Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00"

Transkript

1 Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: Mötets öppnande Robin Pattenden hälsar alla välkomna till föreningsstämman på Höllvikens bibliotek, hörsalen. Han förklarade föreningsstämman öppnad. 50 mötesdeltagare hade noterats vid öppnandet Val av ordförande och protokollförare vid föreningsstämman Till mötesordförande valdes Robin Pattenden och till protokollförare valdes Ulla Tuviken. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med förändring av turordning av punkterna. (Styrelsens förslag till åtgärder samt motion 5 numera proposition - senarelades till efter motion 7) Val av 2 justeringspersoner. Tid och plats för protokolljustering Lennart Hagström och Sven Wyke valdes till protokolljusterare. Justering av protokoll sker lördagen den 5 juli kl på Militärvägen 2 av justeringspersoner samt ordförande. Har kallelse till föreningsstämman skett korrekt Kallelse skickades ut 14 dagar innan stämman. Mötet ansågs därför behörigt utlyst. Styrelsens verksamhetsberättelse 2007 Robin Pattenden redogjorde för föreningens verksamhetsberättelse och beskrev fyra större projekt. Finansiering av ett omfattande vägunderhåll Hastighet samt flöde av trafik på Östersjövägen i samband med ombyggnad av Whitesands Framtagning av hemsida för Höllvikens Vägförening nr 6 som ska vara tillgänglig på nätet Grund och regnvatten problem på våra vägar För att kunna göra ett större underhåll är det styrelsens förslag att spara pengar och endast göra de allra nödvändigaste åtgärderna. Robin berättade att arbetet med en hemsida för vår vägförening pågår. Adressen kommer att bli Kostnaden för framtagande av hemsidan är inte stor. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning Malin Steiner redovisade 2007 års resultat- och balansräkning.

2 Styrelsen har amorterat av ett lån med ofördelaktig ränta (under 2008). Vid en eventuell renovering av våra vägar kommer vi att ta upp ett nytt lån med förhoppningsvis bättre ränta. Det påpekades att det är stämman som beslutar om hur överskottet ska användas. Det påpekades även att på sidan 4, fjärde punkten under rubriken intäkter, debiterad kostnad för ny-, till-, ombyggnad enl. extra vägavgift var summan fel. Det skulle vara 3000 kr istället för 5000 kr för år En annan felaktighet var under rubriken kostnader för vinterväghållning (sidan 3) som skulle vara kr. Resultat och balansräkning fastställdes av stämman. Revisorernas berättelse 2007 Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna. Beslut om fastställande av årets resultat Årets resultat är SEK och detta resultat fastställdes av stämman. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för 2007 Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning. 10. Fastställande av gällande andelstal Gällande medlems/debiteringslängd fanns tillgänglig från kl före stämman och denna fastställdes. 11. Styrelsens förslag till åtgärder Enligt fastställande av dagordningen flyttades denna punkt till efter motion Inkomna motioner och ärenden Motion 1- belysning Diskussion. Uppmaning att om vi alla ska hjälpas åt med att hålla undan grenar upp till 4,6 meters höjd. Detta för att förbättra belysningen. Motion 2 3 förslag att Vellinge kommun övertar ansvaret för väg underhållningen. Punkt 2 3 diskuterades samtidigt. Sven Wyke förklarade sin motion 3. Efter diskussion beslöt stämman att ge styrelsen i uppdrag att, helst tillsammans med övriga vägföreningar, uppvakta Vellinge kommun med förslag att systemet med vägföreningar på Näset avvecklas och att kommunen övertar ansvar för väghållning. Robin kommer att kontakta övriga vägföreningar och därefter tillskriva Vellinge kommunstyrelse. Det är viktigt att framföra till kommunen att vi är missnöjda med det ekonomiska bidraget. Motion 4 dagvatten avlopp

3 Motion 5 omdöpt till proposition senarelades efter motion 7 enligt fastställandet av dagordning Motion 6- avfallshantering Motion 7 Infarten till Badvägen från Ö Fädriften Infarten till Badvägen är väldigt bred och inbjuder till större och tyngre trafik som inte håller hastigheten. Robin berättade att just nu pågår en översyn av hela Ö Fädriften för att busshållplatserna ska kunna handikappanpassas. Samtidigt diskuteras en eventuell anläggning av cykelbana längs Ö Fädriften. Kommunen kommer med ett förslag under hösten Styrelsens proposition ekonomiskt stöd från kommunen samt bortledande av regnvatten. Stämman godkände propositionen. (I samtal med kommunen är avveckling av vägföreningar att föredra därefter gäller Styrelsens proposition). Styrelsen framlade sin tanke att framlägga en proposition nästa år angående en betydande investering i vägförbättring. Ett exempel framlades Stämman godkände att styrelsen fortsätter med detta vägförbättringsprojekt. 13. Ersättning till styrelsen och revisorer Stämman beslöt att ersättning till styrelsen och revisorer för år 2008 ska utgå med kr. Styrelsen beslutar om fördelning mellan styrelseledamöter och övriga funktionärer. 14. Förslag till vägavgift 2009 Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag att behålla avgiften på 650 SEK per andelstal. Följande andelstal gäller: ~Fastighet utnyttjad > än 6 månader 2 andelstal ~Fastighet utnyttjad < än 6 månader 1 andelstal ~Flerfamiljsfastighet 2 alt. 1 andelstal/hushåll ~Obebyggd fastighet 0,5 andelstal ~Fastighet med direkt utfart mot allmän väg 0,5 andelstal ~Fastighet med affärsrörelse 4 andelstal Andelstal/fastighet bestäms av fastighetsägarens folkbokförings ort. Uthyrning av fritidshus påverkar andelstalet. Påminnelseavgift om 50 kr uttages vid varje försenad inbetalning av vägavgiften.

4 I samband med ny-, till och ombyggnad av fastighet debiteras byggherren/fastighetsägare medlemmen en extra avgift för väg slitage, i samband med bygglovsgodkännande. Stämman beslöt att höja avgiften till kr. Vid mer omfattande vägskador i anslutning till byggplatsen debiteras verklig reparationskostnad överstigande SEK. 15 Budget förslag för 2009 Styrelsens förslag till budget 2009 godkändes av stämman. 16. Val av styrelse m.m. Valberedningens förslag godkändes enhälligt av stämman. Ordförande Robin Pattenden omval på 1 år Styrelseledamot Magnus Hansson vald på 2 år vid stämman Styrelseledamot Robin Pattenden omval på 2 år Styrelseledamot Stig Persson omval på 2 år Styrelseledamot Peter Rosberg omval på 2 år Styrelseledamot Malin Steiner vald på 2 år vid stämman Suppleant Mats Björklund vald på 2 år vid stämman Suppleant Ulla Tuviken omval på 2 år Revisor Jan Sjöberg vald på 2 år vid stämman Revisor Lennart Mårtensson nyval på 2 år Revisorsuppleant Leif Nilsson vald på 2 år vid stämman Revisorsuppleant Jan Axelsson omval på 2 år Till valberedningen valdes Lennart Hagerström och Susanne Hermansson. Både valdes på 1 år. Övriga frågor Diskussion ang. tomtgränsmarkeringar; det diskuterades om parkering av bilar på hörnan Sveavägen/Militärvägen. Sandvägen, bland många vägar, har stora problem med vattenavrinning. Vägarna är feldoserade. Stort problem för de boende. Robin beskrev att en av orsakerna till att det samlas vatten på våra vägar är att vi stenbelägger uppfarterna ända ut till vägen. Förslag uppkom om att alla som lägger ny uppfart ska lägga ett galler vid vägrenen för vattenavrinning. Det saknas 2 skyltar, en på Sveavägen, en på V. Klockarevägen Det finns ett starkt önskemål om att sänka hastigheten på Östersjövägen till 30km/t.

5 Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande för visat intresse. Ordförande Protokollförare.. Robin Pattenden Ulla Tuviken Protokoll justerare Protokoll justerare.. Lennart Hagström. Sven Wyke

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm *

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm * Prmts qm * F rt vid ordir:arie årsr"ncite rxee $stra Lagnöström:s Sarvrfä!lighetsförening - ÖfS "'Vägf$rem ngercu' t försmrnl ngshemrnet w d ngartå

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

14 april 2010, Skanska Nya Hem AB, Råsundavägen 2, Solna 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN

14 april 2010, Skanska Nya Hem AB, Råsundavägen 2, Solna 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORRA FRIHETEN Org nr 769617-6200 PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2010 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av Håkan Johansson 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 Allmän info N Nybro Örsjö Eskilsryd MOFFs område markerat med röd linje MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF 2015-04-02 2 Allmän info Madesjö Gårdar Hagnebo

Läs mer

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping Djurskyddet Sverige Virkesvägen 10 120 30 Stockholm 08-673 35 11 info@djurskyddet.se www.djurskyddet.se Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ!

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! Vi hälsar dig varmt välkommen till förbundsmötet på Scandic Triangeln i Malmö den 9-10 maj. Adress: Triangeln 2, 211 43 Malmö GPS: Latitud -55,5964845, Longitud -13,0015222

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer