89/336/EG; standard EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3"

Transkript

1 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet är din nyckel till ett problemfritt fmiljenöje. Se din Drift- och underhållshndbok för fullständig uppgifter om vd grntin täcker. Uppgifter om den närmste återförsäljren kn hitts på där du hittr ntionskrtor och fullständig kontktinformtion. Hr din motor rätt grntiregistrering? Vr god och kontroller på Kontkt din lokl återförsäljre vid behov. Om CE-märket återfinns i det nedre vänstr hörnet på utombordsmotorns serienummerpltt, gäller följnde meddelnde: Denn utombordsmotor som hr tillverkts v Mercury Mrine, Fond du Lc, WI, USA eller Mrine Power Europe Inc. Prk Industriel, de Petit-Rechin, Belgien, uppfyller krven i följnde direktiv och stndrder, med ändringr: Fritidsbåtdirektiv: 94/25/EG; stndrd ISO 8665, ISO Mskindirektiv: EMC-direktiv: Ptrick C. Mckey 98/37/EG President, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI USA För europeisk förordningr kontkt: 89/336/EG; stndrd EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Product Environmentl Engineering Deprtment, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI USA 2004 Mercury Mrine 8/9.9 & 9.9 Bigfoot 4-tkt K i

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grntiinformtion Grntiöverföring...1 Grntiregistrering för USA och Knd...1 Grntiregistrering för ndr länder än USA och Knd... 1 Mercury Mrine begränsde 2-årsgrnti (Europ)...2 Mercury Mrines begränsde 1-årsgrnti (Konfedertion v självständig stter, Mellnöstern, Afrik) årig begränsd grnti mot korrosion...4 Grntins täckning och undntg...6 Allmän informtion Förrens nsvr...7 Innn du strtr din utombordre...7 Båtens hästkrftseffekt...7 Körning med hög frt och hög effekt...8 Modeller med fjärreglge för utombordre...8 Meddelnde ngående fjärrstyrning...8 Nödstoppskontkt...9 Skydd människor i vttnet...10 Säkerhetsmeddelnde för pssgerre - Pontonbåtr och båtr med däck...10 Körning över vågor och kölvtten...11 Kollision med undervttenshinder...12 Avgser...13 Att välj tillbehör till din utombordre...14 Förslg om båtsäkerhet...14 Anteckning v serienummer...15 Komponentidentifiktion...16 Komponentidentifiering - Bigfoot-modeller...19 Instlltion Instlltion v utombordre Instlltion v btteri modeller med elektrisk strt...21 Btterinslutningr...21 Propellerurvl...21 Trnsport Att bär, förvr och trnsporter utombordren när den hr tgits bort från båten...22 Trnsport v bärbr bränsletnkr...23 Trilertrnsport v båt/utombordre - modeller med Power Tilt...23 Trilertrnsport v båt/utombordre - modeller utn Power Tilt...24 Bränsle och olj Bränslerekommendtioner Fyllning v bränsletnk...25 Rekommenderd motorolj...25 ii

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kontroller motoroljn...26 Funktioner och reglge Rorkultshndtgets funktioner...27 Fjärreglgets funktioner...32 Vrningssystem Power tilt (extrutr.) Inställning v utombordrens driftvinkel Justering v kterspegelvinkel Körning i grunt vtten Tilt utombordren INSTÄLLNING AV TRIMRODRETS Drift Kontrollist före strt Körning vid minusgrder Körning i slt eller förorent vtten...39 Användning v utombordren som hjälpmotor...39 Instruktioner före strt INKÖRNING AV MOTORN Strt v motorn - Modeller med rorkultshndtg Strt v motorn - fjärrstyrd modeller Strt v vrm motor Växling...45 Avstängning v motorn...45 Nödstrt Underhåll Skötsel v utombordren Avgsrening enligt EPA...48 Inspektions- och underhållsschem Sköljning v kylssystemet Demonter och instller övre motorkåp...50 Inspektion v btteri Utvändig skötsel Bränslesystem Fästen för styrlänkstg Korrosionskontrollnod...53 Propellerbyte Byte v säkring - Modeller med elektrisk strt...55 Inspektion och utbyte v tändstift Inspektion v kmxelrem Byte v motorolj...57 Smörjpunkter Växellådssmörjning Kontroll v Power tilt-vätskn Utombordre under vtten iii

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvring Förvring, förberedelser Skydd v yttre utombordskomponenter Skydd v utombordrens invändig komponenter Växellåd...63 Plcering v utombordren för förvring Btteriförvring Felsökning Strtmotorn drr inte runt motorn (modeller med elektrisk strt)...65 Motorn strtr inte Motorn går ojämnt Effektförlust...66 Btteriet håller inte lddningen...66 Servicehjälp för ägren Lokl reprtionsservice Service i ndr områden än där du bor...67 Frågor ngående reservdelr och tillbehör...67 Servicehjälp...67 Mercury Mrines Servicekontor...67 iv

5 Grntiöverföring GARANTIINFORMATION Den begränsde grntin kn överförs till en efterföljnde köpre, men br för den återstående tiden v den begränsde grntin. Dett gäller inte för produkter som nvänts för yrkesbruk. För tt överför grntin till efterföljnde ägre, skick eller fx en kopi v köpebrevet eller köpvtl, den ny ägrens nmn, dress och motorns serienummer till Mercury Mrine's grntiregistreringsvdelning. Mercury Mrine W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fx Under hndläggningen v grntiöverföringen skickr Mercury Mrine en registreringsbekräftelse per post till den ny ägren. Denn tjänst är kostndsfri. Kontkt distributören i lndet där du bor, eller närmst Mercury Mrine servicekontor, ngående produkter som hr inhdlts utnför USA och Knd. Grntiregistrering för USA och Knd 1. Du kn ändr dress när som helst, även under reklmtionstiden, genom tt ring Mercury Mrine eller skick ett brev eller fx med nmn, gmml dress, ny dress och motorns serienummer till Mercury Mrine's grntiregistreringsvdelning. Din återförsäljre kn också behndl denn informtionsändring. Mercury Mrine W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fx OBS! Mercury Mrine och ndr återfösäljre måste upprätthåll listor över mrin produkter som hr sålts inom USA, om säkerhetsåterkllningsmeddelnde under Federl Sfety Act erfordrs. 2. För tt täcks v grntin, måste produkten vr registrerd hos Mercury Mrine. Vid köptillfället sk återförsäljren fyll i grntiregistreringen och genst skick den till Mercury Mrine vi MercNET, e-mil eller post. Vid mottgndet v grntiregistreringen, bokför Mercury Mrine den. 3. Under hndläggningen v grntiregistreringen, skickr Mercury Mrine en registreringsbekräftelse vi post till köpren v produkten. Om denn registreringsbekräftelse inte erhålls inom 30 dgr, vr god kontkt återförsäljren omedelbrt. Grntitäckningen gäller inte förrän produkten är registrerd hos Mercury Mrine. Grntiregistrering för ndr länder än USA och Knd 1. Det är viktigt tt återförsäljren fyller i grntiregisreringskortet helt och skickr det till distributören eller det Mrine Power servicecenter som är nsvrigt för dministreringen v grntiregisrering/reklmtion i ditt område. 2. Grntiregistreringskortet visr nmn, dress, produktmodell och serienummer, inköpsdtum, nvändningstyp och försäljningsdistributörens/återförsäljrens kodnummer, nmn och dress. Distributören/ återförsäljren intygr också tt du är produktens originlinköpre och nvändre. 3. En kopi v grntiregistreringskortet, betäcknd som köprens kopi, MÅSTE ges till dig omedelbrt efter det tt kortet hr fyllts i v fösäljningsdistributören/återfösäljren. Dett kort representerr din fbriksregistreringsidentifiering, och sk sprs för frmtid nvändning vid behov. Om du skulle behöv grntiservice för denn produkt, kn återförsäljren fråg efter ditt grntiregistreringskort för tt bekräft inköpsdtum och för tt nvänd informtionen på kortet för tt förbered reklmtionen. 4. I viss länder utfärdr Mrine Power's servicecenter ett permnent grntiregistreringskort (v plst) inom 30 dgr från mottgndet v fbrikskopin v grntiregistreringskortet från distributören/återföräljren. Om du erhåller ett grntiregistreringskort v plst, kn du ksser köprens kopi som du erhöll från distributören/återförsäljren när du köpte produkten. Fråg distributören/återförsäljren om plstkortsprogrmmet gäller för dig. 1

6 GARANTIINFORMATION VIKTIGT! I viss länder måste registreringslistorn upprätthålls v fbriken och återförsäljren enligt lg. Det är vår önskn tt ALLA produkter sk vr registrerde hos fbriken om vi skulle behöv kontkt dig. Säkerställ tt återförsäljren/distributören fyller i grntiregistreringskortet omedelbrt och skickr fbrikskopin till Mrine Power's interntionell service center i ditt område. 5. Se den interntionell grntin för ytterligre informtion ngående grntiregistreringskortet och dess förhållnde till reklmtionshndläggningen. Mercury Mrine begränsde 2-årsgrnti (Europ) GARANTINS TÄCKNING: Mercury Mrine grnterr tt vrje ny Mercury utombordre, Mriner utombordre, Jet-produkter, Thruster elektrisk trollingmotorer, MerCruiser inombordre och Sterndrive motorprodukter är fri från defekter i mteril och tillverkning under nednstående grntitid. GARANTINS LÄNGD: Denn begränsde grnti ger skydd under två (2) år från produktens först försäljningsdtum till fritidsbåtägre eller från det dtum produkten först togs i bruk, beroende på vilket som inträffr först. Kommersiell nvändre v dess produkter erhåller grntiskydd på två (2) år från först försäljningsdg eller smmnlgt 500 körtimmr, beroende på vilket som inträffr först. Med kommersiellt bruk vses rbete, nställning eller nnn inkomstbringnde verksmhet med produkten under grntitiden, även om produkten endst nvänds tillfälligt för dess ändmål. Reprtion eller byte v delr, eller utfört grntiunderhåll, förlänger inte grntins längd utöver ursprungligt förfllodtum. Återstående grntitid kn överlåts till en nnn fritidsbåtsägre, förutstt tt denne får produkten omregistrerd enligt givn nvisningr. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKALL TRÄDA I KRAFT: Grntiskyddet är br tillgängligt för enskild kunder som inhndlr produkten från en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury Mrine tt distribuer produkten i det lnd där försäljningen skett och endst sedn Mercury Mrines specificerde Inspektion före leverns är vslutd och dokumenterd. Grntiskyddet träder i krft sedn produkten registrerts v den uktoriserde återförsäljren. Oriktig informtion vid grntiregistreringen vd gäller produktens nvändning för fritidsbruk, eller efterföljnde ändring v nvändning från fritidsbruk till kommersiell ändmål (utom om produkten är korrekt omregistrerd) ger Mercury Mrine rätt tt efter eget gottfinnnde upphäv grntin. Det rutinunderhåll som beskrivs i Instruktionsbok för körning och underhåll måste utförs enligt givn nvisningr för tt grntiskyddet skll bibehålls. Mercury Mrine förbehåller sig rätten tt ge grntiskydd bsert på tt underhållet bevisligen utförts korrekt, om den enskilde kunden utfört underhållet. VAD SOM ÅLIGGER MERCURY: Mercurys end skyldighet enligt denn grnti begränss till tt efter eget gottfinnnde reprer en defekt del, byt ut sådn del eller delr mot ny eller v Mercury Mrine godkänd, ombyggd delr, eller tt återbetl inköpskostnden för Mercury-produkten. Mercury förbehåller sig rätten tt ändr eller förbättr sin produkter utn förpliktelse tt utför dess ändringr på tidigre tillverkde produkter. HUR MAN SKAFFAR GARANTISKYDD: Kunden måste ge Mercury rimlig möjlighet tt utför reprtion och rimlig tillgång till produkten för tt kunn utför grntiservice. Vid grntinspråk skll produkten leverers för inspektion till en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury tt utför service på produkten. Om kunden inte kn leverer produkten till sådn återförsäljre måste dett meddels skriftligt till Mercury. Vi kommer därefter tt ombesörj inspektion och utför ll reprtioner som täcks v grntin. I sådnt fll skll kunden betl för kostnder som uppstår för trnsport och/eller restid. Om den service som utförs inte täcks v denn grnti skll kunden betl ll rbets- och mterilkostnder och ndr därmed smmnhängnde kostnder som uppstått vid denn service. Kunden skll inte skick produkten eller delr därv direkt till Mercury, utom på direkt begärn från Mercury. Grntiregistreringskortet är end giltig registreringsidentifiering och måste viss upp för återförsäljren vid begärn om grntiunderhåll. VAD SOM INTE TÄCKS AV DENNA GARANTI: Denn begränsde grnti täcker inte rutinunderhåll, motortrimningr, justeringr, normlt slitge, skd orskd v vårdslöshet, onorml nvändning, körning med propeller eller utväxling som inte gör det möjligt för motorn tt körs vid sitt rekommenderde vrvtlsområde (se Instruktionsbok för körning och underhåll), körning med produkten på sätt som strider mot vd som rekommenders i vsnittet om körning/driftsperiod i Instruktionsbok för körning och underhåll, försummelse, olyck, om produkten vrit under vttenytn, felktig instlltion (korrekt instlltionsspecifiktioner och metoder beskrivs i produktens monteringsnvisningr), felktigt underhåll, nvändning v tillbehör eller del som inte tillverkts eller sålts v oss, jetpumpens impellrr och foder, körning med bränsle, olj eller smörjmedel som är olämplig för produkten (se Instruktionsbok för körning och underhåll), ändringr eller vlägsnnde v delr, eller vtten som kommit in i motorn genom bränsleintg, luftintg eller vgssystem. Används produkten för tävlingskörning eller nnn ktivitet v konkurrenstyp eller körs med undre växelhus v tävlingstyp, (även om tidigre ägre vrit inblndd i dett), upphör grntin tt gäll. 2

7 GARANTIINFORMATION Kostnder som rör upphlning, sjösättning, bogsering, förvring, telefonsmtl, hyr, olägenhet, slipvgifter, försäkringsskydd, morteringr, förlord tid och/eller inkomst, eller nnn typ v indirekt eller tillfällig skdor, täcks inte v denn grnti. Inte heller täcks kostnder som uppstår i smbnd med tt vlägsn och/eller byt ut båtens skiljeväggr eller mteril som kn bli nödvändig för tt komm åt produkten. Ingen person eller instns, inklusive v Mercury Mrine uktoriserde återförsäljre, hr fått rätt v Mercury Mrine tt utlov nnt vd gäller denn produkt än det som nges i denn begränsde grnti. Om ndr grntier eller löften utfärdts kn inte Mercury Mrine hålls nsvrig för dess. För ytterligre informtion i smbnd med vd som täcks och inte täcks v denn grnti ber vi er läs grntiskyddsvsnittet i Instruktionsbok för körning och underhåll (inkludert som referens i denn grntibeskrivning). FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR: ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET, ÄR UTTRYCKLIGEN UNDANTAGNA. I DEN UTSTRÄCKNING DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA INTE KAN BESTRIDAS, ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKLIGA GARANTIN. KOSTNADER I SAMBAND MED INDIREKTA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. I VISSA LÄNDER TILLÅTS INTE OVANNÄMNDA FRISKRIVNINGSKLAUSULER, BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG, SÅ DESSA KANSKE INTE BERÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER. DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER, SOM KAN VARIERA MELLAN OLIKA LÄNDER. Mercury Mrines begränsde 1-årsgrnti (Konfedertion v självständig stter, Mellnöstern, Afrik) GARANTINS TÄCKNING: Mercury Mrine grnterr tt vrje ny Mercury utombordre, Mriner utombordre, Thruster elektrisk trollingmotorer, MerCruiser inombordre och Sterndrive motorprodukter är fri från defekter i mteril och tillverkning under nednstående grntitid. GARANTINS LÄNGD: Denn begränsde grnti ger skydd under ett (1) år från produktens först försäljningsdtum till fritidsbåtägre, eller från det dtum produkten först togs i bruk, beroende på vilket som inträffr först. Kommersiell nvändre v dess produkter erhåller grntiskydd på ett (1) år från först försäljningsdg eller smmnlgt 500 körtimmr, beroende på vilket som inträffr först. Kommersiell nvändning definiers som rbete, nställning eller nnn inkomstbringnde verksmhet, under någon del v grntitiden, även om produkten br nvänds tillfälligt för sådnt syfte. Reprtion eller byte v delr, eller utfört grntiunderhåll, förlänger inte grntins längd utöver ursprungligt förfllodtum. Återstående grntitid kn överlåts till en ny ägre, förutstt tt denne får produkten omregistrerd enligt givn nvisningr. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKALL TRÄDA I KRAFT: Grntiskyddet är br tillgängligt för detljkunder som inhndlr produkten från en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury Mrine tt distribuer produkten i det lnd där försäljningen skett och sedn Mercury Mrines specificerde Inspektion före leverns är vslutd och dokumenterd. Grntiskyddet träder i krft sedn produkten registrerts v den uktoriserde återförsäljren. Oriktig informtion vid grntiregistreringen vd gäller produktens nvändning för fritidsbruk, eller efterföljnde ändring v nvändning från fritidsbruk till kommersiell ändmål (utom om produkten är korrekt omregistrerd) ger Mercury Mrine rätt tt efter eget gottfinnnde upphäv grntin. Det rutinunderhåll som beskrivs i Instruktionsbok för körning och underhåll måste utförs enligt givn nvisningr för tt grntiskyddet skll bibehålls. Mercury Mrine förbehåller sig rätten tt ge grntiskydd bsert på tt underhållet bevisligen utförts korrekt, om kunden utfört underhållet. VAD SOM ÅLIGGER MERCURY: Mercurys end skyldighet enligt denn grnti begränss till tt efter eget gottfinnnde reprer en defekt del, byt ut sådn del eller delr mot ny eller v Mercury Mrine godkänd, ombyggd delr, eller tt återbetl inköpskostnden för Mercury-produkten. Mercury förbehåller sig rätten tt ändr eller förbättr sin produkter utn förpliktelse tt utför liknnde ändringr på tidigre tillverkde produkter. 3

8 GARANTIINFORMATION HUR MAN SKAFFAR GARANTISKYDD: Kunden måste ge Mercury rimlig möjlighet tt utför reprtion och rimlig tillgång till produkten för tt kunn utför grntiservice. Vid grntinspråk skll produkten leverers för inspektion till en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury tt utför service på produkten. Om kunden inte kn leverer produkten till sådn återförsäljre måste dett meddels skriftligt till Mercury. Vi kommer därefter tt ombesörj inspektion och utför ll reprtioner som täcks v grntin. I sådnt fll skll kunden betl för kostnder som uppstår för trnsport och/eller restid. Om den service som utförs inte täcks v denn grnti skll kunden betl ll rbets- och mterilkostnder, och ndr därmed smmnhängnde kostnder som uppstått vid denn service. Kunden skll inte skick produkten eller delr därv direkt till Mercury, utom på direkt begärn från Mercury. Grntiregistreringskortet är end giltig registreringsidentifiering och måste viss upp för återförsäljren vid begärn om grntiservice. VAD SOM INTE TÄCKS AV DENNA GARANTI: Denn begränsde grnti täcker inte rutinunderhåll, motortrimningr, justeringr, normlt slitge, skd orskd v vårdslöshet, onorml nvändning, körning med propeller eller utväxling som inte gör det möjligt för motorn tt körs vid sitt rekommenderde vrvtlsområde (se Instruktionsbok för körning och underhåll), körning med produkten på sätt som strider mot vd som rekommenders i vsnittet om körning/driftsperiod, i Instruktionsbok för körning och underhåll, försummelse, olyck, om produkten vrit under vttenytn, felktig instlltion (korrekt instlltionsspecifiktioner och metoder beskrivs i produktens monteringsnvisningr), felktigt underhåll, nvändning v tillbehör eller del som inte tillverkts eller sålts v oss, jetpumpens impellrr och foder, körning med bränsle, olj eller smörjmedel som är olämplig för produkten (se Instruktionsbok för körning och underhåll), ändringr eller vlägsnnde v delr, eller vtten som kommit in i motorn genom bränsleintg, luftintg eller vgssystem. Används produkten för tävlingskörning eller nnn ktivitet v konkurrenstyp eller körs med undre växelhus v tävlingstyp, (även om tidigre ägre vrit inblndd i dett), upphör grntin tt gäll. Kostnder som rör upphlning, sjösättning, bogsering, förvring, telefonsmtl, hyr, olägenhet, slipvgifter, försäkringsskydd, morteringr, förlord tid och/eller inkomst, eller nnn typ v indirekt eller tillfällig skdor, täcks inte v denn grnti. Inte heller täcks kostnder som uppstår i smbnd med vlägsnnde och/eller utbyte v båtens skiljeväggr eller mteril som kn bli nödvändig för tt komm åt produkten. Ingen person eller instns, inklusive v Mercury Mrine uktoriserde återförsäljre, hr fått rätt v Mercury Mrine tt utlov nnt vd gäller denn produkt än det som nges i denn begränsde grnti. Om ndr grntier eller löften utfärdts kn inte Mercury Mrine hålls nsvrig för dess. För ytterligre informtion i smbnd med vd som täcks och inte täcks v denn grnti ber vi er läs grntiskyddsvsnittet i Instruktionsbok för körning och underhåll, (inkludert som referens i denn grntibeskrivning). FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR: ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET, ÄR UTTRYCKLIGEN UNDANTAGNA. I DEN UTSTRÄCKNING DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA INTE KAN BESTRIDAS, ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKLIGA GARANTIN. KOSTNADER I SAMBAND MED INDIREKTA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. I VISSA LÄNDER TILLÅTS INTE OVANNÄMNDA FRISKRIVNINGSKLAUSULER, BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG, SÅ DESSA KANSKE INTE BERÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER. DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER, SOM KAN VARIERA MELLAN OLIKA LÄNDER. 3-årig begränsd grnti mot korrosion GARANTIN TÄCKER FÖLJANDE: Mercury Mrine grnterr tt vrje ny Mercury, Mriner, Mercury Rcing, Sport Jet, M 2 Jet Drive, Trcker v Mercury Mrine Outbord, MerCruiser inombordr- eller sterndrivemotor (produkt) inte blir obrukbr som ett direkt resultt v korrosion för tidsperioden som nges nedn. TÄCKNINGSTID: Denn begränsde korrosionsgrnti gäller i 3 (tre) år från först försäljningsdtum, eller från först nvändningsdgen, beroende på vilket som inträffr först. Reprtion eller utbyte v delr, eller serviceutförnde under denn period förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Grnti som ej gått ut kn överförs till efterföljnde köpre (icke-kommersiell nvändning) vid ordentlig omregistrering v produkten. 4

9 GARANTIINFORMATION FÖRHÅLLANDEN SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTI N SKA GÄLLA: Grntitäckning är endst tillgänglig för kunder som hndlr hos en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury Mrine för distribution v produkten i det lnd där försäljningen inträffde, och därefter endst när den v Mercury Mrine specificerde inspektionsproceduren före leverns hr genomförts och dokumenterts. Grntin börjr gäll när den uktoriserde återförsäljren genomfört ordentlig produktregistrering. Korrosionförebyggnde nordningr som lists i Drifts- och underhållshndboken måste nvänds på båten, och rutinmässigt underhåll som beskrivs i Driftsoch underhållshndboken måste utförs tidsenligt (inklusive, utn begränsning, utbyte v offernoder, nvändning v rekommenderde smörjmedel och förbättring v repor) för tt bibehåll grntitäckningen. Mercury Mrine förbehåller sig rätten tt gör grntitäckningen beroende v bevis på ordentligt underhåll. VAD MERCURY KOMMER ATT GÖRA Mercurys end nsvr under denn grnti är, efter vårt vl, begränst till reprtion v korroderd del, utbyte v sådn del eller delr med en ny del, eller v Mercury Mrine certifierde återtillverkde delr, eller ersättning v inköpspriset v en Mercury-produkt. Mercury förbehåller sig rätten tt i vrje givet ögonblick förbättr eller förändr produkter utn tt t på sig skyldigheten tt ändr tidigre tillverkde produkter. HUR GARANTITÄCKNING ERHÅLLS: Kunden måste förse Mercury med en rimlig reprtionsmöjlighet och rimlig åtkomst v produkten för grntiservice. Reklmtioner sk utförs genom tt produkten sänds för inspektion till en Mercury-återförsäljre som är uktoriserd för produktservice. Om köpren inte kn leverer produkten till en sådn återförsäljre, måste ett skriftligt meddelnde komm Mercury tillhnd. Vi nordnr då inspektion och eventuell grntitäckt reprtioner. Köpren sk i dett fll stå för ll relterde trnsportkostnder och/eller restid. Om den tillhndhålln servicen inte täcks v grntin, sk köpren stå för ll relterde rbets- och mterilkostnder, och ll ndr kostnder i smbnd med denn service. Köpren sk inte, om så inte erfordrs v Mercury, skick produkten eller dess delr direkt till Mercury. Ett registrert ägrbevis måste viss upp för återförsäljren då grntiservice efterfrågs för tt erhåll grntitäckning. GARANTIN TÄCKER EJ FÖLJANDE: Denn begränsde grnti täcker inte korrosion v elsystemet; korrosion som orskts v skd, korrosion som endst orskr kosmetisk skdor, vnvård eller felktig service; korrosion v tillbehör, instrument, styrsystem, korrosion v fbriksinstllerd jet drive-enhet; skd som orskts v mrin växtlighet; produkt som sålts med en begränsd produktgrnti som gäller mindre än ett år; reservdelr (delr som köpts v kunden); produkter som nvänts för yrkesbruk. Yrkesbruk definiers som rbets- eller nställningsrelterd nvändning v produkten, eller någon nvändning som frmbringr inkomst, under någon del v grntiperioden, även om produkten endst iblnd nvänds i sådnt syfte. Korrosionsskd som orskts v läckström (elnslutningr på lnd, närliggnde båtr, metll under vtten) täcks inte v korrosionsgrntin och sk förebyggs med ett korrosionsskyddsystem, så som Mercury precisionsdelr eller Quicksilver MerCthode-system och/eller glvnisk isoltor. Korrosionsskd som orskts v felktig påstrykning v kopprbserde rötskyddsfärger täcks inte heller v den begränsde grntin. Om rötskydd erfordrs, rekommenders Tri-Butyl-Tin-Adipte (TBTA)-bserd rötskyddsfärg på utombordre och MerCruiser-båttillämpningr. I de områden där TBTA-bserde färger är förbjudn enligt lg, kn kopprbserde fäger nvänds på skrov och kterspegel. Applicer inte färg på utombordren eller en MerCruiser-produkt. Dessutom måste försiktighet ikttgs för tt undvik elektrisk förbindelse melln den grntitäckt produkten och färgen. För MerCruiser-produkter sk ett omålt vstånd på minst38 mm (1.5 in.) lämns runt kterspegelenheten. Se Drifts- och underhållshndboken för ytterligre informtion. För ytterligre informtion om vilk händelser och omständigheter som täcks v grntin, och vilk som inte gör det, se vsnittet Grntitäckning i Drifts- och underhållshndboken, som utgör en referensdel i denn grnti. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR: IMPLICITA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BESTRIDS UTTRYCKLIGEN. I DEN MÅN DE INTE KAN BESTRIDAS, ÄR IMPLICITA GARANTIER TIDSBEGRÄNSADE TILL ATT GÄLLA DEN UTTRYCKLIGA GARANTINS PERIOD UT. DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖLJDSKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. VISSA DELSTATER/LÄNDER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGSKLAUSULER, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG BESKRIVNA OVAN. SOM RESULTAT HÄRAV GÄLLER DE EVENTUELLT INTE FÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN DELSTAT TILL DELSTAT OCH FRÅN LAND TILL LAND. 5

10 Grntins täckning och undntg GARANTIINFORMATION Syftet med dett vsnitt är tt undnröj någr v de vnligre förekommnde missförstånd som gäller grntins omfttning. Följnde informtion förklrr viss typer v tjänster som inte täcks v grntin. De bestämmelser som nges nedn hr inkluderts med hänvisning till den begränsde 3-årsgrntin mot korrosionsproblem, den interntionell begränsde grntin för utombordre smt den begränsde grntin för utombordre i USA och Knd. Kom ihåg tt grntin täcker reprtioner som är nödvändig inom grntiperioden på grund v defekter i mteril och tillverkning. Monteringsfel, olyckor, normlt slitge och ett ntl ndr fktorer som påverkr produkten täcks ej. Grntin är begränsd till defekter i mteril eller tillverkning, men endst när försäljning till konsument sker i ett lnd för vilken distribution uktoriserts v oss. Kontkt den uktoriserde återförsäljren om du hr frågor om grntins omfttning. De svrr gärn på frågor. GENERELLA UNDANTAG FRÅN GARANTIN 1. Mindre justeringr och fininställningr; inklusive kontroll, rengöring eller justering v tändstift, tändningskomponenter, förgsrinställningr, filter, remmr, reglge och kontroll v smörjning som gjorts vid norml service. 2. Fbriksinstllerde jetggregt - Specifik delr som undnts från grntin är: Jetggregtets impeller nd jetggregtets insts som skdts v stötr eller slitge och vttenskdde drivxellger till följd v fel underhåll. 3. Skdor som orskts v försummelse, bristnde underhåll, olyck, onorml körning eller felktig instlltion eller service. 4. Kostnder i smbnd med upphlning, sjösättning, bogsering, vlägsnnde och/eller utbyte v båtens skiljeväggr eller mteril som blir nödvändig för tt komm åt produkten på grund v båtens utformning, ll relterde trnsportkostnder och/eller restid, etc. Rimlig åtkomst måste ges till produkten för grntiservice. Kunden måste leverer produkten till en uktoriserd återförsäljre. 5. Ytterligre service som begärs v kunden, utöver vd som är nödvändigt för tt uppfyll grntiskyddet. 6. Arbete som utförs v nnn än uktoriserd återförsäljre knske täcks under följnde omständigheter: När rbetet utförs i nödfllssitutioner (d.v.s. tt det inte finns någr uktoriserde återförsäljre i området som kn utför det rbete som krävs eller inte hr nläggning för upphlning, etc. och godkännnde hr givits från fbrik tt utför rbetet på denn nläggning). 7. All ersättning för tillfällig skdor och/eller följdskdor (kostnder för förvring, telefon eller hyr v vrje slg, olägenhet eller tidsspilln eller utebliven inkomst) är ägrens skyldighet. 8. Användning v ndr delr än Mercury Precision eller Quicksilver delr när grntireprtioner görs. 9. Olj, smörjmedel eller vätskor som byts till följd v normlt underhåll är kundens nsvr, om inte förlust eller förorening v dess orskts v produktfel som skulle omftts v grntin. 10. Deltgnde i eller förberedelser för tävlingr eller nnn tävlingsbserd ktivitet eller körning med undre växelhus v tävlingstyp. 11. Motorbuller tyder inte nödvändigtvis på llvrlig motorproblem. Om dignos indikerr llvrlig intern motorproblem som skulle kunn orsk hveri sk problemet som ger upphov till bullret åtgärds under grntin. 12. Skdor på undre växelhus och/eller propeller som orskts v stöt mot undervttensföremål nses vr ett riskmoment på sjön. 13. Vtten som tränger in i motorn genom bränsleintg, luftintg eller vgssystem eller sänkning under vttenytn. 14. Fel på delr på grund v brist på kylvtten, genom tt motorn strts när den inte är i vtten, främmnde mteril som sätter igen inloppshål, tt motorn monterts för högt eller uttrimmts för långt. 15. Användning v bränsle och smörjmedel som inte är lämplig för nvändning tillsmmns med eller på produkten. Se vsnittet Underhåll. 16. Vår begränsde grnti gäller ej för skdor på vår produkter som orskts v montering eller nvändning v delr och tillbehör som inte tillverkts eller sålts v oss. Fel, som inte är förbundn med nvändning v delrn eller tillbehören i fråg, täcks v grntin om de i övrigt uppfyller villkoren för den begränsde grntin för produkten i fråg. 6

11 Förrens nsvr ALLMÄN INFORMATION Förren är nsvrig för rätt och säker körning v båten och pssgerrns och llmänhetens säkerhet.. Det rekommenders strkt tt vrje förre läser och förstår hel hndboken innn utombordren ts i bruk. Säkerställ tt minst en extr person ombord hr instruerts i grundern ngående strt och nvändning v utombordren och båthntering om förren inte kn kör båten. Innn du strtr din utombordre Läs hndboken omsorgsfullt. Lär dig hur utombordren hndhs korrekt. Kontkt din återförsäljre om du hr frågor. Genom tt följ instruktionern om säkerhet och körning i denn bok, och tillämp vnligt sjövett, kn mn förebygg skdor på person och båt. Nednstående symboler återfinns i hndboken, och på dekler plcerde på utombordren, för tt fäst din uppmärksmhet på de speciell säkerhetsnvisningr som måste följs.! FARA! FARA - Omedelbr fr, som KOMMER tt resulter i llvrlig personskd eller dödsfll.! VARNING! VARNING - Fr eller frligt tillväggångssätt, som KAN resulter i llvrlig personskd eller dödsfll.! SE UPP! FÖRSIKTIGHET - Fr eller frligt tillväggångssätt, som kn resulter i mindre personskd eller skd på båt eller motor. Båtens hästkrftseffekt! VARNING! Användning v en utombordre som överskrider båtens mxeffekt kn: 1) orsk kontrollförlust v båten 2) plcer för mycket vikt vid kterspegeln vilket ändrr båtens beräknde flytegenskper eller 3) orsk tt båten bryts sönder i synnerhet runt kterspegelområdet. Att ge båten för hög effekt kn resulter i llvrlig personskd, dödsfll eller båtskd. Ge inte din båt för hög effekt och överbelst den inte. De flest båtr hr en erforderlig kpcitetsskylt som vist mx. ccepterd effekt och belstning enligt tillverkren och i enlighet med federl riktlinjer. Kontkt återförsäljren eller båttillverkren, om du är tveksm. U.S. COAST GUARD CAPACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX ob

12 ALLMÄN INFORMATION Körning med hög frt och hög effekt Om din båt är en högvrvig eller högpresternde båt som du inte är helt beknt med, rekommenderr vi tt du ldrig kör den med sin högvrvskpcitet innn du först fått en grundläggnde orienterings- och demonstrtionsåkning med din återförsäljre eller nnn förre som hr erfrenhet v din kombintion båt/ utombordre. För ytterligre informtion, läs Körning med högpresternde båt (Hi-Performnce Bot Opertion) ( ) från din återförsäljre, distributör eller Mercury Mrine. Modeller med fjärreglge för utombordre ob00307 Det till utombordren nslutn fjärreglget måste vr försett med en neutrlstrtbrytre. En sådn skyddsnordning förhindrr motorn från tt strt, även om ett nnt växelläge än NEUTRAL läggs in.! VARNING! Undvik llvrlig personskdor eller dödsfll från sådn oväntd ccelertion vid strt v motorn. Utformningen v denn utombordre kräver tt det fjärreglge som nvänds måste h en inbyggd skyddsnordning som förhindrr strt med ilgd växel. Meddelnde ngående fjärrstyrning ob00308 Styrlänkstget som förbinder styrkbeln med motorn måste fästs med självlåsnde muttrr. Dess självlåsnde muttrr får ldrig byts mot vnlig muttrr (som inte låser) eftersom de skks loss och vibrerr v, vilket frigör länkstget så tt det koppls ur.! VARNING! Om ett styrlänkstg koppls ur kn det resulter i tt båten gör en hel, plötslig, skrp sväng. Denn potentiellt våldsmm ktion kn led till tt pssgerre ksts överbord och utsätts för llvrlig personskdor eller dödsfll. - Självlåsnde muttrr (2) ob00500_01 8

13 Nödstoppskontkt ALLMÄN INFORMATION Syftet med en lin nsluten till nödstoppskontkten är tt motorn stängs v om förren t.ex. ofrivilligt tppr kontrollen över båten och hmnr utom räckhåll från stoppreglget. Utombordre med rorkultshndtg och någr fjärrstyrd modeller är utrustde med sådn nödstoppskontkt. En nödstoppskontkt kn monters seprt - vnligtvis på instrumentbrädn eller vid sidn v förrpltsen. Nödstoppslinn är vnligtvis 122 till 152 cm (4 till 5 feet) lång i utsträckt läge, med en nslutning i en änden för nödstoppskontkten, och en utlösningsnordning i den ndr änden som fästs på förren. Linn är v spirltyp, så tt den blir så kort som möjligt när den inte är utsträckt, och för tt minsk risken tt den trsslr in sig i något nnt föremål. Linns längd i utsträckt läge är bserd på ett rimligt vstånd melln förren och förrpltsen, så tt inte nödstoppet utlöses ovsiktligt om förren skulle vilj rör sig inom det norml förrutrymmet. Linn kn förkorts, om så önsks, genom tt den linds runt förrens hndled eller ben, eller tt mn helt enkelt gör en knut på linn. b - Nödstoppslin b - Nödstoppskontkt ob00310 Läs följnde säkerhetsnvisningr, innn du går vidre. Viktig säkerhetsinformtion: Syftet med en lin nsluten till nödstoppskontkten är tt förren skll kunn stäng v motorn om hn/hon befinner sig för långt bort från förrpltsen för tt nå nödstoppskontkten. En sådn sitution kn uppstå om förren skulle fll överbord, eller förflytt sig tillräckligt långt från förrpltsen. Att slungs bort från förrpltsen, eller fll överbord, inträffr oftre i viss båttyper med låg fribord, som t ex "bss"-båtr, uppblåsbr båtr, "högpresternde" båtr, och lätt, lättmnövrerde fiskebåtr med mnuell rorkult. Att slungs omkring i båten och fll överbord kn också bli resulttet v olämplig förrmetoder, som t ex tt vid plningshstigheter sitt på ryggstödet eller på relingen, tt stå upp, tt sitt på upphöjd fiskebåtsdäck, tt kör i plningshstigheter i vtten som är grunt eller fyllt med llehnd föremål, tt släpp rtt eller rorkult som drr åt ett håll, tt förtär lkohol eller droger, eller tt utför våghlsig mnövrr i hög frt. Då nödstoppskontkten utlöses, stängs motorn omedelbrt v. Men båten fortsätter tt glid ett stycke, llt beroende på den hstighet och den svängrdie som den höll innn nödstoppskontkten utlöstes. Båten kommer dock inte tt utför en full cirkel. Noter tt en båt i rörelse, med eller utn motor igång, kn åsmk llvrlig personskd för den som kommer i vägen. Vi rekommenderr därför strkt tt medföljnde pssgerre informers om strt- och körrutiner, om de skulle bli tvungn tt mnövrer båten i en nödsitution (d.v.s. om förren hr fllit överbord, etc).! VARNING! Skulle förren fll överbord kn risken för llvrlig personskd eller dödsfll genom tt körs över v båten minsks vsevärt, genom tt motorn omedelbrt stängs v. Se därför till tt nödstoppslinns båd ändr är ordentligt nslutn till nödstoppskontkten och till förren.! VARNING! Ovsiktlig utlösning v nödstoppskontkten, och påföljnde krftig nedbromsning, kn orsk llvrlig personskd eller dödsfll. Av det skälet bör förren ldrig lämn förrpltsen utn tt först koppl loss nödstoppslinn från sig själv. 9

14 ALLMÄN INFORMATION Ovsiktlig utlösning v nödstoppskontkten kn inträff. Följden v dett kn orsk någon eller någr v följnde riskmoment: Pssgerre kn ksts mot fören, på grund v det oväntde stoppet - speciellt llvrligt kn det bli för dem som sitter frmtill i båten och kn komm tt ksts över bogen och ev. skds v växelhuset eller propeller. Motorstopp och förlust v styrförmåg i grov sjö, strk strömmr eller krftig vindr. Förlord kontroll vid dockning. Skydd människor i vttnet UNDER BÅTKÖRNING Det är väldigt svårt för en person som står eller flyter i vttnet tt snbbt förflytt sig för tt undvik en närmnde båt, även vid låg hstighet. ob00311 Skt lltid ner och ikttg stor försiktighet närhelst du kör en båt i ett område där människor kn befinn sig i vttnet. När en båt förflytts (i kustfrt) och utombordrens växeldrev är i neutrl position, är vttnets krft tillräcklig för tt propellern sk roter. Denn neutrl propellerrottion kn orsk llvrlig personskd. NÄR BÅTEN STÅR STILL! VARNING! Stnn motorn omedelbrt närhelst en människ i vttnet befinner sig när båten. Det är snnolikt tt människn i vttnet ådrr sig llvrlig skdor om hn/hon kommer i kontkt med propellern, en båt i rörelse, en växellåd i rörelse eller någon nnn nordning som är ordentligt fäst vid en båt eller växellåd i rörelse. Växl utomboren till neutrlt läge och stäng v motorn innn du låter människor simm eller befinn sig i vttnet omkring båten. Säkerhetsmeddelnde för pssgerre - Pontonbåtr och båtr med däck Vr uppmärksm på vr pssgern befinner sig då båten är i rörelse. Låt inte pssgern stå upp eller nvänd ndr säten än de som är vsedd vid körning över tomgångsfrt. Pssgern kn ksts överbord vid en plötslig inbromsning, eftersom en plötslig frtsänkning, som t.ex. tt båten stöter på en krftig våg, etc., en plötslig vrvtlssänkning med gsreglget, eller en tvär gir. Att fll överbord frmtill i båten, melln de båd pontonern, innebär stor risk för tt träffs v utombordren. BÅTAR MED ÖPPET DÄCK FRAM Ingen får någonsin befinn sig på däcket frmför inhägnden då båten rör sig. All pssgerre måste befinn sig bkom den främre inhägnden eller stängslet. Personer som befinner sig på främre däck kn mycket lätt komm tt ksts över bord. Likså kn personer som sitter och dinglr med benen över främre däcket fstn med föttern i en våg och drs ned i vttnet. 10

15 ALLMÄN INFORMATION! VARNING! ob00312 Undvik llvrlig skd eller dödsfll som kn inträff om du fller över bord frmtill på en ponton- eller däcksbåt. Undvik tt vists frmtill i dess båttyper och sitt i sätet medn båten är igång. BÅTAR MED FRONTMONTERADE, UPPHÖJDA FISKESTOLAR Dess upphöjd fiskestolr är inte vsedd tt nvänds då båten körs fortre än tomgångs- eller trollinghstigheter. Sitt br i stolr som är vsedd tt sitt i vid högre hstigheter. Om en båt oväntt och plötsligt sktr in kn pssgerre i en upphöjd stol fll över bord frmför båten. Körning över vågor och kölvtten ob00313 Att kör båten över vågor och kölvtten är en nturlig del v ktiviteten. Om denn ktivitet utförs vid sådn hstighet tt båtens skrov delvis eller helt tvings upp i luften uppstår dock viss risker, speciellt då båten lndr på vttenytn. ob00314 Störst risken är tt båten ändrr körriktning då den lämnr vttenytn. Inträffr dett kn lndningen få båten tt kräng krftigt i ny riktning. En sådn krftig riktningsändring kn få de ombordvrnde tt ksts ur sin säten eller överbord. 11

16 ALLMÄN INFORMATION! VARNING! Undvik llvrlig personskd eller dödsfll från tt ksts omkring i båten, eller ksts överbord då båten lndr efter tt h studst över vågor eller kölvtten. Undvik om möjligt tt hopp över vågor eller kölvtten. Informer pssgerrn om tt lut sig frmåt och ftt tg i reling etc., om båten skulle hopp över ett kölvtten eller en krftig våg. Ett nnt mindre vnligt riskmoment uppstår då båten studsr över vågor eller kölvtten. Om fören på din båt sjunker för djupt medn den är i luften kn den vid vttenkontkten sjunk under vttenytn och befinn sig under denn för ett ögonblick. Dett får båten tt nästn tvärstopp och kn kst pssgerrn okontrollerbrt frmåt. Båten kn också komm tt gir krftigt åt ett håll. Kollision med undervttenshinder SAMMANSTÖTNING MED UNDERVATTENSFÖREMÅL Skt ned och kör försiktigt i grunt vtten eller i vtten där du misstänker tt det kn finns undervttensföremål som utombordren eller båtens botten kn träff. Att h kontroll över båtens frt är viktigst då det gäller tt minsk risken för person- eller slgskdor, som kn inträff om mn kör på ett föremål som flyter på eller under vttenytn. Under dess förhållnden skll båten frmförs med en lägst plningsfrt v 24 till 40 km/h (15 till 25 MPH). ob00315! VARNING! Undvik llvrlig personskdor eller dödsfll från tt hel eller delr v utombordren kommer in i båten efter smmnstötning med föremål som flyter på eller under vttenytn, genom tt h lägst plningsfrt som toppfrt. Smmnstötning med föremål som flyter på eller under vttenytn kn led till ett stort ntl olik situtioner. Viss v dess situtioner kn orsk följnde: Hel eller delr v utombordren kn lossn och komm in i båten. Båten kn helt plötsligt rör sig i en ny riktning. En sådn krftig riktningsändring kn få de ombordvrnde tt ksts ur sin säten eller överbord. En snbb minskning v frten. Dett leder till tt de ombordvrnde ksts frmåt eller t.o.m. ur båten. Slgskdor på utombordren och/eller båten. Kom ihåg tt det viktigste du kn gör för tt minsk personskdor eller slgskdor under en smmnstötning är tt kontroller båtens frt. Båtens frt sk hålls på minst plningsfrt vid körning i vtten där det finns undervttensföremål. Efter smmnstötning med ett undervttensföremål, stopp motorn så snrt som möjligt och undersök om det finns skdde eller lös delr. Om du upptäcker en skd, eller misstänker sådn, skll du lämn in utombordren till en uktoriserd återförsäljre för grundlig inspektion och nödvändig reprtion. Låt också inspekter tt båten inte hr sprickor i skrov-/kterspegel eller vttenläckor. Körning med skdd utombordre kn led till skdor på utombordrens övrig delr och/eller påverk båtens kontroll. Om det blir nödvändigt tt fortsätt körningen skll den görs med krftigt minskd frt. 12

17 ALLMÄN INFORMATION! VARNING! Undvik llvrlig personskdor eller dödsfll som kn inträff om båtens kontroll går förlord. Fortstt körning med krftig slgskd kn led till plötslig komponentproblem i utombordren, med eller utn senre smmnstötningr. Låt inspekter utombordren noggrnt och utför nödvändig reprtioner. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR UTOMBORDARE MED RORKULTSHANDTAG Personer eller lst får inte finns i området direkt frmför utombordren när båten är i rörelse. Vid smmnstötningr med undervttensföremål kn utombordren tilts upp och llvrligt skd personer i dett område. Modeller med klämskruvr: Viss utombordre är försedd med klämskruvr för kterspegelfäste. Det räcker inte med br klämskruvr för tt ordentligt och stdigt säkr utombordren mot kterspegeln. Rätt monterd utombordre omfttr fstbultning v motorn genom kterspegeln. Under Montering - Monter utombordre finns mer utförlig monteringsinformtion.! VARNING! Undvik llvrlig personskdor eller dödsfll genom tt träffs v en utombordre som lossnt. Accelerer inte över tomgångsvrv i vtten med risk för undervttensföremål, om utombordren inte är rätt monterd på kterspegeln. Om ett föremål träffs vid plningsfrt och utombordren inte är ordentligt säkrd i kterspegeln kn utombordren lossn från kterspegeln och lnd i båten. Avgser SE UPP MED KOLOXIDFÖRGIFTNING Koloxid finns i vgser från ll förbränningsmotorer. Dett inkluderr utombordre, sterndrev och inombordsmotorer som driver båtr, smt genertorer som driver olik båttillbehör. Koloxid är en luktfri, färglös och livsfrlig gs som inte ger smk. Tidig tecken på koloxidförgiftning, som inte sk förväxls med sjösjuk eller berusning, omfttr huvudvärk, yrsel, dåsighet och illmående.! VARNING! Undvik tt h motorn igång vid dålig ventiltion. Att utsätts för koloxid i tillräcklig koncentrtion under längre tid kn led till medvetslöshet, hjärnskdor eller dödsfll. GOD VENTILATION Ventiler pssgerrutrymmet, öppn sidoförhängen eller öppn motorluckorn för tt vlägsn ångor. ob00316 DÅLIG VENTILATION Exempel på önskvärd luftströmning genom båten. Under viss körnings- och/eller vindförhållnden kn permnent stängd eller tältduksinstängd kbiner eller förrhytter med otillräcklig ventiltion dr in koloxid. Instller minst en koloxidvrnre i båten. 13

18 ALLMÄN INFORMATION Även om det är gnsk ovnligt kn det ändå inträff, under en vindstill dg, tt pssgerre och/eller personer som bdr i närheten v en förtöjd båt, eller en som hr motorn igång, kn utsätts för frlig koloxidnivåer. MEDAN BÅTEN LIGGER STILLA b - b - Att låt motorn vr igång medn båten ligger förtöjd i ett begränst utrymme. Att förtöj när en nnn båt som hr motorn igång. ob00317 MEDAN BÅTEN RÖR SIG b - b - Att kör båten med förens trimvinkel för hög. Att kör båten med ing främre luckor öppn. ob00318 Att välj tillbehör till din utombordre Äkt Mercury Precision- eller Quicksilver-tillbehör hr speciellt utformts och testts för utombordren i fråg. Dess finns tillgänglig från Mercury Mrine-återförsäljre.! VARNING! Kontroller med din återförsäljre innn du instllerr ett tillbehör. Felktig nvändning v tillbehören, eller nvändning v felktig tillbehör, kn led till llvrlig skdor, dödsfll eller till tt produktern går sönder. Viss tillbehör som inte tillverkts eller sålts v Mercury Mrine hr inte utformts för säker nvändning tillsmmns med utombordren eller utombordrens körsystem. Införskff och läs hndböckern för instlltion, körning och underhåll för ll din vld tillbehör. Förslg om båtsäkerhet För tt kunn njut v tt vr ute på sjön bör du lär dig vilk bestämmelser som gäller, smt bekt följnde: Använd flytväst. H en godkänd flytväst i pssnde storlek för vrje pssgerre ombord (enligt lg) och se till tt de nvänds. Överbelst inte båten. De flest båtr är klssificerde och certifierde för mximl belstningskpciteter (vikt). (Dess finns ngivn på båtens kpcitetspltt). Kontkt din återförsäljre i tveksmm fll. Genomför ll säkerhetskontroller och llt periodiskt underhåll. Följ ett regelbundet schem och se till tt ll reprtioner utförs på ett korrekt sätt. 14

19 ALLMÄN INFORMATION Läs och ikttg ll de lgr och förordningr som gäller till sjöss. All båtägre bör genomgå en kurs i båtsäkerhet. Kurser rrngers i USA v 1) U.S. Cost Gurd Auxiliry, 2) Power Squdron, 3) Röd korset och 4) tillsynsmyndigheten för sjöfrt i din stt. Förfrågningr kn ställs till: "Boting Hotline", telefon eller "Bot U.S. Foundtion", telefon BOAT. Se till tt ll sitter ner ordentligt i båten. Se till tt ingen sitter på någon del v båten som inte är vsedd för dett. Här får ingen sitt under gång: ryggstöd, reling, kter, bog, däck, höjd fiskesäten och/eller ndr roternde fiskesäten; inte heller på sådn plts där plötslig, oväntd ccelertion, plötsligt stopp, oväntd förlust v båtens kontroll eller plötslig båtrörelse kn få pssgerre tt ksts överbord eller inåt i båten. Det är olgligt och omdömeslöst tt vr påverkd v lkohol eller droger vid körning till sjöss. Dessutom nedsätter det ditt omdöme och minskr vsevärt din förmåg tt reger snbbt. Förbered lltid en reservförre. Åtminstone en reservförre bör finns ombord som hr fått informtion om hur mn strtr, kör och hnterr en båt, om den ordinrie förren v någon nledning inte längre kn utför dess sysslor (t.ex. hr fllit överbord). Då pssgerre går ombord. Stäng v motorn innn pssgerre går ombord, stiger v eller befinner sig vid ktern. Att br lägg i neutrlväxeln räcker inte. Vr uppmärksm. Förren v båten är enligt lg skyldig tt håll noggrnn uppsikt (och lyssn ordentligt). Förrens sikt måste därför vr fri, speciellt frmåt. Ing pssgerre, lst eller fisksäten får därför blocker förrens sikt under gång. Kör ldrig direkt bkom en vttenskidåkre, för den händelse tt denne skulle fll. Om din båt exempelvis gör 40 km/tim (25 MPH) så kör du iftt en fllen vttenskidåkre på 5 sek om denne befinner sig 61 m (200 ft.) frmför dig. Se upp för vttenskidåkre som fllit! När du nvänder båten för vttenskidåkning eller dylik verksmhet, se till tt en vttenskidåkre som fllit är på förrsidn v båten när du återvänder för tt hjälp denne. Förren sk lltid håll ett ög på personen i vttnet och ldrig bck upp till denne eller någon nnn person i vttnet. Rpporter olyckor. Förre måste enligt lg nmäl olyckor på rätt blnkett till tillsynsmyndigheten för stten i fråg, när båten är inblndd i viss båtolyckor. Båtolyckor måste rpporters 1) vid dödsfll eller snnolikt dödsfll, 2) vid personskdor som kräver medicinsk behndling utöver först hjälpen, 3) vid skdor på båtr eller nnn egendom där kostnden för skdorn överstiger USD 500 eller 4) båten hr gått helt förlord. Skff hjälp från närmste polismyndighet. Anteckning v serienummer Det är viktigt tt skriv ner dett nummer för frmtid referens. Serinumret sitter på utombordren enligt vd som viss på bilden. XXXXXXXX XXXX XXXX b c - b - c - Serienummer Modellår Modelbeteckning e XX d - e - d ob01144 Tillverkningsår CE-märkning(där så förekommer) 15

20 Komponentidentifiktion STYRBORDSSIDAN VISAS ALLMÄN INFORMATION c b e d f g h i k j ob Huvspärr g - Motorsköljningsplugg b - Frigöringsknpp för gs h - Plugg för växellådsoljenivå c - Rtt för justering v gsfriktionen i - Vttenintg d - e - f - Indiktorhål för vttenpump Oljevtppningsplugg Förinställningsrtt för kterspegelvinkel j - k - Påfyllnings-/vtppningsplugg för växellådsolj Trimroder 16

21 ALLMÄN INFORMATION SEDD FRAMIFRÅN b c d e g f ob Choke/snbb tomgångsrtt e - Strtomkopplre (elektriskt rorkultshndtg) b - Bränsleprimer f - Nödstoppsbrytre c - Oljetryckslmp g - Trim/tilt lägesindiktor d - Bränsleledningsnslutning 17

22 BABORDSSIDAN VISAS ALLMÄN INFORMATION b c d ob b - Frigöringsspk för styrhndtgslås Strtomkopplre (modell med elektriskt rorkultshndtg) c - d - Justerspk för styrfriktion (endst modell med rorkultshndtg) Tiltlåsrtt 18

23 ALLMÄN INFORMATION Komponentidentifiering - Bigfoot-modeller o i n h m l j c b g k d f e Upphängningsbygel i - Kåplås b - Spk för tiltstöd j - Oljevtppningsskruv c - Nivåplugg för växelsmörjmedel k - Power tilt d - Vttenintg l - Kstbygel e - f - g - Påfyllnings-/vtppningsplugg för växelsmörjmedel Anti-ventiltionspltt Plugg för motorspolning m - n - o - Knpp för endst gs Gsreglgets friktionsvred Knpp för Power tilt h - Hål för vttenpumpens skvllerstråle 19

24 Instlltion v utombordre INSTALLATION KRAV PÅ BÅTENS AKTERSPEGELHÖJD 1. Mät kterspegelhöjden på din båt. Båtens botten skll ligg i linje med eller vr inom 25 mm (1 in.) ovnför utombordrens ntiventiltionspltt. - Antiventiltionspltt ob00502 INSTALLATION AV UTOMBORDAREN PÅ AKTERSPEGELN 1. Plcer utombordren på kterspegelns centrumlinje. 2. Dr åt kterspegelklämskruvrn. ob00446 ob För tt undvik tt tpp utombordren överbord skll den fästs genom tt borr två 7,9 mm (5/16 in.) hål genom kterspegeln med nvändning v hålen i kterspegelsklämmorn som mll. Fäst den med två bultr, pltt brickor och låsmuttrr. Använd vttentätt mrinskeppsspärrlck i hålen och runt bultrn så tt instlltionen blir vttentät. 20

25 INSTALLATION b c ob Bultr (2) b - Brickor (2) c - Låsmutter (2) Instlltion v btteri modeller med elektrisk strt MONTERING AV BATTERI Följ btteritillverkrens instruktioner noggrnt. Monter btteriet i båten så tt det inte rör sig, helst i en btterilåd. Se till tt btteriet är utrustt med ett icke-lednde skydd för tt förhindr ovsiktligt kortslutning v btteriets poler. OBS! Utombordre med elstrt måste h btterikblrn nslutn till ett btteri när motorn är i gång. Även om den strts mnuellt, eftersom skd på lddningssystemet kn uppstå. Btterinslutningr ANSLUTNING AV UTOMBORDARENS BATTERIKABLAR 1. Anslut först den röd btterikbeln till det positiv (+) btteriuttget och sedn den svrt btterikbeln till det negtiv (-) btteriuttget. ATT LOSSA UTOMBORDARENS BATTERIKABLAR 1. Loss först den svrt btterikbeln från det negtiv (-) btteriuttget och loss sedn den röd btterikbeln från det positiv (+) btteriuttget. Propellerurvl ob00506 Den propeller som medföljer din utombordre ger bäst totl prestnd under genomsnittlig driftsförhållnden. Alterntiv propellrr finns för specifik båtkrv. Tl med din återförsäljre. 21

26 TRANSPORT Att bär, förvr och trnsporter utombordren när den hr tgits bort från båten 1. Koppl bort bränsleledningen och kör motorn till den stnnr, medn utombordren fortfrnde befinner sig i vttnet. Dett tömmer förgsren på bränsle. Sätt på skyddslocket över bränslenslutningen. ob Skyddslock 2. Lyft bort utombordren och håll den upprätt tills vttnet runnit ut. Håll utombordren i upprätt läge medn den bärs. ob Bär, förflytt eller förvr utombordren endst i upprätt läge eller med rorkultshndtget peknde nedåt. Dess lägen hindrr olj från tt rinn ut ur vevhuset. b ob Upprätt läge b - Rorkultshndtget peknde nedåt 4. Bär, förvr eller trnsporter ldrig utombordren i dess lägen. Motorn kn skds om olj rinner ut ur vevhuset. ob

27 Trnsport v bärbr bränsletnkr TRANSPORT! VARNING! Undvik llvrlig personskd eller dödsfll från bränsle som fttr eld eller exploderr. Följ den bärbr tnkens trnsportnvisningr. Trnsporter bränsletnken i ett väl ventilert utrymme, på vstånd från öppen låg eller gnistor. BRÄNSLETANK MED MANUELL AVLUFTNING 1. Håll bränsletnkens vluftning stängd under trnsport v tnken. Därmed förhindrs bränsle eller ångor från tt läck ut. BRÄNSLETANK MED AUTO-AVLUFTNING ob Koppl loss tnkens seprt slng. Därmed stängs vluftningen och förhindrr tt bränsle eller ångor läcker ut. 2. Sätt på locket, som är fäst i tnken, på bränsleslngens nslutningsrm. Dett skyddr nslutningen från tt ovsiktligt trycks in, vilket nnrs leder till tt bränsle och ångor läcker ut. F b ob Lock, fäst i tnk b - Anslutningsrm Trilertrnsport v båt/utombordre - modeller med Power Tilt Trilertrnsporter din båt med utombordren nedtiltd i vertiklt driftsläge. Om extr mrkfrigång erfordrs, sk utombordren tilts upp med hjälp v en stödnordning för utombordren (extrutr.). Kontkt din lokle återförsäljre för rekommendtioner. Ytterligre frigång kn erfordrs vid korsning v järnväg, uppfrtsvägr och när trilern studsr. 23

28 TRANSPORT ob00324 VIKTIGT! Räkn inte med tt power tilt-systemet eller tiltstödspken bibehåller tillräcklig mrkfrigång för trilertrnsport. Utombordrens tiltstödspk är inte vsedd tt stödj utombordren vid trilertrnsport. Lägg i frmväxeln. Dett förhindrr tt propellern roterr fritt. Trilertrnsport v båt/utombordre - modeller utn Power Tilt Trilertrnsporter båten med utombordren nedtiltd i vertiklt driftsläge. Om extr mrkfrigång erfordrs, sk utombordren tilts upp med hjälp v fästet för körning i grunt vtten/ trilerfäste. Ytterligre frigång kn erfordrs vid korsning v järnväg, uppfrtsvägr och när trilern studsr. VIKTIGT! Tiltlåsspken skll nvänds för tt lås fst utombordren vid trilertrnsport. Dett förhindrr tt utombordren studsr och orskr eventuell skd på utombordren. Lägg i frmväxeln. Dett förhindrr tt propellern roterr fritt. 24

29 Bränslerekommendtioner USA OCH KANADA BRÄNSLE OCH OLJA Använd ett lägst 87-oktnigt, blyfritt fordonsbränsle, v välkänt märke. Likvärdig bränslen för motorfordon, som innehåller rengöringsmedel för bränsleinsprutning, rekommenders för ytterligre, invändigt ökd rengöring. Blyhltigt bränsle rekommenders inte. ÖVRIGA VÄRLDEN Använd ett lägst 90-oktnigt, blyfritt fordonsbränsle, v välkänt märke. Likvärdig bränslen, som innehåller rengöringsmedel för bränsleinsprutning, rekommenders för ytterligre, invändigt ökd motorrengöring. Blyhltigt bränsle kn ccepters om blyfritt bränsle inte finns tillgängligt. ALKOHOL I BRÄNSLET Vi rekommenderr inte nvändning v bensin som innehåller lkohol, eftersom lkoholen kn h negtiv inverkn på bränslesystemet. Generellt gäller dock tt om enbrt bränsle med lkohol finns tillgängligt, får det inte innehåll mer än 10 % etnol eller 5 % metnol, och tt ett vttenvskiljnde filter instllers. Om lkoholhltig bensin nvänds, eller om du misstänker tt bensinen innehåller lkohol, ök inspektioner v bränslesystemet och kontroller visuellt om bränsleläckge eller vvikelser förekommer. Bensin som innehåller lkohol kn orsk följnde problem för din utombordsmotor och bränslesystem: Korrosion v metlldelr. Nedbrytning v plstdelr. Slitge och skd på invändig motordelr. Strt och körsvårigheter. Bränslelås eller brist på bränsle i bensinledningen. En del v dess skdlig resultt uppstår p.g.. tt lkoholhltig bensin hr en tendens tt bsorber fuktighet ur luften, vilket kn resulter i en kombintion v vtten och lkohol som seprerr från bensinen i bränsletnken. Den skdlig inverkn v lkohol är llvrligre med metnol och blir värre med öknde lkoholhlt. Fyllning v bränsletnk! VARNING! Undvik llvrlig personskd eller dödsfll från bränsle som fttr eld eller exploderr. Stäng lltid v motorn, och rök INTE, och tillåt inte öppen låg eller gnistor där du fyller på bränsle. Tnk utomhus och inte i närheten v hett, gnistor och öppen eld. T bort bärbr tnkr från båten före bränslepåfyllning. Stäng lltid v motorn vid tnkning. Fyll inte bränsletnken helt. Lämn cirk 10 % v tnkens volym ofylld. Bränslets volym expnderr i tkt med tt dess tempertur höjs och kn läck under tryck om tnken är helt fylld. PLACERING AV BÄRBAR BRÄNSLETANK I BÅTEN Plcer bränsletnken i båten så tt dess vluftning befinner sig högre än tnkens bränslenivå under norml körning. Rekommenderd motorolj För generellt llvädersbruk rekommenderr vi nvändning v Mercury eller Quicksilver multi-viskositetsolj SAE 10W-30 för 4-tkts utombordre. Om multi-viskositetsoljn SAE 25W-40 föredrs skll Mercury MerCruiser motorolj för 4-tktre eller Quicksilver "Sterndrive & inbord"-motorolj för 4-tktre nvänds. Använd ldrig en 4-tkts motorolj som inte minst motsvrr någon v föjnde API-klsser, eller en kombintion därv: SH, SG, SF, CF-4, CE, CD, CDII. Allvrlig motorskdor kn uppstå om undermålig olj nvänds. 25

30 BRÄNSLE OCH OLJA F C b ob00327 Rekommenderd SAE-viskositet för motorolj - b - Olj med viskositet SAE 25W-40 kn nvänds vid ll temperturer över 4 C (40 F). Olj med viskositet SAE 10W-30 rekommenders för nvändning vid ll temperturer. Kontroller motoroljn VIKTIGT! Fyll inte på för mycket. Se till tt utombordren är i upprätt läge (ej tiltd) när oljn kontrollers. 1. Stäng v motorn. Låt utombordren vr i plnt driftsläge. T bort motorkåpn. 2. T ut oljestickn. Tork v den med en ren trs eller hndduk, och sätt tillbk den helt. 3. Dr ut oljestickn igen och lägg märke till oljenivån. Om oljenivån är låg, t bort påfyllningslocket och fyll på upp till (men inte över) den övre mrkeringen med den rekommenderde oljn. VIKTIGT! Undersök oljn och let efter tecken på nedsmutsning. Olj som är blndd med vtten är något mjölkfärgd. Olj som är blndd med bränsle hr en strk bränslelukt. Låt återförsäljren kontroller motorn om du upptäcker kontminerd olj. 4. Sätt tillbk påfyllningslocket och dr åt ordentligt. b Oljestick b - Oljepåfyllningslock 26

31 FUNKTIONER OCH REGLAGE Rorkultshndtgets funktioner VIKTIGT! Undvik tt flöd motorn - Vrid inte på gshndtget när motorn inte är igång. Om du gör så, spruts bränsle in i motorn och orskr eventuellt tt det blir svårt tt strt motorn pg tt den är flödd. Rorkultshndtg - Hndtget kn tilts 180 för bekväm hntering under trnsport och förvring. ob01153 Rorkultsspärrens vlstningsrm - Tryck in rmen för tt flytt hndtget från ett läge till ett nnt. Rorkultshndtgets låsgvel - Avlägsn låsgveln i toppen på rorkultshndtget för tt lås hndtget i uppläge. Tryck in rorkultsspärrens vlstningsrm för frigör hndtget från den låst positionen

32 FUNKTIONER OCH REGLAGE b - Låsgvel b - Låsmeknism 3273 Strtsnöre - Genom tt dr i strtsnöret drs motorn runt för tt strts. ob01154 Nödstoppskontkt - Se Allmän informtion - Nödstoppskontkt. Motorstoppskontkt - Tryck in för tt stäng v motorn. ob00350 ob01155 Power tiltbrytre - Tryck för tt tilt motorn upp/ner. 28

33 FUNKTIONER OCH REGLAGE Vred för inställning v gsfriktion - Vrid friktionsvredet för tt ställ in och behåll gsen i önskd hstighet. Vrid vredet medurs för tt dr åt friktionen eller vrid det moturs för tt lätt på friktionen b ob b - Lätt på friktionen (moturs) Dr åt friktionen (medurs) Knpp för enbrt gs - Om knppen trycks in medn motorn är i neutrlläge vktivers rorkultshndtgets växlingsreglge. Vridgsreglge - Kontrollerr motorhstighet och växling. ob01162 b - Bck b - Frmåt ob01157 Choke - Dr ut vid strt v kll motor. 29

34 FUNKTIONER OCH REGLAGE Bränsleprimer - Tryck in denn vid strt v kll motor. Se Drift - Strt v motor. ob01158 ob01160 Vrningslmp för lågt oljetryck - Vrnr förren om motorns oljetryck är lågt. När lmpn för lågt oljetryck lyser eller blinkr, går motorn ojämnt och inte fortre än r/min. Elstrtknpp (modeller med elstrt) - Tryck på knppen för tt strt motorn. ob01161! VARNING! ob01150 Undvik eventuell llvrlig personskd eller dödsfll genom tt inte förlor kontrollen över båten. Behåll tillräcklig styrningsfriktion för tt förhindr tt utombordren svänger helt åt ett håll, om rorkultshndtget eller rtten släpps. 30

35 FUNKTIONER OCH REGLAGE Styrfriktionsjustering - Juster denn spk för tt få den önskd styrfriktionen (motstånd) på rorkultshndtget. För spken åt vänster för tt dr åt, eller åt höger för tt loss. b ob b - Dr åt Loss Tiltlåsvred - Låser motorn i fullt tiltläge. ob01174 Trimlägesvred - Förinställning v trimläget. ob01163 Kstbygel (modeller med Power tilt) - Förhindrr tt motorn vrider sig medn den tilts upp. 31

36 FUNKTIONER OCH REGLAGE Fjärreglgets funktioner Din båt kn vr försedd med ett v de fjärreglgen från Mercury Precision eller Quicksilver som viss. Om så inte är fllet, kontkt återförsäljren för en demonstrtion v fjärreglgets funktioner och mnövreringslägen f c d e b c h g d e f b g i i c ob00329 f - b - c - d - e - f - g - h - i - Reglgehndtg - frm, neutrlläge, bck. Utlösre för neutrlläge Trim-/tiltkontkt (extrutr.). - Se Funktioner & Reglge - Power Trim och tilt. Nödstoppskontkt - Se Allmän informtion - Nödstoppskontkt. Nödstoppslin - Se Allmän informtion - Nödstoppskontkt. Justering v gsfriktion - Kåpn på konsolmonterde reglge måste vlägsns för justering. Tändningslås - från, till, strt. Spk för snbbtomgång - Se Körning - Strt motorn. Gsreglgeknpp endst - Se Körning - Strt motorn. Vrningssystem Vrningssystemet på denn motor hr inte något vrningshorn. Istället finns det en oljetryckslmp på motorns frmsid. Om oljetrycket sjunker under 25 kp (3.6 PSI) tänds oljetryckslmpn, motorvktsystemet ktivers och motorns vrvtl begränss till r/min. Motorvktsystemet begränsr också motorns vrvtl vid en rusningssitution på grund v kvittion, propeller utn belstning, och/eller för liten propeller. 32

37 Power tilt (extrutr.) FUNKTIONER OCH REGLAGE Denn utombordre hr ett tiltreglge som klls power tilt. Det gör det möjligt för nvändren tt lätt juster utombordrens läge genom tt tryck på trimkontkten. Utombordren kn tilts ut ur vttnet när motorn är vstängd. Vid låg tomgångshstighet kn utombordren också tilts upp så tt den kn körs i grunt vtten. ANVÄNDNING AV TILT Stäng v motorn och tryck på tiltbrytren till uppläge för tt tilt utombordren. Utombordren tiltr upp tills brytren släpps eller tills den når sitt mximl tiltläge. Modeller med rorkultshndtg hr en kstbygel på båd sidor om utombordren som förhindrr tt utombordren vrider sig när den tilts upp

38 FUNKTIONER OCH REGLAGE Koppl in tiltstödspken genom tt vrid spken nedåt. 2. Sänk utombordren så tt den vilr på tiltstödspken. 3. Koppl ur tiltstödspken genom tt höj upp utombordren från stödspken och lyft vredet. Sänk utombordren Tiltstödspk b - Vred b

39 FUNKTIONER OCH REGLAGE Inställning v utombordrens driftvinkel Utombordrens vertikl driftvinkel justers genom tt ändr tiltförinställningsrttens läge i ett v de tre befintlig justerhålen. Korrekt justering tillåter båten tt uppnå optiml prestnd, stbilitet och minimerr styrnsträngningen. OBS! Se följnde list vid justering v driftvinkeln för utombordren. Tiltförinställningsrtten skll justers så tt utombordren står vinkelrätt mot vttenytn när båten kör med full frt. Dett gör tt båten kn körs prllellt med vttnet. Plcer pssgerre och lst i båten så tt vikten fördels jämnt. b c ob b - c - Alltför mycket vinkel (ktern ner - fören upp) Inte tillräcklig vinkel (ktern upp - fören ner) Vinkeln korrekt justerd (fören en ning upp) Bekt följnde list noggrnt när du justerr utombordrens driftvinkel. Justering v utombordren när båtens kterspegel kn: Sänk fören. Resulter i snbbre plning särskilt med tung lst eller ktertung båt. Allmänt förbättr körningen i gropigt vtten. Ök styrmomentet eller dr åt höger (med norml högerroternde propeller). Alltför mycket kn sänk fören hos viss båtr till en punkt där de börjr plöj med fören i vttnet medn båten plnr. Dett kn resulter i oväntde girr i ender riktningen (klls bogstyrning eller överstyrning) vid försök tt gir eller vid möte med en extr stor våg. 35

40 FUNKTIONER OCH REGLAGE Justering v utombordren bort från båtens kterspegel kn: Lyft fören ut ur vttnet. Allmänt ök toppfrten. Ök frigången över undervttensföremål eller i grunt vtten. Ök styrmomenter eller dr åt vänster vid norml instlltionshöjd (med norml högerroternde propeller). Alltför mycket kn gör tt båten tumlr (studsr) eller orsk tt propellern ventilerr. Justering v kterspegelvinkel 1. Stäng v motorn. Växl utombordren till frmåtläge. Höj motorn till ett v tiltfrigöringslägen. Ändr förinställningsrttens position och sänk utombordren till den förinställd kterspegelvinkeln. 2. Upprep steg nummer ett om kterspegelvinkeln behöver justers ytterligre. b ob Inställningr v kterspegelvinkel b - Tiltfrigöringsläge Körning i grunt vtten Det finns tre (3) lägen för körning i grunt vtten, som gör det möjligt för utombordren tt tilts upp för tt undvik tt slå i botten. 1. Stäng v motorn. Lägg i friläget. Tilt upp utombordren till ett v lägen för körning i grunt vtten. Kontroller tt vtenintget befinner sig under vtten. 2. För tt koppl bort läget för körning i grunt vtten, stäng v motorn och tilt upp utombordren till ett v tiltfrigöringslägen. Sänk försiktigt utombordren till den förinställd kterspegelvinkeln. 36

41 FUNKTIONER OCH REGLAGE b c ob Lägen för körning i grunt vtten b - Tiltfrigöringslägen VIKTIGT! Bck inte med utombordren när du nvänder läge för körning i grunt vtten. Kör i låg frt och se till tt vttenintget hel tiden befinner sig under vttenytn. Tilt utombordren 1. Stäng v motorn. Lägg växeln i frmåtläge. 2. T tg i övre kåpns hndtg och höj utombordren till mximlt läge. 3. Dr ut tiltlåsrtten och flytt den till låsläget. Utombordren kn inte sänks medn tiltlåsrtten står i låst läge. 4. Flytt tiltlåsrtten till olåst läge, för tt sänk motorn. 5. Höj utormbordren till tiltfrigöringsläget och sänk försiktigt utombordren ner till det förinställd trimläget. b c ob b - c - Tiltlåsrtten i låst läge Tiltlåsrtten i olåst läge Tiltområdesindiktor 37

42 FUNKTIONER OCH REGLAGE INSTÄLLNING AV TRIMRODRETS Propellerns styrmoment får båten tt dr åt det en hållet. Dett styrmoment är normlt och beror på tt utombordren inte hr trimmts så tt propellerxeln befinner sig prllellt med vttenytn. Dett styrmoment kn oft kompensers med hjälp v trimrodret. ob00344 OBS! Inställning v trimrodret får mycket liten effekt om motorn hr instllerts med ntikvittionsplttn 50 mm (2 tum) eller mer över båtens botten. Kör båten med norml mrschhstighet och trimmd till önskt läge med riggvinkelpinnen i önskt hål. Sväng åt vänster och höger och kontroller åt vilket håll det är lättst tt sväng. Om trimrodret behöver ställs in lossr mn dess bult och gör små ändringr i tget. Om det går lättre tt sväng åt vänster flyttr mn trimrodrets bkre del åt vänster. Om det går lättre tt sväng åt höger flyttr mn trimrodrets bkre del åt höger. Drg åt bulten och prov på nytt. 38

43 Kontrollist före strt DRIFT Förren är beknt med säker nvigering, fritidsnvändning och drift v båten. En godkänd och lättillgänglig flytnordning med lämplig storlek för vrje person ombord (enligt lg). En ringformd livboj eller en flytnde kudde som är vsedd tt ksts till en människ i vttnet. Känn till båtens mxbelstning. Titt på båtens kpcitetsskylt. Tillräckligt med bränsle. Arrnger pssgerre och belstning i båten så tt vikten är jämnt fördeld och ll sitter i ett ordentligt säte. Berätt för någon vrt du sk och när du beräknr tt komm tillbk. Det är olgligt tt kör en båt under påverkn v lkohol eller mediciner. Känn till vttnet och området du sk kör i; tidvtten, strömmr, snddrev, stenr och ndr fror. Utför inspektionskontrollern iunderhåll - Inspektions- och underhållsschem. Körning vid minusgrder När du nvänder utombordren, eller den är förtöjd, vid minusgrder eller nästn minusgrder, håll den lltid nertiltd så tt växellådn är under vtten. Dett förhindrr tt inneslutet vtten i växellådn fryser, och därmed orskr potentiell skd på vttenpumpen och ndr komponenter. Om det finns risk för isbildning, sk utombordren ts upp och helt tpps från vtten. Om is bilds vid vttennivån i utombordrens drivxelhus, blockerr det vttenflödet till motorn och kn därmed orsk potentiell skd. Körning i slt eller förorent vtten Vi rekommenderr tt du spolr ur motorns invändig vttenknler med färskt vtten efter vrje körning i sltvtten eller förorent vtten. Därmed förhindrs vlgringr tt blocker dess knler. Se Underhåll - Spolning v kylsystemet. Om du lltid hr båten förtöjd i vttnet skll du tänk på tt lltid tilt upp motorn så tt ingen del v växelhuset ligger under vtten när motorn inte nvänds (utom vid temperturer under noll). Tvätt motorns utvändigt och spol vgsutloppet på propellern och växelhuset med färskvtten efter vrje nvändning. Sprut korrosionsskyddet Quicksilver eller Mercury Precision på utvändig metllytor vrje månd. Sprut inte på korrosionskontrollnodern, då dett sätter ned noderns verkningsgrd. Användning v utombordren som hjälpmotor Stäng v motorn och tilt utombordren ut ur vttnet när huvudkrftkälln nvänds, om utombordren nvänds som hjälpmotor. VIKTIGT! Utombordren måste hindrs från tt studs när huvudkrftkälln nvänds för tt driv båten. STUDSANDET KAN SKADA UTOMBORDAREN OCH BÅTENS AKTERSPEGEL. Instruktioner före strt 1. Anslut den seprt bränsleslngen till utombordren. Se till tt nslutningen snäpper på plts. 2. Kontroller motoroljenivån. ob

44 DRIFT ob00555! SE UPP! Strt eller kör ldrig utombordren (inte ens tillfälligt) utn tt vtten cirkulerr genom kylvttenintget i växellådn för tt förhindr skd på vttenpumpen (torrkörning) eller överhettning v motorn. 3. Se till tt kylvttenintget befinner sig under vttenytn. INKÖRNING AV MOTORN! SE UPP! Motorn kn skds llvrligt om inte dess inkörningsrutiner följs. ob Vrier motorns gspådrg under den först körtimmen, men överstig inte 2000 r/min.; (c 1/2-gs). 2. Vrier motorns gspådrg under den ndr körtimmen, men överstig inte 3000 r/min.; (c 3/4-gs). Under denn period skll motorn körs med fullt gspådrg under en minut, vr tionde minut. 3. Under de följnde ått körtimmrn, bör du undvik tt kör ovbrutet med fullt gspådrg mer än fem minuter i tget. Strt v motorn - Modeller med rorkultshndtg Läs Kontrolllist före strt, Särskild driftsinstruktioner och Inkörningsprocedur för motorn i vsnittet Körning, innn du strtr. VIKTIGT! Undvik tt flöd motorn - vrid inte på gshndtget när motorn inte är i gång. Om du gör så, spruts bränsle in i motorn och orskr eventuellt tt det blir svårt tt strt motorn pg tt den är flödd. 1. Öppn bränsletnkens luftventil på mnuellt luftde tnkr. ob

45 DRIFT 2. Kläm pumpblåsn på bränsleledningen fler gånger tills den känns fst. VIKTIGT! För tt undvik tt motorn flöds sk du inte klämmm på pumpblåsn sedn motorn värmts upp. ob Ställ in nödstoppskontkten i "KÖR"-läge. Se Allmän informtion - Nödstoppskontkt. 4. Ställ rorkultshndtgets växelspk i neutrlläge (N). ob Kll motor - Dr ut choken före strt. Tryck in choken sedn motorn strtt. ob Tryck på bränsleprimern två gånger. ob01158 ob01160 VIKTIGT! Utombordre med btterilddningsmöjligheter får inte nvänds med kblrn losskopplde från btteriet. Lddningssystemet kn i nnt fll t skd. 41

46 DRIFT 7. Modeller med mnuell strt - Dr långsmt i strtrepet tills strtmotorn koppls in, och dr sedn snbbt för tt få igång motorn. Låt repet gå tillbk långsmt. Upprep tills motorn strtr. Tryck in choken sedn motorn strtt. ob Rorkulthndtgsmodeller med elstrt - Tryck på strtknppen och strt motorn. Släpp upp knppen när motorn strtr. Kör inte strtmotorn ovbrutet i mer än tio sekunder i tget. Om motorn inte strtr, vänt i 30 sekunder och försök igen. 9. Strt v flödd motor- Om motorn inte vill strt, tryck in "Endst gs"-knppen och vrid gshndtget till full gs. Tryck in choken och försök strt motorn igen. Minsk omedelbrt gsen till tomgång sedn motorn strtt.! VARNING! ob01162 FARA FÖR SNABB ACCELERATION - Minsk motorhstigheten till låg innn du lägger i en växel. Dett kommer tt förhindr en snbb ccelertion, som kn orsk tt pssgerre i båten ksts ur sin säten eller ut ur båten vilket kn orsk personskd eller dödsfll. 10. Se till tt vtten strömmr ut jämnt från vttenpumpens indiktorhål. ob00559 VIKTIGT! Stäng v motorn och kontroller kylrvttenintget för tt se om det är tilltäppt, om inget vtten kommer ut ur vttenpumpens indiktorhål. Om det inte är tilltäppt kn det innebär fel på vttenpumpen eller tilltäppning i kylsystemet. Dess tillstånd medför tt motorn överhetts. Låt en återförsäljre inspekter utombordren. Om motorn körs när den är överhettd, kn det orsk llvrlig skd på motorn. UPPVÄRMNING AV MOTORN Låt motorn värms upp på tomgång i 3 minuter, innn du börjr kör. 42

47 DRIFT Strt v motorn - fjärrstyrd modeller Läs Checklist före strt, särskild driftsinstruktioner och Inkörningsprocedur för motorn i vsnittet Körning. 1. Öppn bränsletnken vluftningsskruv (i påfyllningslocket) på mnuellt ventilerde tnkr. ob Kläm pumpblåsn på bränsleledningen fler gånger tills den känns fst. ob00349 VIKTIGT! För tt undvik tt motorn flöds sk du inte klämmm på pumpblåsn sedn motorn värmts upp. 3. Ställ nödstoppskontkten i "KÖR"-läge. Se Allmän informtion - Nödstoppskontkt. 4. Ställ fjärrreglgehndtget i neutrlläge. ob00350 VIKTIGT! Undvik tt flöd motorn - vid inte på gshndtget när motorn inte är i gång. Om du gör så, spruts bränsle in i motorn och orskr eventuellt tt det blir svårt tt strt motorn pg tt den är flödd. N ob00351 VIKTIGT! Utombordre med btterilddningsmöjligheter får inte nvänds med kblrn losskopplde från btteriet. Lddningssystemet kn i nnt fll t skd. 5. För inte frm den neutrl snbbtomgångsfunktionen på fjärreglget vid först strt. Sedn motorn strtt kn du långsmt ök snbbtomgångsfunktionen för tt ök tomgångshstigheten när motorn värmts upp. Håll vrvtlet under 2000 r/min. 43

48 DRIFT ob00560 OBS! Strt v flödd motor - lyft upp spken för snbb tomgång helt och fortsätt dr runt motorn för tt strt den. 6. Vrid tändnyckeln till "START"-läget och strt motorn. Om motorn är kll, tryck in nyckeln för tt chok motorn medn den drr runt. Om motorn inte strtr inom tio sekunder, vänt i 30 sekunder och försök igen. Om motorn börjr hck, chok den igen (tryck in nyckeln) tills motorn går jämnt. ob Se till tt vtten strömmr ut jämnt från vttenpumpens indiktorhål. ob00559 VIKTIGT! Stäng v motorn och kontroller kylrvttenintget för tt se om det är tilltäppt, om inget vtten kommer ut ur vttenpumpens indiktorhål. Om det inte är tilltäppt kn det innebär fel på vttenpumpen eller tilltäppning i kylsystemet. Dess tillstånd medför tt motorn överhetts. Låt en återförsäljre inspekter utombordren. Om motorn körs när den är överhettd, skds den. UPPVÄRMNING AV MOTORN Låt motorn värms upp på tomgång i 3 minuter, innn du börjr kör. Strt v vrm motor MODELLER MED RORKULTSHANDTAG 1. Dr ut choken. 2. Dr runt motorn med strtrepet eller med den elektrisk strtknppen. 3. Tryck in choken sedn motorn strtt. MODELLER MED FJÄRRREGLAGE 1. Dr runt motorn smtidigt som nyckeln trycks in för tt koppl in chokesolenoiden. 2. Släpp upp nyckeln sedn motorn strtt. 44

49 DRIFT Växling VIKTIGT! Observer följnde: Lägg ldrig i en växel om inte motorn går på tomgång. Lägg inte in bcken när motorn inte är igång. Utombordren hr tre växellägen för körning: Frmåt (F), Neutrl (N), och Bck (R). Modeller med rorkultshndtg - Minsk motorvrvet till tomgång innn du växlr. b c ob (R) Bck c - (F) Frmåt b - (N) Neutrl Modeller med fjärrreglge - När du växlr, stnn lltid i neutrlläge (friläge) och låt motorns vrvtl återgå till tomgång. F N R Lägg lltid i växeln med en snbb rörelse. ob00557 Efter tt du hr lgt i en växel, skjut frm fjärrreglgespken eller vrid på gsen (rorkultshndtg) för tt ök frten. Avstängning v motorn 1. Modeller med fjärreglge - Minsk motorns vrvtl och lägg utombordren i NEUTRAL-läge. Slå v tändningen. ob Modeller med rorkultshndtg - Minsk motorns vrvtl och lägg utombordsmotorns växel i neutrlläge. Tryck in motorns stoppknpp eller vrid tändningsnyckeln till läge "off". 45

50 DRIFT ob00361 Nödstrt Om strtsystemet inte fungerr, nvänd reservstrtsnöret (medföljer) och följ denn procedur.! VARNING! När du nvänder nödstrtrepet för tt strt motorn, fungerr inte skyddsnordningen för strt med ilgd växel. Se till tt du lägger i neutrlväxeln för tt förhindr tt utombordren strtr med ilgd växel. Plötslig oväntd ccelertion kn resulter i llvrlig personskd eller dödsfll. 1. Lägg växeln i neutrlläge. 2. Se till tt nödstoppskontkten befinner sig i körläge. 3. Avlägsn övre kåpn. 4. T bort de tre skruvrn som håller svänghjulskåpn. b - Skruvr till svänghjulskåp (3) b - Strtrepets spärrfunktion i neutrlläge c c - Säkringshållre ob T bort svänghjulskåpn. 6. Modeller med fjärreglge - Kontroller tt tändningsnyckeln står i läge "ON" (på). 46

51 DRIFT! VARNING! Rör inte vid någon tändningskomponent, ledning eller tändstiftskbel när du strtr eller kör motorn, för tt undvik elstöt.! VARNING! Det exponerde svänghjulet kn orsk llvrlig personskd. Håll händer, hår, kläder, verktyg och ndr föremål på vstånd från motorn vid strt och drift. Försök inte sätt tillbk svänghjulskåpn eller motorkåpn när motorn är igång. 7. Se lämplig strtprocedur (kll eller vrm). 8. Plcer strtsnörets knut i svänghjulets hck och vir snöret medurs runt svänghjulet. 9. Dr snbbt i strtsnöret. ob

52 Skötsel v utombordren UNDERHÅLL För tt håll din utombordre i bäst driftsskick är det viktigt tt den får de regelbundn inspektioner och det underhåll som nges i inspektions- och underhållsschemt. Vi betonr vikten v tt underhåll den ordentligt för tt grnter din och din pssgerres säkerhet och för tt den sk behåll sin driftsäkerhet.! VARNING! Åsidostt inspektions- och underhållsservice v din utombordre eller försök tt utför underhåll eller reprtion på din utombordre, om du inte känner till korrekt service- och säkerhetsförfrnden, kn orsk personskd, dödsfll eller produktfel. Anteckn underhåll som utförts i underhållsjournlen i slutet på denn bok. Behåll ll beställningr och kvitton v llt underhållsrbete som utförts. VAL AV RESERVDELAR FÖR UTOMBORDAREN Vi rekommenderr tt originlreservdelr från Mercury Precision eller Quicksilver och äkt smörjmedel nvänds.! VARNING! Om en reservdel v lägre kvlitet än originldelen nvänds, kn dett resulter i personskd, dödsfll eller produktfel. Avgsrening enligt EPA AVGASRENINGSDEKAL En vgsreningsdekl, som nger vgsnivåer och motorspecifiktioner som direkt rör vgsreningen, plcers på motorn vid tillverkningen. b c d e - Tomgångsvrvtl b - Motoreffekt c - Slgvolym, kolv d - Tillverkningsdtum e - Ventilspel (om tillämpligt) f - g - h - i - f g h i ob00366 Motorgruppens nr. Mx. vgsutsläpp för motorgruppen Tändinställningsspecifiktion Rekommendert tändstift och gp ÄGARENS SKYLDIGHET Ägren/förren måste låt utför rutinunderhåll på motorn, för tt håll vgsutsläpp inom ngivn vgsreningsstndrder. 48

53 UNDERHÅLL Ägren/förren får inte modifier motorn på sätt som ändrr dess effekt och inte heller låt vgsnivåern överskrid fstställd fbriksspecifiktioner. Inspektions- och underhållsschem FÖRE VARJE ANVÄNDNING Kontroller motorns oljenivå. Se Bränsle och olj - kontroll och påfyllning v motorolj. Kontroller tt nödstoppskontkten stänger v motorn. Inspekter bränslesystemet visuellt och let efter förslitning eller läckor. Kontroller tt utombordren sitter fst ordentligt på kterspegeln. Kontroller tt styrsystemet inte kärvr eller hr lös komponenter. Modeller med fjärreglge - Kontroller styrlänkstgens fästen visuellt och se till tt de sitter fst ordentligt. Se Fästen för styrlänkstg. Kontroller tt propellerblden inte är skdde. EFTER VARJE ANVÄNDNING Spol utombordrens kylsystem, om du kört i sltvtten eller förorent vtten. Se Spolning v kylsystemet. Tvätt v ll sltvlgringr och spol rent propellerns vgsutlopp och växellådn med sötvtten om du kört i sltvtten. VAR 100:E DRIFTSTIMME ELLER EN GÅNG OM ÅRET, BEROENDE PÅ VILKET SOM INTRÄFFAR FÖRST Smörj ll smörjnipplr. Smörj oftre om du nvänder utombordren i sltvtten. Se Smörjpunkter. Byt motorolj och byt ut oljefiltret. Oljn sk byts oftre när motorn körs under svår förhållnden, t. ex. långvrig trollning. Se Byte v motorolj. Byt ut tändstiften efter de först 100 driftstimmrn eller det först året. Kontroller därefter tändstiften vr 100:e driftstimme eller årligen. Byt ut tändstiften vid behov. Se Inspektion och utbyte v tändstift. Inspekter termostten visuellt och let efter korrosion och trsig fjäder. Kontroller tt termostten stänger helt vid rumstempertur. 1. Kontroller bränsleledningsfilter och let efter föroreningr. Se Bränslesystem. Kontroller korrosionskontrollnodern. Kontroller oftre om du nvänder utombordren i sltvtten. Se Korrosionskontrollnod. Kontroller och juster ventilspelet vid behov. 1. Tpp ur och byt ut växellådsoljn. Se Växellådssmörjning. Kontroller power tilt-vätskn. Se Kontroll v Power tiltvätsk. Smörj splines på drivxeln. 1. Modeller med fjärreglge - Kontroller reglgekbeljusteringrn. 1. Inspekter kmxelremmen. Se Inspektion v kmxelrem. Kontroller tt bultr, muttrr och ndr fästen är åtdrgn. VAR 300:E DRIFTSTIMME ELLER VART TREDJE ÅR Byt ut vttenpumpsimpellern (oftre om överhettning inträffr, eller om du lägger märke till minskt vttentryck). 1. FÖRE LÄNGRE FÖRVARINGSTIDER Se Förvringsprocedur. Se vsnittet Förvring. Sköljning v kylssystemet Skölj de inre vttenknlern på utombordren med sötvtten efter vrje nvändning i slt, förorent, eller grumligt vtten. Dett kommer tt förhindr tt vlgringr nsmls vilket kn täpp till de inre vttenknlern. 1. Dess detljer bör servs v en uktoriserd återförsäljre. 49

54 UNDERHÅLL Använd spolningstillbehör från Mercury Precision eller Quicksilver (eller motsvrnde). VIKTIGT! Motorn måste körs vid sköljning för tt öppn termostten och cirkuler vtten genom vttenknlern.! VARNING! Tg bort propellern vid spolning för tt undvik eventuell personskd. Se Propellerbyte, i det följnde. 1. Avlägsn propellern. Se Propellerbyte. Instller sköljredskpet så tt gummikopprn sitter tätt över kylvttenintget. ob Anslut en vttenslng till spolningstillbehöret. Sätt på vttnet och juster flödet så tt vtten läcker ut runt gummikopprn för tt se till tt motorn får tillräcklig försörjning v kylvtten. 3. Strt motorn och kör den på tomgång i friläge. VIKTIGT! Kör inte motorn på högre vrv än tomgång vid sköljning. ob Juster vttenflödet (vid behov) så tt överskottsvtten fortsätter läck ut runt gummikopprn för tt se till tt motorn får tillräckligt med kylvtten. ob Se till tt vtten strömmr ut jämnt från vttenpumpens indiktorhål. Fortsätt tt spol utombordren i 3 till 5 minuter och övervk noggrnt vttenflödet hel tiden. 6. Stäng v motorn, stäng v vttentillförseln och t bort spolningstillbehöret. Sätt tillbk propellern. Demonter och instller övre motorkåp DEMONTERING 1. Dr ut främre kåplåset. 50

55 UNDERHÅLL 2. Lyft kåpns främre del för tt t loss främre spärren och skjut bkåt för tt gå fri från den bkre kroken. 3. Lyft motorkåpn för tt t bort den. INSTALLATION 1. Sänk ner motorkåpn i läge över motorn. 2. Flytt kåpn bkåt för tt rikt in den bkre kroken. Sedn den bkre kroken hkt fst flyttr du kåpn frmåt och trycker ner kåpns främre del. 3. Tryck in spärren för tt säkr motorkåpn. Inspektion v btteri Btteriet sk kontrollers regelbundet, för tt vr säker på tt det hr tillräcklig kpcitet för tt strt motorn VIKTIGT! Läs de underhålls- och säkerhetsinstruktioner som medföljer btteriet. 1. Stäng v motorn innn btteriet kontrollers. 2. Fyll på vtten vid behov så tt btteriets vätskenivå är den rätt. 3. Se till tt btteriet sitter fst ordentligt. 4. Btterinslutningrn skll hålls ren, väl åtdrgn och rätt kopplde. Positiv till positiv och negtiv till negtiv. 5. Se till tt btteriet är försett med isolernde skärmning, för tt förhindr ovsiktlig kortslutning v btteriets nslutningr. Utvändig skötsel Utombordren är skyddd med en slitstrk bränd emljbeläggning. Rengör och vx regelbundet med rengöringsmedel och vxer för mrin bruk. Bränslesystem! VARNING! Undvik llvrlig personskd eller dödsfll som kn orsks v bensinbrnd eller explosion. Följ ll instruktioner om service v bränslesystemet noggrnt. Stäng lltid v motorn, rök INTE och låt inte heller öppen låg eller gnistor komm i närheten när du utför service på någon del v bränslesystemet. Innn någon del v bränslesystemet får service sk du stnn motorn och koppl bort btteriet. Tpp ur bränslesystemet fullständigt. Använd en godkänd behållre för tt sml upp och förvr bränsle. Tork upp llt spill omedelbrt. Mteril som nvänts för tt t hnd om spill måste kssers i en godkänd behållre. All bränslesystemservice måste utförs i ett välventilert område. Inspekter llt slutfört servicerbete och se till tt det inte finns någr tecken på bränsleläckge. BRÄNSLELEDNINGSINSPEKTION Inspekter bränsleledning och flödre visuellt och let efter sprickor, utbuktningr, läckor, hård delr eller tecken på förslitning eller skd. Bränsleslngen eller flödrknppen måste byts, om något v dess tillstånd påträffs. 51

56 BRÄNSLESLANGSFILTER UNDERHÅLL Inspekter bränsleslngsfiltret. T bort och byt ut filtret, om det verkr förorent. ob01186 VIKTIGT! Let visuellt efter bränsleläckge från filternslutningrn genom tt tryck in flödrknppen tills den känns hård, vilket tvingr in bränsle i filtret. Fästen för styrlänkstg VIKTIGT! Styrlänkstget som nsluter styrkbeln till motorn måste fästs med de fästbeslg för styrlänkstg som levererdes med motorn. Byt ldrig ut styrlänkfästbeslgen mot vnlig bultr och muttrr (icke låsnde) eftersom de rbetr sig loss och vibrerr v vilket frigör styrlänkstget.! VARNING! Om ett styrlänkstg frigörs, kn båten gör en hel, plötslig tvär sväng. Denn potentiellt våldsmm ktion kn orsk tt pssgerre ksts överbord och utsätts för llvrlig personskd eller dödsfll. Sätt ihop styrlänkstget med styrkbeln med brick under nylonlåsmuttern. Dr åt låsmuttern till den bottnr och vrid den sedn tillbk 1/4 vrv. Fäst styrlänkstget vid motorn med bult, brickor, distns och låsmutter. Dr åt bulten/nylonlåsmuttern till det specificerde vridmomentet. 52

57 UNDERHÅLL c d f e b b g ob Bult b - Brick (3) c - Distns d - Nylonlåsmutter e - Styrstgsfäste (motor) f - Styrlänk g - Nylonlåsmutter (dr åt och loss 1/4 vrv) Beskrivning Nm lb-in. lb-ft Nylonlåsmutter 27,1 20 Korrosionskontrollnod Utombordren hr en korrosionskontrollnod monterd på växellådn. En nod hjälper till tt skydd utombordren mot glvnisk korrosion genom tt offr sin metll tt långsmt fräts sönder i stället för utombordrens metller. Anoden behöver regelbunden inspektion, speciellt i sltvtten som påskyndr korrosion. Byt lltid ut noden innn den helt eroderts, för tt bibehåll dett korrosionsskydd. Mål ldrig över och pplicer ej heller en skyddnde beläggning på noden, eftersom dett kommer tt reducer nodens effektivitet. ob

58 UNDERHÅLL Propellerbyte! VARNING! Om propellerxeln vrids runt medn motorn hr växel ilgd, finns möjligheten tt motorn drs runt och strtr. För tt undvik denn typ v ovsiktlig motorstrt och möjlig llvrlig personskd genom tt träffs v en roternde propeller, sk du lltid plcer utombordren i neutrlläget och t loss tändstiftskblrn när du utför service på propellern. 1. Koppl loss tändstiftskbeln för tt undvik tt motorn strtr. 2. Lägg i friläget (N). ob00375 N b ob00351 c ob Bck c - Frmåt b - Neutrl 3. Rät ut och t bort sxsprinten. 4. Plcer en träkloss melln växellådn och propellern för tt håll fst propellern och tg bort propellermuttern. 5. Dr propellern rkt v från xeln. Om propellern sitter fst på xeln och inte kn ts loss, låt då en uktoriserd återförsäljre t bort propellern. VIKTIGT! Stryk på ett lger v det rekommenderde smörjmedlet på hel propellerxeln vid rekommenderde underhållsintervller och även vrje gång propellern vlägsns, för tt förhindr tt tt propellernvet korroderr och fstnr på propellerxeln (speciellt i sltvtten). 6. Täck propellerxeln med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts Anti-Corrosion Grese eller 2-4-C med Teflon. ob Instller främre tryckbrick, propeller, bkre trycknv och propellermutter på xeln. 54

59 UNDERHÅLL 8. Plcer en träkloss melln växellådn och propellern för tt hindr tt den vrider sig och dr åt propellermuttern. Säkr propellermuttern till xeln med en sxsprint. b c d e ob Sxsprint d - Propeller b - Propellermutter e - Främre tryckbrick c - Bkre tryckbrick Byte v säkring - Modeller med elektrisk strt VIKTIGT! H lltid extr 20 A säkringr till hnds. Den elektrisk strtkretsen är skyddd mot överbelstning v en 20 A säkring. Om en säkring hr gått, sk du försök hitt och rätt till orsken till överbelstningen. Om du inte hittr orsken, kn säkringen gå igen. b ob Reservsäkring b - Kretsskyddnde säkring 1. Öppn säkringshållren och titt på det silverfärgde bndet inne i säkringen. Om bndet är trsigt, byter du ut säkringen. Byt ut säkringen mot en med smm mpereklssificering. 55

60 UNDERHÅLL b ob01185 Identifiering v trsig säkring - Fungernde säkring b - Trsig säkring Inspektion och utbyte v tändstift! VARNING! Undvik llvrlig skd och dödsfll från bränder eller explosioner som orskts v skdde tändstiftshttr. Skdde tändstiftshttr kn vge gnistor. Gnistor kn ntänd bränsleångor under motorkåpn. För tt undvik tt skd tändstiftshttrn, nvänd inte någr vss föremål eller metllverktyg så som tång, skruvmejsel, o.s.v., för tt vlägsn dem. 1. Avlägsn tändstiftledningrn. Vrid gummihttrn något och dr v dem. ob T bort tändstiften för inspektion. Byt ut tändstiftet, om elektroden är sliten eller om isoltorn är ojämn, sprucken, trsig, hr blåsig yt eller är förorend. ob Ställ in tändstiftets elektrodvstånd. SeAllmän informtion - Specifiktioner. ob Rens lltid bort smuts från tändstiftssäten, innn du instllerr tändstiften. Instller stiften med fingrrn, och dr åt 1/4 vrv eller till27 Nm (20 lb. ft.). 56

61 UNDERHÅLL Inspektion v kmxelrem 1. Inspekter kmxelremmen och låt en uktoriserd återförsäljre byt ut den om något v följnde tillstånd observers.. Sprickor på remmens bksid eller i remkuggrns underdel. b. Krftig förslitning vid kuggrns rötter. c. Gummidelen svälld v olj. d. Remmens ytor är uppruggde. e. Tecken på tt remmens knter eller yttre ytor är slitn. Byte v motorolj MOTOROLJEVOLYM 800 ml (27.0 fl. oz.). PROCEDUR FÖR OLJEBYTE 1. Lås utombordren i helt upptiltt läge. 2. Positioner utombordren så tt vtppningshålet pekr nedåt. ob Avlägsn vtppningspluggen och tpp ut motoroljn i ett lämpligt kärl. 4. SÄtt tillfälligt tillbk vtppningspluggen, sedn den först oljn hr tppts ur. Loss tiltlåset och sänk utombordren. Vänt en minut för tt låt återstående olj, som vr innesluten i motorn, rinn tillbk till vtppningen. Fäll upp utombordren till fullt tiltläge och tpp ur den resternde oljn. 5. Smörj tätningen på vtppningspluggen med olj och sätt tillbk den. PÅFYLLNING AV OLJA ob00590 VIKTIGT! Fyll inte på för mycket. Se till tt utombordren är upprätt (inte tiltd) när du kontrollerr oljn. 1. T bort oljepåfyllningslocket och fyll på med 800 ml (27.0 fl. oz.) olj. Sätt på oljepåfyllningslocket. 57

62 UNDERHÅLL ob Låt motorn gå på tomgång i fem minuter och let efter läckor. Stäng v motorn kontroller oljenivån på oljestickn. Fyll vid behov på olj. Smörjpunkter 1. Smörj följnde med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts 2-4-C med Teflon eller Specil Lubricnt 101. Styrsdel - smörjnippel. Akterspegelns klämskruvr - smörj gängorn. Tiltslng - smörjnipplr. c b ob Tiltslngens smörjnippel c - Akterspegelns klämskruvr b - Styrsdel smörjnippel Smörj gs- och växelkblrn, rörlig delr, pivotpltser och växelspärr. 58

63 UNDERHÅLL b - Gs-/växelkblr b - Växelspärr ob01188 Styrkbel smörjnippel (extrutr.) - vrid rtten för tt helt dr in styrkbelns ände i utombordrens tiltslng. Smörj genom nippeln. b - b - Styrkbelns smörjnippel Styrkbelände ob00595! VARNING! Styrkbelns ände måste vr helt indrgen i utombordrens tiltslng innn smörjmedel tillsätts. Om du lägger på smörjmedel på styrkbeln när den är helt utdrgen kn det orsk tt styrkbeln låses hydruliskt. En hydruliskt låst styrkbel orskr förlust v styrkontroll, och kn eventuellt resulter i llvrlig personskd eller dödsfll. 2. Smörj följnde med tunn olj Styrlänkstgens leder - smörj punktern. ob Styrlänkstgets leder 59

64 UNDERHÅLL 3. Smörj följnde med Quicksilver eller Mercury Precision Lubricnts Anti-Corrosion Grese eller 2-4-C med Teflon. Propellerxel - Se Propellerbyte för vlägsnnde och instlltion v propellern. Täck hel propellerxeln med smörjmedel för tt förhindr tt propellernvet korroderr fst i xeln. Växellådssmörjning ob00585 När du fyller på eller byter växellådsolj skll du visuellt kontroller om det finns vtten i oljn. Om du hittr vtten kn det h sjunkit till botten och kommer tt rinn ut före smörjmedlet, eller också kn det vr uppblndt med smörjmedlet, vilket ger dett ett mjölkfärgt utseende. Låt din återförsäljre kontroller växellådn om du upptäcker vtten. Vtten i smörjmedlet kn resulter i för tidigt lgerfel, eller också förvndls vttnet till is vid minusgrder, och kommer tt skd växellådn. T bort påfyllnings-/vtppningspluggen och undersök den mgnetisk änden och let efter metllprtiklr. En liten mängd metllspån eller fin metllprtiklr indikerr norml växellådsförslitning. Alltför mycket metllspån eller större prtiklr (flisor) kn indiker onorml växellådsförslitning och bör kontrollers v en uktoriserd återförsäljre. TÖMNING AV VÄXELLÅDAN 1. Plcer utombordren i vertiklt körläge. 2. Plcer ett vtppningskärl under utombordren. 3. Tg bort vluftningsplugg och påfyllnings-/vtppningsplugg och tpp ur oljn. b ob Avluftningsplugg b - Påfyllnings-/vtppningsplugg VÄXELLÅDSOLJEVOLYM Växellåd för stndrdmodeller: Cirk 320 ml (10.8 fl. oz.). Växellåd för Bigfoot-modeller: Cirk 370 ml (12.5 fl. oz.). 60

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkt v Mercury Mrine, en världsledre i mrin teknik och utombordrtillverkning sedn

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

Marine Power Europe, Inc. Parc Industriel de Petit-Rechain B-2800 Verviers - Belgien,

Marine Power Europe, Inc. Parc Industriel de Petit-Rechain B-2800 Verviers - Belgien, Välkommen omord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för äst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din nyckel

Läs mer

A Aa G H. Övriga gemensamma direktiv som gäller: Direktivet om maskinsäkerhet 2006/42/EC; Elektromagnetiskt överensstämmelsedirektiv 2004/108/EG

A Aa G H. Övriga gemensamma direktiv som gäller: Direktivet om maskinsäkerhet 2006/42/EC; Elektromagnetiskt överensstämmelsedirektiv 2004/108/EG Försäkrn om överensstämmelse för 30/40/50/60 4-tktre - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Tillverkre: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI

Läs mer

2015 Mercury Marine. Utombordare Drift Underhåll Installation Garanti Manuell. 25 Jet fyrtaktare

2015 Mercury Marine. Utombordare Drift Underhåll Installation Garanti Manuell. 25 Jet fyrtaktare 2015 Mercury Mrine Utombordre Drift Underhåll Instlltion Grnti Mnuell 25 Jet fyrtktre 8M0112184 815 swe swe Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Direktivet om maskinsäkerhet

Direktivet om maskinsäkerhet Välkommen ombord! Korrekt vård och korrekt underhåll är viktiga delar som behövs för att din Mercury produkt ska fungera på toppeffekt och för att du ska få ut maximala prestanda och maximal ekonomi. Det

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt att rätt försiktighet och underhållsåtgärder antas för att din Mercury-produkt ska kunna användas med högsta effektivitet för bästa prestanda och ekonomi. Det bifogade

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Om CE märket inte åtföljs av en underrättad myndighets nummer, gäller följande fritidsbåtsdirektivspråk:

Om CE märket inte åtföljs av en underrättad myndighets nummer, gäller följande fritidsbåtsdirektivspråk: Välkommen ombord! Korrekt vård och korrekt underhåll är viktiga delar som behövs för att din Mercury produkt ska fungera på toppeffekt och för att du ska få ut maximala prestanda och maximal ekonomi. Det

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL MODELLER: Sötvtten, Sltvtten, Tour och Tour ES Denn MotorGuide elektrisk utomordsmotor, monterd med delr från U.S.A och ndr länder v MotorGuide,

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 Trådlös PowerG Högsäkerhets Spegeldetektor med Antimskering Instlltionsinstruktioner 1. INTRODUKTION TOWER-30AM PG2 och TOWER-30AM K9 PG2 (husdjursimmun) är 2-vägs, mikroprocessorstyrd,

Läs mer

2005 Mercury Marine 4/5/6 4-takts 90-10211K60 205

2005 Mercury Marine 4/5/6 4-takts 90-10211K60 205 i 2005 Mercury Marine 4/5/6 4-takts 90-10211K60 205 ii Garantiöverlåtelse GARANTIINFORMATION Den begränsade garantin kan överlåtas till en efterföljande köpare, men bara för den återstående tiden av den

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet

Läs mer

Om CE-märket inte åtföljs av en underrättad myndighets nummer, gäller följande fritidsbåtsdirektivspråk: Fritidsbåtsdirektivet:

Om CE-märket inte åtföljs av en underrättad myndighets nummer, gäller följande fritidsbåtsdirektivspråk: Fritidsbåtsdirektivet: Välkommen ombord! Korrekt vård och korrekt underhåll är viktiga delar som behövs för att din Mercury-produkt ska fungera på toppeffekt och för att du ska få ut maximala prestanda och maximal ekonomi. Det

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Om CE märket inte åtföljs av en underrättad myndighets nummer, gäller följande fritidsbåtsdirektivspråk:

Om CE märket inte åtföljs av en underrättad myndighets nummer, gäller följande fritidsbåtsdirektivspråk: Välkommen ombord! Korrekt vård och korrekt underhåll är viktig delr som behövs för tt din Mercury produkt sk funger på toppeffekt och för tt du sk få ut mximl prestnd och mximl ekonomi. Det medföljnde

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp Lösningr bsuppgifter 6.1 Prtikelns kinetik. Historik, grundläggnde lgr och begrepp B6.1 1-2) Korrekt 3) elktig (Enheten skll inte vr med här; om exempelvis m 2 = 10 kg, så är m 2 g = 98,1. Uttrycket m

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR

SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt Användrmnul 00 Välkommen Tck för tt du köpt denn Mio. Läs nog igenom denn mnul innn du nvänder din Mio först gången. Spr denn mnul på en säker plts och nvänd den som först referens. Viktig informtion för

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC SV BRUKSANVISNING Tck för tt du vlde Olympus digitl diktfon. Läs dess instruktioner för informtion om hur produkten nvänds på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring Se till tt persiennen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Vrning för murket trä, söndervittrd puts eller tegel och tunn pnelmteril. Motor och ev. styrutrustning skll instllers v behörig elektriker.

Läs mer

INNEHÅLL. Körning. Garantiinformation

INNEHÅLL. Körning. Garantiinformation Om utombordsmotorns serienummerplåt hr CE mrkeringen i nedre vänstr hörnet, gäller följnde: Denn utombordsmotor, tillverkd v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, UA eller Mrine Power Europe Inc. Prk Industriel,

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning H-fönster Levernsskedet Förutom nednstående nvisningr kn kompletternde informtion erhålls i HusAMA 98, kp NSC. TRANSPORT Under trnsport sk fönster skydds mot fukt och nederbörd

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare Tack! Du har köpt en av marknadens bästa utombordsmotorer. Du har gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordare har tillverkats av Mercury Marine, världsledande inom marin teknik och utombordartillverkning

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY TWS' 2003/04.

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY TWS' 2003/04. -... SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY ", ~ - SAIV1 [VlANST ÄLL:D -AV: TWS' 2003/04. KOM IHAG ATT ALLTID KONTAKT DIN ATERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU pabörjar SERVICE ELLER

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar edningsrör Huvudvttenledningsrör Rördelr Ruukki tillverkr rördelr för huvudvttenledningr i dimensioner DN 300-1200. Rördelrn tillverks v stålrör i tryckkärlskvlitet och kn leverers in och utvändigt ytelgd.

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p)

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p) 1(1) IF1611 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 1 Tentmen Gäller även studenter som är registrerde på B1116 Torsdgen den 1 okt, 1, kl. 14.-19. Skriv tydligt! Skriv nmn och personnummer på ll inlämnde ppper!

Läs mer