Anläggningssamiållighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anläggningssamiållighet"

Transkript

1 Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma kl i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande: Bengt Högberg Sekreterare: Anette Holmertz Justeringsmän: Kenneth Ljung och Håkan Teir. 3. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 4. Stämmans behöriga utlysande Stämman godkändes utlyst på behörigt sätt. 5. Upprättande av röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande fastighetsägare: 1,6, 7. 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19,20,23,24,25,26,29,30, 31,34,38, Föredragning av protokoll från iöregående ordinarie stämma Föregående års protokoll läses. 7. Föredragning styrelsens, revisorernas och kassörens berättelser Styrelsens, revisorernas och kassörens berättelser lästes och godkändes på stämman. Fondpengarna är idag placerade i räntefonden Sekura. Styrelsen skall se över om våra fondpengar skall placeras på ett mer fördelaktigt sätt med högre avkastning. I revisorernas berättelse finns vissa påpekanden som redovisades vid stämman: - Då medlemmar inte betalat sin medlemsavgift i tid skall skriftlig påminnelse till berörd fastighetsägare sändas ut. - Attestregler bör ändras så att även ordförande skall attestera större fakturor med belopp över kronor. 8. Ansvarsfrihet iör styrelsen Stämman beviljade styrelsen ansvarfrihet för verksamhetsåret Arvode till styrelsen Beslutades att något arvode till styrelsen inte skall utgå. Styrelsen beviljades en måltid för högst 7000 kronor, vilket är en ökning med 2000 kronor från föregående år.

2 10. Förslag till inkomst- och utgiftsstat, avsättning till fonder samt debiteringslängd Budget för 2004 presenterades och godkändes. Avsättning till fond uppgår till sek per år vilket godkändes av stämman. Debiteringslängden, som är oförändrad från föregående år, fanns tillgänglig för medlemmarna på årsstämman och den godkändes. Om fastighetsägare önskar någon ändring avseende motorvärmaruttag skall Björn Hedlund kontaktas. 11. Motioner Kopia på inkomna motioner delades ut till samtliga fastigheter dagarna innan stämman. Motion angående felaktigheter i 1999 års stämmoprotokoll Följande felaktigheter i 1999 års stämmoprotokoll rättades till: - En samfällighetsförening bedöms inte medföra mer lagstyrning än en LGAsamfällighet då de lyder i princip under samma lagar. - En förändring från LGA- samfällighet till samfällighetsrorening behöver inte medföra ökade kostnader i samband med avrapportering till Länsstyrelsen (angående styrelsesammansättning). Rapportering sker till Lantmäteriet och det sker oavsett om det är en LGAsamfällighet eller samfällighetsförening. - Punkten" Förutsättningar att låna pengar i bank" är delvis felaktig. Det kan vara svårare att låna pengar som LGA- samfällighet, därför att man då inte har så mycket att lämna som säkerhet. Det är betydligt lättare att låna pengar för en samfällighetsförening, men det är inte omöjligt att låna för en LGA-samfällighet. - Ett ombildande är en relativt enkel procedur som vi själva kan genomföra i samband med en ordinarie stämma. Styrelsen får av stämman i uppdrag att se över om vi skall ombildas från LGAsamfällighet till en samfällighetsförening. Det är viktigt att noga titta på för-, respektive nackdelar före en eventuell ombildning. Kenneth Ljung åtar sig att bistå styrelsen i denna fråga. Styrelsen skall skriftligen lämna sin utredning till samtliga fastighetsägare innan beslut om eventuell ombildning.

3 Motion angående skötsel av samiålid mark, soptunnors placering, parkeringsytor iör nattparkering, utformning och iårgsättning av hus och plank. Stämman beslutar att soptunnor i första hand skall placeras innanför tomtgräns. En inbyggnad av soptunna på samfälld mark kan godkännas om byggnationen sker inom maximalt 60 cm räknat från husvägg eller plank Parkeringsytor för nattparkering diskuterades under övriga frågor. Styrelsen får av stämman i uppdrag att se över var våra asfaltsytor är nedsjunkna och i behov av att lappas, och därefter se till att detta åtgärdas Om underhåll av någon fastighet är eftersatt så att övriga boende blir lidande, bör styrelsen tala med vederbörande fastighetsägare. 12. Val av styrelse förslag till styrelseledamöter. Styrelse: Suppleanter: Björn Hedlund, kvarstår l år Karin Jansson, kvarstår l år Magnus Hansson, kvarstår l år Bengt Odenholm, nyval 2 år Jenny Norden, nyval 2 år Sven Linder, omval, l år Ulrika Östh, nyval l år 13. Val av revisorer förslag till revisorer Revisorer: Bengt Högberg, omval l år Börje Thörn, omval l år Revisorsuppleant: Torsten Rasmusson, omval l år 14. Val av valberedning förslag till valberedning Valberedning: Ulla Hedlund, vald l år Gunnel Johansson, vald l år Torsten Rasmusson, vald l år

4 15. Övriga frågor Överlämnande av arbetsplan Kenneth Ljung har skisserat en underhållsplan som överlämnades till styrelsen vid stämman. Stämman riktar ett tack till Kenneth Ljung för initiativet och arbetet med denna underhållsplan. Parkering i gränderna Styrelsen fick vid 2002-års stämma i uppdrag att se över vad som skall göras åt de gräsytor som blir förstörda då fastighetsägare parkerar sina fordon på dessa. Styrelsen har undersökt möjligheterna att göra enhetliga parkeringsplatser och lämnade vissa frågeställningar som togs ställning till under stämman. Stämman beslutar att nattparkering får ske i gränderna för de hushåll som har två bilar varav den ena redan är parkerad i garage: Styrelsen rar därmed i uppdrag att i första hand upprätta en skiss på var eventuella nattparkeringsplatser skall göras, för att sedan sända denna skiss till brandkåren. Därefter rar styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på vilken typ av markläggning som skall användas. Aare Sachs och Ann-Louise Berg kan bistå styrelsen i utarbetandet av förslag på markläggning. Varje fastighetsägare som önskar få en nattparkeringsplats i anslutning till sin fastighet och där det finns ett behov av markläggning, får själv stå för kostnaden av detta, då denna kostnad inte är budgeterad i samfällighetens budget för år Nytt l"örrådror gräsklippare och annan gemensam utrustning Styrelsen fick i uppdrag vid 2002-års stämma, att upprätta en plan för förrådsbygge. Två förslag presenterades vid stämman varav stämman beslutade att ett nytt förråd skall byggas och att vi då köper ett monteringsfärdigt förråd. Kostnad beräknas till ca kronor och pengar för detta bygge skall tas ur fonden. Redovisning av enkät Resultatet av den enkät som gick ut till alla fastighetsägare, gällande om vi skall uppgradera vårt TV-nät för att kunna se TV4+, presenterades vid stämman. Det visade att en klar majoritet inte önskade en uppgradering. Justering av iöregående års stämmoprotokoll Det har visat sig att föregående års stämmoprotokoll är feldaterat med fel år, 2002 istället för Stämman godkänner att detta datum justeras i protokollet med en signatur från sekreteraren.

5 Bilar kör ned i gränd 5 iör att lämna skolbarn till skolan En skylt om körförbud har tidigare varit placerad i gränden, men är nu försvunnen. Styrelsen får i uppdrag att ordna så att en skylt kommer upp igen. Önskemål om en ändring i våra stadgar Kenneth Ljung framförde ett önskemål om en ändring i våra stadgar angående att stämmoprotokollet bör vara varje fastighetsägare tillhanda senast 2 veckor efter att stämman ägt rum. Styrelsen rar ta ställning till om förslag till ändring av stadgar skall delges medlemmarna vid kallelsen till nästa ordinarie stämma. 16. Stämmans avslutning Stämmans ordförande, Bengt Högberg, tackade mötesdeltagarna årsstämman 2003 avslutad. och förklarade Vid protokollet: Ordiörande: ~ lyojn-n1l\~") Anette Holmertz.- ~.d Justeras: ~/tt-l~/ Kenneth Ljung Justeras: ej.._~ Håkan Teir /~ /

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm *

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm * Prmts qm * F rt vid ordir:arie årsr"ncite rxee $stra Lagnöström:s Sarvrfä!lighetsförening - ÖfS "'Vägf$rem ngercu' t försmrnl ngshemrnet w d ngartå

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 2008 En tidskrift för alla Ljungskogenbor OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 23 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 1 juli Vägföreningen årsmöte kl 18.00

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer