KLARA Manual för kemikalieregistrerare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLARA Manual för kemikalieregistrerare"

Transkript

1 KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 ( ) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv

2 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger lgen? 4 Överblick 5 KLARAS indexsid 5 KLARAS toppmeny 5 Produktregister 6 Kemikliehntering 6 Riskbedömningr 6 Resultt 6 Övrig funktioner 6 Kemikliehntering Inventering /Registrering 7 Vl v orgnistionsdel 7 Inventering / Registreringsvyn 8 Vänstersplten 8 Mittenvyn 8 Högersplten 9 Gruppering v olik funktioner 9 Rumshntering 11 Verktyget Koppl rum 12 Koppl rum 13 Koppl bort rum 13 Skp ny våningr i fstighetsregistret 14 Skp ny rum i fstighetsträdet och koppl till vdelningen 14 Byt nmn på rum 15 Verktyget Hnter skåp 16 Lägg till nytt skåp 16 T bort skåp 16 Lägg till nytt hyllpln 17 T bort hyllpln 17 T bort skåp och hyllor genom i -ikonen 17 Byt nmn och skåp 18 Typ v förvring 18 Inventering och registrering v kemiklieinnehv Vl v orgnistionsdel 19 Först inventeringstillfället 19 Efterkommnde inventeringstillfällen Registrering v produkter i rum, skåp etc. 21 Vl v rum/förvringsyt 21 Registrer trnsktionsdt på existernde produkt 22 Lägg till produkt i produktlistn med hjälp v sökfunktionen 22 Lägg till produkt genom orgnistionens plocklist 24 Inmtning v ny produkt om den skns i kemiklieregistret. 25 Utfsningsprodukter 28 KLARA kemikliehntering Introduktion 1

3 Viktig listor 30 Produkters historik på vdelningen Registrer detljinformtion på produkter 32 Detljnivå 1 33 Vis summor / Vis ej summor 35 T bort produkt från produktlistn (permnent) 36 Flytt produkter 37 Ksser produkter Avslut inventering 39 Klr med din inventering? 39 Övrig vdelningsspecifik funktioner 40 Oplcerde rtiklr 40 Inköpsdt 40 Ksserde produkter 40 Kommentr 41 Koppl rum 41 Kemiklieförteckningr 42 Enkel kemiklieförteckning 42 Kemiklieförteckningsverktyget 43 Kemiklieförteckningr i o-inloggt läge 46 Sök produkter 47 Resultt 48 Resultt orgnistion 48 Ingående ämnen 49 Tillägg och förändringr 52 Ändrts 52 KLARA kemikliehntering Introduktion 2

4 Introduktion Vd är KLARA? KLARA är ett kemikliehnteringsystem med syftet tt möjliggör insmling v informtion om vilk kemiklier som nvänds i din orgnistion. Uppgifter som oft efterfrågs hndlr om inventering, inköp, uttg och kssering v kemiklier, smt vr och iblnd även hur kemikliern lgrs. Denn informtion kn därefter nvänds som underlg till t.ex. olik myndighetsrpporter och vdelningsspecifik kemiklieförteckningr. KLARA skll även ge kemiklienvändre informtion hur frlig produkter är genom tt presenter smmnfttnde risk- och skyddsinformtion smt korrekt och uppdterde säkerhetsdtbld (SDB). Systemkrv och övrig informtion KLARA är ett webbsert system vilket innebär tt ing särskild instlltioner behövs på den enskild dtorn nnt än senre versioner v webbläsrn Internet Explorer (vi rekommenderr IE 10 och upp), Firefox och Sfri. Systemet går tt nå i o-inloggt läge där nvändre kn nå kemiklieregistret för tt sök efter riskinformtion, säkerhetsdtbld m.m. för utvld produkter/ämnen. Ett gott utnyttjnde v KLARA möjliggör för nvändre tt t red på vilk produkter som finns inventerde i orgnistionen om mn behöver lån v en kolleg. Dett gör tt mn kn minsk på inköp v sällnköpsprodukter. Ytterligre viktig spekter med systemet är tt orgnistionen får en historik över hnterde produkter som i ett senre skede kn vis sig vr frlig. För systemet finns även viss kompletternde funktioner och moduler, till exempel KLARAs egn riskbedömningsmodul (se seprt instruktion), stöd för registrering v kemiklieinnehv med hjälp v en scnner, import v inköpsdt smt beställningsfunktion. KLARA kemikliehntering Introduktion 3

5 Vd säger lgen? All orgnistioner hr olik vgränsningr för vilk kemiklier och kemisk produkter som skll rpporters in i KLARA. Dett beskrivs inte i denn instruktion. Det finns dock en lgstdgd miniminivå som nger tt ll märkningspliktig kemiklier/produkter som finns i din orgnistion skll förteckns (registrers). Med märkningsplikt mens den märkning som finns på förpckningen i form v följnde symboler: OBSERVERA 2! De ny reglern för klssificering och märkning är obligtorisk för kemisk ämnen och från 1 juni 2015 även för blndningr, vilket gör tt båd märkningssystemen kommer tt förekomm prllellt. I de fll som produktdtbsen är uppdterd, kommer den senste informtionen tt presenters för dig. Du kn läs mer på Kemiklieinspektionens hemsid; OBSERVERA 1! Till denn grundregel finns någr undntg. Enligt Kemiklieinspektionens och Myndigheten för smhällsskydd och beredskps regelverk kring klssificering och märkning, skll kemisk ämnen och blndningr i viss fll märks med frongivelser/riskfrser utn tt åtföljs v någon v ovnstående symboler. Någr exempel på sådn är H412 ( Skdlig långtidseffekter för vttenlevnde orgnismer ), R10 ( Brndfrligt ), R52/53, R52 och R53 ( Skdligt för vttenlevnde orgnismer/kn orsk skdlig långtidseffekter i vttenmiljön ). Därför kn det vr viktigt tt kontroller mot produktens etikett och/eller säkerhetsdtbld. KLARA kemikliehntering Vd säger lgen? 4

6 Överblick Nedn presenters två delvyer i KLARA som är typisk för dig som registrerr kemiklieinformtion. Dett kpitel kommer tt övergripnde beskriv dels hur du nvigerr i KLARA, och dels vd de olik menyvlen vser. Viktigt tt noter är tt funktioner och menyvl som är tillgänglig och synlig för dig, beror på vilk rättigheter som din dministrtör hr gett dig. Denn mnul vser enbrt de funktioner och vyer som är gemensmm för olik typer v registrering v kemisk produkter och ämnen. KLARAS indexsid Det först du ser när du går in i KLARA är systemets indexsid. Här presenters ett ntl funktioner. Till vänster ser du länkr till ndr moduler i AlphQuest (om du hr behörighet i dess moduler), länkr till relevnt extern webbsidor smt ktuell mnuler för KLARA. Till höger ser du en nyhetsfunktion. Här presenters ktuell sker som berör KLARA generellt, t.ex. ny funktioner, uppdterde listor, informtion om uppdterde mnuler och lthunder etc. I mitten ser du ett sökfönster. Denn sökfunktion nvänder du om du snbbt vill sök produktinformtion i det llmänn produktregistret. Du kn sök på Produktnmn, CAS-nummer, KLARA-ID och rtikelnummer. KLARAs indexsid hr ett flertl funktioner. Överst viss de olik menyvlen (vilk som viss beror på dig som nvändre). Övrig funktioner är länkr till ndr moduler i AlphQuest, länkr till ktuell mnuler etc., sökfunktion för produktregistret och nyhetsfunktion. KLARAS toppmeny Längst upp ser du KLARAs toppmeny. Denn menyrd kommer lltid tt syns när du är inloggd i KLARA, dett för tt du lätt och snbbt sk kunn nviger till olik funktioner. Noter dock tt menyrden enbrt syns när du är inloggd och tt synlig menyvl beror på din rättigheter i KLARA. KLARA kemikliehntering Överblick 5

7 Produktregister Genom tt klick på menyvlet Produktregister tr du dig till det llmänn produkt-/ kemiklieregistret. Här söker du produktrelterd informtion och får en smmnfttnde risk- och skyddsinformtion presentert för dig, smt senst uppdterde säkerhetsdtbldet. Kemikliehntering Under dett menyvl finner du ll inventerings- och registreringsfunktioner i KLARA; inventerings/registreringsvyn, funktionen för frmställnde v kemiklieförteckningr, sökning v produkter inom verksmheten m.fl. Riskbedömningr I KLARA finns det en riskbedömningsmodul som skll funger som ett stöd för verksmheter tt utför riskbedömningr där kemiklier hnters. Riskbedömningrn kn utförs för ett enskilt ämne, en särskild metod/ktivitet eller för en grupp v kemiklier med liknnde egenskper Noter tt menyvlet Riskbedömningr är ett behörighetsstyrt vl och tt den inte viss för ll nvändre. Noter även tt denn mnul inte kommer tt redovis hur denn modul fungerr. Se istället KLARA Mnul för riskbedömning. Resultt Under dett menyvl presenters olik rpportverktyg. Ett exempel på produktregistret. Överst viss sökfunktion där du söker på nmn och egenskper (vncerd sökning). Till vänster viss sökresulttet och till höger det specifik produktbldet för vld produkt. Övrig funktioner Längst upp till höger på KLARAs indexsid finner du funktioner för tt ändr årtl, snbblänk till KLARAs indexsid, snbblänk för tt gå ut ur KLARA, funktion för tt logg ut smt språkvl. (Om du för musen över dess ikoner, får du upp små hjälptexter som förklrr vd funktionen gör) Du ser också det nmn vrs konto du är inloggt med (oftst ditt eget). KLARA kemikliehntering Överblick 6

8 Kemikliehntering Inventering /Registrering Under menyvlet Kemikliehntering finns de flest v de funktioner som nvänds v dig som registrerr kemiklieinnehv. Här bokför du ll olik trnsktioner, flyttr produkter till ndr utrymmen inom vdelningen, tr frm olik typer v kemiklieförteckningr, söker frm vr olik produkter finns, smt för viss beställningsfunktion. Dett kpitel beskriver generellt de funktioner som finns under menyvlet Kemikliehntering Inventering/registrering. Vl v orgnistionsdel Innn du kn påbörj registrering v kemiklieinnehv, måste du först välj vilken orgnistionsdel som du vser tt rbet med. För mång registrerre finns enbrt en orgnistionsdel tillgänglig i dett steg, för ndr ett flertl det beror helt enkelt på om du är behörig tt registrer innehv för en eller fler orgnistionsdelr. Det först du måste gör för tt komm in till inventerings- och registreringsvyn är tt välj den orgnistionsdel som du vill rbet med. Beroende på rättigheter presenters du med en eller fler orgnistionsdelr- Veckl ut trädet så tt du ser den vdelning som du vser tt rbet med. Tryck på knppen Inventer! KLARA kemikliehntering Kemikliehntering Inventering /Registrering 7

9 Inventering / Registreringsvyn Du hr nu kommit till den s.k. inventering/registreringsvyn. Förutom toppmenyn, som lltid viss för dig som är inloggd i KLARA, är denn vy uppdeld i tre olik delr. Generellt kn mn säg tt vänster- och högerspltern lltid hr smm utseende och funktionlitet, och tt vänstersplten påverkr vd som viss i mittenvyn. Vänstersplten I vänster splt viss överst nmnet på den ktuell orgnistionsdelen. Under dess nmn presenters ll de rum som är kopplde till orgnistionsdelen, smt olik förvringsytor. Koppling och skpnde v rum och förvringsytor kn du läs mer om i kpitel Rumshntering på sidn 11. Du vecklr ut trädet genom tt tryck på hus-, vånings- och rumsnmn. På vrje nivå (våning, rum och förvringsyt) kn du t frm en för nivån specifik kontextuell meny genom tt klick på kugghjulet. Funktioner på dess kontextuell menyer kn vrier beroende på vilken nivå du klickr på. Mer om dess funktioner längre frm i mnulen. För tt bokför olik typer v trnsktioner, väljer du det rum eller förvringsyt du vill rbet med. Mittenvyn 2 1 Mittenvyn kn presenter en mängd olik typer v informtion eller funktioner beroende på vd du väljer i vänstersplten. Dock nvänds den frmförllt till tt vis de produkter som är registrerde på ett rum eller förvringsyt som skåp eller hyll Inventerings-/registreringsvyn är uppdeld i tre vyer; vänstersplt (1), mittenvy (2) smt högersplt (3). Dess tre vyer hr olik funktioner. Registreringsvyn är uppdeld i tre delr. Välj det rum eller förvringsyt du vill bokför trnsktioner på i vänstersplten KLARA kemikliehntering Kemikliehntering Inventering /Registrering 8

10 Högersplten 3 I höger splt finns sökfunktionen. Det är här du söker frm de produkter som sk bokförs på vld plts. I sökfönstret kn du sök efter produktnmn, CAS-nummer eller KLARA-id. Resulttet presenters sedn under sökfältet. Om du inte hittr din produkt kn du lägg till en ny. Mer om dett och hur du bokför en produkt på ett rum eller nnn förvringsyt i kpitlet Inventering och registrering v kemiklieinnehv. Gruppering v olik funktioner I KLARA finns dels funktioner som är kopplde på vdelningsnivå, dels funktioner som är kopplde förvringsnivå (rum, skåp etc.). Avdelningsspecifik funktioner Om du trycker på vdelningsnmnet i vänstervyn (), presenters de vdelningsspecifik funktionern i ett fliksystem i mittenvyn (b). Beroende på vilk funktioner som just din verksmhet nvänder, presenters här olik flikr, tre eller fler. Mer om dess funktioner i kpitlet Övrig vdelningsspecifik funktioner på sid 38. Oplcerde rtiklr Denn funktion nvänds v de verksmheter som nvänder KLARAs streckkodshntering. Inköpsdt Denn funktion nvänds v de verksmheter som vi AlphQuests inköpsmodul importerr inköpsdt till KLARA. Ksserde produkter Funktionen Ksserde produkter fnn du i tidigre version v KLARA under knppen I. Under denn flik presenters vdelningens ksserde produkter smt funktion tt återställ dem. b Kommentr Kommentr är en funktion som kn nvänds v nvändre som vill nteckn något som rör vdelningen. Koppl rum Denn funktion nvänds för tt dministrer de rum som är kopplde till vdelningen. Mer om denn funktion på sidn 12. KLARA kemikliehntering Kemikliehntering Inventering /Registrering 9

11 Rumsspecifik funktioner Om du trycker på ett rum i vänstervyn (1), presenters nu de rumsspecifik funktionern (2). Hnter skåp Denn funktion är till för tt hnter de förvringsytor som du hr i ett rum, t.ex. skåp och hyllor. Mer om dett på sidn Produkter Här presenters de produkter som är registrerde på ktuellt förvringsutrymme. Du kn sorter listn genom tt klick på rubrikern; Produktnmn, Kommentr, Ändrd och Av. Flytt produkter Denn funktion nvänder du om du vill flytt produkter från ett förvringsutrymme (rum etc) till ett nnt inom smm vdelning. Ksser produkter Denn funktion hette i tidigre version v KLARA T bort från list. Funktionen är till för tt kunn t bort produkter från din produktlist, men änd h möjlighet tt återställ dem till förvringsytn smt tt inkluder trnsktionsdt från dem i olik typer v rpporter. KLARA kemikliehntering Kemikliehntering Inventering /Registrering 10

12 Rumshntering Innn du börjr inventer/registrer produkter måste du se till tt de rum som nvänds på din orgnistionsdel finns kopplde. 1 2 De fstigheter med rum som finns registrerde på din vdelning presenters i vänstersplten i inventerings-/registreringsvyn under vdelningsnmnet (). Om du behöver lägg till ett nytt rum till din vdelning, nvänder du dig v funktionen Koppl rum. Denn funktion hittr du genom tt klick på vdelningsnmnet i vänster vy (1) i inventerr/registreringsvyn, smt fliken Koppl rum (2). I verktyget för tt dministrer rum kn du gör ett ntl sker: I exemplet ovn ser vi de fstigheter, rum, skåp och hyllor som är registrerde på vdelning 4:1 Koppl rum från fstighetsregistret till din vdelning Koppl bort rum från din vdelning (om ing produkter är registrerde) Om ll rum finns, kn du hopp över dett steg och börj med inventerings- och registreringsrbetet med en gång. Om din dministrtör hr gett dig rättigheter kn du även: Skp ny våningr som inte finns i fstighetsregistret Skp ny rum som inte finns i fstighetsträdet. KLARA kemikliehntering Rumshntering 11

13 Verktyget Koppl rum Verktyget för tt dministrer rum är uppbyggt i följnde fält: A) Grupper v fstigheter B) Fstighetsträdet på vld fstighetsgrupp C) List på de rum som är kopplde till din vdelning A B C A Let rätt på ktuell fstighetsgrupp. B I det vänstr fönstret presenters underliggnde byggnder där du finner de rum som skll koppls till din vdelning. C I det högr fönstret presenters ll de rum som är kopplde till din vdelning. Verktygets Koppl rums olik fönster: Fstighetsgrupper (A), Fstighetsregister på vld grupp (B) smt presenttion över de rum som är registrerde på vld orgnistionsdel (C). KLARA kemikliehntering Rumshntering 12

14 Koppl rum Let frm korrekt grupp v fstighet och korrekt hus i det vänstr fönstret. Let frm det rum du vill koppl genom tt veckl ut våningsplnen. Koppl bort rum Klick på det svrt minustecknet till höger om det rum som du vill koppl bort i vdelningslistn. Klick på det svrt plustecknet till höger om det rum som du vill koppl. 1 1 Du kommer nu tt se tt rummet är tillgt i din vdelningslist (i höger fönster), och tt plustecknet vid rummet i fstighetsregistret är gråmrkert. Du kommer nu se tt rummet är borttget från din vdelningslist och tt plustecknet vid rummet i fstighetsregistret åter är svrtmrkerd. 2 2 OBS: Du kn inte koppl bort rum som hr produkter registrerde. Dess rum hr därför gråmrkerde minusikoner i vdelningslistn. (se i ovn bild) KLARA kemikliehntering Rumshntering 13

15 Skp ny våningr i fstighetsregistret Om du sknr våningspln och rum i fstighetsregistret, kn du (om dministrtör gett dig rättigheter) själv skp våningr och rum. OBS Om du skpr helt ny våningr och rum i fstighetsträdet, kn enbrt dministrtör rder dem helt från fstighetsregistret. Vr därför nog så tt du inte skpr dubbletter till våningr och rum som redn finns. Skp ny rum i fstighetsträdet och koppl till vdelningen Veckl ut ktuell fstighet och våning. Skriv in nmnet på det ny rummet i den tomm rutn mrkerd med Nytt rum. Tryck på plusikonen och OK på informtionsrutn som viss. Du hr nu både skpt ett nytt rum och kopplt det till vdelningen. Veckl ut ktuell fstighet så tt du ser ll dess våningr. Om en våning skns, skriv in nmnet i den tomm rutn mrkerd med Ny våning. Tryck på plusikonen och OK på informtionsrutn som viss. Du hr nu skpt en helt ny våning Noter: Om du i gränssnittet sknr möjlighet tt skp ny våningr och rum, beror det troligen på tt din dministrtör vlt tt koppl bort den funktionliteten. KLARA kemikliehntering Rumshntering 14

16 Byt nmn på rum Om du vill byt nmn på ett rum, kn du gör dett i en s.k. kontextmeny. I vänstermenyn i inventeringsgränssnittet, där vdelningens rum presenters, finns en liten Kugghjulsikon till höger om rumsnmnet (). Genom tt klick på denn ikon viss en liten meny som innehåller b.l vlet Byt nmn. OBS Byt inte nmn på rum i onödn! Tänk på tt dett slår igenom i hel fstighetsträdet. 1 Du kn inte byt nmn på rum om dministrtör begränst din behörighet vseende skp ny rum. Du kn heller inte byt nmn på ett rum om en nnn vdelning hr registrert produkter på det (om du inte hr registrerrrättigheter även där). Ändr nmnet 2 och tryck Enter 3 KLARA kemikliehntering Rumshntering 15

17 Verktyget Hnter skåp Vilk skåp och hyllor som finns i ett rum ser du i inventeringsgränssnittets vänstr vy under respektive rum. Du kn enkelt veckl ut och ihop trädstrukturen genom tt klick på rumsnmnet (A). Lägg till nytt skåp Skriv in nmnet på skåpet i Nytt -fältet, smt vilken typ v förvring det rör sig om (frivilligt) i Typ -fältet (se sid 18). 1 A Klick på plus -ikonen (1). Skåpet är nu upplgt. 2 För tt hnter skåp och förvringsutrymmen i dess, klickr du på ktuellt rum i rumslistn och väljer fliken Hnter skåp (B), B T bort skåp Om du vill t bort skåp så kn du enkelt gör dett genom tt klick på kryss -ikonen till höger om det skåp du vill t bort (). Noter dock tt du generellt inte kn t bort skåp som hr produkter registrerde på sig. Dett viss med en i -ikon. Du kn inte heller t bort skåp som hr hyllor. Du måste, för tt t bort skåpet, först t bort hyllorn. KLARA kemikliehntering Rumshntering 16

18 Lägg till nytt hyllpln Skriv in nmnet på hylln i Nytt -fältet under ett skåpnmn (indentert), smt vilken typ v förvring det rör sig om (frivilligt) i Typ -fältet. 1 T bort skåp och hyllor genom i -ikonen Du hr möjlighet tt t bort ett skåp eller hyll, även om det hr produkter som är registrerde på det, men då rderr du ALLA referenser som är kopplde till det. Om du klickr på ett skåps i-ikon (utn hyllpln) viss följnde bild: Klick på plus -ikonen (1). Hylln är nu upplgd. 2. T bort hyllpln Om du vill t bort ett hyllpln så kn du enkelt gör dett genom tt klick på kryss -ikonen till höger om den hyll du vill t bort (). Om du väljer T Bort rders lltså smtlig referenser till skåp och eller hyll. Du kn sedn t bort skåpet. Observer dock tt produktern fortfrnde är registrerde på rummet! Noter dock tt du inte kn t bort hyllpln som hr produkter registrerde på sig. Dett viss med en i -ikon. Du kn heller inte t bort hyllpln som hr ytterligre en nivå v förvringsytor under sig. Noter: Om du i gränssnittet sknr möjlighet tt lägg till helt ny skåp, beror det troligen på tt din dministrtör vlt tt koppl bort den funktionliteten. KLARA kemikliehntering Rumshntering 17

19 Byt nmn och skåp Om du vill byt nmn på ett skåp/hyllpln etc., kn du gör dett i en s.k. kontextmeny. 3 I vänstermenyn i inventeringsgränssnittet, där skåpet presenters, finns en liten Kugghjulsikon till höger om skåpsnmnet (). Genom tt klick på denn ikon viss en liten meny som innehåller b.l vlet Byt nmn. 1 Typ v förvring Det frivillig fältet typ möjliggör det för dig tt kompletter med informtion om lgringsförhållnden (frys, kyl, gifter etc.). Ändr nmnet 2 Denn informtion presenters i ett ntl olik vrinter v kemiklieförteckningr, t.ex. Ett rum gruppert efter lgring och En lgringsplts. Mer om verktyget Kemiklieförteckningr på sidn 40. och tryck Enter KLARA kemikliehntering Rumshntering 18

20 Inventering och registrering v kemiklieinnehv Först inventeringstillfället Om det är först gången som du inventerr eller registrerr kemiklieinnehv i KLARA på en orgnistionsdel, möts du v denn bild: 1. Vl v orgnistionsdel Innn du kn påbörj registrering v kemiklieinnehv, måste du först välj vilken orgnistionsdel som du vser tt rbet med. För mång registrerre finns enbrt en orgnistionsdel tillgänglig i dett steg, för ndr ett flertl det beror helt enkelt om du är behörig tt registrer innehv för en eller fler orgnistionsdelr. Bilden visr Inventerings- och registreringvyn. I exemplet finns ing rum kopplde till vd 4.2. Användre måste först koppl relevnt rum till vdelningen med verktyget Koppl rum. Som du ser finns ing rum presenterde i vänstersplten. Dett betyder tt du först måste koppl de rum som tillhör vdelningen. Instruktioner om hur mn gör dett finner du under i kpitlet Rumshntering på sidn 11. Bilden visr de vdelningr som nvändren hr behörighet tt inventer för. I dett fll finns ett flertl. KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 19

21 Efterkommnde inventeringstillfällen Om du eller någon nnn för vdelningen hr inventert eller registrert kemiklieinnehv under tidigre inventeringsperioder, oft föregående år, möts du v nednstående bild eller liknnde. Inventeringr och inrpporteringr i systemet genomförs med den periodicitet som orgnistionen bestämmer. Som utgångspunkt ligger föregående periods inventeringsresultt och de löpnde noteringrn för inköp som kn görs. Efter tt en inventeringsperiod är vslutd kn emellertid KLARA fortlöpnde nvänds till tt registrer inköp m.m. Bilden visr exempel på kopieringsregler melln år. OBS Vilk kopieringsregler som finns tillgänglig för just din verksmhet bestäms v din KLARA dministrtör. I ovn exempel kn nvändren välj melln tt: Kopier produkter från föregående inventering Kopier produkter med mängder från föregående inventering Påbörj inventering utn kopiering v produktdt Ovsett om nvändren väljer tt kopier med eller utn mängder, kommer lltid leverntörsinformtion (om sådn finns på produktern) tt kopiers (nytt från versionslyft 2013). Vilk kopieringsregler som gäller just din verksmhet styrs v din KLARAdministrtör. KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 20

22 2. Registrering v produkter i rum, skåp etc. Vl v rum/förvringsyt Välj det rum eller någon v dess underliggnde förvringsytor (t.ex. skåp eller hyllor) som du vill registrer innehv i. Bilden visr hur du väljer förvringsutrymme genom tt klick på nmnet. Om du hr lgt upp fler nivåer v förvringsytor i ett rum, presenters produktlistn enligt följnde: Innehållet i rummets produktlist som nu presenters i mittenvyn beror på om det är först gången du registrerr innehv eller beroende på vilk kopieringsregler som du vlde vid strt v inventeringsperioden; All produkter viss när du klickr på rumsnmnet, även de som finns i/på underliggnde förvringsytor som t.ex skåp och hyllor. Den kn vr hel tom Den kn innehåll produkter och kemiklier utn mängder Den kn innehåll produkter och kemiklier med mängder All produkter som finns i ett skåp viss när du trycker på ett skåpsnmn, även de som finns på underliggnde förvringsytor, som t.ex hyllor All produkter som finns på en hyll viss när du trycker på hyllnmnet, även de som finns i/på underliggnde förvringsytor. KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 21

23 Registrer trnsktionsdt på existernde produkt Lägg till produkt i produktlistn med hjälp v sökfunktionen Om du hr kopiert produkter från föregående inventeringsperiod, ovsett med mängd eller utn, presenters ll de produkter som du registrerde föregående period i produktlistn per förvringsyt. Du behöver lltså inte sök upp dess på nytt. För tt rediger produktinformtionen, t.ex. påför nytt inventeringsvärde, klickr du på produktnmnet och en pop-up med detljinformtion om produkten viss. Om din produktlist är tom, eller om ktuell produkter inte finns i din list, kn du sök frm och lägg till dess med hjälp v sökfunktionen i högersplten. Sök frm produkt 1 Skriv in nmnet, del v nmnet eller CAS-nr på den eftersökt kemiklien i sökfältet. Du kommer tt presenters förslg på produkter i en drop-down bsert på vd du skriver in i fältet (b nedn). Om någon v dess förslg är den produkt du söker efter, klick då på nmnet. Om ing förslg är den produkt som du eftersöker, fortsätt då tt skriv in nmnet och tryck sedn på ENTER. Nednför presenters nu resulttet v din sökning (c nedn). Klick på den produkt du vill rediger (). Mer om dett i vsnittet om detljinformtion sid 30. b c KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 22

24 2 Produktinformtion i Om du är osäker om en produkt i resulttlistn är den som du verkligen vill registrer, kn du klick på den lill i -ikonen till vänster om nmnet. Då öppns nytt fönster med den produktinformtion som finns tillgänglig i det llmänn kemiklieregistret. I dett exempel hr vi klicket på i -ikonen till vänster om Ntriumklorid. Du kn snbbt registrer produkter som presenters i resulttlistn (b)genom tt tryck på nmnen och bygg upp produktlistn (). b 3 Registrer produkten på förvringsyt När du väl klickr på nmnet i resulttlistn, registrers produkten direkt på vlt förvringsutrymme, smt öppnr en pop-up med detljinformtion. Där kn du genst, om du vill, registrer dt som t.ex. inventerd mängd, leverntör, etc. Mer om dett i vsnittet om detljinformtion sid 30. Tck vre denn funktion kn du snbbt och enkelt registrer mång produkter genom tt klick på ders nmn i resulttlistn; de registrers omedelbrt på förvringsytn och du kn sedn i lugn och ro registrer t.ex. inventeringsdt för en produkt i tget. OBS: T bort funktion Ny funktion fr.o.m. KLARA versionslyft Om du upptäcker, då du klickt på produktens nmn i resulttlistn, tt det trots llt är fel produkt (knske fel enhetstyp), kn du enkelt vregistrer produkten från förvringsytn genom tt klick på knppen T bort i popupfönstret (c ). KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 23 c

25 Lägg till produkt genom orgnistionens plocklist Viss orgnistioner hr som extr hjälp lgt upp s.k. Plocklistor med utdrg från det smlde produktregistret. Dett rör sig oftst om centrlt upphndlde produkter. Finns dett även i din orgnistion börj då först med tt sök i dess listor efter de produkter du vill registrer. Om de inte finns där, söker du i den stor dtbsen enligt beskrivning i föregående vsnitt. Plocklistor (en eller fler kn finns) presenters i högersplten i nslutning till sökfunktionen (). I dett exempel finns två olik plocklistor. Rätt enhet? Mång produkter i produktregistret är registrer både i mss och volym. När du registrerr en produkt i ett förvringsutrymme, vr då noggrnn tt du vlt rätt produkt med rätt enhetstyp, nnrs får du inte korrekt enheter när du sk registrer olik trnsktioner. Enhetstypen presenters överst i produktbilden (när du klickr på i ) eller överst i detljbilden. I dett exempel Inventeringsenhet: Mss. Observer tt det inte är säkert tt just din verksmhet hr plocklistor. Då skns givetvis dess knppr i gränssnittet. Genom tt klick på ktuell plockliste-knpp, presenters en list i högersplten. I dett exempel Enhet: Mss. Klick på nmnet på den produkt du vill registrer. I övrigt är förfrndet densmm som beskrivet föregående vsnitt. Tryck på knppen Avbryt längst upp i listn om du vill komm tillbk till sökfunktionen. KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 24

26 Inmtning v ny produkt om den skns i kemiklieregistret. Om den produkt du vill registrer inte finns i kemiklieregistret, kn du - om din verksmhet tillåter det - mnuellt lägg till en ny. 1 Efter tt du sökt efter en produkt men inte funnit den i produktregistret, välj "Ej listd produkt" i högerkolumnen. Det är viktigt tt inte i onödn kompletter dtbsen med ny produkter som knske ändå redn finns. Du ombeds därför tt vr noggrnn vid sökningen. Produktregistret är språkkodd till engelsk och sökbr synonymer finns på vilket iblnd även innefttr ndr språk. Vidre utgår produktregistret från svensk myndigheters märkningsregler och produktregistret skll inte innehåll en produkt för vrje koncentrtion. Exempelvis smmnftts sltsyrkoncentrtionern 10 %, 35 % och 37 %, i produktregistret med Sltsyr >= 5% eftersom ll koncentrtioner över dett skll märks på smm sätt. Du kn dock noter din ktuell koncentrtioner i Detljnivå 2 eller på kommentrfälten. All nyinmtde produkter grnsks och kompletters med relevnt informtion och i de fll en inventerre mtr in en redn befintlig produkt kommer denn produkt vid grnskningen tt ersätts. 2 Skriv därefter in eventuellt prefix, nmn på den ny produkten (svensk i först hnd och engelsk i ndr hnd) smt CAS-nummer (om det är en produkt smmnstt v fler ämnen lämns denn blnk) och tryck på NÄSTA. Viss orgnistioner tillåter inte tt du som inventerre mtr in ny produkter direkt i systemet. Du uppmns då tt kontkt dministrtören med uppgifter om den ny produkten. KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 25

27 Välj därefter leverntör och tryck på NÄSTA. 3 4 Ange de frosymboler som är ktuell för produkten (se etikett lterntivt säkerhetsdtbldet) eller nge om produkten inte är märkningspliktig. Tryck sedn på NÄSTA. Du kn vr tvungen tt bredd högersplten för tt kunn scroll ner i leverntörslistn. I listn finns både de äldre frosymbolern och de ny CLP. Vr nog med tt nvänd dig v de symboler som finns på eventuell etikett. Om din dministrtör hr definiert prioriterde leverntörer, t.ex. rmvtlsleverntörer, viss dess överst i leverntörslistn. Om du inte hittr leverntören, nvänder du dig v Annn. Då följer ett ntl dilogrutor där du får nge Nmn på leverntören smt övrig kontktuppgifter. 5 Hr du ytterligre informtion tillgänglig som kn vr till hjälp för grnskrn, skriv in dett i fältet. Det kn vr leverntörens rtikelnummer, en länk till ett säkerhetsdtbld eller hälsongivelser/ skyddsngivelser, risk-/skyddsfrser m.m. KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 26

28 7 Du kn normlt inte rediger uppgiftern som finns i kemikliedtbsen. Det finns emellertid ett undntg och det är när du själv hr lgt in produkten. De uppgifter du kn rediger är nmnet, CAS-nr, EG-nr smt noter tt kemiklien inte är märkningspliktig. Du kn även t bort kemiklien från dtbsen helt och hållet genom tt klick på knppen T bort. När du nu trycker på Näst sprs produkten i dtbsen och du kn registrer uppgifter på produkten. Du redigerr dess uppgifter genom tt klick på den lill ikonen till vänster om produktens nmn (b). 6 Om du hr möjlighet kn du senre från produktlistn kompletter din ny produkt med ett SDB, som du hr sprt på din dtor, genom tt klick på PDF-symbolen (), som presenters tillsmmns med produktnmnet i din list. b Välj leverntör, klick på BLÄDDRA och let upp den plts på din dtor där du sprde dokumentet, välj dokumentet du vill koppl till produkten och SPARA. Observer tt dokumentet kn vr som pdf-fil, word-fil, txt-fil eller html-fil. KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 27

29 Utfsningsprodukter Det finns möjligheter för den egn orgnistionen tt nvänd KLARA som ett verktyg i rbetet med utfsning v frlig kemiklier/kemisk produkter. Egn svrt och grå listor kn skps v dministrtörern med informtion om tt produktern skll fss ut. Utfsningsprodukten Formldehyd mrkers med rött för tt gör dig uppmärksm på tt det är en produkt som sk fss ut. Att utfs De produkter som i rum eller i/på ndr förvringsytor betrkts som utfsningsprodukter, mrkers dels med röd rdmrkering i produktlistn (), men även popup-rutn med detljinformtion viss för dig med en rödtond bkgrund, följt v texten Utfsningsprodukt (b). För tt vis tt du inte längre nvänder ktuell produkt och tt du hr fst ut den från din verksmhet, klickr du på knppen Utfsd (c). c b Pop-uprutn med detljinformtion innehåller även den en svg rödmrking, smt texten Utfsningsprodukt och en knpp du nvänder när produkten är utfsd från HELA vdelningen. Du gör dett enbrt när förekomster v produkten på HELA vdelningen är betrktd som utfsd, d.v.s. även i ndr rum och förvringsytor än där du för tillfället rbetr. När produkten mrkerts som utfsd ändrs färgen till grönt, följt v texten Utfsd produkt (d). Produkter som mrkerts med Utfsd kommer inte med vid kopiering v kemiklieförteckningr då en ny inventering strtr. d När produkten är utfsd, mrkers produkten med grönt i listn, smt grönt i popuprutn och med textmrkeringen Utfsd produkt. KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 28

30 Att återför utfsningsprodukter Olik orsker finns till tt du måste återinför en produkt som du tidigre mrkert som utfsd; exempelvis tt det inte fnns fullgod ersättningsprodukter på mrknden, förändrd verksmhet med ny rbetsmetoder som följd m.m. I KLARA mrkerr du tt du åter börjt nvänd produkten genom tt noter en trnsktion på produkten (som inköp eller inventert ). När produkten återinförts ändrs färgmrkeringen till rött, följt v texten Återtgen utfsningsprodukt (e). e I exemplet blir produkten per utomtik återtgen som produkt i och med tt nvändren registrerde ett innehv v den med trnsktionstypen Inventering. Återigen blir produkten rödmrkerd, både i pop-uprutn och i listn. KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 29

31 Viktig listor En del v de produkter som du registrerr på din förvringsyt, är med på diverse olik listor, t.ex. Kemiklieinspektionens PRIO-dtbs eller din verksmhets utfsningslist. Dess listor presenters i llmänhet i produktens detljbild i högr hörnet. Din KLARA -dministrtör kn gör dig uppmärkmmd på extr viktig listor. Om en produkt är med på en sådn viktig list, presenters denn ikon; brevid produktens nmn i din produktlist. I dett exempel viss de listor som ämnet Formldehyd >25% är med på. När du klickr på ikonen får du i en pop-uprut en presenttion på ll listor som produkter är representerd i, där de listor som är mrkerde som viktig viss överst, smt oft en kortfttd förklring vd det är för sorts list. Genom tt klick på produktens i -ikon, kn du t frm dess produktsid, där ll relevnt informtion presenters, även länkr och förklringr till de listor de finns representerde i. Klick på i -ikonen för tt se mer informtion om produkten. KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 30

32 Produkters historik på vdelningen Det kn i viss fll vr intressnt tt t frm informtion om en specifik produkts historik på just din vdelning. Genom tt t frm en produkts detljinformtion från din produktlist och sedn tryck på knppen Historik, kn du t frm historiken v produkten för din vdelning. Tryck på Historik för tt t frm en specifik produkts historik på din vdelning. Noter tt listn presenterr förekomsten v produkten på hel din vdelning, sortert efter årtl och rum. En presenttion v produkten CRC 5-56s historik på vdelning 3:4. Du kn genom tt klick på de övre ikonern exporter listn till Excel eller skriv ut. Övrig informtion i historikpresenttionen är de olik trnsktionern som är registrerde, leverntör och mängd i förkommnde fll, dtum för trnsktionens registrering och vem som registrert trnsktionen. KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 31

33 3. Registrer detljinformtion på produkter Olik typer v detljinformtion kn påförs de registrerde produktern. Vilken typ v informtion som du kn registrer styrs centrlt i din orgnistion. Påverknde fktorer är bl.. de krv som ställs på din orgnistion och men även de krv som ställt internt. För mer informtion om hur just du sk rbet, kontkt din KLARAdministrtör. Denn mnul kommer tt enbrt beskriv fll där orgnistioner nvänder sig v detljnivå 1 då det br är ett fåtl som nvänder sig v detljnivå 2. Om ni nvänder er v detljnivå 2, kontkt då din KLARA-dministrtör för tt få vet just er specifik regler och rbetsrutiner. Generellt kn dock sägs tt det finns två nivåer: Detljnivå 1 Dett är den vnligste nivån och innefttr registrering olik typer v trnsktioner, mängdinformtion och leverntörsnmn. Vilk trnsktionstyper som sk vr vlbrt för just dig bestäms v din KLARA-dministrtör. Tillgänglig trnsktionstyper i KLARA är: Inventering, Inköp, Uttg, Ksstion, Förbrukning smt i förekommnde fll Mximlt lgrd mängd. Detljnivå 2 Dett är mer en detljerd nivå som förutom ovnstående även kn vr rtikelnummer, förpckningsstorlek, renhetsgrd, btchnummer, koncentrtion m.fl. Olik verksmheter hr olik regler för hur informtionen sk redoviss i KLARA, ovsett om mn nvänder sig v detljnivå 1 eller detljnivå 2. KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 32

34 Detljnivå 1 En specifik produkts eller kemiklies detljinformtion i ett förvringsutrymme viss i två fll; 1 I momentet då du registerr produkten på rum, skåp eller hyll genom tt klick på produktens nmn i inventerings- /registreringsvyns högr splt. Smm sk gäller i de fll du väljer din produkt med hjälp v en s.k. plocklist eller när du skpr en helt ny produkt. 1 Dett görs när ni inte sedn tidigre hr registrert produkter på förvringsutrymmet. Genom tt klick på en produkts nmn i högersplten, registrerr du produkten på förvringsutrymmet utomtiskt och öppnr en rutn med detljinformtion i mittenvyn. 2 När du klickr på en produkt i ett förvringsutrymmes produktlist. Dett gör du oftst när du vill lägg till ny informtion på en redn registrerd produkt. Fönstret med produktens detljinformtion viss lltid i mittenvyn produktlistn (). 2 Du kn även klick på produktens nmn i produktlistn för tt få frm detljinformtion. KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 33

35 1. Ange trnsktionstyp Det först du gör efter tt h registrert en produkt i ett förvringsutrymme är oftst tt påför en trnsktionstyp. Beroende på hur din orgnistion rbetr med KLARA, finns olik typer v trnsktionstyper tillgänglig för dig. Den vnligste är Inventering d.v.s. hur mycket v en produkt/kemiklie finns i ett förvringsutrymme när du gör en inventering. Du väljer typ v typ v trnsktion i den vänstr dropdown-menyn, i nednstående exempel Inventering. 2. Vl v leverntör. Om ktuell leverntör inte är listd, välj då Annn och fortsätt tt registrer Mängd, Enhet, eventuell lgring/fritext. När trnsktionen är sprd kn du editer leverntörsnmn genom tt klick på Ändr ; du får då möjlighet tt välj leverntör ur hel leverntörsregistret, eller lägg till helt ny. Ändr leverntör eller skp ny. 1. Vl v trnsktionstyp. 2. Ange leverntör Näst steg är tt nge leverntör v produkten. I dropdown-menyn presenters dels prioriterde leverntörer (om din dministrtör definiert sådn), dels de leverntörer som sedn tidigre kopplts till vld produkt. KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 34

36 3. Ange mängd och enhet I dess fält nger du korrekt mängd och enhet för den registrerde produkten. 4. Lgring Regeln är tt du registrerr produkten i det förvringsutrymme som du hr vlt (vänstersplten). Du hr även möjlighet tt välj nnn lgringsplts inom smm rum, eller flytt produkten till ndr förvringsytor i smm rum. Vlfritt: Fritext I dett fält kn du skriv en kommentr som vser just denn produkt och specifik trnsktion. Denn text kommer då med i kommentrskolumnen i kemiklieförteckningr där trnsktionstypen är definierd smt där smtlig trnsktioner viss vr för sig. Vis summor / Vis ej summor I produktlistn finns möjlighet tt se summor på ll trnsktioner per produkt. Denn visning sätter du på / stänger v med knppen Vis summor / Vis ej summor längst ner i produktlistn. I exemplet rbetr inventerren i Skåp 1. Hon kn dock välj vlfritt lgringsutrymme (i rummet) vid registrering v trnsktion, i dett fll Skåp 2. Vlfritt: Kommentrer I dett fält kn du skriv en kommentr som vser just denn produkt i dett förvringsutrymme. När du sedn skpr en kemiklieförteckning kn du välj tt t med denn kommentr som en kolumn (den ts med i den enkl kemiklieförteckningen, se sid 40). KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 35

37 T bort produkt från produktlistn (permnent) Det finns viss regler för borttgning v produkter från produktlistn. Produkter kn inte ts bort om det finns trnsktioner (mängdngivelser) på produkten, t först bort trnsktionern. Produkter med trnsktionstypen Inventering kn enbrt ts bort under en inventeringsperiod. Produkter som mn slutr nvänd efter det tt inventeringen är vslutd tr mn bort från förteckningen vid näst inventeringstillfälle. b I exemplet, klick på nmnet Ntriumklorid i produktlistn. Klick på T bort för respektive trnsktion. Produkter med ll trnsktionstyper förutom Inventering kn löpnde ts bort. T bort trnsktion Klick först på produktnmnet i din produktlist. T bort produkt Efter tt du tgit bort trnsktioner kopplde till din produkt, tr du bort produkten genom tt klick på T-bort -symbolen (c) vid produktnmnet i din produktlist. b Klick därefter på krysset/kryssen för tt t bort trnsktionen/ern. c KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 36

38 Flytt produkter Du hr under fliken Flytt produkter möjlighet tt flytt en eller fler produkter från en plts till en nnn inom smm vdelning. 1 Välj det förvringsutrymme (rum, skåp etc.) från vilket du vill flytt produkter och klick på fliken Flytt produkter. Välj sedn i listn vilk produkter (och trnsktioner) som du vill flytt genom tt mrker i rutorn i vänster kolumn (). Klick på Näst. 1 Välj produkter 2 Välj sedn det förvringsutrymme du vill flytt vld produkter till. Du får en list presenterd för dig med smtlig fstigheter, rum och underliggnde förvringsytor som är kopplde till vdelningen. Klick på Näst. 2 Välj destintion v flytt 3 Du får nu en list på vilk produkter du flyttr, från vilket förvringsutrymme de flytts och förvringsutrymme de flytts till. Om nu något är felktigt, kn du lltid t dig tillbk till tidigre steg med hjälp v knppen Föregående. Om llt är ok, klick på Flytt. 3 Genomför flytt Du får nu en konfirmtion om tt flytten är genomförd. KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 37

39 Ksser produkter Denn funktion hette i tidigre version v KLARA T bort från list. I övrigt är funktionliteten densmm som innn. Om du vill återställ ksserde produkter, nvänd dig då v funktionen återställ i den vdelningsspecifik funktionen Ksserde produkter, se sid Om du vill t bort produkter från produktlistn, men inte permnent utn dels kunn återställ det du tr bort, dels kunn t frm informtion om det du hr tgit bort, nvänder du dig v funktionen Ksser produkter. 1 Välj det förvringsutrymme (rum, skåp etc.) i vilket du vill ksser produkter och klick på fliken Ksser produkter. Välj sedn i listn vilk produkter (och trnsktioner) som du vill ksser genom tt mrker i rutorn i vänster kolumn (). Klick på Näst. 1 Välj produkter 2 2 Du får nu en list på vilk produkter du kn ksser. Om du något är felktigt, kn du lltid t dig tillbk till tidigre steg med hjälp v knppen Föregående. Om llt är ok, klick på Ksser. Ksser Du får nu en konfirmtion om tt ksseringen är genomförd. KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 38

40 4. Avslut inventering All inmtning v produktinformtion sprs kontinuerligt. Du kn när som helst vslut ditt rbete och gå tillbk och fortsätt precis där du slutde. De flest trnsktionstyper kn du registrer på din produkter kontinuerligt. När det gäller trnsktionstypen Inventering, sätter din KLARAdministrtör upp regler inom vilket dtumintervll som det är tillåtet tt genomför inventeringr. I KLARA klls dett för Inventeringsperiod. Kontkt din KLARA-dministrtör om du är osäker när just er inventeringsperiod börjr och slutr. Klr med din inventering? När du är färdig med HELA vdelningens inventering sk du mrker i KLARA tt du är klr. Verktyget för dett finner du i inventering / registreringvyn, längst ner i produktlistn (). Dett verktyg finns tillgängligt i ll produktlistors vy. Tryck på KLAR om du är färdig med hel vdelningens inventering. Du får då tre vl. b När du vet om tt du är klr mer vdelningens inventering, klick då på knppen KLAR. Då presenters tre vl i en pop-uprut (b). Inventering klr (du är klr) Klr för nu (du är tillfälligt klr, men vill fortsätt inventeringsrbetet senre) Avbryt Du stänger rutn KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 39

41 Övrig vdelningsspecifik funktioner De funktioner som hittills hr beskrivits i dett kpitel hr i stort vrit funktioner som finns tillgänglig för dig i de olik förvringsutrymmen, som t.ex. rum och skåp. Det finns i KLARA även funktioner som är vdelningsspecifik, d.v.s. funktioner som inte är direkt kopplde till ett specifikt rum utn för hel vdelningen. Dess funktioner finner du om du klickr på vdelningens nmn längst upp i vänstersplten i inventerings/registreringsgränssnittet. All funktioner är nödvändigtvis inte synlig för dig; det beror helt på vilk funktioner som din verksmhet hr vlt tt rbet med i KLARA. Oplcerde rtiklr Åtkomst v vdelningsspecifik funktioner genom tt klick på vdelningens nmn i vänstersplten (). Dett är en funktion som nvänds v de orgnistioner som nyttjr KLARAs streckkodsfunktionlitet. Med hjälp v en streckkodsläsre kn nvändre registrer produkter på vld vdelning; de produkter som inte är plcerde i ett specifikt förvringsutrymme presenters som en list under denn flik. Observer tt om ni inte nvänder er v KLARAs streckkodsmodul ser inte denn funktion. Inköpsdt Dett är en funktion som nvänds v de orgnistioner som nvänder sig v AlphQuests inköpsmodul. Från denn modul kn nvändre importer inköpsdt om inköpt produkter. Dess produkter plcers i importen inte på förvringsutrymmen, utn ll dt registrers på vdelningsnivå. Dess importerde inköpsposter presenters under denn flik. De orgnistioner som nvänder denn funktionlitet kn självklrt registrer tt en produkt som finns med i den importerde listn finns i ett förvringsutrymme. Dock är gängse regel tt då inte registrer någon trnsktionstyp (t.ex. inventering) eftersom denn produktinformtion redn finns i importerd dt. Observer tt om ni inte nvänder er v KLARAs streckkodsmodul ser inte denn funktion. Ksserde produkter Under denn flik plcers de produkter som du hr vlt tt ksser (se vsnittet om hur du ksserr produkter på sidn 36). I denn vy hr du möjlighet tt återställ vld produkter/trnsktioner. Om ni nvänder er frekvent v funktionen Ksser produkter kn listn i denn vy bli lång; därför kn du sorter listn efter följnde rubriker: CAS-nummer, Produktnmn (Produkter), Rum/Lgring, smt dtum för när ksseringen skedde (Kssert). KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 40

42 Kommentr I dett fält kn du som nvändre välj tt skriv kommentrer som berör vdelningen, t.ex. nyttig informtion för ndr nvändre. 1 Koppl rum Under denn flik finner du verktyget för tt dministrer rum. För mer informtion om dett verktyg, se kpitlet om Rumshntering (sid 11) Mrker de produkter och de trnsktioner som du vill återställ. Tryck sedn på knppen Återställ. De produkter och trnsktionsdt som du väljer tt återställ kommer tt flytts tillbk till sin ursprungskäll. Ksser produkter töms i smbnd med tt nvändren strtr en ny inventeringsperiod och bekräftr tt kopier kemiklier. Därmed kommer ing produkter ligg i Ksserde produkter historiskt utn enbrt eventuellt för innevrnde år. KLARA kemikliehntering Inventering och registrering v kemiklieinnehv 41

43 Kemiklieförteckningr I KLARA finns det olik sätt tt t frm för vdelningen relevnt kemiklieförteckningr. Dels finns det möjlighet tt direkt från inventerings-/registreringsvyn snbbt gener enkl kemiklieförteckningr per rum och/eller underliggnde förvringsutrymmen. Det finns också ett krftfullt verktyg under menyvlen Kemikliehntering Kemiklieförteckning där du själv kn skp olik typer v kemiklieförteckningr. Enkel kemiklieförteckning I inventering-/registreringsvyn presenters vdelningens ll rum och underliggnde förvringsytor som skåp, hyllor etc. Genom tt klick på funktionen Kemiklieförteckning skps nu en för förvringsytn ktuell kemiklieförteckning i en ny flik i din webbläsre. Denn kemiklieförteckning bsers på de produkter som är registrerde i ktuellt förvringsutrymme med underliggnde nivåer, d.v.s. Kemiklieförteckning på rumsnivå presenterr ll produkter som är registrerde på rum och ll dess underliggnde nivåer som skåp hyllor m.m. Kemiklieförteckning på skåpsnivå presenterr ll produkter som är registrerde på skåpet och ll dess underliggnde nivåer som hyllor m.m. Du kn enkelt skriv ut kemiklieförteckningen genom tt klick på utskiftsikonen; Genom tt klick på den lill kugghjulsikonen till höger om rummets (och skåp, hyllor) nmn, viss en kontextmeny, med bl.. Kemiklieförteckning. Kontextmeny med funktionen Kemiklieförteckning Du kn även öppn kemiklieförteckningen för vidre editering i Excel (om du hr Excel instllert på din dtor) genom tt klick på Excelikonen; KLARA kemikliehntering Kemiklieförteckningr 42

44 Kemiklieförteckningsverktyget Som inventerre/registrer kn du skp olik typer v kemiklieförteckningr bsert på de inmtde produktern. Dett görs från Kemikliehntering Kemiklieförteckning. 2 Du ser nu verktyget för tt generer npssde kemiklieförteckningr. 1 Välj först ktuell vdelning. Välj vdelning för vilken du vill skp kemiklieförteck ning åt. b c d f g i e h Anpss kemiklieförteckning. Under rubriken Typ v förteckning vgränsr du din förteckning vseende den rumslig indelningen. Väljer du tt grupper innebär dett tt rpporten presenters med löpnde rubriker för de olik rummen och lgringspltsern (skåp m.m.). KLARA kemikliehntering Kemiklieförteckningr 43

45 b c Under rubriken Urvl produkter finns vl tt vis smtlig produkter (om rummen dels v fler inventerre) eller om du enbrt vill se din egn. Vl v trnsktionstyper innebär tt du kn välj tt presenter de värden i rpporten som du hr inmtningsuppgifter för. Ett eller fler vl är tillåtet. Om orgnistionen vlt tt rbet med KLARA som ett verktyg för utfsning v kemiklier/kemisk produkter, så kn du även få med utfsde produkter i din kemiklieförteckning (viss normlt inte) genom vl i särskild rut under denn punkt. Denn viss enbrt för de orgnistioner som rbetr med denn specifik funktion. g h Under rubriken Ny/gmml lgstiftning väljer du om din förteckning skll vis den senst ktuell (dvs. i enlighet med CLP) eller enbrt i enlighet med den gml lgstiftningens klssificeringr och märkningsregler. Under rubriken Sortering väljer du om din förteckning skll sorters på KLARAs huvudnmn ( produktnmn ) eller på de vld synonymnmnen ( eget nmn ). Du kn vidre även rdbryt kemiklielistn om produktnmnen är för lång, mrker ntlet tecken du vill produktnmnen skll vstvs vid. d e Under rubriken Vl v presenttion väljer du huruvid trnsktionstypern sk gruppers efter smm typ eller om smtlig trnsktioner sk presenters vr för sig. Under rubriken Vl v ksserde produkter bestämmer du huruvid du vill t med smtlig produkter, enbrt de som är ksserde eller ll produkter förutom de ksserde. Tänk på tt eventuellt ändr ditt utskriftsformt i din dtor så tt det pssr till kemiklieförteckningen. Ju fler kolumner du väljer tt t med desto bredre blir dokumentet. Tr du med ll knske inte informtionen får plts ens med liggnde pppersformt. f Under rubriken Vl v rpportkolumner väljer du de prmetrr som du vill skll finns med i din förteckning. OBS: Kolumnen Leverntör viss enbrt i kemiklierförteckning där vl v presenttion är Vis smtlig trnsktioner vr för sig. i Beroende på de vl du gjort under punkt () kommer utseendet mitt på sidn tt vrier. Hr du vlt tt t frm en rpport som omfttr ll lokler så väljer du enbrt formtet på rpporten (html lterntivt xls). Xls-filen kn med fördel sprs ned loklt och berbets vidre loklt i Excel. KLARA kemikliehntering Kemiklieförteckningr 44

46 Välj rum Hr du under punkt () vlt En lokl ovsett lgring ser bilden en enligt nednstående. Klick på rummet du vill t ut en kemiklieförteckning för. Därefter väljer du utskriftsformt. Välj lgringsplts Hr du under punkt () vlt En lgringsplts ser bilden en enligt nednstående, klick på ktuellt rum och på den lgringsplts du vill t ut en kemiklieförteckning för. Därefter väljer du utskriftsformt (html lterntivt xls). KLARA kemikliehntering Kemiklieförteckningr 45

47 Kemiklieförteckningr i o-inloggt läge För tt gör olik vdelningrs kemiklieförteckningr tillgänglig även för personer som inte hr inloggningsuppgifter, kn din KLARA-dministrtör välj tt gör viss v dess vdelningrs kemiklieförteckningr tillgänglig i s.k. o-inloggt läge. Länk till dess kemiklieförteckningr presenters då på verksmheterns strtsid i nslutning till länken till produktregistret. Det är dministrtör som vgör vilk vdelningr som sk publik kemiklieförteckningr. Välj vdelning och t frm kemiklieförteckning och eventuell produktinformtion Klick på den vdelning du vill se kemiklieförteckning för. Du kn sedn, om du vill, klick på produktens nmn för tt t frm produktrelevnt informtion, smt eventuellt t frm säkerhetsdtbld. Klick på menyvlet Kemiklieförteckningr. Observer tt länken kn h ett nnt nmn. När du som o-inloggd klickr på denn länk, presenters nu de vdelningr inom verksmheten som är publik. OBSERVERA Det är inte säkert tt just din verksmhet hr vlt tt nvänd denn funktionlitet. Det är upp till dministrtören tt bestämm vilk vdelningr som sk h publik kemiklieförteckningr. Om du inte ser denn länk, kn det beror på tt du rbett vid en dtor med en ej tillåten IP-dress. MER OM DU ÄR INLOGGAD KLARA kemikliehntering Kemiklieförteckningr 46

48 Sök produkter Du hr en egen sökfunktion till produkter och kemiklier som finns inventerde på just din vdelning. Sökningen görs från huvudmenyn Kemikliehntering Sök produkter. 2 Ange nmn, del v nmn, CAS-nummer, streckkodsid smt nge övrig söklterntiv. Viss orgnistioner hr möjlighet tt sök på kemisk ämnens strukturformel. Resultten presenters uppdelt på vr kemiklien/kemikliern finns plcerde och till vilken mängd i höger vy (). 1 Välj din vdelning i mittenfönstret. Ange sökprmetrr och tryck på knppen Sök. Välj vdelning för vr du vill gör din produktsökning. KLARA kemikliehntering Sök produkter 47

49 Resultt Under menyvlet Resultt finns ett ntl olik funktioner för tt t frm resultt på t.ex. vd vdelningen h inventert. Beroende på vd dministrtören hr gett för behörighet finns här två eller fler verktyg. Resultt orgnistion Att sök på resulttet v det du inventert kn vr br då du härifrån kn sök på kemiklierns olik egenskper. Exempel på dett är om kemikliern finns uppstt på Arbetsmiljöverkets s.k. C-list (cncerfrmkllnde ämnen). Resultt på inventeringen kn söks från menyvlet Resultt / Resultt Orgnistion I denn mnul redoviss för två som får stå som exempel. I övrigt är resulttfunktionern liknnde. 1 Kontroller först vl vseende år. Om du vill sök på tidigre års resultt, ändrr du året i toppmenyn (). c b I vänster vy definierr du vilken orgnistionsdel som du vill gör sökningen på (b). I höger vy definierr du din sökning (c). KLARA kemikliehntering Resultt 48

KLARA Lathundar för inventerare (inför versionslyft 2013) Version 2.4 (2013 11 27)

KLARA Lathundar för inventerare (inför versionslyft 2013) Version 2.4 (2013 11 27) KLARA Lathundar för inventerare (inför versionslyft 03) Version.4 (03 7) Björn Orheim Nordic, Po Första utgåva 03 Innehållsförteckning Introduktion KLARAs nya gränssnitt 3 KLARAs menyval... 3 Produktregister...

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 INNEHALL 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 DATORER Allmänt Digitl dtorer Orgnistion Ordmm Minnesenheten Aritmetisk enheten Styrenheten In/utenheten Avbrott Spräk och proglmm

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper CTH/GU LABORATION MVE6 - / Mtemtisk vetenskper Inledning Integrler Iblnd kn mn inte bestämm integrler exkt utn mn får nöj sig med tt beräkn pproximtioner. T.ex. e x dx kn inte beräkns exkt, eftersom det

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Integraler och statistik

Integraler och statistik Föreläsning 8 för TNIU Integrler och sttistik Krzysztof Mrcinik ITN, Cmpus Norrköping, krzm@itn.liu.se www.itn.liu.se/krzm ver. 4 - --8 Inledning - lite om sttistik Sttistik är en gren v tillämpd mtemtik

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET UPPSALA UNIVERSITET Mtemtik för språkteknologer (5LN445) Institutionen för lingvistik och filologi VT 2014 Förfttre: Mrco Kuhlmnn 2013 (mindre revision Mts Dhllöf 2014) 6 Formell språk Det mänsklig språket

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p)

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p) 1(1) IF1611 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 1 Tentmen Gäller även studenter som är registrerde på B1116 Torsdgen den 1 okt, 1, kl. 14.-19. Skriv tydligt! Skriv nmn och personnummer på ll inlämnde ppper!

Läs mer

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac)

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac) Bruksnvisning till Epson iprojection (Windows/Mc) Innehåll 2 Introduktion till Epson iprojection 5 Funktioner i Epson iprojection... 6 Anslutning till olik enheter... 6 Fyrpnelsvisning... 6 Ändr presenttörer

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter?

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter? Vilken rät linje pssr bäst till givn dtpunkter? Anders Källén MtemtikCentrum LTH nderskllen@gmil.com Smmnfttning I det här dokumentet diskuterr vi minst-kvdrtmetoden för skttning v en rät linje till dt.

Läs mer

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt Användrmnul 00 Välkommen Tck för tt du köpt denn Mio. Läs nog igenom denn mnul innn du nvänder din Mio först gången. Spr denn mnul på en säker plts och nvänd den som först referens. Viktig informtion för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys Modul 5: Integrler Institutionen för mtemtik KTH 30 november 4 december Integrler Integrler är vd vi sk håll på med denn veck och näst. Vi kommer tt gör följnde: En definition v vd begreppet betyder En

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning Mtemtik Bokstvsräkning Du står nu inför en ny kurs i mtemtik, där meningen är tt du sk tillgodogör dig ny teorier, som smtlig leder frm till övningr och uppgifter. Även om du förstått vd teorin sk nvänds

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Granskning av nköp och upphandling

Granskning av nköp och upphandling VALLNTUNA KOMMUN RVISIONN VALLNTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen KLK 20t{ -0t- I 7 Dnr:...,. ;. MISSIV 20 13-12- 18 KOMMUNSTYRLSN Grnskning v nköp och upphndling hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer grnskt

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet.

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. v 6 Någr v de storheter som förekommer inom nturvetenskp kn specificers genom tt ders mätetl nges med ett end reellt tl. Exempel på sådn storheter, som klls sklär

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Integralen. f(x) dx exakt utan man får nöja sig med att beräkna

Integralen. f(x) dx exakt utan man får nöja sig med att beräkna CTH/GU STUDIO TMVb - / Mtemtisk vetenskper Integrlen Anlys och Linjär Algebr, del B, K/Kf/Bt Inledning Mn kn inte lltid bestämm integrler f() d ekt utn mn får nöj sig med tt beräkn pproimtioner. T.e. e

Läs mer

Exponentiella förändringar

Exponentiella förändringar Eonentiell förändringr Eonentilfunktionen - llmänt Eonentilfunktionen r du tidigre stött å i åde kurs oc 2. En nyet är den eonentilfunktion som skrivs y = e. (Se fig. nedn) Tlet e, som är mycket centrlt

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3 VALLENTUNA KOMiIUN REVISIONEN MISSIV 2015-09-25 Uppföljning v revisonens tidigre genotlrförd grnskningr åren 2OI2-2OL3 hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer genomfört en uppföljning v ett ntl tidigre

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Dokumentkamera Bruksanvisning

Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkmer Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs denn Bruksnvisning och följ ll säkerhetsnvisningr för dokumentkmern. Spr bruksnvisningen för frmtid bruk. Vrning Obs Den här symbolen står för en

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Generaliserade integraler

Generaliserade integraler Generliserde integrler Mtemtik Breddning 2.5 Frm till denn punkt hr vi endst studert integrler där funktionen som skll integrers vrit begränsd. Dessutom hr det intervll över vilket vi integrerr vrit begränst

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer