Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte."

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth Bengtsson Christina Lehnert 1 Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Kenneth Bengtsson, hälsade alla närvarande välkomna till dagens årsmöte och förklarade därmed mötet öppnat. 2 Val av ordförande samt sekreterare vid mötet (Punkt 1 på ärendelistan) Kenneth Bengtsson valdes till ordförande för årsmötet samt valdes Christina Lehnert till sekreterare. 3 Fastställande av röstlängd (Punkt 2 på ärendelistan) Årsmötet beslutade att icke röstberättigade medlemmar hade rätt att delta i mötet. Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Årsmötet godkände därefter registreringen som underlag vid en eventuell begäran om omröstning. 4 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst (Punkt 3 på ärendelistan) De närvarande godkände att årsmötet blivit behörigen utlyst genom annons i Dagens Nyheter samt publicering på Ersta diakonis hemsida respektive och sida på Facebook. Konstaterades att kallelse, årsberättelse, valberedningens förslag och övrigt mötesunderlag hade skickats till samtliga medlemmar i vecka (7)

2 5 Fastställande av föredragningslista (Punkt 4 på ärendelistan) Årsmötet godkände utsänt förslag till föredragningslista. 6 (Punkt 5 på ärendelistan) Val av protokollsjusterare tillika rösträknare Margareta Hardenfalk och Arved Arvedson valdes att jämte ordföranden justera protokollet och röstlängden. 7 (Punkt 6 på ärendelistan) Styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt förslag till resultatdisposition Styrelsens ordförande, tillika mötesordföranden, informerade om styrelsens arbete under det gångna verksamhetsåret. Direktor inledde med att, med koppling till Ersta diakonis drygt 160-åriga historia, informera om det arbete som pågår inom Ersta diakonis verksamheter, det vill säga hur vi idag och framöver bidrar till organisationens fortlevnad. Direktor hänvisade vidare till årsredovisningen som distribuerats till medlemmarna inför dagens årsmöte. Ordföranden och direktor besvarade därefter frågor rörande bland annat i vilken mån görs riskbedömningar i samband med olika projekt, konsekvenser av att Svenska kyrkan nu övertagit ansvaret för diakonutbildningen samt frågor kring ägaroch organisationsformen. 8 Revisorernas berättelse (Punkt 7 på ärendelistan) Ordföranden konstaterade att revisionsberättelsen daterad fanns i sin helhet i årsberättelsen. Revisorn, Magnus Fagerstedt, kommenterade därefter det genomförda revisionsarbetet. Revisorn rekommenderade slutligen att årsmötet fastställde framlagd resultat- och balansräkning samt att styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret (7)

3 9 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition (Punkt 8 på ärendelistan) Ordföranden konstaterade att årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till kronor. Årsmötet beslutade därefter att godkänna den inför årsmötet utskickade årsredovisningen och i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningarna samt resultatdispositionen enligt nedan. Balanserat resultat 2013 Årets resultat 2013 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Reservering av ändamålsbestämda medel Balanserat resultat 2014 Årets resultat kronor kronor kronor kronor kronor kronor 10 Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser (Punkt 9 på ärendelistan) Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i överensstämmelse med revisorernas rekommendation. 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter (Punkt 10 på ärendelistan) Dan Brändström, ledamot och sammankallande i valberedningen, föreslog å valberedningens vägnar att styrelsen skulle bestå av nio ledamöter under perioden fram till nästkommande årsmötet Årsmötet beslutade att fastslå det föreslagna antalet ledamöter. 12 Val av styrelseledamöter och fastställande av arvode (Punkt 11 på ärendelistan) Dan Brändström redogjorde för valberedningens arbete och det till årsmötet framlagda förslaget. Valberedningens förslag till årsmötet nyval av Lena Adelsohn Liljeroth för en period om fyra år. 3 (7)

4 Styrelsens sammansättning fram till årsmötet 2016 enligt valberedningens förslag. Mandattid t.o.m årsmötet 2019 Lena Adelsohn Liljeroth Mandattid t.o.m årsmötet 2018 Jan-Håkan Hansson Lotta Persson Mandattid t.o.m årsmötet 2017 Kenneth Bengtsson Ulla Litzén Elin Santell Anette Sand Mandattid t.o.m årsmötet 2016 Lisbeth Gustafsson Anders Milton Årsmötet beslutade därefter i enlighet med valberedningens förslag. Dan Brändström fortsatte och presenterade valberedningens förslag till arvode till styrelseledamöter, ledamöter av valberedningen samt revisorerna. Arvoden till styrelseledamöter Valberedningen föreslog årsmötet följande arvodesbelopp avseende styrelsearbetet under perioden från och med årsmötet 2015 till och med årsmötet 2016 för ordföranden kronor för vice ordföranden kronor för övriga ledamöter kronor vardera Därutöver föreslog valberedningen en särskild pott om kronor till styrelsens förfogande att fördelas exempelvis till utskottsarbete. Under det gångna styrelseåret har ingen ersättning utbetalats från den särskilda potten beslutad vid årsmötet Årsmötet beslutade fastställa arvoden till styrelsens ordförande, vice ordförande, ledamöter samt särskild pott enligt valberedningens förslag. Arvoden för valberedningen Ordföranden föreslog årsmötet följande arvoden: ett årsarvode på kronor till sammankallande ett årsarvode om kronor vardera till övriga ledamöter, dock inte de som därutöver är styrelseledamöter. 4 (7)

5 Arvoden för revisorer Valberedningen föreslog årsmötet följande arvoden: arvode till auktoriserad revisor utgår enligt inlämnad och godkänd räkning arvode till förtroenderevisorer, ordinarie och suppleant, kronor vardera Årsmötet beslutade fastställa arvoden till valberedning och revisorer enligt valberedningens förslag. 13 (Punkt 12 på ärendelistan) Val av revisorer jämte suppleanter För perioden fram till årsmötet 2016 föreslog valberedningen årsmötet omval av Ernst & Young AB med Magnus Fagerstedt, auktoriserad revisor, som ansvarig revisor, samt med Elisabeth Raun, auktoriserad revisor, som suppleant. För perioden fram till årsmötet 2016 föreslog valberedningen årsmötet nyval av Christer Engelhardt som förtroenderevisor. Föreslogs vidare att ingen suppleant utses. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 14 (Punkt 13 på ärendelistan) Val av sammankallande i valberedningen samt övriga ledamöter Valberedningens ordförande och sammankallande, har under det gångna året varit Dan Brändström. Noterades att Kenneth Bengtsson, Dan Brändström, Hans Dalborg och Maud Lundin informerat om att de är tillgängliga för omval. Noterade vidare att Lotta Persson inte stod till årsmötets förfogande för omval. Styrelsens ordförande föreslog därefter omval av Kenneth Bengtsson, Dan Brändström, Hans Dalborg och Maud Lundin med Dan Brändström som sammankallande samt föreslogs nyval av Ulla Litzén. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 15 (Punkt 14 på ärendelistan) Fastställande av medlemsavgift för påföljande år Årsmötet beslutade på förslag av styrelsen att medlemsavgiften för 2016 ska vara oförändrad, dvs. 5 (7)

6 400 kronor Ordinarie medlemskap 500 kronor Familjemedlemskap (upp till fem personer skrivna på samma adress) 200 kronor Ungdom, till och med 25 år 250 kronor Diakon, Ersta diakonkår Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 16 (Punkt 15 på ärendelistan) Behandling av förslag från styrelsen eller av förslag som röstberättigad medlem lämnat minst 30 dagar före årsmötet Ordföranden konstaterade att inga förslag inkommit. 17 (Punkt 16 på ärendelistan) Fastställande av årsmötesdirektiv Ordföranden konstaterade att vid årsmötet 2014 beslutades att godkänna förslag till revidering av årsmötesdirektivet. Ordföranden konstaterade vidare att förslag till årsmötesdirektiv utsänts till samtliga medlemmar tillsammans med övrigt underlag inför årsmötet 2015, varefter ordföranden ombad Christina Lehnert att presentera förslag till reviderat årsmötesdirektiv. Årsmötet beslutade att fastställa det föreslagna årsmötesdirektivet. 18 (Punkt 17 på ärendelistan) Övriga ärenden Ordföranden konstaterade att inga ytterligare ärenden fanns att behandla vid dagens årsmöte. 19 Årsmötets avslutande Ordföranden noterade att årsmötets beslut rörande om- respektive nyval av styrelseledamöter, revisorer samt ledamöter till valberedningen innebär att Åke Dahlman, styrelseledamot, Björn Larsson och Ann-Christine Givars, förtroendevald revisor samt suppleant, nu lämnar sina uppdrag. Ordföranden tackade därefter Björn Larsson och Ann-Christine Givars för förtjänstfulla insatser som förtroendevalda revisorer i revisionsutskottet. 6 (7)

7 Ordföranden tackade Åke Dahlman för många års förtjänstfulla insatser i styrelsen. Direktor tackade därefter ordföranden för hans insatser som styrelseordföranden. Avslutningsvis tackade ordförande styrelsen, valberedningen, ledningsgruppen och alla medarbetare på Ersta diakoni för det gångna verksamhetsåret. Vid protokollet Christina Lehnert Christina Lehnert Justeras Kenneth Bengtsson Margareta Hardenfalk Arved Arvedson Kenneth Bengtsson Margareta Hardenfalk Arved Arvedson Ordförande 7 (7)

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Protokoll fört vid årsstamma i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, den 29 april 2014, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund

Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Nils Olof Björk. 2. Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Datum Måndagen den 11 mars 2002 Plats Nordic Sea Hotel, Vasaplan, Stockholm Närvarande 67 deltagare (bilaga) Förmöte Traditionsenligt

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1.

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. Sidan 1 av 5 Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. 1 Ordförande Anders Fredriksson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade 2005 års bolagsstämma

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Enligt bifogad röstlängd 53.986.285 Summa 53.986.285. 1 Styrelsens ordförande, Bengt Nordin, öppnade stämman.

Enligt bifogad röstlängd 53.986.285 Summa 53.986.285. 1 Styrelsens ordförande, Bengt Nordin, öppnade stämman. Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med delägarna i Rottneros AB, org.nr 556013-5872, den 26 april 2005 i Sunne. Närvarande Aktier och röster Enligt bifogad röstlängd 53.986.285 Summa 53.986.285

Läs mer

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm.

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. KLÖVERN Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden Fredrik Svensson hälsade

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer