GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna"

Transkript

1 GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv på fst underlg 3. Två lg skivor på isolernde mteril PRODUKTMONTERING OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Norgips Golvskiv är en 13 mm tryckfst gipsskiv speciellt utveckld för tt kunn klr de påfrestningr som den utsätts för som undergolv i ett bostdshus. Skivn består v en gls fiberrmerd gipskärn melln två lger extr strk krtong. Golvskivn hr rk knt utn för sänkning, och dess formt, vikt och styrk skiljer den från vnlig gipsskivor för väggr och tk. Om mn nvänder olik skivtyper i en 2 lgs konstruktion är det viktigt, tt golvskivn ligger överst. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Norgips Golvskiv är vsedd som underlg för prkett, golvplttor, heltäckningsmttor, vinyl- eller linoleumgolv, klinker med mer. För tunn mteril är det viktigst tt underlget rör sig så lite som möjligt. Dett krv uppfylls v Norgips Golvskivor. 1. Vid renovering v trägolv nvänds golvskivn oft för tt pln ut ojämnheter i golvet. Oftst räcker det med ett lg. 2. Till flytnde golv nvänder mn två lg Golvskiv en lösning som bl.. ger bättre ljuddämpning än ett lg. Det krävs ett fst underlg v t.ex. golvbrädor, spån- eller plywoodskivor. 3. Ännu bättre ljuddämpning får mn med två lg Golvskiv på ett isolernde lger. Det ökr smtidigt värmeisoleringen, och lösningen kn nvänds på ll hård underlg. På golv som kn komm tt utsätts för belstning v tungt rullnde mteril bör mn sök ndr lösningr. Det smm gäller ytor som utsätts för kontinuerlig rullstolsbelstning. Om du är osäker kontkt Norgips. BRANDSÄKER Som ll ndr gipsskivor är Norgips Golvskiv brndsäker. Skivn klssificers som A2, s1, d0 och Tändskyddnde beklädnd, som ger ett brndskyddnde tillägg till golvkonstruktionen. LJUDDÄMPNING Golvskivn dämpr stegljud och bäst resultt nås med två lg skivor flytnde på isolerskivor eller stegdämpningsmttor. Speciellt vid renovering kn det vr svårt tt få tillräcklig ljudmässig förbättring melln våningsplnen. Ett extr innertk på våningsplnets undersid kn då vr en god lösning. FUKT Norgips golvskiv tr inte skd v kortvrig fuktpåverkn, men som ndr gipsskivor tr den lättre skd eller deformers i vått tillstånd. 210

2 MONTAGE INNAN SKIVORNA MONTERAS För golvläggning i smbnd med nybyggntion måste mn se till tt undergolvet är plnt och rent från dmm och smuts. Om golvet skll isolers med cellplst- eller isoleringsskivor måste ll lister ts bort. Rengöring och vfettning skll görs före läggning v golvskivorn. Vid renovering krävs det ytterligere förberedelser: Befintlig beläggning och lister skll ts bort. Golvlister kn sitt kvr om golvet inte skll isolers, nnrs måste ll lister ts bort. Kontroller tt det blir min 10 mm vstånd melln underknt på dörrr till överknt på färdigt golv. Om inte måste dörrrn höjs. Mindre ojämnheter på befintligt golv kn jämns ut genom tt lägg in lump-ppp eller liknnde. Vid större ojämnheter måste golvet jämns ut med golvspckel. HANTERING AV SKIVORNA För tt Norgips golvskivor sk leverers rk kommer de på pll. Det är mycket viktigt tt de är pln och rk. Vr därför försiktig om skivorn måste lsts om. Se till tt de plcers på ett plnt underlg och tt de täcks över vid förvring utomhus för tt undvik regn och vttenstänk. KAPNING OCH TILLPASSNING Golvskivorn hr rk och exkt knter för tt mn skll kunn monter dem tätt mot vrndr. Tillpssningen görs med fintndd såg för tt få kntern tt bli så exkt som möjligt. EFTER MONTERING Om mn vser tt lägg en tunn beläggning på gipsskivorn måste mn gör en mycket noggrnn punkt- och skrvspckling med golvspckel. Lgningr och skrvr måste slips och llt slipdmm ts bort innn beläggningen monters. När mn lägger prkett eller mttor räcker det tt spckl skruvhål och eventuell ojämnheter i golvskivorn. Skll mn sätt kkel eller klinker på golvskivorn bör skivorn behndls med primer över hel ytn för tt undvik för snbb uttorkning v kkelfixet. OBS! Till flytnde golv skll mn inte nvänd flytspckel v självplnnde typ. Det kn skp spänningr som orskr sprickor och ojämn yt. 211

3 1. ETT LAG GOLVSKIVOR PÅ TRÄUNDERLAG Den här lösningen nvänds oft vid renovering för tt pln ut ett slitet trägolv. Vid mindre ojämnheter läggs det med ett lger lump-ppp, korksmulppp eller motsvrnde under skivorn, men vid större ojämnheter kn det vr nödvändigt tt först jämn ut med spckelmss innn skivorn läggs på plts. Skivorn monters vinkelrätt mot riktingen på underlget som bilden visr. De läggs lltid med skrvrn förskjutn minst 600 mm. INFÄSTNING I UNDERLAGET Skivorn fästs med Norgips skruvr H 41 HL. Det är viktigt tt skruvrn inte hmnr i sprickor i underlget eftersom det ger sämre fäste. Det kn också medför tt skruven rbetr sig upp igen. Tunn ytbeläggning eller heltäckningsmtt kräver lltid skruvt underlg. Om mn skll lägg prkett eller något nnt trägolv ovnpå skivorn, kn skivorn monters flytnde genom tt limms smmn knt i knt. Både lång- och kortsidor måste limms. Använd så mycket lim så tt det trycks upp ur skrvrn när skivorn presss smmn. Överflödigt lim kn skrps bort med en spckel eller skärs bort när det torkt. b Norgips Golvskiv min 600 Event. ppp Undergolv Skruvvstånd: Längs skivkntern mx. 200 mm Inne på skivn, mx. 200 mm b Till skivns knt mx. 20 mm, min. 10 mm Skrv Golvspckel Golvskivorn måste h helt stödjnde underlg och slitn eller böjd golvplnkor kn behöv spckls 212

4 2. FLYTANDE GOLV MED TVÅ LAG GOLVSKIVA PÅ FAST UNDERLAG Norgips Golvskiv kn läggs som flytnde golv på olik underlg v trä eller direkt på nnt fst undergolv. Till flytnde golv skll mn lltid nvänd två lg golvskivor. Flytnde golv med br ett lg skivor rekommenders endst då trägolv eller prkett skll läggs ovnpå. Dessutom ger två lg skivor bättre ljuddämpning och bättre brndskydd än ett lg. Andr lg skivor Lim Först lg skivor min 300 Event. ppp Undergolv LÄGGNING PÅ GOLVBRÄDOR, SPÅN- ELLER PLYWOODSKIVOR Om underlget är plnt kn skivorn läggs direkt på dess underlg. Vid små ojämnheter läggs t.ex. ett lger lump-ppp eller korksmulppper under det först lget. Större ojämnheter måste däremot plns ut med lämplig spckelmss. FÖRSTA LAGET Först lget skll läggs vinkelrätt mot riktningen på undergolvet. Skivorn läggs med förskjutn skrvr, förskjutningen skll vr minst 300 mm. ANDRA LAGET Innn mn lägger lg två måste dmm och smuts vlägsns. Använd gärn dmmsugre. Andr lget läggs vinkelrätt mot det först lget så tt ing skrvr ligger prllellt i de två lgen. De bägge lgen skll hellimms med t.ex. golvlim. Lägg på limmet med t.ex. en tndspckel och limm flödigt. Skivorn trycks ned i limmet så tt det uppstår full kontkt melln de två skivlgen. Det är br om limmet kommer upp genom skrvrn. Skrp v överflödigt lim innn det torkr. För övrigt: se limtillverkrens nvisningr. Hörn och ändr kn eventuellt belsts eller fixers med skruvr som ts bort när limmet torkt. För tt säkerställ god kontkt melln de två lgen kn skivorn också fästs smmn med häftklmmer, mx. längd 25 mm. Använd lämplig häftpistol. 213

5 3. TVÅ LAG SKIVOR PÅ ISOLERANDE MATERIAL Den här konstruktionen ger den bäst ljuddämpningen smtidigt som den förbättrr värmeisoleringen. Den pssr på ll torr golvkonstruktioner, i bostäder, hotell, kontor och liknnde som utsätts för norml gångbelstning. Konstruktionen kn nvänds på lägenhetsskilljnde bjälklg, på golv v bräder, spån- eller plywoodskivor och på betongpltt. Golvskivorn skruvs mot kntlisten Lim min 300 ISOLERINGSSKIVOR Mn kn nvänd skivor v cellplst eller minerlull med tillräcklig densitet och tryckstyrk. Det är viktigt eftersom prover vist tt konstruktionens förmåg tt uppt punktbelstning främst beror på isoleringsunderlgets styrk. Erfrenhetsmässigt måste t.ex. cellplstskivor h en densitet på minst 30 kg/m 3. I övrigt hänviss till respektive tillverkres nvisningr. Isoleringsmterilets tjocklek bestämms v ktuell behov men skll vr minst 20 mm. UPPBYGGNAD Det kn vr nödvändigt tt börj med en utplning v golvet. Därefter läggs en kntlist längs ll väggrn. Listen skll vr lik hög som isoleringsskivorn som i sin tur skll ligg tätt mot vrndr. Syftet med kntlisten är tt t upp belstning från tung möbler då tyngden från dett lätt kn tryck ihop isoleringen närmst väggen. Eventuell diffusionsspärr skll förs upp längs kntern till överknt på golvskivn. I övrigt vhänger spärrens plcering v ktuell förhållnden. GOLVSKIVOR Vid läggning v golv på isolerskivor skll mn lltid nvänd två lger Norgips Golv såvid ytskiktet inte är tryckfördelnde som t.ex. prkettgolv, då räcker det med ett lg Norgips Golv. Läggningen v golvskivorn görs på smm sätt som beskrivs för flytnde golv på fst underlg. Smtlig lg skll läggs vinkelrätt mot föregående så tt det inte uppstår prllell skrvr melln isolering och golvskivor. Bägge skivlgren skruvs eller spiks fst i kntlisten. 1. Undergolv v betong, plnk, spån- eller plywoodskivor. 2. Eventuell diffusionsspärr. 3. Isolerskivor. 4. Det först lget Golvskivor läggs på tvären v isolerskivorn med ll skrvr förskjutn i förhållnde till isolerskivorn. 5. Lim. 6. Det ndr lget Golvskivor läggs på tvären v först lget och med ll skrvr förskjutn i förhållnde till först lget. OBS! Diffusionsspärrens plcering är en fråg om dimensionering som beror på ktuell förhållnden

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix SE Inledning Kvalitet i flera solida skikt Alfix har sedan 1963 tillverkat produkter för uppsättning, läggning, fogning och vård av keramiska plattor.

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

Undergolv och golvvärme

Undergolv och golvvärme Undergolv Kährs trägolv 1 2008-10 SE Undergolv och golvvärme AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel: 0481-460 00 I Fax: 0481-178 31 info@kahrs.se I www.kahrs.se Undergolv Kährs trägolv 2 INNEHÅLL Generella

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev 2013.02.04 1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Glasfiber handbok för nybörjare.

Glasfiber handbok för nybörjare. Glasfiber handbok för nybörjare. Med tanke på att det verkar finnas ett stort intresse att vilja lära sig gjuta i glasfiber så tänkte jag att jag skulle skriva en liten handbok i ämnet som förklarar från

Läs mer

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Förord Med ny färg på väggarna kan du förändra hela upplevelsen av ett rum. Därför är det ett spännande och mycket roligt projekt du har framför dig när du ska måla ditt

Läs mer

Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand!

Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand! Lätta tak! Lätta bjälklag! Blanda enkelt utan sand! Fyll ut stora hålrum! Lätt att hantera! Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand! Isolera lätt allt från krypgrunder och badrum till hålrum

Läs mer

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel Utförande LK Golvvärme förlagt i glespanel är avsett för träbjälklag. Konstruktionen byggs upp med glespanel och förutsätter en bärighet på konstruktionen

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 10

Monteringsanvisning Örnen 10 Monteringsanvisning Örnen 10 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

Installationsbeskrivning

Installationsbeskrivning SE Installationsbeskrivning Devikit DTIR-10 Kabel för friförläggning. www.devi.se Devikit DTIR-10 Devikit DTIR-10 värmeelement används för renovering och nybyggnation där en låg bygghöjd önskas. Deviflex

Läs mer

Handledning för hem och hobby

Handledning för hem och hobby Limguide Handledning för hem och hobby Värt att veta Du känner kanske igen situationen - din sko har gått upp i sömmen, barnets favorit leksak har gått sönder eller porslinsfiguren från moster Anna har

Läs mer

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS Beckers Spackel och Fog Det här är en liten skrift som innehåller det mesta du behöver veta om spackel och fog, oavsett om du är yrkesmålare eller

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som ska laga och spackla ute och inne. Det kan till eempel vara

Läs mer

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor De första viktiga timmarna Plastiska krympsprickor 4 De första viktiga timmarna Risken för så kallade plastiska krympsprickor finns alltid vid betonggjutning. Risken är som störst under de första timmarna

Läs mer

KVALITET SOM BERÖR SE 14

KVALITET SOM BERÖR SE 14 KVALITET SOM BERÖR SE 14 TRÄKVALITET SEDAN 1857 Kährs ligger i småländska Nybro, på samma plats där allting började för mer än 150 år sedan. År 1857 startade Johan Kähr ett litet svarveri och började producera

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

Elevportfölj A-nivå. Årskurs 6. Teknik. Undersökning av glasögon. Elevens svar:

Elevportfölj A-nivå. Årskurs 6. Teknik. Undersökning av glasögon. Elevens svar: 1 Undersökning av glasögon Gör en undersökning av glasögon med hjälp av dessa frågor: Vilka delar består glasögon av? Varför finns det oftast gångjärn i glasögonbågar och hur fungerar de? Var kan man hitta

Läs mer

lindab construline systemlösningar vägg Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar

lindab construline systemlösningar vägg Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar Lösningar för ytterväggssystem Innan du börjar Lindabs profiler för ytterväggar kan användas för alla slags byggnader.

Läs mer

om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA

om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. KAPITEL 1: KAPITEL 2: KAPITEL 3: KAPITEL 4: KAPITEL 5: GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA 1 GRAFIK, AKVARELL,

Läs mer

Att anlägga en boulebana!

Att anlägga en boulebana! Att anlägga en boulebana! Förutsättningarna för att anlägga en boulebana kan variera. Anläggandet av banan styrs mycket av vilket underlag som banan ska anläggas på, exempelvis gräs, gammal fotbollsplan,

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer