1(9) ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924"

Transkript

1 1(9) ÅRSREDOVISNING för den ideella Föreningen Närheten

2 Bokslutsdatum: Verksamhetsår: ÅRSREDOVISNING för Föreningen Närheten (9) Resultaträkning för hela föreningen Intäkter År 2014 År 2013 År 2012 År 2011 År 2010 År 2009 Summa intäkter kr kr kr kr kr kr Rörelsens kostnader Personalkostnader kr kr kr kr kr kr Övriga kostnader kr kr kr kr kr kr Summa kostnader kr kr kr kr kr kr Rörelseresultat före finansiella poster kr kr kr kr kr kr Resultat från finansiella poster Summa finansiella poster kr kr kr kr kr kr Rörelseresultat efter finansiella poster kr kr kr kr kr kr Årets resultat kr kr kr kr kr kr Balansräkning för hela föreningen Tillgångar År 2014 År 2013 År 2012 År 2011 År 2010 År 2009 Kassa, bank, postgiro kr kr kr kr kr kr Övriga fordringar kr kr kr kr kr kr Kundfordringar 0 kr 0 kr kr kr kr kr Summa tillgångar kr kr kr kr kr kr Skulder Leverantörsskulder kr 0 kr kr kr kr kr Övriga skulder kr kr kr kr kr kr Upplupna kostnader kr kr kr kr kr kr Skatteskuld -89 kr 477 kr kr kr kr kr Eget kapital och avsättningar kr kr kr kr kr kr Summa Skulder kr kr kr kr kr kr Resultatdisposition Förslag till disposition av föreningens vinst Till föreningsstämmans förfogande står År 2014 År 2013 År 2012 År 2011 År 2010 År 2009 Balanserad vinst kr kr kr kr kr kr Årets vinst kr kr kr kr kr kr Summa kr kr kr kr kr kr Styrelsen föreslår, att i ny räkning överföres kr

3 3(9) Bilaga 1. Specifikation av intäkter 3010 Kommunala medel för drift kr kr kr kr kr kr 3020 EU/statliga medel för drift kr kr kr kr kr kr 3030 Medlemsavgifter till föreningen 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr 3060 Projektmedel från övriga kr kr kr kr kr 0 kr 3061 Medfinansiering partners kr kr 3062 Medfinansiering Fyrskär kr 3063 Medfinansiering kommuner exkl Leader kr 3070 Övriga intäkter 0 kr 0 kr kr 0 kr 100 kr 0 kr 3740 Öresavrundning -120 kr -46 kr -12 kr -261 kr -116 kr 14 kr 3950 Återvunna avdrag på rekvisitioner 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr -632 kr 924 kr 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal 0 kr kr 0 kr kr kr 0 kr 3990 Försäkringsersättning 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr 0 kr 7991 Lönekostnader inom projekt Fiske i Vänern kr kr Summa intäkter kr kr kr kr kr kr Bilaga 2. Specifikation av kostnader Personalkostnader 7200 Löner till anställda kr kr kr kr kr kr 7210 Skattepliktiga arvoden kr kr kr kr kr kr 7285 Semesterlön tjänstemän kr kr kr kr kr kr 7291 Förändring i semesterskuld kr kr kr kr -179 kr kr 7331 Skattefri bilersättning kr kr kr kr kr kr 7332 Skattepliktig bilersättning kr kr kr kr kr kr 7370 Intern representation 0 kr kr 219 kr 0 kr 0 kr 0 kr 7390 Övrig kostnadsersättning 0 kr 424 kr 0 kr 0 kr 0 kr 163 kr 7391 Anställningskostn "Fiber till byn" 0 kr 0 kr 0 kr kr 0 kr 0 kr 7410 Tjänstepensions-försäkringspremier 0 kr kr kr kr kr kr 7510 Lagstadgade sociala avgifter kr kr kr kr kr kr 7519 Förändr arbetsgivaravg semesterskuld kr kr kr kr -56 kr kr 7533 Ssk löneskatt för pensionskostnader 0 kr kr kr kr kr kr 7583 Gruppolycksfallsförsäkringar kr kr kr kr kr kr 7610 Egen utbildning kr 0 kr kr 813 kr 177 kr kr 7630 Egna möten kr kr kr kr kr kr 7631 Deltagaravgifter konferenser o dyl kr kr kr kr kr kr Summa personalkostnader kr kr kr kr kr kr

4 4(9) Övriga kostnader 5010 Lokalhyra kr kr kr kr kr kr 5011 Städning och underhåll hyrd lokal 0 kr 0 kr 0 kr kr kr 0 kr 5012 Övrig lokalhyra kr kr kr kr kr 0 kr 5020 El hyrd lokal 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr 0 kr 5090 Övriga lokalkostnader 0 kr 0 kr 0 kr 103 kr kr kr 5410 Förbrukningsinventarier (småsaker) kr kr kr -70 kr 251 kr kr 5411 Förbrukningsinvent (möbler o dyl) 0 kr 739 kr kr kr kr 0 kr 5420 Datorer, datorprogram kr kr kr kr kr kr 5800 Reskostnader (biljetter) kr kr kr kr kr kr 5830 Kost och logi kr kr kr kr 409 kr kr 5900 Reklam och PR inkl hemsidor kr kr kr kr kr kr 5901 Hemsidor kr 174 kr kr kr kr 0 kr 5910 Fiske i Vänern, kostnad för filmning kr kr 5920 Treskär, Närhetens kostnader 0 kr kr 5921 Treskär, gemensamma kostnader kr kr 5922 Treskär, Mare Boreale del av kostnader 0 kr kr 5923 Treskär, Kustlandets del av kostnader 0 kr kr 5992 Kostnader Estlandsbesök 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr 0 kr 5994 Direkta kostnader Cerut-utvärd kr 0 kr 0 kr kr 0 kr 0 kr 5995 Närhetens del av utgift Sportfiskeprojekt kr kr kr kr 0 kr 0 kr 5996 Närhetens del av utgifter Ungt Flyt 0 kr kr kr 0 kr 0 kr 0 kr 5997 Närhetens del av utgifter Transnat Hunt 0 kr 0 kr kr 0 kr 0 kr 0 kr 5998 Treskär, Närhetens del av gemens kostn kr kr 5999 Fiske i Vänern, Närh del av gemens kostn kr kr 6070 Extern representation kr kr kr kr kr kr 6071 Möten med projekt kr kr 228 kr 0 kr 283 kr 0 kr 6072 Hyra extern lokal kr 0 kr 0 kr 0 kr kr 0 kr 6100 Kontorsmaterial kr kr kr kr kr kr 6212 Mobiltelefoner kr kr kr kr kr kr 6213 Telefonväxel 756 kr 753 kr 744 kr 338 kr 0 kr 0 kr 6214 Kostnader Ipad kr kr 6230 Datorkommunikation kr kr kr kr kr kr 6240 Hyra kopiator kr kr kr kr kr kr 6241 Serviceavtal kopiator kr kr kr kr kr kr 6250 Porto kr kr kr kr kr kr 6300 Företagsförsäkringar kr kr kr kr kr kr 6351 Konstaterade avdrag på rekvisition kr kr kr kr kr -316 kr 6385 Förlust på kortfristiga fordringar 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr 0 kr 6420 Revisionsarvoden kr kr kr kr kr kr 6422 Konsulter 0 kr kr 585 kr 0 kr kr 0 kr 6560 Serviceavgift till branschorganisationer kr kr kr kr kr kr 6561 Postbox kr kr 6570 Bankavgifter kr kr kr 783 kr 828 kr 840 kr 6580 Medl avgift Nationella Turistfiskeprojektet 0 kr 0 kr kr kr 0 kr 0 kr 6581 Medl avgift Hela Sverige ska Leva kr kr 6582 Medl avgift Elard 0 kr 545 kr 6970 Tidningar och tidskrifter m m kr kr kr kr kr 570 kr 6990 Övriga kostnader 138 kr 526 kr kr 0 kr kr kr 7990 Icke stödberättig kostn i Leader-verksamhet kr kr kr kr kr 0 kr Summa övriga kostnader kr kr kr kr kr kr

5 5(9) Bilaga 3. Specifikation av finansiella poster Resultat av finansiella poster 8311 Ränteintäkter från bank kr kr kr kr kr kr 8314 Skattefria ränteintäkter -135 kr 27 kr 0 kr 27 kr 11 kr 14 kr 8422 Dröjsmålsränta 0 kr -5 kr 0 kr -155 kr -100 kr -550 kr 8423 Räntekostnader skatter och avgifter 0 kr 0 kr -54 kr Resultat av finansiella poster kr kr kr kr kr kr Bilaga 4. Specifikation av tillgångar Kassa och bank 1910 Handkassa 601 kr 191 kr 0 kr 0 kr 177 kr 38 kr 1920 Plusgiro hos Närheten kr kr kr kr kr kr 1920 Plusgiro hos Sportfiskeprojektet 0 kr kr kr kr 0 kr 0 kr 1922 Euro-fickan Transnat Hunt 0 kr 0 kr kr 0 kr 0 kr 0 kr 1940 Sparkonto kr kr kr kr kr kr 1943 Fasträntekonto III 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr 1944 Fasträntekonto IV 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr 1946 Sparkonto I Ikano-banken kr kr kr kr kr 0 kr 1947 Sparkonto II Ikano-banken 0 kr 0 kr kr kr kr 0 kr 1948 Konto i Marginalen bank kr 0 kr kr kr 0 kr 0 kr 1949 Konto i Länsförsäkringar bank 0 kr 0 kr 0 kr kr 0 kr 0 kr 1950 Plac konto i Länsförsäkringar bank 0 kr 0 kr kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa kassa och bank kr kr kr kr kr kr Fordringar 1511 Skuld till EU/staten kr kr kr kr kr kr 1512 Mellanhav förstudie Norra Vänerskärg kr 1515 Rekvisitioner gentemot länsstyrelsen kr kr kr kr kr kr 1519 Nedskrivning av rekvisition Drift 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 2 kr 1520 Fordran på projekt kr kr kr kr kr kr 1521 Fordran på LAG-projekt 0 kr kr 1600 Övriga kortfristiga fordringar 323 kr 0 kr 0 kr 518 kr 0 kr kr 1605 Kortfr fordran på Gemens Sportfiskeproj 0 kr kr 0 kr kr 0 kr 0 kr 1606 Kortfristig fordran 0 kr kr 1607 Kortfr fordran på Transnat Hunt, Euro-fickan 0 kr 0 kr kr 0 kr 0 kr 0 kr 1680 Osäker fordran kr 0 kr 0 kr kr 0 kr kr 1611 Kortfr fordran gemens projekt Fiske i Vänern 0 kr kr 1684 Osäker fordran övrigt kr 0 kr 0 kr 2 kr 0 kr kr Summa fordringar kr kr kr kr kr kr 1510 Kundfordringar 0 kr 0 kr kr kr kr kr Summa tillgångar kr kr kr kr kr kr

6 6(9) Fordran på projekt Under år 2008 gjordes 6 utbetalningar på kr till 6 projekt. Ett projekt rekvirerade. Resten var förskottsutbetalningar, vilka projekten senare ska redovisa. Under år 2009 har vi gjort 32 utbetalningar på kr till 26 projekt (varav 15 delprojekt inom paraplyer). Projekten har sammanlagt gjort 15 redovisningar/rekvisitioner. Under år 2010 har vi gjort 65 utbetalningar på kr till 46 projekt (varav 39 delprojekt inom paraplyer). Projekten har sammanlagt gjort 40 redovisningar/rekvisitioner. Under år 2011 har vi gjort 52 utbetalningar på kr till 41 projekt (varav 27 delprojekt inom paraplyer). Projekten har sammanlagt gjort 35 redovisningar/rekvisitioner. Under år 2012 har vi gjort 60 utbetalningar på kr till 52 projekt (varav 35 är delprojekt inom paraplyer). Projekten har sammanlagt gjort 46 redovisningar/rekvisitioner. Under år 2013 har vi gjort 83 utbetalningar på kr till 65 projekt (varav 53 är delprojekt inom paraplyer). Projekten har sammanlagt gjort 44 rekvisitioner/redovisningar. Under år 2014 har vi gjort 47 utbetalningar på kr till 37 projekt (varav 27 är delprojekt inom paraplyer). Projekten har sammanlagt gjort 50 rekvisitioner/redovisningar, varav 10 st resulterat i återkrav på ej utnyttjat förskott Fordran på projekt Ingående balans kr kr kr kr kr kr Utbetalningar kr kr kr kr kr kr Rekvisitioner kr kr kr kr kr kr Återbetalningar och rättelser av felskickade förskott kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

7 7(9) Bilaga 5. Specifikation av eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 2091 Balanserad vinst kr kr kr kr kr kr 2069 Årets resultat (vinst) kr kr kr kr kr kr Summa eget kapital kr kr kr kr kr kr Avsättningar Avsättningar förekommer inte. Skulder Leverantörsskulder 2410 Lokalhyra feb-mars kr 0 kr 994 kr 669 kr kr 0 kr 2410 Canon kopiatorn 0 kr 0 kr 0 kr kr kr 0 kr 2410 Region Värmland, deltagaravgift 0 kr 0 kr 0 kr kr 0 kr kr 2410 Uppstartsmöte Uland 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 751 kr 2410 Skuld webb-hotell 0 kr 0 kr 869 kr 0 kr 869 kr 869 kr 2401 Övrigt 0 kr 0 kr Summa leverantörsskulder kr 0 kr kr kr kr kr Övriga skulder 1612 Kortfr fordran gemens projektet Treskär 0 kr 2 kr 1790 Övr förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 kr 1 kr 0 kr 0 kr kr 0 kr 2411 Överbetalda kommunala medel kr 0 kr kr kr kr kr 2412 Förskottsbetalning från länsstyrelsen för halvtidsutvärderingen 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr 0 kr års kommunala bidrag 0 kr 0 kr kr kr kr kr års tillgängliga kommunala bidrag 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr års tillgängliga kommunala bidrag 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr års tillgängliga kommunala bidrag 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr 0 kr 2459 Tillgängliga kommunala bidrag totalt kr kr kr kr 0 kr 0 kr Kommunala Projektmedel, delprojekt inom 2460 paraplyprojekt 0 kr kr 0 kr kr 0 kr -149 kr EU/statliga medel, projektstöd till delprojekt 2471 inom paraplyprojekten 0 kr kr 0 kr kr 0 kr -347 kr 2480 Beviljade stödmedel från LAG kr kr kr kr kr 0 kr 2481 Stödmedel från LAG, LAG-egna projekt 0 kr kr Summa Övriga skulder kr kr kr kr kr kr

8 8(9) Upplupna kostnader 2920 Upplupna semesterlöner kr kr kr kr kr kr 2940 Upplupna sociala avgifter (sem skuld) kr kr kr kr 824 kr 881 kr 2990 Övriga uppl kostnader och förutbet intäkt kr kr kr kr kr kr 2941 Särskild löneskatt, reserverad under året 0 kr kr kr kr kr kr Summa Upplupna kostnader kr kr kr kr kr kr Skatteskulder 1630 Skattekonto -89 kr -28 kr kr kr kr kr 2710 Prel skatt på inkomna ej betalda 0 kr 246 kr 0 kr 274 kr reseräkningar 2730 Social avgift på inkomna ej bet reseräkningar 0 kr 258 kr 0 kr 288 kr Summa skatteskulder Summa skulder Eget kapital Totalt -89 kr 477 kr kr kr kr kr År 2014 År 2013 År 2012 År 2011 År 2010 År kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

9 9(9) GRUMS Jens Karlsson, t f Verksamhetsledare För kommunal sektor: Pernilla Samuelsson Ordförande Christina Olsson, Grums kommun Gunnar Hellerström, Karlstad kommun Lars Emilson, Forshaga kommun Peter Doverholt, Hammarö kommun Torbjörn Nilsson, Kils kommun För privat sektor: Conrad Nisser Lena Hedberg Kristina Ahlstedt Karlsson Cecilia Fjellman För ideell sektor: Martin Edman Dan Helmerson Pernilla Samuelsson Vår revisionsberättelse har avlämnats Grums Rune Larsson godkänd revisor Inge Karlsson av föreningen utsedd revisor

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry Årsredovisning Swedish Motorsport Industry 802437-5829 Räkenskapsåret 2012 Swedish Motorsport Industry 1(5) Styrelsen för Swedish Motorsport Industry får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Läs mer

Årsredovisning. Leader Skånes Ess Ideell förening

Årsredovisning. Leader Skånes Ess Ideell förening Årsredovisning för Leader Skånes Ess Ideell förening 802441-9635 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Leader Skånes Ess Ideell förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2008 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar)

KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar) KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar) TILLGÅNGAR Byggnader och Mark Konto Hyresrätter 1060 Värdeminskning hyresrätter 1069 Byggnader 1111 Byggnader nedskrivning 1112 Värdeminskning byggnader 1119 Mark 1131

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer