i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman."

Transkript

1 Årsta Havsbads samfällighetsfiirening Stiimmoprotokoll 22 april 20 5, Åsö Gymnasium, Stockholm sid 1(s) Representanter från Telia Öppen Fiber informerade kort om möjlighet till att dra in fiber till fastighet eftersom det i samband med grävande ft)r vatten- och avlopp även lagts ner rör för detta. Det gar att läsa mer om detta på ordftirande Marianne Rocklind hälsade alla välkomna och öppnade mötet s e Stämmans behöriga utlysande. Då handlingama skickades med post den27 mars beslutades att ståimman var behörigen utlyst. Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman. Val av sekreterare till stämman Briu-Marie Bengtsson valdes till sekreterare ftir ståimman. Val av justerare tillika rösträknare Malte Cederström och Göran Johansson utsågs till justerare tillika röstråiknare. Godkännande av röstlängd, 180 niirvarande fastighetsägare, varav 13 genom fullmakt. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes. Styrelsens ftirvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning gicks igenom och godkiindes att läggas till handlingama. Revisorernas berättelse gicks igenom och godkändes att läggas till handlingama. Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet ftir i$f, i? {ht//bt

2 Stiimmoprotokoll 22 ap1rl 20 I 5, Åsö Gymnasium, Stockholm sid 2(5) 10 Ersättning till styrelse och revisorer. a) Arvode ftir ft)reningens administration kr (ofträndrat). Stiimman godkände frirslaget. b) Mötesersättning om 500 kr per styrelsemöte och ftir annat protokollftirt möte ftir styrelses ledamöter och suppleanter. Ståimman godkiinde ftirslaget. c) Arvode till fcireningsvald revisor kr då nu alla tre verksamhetsområden inom ÅHS ingår i revisionen. Stiimman godkrinde fiirslaget. d) Auktoriserad revisor med löpande räkning, Normal revision beräknas till ca kr. Stämman godkåinde ftirslaget. e) Timarvode 150 kr efter styrelsebeslut utgår ft)r speciella uppdrag utöver renodlat styrelsearbete (oföråindrat). Stiimman godkrinde ftirslaget. 11 Styrelsens förslag till beslut ftir 2015 Styrelsen ftireslår stämman: a) att godkiinna styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan ft)r 2015 samt underhållsplan ftir de ntirmaste20 ären. Stämman bifaller förslaget till budget och verksamhetsplan fcir 2015 samt ft)rslag till underhållsplan ft)r de kommande 20 åren. b) att godkiinna styrelsens ftirslag till debiteringslängd ftrr 2015 och att fastställa att avgiften per andel ftir skötsel och underhåll är 410 kr och betalas i sin helhet senast den 31 maj. Ståimman bifaller förslaget. c) att godkiinna styrelsens ft)rslag till beslut om ledningsrätter. Sttimman bifaller ft)rslaget. Ingwar Åhman Eklund yrkade pä att styrelsen till nästa stämma ska utreda vilka fastigheter som går att sälja/awara och vilka som man behöver ha kvar samt även konsekvenserna av detta. Bilaga 1. Ordftirande Marianne Rocklind kommenterade detta med att styrelsen hela tiden verkar ftir att finna besparingsmöjligheter i verksamheten men lovade att i kallelsen till nästa årsstiimma presentera en sammanställning. Stämman beslöt bifalla yrkandet. s#, Mll$

3 Stämmoprotokoll 22 april 20 I 5, Åsö Gymnasium, Stockholm sid 3(5) 12 Val av ordfiirande och styrelseledamöter Valberedningens sammankallande, Karin Marcus, presenterar valberedningen och deras ftirslag Stiimman biföil valberedningens ftirslag. Ledamöter: Daniel Magnergård Christer Reich Aina Lagberg 2 är omval 2 är nyval 2 är nyval Marianne Rocklind, Ingeman Bengtsson, Bertil Lindborg och Kjell Lönnberg sitter kvar ytterligare ett ar. 13 Val av suppleanter Stiimman biföll valberedningens ft)rslag Suppleanter: Bo Hellberg I ar omval Margareta Söderberg I årnyval Suppleanterna inträder i ordning enligt ovan 14 Val av revisor och revisorssuppleant fiir samfälligheten och dess verksamhetsområden. Stiimman biföll valberedningens ftirslag. Ordinarie revisor Gabriel Bartoletti Revisorssuppleant Göran Markström I år omval I år omval Auktoriserad revisor Marie Nordlander Parameter Revision AB lår 15 VaI av ny valberedning på ett år Framft)rdes önskemål på ståimman att valberedningen skulle utökas med en person och Börje Johansson ftireslogs. Valberedningen erbjöd sig att under Karin Marcus ledning fortsätta ytterligare ett år vilket stiirnman biföll liksom utökningen av valberedningen till sex ledamöter. Fran tidigare valberedning återvaldes Karin Marcus sammankallande Bengt Andersson Cathrin Johansson Berra Ejderskog Lars-Otto Frick Därtill nyvaldes: Börje Johansson of,'''r, ttlfrh

4 Stämmoprotokoll 22 april 20 I 5, Åsö Gymnasium, Stockholm sid 4(s) 16 Motioner från medlemmar Enligt motionåtrens önskan behandlades motion nr 3 ftirst. Motion nr 3 Motion om allmän grillplats i niirheten av stora stranden. Styrelsen har frireslagit att man ska anlägga en enkel grillplats ftir engångsgrillar med bord och bänkar på ftrsök. Pia Mannerlind yrkar avslag på motionen. Kennet Larsson yrkar bifall till motionen. Stämman bifirll styrelsens fiirslag att anse motionen besvarad, men att styrelsen bör beakta kommentarerna under diskussionen. Motion nr I Motion om låsta bommar vid våra strtinder och badplatser ftir att ftirhindra biltrafik. styrelsen ftireslog att stämman skulle avslå motionen med hiinvisning till bompolicyn som antogs av stämman 2013, diir man värnar om ett öppet och välkomnande Årsta Havsbad och överlåter åt styrelsen att bedöma nödvtindigheten av bommar, låsta eller olåsta, ur trafiksåikerhetssynpunkt under vissa tider på året. Stämman beslutade dock att bifalla motionen efter Sten Nordells yrkande. Motion nr 2 Motion om bryggplatserna vid betongbryggan vid Båtstigen. - Stämman beslöt att styrelsen rekommenderar båtklubben att flytta båtplatserna på den västra sidan av betongbryggan utan kompensation - För övrigt ansågs motionen besvarad. Motion nr 4 Motion om utegym i badparken. Styrelsen ftireslår att motionen avslås med håinvisning till inte bara finansiering utan fråimst ur säkerhetssynpunkt och fasti ghetsägaransvar. Ingwar Åhman Eklund yrkade pä attåhs ftireslfu atthaninge kommun ska sätta upp ett utegym i badparken. Stämman beslutade att avslå yrkandet och även motionen i sin helhet. 17 Övriga frågor Inga övriga frågor framfördes

5 Stiimmoprotokoll 22 ap."il2015, Åsö Gymnasium, Stockholm sid s(s) 18 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. Sttimmoprotokollet kommer att hållas tillgringligt på hemsidan och anslagstavlan vid expeditionen senast 6 maj. le Stämman avslutades av ordftiranden Marianne Rocklind som också berättade att avgående ledamoten Ingela wid6n, som själv valt att ltimna styrelsen, avtackats på fiirra styrelsemötet och Marianne framft)rde ett stort tack ft)r hennes arbete och stöd de sex år Ingela verkat i styrelsen. Britt-Marie Bengtsson avtackades ftir att hon hoppat in som adjungerad sekreterare i samband med den vid ftirra ståimman valda sekreterarens ftirtida avgang. Vid protokollet Britt-Marie Bengtsson

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm *

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm * Prmts qm * F rt vid ordir:arie årsr"ncite rxee $stra Lagnöström:s Sarvrfä!lighetsförening - ÖfS "'Vägf$rem ngercu' t försmrnl ngshemrnet w d ngartå

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 1) Mötets öppnande Ordförande Maria Collings förklarade stämman öppnad. 2) Val av mötesordförande

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

3 Eva Jansson valdes till ordftirande ftir mötet, Ann Jansson till sekreterare. Britta Dahlin och Ulla Olsson valdes till justerare.

3 Eva Jansson valdes till ordftirande ftir mötet, Ann Jansson till sekreterare. Britta Dahlin och Ulla Olsson valdes till justerare. Svinningeudds Tomtägarefi)rening upa 2012-03-24 Protokoll fran fiireningens årsmöte i fiirenin&sstugtm 2012-03-24 I Mötet öppnades av ordftirande Jan Saare som hälsade de nåirvarande välkomna. 2 Niirvarolista

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer