionell reklam, sponsring 541

10 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Övrig reklam Erhållna reklambidrag Försäljningsprovision Avg försäljn-, boknings- och turistorg Avg elektroniska reservationssystem Kreditupplysning, inkasso Representation Repr avdr.gill Repr ej avdr.gill Övr försäljningskostnader Kontorsmaterial Trycksaker Telefon och fax Mobiltelefon Mobilsökning Fax Datakommunikation Porto Företagsförsäkringar Kostn följd av strömavbrott, vattenskada Komp gäster följd av stöld eller skador Konst kundförluster, smitnotor Befarande kundförluster, smitnotor Kostnader, bevakning och larm Styrelsearvode Revisionsarvode Årsredovisning, delårsrapport, bolagsstäm övr förvaltningskostnader Redovisningstjänster ADB-tjänster Konsultarvoden Serviceavg branschorganisationer Bankkostnader Advokatkostnader Övr främmande tjänster Marknadsundersökningar Branschstatistik Studiebesök Produktutveckling Provköp och produkttester Kontroll-, provnings- och stämpelavg Tillsysnavgifter myndigheter Tidningar, facklitteratur Föreningsavg avdr gill Föreningsavg ej avdr gill Övr avdr gill kostn Övr ej avdr gill kostn Lämnade bidrag och gåvor Restavg skatter o soc.avg Löner, fast anställd personal Vinstand/bonus, kollektivanställda Övr semesterlönegrund löneavdrag Sjuklöneavdrag Innestående lön Löner, extrapersonal Löner, musik/underhållning Lön för ej arbetad tid Sjuklön kollektivanställda Semesterlön Förändring sjuklönereserv Förändr sem löneskuld Beräknad semesterlön Utbetald semesterlön Entreprenad Entreprenader, städning Entreprenader, disk Entreprenader, kök Entreprenader, servering Entreprenader, bevakning 512

11 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Entreprenader, musik Entreprenader, garderob Löner, fast anställd personal Vinstand/bonus, tjänstemän Övr semestergrundande löneavdrag Sjuklöneavdrag Innestående lön Löner till företagsledare Tantiem till företagsledare Löner till extra anställda tjänstemän Lön, ej arbetad tid Utbetald sjuklön Förändr sem löneskuld Ersättn förslagsverksamhet, uppfinningar Traktamenten vid tjänsteresa Skattefria trakt Sverige Skattepl trakt Sverige Skattefria trakt utland Skattepl trakt utland Bilersättningar Skattefri bilersättning Skattepl bilersättning Ersättn föreskrivna arbetskläder Kostn naturaförmåner till anställda Kostn för fri bostad Kostn fria/subv måltider Kostn fria resor till och från arbplatsen Fria eller subventionerade arbkläder Kostn för fri bil Subventionerad ränta Övriga kostn naturaförm Pensionsförsäkringsavgifter Kollektiv pensionsförsäkr Indiv pensionsförsäkring Arbetsgivaravgifter Arbgivaravgifter lön/ersättningar Arbgivaravgifter förmånsvärde Soc.avgifter semesterlön Löneskatt Löneskatt Löneskatt, förmånsvärde Särsk löneskatt pensionsk AMF enl avtal Grupplivförsäkring Utbildning Sjuk- och hälsovård Personalrepresentation Personalrepresentation, avdragsgill Personalrepresentation, ej avdragsgill Personalrekrytering Fritidsverksamhet Erhållna bidrag för arbetskraft Hyra maskiner och inventarier Hyra Rums-TV Hyra datorsystem Hyra övr kontorsmaskiner Hyra övr maskiner Fasta avgifter telefonväxel Franchiseavgifter Varumärkesavgift Management fee Hyra och arrende för rörelsen Lokalhyra 7751 Hyra för speciella lokaler 7752 Hyra för garage 7756 Hyresintäkter personalbostäder 7757 Hyresintäkter andrahandsuthyrning 7760 Fastighetskostnader, egen fastighet Reparation/underhåll egen fastighet Försäkringspremier för fastighet Tomträttsavgäld 554

12 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Fastighetsskatt Övr kostn fastighet Nedskrivn anltillg, vissa omsättningstill Nedskrivn imm anläggningstillgångar Nedskrivn byggnader/mark Nedskrivn maskiner/inventarier Nedskrivn vissa omsättningstillgångar Återföring av nedskrivningar Återföring nedskrivn imm anltillgångar Återföring nedskrivn byggnader/mark Återföring nedskrivn maskiner/inv Återföring nedskrivn vissa omstillgångar Avskrivn imm anläggningstillg Avskrivn byggnader/markanl Avskrivn byggnader Avskrivn markanläggn Avskrivn maskiner/inventarier Avskrivn arbetsmaskiner Avskrivn inventarier Avskrivn installationer Avskrivn bilar Avskrivn data/elektronik Avskrivn leasingavtal Avskrivn övr maskiner/inventarier Intäkter av engångskaraktär Kostnader av engångskaraktär Kursförluster Förlust avyttring av anläggntillgångar Förlust avyttring av imm anläggn Förlust avyttr fastigheter Förlust avyttr maskiner/inv Övr rörelsekostnader Utdeln aktier/andel koncernföretag Utdeln sv/utl dotterbolag Utdeln aktier/andel andra koncernftg Res försäljn aktier/and intresseftg Nedskrivn andel/långfrist fordr intressef Återför nedskrivn and/långfr fordr intrft Utdeln andra sv/utl företag Res försäljn värdepapper/långfr fordr Valutakursdiff långfr fordr Ränteint långfrist fordr/värdepapper Ränteint långfrist fordr koncernföretag Ränteint långfrist fordr moderföretag Ränteint långfrist fordr dotterföretag Ränteint långfrist fordr andra flg Nedskr andel/lf fordr övr ftg Återf nedskr and/lf ford ö ftg Ränteintäkter Ränteintäkter bank Ränteintäkter kundfordr Skattefria ränteintäkter Ränteintäkter kundfordringar 8330 Valutakursdiff kortfrist fordr plac Valutakursvinster Valutakursförluster Utdelning kortfrist plac Res försäljn kortfrist plac Övr ränteintäkt koncernföretag Övr ränteintäkt moderföretag Övr ränteintäkt dotterföretag Övr ränteintäkt andra koncernföretag Nedskrivn kortfrist placeringar Återför nedskrivn kortfris plac övr finansiella intäkter Räntekostnader Räntekostn långfristiga skulder Räntekostn checkräkningskredit Räntekostn fastighetslån Räntekostn kortfrist skulder 569

13 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: Räntekostnader Räntekostnader levskulder Valutakursdiff skulder Valutakursvinst skulder Valutakursförlust skulder Räntekostn koncernföretag Räntekostn moderföretag Räntekostn dotterföretag Räntekostn andra koncernföretag Övr finansiella kostnader Extraordinära intäkter Erhållna aktieägartillskott 8750 Extraordinära kostnader Avsättning per fond Återföring av per fond Avskrivn över/under plan Förändring av ersättningsfond 8870 Förändring allmän investeringsreserv Övriga bokslutsdispositioner Förändr bokförd-faktisk pensionsskuld Erhållna koncernbidrag 8894 Lämnade koncernbidrag Förändring av valutakursreserv Förändring lagerreserv Återföring av SURV 8899 Övr bokslutsdispositioner Årets skattekostnad Redovisat resultat Antal tillgängliga rum 9301 Antal sålda rum 9302 Antal fria rum (complimentary) 9305 Antal hotellgäster 9311 Matgäster 9312 Frukostgäster 9315 Lunchgäster 9316 Middagsgäster 9360 Antal dagkonferenser 9361 Antal övernattningskonferenser 9362 Antal dagkonferensgäster 9363 Antal rumsnätter/konferensrum 9385 Periodisering statistik 9500 Antal arbetade timmar 9501 Antal arbetade timmar (minus) 9505 Antal årsarbetstimmar 9510 Mertid 9520 Komptid 9530 Övertid 9540 Extra ledighetsdagar 9700 Kostförmån

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 Räkenskapsår: 080101-081231 12-10-03 10:00 Konto: 1010-8999

Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 Räkenskapsår: 080101-081231 12-10-03 10:00 Konto: 1010-8999 Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 1010 Balanserade utgifter T J Ej tillåtet Sällan D 234 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg T J Ej tillåtet Sällan D 234 1019 Ack avskrivningar balanserade utg T

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

Handelsbolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Handelsbolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Handelsbolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade fordringar 204 1290 Osäkra

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-30

Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-30 Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

AR Profil Sida: 1. Kontoplan. 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar

AR Profil Sida: 1. Kontoplan. 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1 typ 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1028 Ack nedskrivningar

Läs mer

81LAGA 3. Balansrapport Preliminär ,«{'~ TILLGÅNGAR. -~!!r,-, Utskrivet: 15-08-12

81LAGA 3. Balansrapport Preliminär ,«{'~ TILLGÅNGAR. -~!!r,-, Utskrivet: 15-08-12 ,«{'~ -~!!r,-, \.. ~ REIJivrfltE GLASBRUK AB 81LAGA 3 Räkenskapsår:!5-0l-01-15-12-3! Resultatenhet: Hela företaget Period: l 5-01-01-15-08-11 Balansrapport Utskrivet: 15-08-12 Senaste vemr: TILLGÅNGAR

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Kontonummer Namn Aktivt Momskod

Kontonummer Namn Aktivt Momskod Kontonummer Namn Aktivt Momskod 1010 Balanserade utgifter Aktivt 1030 Patent Aktivt 1039 Ack avskrivn patent Aktivt 1060 Hyresrätt Aktivt 1069 Ack avskrivn hyresrätt Aktivt 1070 Goodwill Aktivt 1079 Ack

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1311 Aktier och andelar i dotterbolag - T Nej 230 1510

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-08

Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-08 Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Ekonomisk förening BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Ekonomisk förening BAS 2008 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 7201 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7201 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7201 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 7201

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Ekonomisk förening BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Ekonomisk förening BAS 2008 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr Summa materiella anläggningstillgångar 72 120,50 72 120,50 10 521.00 61 599,50 1229 Värdem inventarier 18 030,00 18 030,00 10 521,00 28 551,00 1220 Inventarier 90 150,50 90 15050 0,00 90 150,50 Materiella

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 3 147 156,00 1113 Maskinhall Bromma 181 226,00

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 234 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 234 1030 Patent

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB Visby 2010-06-02 Till Rolf Forsman Komplettering av auktorisationsansökan Sysselsättningsgrad läkare Kie Chan, allmänläkare 75% Per Jörnéus, allmänläkare 75% Rolf Sandström, allmänläkare 25% Lars Sköldstan,

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

Enskild firma BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Enskild firma BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Enskild firma BAS 2008 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 7200 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7200 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7200 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 7200 1030

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Resultatrapport ORG2. Period: ORG2 Alla - Alla RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > RRSUM1. Utfall ack fgår. Ack. budget Ack. utfall Differens Årsbudget

Resultatrapport ORG2. Period: ORG2 Alla - Alla RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > RRSUM1. Utfall ack fgår. Ack. budget Ack. utfall Differens Årsbudget Period: 2014-12 ORG2 Alla - Alla Företag 291 RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > 31 Fastställda taxor/ avgifter KF 81 424 917 82 591 000 83 226 334 635 334 82 591 000 3130 Evakueringsavgifter 256 000 200 000 96

Läs mer

BAS 2007 Förenklat årsbokslut

BAS 2007 Förenklat årsbokslut 1/9 BAS 007 Förenklat årsbokslut 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar B1 11 Byggnader

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: , 14:10 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: , 14:10 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2010-09-12, 14:10 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239 Avskrivningar ombyggnad

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10 BRF S:t Olof 1 (2) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 1111 Byggnader på egen mark 339 406,00 0,00 339 406,00 1112 Ombyggnad 1 767 209,00 0,00 1 767 209,00 1119

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289 Ystad Ridklubb Balansrapport 141231 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 140101-141231 141231 Materiella anl.tillgångar 1115 Ridbana utomhus 130 275 130 275 1119 Ack avskrivning ridhus 2 052 174-185 644-2

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Ekonomisk förening BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Ekonomisk förening BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 7201 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7201 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7201 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 7201

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 70 331,00 1111 Klubbhus 447 205,00 1112 Ack avskrivningar

Läs mer

Handelsbolag BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Handelsbolag BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Handelsbolag BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 234 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 234 1030 Patent

Läs mer

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell EDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-26 1 Sida Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset kl 13:00 Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 7200 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7200 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7200 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 7200 1030

Läs mer

Kontotabell med SRU-koder

Kontotabell med SRU-koder III. Kontotabell med SRU-koder 1 Tillgångar 31 2 Eget kapital och skulder 38 III 3 Rörelsens inkomster/intäkter 45 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster 47 5 6 Övriga externa

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Bygg EU BAS 99 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter FOU 234 1012 Balanserade utg dataprogram 234 1019 Ack avskr balanserade utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivningar

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (2) 788000-1768 Utskriven: 2015-06-01, 10:09 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 578 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggnader 47 119 225,90 0,00

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Ekonomisk förening BAS2017 Sida: 1(8) Kontoplan Utskrivet: Räkenskapsår: Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010

Ekonomisk förening BAS2017 Sida: 1(8) Kontoplan Utskrivet: Räkenskapsår: Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Ekonomisk förening BAS2017 Sida: 1(8) 1010 Utvecklingsutgifter 7201 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7201 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7201 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 7201

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

Kyrk-BAS 2006 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24

Kyrk-BAS 2006 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24 Kyrk-BAS 2006 Sida: 1 1100 Byggnader och mark 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och förs.lokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskr kyrkor och kapell 1119 Ack avskr kyrkor och kapell

Läs mer

Brf Kvarnvingen 5 & 11

Brf Kvarnvingen 5 & 11 Årsredovisning för Brf Kvarnvingen 5 & 11 Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005 Bilaga 2 Sida 1 av 9 Bokslut per 05-12-31 Stadsdelsnämnd: Uppföljning av budget år 2005 Nämndens Nämndens Avvikelse budget 2005 utfall 2005 budget/ inkl. utfall 2005 budgetjustering 2-1 1 2 3 Anslag för

Läs mer

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret 2016-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 1-2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 IFK MALMÖ FK 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

Idrottens BAS-kontoplan 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Idrottens BAS-kontoplan 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Idrottens BAS-kontoplan 2003 Sida: 1 1060 Hyresrätter 234 1090 Övriga immateriella anläggningstillgångar 234 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och

Läs mer

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1510 Kundfordringar

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

samtidigt som den ingående momsen återbetalas från Skatteverket. (3) Man köper en ny maskin. Anskaffningsvärdet är inkl.

samtidigt som den ingående momsen återbetalas från Skatteverket. (3) Man köper en ny maskin. Anskaffningsvärdet är inkl. Kassaflödesanalys investeringssektorn Investeringssektorn är den andra av de tre sektorerna i kassaflödesanalysen Investeringssektorn är knuten till anläggningstillgångarna i balansräkningen och det är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Budget för Bussen 2007

Budget för Bussen 2007 Budget för Bussen 2007 Rörelsens intäkter Café & Foyer Föreställningsmat Fikabröd och godis Dryck: Alkofri och kaffe Bar: öl Bar: vin 5 000 kr 8 000 kr 13 000 kr Scen & Turné Biljettintäkter Biljettintäkter,

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) SCBFS 2015:10 Bilaga 1 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kvartalsutfall för kommuner. De begärda uppgifterna

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Finns det startvärden (IBvärden) flyttas dessa ut på aktuella beräkningskonton Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning,

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

Bil 14 a Bil 14 b Bil 14 b Kost enheter Budget 2016 Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

jan- okt Jan- okt Årsbudget

jan- okt Jan- okt Årsbudget SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Resultatrapport Räkenskapsår: 15-01- 01-15- 12-31 Resultat för 10 mån samt prognos 2015, budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 2015 i % 201512 mån jan- okt Jan- okt Årsbudget Period/år

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Balansrapport Förändring

Balansrapport Förändring 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2016-03-10, 20:42 2015-01-01-2015-12-31 T o m ver nr: A 73, I 694, K 686, L 55, U 59 Balansrapport 2015-01-01 Förändring 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1150 Markanläggningar

Läs mer

Årsredovisning 2014. Gårdsföreningen Vägsjöfors Herrgård

Årsredovisning 2014. Gårdsföreningen Vägsjöfors Herrgård Årsredovisning 2014 Gårdsföreningen Vägsjöfors Herrgård Sida 1 av 4 Verksamhetsberättelse för Gårdsföreningen Vägsjöfors Herrgård verksamhetsåret 2014 Inledning Våra gårdar, Ladtjärnstorp och Vägsjöfors

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer