Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening"

Transkript

1 Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Tid: torsdagen den 21 mars 2013, kl Plats: Kryptan i Kista kyrka Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman är behörigen kallad 4. Val av ordförande för stämman 5. Val av sekreterare för stämman 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för Revisionsberättelse för Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Fastställande av slutlig debiteringslängd för verksamhetsåret Beslut om arvoden Fastställande av utgifts- och inkomststat (budget 2013) Debiteringslängd för preliminära avgifter för tiden den 1 januari t.o.m. 15 den 31 december Val av ordförande 16. Val av två ordinarie ledarmöter till styrelsen för två år Val av två nya suppleanter för ett år Val av två revisorer suppleanter Val av valberedning 20. Propositioner Motioner Övriga frågor 23. Meddelande om plats där stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt 24. Stämman avsluts Alla andelsägare i Århus samfällighetsförening inbjuds att deltaga Styrelsen Kaffe serveras från kl

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRHUS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅR SAMMANSÄTTNING AV STYRELSE, ARBETSGRUPPER MM 1.1 Styrelsen Befattning Namn Århusg. Ansvarsområde Ordförande Per Arne Andersson 112 Övergripande ansvar, externa kontakter V. Ordförande Anders Solberg 83 Skötsel av mark, vår- och höststädning Sekreterare Arne Nilsson 10 Korrespondens, protokoll, arkiv, nycklar Kassör Kristina Labañino 22 Ekonomisk förvaltning Ord. ledamot Kurt Svensson 54 Undercentral Ord. ledamot Birgitta Berggren 167 H/T, P-platser, garage, nya medlemmar Ord. ledamot Mustafa Awelker 209 Århusnytt och hemsidan Ord. ledamot Tommy Berggren 167 El, löpande underhåll Ord. ledamot Anisur Rahman 88 Värme, vatten, TV och IT-frågor Suppleant Minka Wikström 101 Lekplatser Suppleant Ingemar Myhrberg 98 Grannsamverkan Suppleant Anton Kaya 17 (Har lämnat samfälligheten) Adjungerad Mats Ledin 173 Århus hemsida 1.2 Revisorer Befattning Namn Århusg. Ord. revisor Marzieh Molazem-Hosseini 24 Rev.suppleant Helena Niemensivu 189 Rev.suppeant Mats Ledin Valberedning Befattning Namn Århusg. Sam.kallande Mats Ledin 173 2

3 1.4 Reparationer och underhåll Övergripande ansvar Tommy Berggren Århusg. 167 Ansvarsområde Namn Århusg. El och belysning Tommy Berggren 167 Allmänt underhåll Tommy Berggren 167 Undercentral Kurt Svensson Planteringar, grönområden samt vår- och höststädningar Övergripande ansvar Anders Solberg Århusg. 83 Område Århusg. Områdesansvarig Århusg Nils-Gunnar Aspdahl , Juan Ramos , HT3 vakant Maj-Britt Wikner , HT2 Carl-Gustaf Leinar , Tommy Berggren , Marianne Jonsson , Håkan Hedberg Anisur Rahman , HT1 vakant Kristina Labañino Mikael Areklev Avläsning av värme- och vattenmätare samt debitering av förbrukning Övergripande ansvar Anisur Rahman Århusg. 88 Avläsning och databehandling Minol AB 1.7 Hobby-Tvättlokaler Övergripande ansvar Birgitta Berggren 167 Hobby-Tvätt Århusg. Ansvarig Århusg. HT1, HT2, HT3 58, 169, 31 Birgitta Berggren 167 3

4 2. VERKSAMHET 2.1 Styrelsen Under verksamhetsåret har styrelsen haft 13 st protokollförda sammanträden. Protokoll från styrelsemöten har delats ut till styrelsemedlemmarna, revisorerna, anslagits i hobbytvätt lokalerna samt lagts ut på föreningens hemsida, (www.arhus.org). ÅrhusNytt har delats ut till medlemmarna vid fyra tillfällen. Städinformation har delats ut inför vår- och höststädningarna. Av föreningens fastigheter har 13 stycken fått nya ägare under Kontoret har varit öppet helgfria måndagar mellan kl , då man kunnat fylla på Cash-korten till tvättstugorna samt haft möjlighet till övrig kontakt med styrelsen. 2.2 Ekonomi Verksamhetens kostnader under 2012 var ca 5,1 % lägre än budget. De lägre kostnaderna beror främst på att lånet för renoveringen av Gröna garaget ej behövde tas förrän i slutet av året, beroende på försenad igångsättning av reparationen. Kostnaderna för underhåll av växter och mark, snöröjning samt administration har blivit lägre än budgeterat. Dessutom kom renoveringen av garage 1 igång senare än beräknat. Medel ur Underhålls- och förnyelsefonden har tillförts med kr. Samfällighetens fonderade medel uppgick till kr. Ingen återbetalning av fasta kostnader kommer att ske beroende på de stora investeringar vi står inför vad gäller de övriga två garagen. Sammanställning av kostnader som skrivs av under de kommande 1-25 åren: Objekt Inv. kostnad Avskr tid Återstår Utomhusbelysning år 3 år Lekplats år 2år Tvättmaskin år 3 år Fjärrvärmecentral år 8 år Fjärravläsn. Walk-Bye år 4 år Garage 1, gröna år 24 år 4

5 2.3 Grannsamverkan mot brott Under slutet av 2011 återupptogs Grannsamverkan mot brott och närpolisen har nu en kontaktperson för verksamheten. Ett antal av samfällighetsföreningens medlemmar har anmält sitt intresse för att medverka i verksamheten. Det behövs dock alltid fler personer inom kvarteret som engagerar sig i Grannsamverkan mot brott. Du som vill hjälpa till är välkommen att kontakta styrelsen så får du mer information. Under året har kvarteret tyvärr drabbats av flera bostadsinbrott. Dessa har skett under dagtid. Förebygga inbrott och skadegörelse kan göras genom att vara uppmärksam på personer som verkar röra sig inom kvarteret i oärligt syfte och kontakta polisen om man misstänker att personen planerar inbrott eller skadegörelse. 2.4 Parkering Avtalet med Europark om parkeringsövervakning inom kvarteret har fortsatt under Europark har sedan en tid ett samarbete med HOJAB parkeringsövervakning, som också utfärdar parkeringsbot vid överträdelse av parkeringsreglerna inom samfälligheten. De gula besökskorten som möjliggör parkering för besökande upp till 72 timmar på föreningens gästparkeringsplatser missbrukas av några av samfällighetens medlemmar. Parkering av medlems privata bil eller sin bil i näringsverksamhet är inte att betrakta som gästparkering och då ska p-skiva användas, inte det gula besökskortet. Antalet uthyrda p-platser som hanteras av styrelsen var vid årsskiftet 13 platser, (17 P-platser få hyras ut enligt stämmobeslut). 2.5 Mark och grönska Reines mark och trädgårdstjänst har under 2012 stått för snöröjning likt tidigare år. Styrelsens uppfattning är att det över lag har fungerat bra under året. Dock gjorde häftiga snöfall under senare delen av 2012 att vissa av våra gruslådor stod tomma då entreprenören istället fick prioritera snöröjningen i vårt och andras områden. Raines mark och trädgårdstjänst har även hjälpt oss vid årets städdagar med containers, sopning av garagen och områdets gator med att ta hand om vårt trägårdsavfall. Under städdagarna arrangerade Århus Samfällighets Festkommitte, fiskdamm och korv med bröd, kaffe och kakor vilket alltid är lika uppskattad av våra medlemmar. Sommaren 2012 anlitades Getera för at se över underhållet av våra rabatter och gräsmattor, likt föregående år. Vänligen kontakta styrelsens ansvarig för mark- och grönytor om ni har önskemål på förändringar i området. 5

6 2.6 Lekplatser Lekplatserna har inspekterats och en plan för underhåll har tagit form. Det är lättare underhåll såsom slipning och målning samt oljning av trä i klätterställningar och sandlådor. Detta underhåll planeras på städdagen våren Prisuppgifter för gummimattor att ha under gungor har samlats in. Ett beslut huruvida vi ska köpa mattorna skall tas under våren Vidare har det vanliga underhållet med småplock av leksaker och ogräsrensning skett sporadiskt under sommarmånaderna. 2.7 Hobby- och Tvättlokaler Det har varit ett lyckosamt år beträffande våra tvättstugor. Inga trasiga tvättmaskiner, bara några små reparationer. Felanmälda maskiner har kontrollerats innan extern reparatör tillkallats vilket medfört att enklare fel har åtgärdats i egen regi. Övrigt löpande underhåll såsom viss rengöring, byte av mangeldukar m.m. har utförts i egen regi. 2.8 Garagen Under våren 2012 har en arbetsgrupp inom samfälligheten samt CBI Betonginstitutet AB fortsatt förberedelserna inför renoveringen av garagens betongkonstruktioner. Efter utvärdering av anbud från fyra entreprenörer (DAB, Dipart, Waterjet och Tecab) upphandlades Dipart, som hade det förmånligaste anbudet att genomföra reparationen av det gröna garaget. Av optionerna köpte vi utbyte av garagets belysning samt målning av betong. Under hösten 2012 renoverades det gröna garaget. För att få plats med bilarna under renoveringen anordnades en tillfällig grusparkering bakom det röda garaget samt på ett par andra ställen i området. Under 2013 kommer det gula och röda garagen att renoveras på motsvarande sätt som det gröna garaget. Då renoveringen av det gröna garaget gick så bra så är Dipart även upphandlad för att renovera dessa garage. CBI är av oss inhyrd som byggledare (konsult) för att utföra kontroller, leda byggmöten samt svara på frågor från Dipart mm. 2.9 Reparation och underhåll Reparation och byte av låskistor och handtag i garagen och hobbylokal. Reparation av tvättmaskin och torktumlare. Linjemålning på gästparkeringar. Montering av provisorisk ytterbelysning tillfälliga röda garaget. Felsökning och reparation av övrig ytterbelysning. Byte av lampor och lysrör i ytterbelysning av garage och tvättstugor. 6

7 2.10 Undercentral, värme och vatten Ett nytt prisavtal för fjärrvärmen har tecknats med Fortum och gäller tills vidare under år Justering, besiktning och årlig funktionskontroll av anläggningen har utförts enligt gällande avtal med Fortum. Avläsning, beräkning och fördelning av värme- och vattenförbrukning har utförts av Minol AB enligt föreningens avtal med företaget års slutavläsning av medlemmarnas värme- och vattenförbrukning har utförts i samband med årsskiftet. För 2012 års avläsning har det nya mobilsystemet för fjärravläsning av värme- och vattenmätarna (Walk-Bye system) satts i drift. VVS-entrepenörer har under året varit Minol AB samt Rör-Janne Hemsidan Fyra nummer av Århusnytt har publicerats under På hemsidan presenteras bl.a. stämmo- och styrelseprotokoll samt Århus info. Dessutom sker viss kommunikation mellan medlemmarna och styrelsen via hemsidan samt via den officiella e-postadressen 2.12 TV och IT ComHem är fortsatt leverantör av TV-utbud och bredband via kabelnätet i samfälligheten. Inom samfällighet är det möjligt att beställa Bredband 200 (200 Mbit/s) via ComHems kabelnät Utblick mot framtiden Uppgifterna som ligger närmast framför oss är fortsatt renoveringen av garagens betongkonstruktioner. Renoveringen av det gröna garaget utfördes under De övriga två garagen planeras att ske under Hobby- tvättlokalernas fasader är i behov av renovering. Fasaden på H/T 1 renoverades i egen regi under De övriga kommer att renoveras under 2013 och Beträffande föreningens dag- och spillvattenledningar finns för närvande inga rapporterade problem men bör i förebyggande syfte inspekteras och vid behov åtgärdas. 7

8 8

9 3. RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR Resultaträkning (kr) Intäkter Utfall 2012 Budget 2012 Utfall 2011 Medlemsavgifter Räntor Markuthyrning Parkering Tvättavgifter Återföring fr underhålls- o förnyelsef Summa intäkter Kostnader Utfall 2012 Budget 2012 Utfall 2011 Värme, hushållen Värme, vatten hobby-tvätt Avläsning Minol Vatten, hushållen El El, hobby-tvätt Sophämtning Snöröjning Underhåll växter och mark Underhåll lekplatser Underhåll UC Underhåll el och lampor Vår- och höststädning Underhåll tvättstugor Underhåll hobbylokaler Renovering fasader H/T Underhåll garage Garagerenovering, konsulttjänst Underhåll kabel-tv Underhåll VVS Arvoden, styrelsen Arvoden, fasta uppdrag Övriga ersättningar Arbetsgivaravgifter Försäkringar Adm. avgifter, information Datakommunikation Avsättn underhålls- o förnyelsefond Avskrivningar maskin/inventareier Avskrivningar Gröna Garaget Amortering banklån gar.renovering Ränta banklån Återbet fasta avgifter - 0 Summa kostnader

10 3.2 Balansräkning (kr) Tillgångar Plusgirot Nordea Sparkonto Handelsbanken Ej influtna medlemsavgifter Förutbetald försäkring Förutbetalda Kabel-TV-avgifter Förutbetalt bredband Förutbetalda administrationsavgifter - 0 Maskiner/inventarier Skatteredovisning 3 8 Summa tillgångar Skulder och eget kapital Lån avseende Gröna Garaget Upplupen kostnad värme 0 Upplupen kostnad vatten 0 Upplupen kostnad snöröjning Upplupen kostnad garage 0 Personalens källskatt Upplupna arvoden styrelse Upplupna arvoden övriga Upplupna arbetsgivaravgifter Medlemsavgifter Förutbetald värme 0 Återbetalning fasta avgifter 0 Leverantörsskulder Övrigt upplupet Underhålls- och förnyelsefond Årets resultat 0 Summa skulder och eget kapital

11 4. SAMMANDRAG AV SLUTLIG DEBITERINGSLÄNGD FÖR ÅR Fasta avgifter för samfällighetens allmänna kostnader kr ( ) fördelat på 174 andelsägare = kr/andelsägare (9 828) 4.2 Fasta avgifter för värme och vatten kr ( ) fördelat på 174 andelsägare = kr/andelsägare (2 950) 4.3 Individuella avgifter för kall- och varmvatten samt värme efter Förbrukning Förbrukning och debitering enligt sammanställning av Minol, daterad Värme, kr ( föregående år), fördelat på andelsägarna efter förbrukning Kallvatten, ( föregående år), fördelat på andelsägarna efter förbrukning Varmvatten, kr ( föregående år), fördelat på andelsägarna efter förbrukning 4.4 Förbrukning År Värme,MWh Kallvatten,Kbm Varmvatten,Kbm Aktuella priser år 2012: Värme, kr/kwh = 0,71 (0,78) Varmvatten kr/kbm = 48,67 (52,24) Kallvatten kr/kbm = 6,09 (5,47) 11

12 5. FÖRSLAG TILL ARVODEN FÖR STYRELSEN M FL Arvoden till funktionärer i styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Delsumma Övriga fasta arvoden i styrelsen Mark, städledare och samordning Reparationer, samordning Samordning avläsning mätare Hobby/tvätt, städning Hobby/tvätt 3 * Parkering, garage Lekplatser Kabel TV/IT Information till nyinflyttade Nycklar Hemsida ÅrhusNytt Grannsamverkan Hantering inkommande betalningar Fakturering El, belysning Undercentral Revisor 2 * Valberedning * Delsumma Arvode till förfogande för extra arbete Summa arvoden

13 6. FÖRSLAG TILL BUDGET 2013 TVÅ GARAGE Intäkter BUDGET 2013 UTFALL 2012 BUDGET 2012 UTFALL 2011 Medlemsavgifter Tvättavgifter Markuthyrning Parkering Räntor Återföring fr underh- o förnyelsefond Summa Kostnader Värme, hushållen Avläsning Minol Vatten, hushållen Värme, vatten hobby-tvätt El El hobby-tvätt Sophämtning Snöröjning Underhåll växter och mark Underhåll lekplatser Underhåll UC Underhåll el o lampor Vår- och höststädning Underhåll tvättstugor Underhåll hobbylokaler Renovering fasader H/T Underhåll garage Garagerenov. Konsulttjänst Underhåll kabel-tv Underhåll VVS Arvoden, styrelsen Arvoden, fasta uppdrag Övriga ersättningar Arbetsgivaravgifter Försäkringar Administration Datakommunikation Avsättn underh- o förnyelsefond Avskrivn. Maskin/invent. 1) Avskrivn Gröna Garaget 1) Avskrivn Gula o Röda Garagen 1) Amortering banklån 2) Ränta banklån 3) Återbet fasta avgifter Summa

14 1) 2) Utomhusbelysn ( , 10 år) 3 år kvar Banklån 11 mkr, 30 år Lekplats 2010 (63.750, 5 pr) 2 år kvar Tvättmaskin (37.495, 5 år) 3 år kvar 3) Fjärrvärmecentral ( , 10 år) 8 år kvar Ränta på banklån 3,15 o 4% Fjärravläsn.systm WalkBye ( , 5 år) 4 år kvar Garagerenov. Gröna ( , 25 år) Garageren Gula o Röda, ( , 25 år) 24 år kvar 25 år kvar 14

15 7. PRELIMINÄRA AVGIFTER DEBITERINGSLÄNGD FÖR 2013 Hustyp Antal Totalt/ Inbetalning Inbetalning Hustypen Kvartalsavg Kvartalsavg hus hus jan-april jan-dec Totalt / / Sv Bost Totalt Kommentar: Styrelsen föreslår ingen höjning av den preliminära avgiften för 2013 utan avvaktar det faktiska utfallet för Detta betyder att en återföring av reparations- och förnyelsefonden kommer att ske med ca

16 8. PROPOSITIONER Ingen proposition. 9. MOTIONER 16

17 Styrelsens yttrande och förslag till beslut av stämman angående MOTION OM REPARATION AV VÄRMELEDNINGEN Styrelsen har efter kontakt med fackman utfört inspektion av den aktuella värmeslingan mellan Århusgatan 225 och 237 och konstaterat att flödet inte är som vid grundutförandet. Vid mycket kallt väder har otillfredsställande inomhustemperaturer rapporterats från fastighetsägarna som ligger längst bort i slingan. Vilka åtgärder har vidtagits? Under januari månad uppmättes minus 18 grader i området och efter rapport om låga temperaturer i fastigheterna har värmekurvan ändrats i undercentralen så att inomhustemperaturerna har höjts. Vid undersökning av de aktuella fastigheterna har nu inomhustemperaturerna konstaterats vara grader, vilket är inom de krav som socialstyrelsen ställer. Fastighetsägarna har erbjudits att få göra en energimätning av en auktoriserad firma men har inte accepterat detta. Två av fastigheterna har utökat sin bostadsyta med vindsbyggnad vilket kan ha försämra isoleringen i parhusen. Energieffektivisering. Styrelsen arbetar löpande med att trimma och justera styr- och reglersystem. En ny undercentral installerades år 2011 och ett nytt prisavtal med Fortum innebär att vi arbetar med energieffektivisering. Syftet med det är att vi kan spara pengar och minska miljöpåverkan. Styrelsens målsättning är att leverera rätt energi till fastigheterna så att ett gott inomhusklimat erhålls. Med rätt framledningstemperatur är ett lågt flöde bra och innebär att energiutbytet blir effektivare. Styrelsen föreslår stämman besluta att uppdra åt styrelsen att utreda förutsättningarna för reparation av den aktuella värmeslingan, samt om det bedöms ekonomiskt försvarbart, fatta beslut om reparation för att öka flödet i de aktuella fastigheterna. 17

18 10. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER VID STÄMMAN Ordförande för 2 år Per Arne Andersson Århusg. 112 omval 10.2 Ordinarie styrelseledamöter för 2 år Minka Wikström Århusg. 101 nyval Birgitta Berggren 167 omval 10.3 Suppleanter till styrelsen för 1 år Ingemar Myhrberg 98 omval David Nyqvist 6 nyval Uzi Landsmann 43 nyval 10.4 Revisorssuppleanter för 1 år Helena Niemensivu 189 omval Kjell Göran Skoglund 237 nyval Kista den 28 februari 2013 Mats Ledin Nils-Gunnar Aspdahl Håkan Hedberg sammankallande 18

19 19

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Tid: torsdagen den 27 mars 2014, kl 19.00 Plats: Kryptan i Kista kyrka Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3.

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma 2015

Kallelse till ordinarie stämma 2015 Sid 1/15 2015-03-03 Kallelse till ordinarie stämma 2015 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening, orgnr 716416-8465, kallas härmed till ordinarie stämma 2015 Tid: Onsdagen 2015-03-25 kl

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Heta frågor: fibernät, bergvärme och nyplantering av träd

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 Blåsippsbackens Samfällighetsförening Årsstämma Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 1-3 Kaffe serveras från kl. 18.30 Observera

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Årsstämman är beslutande organ för frågor som rör områdets framtid

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012.

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (1) KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. Tid: Söndagen den 25 mars 2011, kl. 12.00 14.00 (OBS! Sommartid)

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011

Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011 Verksamhetsberättelse Fårdala Samfällighetsförening År 2011 1 Förvaltningsberättelse för Fårdala Samfällighetsförening Verksamhetsåret 2011-01 01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Intäkter 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Medlemsavgifter och övriga bidrag 269 153 348 096 316505 312986 303954 597204 1) Kabel/*Tv-avgifter

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Kallelse till: Årsmöte i Kvartersamfälligheten Rödstenen.

Kallelse till: Årsmöte i Kvartersamfälligheten Rödstenen. Kallelse till: Årsmöte i Kvartersamfälligheten Rödstenen. Styrelsen har härmed nöjet att inbjuda till ordinarie årsstämma i Kvarterssamfälligheten Rödstenen torsdagen den 2 april 2009. Mötet kommer att

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

Stenhagsskolans matsal

Stenhagsskolans matsal 2006-03-21 Sid 1(18) Kallelse till ordinarie stämma 2006 Samtliga medlemmar i Akalladalens kallas härmed till ordinarie stämma 2006. OBS tid och plats! Tid: Torsdagen den 23e mars 2006 kl 18.30 ca 21.30

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2011 Medlemmar Enligt stadgarna är ägare av fastigheterna Mörby 1:145-1:178 och 1:218-1:284

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2014 Samfällighetsföreningen Dragonvreten Vår förening bildades den 20 september 1972.

Läs mer

Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014.

Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014. Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014. 1. Kallelse och dagordning. 2. Förvaltningsberättelse och årsredovisning.. 3. Valberedningens förslag. 4. Proposition och

Läs mer

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Närvarande enligt röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32 2. Fråga

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKGEN NR 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2011 Styrelsen för Brf Mörbyskogen 3 får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 Brf TELLUS 2011-01-01 Brf TELLUS 2011-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2011-01-01 2011-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer