Samfälligheten Grimsta B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samfälligheten Grimsta B"

Transkript

1 Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande: Börje Thörn Sekreterare: Gunilla Kjellberg Justeringsmän: Bengt Odenholm och Göran Neider 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes efter tillägg av en framställan från styrelsen under punkt Stämmans behöriga utlysande. Stämman godkändes vara utlyst på behörigt sätt. 5. Upprättande av röstlängd Röstlängd upprättades. 22 närvarande av 44 fastighetsägare: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 18, 19, 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, Föredragning av protokoll från föregående ordinarie stämma. Föregående års protokoll lästes upp med följande förklaringar: vid denna stämma beslutades om garagetvätt, detta projekt påbörjades i samband med en städdag men blev aldrig avslutat. Arbetet ska avslutas vid nästa städdag. enkät angående soptunnor/parkering i gränderna blev inte klar till den 15 augusti 2005 som beslutats, men resultat redovisas under punkten vid dagens stämma. frågan om problem med stopp i avlopp, se nedan under punkten Föredragning av styrelsens, revisorernas och kassörens berättelser. Styrelsens, revisorernas och kassörens berättelser lästes och godkändes av stämman med följande notering: Stämman tolkar stadgarna som att till fondering har avsatts kronor, dvs. 3.5 % av ett basbelopp per hushåll. Stämman uppdrog åt styrelsen att se över frågan och eventuellt förtydliga stadgarna. 1 (5)

2 8. Ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Arvode till styrelsen. Beslutades att inget arvode utgår till styrelsen. 10. Förslag till inkomst- och utgiftsstat, avsättning till fonder samt debiteringslängd. Stämman godkände förslagen efter följande rättelse, under Budget 2006, medlemsavgifter drift skall stå 44x3500 kr. 11. Motioner samt framställan från styrelsen Avlopp I protokoll från förra årets stämma hänvisades till beslut om att samfälligheten åtar sig betalningsansvar vid stopp i avlopp. I stadgarna framgår emellertid att samfällighetens medel ska användas till förbättring, förnyelse och reparation av samfällighetens gemensamma anläggningar. Ansvarsfrågan vid stopp i avlopp är oklar. Vems är felet när stopp uppstår i en huskropp, och vem är betalningsansvarig? Hur långt sträcker sig kommunens ansvar? I stadgarna under 3, punkt e står att samfällighetens ansvar omfattar underhåll av serviceledningar för vatten, avlopp och dagvatten. Stämman remitterade frågan till styrelsen som får se över ansvarsfrågan och undersöka möjligheten för samfällighetsföreningen att teckna en ansvarsförsäkring för samtliga fastigheter gällande avlopp Träd Enligt inlämnad motion önskas att lönnen mellan Näckrosvägen 2 och 3 fälls eftersom den vuxit sig så stor och orsakar besvär med rötter som växer ut under asfalten. För beslutet att fälla trädet talar risken att rötter kan orsaka skador på såväl asfalt och kanske i framtiden även husgrunden, samt risken att ett stort träd vid oväder/storm kan orsaka skada. För bevarandet av trädet talar det faktum att det är lönnarna i vårt område som ger området dess karaktär. Utan våra träd blir området väldigt kalt enligt en arborist som tillfrågats. Omröstning med handuppräckning gav oavgjort utslag. Motionen bifölls efter att frågan avgjorts av ordförandens utslagsröst (enligt föreningspraxis). Stämman uppdrog åt styrelsen att komplettera stadgarna Framställan från styrelsen om asfaltsarbeten I en framställan föreslår styrelsen att få använda fonderade medel för att täcka kostnader för asfalteringsarbeten inom området. 2 (5)

3 Stämman biföll framställan att använda fonderade medel till en kostnad upp till kronor för asfalteringsarbeten Belysning/parkerad bil En motion har inkommit angående den svaga belysningen vid garagen utanför gränd 4. Styrelsen har vidtalat kommunen i frågan för att förbättra belysningen. I motionen påpekades också att en bil stått parkerad en längre tid utanför förrådet. Information: Styrelsen har vidtalat såväl ägare (boende på Liljevägen) som polisen i frågan så det finns gott hopp om att bilen snart försvinner. 12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. Stämman godkänner valberedningens förslag till styrelseledamöter. Styrelse: Björn Hedlund kvarstår 1 år Karin Jansson kvarstår 1 år Magnus Hansson kvarstår 1 år Sven Linder nyval 2 år Gunilla Kjellberg nyval 1 år Suppleanter: Aila Jansson nyval 1 år Kurt Sjödin nyval 1 år 13. Val av revisorer och suppleanter. Stämman godkände valberedningens förslag till revisorer och suppleanter. Revisorer: Bengt Högberg omval 1 år Börje Thörn omval 1 år Suppleant Torsten Rasmusson omval 1 år 14. Val av valberedning. Stämman godkände valberedningens förslag till valberedning. Valberedning: Ulla Hedlund omval 1 år Gunnel Johansson omval 1 år Torsten Rasmusson omval 1 år 15. Övriga frågor Skylt vid parkeringen En skylt önskas till parkeringen då många besökare till Liljevägen använder vår parkering. Stämman beslutade att skylt ska sättas upp där det framgår att parkeringen är avsedd för boende och besökare till Näckrosvägen. 3 (5)

4 15.2 Hantverkslista Stämman beslutade att styrelsen delegerar till medlem i samfällighetsföreningen att upprätta en lista över hantverkare inom området som kan tänka sig att åta sig uppdrag hos boende i samfälligheten Motorvärmare Allt färre anmäler i debiteringslängden att de önskar använda de fasta motorvärmarna i garagen, trots detta ökar elförbrukningen i garagen. Frågan som uppkommer är om det är rimligt att de få som betalar för motorvärmare ska stå för hela elkostnaden och om många använder eluttagen i taken. Föreslogs att plugga de eluttag som finns i taken i garagen och att de som vill ha tillgång till el måste registrera sig i debiteringslängden. Stämman beslöt att styrelsen åtgärdar eller bereder ärendet till nästa stämma Gång/cykelväg mellan Råbäcksvägen och cykelvägen söder om Näckrosvägen Farhågor diskuterades om att gång/cykel/moped trafiken genom framför allt gränd 4 kommer att öka i samband med anläggandet av ovan nämnda cykelväg. Det är tveksamt om vi kan sätta upp någon skylt för att minska trafiken genom området. Stämman gav styrelsen i uppdrag att se över frågan Farthinder Föreslogs att omrösta om farthindren i området. Frågan hänvisades till styrelsen. Stämman beslöt att styrelsen bereder ärendet till nästa stämma Övervakningskamera Styrelsen informerade att p g a upprepad skadegörelse framför allt i gränd 5, framställdes en önskan att montera upp övervakningskameror för att få fast gärningsmännen. Stämman fattade inget beslut Rastning av hundar nära/ på tomter Stämman informerades på förekommen anledning att hundägare bör rasta sina hundar på skäligt avstånd från tomterna på Näckrosvägen samt att plocka upp efter sina hundar Tall vid garaget Ett förslag hade inkommit om att fälla den tall som finns vid parkeringen utanför gränd 4. Stämman avvaktar en motion i ärendet Solceller Föreslogs att införskaffa solceller och på detta sätt få billigare el i ett längre perspektiv. Stämman avvaktar en motion i ärendet. 4 (5)

5 15.10 Gräsklippare Det slarvas med tömning av gräsklipparna efter användning. En del struntar helt i att tömma ut det gräs som samlats andra tömmer ut det bakom förrådet. Gräs ska av användaren forslas till SÖRAB eller komposteras på egen tomt Enkätsvar om soptunnor och parkering i gränder 40 av 44 fastighetsägare har svarat på en muntlig enkät som genomfördes under februari Soptunnor: Enkäten visade att 16 av 24 önskade ha sina soptunnor utanför den egna tomten och dessa informerades om att soptunnor måste byggas in. Grändparkering: Angående parkering i gränder visade enkäten att en majoritet vill inte ha bilar i gränderna dvs 13 för och 26 emot parkering i gränderna. Gränd 1: hälften var för och hälften emot. Gränd 2: nästan alla var emot att parkera i gränden. Gränd 3: hälften var för och hälften emot. Gränd 4: alla var emot att parkera i gränden. Gränd 5: alla var för att parkera i gränden. 16. Stämmans avslutning Stämmans ordförande Börje Thörn tackade mötesdeltagarna och förklarade stämman 2005 avslutad. Upplands Väsby Vid protokollet Ordförande: Gunilla Kjellberg Börje Thörn Justeras: Justeras: Bengt Odenholm Göran Neider Bilagor: styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse 5 (5)

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma Hermelinens Samfällighetsförening Ordinarie föreningsstämma 2005 Hermelinens Samfällighetsförening Org nr: 716412-3593 Kallelse Hermelinens samfällighetsförening kallar härmed delägarna till ordinarie

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Mötets öppnande Robin Pattenden hälsar alla välkomna till föreningsstämman på Höllvikens bibliotek,

Läs mer

14 april 2010, Skanska Nya Hem AB, Råsundavägen 2, Solna 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN

14 april 2010, Skanska Nya Hem AB, Råsundavägen 2, Solna 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄDEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORRA FRIHETEN Org nr 769617-6200 PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2010 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av Håkan Johansson 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR,

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION OCH STADGAR ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfälligheten omfattar 196 radhus av 3 olika typer (storlekar). UC I (undercentral)=förlikningsvägen 2-66, UC2=Förlikningsvägen

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman Fört vid Vintergäckens Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma den 25/4-2006 i Porthälla gymnasiums hörsal. Närvarande fastighetsägare: 37 st (17%) Frånvarande fastighetsägare: 175 st (83%) Fullmakter

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen.

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen. STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer