Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga"

Transkript

1 1 SVINNINGE TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 Stämmans öppnande Ordförande i Svinninge Tomtägareförening Susanne Bjelke förklarade föreningsstämman öppnad. 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare Stämman valde Curt Hellqvist till mötesordförande och Göran Krampe till mötessekreterare. 3 Val av två justeringsmän och rösträknare Stämman valde Gösta Sköld och Paul Höglander till justeringsmän och rösträknare. 4 Godkännande av kallelse till stämman Kallelsen godkändes av stämman. 5 Fastställande av dagordning Stämman fastställde den föreslagna dagordningen. 6 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes till 56 närvarande röstberättigade medlemmar. 7 Verksamhetsberättelse för 2003 Efter förtydligande om att punkt 14 och motionerna behandlas separat godkände stämman verksamhetsberättelsen. 8 Revisorernas berättelse Kassören kommenterade att den till kallelsen bifogade balansräkningen är felaktig vad gäller årets resultat och det balanserade resultatet, samt förklarade att en ny revision B kommer att skickas ut med stämmoprotokollet. Det noterades dock att det utöver ovanstående finns kvar någon form av bokföringsfel och mötesordföranden förklarade att bokföringen skall gås igenom på liknande sätt som i vägföreningen. Med reservation för detta bokföringsfel föredrog Tommy Rosenlind revisorernas berättelse som därefter godkändes av stämman.

2 2 9 Fastställande av resultat- och balansräkning Kassören förklarade att man tillsammans med revisorerna kommer att gå igenom balanserna tre år tillbaks och rätta verifikaten samt granska avskrivningar och nyinvesteringar mm. Hädanefter kommer resultatenheterna också att bära sina egna kostnader. Efter att Annika Hamilton för ordningens skull noterat att hon inte är säker på att felet i tomträttsföreningens bokföring är samma sorts fel som i vägföreningens bokföring fastställde stämman resultat- och balansräkningen med de reservationer som framförts. 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen Främst med tanke på de föreliggande bokföringsproblemen begärdes votering av Mats Harms-Ringdahl om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. Med handuppräckning fastställdes voteringsresultatet till 32 för ansvarsfrihet och 12 emot. Mötesordföranden fastställde därmed att stämman beviljat styrelsen ansvarsfrihet för Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer för 2004 Annika Hamilton föreslog att arvodena till nästa årsmöte specificeras per individ. Mötesordföranden noterade att arvodena är oförändrade och stämman godkände arvodena. 12 Fastställande av avgifter för 2004 Med anledning av att vissa medlemmar undviker att betala faktureringsavgiften på 35 kr underströk mötesordföranden att faktureringsavgiften är ersättning till kassören för dennes arbete med faktureringen och inte något annat. Därefter fastställde stämman avgifterna för Fastställande av åtgärdsplaner och budget för 2004 Stämman fastställde utan kommentarer budgeten och åtgärdsplanen för Fastställande av hamnandelsbevis för 2004 Stämman fastställde hamnandelsavgiften enligt förslag till kr. 15 Fastställande av förvaltningsuppdrag för hamnen Styrelseordförande förklarade att uppsägningstiden sänkts från 9 månader till 6 månader, anmälningstiden är oförändrad på 9 månader. Därefter godkände stämman förvaltningsuppdraget. 16 Val av styrelseordförande Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Tommy Rosenlind till styrelseordförande.

3 3 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter Efter att den nya styrelsen kort presenterat sig valde stämman ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt valberedningens förslag. Styrelsen har därmed följande sammansättning: Ordförande Tommy Rosenlind Mandattid 1 år Vice ordförande Björge Kristiansen 2 år Sekreterare Helena Nyhlén 2 år Kassör Lena Hällgren 2 år Ledamot Sigvard Lingén 1 år Fredrik Almsätter 1 år Brian Udrup 1 år Suppleant Wille Palm 2 år Lars Erik Hoff 1 år Jens Wahlborg 2 år 18 Val av revisor och suppleant Stämman valde revisorer och suppleanter enligt valberedningens förslag med skillnaden att Annika Hamilton ersätter Maud Wallberg. Sammansättningen är därmed följande: Revisor Anders Hägglöf Mandattid 2 år Annika Hamilton 1 år Revisorsuppleant Catarina Svenningstorp 2 år Krister Täljemyr 1 år 19 Val av klubbhusföreståndare och val av klubbmästare Caroline Meyer Hägglöf och Maria Udrup omvaldes av stämman som klubbhusföreståndare. Efter en liten diskussion föreslogs att istället för att välja en klubbmästare bildar vi en kommitté så att fler än en person är ansvarig. Stämman godkände förslaget och en anmälningslista lades vid utgången där intresserade kunde skriva upp sig. 20 Val av ledamöter i valnämnden Peter Mellqvist framförde ett tack till alla förslag på namn till den nya styrelsen. Därefter fastställde stämman samma ledamöter i valnämnden som för vägföreningen, dvs. stämman omvalde Peter Mellqvist, Margareta Nerman och Sofie Persson samt utökade valnämnden med Kent Forsgren som därmed får bekräfta i efterhand.

4 4 21 Inkomna ärenden och motioner Alf Wennström föredrog inledningen (punkt 1) av den bilaga (som även lämnades till sekreteraren) vilken ytterligare förklarar Alfs motion som bifogades kallelsen till årsstämman. Bilagan kommer att anslås på anslagstavlan tillsammans med protokollet. Motionen handlar om en tvetydig mening i punkt 18 i årsstämmoprotokollet för tomtägareföreningen Alf efterlyste också en uppdaterad medlemslista. Årets stämmosekreterare Göran Krampe, tillika sekreterare under årsmötet 2003, förklarade därefter hur protokollet, efter att ha renskrivits utifrån anteckningarna, kontrolleras och undertecknas av stämmans ordförande, sekreteraren samt de två protokolljusterarna. Göran förklarade att även dåvarande styrelseordföranden hjälpte till att kontrollera protokollet och trots detta noterades inte den tvetydiga meningen som Alf hänvisar till. Göran gav Alf rätt i att meningen kunde ha formulerats tydligare men uttryckte samtidigt sin förvåning och irritation över att inte kontaktats i detta ärende på något annat sätt än skriftligen av Alf. Vad gäller den faktiska motionen, att Årsmötena 2004 uttalar att stämmoprotokoll alltid måste formuleras otvetydigt, gjordes inget sådant formellt uttalande på årsmötet men sekreterarens uppfattning är att de som arbetar med protokollen faktiskt försöker undvika tvetydiga formuleringar. Därefter behandlades motionen angående uppdatering av hemsidan mm. Curt Hellqvist förklarade att minnesanteckningarna från mötena med kommunen kommer att läggas upp på hemsidan, eventuellt med reservation för anteckningen från ett möte angående planläggningen av Karsvreta träsk där inget nytt framkom. Curt skall se ifall också den anteckningen går att hitta (not: den är återfunnen). Curt redogjorde för hur arbetet gått under året; Näs, Gottsunda och Täljö har prioriterats, vårt område har i praktiken legat nere. Susanne Bjelke förklarade att Mats Harms-Rindahls reservation gällande beslut under årsmötet 2003 kommer att publiceras under en begränsad tid på hemsidan givet att Mats bistår med reservationen i elektroniskt format. Reservationen kommer också att distribueras till de som noterade sig på listan för detta. Annika Hamilton underströk i sammanhanget att reservationer skall anmälas under årsmötet för att kunna gå ut med protokollet. Göran Krampe förklarade att han sköter hemsidan (utan arvode eller annan kostnad för föreningen) och allt som kommer honom tillhanda, från styrelsen eller andra medlemmar, läggs upp på hemsidan.

5 5 22 Övriga ärenden Inga övriga ärenden framfördes. 23 Bestämmande av tid och plats för protokolljustering Ingen specifik tid och plats fastställdes för protokolljustering. 24 Bestämmande av protokollets tillgänglighet för medlemmarna Ordföranden föreslog en längre period för protokolljustering och stämman godkände att protokollet finns tillgängligt den 26/5. 25 Stämmans avslutande Mötseordföranden förklarade stämman avslutad. Vid protokollet Mötesordförande Göran Krampe Curt Hellqvist Justerat Justerat Gösta Sköld Paul Höglander