ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman."

Transkript

1 ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson. 2. Fråga om mötets behöriga utlysande godkändes. 3. Dagordningens fastställande godkändes. 4. Val av stämmoordförande och stämmosekreterare: Gunnar Johansson, Snårvindevägen 60 valdes till stämmordförande. Kristin Gülich valdes till mötessekreterare. 1. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare: Martin Nezelius, Snårvindevägen 90valdes till justeringsman, tillika rösträknare. Bo Ehn, Snårvindevägen 148 valdes till justeringsmnn, tillika rösträknare. 1. Peter Olsson, berättar om rejäla problem med åldrande spruckna avloppsrör i deras samfällighet. Förslag att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda frågan vidare. Styrelsen vill i så fall att de som kan tänka sig att ställa upp för stickprovsundersökning kontaktar styrelsen. Stämman godkänner detta. 2. Styrelsens och revisorernas berättelse bifölls. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse: Ordföranden redogör för hur man har valt leverantör när man för föreningens räkning har tecknat nytt elavtal. Nya vägskyltar har kommit upp, sista skylten kom upp i samband med städdagen. Tallen vid Snårvindevägen 122 samt två ruttna rönnar på övre gården har fällts. Byte av armaturer till ledlampor har skjutits upp från 2013 till 2014 på grund av att utrymmet i budgeten inte fanns när kostnaderna för snöröjningen sköt i höjden under Genomgång av balansrapporten, och resultaträkningen. Kommentar till resultatrapporten: kostnaderna för snöröjningen blev högre än budgeterat. Kommentar till resultatrapporten: Önskemål om ökad tydlighet kring hur hur man budgeterar och debiterar för vattenförbrukningen. Monica Rydberg läser upp revisorernas berättelse från revisorerna Monica Rydberg och Ulrik Östling.

2 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen bifölls. 2. Motioner och styrelsens förslag: Motion om fällning av träd och ersätta det med ett annat träd vid vändplanen vid Gulsippan 67 och 68. Även träd på planteringen vid Gulsippan 77 bör enligt motionen tas ned då dessa skräpar ned och löven skadar lacken på parkerade bilar. Leif Ljunglund inkommer med ett förslag som innebär att man istället skall beskära träden. Disskussion uppstår om träden kan beskäras och för att uppnå samma resultat. Till beslut: 8 bifall till motion 7 nej till motion Motionen bifölls, träden skall fällas och nya träd skall planteras. Styrelsens förslag: Minska rabatten utanför Snårvindevägen 122. Förslaget antogs. Ta bort häcken vi parkeringen vid sandfickan Kommentar från Ljunglund: häcken är skänkt av staden vid områdets planerande. Det är naivt att tro att det skulle påverka stölderna av bensin. Styrelsen justerar sitt förslag, häcken skall klippas ned och hållas på en lägre höjd istället för att tas bort. Förslaget antogs. Styrelsen vill ha protokollfört beslut enligt följande: om kostnader för snöröjning överskrider budget skall styrelsen ges möjlighet att täcka kostnader med medel från reservfond eller verkställa extradebitering istället för att det ska krävas beslut från två extra föreningsstämmor. Kommentar från Monica Rydberg, extra debitering kräver ett extra stämmobeslut. Det innebär i praktiken att man ändrar utdebiteringen i debiteringslängden. Monica talar även om att man inte kan ta pengar från reservfonden till snöröjningen, man tar då istället en förlust i budgeten som sedan balanseras mot reservfonden i bokslutet. Styrelsen drar tillbaka sitt förslag då inget beslut behöver fattas på denna punkt.

3 Styrelsen föreslår att vi bekostar renovering av garage och bodar samt inköp av ny sandficka då den nuvarande rostat sönder, med pengar som finns i posten Eget kapital då den posten för närvarande har mer än kr på kontot och styrelsen bedömer att den posten inte behöver vara större än kr som buffert för att snabbt kunna täcka en oplanerad utgift. Kommentar till förslaget, garagen skall renoveras enligt tidigare stämmobeslut, nu är frågan om hur det ska finansieras. Styrelsen planerar att under 2014 anordna flera gemensamma målardagar då föreningens medlemmar gemensamt skall byta panel och måla garagen. Förslaget antas. 1. Ersättning till styrelse och revisorer Stämman godkände en oförändrad ersättning till styrelse och revisorer. 2. Ersättning till valberedning Stämman godkände en oförändrad ersättning till valberedningen. 3. Budgetförslag och debiteringslängd: Under kommentar till budgetförslag: höjningen av medlemsavgiften avser 350 kr/ kvartal, inte 350 kr / mån. Budgeten för snöröjningen har höjts med kr, kostnaden för el har sänkts med kr på grund av nytt elavtal. Budgeten för park och underhåll har sänkts med kr i relation till årets budget. Stämman godkänner budget och debiteringslängden. 4. Val av styrelseordförande och styrelse Till ordinarie ordförande valdes Richard Meurling, Snårvindevägen 84, nyval. Stämman valde följande styrelseledamöter: Per-Axel Carlsson, Snårvindevägen 158, omval Kristin Gülich, omval Eva-Lisa Sandstedt, Snårvindevägen 98, omval Jimmy Ahlberg, Snårvindevägen 82, omval Åsa Waldegran, Snårvindevägen 76, nyval Adjungerad medlem Thomas Ahlborg, Snårvindevägen 134, nyval Adjungerad medlem Bertil Persson, Snårvindevägen 154, nyval 1. Val av revisorer: Till ordinarie revisorer valdes

4 Monika Rydberg, Snårvindevägen 30, omval Ulrik Östling, Snårvindevägen 166, omval Till suppleanter valdes Agneta Olsson, Snårvindevägen 124, omval Lennart Hansson, Snårvindevägen 152, omval 1. Val av valberedning: Stefan Brunnberg, Snårvindevägen 162, sammankallande, omval Monika Rydberg, Snårvindevägen 30,omval Martin Neselius, Snårvindevägen 90, nyval 2. Övriga frågor Linda Westerlind informerade om grannsamverkan och påminde om att det är viktigt att rapportera inträffade incidenter till hennes så att hon kan föra informationen vidare till samordnande polis och grannsamverkansbilen. Det gäller framförallt vid incidenter som inbrott, bensinstölder mm. Nycklar till soprummen rymdes inte i budgeten för 2013 och skall därför göras under Ordförande Bertil Persson informerar om att han har fått en offert om en kostnad på ca 5000 kr för 100 nycklar. Information och påminnelse till berörda medelmmar att stänga av huvudvattenkranen på insidan och se över vattenutkasten till undvikande av sprängningar till vintern. Gunnar Johansson framförde som önskemål att föreningen skall åtgärda grässlänten utanför Snårvindevägen 62. Pengar har tidigare avsatts för detta ändamål. Diskussion om gräsklippning. Städlaget för det aktuella området år är ansvarig för att gräsmattan klipps. Det innebär inte att städfogden för det innevarande året själv måste klippa gräset. Uppgiften kan med fördel delas av alla medlemmar av städlaget. Sandning är allas ansvar, har sandbilen inte har kommit i tid bör alla hjälpas åt att bekämpa halkan. 3. Utlottning av fria månader En fri månad för närvaro på vårens städdag: fastighet nr 30, gatnummer 160, Carina Olsson och Dennis Jönsson. En fri månad för närvaro på höstens städdag: fastighet nr 15, gatunummer 190, Kenneth Lindblad Två fria månader för närvaro på årsmötet: Fastighet nr 57, gatunummer 12, Hogland.

5 4. Meddelande om tid och plats för stämmoprotokollets tillgänglighet: Senast 19 december Årsstämmans avslutande: Mötesordförande önskade den nya styrelsen lycka till och tackade de närvarande för deras engagemang och intresse. Avgående ordförande Bertil Persson tackade för sig och önskade nya ordföranden lycka till. Kristin Gülich, årsmötessekreterare, Hässelby, 7 december Martin Nezelius, Snårvindevägen 90, justeringsman Hässelby / 2014 Bo Ehn, Snårvindevägen 148, justeringsman Hässelby / 2014

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl 19.00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen.

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen. STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman Fört vid Vintergäckens Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma den 25/4-2006 i Porthälla gymnasiums hörsal. Närvarande fastighetsägare: 37 st (17%) Frånvarande fastighetsägare: 175 st (83%) Fullmakter

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 22/3 2010 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Mötets öppnande Robin Pattenden hälsar alla välkomna till föreningsstämman på Höllvikens bibliotek,

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma Hermelinens Samfällighetsförening Ordinarie föreningsstämma 2005 Hermelinens Samfällighetsförening Org nr: 716412-3593 Kallelse Hermelinens samfällighetsförening kallar härmed delägarna till ordinarie

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer