Internetförsäljning av graviditetstester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internetförsäljning av graviditetstester"

Transkript

1 Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds väg 42, Uppsl Telefon/Phone: +46 (0) Fx: +46 (0) Internet: E-mil:

2 1. Smmnfttning Inledning Bkgrund Syfte och mål Legl grund Metod Produktinsmling och vgränsning Grnskning v produktern Resultt Tillverkre Auktoriserd representnt CE-märke och identifieringsnummer till det Anmäld orgnet Bäst före-dtum och lotnummer Märkning med övrig informtion Bruksnvisning Språkkrv Registrerings- och notifieringskrv (nmäln) Slutstser Tillverkre Auktoriserd representnt CE-märke och identifieringsnummer till det Anmäld orgnet Bäst före dtum och lotnummer Märkning med övrig informtion Bruksnvisning Språkkrv Registrerings- och notifieringskrv (nmäln) Uppföljning Referenser Bilg 1 Grnskningsmll Internetförsäljning v grviditetstester - Läkemedelsverket

3 1. Smmnfttning Läkemedelsverket hr tillsynsnsvr för medicinteknisk produkter. Vrje medicinteknisk produkt som sätts ut på den europeisk mrknden måste uppfyll krven i de medicinteknisk direktiven. De regler och krv som återfinns i direktiven hr införlivts i svensk lgstiftning genom lgen (1993:584) om medicinteknisk produkter och de föreskrifter som utfärdts v Läkemedelsverket och Socilstyrelsen med stöd v lgen. Under 2008 initierde Läkemedelsverket en mrkndskontroll som omfttde medicinteknisk produkter för in vitro dignostik, närmre bestämt produktgruppen självtester. Självtester är vsedd tt nvänds v konsumenter i hemmiljö (hemmbruk), till skillnd från tester som nvänds inom hälso- och sjukvården. Exempel på produkter som kn vr självtester är grviditetstester, lktosintolernstester, glutenintolernstester, kolesteroltester etc. Produktgruppen självtester är stor och v den nledningen begränsdes mrkndskontrollen till grviditetstester. Kontrollen inriktdes mot internetförsäljning då Internet är en lättillgänglig käll för konsumenthndel. Fler och fler produkter är tillgänglig vi Internet. Läkemedelsverket tog kontkt med de distributörer och tillverkre som mrkndsför och säljer grviditetstester vi Internet (endst webbsidor på svensk). Produktern begärdes in och grnskdes med hjälp v en utrbetd checklist/grnskningsmll. Målet med mrkndskontrollen vr tt få en överblick över den svensk mrknden för grviditetstester smt tt med hjälp v en utrbetd checklist kontroller: 1. CE-märkningen, 2. informtionen som sk frmgå v märkningen på förpckningen och i bruksnvisningen, 3. tt ll informtion på förpckningen och bruksnvisningen är på svensk och 4. om registrering eller notifiering (nmäln) till Läkemedelsverket genomförts. Målet vr även tt åtgärd eventuell påträffde brister och tt informer om det gällnde regelverket. Läkemedelsverket fnn ett flertl grviditetstester som inte uppfyllde krven i regelverket. Följnde uppmärksmmdes: svårigheten tt identifier den leglt nsvrig tillverkren, tt bruksnvisningen inte vr skriven v tillverkren, tt märkningen på förpckningen oft vr på engelsk och inte på svensk och tt det inte frmgick v produktinformtionen tt testet är ett självtest för hemmbruk. Bruksnvisningen är en viktig del v produkten. I fler fll vr bruksnvisningen skriven v distributören. Distributören mrkndsförde dessutom i mång fll produkten under eget nmn. Dett vr tydligt i de fll där produktnmnet på webbsidn, bruksnvisningen och på förpckningens märkning vr olik. Det är viktigt tt noter tt enligt 2 lg (1993:584) om medicinteknisk produkter, behöver en tillverkre inte vr den som fysiskt producert produkten. Allt dett medförde tt den ursprunglig CE-märkningen vr ogiltig och produkten därmed olglig. I någr fll sttes produkten ut på den svensk mrknden utn tt tillverkren hde genomfört en registrering eller nmäln till Läkemedelsverket. Denn brist vr vnligst hos distributörer som genom tt utför ändringr på produkten tog på sig ett tillverkrnsvr. Krvet är tt tillverkre v Internetförsäljning v grviditetstester - Läkemedelsverket

4 självtester som hr sitt säte i Sverige sk registrer sitt företg och sin produkter hos Läkemedelsverket. Tillverkre som hr sitt säte utnför Sverige och vser tt sätt ut produkten på den svensk mrknden, sk skick in en nmäln till Läkemedelsverket. Av nmäln sk det frmgå tt produkten är registrerd hos myndigheten i något nnt medlemslnd. Projektet vslutdes 2009 och de enskild ärenden kunde vsluts v följnde skäl: mrkndsföring v produkten upphörde eller de påtlde bristern åtgärddes. Smmnfttningsvis kn Läkemedelsverket konstter tt de flest påträffde bristern är orskde v distributörer. Distributörern måste bli mer uppmärksmm på tt CE-märkning v medicinteknisk produkter inklusive medföljnde svensk bruksnvisning är tillverkrens nsvr. Läkemedelsverket vser genom den här typen v mrkndskontroller tt ök kunskpen om det medicinteknisk regelverket. I frmtiden kn Läkemedelsverket även komm tt t kontkt med distributörer och tillverkre v ndr självtester inom produktsegmentet medicinteknisk produkter för in vitro dignostik. Internetförsäljning v grviditetstester - Läkemedelsverket

5 2. Inledning 2.1 Bkgrund Läkemedelsverkets enhet för medicinteknik hr genom tidigre mrkndskontroller funnit tt det förekommer internetförsäljning v självtester som inte uppfyller krven i regelverket. De konkret fllen hr utretts och åtgärder vidtgits. Genom den här mrkndskontrollen vsåg Läkemedelsverket tt bild sig en uppfttning om dess konkret fll vr isolerde händelser eller om problemtiken är mer utbredd. Läkemedelsverket nser generellt inte tt det finns problem med den här typen v produkter. Tillverkre hr dock en skyldighet tt uppfyll de krv som ställs på produkten så tt produkten är säker när den nvänds enligt nvisningrn i bruksnvisningen. Dessutom finns det en risk för en snedvriden konkurrens. Produkter som inte uppfyller krven kn konkurrer ut de produkter som är korrekt CE-märkt. Läkemedelsverkets mål är tt endst säkr produkter sk nå nvändren. 2.2 Syfte och mål Syftet med den här mrkndskontrollen vr tt: grnsk omfttningen v grviditetstester som förekommer på den svensk mrknden och inte uppfyller krven i regelverket, åtgärd eventuell påträffde brister och informer och ge vägledning om vilk krv som ställs på medicinteknisk produkter. 2.3 Legl grund Krven som ställs på medicinteknisk produkter för in vitro dignostik (t.ex. självtester) frmgår v Direktiv 98/79/EG om medicinteknisk produkter för in vitro dignostik. Direktivet hr införlivts i svensk lgstiftning genom Förordning (1993:876) om medicinteknisk produkter, Lg (1993:584) om medicinteknisk produkter och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:7) om medicinteknisk produkter för in vitro dignostik. Lgstiftningen finns tt hitt på Läkemedelsverkets webbsid Läkemedelsverket hr, genom förordningen (1993:876) om medicinteknisk produkter, nsvr tt kontroller tt regelverket efterlevs. 3. Metod 3.1 Produktinsmling och vgränsning Under 2008 initierde Läkemedelsverket en mrkndskontroll som omfttr självtester. Självtester är vsedd tt nvänds v konsumenter i hemmiljö (hemmbruk). Produktgruppen självtester är stor och v den nledningen begränsdes mrkndskontrollen till grviditetstester. Vidre inriktdes kontrollen mot internetförsäljning eftersom fler och fler produkter är tillgänglig vi Internet. Produkter tillgänglig för köp vi Internet identifierdes med hjälp v Internetsökmotorn Google. Endst sidor med svensk text inkluderdes i sökningen eftersom kontrollen skulle täck den svensk Internetförsäljning v grviditetstester - Läkemedelsverket

6 mrknden. De ktörer som identifierdes kontktdes vi brev och Läkemedelsverket begärde tt få ett exemplr v de tester som mrkndsfördes och såldes v respektive ktör. Totlt tog Läkemedelsverket kontkt med 22 distributörer/tillverkre. Blnd dess fnns: 13 svensk distributörer, 4 dnsk distributörer, 4 svensk tillverkre och 1 norsk distributör. Totlt inkom 50 stycken produkter till Läkemedelsverket. All 50 grnskdes enligt en utrbetd checklist (se bilg 1). Produkter som till 100 % vr lik i utseende och märkning uteslöts vid resulttsmmnställningen (viss produkter mrkndsförs v fler distributörer). Dett gör tt resulttet grunds på 35 produkter. 3.2 Grnskning v produktern Läkemedelsverket grnskde följnde krv: 1. tt produkten är korrekt CE-märkt enligt 8 LVFS 2001:7 (Figur 1) Figur 1. På grviditetstester sk det, i när nslutning till CE-märket, finns ett fyrsiffrigt identifieringsnummer till det Anmäld orgnet 2. tt de upplysningr som krävs enligt bilg 1, del B, punkt 8, LVFS 2001:7 medföljer produkten 3. tt de upplysningr som skll lämns i enlighet med bilg 1, del B, punkt 8, LVFS 2001:7 är vfttde på det svensk språket enligt 4 punkt 4, LVFS 2001:7 4. tt tillverkren enligt 7 punkt 1 LVFS 2001:7 genomfört registrering hos Läkemedelsverket eller enligt 7 punkt 5 LVFS 2001:7 nmält (notifiert) till Läkemedelsverket tt produkten hr stts ut på den svensk mrknden. 4. Resultt Smmnställningen grunds på 35 produkter. Av dess 35 sknde 9 produkter en ytterförpckning. Vnligtvis säljs den här typen v produkter förpckde i två lger. Grviditetstestet ligger i en innerförpckning v folietyp som i sin tur ligger i en ytterförpckning/försäljningsförpckning. (Figur 2). Internetförsäljning v grviditetstester - Läkemedelsverket

7 Grviditetstest 0000 Figur 2. Förpckningr för grviditetstester. Oftst är produkten förpckd i en innerförpckning v folietyp som därefter ligger i en ytterförpckning. Bruksnvisningen plcers oftst i ytterförpckningen. I nio fll hr folieförpckningen nvänts som försäljningsförpckning. Dett innebär tt sttistiken för märkning v innerförpckningen bygger på de 26 produkter som även hde en ytterförpckning. 4.1 Tillverkre Enligt bilg 1 punkt 8 LVFS 2001:7 sk vrje produkt åtföljs v de upplysningr som nvändren behöver för tt blnd nnt identifier tillverkren. Nmn och dress till den fysisk eller juridisk person som, enligt 2 Lgen om medicinteknisk produkter, nses vr tillverkre sk frmgå v märkningen och bruksnvisningen. Förekomst v nmn och dress till tillverkre på testerns märkning, grnskdes enligt krven i bilg 1 punkt 8.4() LVFS 2001:7. I någr fll hde distributören utn tillverkrens kännedom modifiert produkten och därmed tgit på sig ett tillverkrnsvr enligt 2 Lgen om medicinteknisk produkter. Produktern vr dock märkt med nmn och dress till originltillverkren. I dess fll tolkdes det som tt märkningen sknde nmn och dress till tillverkren och krvet besvrdes därmed med ett NEJ i checklistn. Andel produkter (%) Tillverkrnmn Tillverkrnmn ytterförpckning innerförpckning Tillverkrnmn bruksnvisning JA NEJ Figur 3. Märknig med nmn och dress till tillverkre Internetförsäljning v grviditetstester - Läkemedelsverket

8 Resulttet blev tt 13 v 35 (37%) produkter sknde märkning med nmn och dress till tillverkre på produktens ytterförpckning och 17 v 26 (65%) sknde nmn till tillverkre på produktens innerförpckning (Figur 3). Av de produkter som på ytterförpckningen sknde nmn och dress till tillverkre, vr bristen i 7 fll v 13 (54%) orskd genom distributörens gernde som stred mot det gällnde regelverket. 4.2 Auktoriserd representnt I de fll där tillverkren hde sitt säte utnför det Europeisk Ekonomisk Smrbetsrådet (EES) och Schweiz, kontrollerdes även märkning med nmn och dress till den uktoriserde representnten. Enligt 7 punkt 2 LVFS 2001:7 sk tillverkre som hr sitt säte utnför EES och Schweiz utse en uktoriserd representnt. Nmn och dress till den uktoriserde representnten sk frmgå v produktmärkningen, ytterförpckningen eller bruksnvisningen. Det är viktigt tt inte förväxl begreppen uktoriserd representnt och distributör som är tillverkrens representnt för t.ex. den svensk/nordisk mrknden. Definitionen v en uktoriserd representnt enligt 2 LVFS 2001:7 är: Auktoriserd representnt: en i gemenskpen etblerd fysisk eller juridisk person som företräder tillverkren och som tillverkren uttryckligen utsett för dett ändmål och som myndigheter och instnser inom gemenskpen kn vänd sig till i stället för till tillverkren i frågor som gäller den senres skyldigheter enligt dess föreskrifter. Av de 35 grnskde produktern hde 11 produkter en tillverkre utnför EES. Av dess 11 vr det en tillverkre som inte hde ngivit sin uktoriserde representnt (Figur 4). 100 Andel produkter (%) JA NEJ 0 Auktoriserd representnt Figur 4. Märkning med nmn och dress till den uktoriserde representnten (gäller endst produkter som hr tillverkre utnför EES och Schweiz, totlt 11 stycken). 4.3 CE-märke och identifieringsnummer till det Anmäld orgnet CE-märke sk finns om möjligt och lämpligt på produkten och på bruksnvisningen. CE-märke sk också finns på försäljningsförpckningen. I när nslutning till CE-märkningen sk identifieringsnumret för det Anmäld orgnet frmgå (Figur 1). Brister i märkningen vd gäller CE-märke på ytterförpckningen påträffdes hos 2 v 35 produkter (6%) (Figur 5). I de fll där produktens design inte möjliggjorde CE-märkning hr viss tillverkre Internetförsäljning v grviditetstester - Läkemedelsverket

9 vlt tt CE-märk innerförpckningen istället för själv produkten. CE-märke på innerförpckningen skndes hos 13 produkter v 26 (50%). CE-märke i bruksnvisningen skndes hos 5 produkter v 35 (14%) (Figur 5). I när nslutning till CE-märket sk identifieringsnumret till det Anmäld orgnet frmgå. Grnskningen visde tt hos 6 produkter v 35 (17%) skndes numret i nslutning till CE-märket på ytterförpckningen (Figur 5). 15 v 26 produkter (58%) sknde det Anmäld orgnets nummer på innerförpckningen. I bruksnvisningen skndes numret hos 5 v 35 produkter (14%). Andel produkter (%) JA NEJ Figur 5. Förekomst v CE-märke och identifieringsnummer till det Anmäld orgnet (AO) 4.4 Bäst före-dtum och lotnummer Märkningen sk innehåll bäst före dtum och lotnummer i nslutning till LOT symbolen. Grnskningen visde tt bäst före dtum och lotnummer skndes på ytterförpckningen hos 4 v 35 produkter (11%) (Figur 6). Däremot vr innerförpckning hos ll produktern märkt med bäst före dtum och lotnummer. Andel produkter (%) JA NEJ Figur 6. Märkning med lotnummer och bäst före dtum Internetförsäljning v grviditetstester - Läkemedelsverket

10 4.5 Märkning med övrig informtion Informtionen om tt produkten är vsedd för nvändning inom vitro dignostik, uppmning (vrning) om tt läs bruksnvisningen innn nvändning, informtion om tt det är ett självtest och nvisningr för förvring sk märks på ytter- och/eller innerförpckningen. Då informtionen skndes på både ytter- och innerförpckningen tolkdes det som en brist och besvrdes med svret NEJ i checklistn. Det visde sig tt 3 v 35 produkter (9%) sknde informtion om vsedd nvändning, 7 v 35 (20%) sknde uppmning (vrning) tt läs bruksnvisningen innn nvändning, 9 v 35 (26%) sknde informtion om tt produkten är ett självtest och 4 v 35 (11%) hde inte ngett hur produkten sk förvrs (Figur 7). Andel produkter (%) JA NEJ Figur 7. Övrig informtion som sk frmgå v märkningen 4.6 Bruksnvisning Krv på informtion som sk frmgå v bruksnvisningen frmgår v bilg 1 punkt 8.7 LVFS 2001:7. Det totl ntlet bruksnvisningr som grnskdes vr 35. Blnd dess vr det 7 (20%) som sknde informtion om vsedd nvändning, 12 (34%) sknde informtion om tt produkten är ett självtest, 5 (14%) informerde inte om tt det krävdes extr utrustning i form v tidtgrur och provuppsmlingskärl för tt nvänd testet, 6 (17%) sknde resulttpresenttion och 4 (11%) sknde informtion om åtgärder vid erhållet svr (Figur 8) JA Andel produkter (%) NEJ Figur 8. Informtion som sk frmgå v bruksnvisningen Internetförsäljning v grviditetstester - Läkemedelsverket

11 4.7 Språkkrv När en medicinteknisk produkt för in vitro dignostik CE-märkts och registrerts i ett medlemslnd sk den h tillträde till hel EES mrknden. Utöver det hr Sverige krv på tt ll märkning och bruksnvisning sk vr vfttde på det svensk språket för de produkter som sk säljs i Sverige. Grnskningen visde tt 10 produkter v 35 (29%) sknde svensk märkning på ytterförpckningen (Figur 9). Innerförpckningen sknde svensk märkning hos 5 v 26 produkter (19%) medn bruksnvisning på svensk skndes i 5 fll v 35 (14%). Andel produkter (%) Svensk språket ytterförpckning Svensk språket innerförpckning Svensk språket bruksnvisning JA NEJ Figur 9. All märkning och bruksnvisning sk vr på svensk för produkter som sätts ut på den svensk mrknden 4.8 Registrerings- och notifieringskrv (nmäln) Enligt 7 LVFS 2001:7 finns det ett krv på registrering eller notifiering v medicinteknisk produkter för in vitro dignostik. Krvet på registrering hos Läkemedelsverket gäller svensk tillverkre eller uktoriserde representnter som hr sitt säte i Sverige. Registreringen är förend med en årsvgift. Krvet på notifiering (nmäln) till Läkemedelsverket gäller tillverkre och uktoriserde representnter som inte hr sitt säte i Sverige men vser tt sätt ut sin produkter på den svensk mrknden. Notifieringen är kostndsfri och utförs genom tt tillverkren eller dess uktoriserde representnt skickr in en nmäln till Läkemedelsverket. Distributören sk inte registrer sig hos Läkemedelsverket. Av nmäln sk det frmgå i vilket lnd produkten är registrerd. Mrkndskontrollen visde tt 15 v 35 produkter inte vr notifierde eller registrerde hos Läkemedelsverket. 5. Slutstser 5.1 Tillverkre Mrkndskontrollen påvisde mång brister i efterlevnden v det medicinteknisk regelverket. Mång distributörer sknde kunskp om tt även förpckning och bruksnvisning är delr v vrn/produkten. Dett medför tt ändringr i märkningen på förpckningen och i bruksnvisningen Internetförsäljning v grviditetstester - Läkemedelsverket

12 nses vr ändringr på produkten och kn därmed påverk en vrs säkerhet. Det råder en bristnde kunskp blnd distributörern om vd som vses med en vr/produkt. Mång distributörer hde vlt tt mrkndsför och sälj testern som sin egn produkter genom tt i mrkndsföringen nvänd eget produktnmn istället för det som tillverkren ngivit. Dett uppmärksmmdes i ett ntl ärenden där produktnmnet som ngivits i bruksnvisningen och på distributörens webbsid inte överrensstämde med nmnet som ngivits på själv produkten. Genom tt distributören märker produkten med eget vrumärke och/eller genom tt en bruksnvisning som distributören skrivit medföljer produkten, signlerr distributören tt produkten hr stts ut på mrknden för dennes räkning. Enligt 2 Lgen om medicinteknisk produkter är den fysisk eller juridisk person som för egen räkning sätter ut produkten på mrknden den som nses vr tillverkre. I prktiken betyder det tt distributören måste gör en ny CE-märkning i sitt eget nmn och som tillverkre nmäl produkten till Läkemedelsverket. Någr distributörer hr påpekt tt tillverkren inte ställer upp på tt utför ändringr i märkningen om inte distributören gör en tillräckligt stor beställning. Av ekonomisk skäl väljer därför distributören tt själv genomför ändringr utn tt förstå tt dett strider mot det gällnde regelverket. 5.2 Auktoriserd representnt Kontrollen uppmärksmmde endst ett fll där produkten hde en tillverkre utnför EES och Schweiz men sknde informtion om den uktoriserde representnten. Denn produkt vr dock enligt tillverkren inte vsedd för den europeisk mrknden och distributören v produkten vr inte medveten om det. Idg är produkten borttgen från den svensk mrknden. 5.3 CE-märke och identifieringsnummer till det Anmäld orgnet Grnskningen visde tt CE-märke på ytterförpckningen fnns i de flest fll. Det skndes på endst 6 % v produkterns ytterförpckningr. Grnskningen visde dock tt det Anmäld orgnets identifieringsnummer som sk stå i nslutning till CE-märket skndes på 17 % v produkterns ytterförpckningr. Identifieringsnummer till det Anmäld orgnet skndes lltså i större utsträckning än själv CE-märket. En möjlig orsk till dett kn vr tt tillverkren hr två vrinter v smm grviditetstest. Den en vrinten är ett självtest där det Anmäld orgnets identifieringsnummer sk frmgå i när nslutning till CE-märket och den ndr vrinten är ett in vitro dignostiskt test som sk nvänds v hälso- och sjukvården. Grviditetstest, som inte är ett självtest, brukr hälso- och sjukvården benämn snbbtest eller på engelsk point of cre test (POCT). POCT grviditetstest (snbbtest) kräver inte grnskning v ett Anmält orgn och därför behöver inte identifieringsnumret till det Anmäld orgnet frmgå i när nslutning till CE-märket. Distributörer är inte lltid medvetn om skillnden melln ett självtest och ett snbbtest. Endst självtester är vsedd för nvändning v konsumenter i hemmiljö. Vidre nges det i 8 LVFS 2001:7 tt själv produkten sk, om det är möjligt och lämpligt, vr CE-märkt. CE-märkning v själv produkten påträffdes i endst ett fll. Tillverkren v denn produkt hr två olik grviditetstester. Den en modellen br CE-märke på själv produkten medn den ndr modellen sknde CE-märke på produkten. Tillverkren förklrde tt produktionen v det CE-märkt testet tillåter en CE-märkning v själv testet eftersom testet sätts ihop mnuellt. Det ndr testet sätts ihop mskinellt vilket försvårr CE-märkningen v själv produkten. De flest grviditetstester sätts ihop mskinellt. Internetförsäljning v grviditetstester - Läkemedelsverket

13 Bruksnvisningrn uppvisde ing större vvikelser när det gäller krvet på CE-märkning. Endst 5 v 35 produkter sknde både CE-märke och identifieringsnummer till det Anmäld orgnet. Det förekom dock ing bruksnvisningr som vr märkt med endst ett CE-märke utn ett identifieringsnummer till det Anmäld orgnet. Dett tyder på tt distributörern vr medvetn om vikten v tt produkten sk bär ett CE-märke smt ett identifieringsnummer till det Anmäld orgnet i när nslutning till CE-märket. Trots det skndes identifieringsnumret på viss förpckningr. 5.4 Bäst före dtum och lotnummer Krvet på märkning med bäst före dtum och lotnummer vr uppfyllt till 100% gällnde märkningen v innerförpckningr. Dock sknde 4 v de 35 grnskde produktern dess uppgifter på ytterförpckningen. Det är viktigt tt lotnummer finns på både inner- och ytterförpckning för tt möjliggör full spårbrhet. 5.5 Märkning med övrig informtion Blnd de krv som ställs på övrig märkning vr den störst bristen vsknd v informtionen om tt grviditetstestet vr ett självtest. Läkemedelsverket hr upplevt tt det råder en bristnde kunskp om vd som vses med ett självtest. Som redn nämnts i vsnitt 4.3, finns det produkter som v hälso- och sjukvården benämns snbbtester eller point of cre tester. Termen snbbtest är inte definierd i direktiv 98/79/EG. Även om ett snbbtest oftst är enkelt tt nvänd och resulttet fås inom 5-15 minuter så är det tillverkren och inte distributören som nger om produkten är vsedd tt nvänds som självtest v konsumenter. Generellt ställs det högre regultorisk krv och konstruktionskrv på självtester än snbbtester och det är tillverkren som nsvrr för tt dess krv uppfylls. Ett snbbtest är inte vsett och inte heller npsst för tt nvänds v konsumenter. Snbbtester är vsedd tt nvänds v hälso- och sjukvården. Orsken till tt snbbtester påträffdes med mrkndsföring mot konsumenter och försäljning vi Internet kn vr distributörens bristnde kunskp om det medicinteknisk regelverket. 5.6 Bruksnvisning Grnskningen v bruksnvisningr identifierde tt den mest frekvent bristen är tt det svensk språkkrvet inte uppfyllts. Slutstser kring det finns under vsnitt Språkkrv Kontrollen uppmärksmmde tt språkkrvet hde missförståtts v mång distributörer. Mång distributörer står själv för översättningen v märkningen och bruksnvisningen till det svensk språket. Det hr vist sig tt distributörern inte är införstådd med tt märkningen och bruksnvisningen är en del v produkten och tt det är tillverkren som bär nsvret för hel produkten, inklusive märkning och bruksnvisning. Språkkrvet vr inte uppfyllt hos en stor ndel produkter gällnde märkning. CE-märkningen tyder på tt produkten är vsedd för den europeisk mrknden medn förpckningens märkning på engelsk tyder på tt produkten enligt tillverkren inte är vsedd tt sätts ut på den svensk mrknden. Distributörern uppfttde tt CE-märket är tillräckligt för tt produkten sk kunn sätts ut på den svensk mrknden men så är inte fllet då märkning på svensk krävs. 5.8 Registrerings- och notifieringskrv (nmäln) Tillverkre v medicinteknisk produkter för in vitro dignostisk, som hr sitt säte utnför Sverige eller dennes uktoriserde representnt, sk nmäl till Läkemedelsverket om produktern kommer tt sätts ut på den svensk mrknden. Mång distributörer vr omedvetn om dett notifieringskrv. Krvet innebär tt en tillverkre som hr sitt säte utnför Sverige och vill sätt ut Internetförsäljning v grviditetstester - Läkemedelsverket

14 en CE-märkt in vitro dignostisk produkt på den svensk mrknden måste informer Läkemedelsverket om tt produkten redn är registrerd i ett nnt medlemslnd. Mång distributörer hr misst tt hos tillverkren kontroller om produkten är vsedd för den svensk mrknden och om notifieringen är genomförd. Trots dett hr viss distributörer vlt tt mrkndsför produktern i Sverige. 6. Uppföljning Projektet vslutdes 2009 och de enskild ärenden kunde vsluts v följnde skäl: Mrkndsföring v produkten upphörde. De påtlde bristern åtgärddes. Generellt vr det distributörern som hde bristnde kunskper om det gällnde medicinteknisk regelverket Läkemedelsverket vser genom den här typen v mrkndskontroller tt ök kunskpen om det medicinteknisk regelverket. I frmtiden kn Läkemedelsverket även komm tt t kontkt med distributörer och tillverkre v ndr typer v självtester inom produktsegmentet medicinteknisk produkter för in vitro dignostik. 7. Referenser Europprlmentets och rådets direktiv 98/79/EG om medicinteknisk produkter för in vitro dignostik Lg (1993:584) om medicinteknisk produkter Förordningen (1993:876) om medicinteknisk produkter Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:7) om medicinteknisk produkter för in vitro dignostik Internetförsäljning v grviditetstester - Läkemedelsverket

15 8. Bilg 1 Grnskningsmll Mrkndskontroll v grviditetstester, våren 2008 Grnskningsmll Dirienummer: Distributör (som LV tgit kontkt med): Sidn 1/3 (CE- märkningen) Distributör som nges på produktförpckningen: Tillverkre: Auktoriserd representnt: Produktnmn: Dtum då produkten inkom till LV: Dtum då grnskningen genomförs: Hndläggre: LVFS Ytterförp. Innerförp. Produkten Bruksnv. Anmärkningr: Slutstser: CE-märkning (8 LVFS 2001:7) Fyrsiffrigt nummer NB: Slutstsen för CE märkning i sin helhet: Internetförsäljning v grviditetstester - Läkemedelsverket

16 Dirienummer: Hndläggre: LVFS Krv Mrkndskontroll v grviditetstester, våren 2008 Produktnmn: Sidn 2/3 (Märkningen) Ytterförp. Innerförp. Produkten Bruksnv. Anmärkningr: Slutstser/bedömning: Märkning (pkt 8.1 och 8.4 bilg 1 LVFS 2001:7) b d e g h j k Tillverkre (nmn + dress) Auktoriserd representnt Produktnmn Stskoden efter symbolen LOT eller serienummer Bäst före dtum Avsedd nvändning (IVD) Förvring Vrningr och försiktighetsåtgärder Självtest (sk frmgå) Gäller ej Gäller ej Svensk språket Slutstser om märkningen i sin helhet: Internetförsäljning v grviditetstester - Läkemedelsverket

17 Dirienummer: Hndläggre: Mrkndskontroll v grviditetstester, våren 2008 Produktnmn: Sidn 3/3 (Bruksnvisningen) LVFS Krv JA/NEJ/? Anmärkning: Slutstser: Märkning, bruksnvisning (pkt 8.7 bilg 1 LVFS 2001:7) d e f g t t u Tillverkre Auktoriserd representnt Produktnmn Avsedd nvändning (IVD) Förvring Vrningr och försiktighetsåtgärder Självtest (sk frmgå) Prestnd som vses i pkt 3 del A bilg 1 LVFS 2001:7 Krv på extr utrustning Typ v prov Förfrnde beskrivning Resultt presenttion Åtgärder vid erhållet svr Dtum för senste revision Slutstser: Internetförsäljning v grviditetstester - Läkemedelsverket

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

0 a. a -Â n 2 p n. beskriver på sedvanligt sätt en a-periodisk utvidgning av f. Nedanför ritas en partialsumma av Fourierserien.

0 a. a -Â n 2 p n. beskriver på sedvanligt sätt en a-periodisk utvidgning av f. Nedanför ritas en partialsumma av Fourierserien. Sinus- och cosinusserier I slutet v kursen där vi skll lös differentilekvtioner på ändlig intervll v typen H, L, behöver vi konstruer Fourierserier med en viss typ v uppförnde i intervllens ändpunkter.

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Tillverkre: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkt v Mercury Mrine, en världsledre i mrin teknik och utombordrtillverkning sedn

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 3. Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 4. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 3. Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 4. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6 Kurs plnering.se NpMC vt005 (5) Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 005 Del I, 0 uppgifter utn miniräknre 4 Del II, 8 uppgifter med miniräknre 6 Förslg på lösningr till uppgifter

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 INNEHALL 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 DATORER Allmänt Digitl dtorer Orgnistion Ordmm Minnesenheten Aritmetisk enheten Styrenheten In/utenheten Avbrott Spräk och proglmm

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999 GENETIK en introduktion v Ingel Crlén 1988 och 1999 Innehållsförteckning Innehåll Sidn Förord 3 Kromosomer 4 DN 4 Muttioner 5 Gregor Mendel 5 Mendels metod 6 Mendelklyvning (monohybrid) 6 Dihybrid klyvning

Läs mer

Granskning av nköp och upphandling

Granskning av nköp och upphandling VALLNTUNA KOMMUN RVISIONN VALLNTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen KLK 20t{ -0t- I 7 Dnr:...,. ;. MISSIV 20 13-12- 18 KOMMUNSTYRLSN Grnskning v nköp och upphndling hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer grnskt

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET UPPSALA UNIVERSITET Mtemtik för språkteknologer (5LN445) Institutionen för lingvistik och filologi VT 2014 Förfttre: Mrco Kuhlmnn 2013 (mindre revision Mts Dhllöf 2014) 6 Formell språk Det mänsklig språket

Läs mer

Så behandlades parodontitskadorna

Så behandlades parodontitskadorna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes prodontitskdorn SAMMANFATTAT I förr numret v Tndläkrtidningen presenterdes fyr ptientfll där du fick terpiplner prolemtänder nteriort om molrer. Här redovisr vi ptient fllen

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

9. Vektorrum (linjära rum)

9. Vektorrum (linjära rum) 9. Vektorrum (linjär rum) 43. Vektorrum (linjärt rum) : definition och xiom 44. Exempel på vektorrum v funktioner. 45. Hur definierr mn subtrktion i ett vektorrum? 46. Underrum 47. Linjärkombintioner,

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Det energieffektiva kylbatteriet

Det energieffektiva kylbatteriet Croline Hglund, Civ.ing. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Energiteknik, Borås, croline.hglund@sp.se Per Fhlén, Prof. Inst. för Instlltionsteknik, CTH, Göteorg, per.fhlen@hvc.chers.se Det

Läs mer

MEDIAFAKTA. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

MEDIAFAKTA. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva PRINT 2014 Husvgn & Cmping är äst knlen i Sverige om mn vill sälj husvgnr och husilr, åde ny och eggnde. HUSVAGN & CAMPING ÄR BÄST I SVERIGE PÅ ATT NÅ DEM SOM SKA KÖPA ETT MOBILT FRITIDSFORDON. SÅ HÄR

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Addition och subtraktion

Addition och subtraktion Sidor i boken 35-39 Addition och subtrktion Vi börjr med lite ritmetik. Heltlsddition innebär ing som helst problem. Här tr vi lämpligen räknedosn till hjälp. Eempel. 3+00+5 = 7 Så länge ll nämnre är lik

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

A Aa G H. Övriga gemensamma direktiv som gäller: Direktivet om maskinsäkerhet 2006/42/EC; Elektromagnetiskt överensstämmelsedirektiv 2004/108/EG

A Aa G H. Övriga gemensamma direktiv som gäller: Direktivet om maskinsäkerhet 2006/42/EC; Elektromagnetiskt överensstämmelsedirektiv 2004/108/EG Försäkrn om överensstämmelse för 30/40/50/60 4-tktre - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper CTH/GU LABORATION MVE6 - / Mtemtisk vetenskper Inledning Integrler Iblnd kn mn inte bestämm integrler exkt utn mn får nöj sig med tt beräkn pproximtioner. T.ex. e x dx kn inte beräkns exkt, eftersom det

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

2015 Mercury Marine. Utombordare Drift Underhåll Installation Garanti Manuell. 25 Jet fyrtaktare

2015 Mercury Marine. Utombordare Drift Underhåll Installation Garanti Manuell. 25 Jet fyrtaktare 2015 Mercury Mrine Utombordre Drift Underhåll Instlltion Grnti Mnuell 25 Jet fyrtktre 8M0112184 815 swe swe Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med

Läs mer

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14 Lyrn DOLF FREDRIKS MUSIKKLASSERS SKOLTIDNING Fyr blir ni! AF i höst? (En ktt som inte lls hr något med tidningen tt gör) Intevju med Emili Årgång 42 08/09 Nr. 3 Relesed 19/02 Klssbyte 4/9 sid 4 Lyrns histori

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu. Försök med vllfröblndningr Av Nill Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsl E-post: Nill.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se Smmnfttning Målsättningen med försöksserien hr vrit tt sök

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplr / Preview SVENSK STANDARD Fstställd 6-05-05 Utgåv 5 Byggndsutformning Bostäder Invändig mått

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

Algebraiska uttryck: Introduktionskurs i matematik. Räknelagar: a = b a. a b. Potenser: 1. = ( n gånger )

Algebraiska uttryck: Introduktionskurs i matematik. Räknelagar: a = b a. a b. Potenser: 1. = ( n gånger ) Intrduktinskurs i mtemtik 1 v 5 Algerisk uttrk: Räknelgr: lgen distriutiv lgr ssitiv lgr kmmuttiv, Ptenser: 1 n L n gånger --------------------------------------- n udd tl, jämnt tl n, n n n 4 4.. ---------------------------------------

Läs mer

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning Mtemtik Bokstvsräkning Du står nu inför en ny kurs i mtemtik, där meningen är tt du sk tillgodogör dig ny teorier, som smtlig leder frm till övningr och uppgifter. Även om du förstått vd teorin sk nvänds

Läs mer

Repetitionsuppgifter i matematik

Repetitionsuppgifter i matematik Lärrprogrmmet Ingång Mtemtik och Lärnde Repetitionsuppgifter i mtemtik Inför vårterminens mtemtikstudier kn det vr r tt repeter grundläggnde räknefärdigheter. Dett mteril innehåller uppgifter inom följnde

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer