tillförlitlighet i system och rutiner för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tillförlitlighet i system och rutiner för"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer grnskt tillftirlitlighet i system och rutiner för hntering v leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr. Vårt vl v grnskningsinsts utgår från den väsentlighets- och risknlys som genomftjrdes inför revisionsåret Vi delr de bedömningr som gör i grnskningsrpporten. Vår smlde bedömning är tt den intern kontrollen vseende tillförlitlighet i system och rutiner für hntering v leverntörsfkturor är i huvudsk tillräcklig men kn förbättrs. Följnde ikttgelser ligger till gnrnd för bedömningen: Det finns dokumenterde riktlinjer/nvisningr kring hntering v leverntörsfkturor och det finns en fungernde intern kontroll. Två verifieringr hr gjorts v kommunens genomförd kontroller Det finns en årlig uppftiljning v ttest och behörighet och det finns en forteckning över be slutsttestnter och ndr tte stnter. F örteckningen är dock inte ktuell. Verifiering v ttest visr på tt tio fll inte stämmer överens med kommunens ftirteckning. Det skns en skriftlig rutin för när uppföljning eller vslut v behörigheter sk ske. Kommunens ekonomisystem sknr spärrr som omöjliggör tt en hndläggre som rbetr med den löpnde fktureringen även kn registrerr ny leverntörer. Dett är en brist. Enligt uppgift hr denn brist identifierts v kommunen och åtgärdts genom tt inte tilldel behörigheter som inkluderr både möjlighet tt registrerny leverntörer och ttesträtt. REVISION EN TUNA TORG 1 ' VALLENTUNA TFN FAX 0B S E SE Vllentun kommun

2 VALLENTUNA KOMMUN REVISION EN MISSIV 2013-t2-t8 KOMMUNSTYRELSEN Kommunen hr en väsentlig ndel leverntörer i leverntörsregistret som förekommer fler än en gång. Vidre bedömer vi tt den intem kontrollen inte är tillräcklig vseende hnteringen v mnuell utbetlningr. Följnde ikttgelser ligger till grund flor bedömningen: Vid verif,rering visde det sig tt tillräckligt med underlg skndes på ekonomivdelningen. 15 v underlgen inkom fürst efter förfrågn under grnskningens gång från ft)rvltningrn. Dessutom bedöms tvã v de mnuell utbetlningrî inte innehåll den informtion som behövs för tt kunn förstå och kontroller betlningrn. I syfte tt stärk den intern kontrollen bedömer vi tt den centrl ekonomivdelningen bör förbättr kontrollen v underlg för de mnuell utbetlningrn. Revisorern utgår frän tt Kommunstyrelsen vidtr relevnt åtgärder som följd v grnskningen och scdn redovisr dess iill Kommunfullmäktige enligt rúin För revisorern Distribution v grnskningsrpport - Grnskning v inköp och upphndling (rmvtl) Kommunstyrelsen Kommunfullmäkti ges presidium Kommundirektören Chefsekonomen REVISIONEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX NA. SE SE Vllentun kommun

3 Revisionsrpport Crin Hultgren Cert. kommunl reuisor SofiNylund SndrFeiff HnnHolmberg Intern kontroll - tílffirlítlíghet i sastern och rutíner för Ieu er snt ö r sfø,ktur or ínkl. rnc,nuell utb et q.inírz.g sr t8 december zotg pwe

4 Grnskning v intern kontroll i system och rutiner för leverntörsutbetlningr inkl. mnuell utbetlningr 2O SofiøNglund Projektledre Ccrrínllultgren Uppdrgsledre

5 Grnskning v intern kontroll i system och rutiner för leverntörsutbetlningr inkl. mnuell utbetlningr Innehãllsforteckníng 2.1. DD DA L t. Bkgrund Syfte, revisionsfråg och kontrollmål Revisionsmetod och vgränsning... Styrnde och stödj nde dokument... Intervjuer med berörd tj änstemän... Intern kontroll... Hntering v leverntörer i kommunens leverntörsregister.. Styrnde och stödjnde dokument... Rutin för upplägg och borttg v ttest och behörigheter Styrnde och stödjnde dokument. Intervjuer med berörd tj änstemän... Avstämning mot kontrollmål t

6 r. Snntnørnfuttníng hr på uppdrg v de förtroendevld revisorern i genomfört en grnskning vseende tillförlitlighet i system och rutiner för hntering v leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr. Den intern kontrollen bedöms enligt följnde ordning; tillräcklig, i hur,'udsk tillräcldig, inte tillräcklig. Efter genomförd grnskníng bedömer ui tt deninterno"kontrollen useende ti%forlitlighet i system och rutiner för hntering u leuerntörsfkturor ör i huuudsktillräcklig. Följnde ikttgelser ligger till grund för bedömningen vseende hnteringen v leverntörsfkturor: Det finns dokumenterde riktlinjer/nvisningr kring hntering v leverntörsfkturor. Vår bedömning är tt det finns en fungernde intern kontroll. Två verifìeringr hr gjorts v kommunens genomförd kontroller Det finns en årlig uppföljning v ttest och behörighet. Vi bedömer tt det finns en förteckning över besiutsttestnter och ndr ttestnter, vi bedömer dock tt förteckningen inte är ktuell. Verifìering v ttest visr på tt tio fll inte stämmer överens med kommunens förteckning. Det skns en skriftlig rutin för när uppföljning eller vslut vbehörigheter sk ske' Kommunen köper tjänsten för scnning v fkturor v ett externt företg. Kommunens ekonomisystem sknr spärrr som omöjliggör tt en hndläggre som rbetr med den löpnde fktureringen även kn registrerr ny leverntörer. Vi bedömer dett som en brist. Enligt uppgift hr denn brist identifìerts v kommunen och åtgärdts genom tt inte tilldel behörigheter som inkluderr både möjlighet tt registrer ny leverntörer och ttesträtt. Vi kn konstter tt kommunen hr en väsentlig ndel leverntörer i leverntörsregistret som förekommer fler än en gång. Vidre bedömer ui tt deninternkontrollenínte är tillräcklig ouseende hntering en ou mnuell utb etlning or. Följnde ikttgelser ligger till grund för bedömningen vseende hnteringen v mnuell utbetlningr; Vid verifìering v mnuell utbetlningr frmkom tt smtlig grnskde underlg hr kontrollerts v skgrnskre och ttestnt. December v 18

7 I syfte tt stärk den intern kontrollen bedömer vi tt den centrl ekonomivdelningen bör förbättr kontrollen v underlg för de mnuell utbetlningrn. Vid verifiering visde det sig tt tillräckligt med underlg skndes på ekonomivdelningen. 15 v underlgen inkom först efter förfrågn under grnskningens gång från förvltningrn. Dessutom bedöms två v de mnuell utbetlningrn inte innehåll den informtion som behövs för tt kunn förstå och kontroller betlningrn. I öwigt hänvisr vi till vsnitt 6 där vstämning mot kontrollmål sker. 2v 18

8 qd t- InIednílr.g 2.7. Bøkgrund Av kommunllgen frmgår tt kommunens nämnder och styrelser sk h kontroll över sin verksmhet. Dett innebär tt nämndern själv nsvrr för tt h en ändmålsenlig styrning så tt verksmheten bedrivs på ett effektivt sätt, tt det finns säkr rutiner som förhindrr förluster och som säkerställer tt redovisningen är rättvisnde. Rutiner och system för hntering v leverntörsfkturor och utbetlningr vseende sådn utgör ett väsentligt riskområde. Att h väl fungernde rutiner och system är således viktigt för tt upprätthåll en säker hntering v leverntörsfkturor och utbetlningr relterde till dess. Revisonsinstser genomförs utifrån en risknlys. Dess rutiner och system hnterr mång leverntörer, stor trnsktionsvol rmer och smmntget stor belopp (väsentlighet). Det finns risker för såväl oegentligheter som förtroendeskd (risk). Dess fktorer utgör skäl för grnskning v området Sgfte, reuísíonsfrãg och kontrolhnùi Grnskningen sk besvr följnde revisionsfråg: Är den intern kontrollen tillräcklig ouseende system och rutíner för hntering u leu er nt ör sfktur or inklusiu e mnuello" utb et lning r? Följnde kontrollmål sk besvrs inom rmen för denn grnskning: O Det finns dokumenterde riktlinjer/nvisningr kring hntering v leverntörsfkturor. Det finns en ktuell förteckning över beslutsttestnter och eventuellt ndr ttestnter. Det finns en smld dokumenttion över vilk som hr behörighet i scnningssystemet och vilken behörighet de hr. Upplägg vbehörigheter i scnningssystemet sker utifrån tillräcklig underlg och v behörig person. Upplägg v ny behörigheter smt v förändringr vbehörigheter följs upp regelbundet. Upplägg v ny leverntörer i leverntörsregistret sker v oberoende person, det vill säg v någon nnn än den som löpnde rbetr med fkturhnteringen. Fkturor och utnordningr innehåller den informtion som behövs för tt kunn förstå och kontroller betlningrn Reuisíonsrnetod och o:grärl.snírl.g Grnskningen sker genom dokumentstudier v tillämplig styrdokument och rutinbeskrivningr. Berbetning och grnskning sker även vviss register och underliggnde räkenskpsmteril. Intervjuer sker med berörd befttningshvre. Verifiering v tt identifierde nyckelkontroller fungerr konsekvent över tiden. 3 v 18

9 Verifiering sker genom test v smtlig identifìerde nyckelkontroller för tt säkerställ tt de utförs konsekvent över tid. Rpporten hr vrit föremål för fktvstämning. December v18

10 3. Rufinerfrrhsntering u leuerc:ntörsfø,knlror 5.7. Stgrnde och stöqiønde dokutnent Vlientun kommun hr ett ntl styrnde och stödjnde dokument kring hnteringen v leverntörsfkturor. Nedn ges en kort beskrivning v de dokument som kommunen bedömt relevnt för denn grnskning gällnde leverntörsfkturor. Ekonomivdelningen Dokument skpdes v kommunledningskontoret zorz och innefttr instruktioner för dministrtionen v leverntörsreskontrn. Instruktionen beskriver blnd nnt hur dministrtörern stegvis genomför olik moment i huvudboken Control, såsom tt: mkuler eller rder leverntörsreskontrposter, stämm v Control och Plusgirot, stämm v leverntörsskulden och nkomstregistrerde leverntörsfkturor. Dokumentet finns tillgängligt för medrbetre inom kommunen på intrnätet och sk lltid innehåll ktuell uppgifter. Leverntör Dokumentet är utformt v kommunledningskontoret 2ot2, (senst reviderd zotg-o8-27) och innefttr instruktioner för dministrtionen v leverntörsreskontrn. Instruktionen beskriver blnd nnt hur dministrtörern sk gå tiil väg vid registrering v ny leverntörer och mnueli Ieverntörsfkturor smt mkuler leverntörsfkturor. Endst ekonomipersonlen på kommunledningskontoret mkulerr betlningsuppdrg hos PÌusgirot och i Control vi uppdrg som erhålls vi e-post. Dokumentet finns tillgängligt på intrnätet. Anvisningr inköp Dokumentet är utformt v kommunledningskontoret zorz och innehåller nvisningr för tillåtn inköpssätt smt vseende de leverntörer kommunen får hndl från. Smtlig inköp i kommunen, ovsett inköpssätt, sk ske enligt lgen om offentlig upphndling (LOU) och måste görs från upphndlde leverntörer där vtl finns. De inköpssätt som får tillämps nges vr inköp mot fktur, kommunens inköpskort, hndkss, utlägg vi lönesystemet smt kontnter som nställd erhållit i förskott. Anvisningrn nämner tt det är respektive chefs nsvr tt informer nställd som gör utlägg i tjänsten om gällnde inköpsrutiner. DCE-Admin (Document Center Enterprise) Dett dokument utgör en instruktion för kommunens DCE-dministrtörer (Document Center Enterprise) och är utformt zorz. Vrje förvltning hr sin egen DCE-dministrtör vrs uppgift innefttr tt hnter de olik gruppköern, lägg upp nvändre och behörigheter som ttestnt och skgrnskre, lägg upp ny konton till kontering smt ge support till nvändrn. Det finns cirk 65o nvändre i DCE, vrje nvändre kn själv lägg in en vikrie i systemet. 5v18

11 I instruktionen beskrivs bl DCE-dministrtörerns hntering v gruppkön leuerntörsregistrering.här hmnr ny leverntörer som inte finns registrerde i Controls leverntörsregister smt fkturor från fctoringbolg. Vidre beskrivs möjtighet tt styr utvld fkturor till gruppkönuliderkontering som möjliggör extr kontroller v konteringen under exempelvis upplärningsfsen v ny personl. Vlider objekt är ytterligre en kö som nvänds för särskild kontroll v underlg för fkturor på utvld konton såsom representtion Interujuer rned berörd Çjänstetnän I smbnd med grnskningen hr intervjuer skett med berörd tjänstemän på ekonomivdelningen. Intervjuern hr blnd nnt innefttt en genomgång v orgnistion, nsvr och väsentlig rutiner, vilk redogörs för nedn. Orgnistion och nsvr hr under zorz och zor3 uppdtert kommunens intrnät som numer innefttr ekonomivdelningens ktuell styrnde och stödjnde dokument. Ekonomivdelningen består v en ekonomichef, två controllers, en systemekonom, tre upphndlre smt en redovisningsnsvrig. Därutöver finns fitr medrbetre som rbetr med redovisning, omfttnde bokslut, bokföring, leverntör, kund och kss. Hntering v leverntörsfkturor Kommunen nvänder ekonomisystemet Control och hr vlt tt nvänd den extern scnningstjänsten Itell där inkomn leverntörsfkturor stäms v mot kommunens leverntörsregister och skicks direkt till medrbetre om sk skgrnsk fkturn, Då scnningstjänsten är extern skns scnningsbehörigheter för medrbetre i kommunen. Fkturor från ny leverntörer plcers i kö för leverntörsregistrering. Leverntörsid består v bnk- eller plusgiro, med undntg för fctoringbolg då orgnistionsnummer nvänds. Kommunens fkturflöde beskrivs enligt följnde: Efter scnning hos Itell importers fkturn tili DCE som är direktlänkt till Control (huvudboken) för utomtisk nkomstregistrering. Därefter följer utomtisk nkomstbokning där konto for preliminär leverntörsfkturor och moms debiters och leverntörsskulder krediters. Fkturn skicks vidre för skgrnskning och kontering. Därefter sänds fkturn för ttest. Vid definitivbokning uppdters Control och slutlig betlning sker i Control. S.S. Intent kontroll Riktlinjer för intern kontroll Kommunens riktlinjer för intern kontroll (gällnde fr o m 2oo1-o1-15) uppger tt kommunstyrelsen hr det övergripnde nsvret för tt tillse tt det finns en god intern kontroll smt tt nämndern nsvrr för tt ett system för intern kontroll upprätts inom respektive verksmhetsområde med övergripnde riktlinjer, regler och nvisningr. 6v18, i.',, r

12 Områden som bör bekts inom den intern kontrollen är kontrollmiljön, väsentlighet och risk, informtion, uppsikt. Förvltningschefen nsvrr för tt konkret regler och nvisningr utforms och fstställs inom respektive nämnds verksmhetsområde så tt en god intern kontroll kn upprätthålls. Förvltningschef hr också nsvr för tt den intern kontrollorgnistionen får kännedom om de regler och nvisningr som gäller så tt de tillämps konsekvent inom ll verksmheter. De kontroller som bör genomförs kn dels in i wå ktegorier; redovisningskontroller och dministrtiv kontroller. Uppföljning v det intern kontrollsystemet smt pln för uppfoljning v den intern kontrollen sk ske årligen vvrje nämnd. Kommunens internkontrollpln I smbnd med grnskningen hr en genomgång v internkontrollpln för zor3 skett. Kommunens internkontrollpln redoviss per nämnd. Nedn redogörs för de nämnder vrs internkontrollpln för zor3 behndlr rutin/system som är relevnt för grnskningen. Nämnd Kommunstyrelsen (zorz) Rutin/ systeír Attest Kontroll-moment/ delr Attesttörteckning upprätts/fstställs. Attestreglemente efterlevs Kontroll-nsvr Ekonomichef Frekvens fuligen Löpnde Leverntörsfktur/ut nordning Rätt betlning och kontering sker Redovisningsnsvrig Löpnde Brn och ungdomsnämnden (zorz) Mnuell utbetlningr Leverntörsfkturor Rätt betlning, betlningsdg, konterins och ttest Attestreglemente, gäìlnde besluts- och behörighetsttestnte r, flödesbeskrivning v leverntörsfkturor i IM. Redovisningsnsvrig Löpnde Fritidsnämnden Kundfkturor, öwigt Förtroendekänslig poster - leverntörsreskontr Rutin för kundreskontr, flödesbeskrivning v kundfordrinsr Grnskning v de konton som rör förtroendekänslig poster så tt de följer givn riktlinjer. Ekonominsvrig Miljö- och smhällsbyggndsnäm nden Leverntörsfktur/ut nordning/ttest Attestförteckning upprätts/fstställs, ttestreglemente efterlevs, rätt kontering och Enhetschef, Smordnre December v18

13 Kulturnämnden Leverntörsfkturor betlning sker, momsredovisning sker korrekt Elektronisk fkturhntering i IM. Ekonomihndläggre (IM-dministrtör) Löpnde Utnordning/ttest Attestreglemente, gällnde besìuts- och behörighetsttestnter, inkomn fkturor, momsregler KLK, Ekonomi System-nsvrig Löpnde Kommunledningskontorets internkontrollpln zor3 innehåller en rutinförteckning for olik områden. Utöver kontrollern i förteckningen finns årlig kontroller, dess uppges vr; ttestbehörighets kontroll, kontroll v hndkssor smt konterings kontroll v förtroendekänslig poster. Förteckningen innehåller r7 olik grnskningsområden inom ekonomi, exempelvis moms,leverntörsfkturering och investeringsuppföljning. Förteckningen nger också områden som IT, dokumenthntering och personl. Utifrån förteckningen väljer ekonomivdelningen områden som sk grnsks vrje år. Nedn redogörs för grnskningr som hr gjorts tidigre år. Leverntörsfktur/ utnordning Kommunledningskontoret utförde under 2012 intern kontroll v konteringen inom kommunen. Kontrollmomentet som grnskdes vr rätt betlning smt rätt kontering. 243 st (o,g %) fkturor grnskdes motsvrnde ro8 mnkr. Utfllet v grnskningen visde tt betlningrn gått rätt smt tt konteringen vr rimlig bortsett från någr mindre justeringr. Resulttet nsågs inte kräv någr direkt åtgärder utn mn plnerr tt fortstt med utbildningsinstser till nynställd och inom redovisningsnätverket. Personlig utlägg och hndkssor Kommunledningskontoret utförde under 2012 intern kontroll v personlig utlägg och hndkssor inom kommunen. Kontrollmomentet som grnskdes vr vtlstrohet, kontering och kontroll v F-Skttsedel hos leverntör vid personlig utlägg och hndkssor. Resulttet nsågs inte kräv någr direkt åtgärder, men kommunen hr lnsert en inköps- och upphndlingsguide på intrnätet for tt ytterligre informer personl om vilk regler och riktlinjer som gäller inom kommunen. Bedömning Vi kn konstter tt det fìnns dokumenterde riktlinjer/nvisningr kring hntering v leverntörsfkturor. Vi bedömer också tt det finns en fungernde intern kontroll. Ingen i kommunen hr behörighet tt scnn fkturor. Kommunen köper denn tjänst v externt företg. Bedömning kn således inte görs. December v18

14 5.4. Ilornteríng øu leuerstttörer í kotntnun,en,s leuero: ttörsregíster Upplägg v leverntörer i kommunens leverntörsregister görs främst v DCEdministrtörern. Ingen skillnd görs vid upplägg v tillf?illig eller återkommnde Ieverntörer. Det går tt spärr en leverntör som fìnns upplgd för tt omöjliggör tt registrering v poster på leverntören. Det går dock inte tt vslut en leverntör som hft trnsktioner. Det görs en rimlighetbedömning vid upplägg v leverntör smt en kontroll mot bolgsverket. Vid misstnke om oegentligheter görs en extr kontroll mot bnkgirocentrlen eiler plusgirot. Enligt rutin görs ingen kontroll v F- skttsedel. Ekonomivdelningen utför en kontroll vrje månd där en list över ny och ändrde leverntörer ts ut och kontrollers med vseende på tt upplägg skett korrekt. Antl mnuellt registrerde leverntörsfkturor per förvltning skicks per e-post till en gemensm mil. Antlet stäms v mot betlningsförslget från Control. Rimlighetsbedömning görs utifrån dtum, belopp, mottgre etc. Förfllodtum bevks v Plusgirocentrlen. Normlt utförs betlningr om 1-2 mnkr dgligen. Tjänsten vrningsinfo vi Itell nvänds. Därefter skps en betlningsfil från Control. Betiningsfilen (PDF-formt) innefttnde sänd betlningr sprs i gemensm mpp och sänds till plusgirot. Behörighet till tt gå in i den gemensmm mppen innehs inte v ll medrbetre. Leverntörsutbetlningr kn mkulers, men ändringr i betlningsfilen kn inte görs. Om en differens uppstått måste mnuell kontering görs. I vsnitt 5 redogörs för mnuell utbetlningr. Det finns ing spärrr i systemet som begränsr tt smm person som lgt upp en leverntör inte kn genomfdr en utbetlning till smm leverntör. Intern regler finns uppstt v ekonomivdelningen för tt omöjliggör dett. Dess regler innebär tt smtlig personer som kn skick betlningr och lägg upp ny leverntörer inte hr ttesträtt. I smbnd med grnskningen frmkom dock tt en person på ekonomivdelningen hr behörighet tt utför ll tre steg, d v s registrer ny leverntör, ttester smt skick betlning. Kommunen vser dock tt ändr behörigheten för denn person. Ersättre i DCE registrers själv v den medrbetre som sk ersätts. Ersättren måste dock h smm behörighet, skns nsvr kn fkturor inte hnters. Exempelvis kn ekonomichefen ersätts v kommuncontroller och redovisnings nsvrig. För närvrnde sker en genomgång v kommunens ieverntörsregister v en projektnställd inom kommunen. Huvudsyftet med rbetet är tt se till tt orgnistionsnummer finns registrerr för smtlig leverntörer i leverntörsregistret. I smbnd med genomgången kontrollers felupplägg, gml uppgifter, fctoringsbolg, m m. Arbetet beräkns vr klrt under våren December 20',l3 9 v 18

15 Verifiering v leverntörer Inom rmen för grnskningen hr vi tgit del v kommunens leverntörsregister. Utifrån leverntörsregistret hr en kontroll gjorts genom tt jämför ntl registrerde leverntörer mot ntl registrerde orgnistionsnummer. Med bkgrund v kontrollen kn vi konstter tt kommunen hr totlt 79ro leverntörer i sitt leverntörsregister. Av dess förekommer 7oB4 (89,6 %) leverntörer en gång, zz6 (2,9 %) leverntörer förkommer två gånger och resternde 6oo (7,6 %) leverntörer förekommer melln tre och 4z gänger. Bedömning Genomförd verifiering påvisr tt mjoriteten v leverntörern förekommer en gång i kommunens leverntörsregister. Vi gör dock ikttgelsen ttzzíleverntörer forekommer två gånger och tt tio till 19 leverntörer förkommer 22 till zb gånger. Dett tyder på tt kommunen inte rensr sitt leverntörsregister. Vi ser det dock som positivt tt en projektnställd inom kommunen för närvrnde går igenom kommunens leverntörsregister. Det hr noterts tt det skns spärrr i ekonomisystemet som omöjliggör tt en hndläggre som rbetr med den löpnde fktureringen även kn registrerr ny leverntörer. Enligt uppgift hr denn brist identifierts och kommunen hr åtgärdt dett genom tt inte tilldel behörigheter som omfttr ttesträtt smt befogenhet tt registrer ny leverntörer. Dock fìnns det en medrbetre centrlt som kn utför smtlig steg i flödet. Enligt uppgift sk kommunen åtgärd dett, vilket bedöms positivt. 10 v 18

16 4. Attest och behörígheter 4.7. Stgrnde och stödjnde dokutnent hr ett styrnde och stödjnde dokument kring hnteringen v ttest och behörigheter. Nedn ges en kort beskrivning v det dokument som kommunen bedömt relevnt för denn grnskning gällnde ttest och behörigheter. Reglemente för kontroll v verifìktioner- ttestreglemente Dokumentet (ntget v kommunfullmäktige zoo6-rz-18) nger tt verifiktioner sk ttesters innn de bokförs. Kommunen tillämpr följnde ttestformer: skgronskningsttest (nmnteckning eller elektronisk signtur) som innebär kontroll mot leverns/presttion smt uträkning, beslutsttest (nmnteckning eller elektronisk signtur) som medför kontroll mot underlg/beställning/beslut och villkor, sml b ehörig hets tte st ( nmnteckning) som innebär kontroll v behörighet. Beslut om tt utse beslutsttestnter och ersättre till dess sk ftts v nämnd eller förvltningschef. Dess nsvrr även för tt en ktuell forteckning sk finns och delges ekonomivdelningen. Målsättingen med reglementet är tt säkerställ följnde; prestotion (vrn eller tjänsten hr levererts från kommunen), bokforíngsunderlg (verifiktionen upp$'ller krven enligt god redovisningssed),betolningsuillkor (betlning sker i rätt tidpunkt), bokforingstidpunkt (bokföring sker i rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod), kont ering (trnsktionen är rätt konter d), b e slut (trnsktionen överensstämmer med beslut v behörig beslutsfttre). Verifiering Som ett led i grnskningen hr vi tgit del v följnde nämnders/enheters beslut om ttestnter och ersättre; kommunledningskontoret, fritidnämnden, brn och ungdomsnämnden, smhällsbyggndsförvltningen, kulturförvltningen och socilförvltningen. Observer tt smtlig beslut är från 2ot3, utom kulturförvltningens beslut som är från zorz. Vidre hr vi tgit del v ttestbehörighetsspecifiktioner (zor3-rr-n) från ekonomivdelningen där smtlig beslutsttestnter för respektive enhet nges. Bedömning I kommunens ekonomisystem tillämps två roller, ttestnt och skgrnskre. Spärrr i systemet omöjliggör för dess roller tt utgörs v smm person. Vi kn konstter tt det finns en förteckning över beslutsttestnter och ndr ttestnter. 11 v 18

17 4,2. R:utínftr upplägg och borttøg øu øttest och behörígheter Attesträtten i Vllentun är uppbyggd utifrån nsvr. Det är en decentrliserd orgnistion där smtlig medrbetre kn gör inköp, det end som krävs är tt referensnummer lämns vid inköp. Dock krävs det ett godkännnde från chefen först. Beslutsttestnter utgörs v nsvrig chefer ute på verksmhetern. Skgrnskning sker v den som lämnt referens på fkturn, det vill säg v beställren. Enligt kommunens ttestreglemente sk vrje nämnd nsvr för tt upprätthåll en ktuell förteckning över utsedd ttestnter. Attesträtten knyts till befttning eller person tillsmmns med ngivnde v eventuell begränsningr. Attesträtt ligger seprt från behörigheter, vid upplägg v ttesträtter sk en kopi på nmnunderskifter lltid skicks till ekonomiservice och sprs i särskild pärm. DCE-dministrtörern i respektive förvltning registrerr ny ttesträtter på uppdrg vi e-post från nsvrig chef. Det finns nio olik roller i systemet, vrv skgrnskningsrollen och konteringsrollen utgör grunden för rollern. Beroende på hnteringen i systemet ges olik roller och rättigheter i behörigheten. Det finns en person centrlt som kn lägg upp ny roller för behörigheter i Control. DCEdministrtörern nsvrr själv för rollern inom sin enhet. Det frmkommer tt DCE-dministrtörern upprättr egn förteckningr över rollern inom sin enhet. Vid vslut nsvrr närmst chef för tt vslut v behörighet elier ttesträtt sägs upp. Avslut sk ske vi skriftlig eller muntlig överenskommelse. Skicks en fktur till någon som inte längre rbetr kvr fl ts denn per utomtik till kön "överskriden tid", för tt eliminer risken tt en fktur blir liggnde obehndld. Vd gäller uppföljning v vslut v skgrnskre, kn dett enligt uppgift dröj. Verifiering v ttest o behörigheter Som ett led i grnskningen hr verifiering skett v ttest och behörigheter. Verifiering hr skett v ett urvl registrerde ttestnter från olik förvltningr i kommunen. Totlt hr z5 olik ttestnter och 25 nsvr kontrollerts. Kontroll hr skett v tt det finns ett formellt beslut, v nämnd eller förvltning, för registrerde ttestnter i kommunens ekonomisystem. Två kontroller hr gjorts, kontroll hr skett genom tt nsvr enligt nämndens beslut hr stämts v mot registerd ttestbehörighet i kommunens ekonomisystem v,kontroll zhr skett genom tt registrerd ttestbehörighet i kommunens ekonomisystem hr stämts v mot nämndens beslut vbeslut- och behörighetsttestnter. Kontrollen redoviss i nednstående tbell.. i 12u18

18 1 Ansvr enligt nämndbeslut 722 t2t 101 tt6 ro6 Ansvr enligt registrerd ttestbehörighet i DCE stämmer överens med nämndbeslut I Ansvr enligt registrerd ttestbehörighet i DCE to7 Ansvr enligt nämndbeslut stämmer överens med ttestbehörighet i DCE gbs 244 Nej 244 z6o Nej Nej 247.I Nej Nej Nej 506,IA Nej 6s6 6sg 64t 6+s 6+z 725 Nej t t Nej 66s 420 Nej 6s o Bedömning Upptägg v ny behörigheter görs vi e-post elier blnkett. Vid upplägg sk, enligt kommunen, nmnunderskrifter bifogs till ekonomivdelningen. I smbnd med genomförd verifiering hr vi endst erhållit nmnunderskriftsblnketter för kommunledningskontoret och fritidnämndens. För övrig förvltningr hr nämndbeslut erhåìlits. Nämndens årlig uppföljning v ttest och behörigheter ses v kommunen som en kontroll i sig. Det finns inte någon skriftlig rutin för när uppfoljning v ttest och 13 v 18

19 behörigheter sk ske. Kommunen medger tt uppföljning v skgrnskre kn dröj. Det fìnns inte heller någon rutin för vslut v ttest eller behörigheter. Vidre bedöms förteckningen inte vr ktuell då genomfördverifiering v ttest och behörigheter visr på tt det i tio fll v 5o inte stämmer överens med kommunens ttestbehörighet i ekonomisystemet eller vbeslut som fttts v nämnd/vi delegtion v förvltningrn. Vlleñtuh kommun 14 v. lsiii''

20 S. Mo;nuellutbeto"Iníngor 5.7. Stgrnde och stödjnde dokutnent hr två dokument kring hntering v mnuell utbetlningr, vilk beskrivs nedn. tiner för hntering v mnuell utbetlningr Dokumentet är utformt v kommunledningskontoret zor3 och omfttr riktlinjer och rutiner för registrering, bokföring och vstämning v in- och utbetlningr. Rutinbeskrivningen vser in- och utbetlningr som inte betls vi fil för både och AB Össebyhus smt redogör för hnteringen v dglig betlningsuppdrg. Blnd nnt beskrivs tt utbetlningr vi internetbnken lltid utförs två i förening genom lt Person r registrerr och signerr betlningrn med elegitimtion dg r (totlbelopp mx zoo tkr/dg), följt v tt Person z kontrollerr smtlig utbetlningr dg z. Dett innebär tt den medrbetre som registrerr betlningrn ldrig sk vr smm densmm som den som utför kontrollen efterföljnde dg. Skulle betlningrn överstig 2oo tkr krävs ekonomichefens tillåtelse för tt skick ett betlningsuppdrg till bnken. Innn en betlning registrers sk Personr kontroller tt den mnuell betlningen är korrekt och hr signerts v ttestberättigd person. Vidre beskriver dokumentet tt kontntuttg endst kn utförs under förutsättning tt det görs två i förening med minst en redovisningsnsvrig, controller eller ekonomichef. Dett då ingen ur personlen själv kn teckn kontot. Skp och sänd filer för betlning Dokument utgör en instruktion för tt skp och sänd fìler för betlning, utformt v kommunledningskontoret zot z. Betlningsfilen skps genom tt hämt underlg för leverntörsbetlningr från Control. Instruktionen beskriver tt följnde kontroller görs innn fìlen skickts för betlning: rimlig förfllodtum, kontroll v omslutning och rimligheten i högre belopp Interujuer rnedberördo, Qiänstetnän Kommunen publicerr inte ovnstående styrnde/stödjnde dokument för mnueìl utbetlningr på intrnätet. Syftet är tt inte "uppmuntr" till mnuell utbetlningr, den som vill gör en mnuell utbetlning måste därför kontkt ekonomivdelningen som utför betlningen. Kommunen strävr efter tt gör så få mnuell utbetlningr som möjligt. Mnuell utbetìningr går utnför reskontrn och direkt vi bnkens internettjänst i betlningsfilen. En mnuell utbetlning består oftst v löneförskott, hndksseinnehvre redovisr sin kss, BUF skickr vårdndsbidrg och proersättningr. Bnkfullmkt innehs v fem medrbetre centrlt och omfttr behörighet tt ttester mnuell utbetlningr uppgående till 2oo tkr per dg. Vid högre belopp sk betlningen skicks direkt till bnken v ekonomichefen som hr en högre behörighetsgräns. Tidigre fnns en 15 v 18

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3 VALLENTUNA KOMiIUN REVISIONEN MISSIV 2015-09-25 Uppföljning v revisonens tidigre genotlrförd grnskningr åren 2OI2-2OL3 hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer genomfört en uppföljning v ett ntl tidigre

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Granskning av nköp och upphandling

Granskning av nköp och upphandling VALLNTUNA KOMMUN RVISIONN VALLNTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen KLK 20t{ -0t- I 7 Dnr:...,. ;. MISSIV 20 13-12- 18 KOMMUNSTYRLSN Grnskning v nköp och upphndling hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer grnskt

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-10-22 DNR KS 2014.027 KAMIL BACZYNSKI SID 1/3 KAMIL.BACZYNSKI@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Øfuø< Internkontroll avseende löner och. ensättningar. TE Vallentuna. hml. kommun

Øfuø< Internkontroll avseende löner och. ensättningar. TE Vallentuna. hml. kommun VALLENTUNA KOMMI..IN REVTSIONEN MISS]V 2016-11-10 KOMMUNSTYRELSEN Internkontroll vseende löner och ensättningr hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer genomfört en grnskning v systemen för rpportering

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

IE Vallentuna. Kartläggning: Rutiner för återsökning av statsbidrag för flyktingmottagandet. tffil

IE Vallentuna. Kartläggning: Rutiner för återsökning av statsbidrag för flyktingmottagandet. tffil VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 2016-11-10 KOMMUNSTYRELSEN Krtläggning: Rutiner för återsökning v sttsbidrg för flyktingmottgndet hr på v rutiner för v oss förtroendevld revisorer genomfört en krtjäggning

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING RIKTLIER IKÖP & UPPHADLIG 2 Riktlinjer för inköps- och upphndlingsverksmheten Dterd 2015-02-11 Fstställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19 Reviderd Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2015/00007 050 Dokument

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

Månadsrapport mars Kultur- & fritidsnämnden

Månadsrapport mars Kultur- & fritidsnämnden Måndsrpport mrs Kultur- & fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 6 1.1 Resultt per verksmhet... 6 1.2 Investeringsuppföljning... 9 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 10

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Delegationsordning för Äldrenämnden

Delegationsordning för Äldrenämnden Utgivre: Äldrenämnden Gäller från: 20150121 Antgen: ÄN 6/2015 Delegtionsordning för Äldrenämnden Utöver vd som föreskrivs i kommunllgen för nämnder oh dess förvltning gäller estämmelsern i denn delegtionsordning.

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p)

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p) 1(1) IF1611 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 1 Tentmen Gäller även studenter som är registrerde på B1116 Torsdgen den 1 okt, 1, kl. 14.-19. Skriv tydligt! Skriv nmn och personnummer på ll inlämnde ppper!

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030 Bromöll kommun Del 3 Konsekvenser Antgen v kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030, Bromöll kommun, Del 3 Konsekvenser Frmställd v: Bromöll

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-02 DNR KS 2014.141 ANDREAS FORSLUND SID 1/4 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Revisionsrapporter

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Handelsutredningen Komplement Sammanställning av handelszoner i centrum och externt stadsarkitektkontoret 2006-03-10

Handelsutredningen Komplement Sammanställning av handelszoner i centrum och externt stadsarkitektkontoret 2006-03-10 tdsrkitektkontoret Hndelsutredningen komplement 00 Bild Hndelsutredningen Komplement mmnställning v hndelszoner i centrum och externt stdsrkitektkontoret 00-0-0 tdsrkitektkontoret Hndelsutredningen komplement

Läs mer

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport februari 2014 Måndsrpport februri Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 6 1.3 Volymer, sttistik

Läs mer

SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR

SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu. Försök med vllfröblndningr Av Nill Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsl E-post: Nill.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se Smmnfttning Målsättningen med försöksserien hr vrit tt sök

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelill kommun Fmiljenämndens utskott för gymnsie-, vuxenutbildnings- och rbetsmrkndsfrågor Ledmöter klls Ersättre underrätts Tid: torsdgen den 9 pril 2015 kl. 14.00 Plts: Sve Hund i kommunhuset Kllelse

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden Måndsrpport mj 2015 Socil- och äldrenämnden 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt mj 2015 Verksmhet Nämnd, ledning smt biståndsbedömning Kom. ers. Fsg v Intäkter Övr. int. Kostnder

Läs mer

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell.

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell. SE0100128 SKI Rpport 01:9 ',! 1 Grnskning v SKB:s förslg ti inkpslingsteknik Mts Lundin Oskr Gustfsson Bernt von Bromsen Ev Troell Jnuri 2001 ISSN 1104-1374 ^9/20 ^Slm. I ISRN SKI-R-01/9-SE PLEASE BE AWARE

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplr / Preview SVENSK STANDARD Fstställd 6-05-05 Utgåv 5 Byggndsutformning Bostäder Invändig mått

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer