{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm *"

Transkript

1 Prmts qm * F rt vid ordir:arie årsr"ncite rxee $stra Lagnöström:s Sarvrfä!lighetsförening - ÖfS "'Vägf$rem ngercu' t försmrnl ngshemrnet w d ngartå <ynfie* öndagem den P3 {fiä!" ä0ä5, kl. å5.&ö Närvarand e : 2 6 fasti gheter enligt forteckning. 1. Mötets öppnande Christina Svenby hälsade alla välkomna till årsmötet2015 och ftirklarade mötet öppnat. Utsiind kallelse godkåindes och mötet ansågs stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastståilldes. 2. Val av mötesordfiirande Till ordftirande fiir mötet valdes Christina Svenby. 3. Yal av mötessekreterare Till sekreterare ft)r mötet valdes Ulla Skansdn. 4. Val av justeringsmän Till justeringsmiin valdes Lisbeth Johansson och Claes F Jonsson. 5. Styrelsens berättelse och bokslut2013 Verksamhetsberättelsen var utskickad med kallelsen och årsmötet hade inga frågor. Anna Lundgren redogiorde ftir bokslutet. Verksamhetsberättelse och bokslut godkiindes.( Bil. 1 och 2) 6. Revisorns berättelse och ansvarsfrihet. Bo Nilsson läste upp revisorns berättelse som ftireslog ansvarsfrihet ftir styrelsen. (Bil.3) Årsmötet beviljade styrelsen fuli ansvarsfrihet fttr Motioner och framställningar Claes F. Jonsson har inkommit med en motion (Bil. 4) Claes är kontaktman med Niirpolisen ang. gftmnsamverkan och ftireslår att det skapas ett utrymme på hemsidan ftrr dylik information. Årsmötet beslöt i stället att Claes fär anvåinda vägföreningens e-postadresser ftr att skicka ut information fran närpolisen. Men han måste ge medlemmama möjlighet att säga nej till att vara med i ett sådant register. 8. Arvoden till styrelsen och revisorer Årsmötet beslöt att inga arvoden ska utgå. Styrelsen beviljas en gemensam middag. {,, t ('/, 'i 1,! '

2 9. Utgift- och inkomststat samt debiteringslängd fiir Ordftiranden redovisade fi)rslag på Verksamhetsplan ftir 2015.( 8i1.5) Verksamhetsplanen godkiindes. Anna Lundgren redogjorde flor budget ftir 2015, (8i1.2) med ftirslag på oftiriindrad avgift. Budgetfiirslaget med oft)rändrad avgift, 960 krlandel, godkiindes. Nuvarande ftirdelning av andelstal mellan fastigheterna är foljande: - Permanentboende Fritidsboende - fastlandet Fastighet med utfart mot allmiin väg Obebyggd fastighet Fastighet på Södra Lagnö 0.5 Fastställdes en påminnelseavgift pä75 kr och att styrelsen har rätt att begiira indrivning om betalning inte skett efter två skriftliga påminnelser. I0. Val av styrelse och suppleanter Valberedningen loreslår att styrelsen utökas med en adjungerad ledamot. Enligt ftlrslag från valnämnden valdes, med åindringen att Anna Lundgren väljs på 1 år, ft)ljande ledamöter (Bil.6) Ordftirande Ulla Skansdn nyvald som ordftirande 1år (1i112016) Ordinarie ledamöter Anna Lundgren omval 1 år (till 2016) Max Strandberg ett ar kvar (1i112016) Niklas Söderlind ett ar kvar (till2016) Lisa Rydenfors nyval 2 år (till 2017) Adjungerad ledamot Monica Ryberg nyval2 år (till 2017) Suppleanter Karin Hedin omval 1 år (till 2A16) Anders Wallstrcim omval I år (till 2016) 11. Val av revisor Omvaldes Bo Nilsson som revisor och som suppleant Helen Serner bägge på 1 år. \2.Yal av valberedning Till valberedning valdes Ulrik Fredrikson och Claes F. Jonsson. 13. Övriga frågor Christina Svenby påtalade vikten av att medlemmarna informerar om ändringar av e- postadress. Föreningen avtackade Christina Svenby som avgår som ordflorande 14. Protokollets tillgänglighet Protokollet kommer att finnas på hemsidan, sätts upp på anslagstavlorna och skickas ut via . Protokollet kan även rekvireras från sekreteraren, Ulla Skansdn. Christina Svenby forklarade årsmötet avslutat. a\ // j,t tb ('\t, I \. ^J/

3 Ingarö Vid protokollet: Ulla Skansön r r.t tl t'',/ /i-t.t' t.,t t c' 7 JL.LI-+,Ä<-- Justeras: Lisbeth Johansson )i"^-ih q {t \ 'J"}

4 13it. r, Ostra Lag nöström Samfäl I ig hetsfören i ng Utgifter Vägunderhåll Vinterväghållning Amorteringar Extra amortering Räntor Administration Ovriga kostnader Avsättning underhållsfond Summa utgifter Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 justering lnkomster Medlemsavgifter Stadsbidrag Ränteintäkter Slitasebidraq VLS Summa inkomster Aretsnettobehållning Föreningenskassa den Utgåendesaldo bank 31 I Ackumelerad underhållsfond Kassabehållning Utgående skuld lån Nordea " Ackumelerad underhålsfond vid åretsslut kr

5 Gi[. VerksamhetsBilan 20XS \fägföreningen - t-s Vägarna är för närvarande i relativt gott skick, inte minst efter föregående års satsning på att förbättra ytskikten på grusvägarna. Den ständigt pendlande temperaturen kring O-strecken bidrar dock till en hel del potthål. Föregående år var ju mycket snöfattigt och skapade underlag för att i år satsa än mer på underhåll av våra vägar. Vi vill fr.o.m. årets budget införa en princip som innebär att man kan överföra pengar från vinterunderhåll till upprustning av vägar/kvalitetshöjning när klimatet så tillåter. Syftet är öka kvaliteten på våra grusvägar, bl. a genom att gradvis bygga på bärlagren. Det väntas ge lägre underhållskostnader på sikt. lnsatser - fortsatt grusning av vägar. - grusvägarna sladdas/skrapas till våren. - slyröjning/d ikesrensning/d ikesgrävn i ng. Försöket med farthinder på Återlögavägen har slagit väl ut och vi planerar att lägga ut fler till - våren. De bidrar till att minska damm och potthå. - kurvorna på Återlögavägen, ovanför brevlådorna och Nykvarnsvägen vid stenbron behöver rätas ut något. lngarö februari 20L4 Styrelsen

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

3 Eva Jansson valdes till ordftirande ftir mötet, Ann Jansson till sekreterare. Britta Dahlin och Ulla Olsson valdes till justerare.

3 Eva Jansson valdes till ordftirande ftir mötet, Ann Jansson till sekreterare. Britta Dahlin och Ulla Olsson valdes till justerare. Svinningeudds Tomtägarefi)rening upa 2012-03-24 Protokoll fran fiireningens årsmöte i fiirenin&sstugtm 2012-03-24 I Mötet öppnades av ordftirande Jan Saare som hälsade de nåirvarande välkomna. 2 Niirvarolista

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige 1 (1) Plats och tid: Skype, kl. 18.29 21.21. Närvarande: IS Ida STÅHL (ordförande) HD SF AB JW NT CA Hugo DÜRR (ordinarie ledamot; vice ordförande) Sigrun FAGERFJÄLL (ordinarie ledamot; vice ordförande)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

en god och trevlig sommar OCH FAK VÄRMLAND bjuder på resa + inträde FREDAG 12 september 2014 Se sidan: 5

en god och trevlig sommar OCH FAK VÄRMLAND bjuder på resa + inträde FREDAG 12 september 2014 Se sidan: 5 1 Årgång. 28-2 Frivilliga Automobilkåren i Värmland Maj 2014 FAK VÄRMLAND bjuder på resa + inträde FREDAG 12 september 2014 OCH Se sidan: 5 Ha en god och trevlig sommar Kårchefens ord: 2013 är till ända

Läs mer