Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Råd och hjälpmedel vid teledokumentation"

Transkript

1 Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls Vilk dokument ör ingå i en dokumenttion Exempel Mll för diskussionsunderlg melln eställre och entreprenör Dett dokument är frmtget v EIO för tt förtydlig och underlätt vid dokumenttion v telenläggningr, 20.

2 Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Sedn den ny stndrden för dokumenttion v teleteknisk nläggningr SS utgåv 6 erstte den tidigre utgåv 5 i pril 20 hr det ilnd förekommit en osäkerhet över hur och när den skll tillämps. Det finns även situtioner då mn i övergångsskeden ehöver nyttj åde gmml och ny stndrd i smm ojekt. För tt förtydlig dett hr EIO tgit frm dett dokument som en nvisning och hjälpmedel för tt underlätt för eställre, konsulter och instlltörer. Det hr EIO gjort i smrete med olik ktörer på mrknden. Vd skiljer stndrdern åt? Utgåv 5 gällde enrt telesystem inom en fstighet, därv nmnet registrering v intern tele- och dtnät. Utgåv 6 hr ing sådn egränsningr och kn omftt llt från lndsomfttnde nät ner till lokl ojekt. Strukturen och referenseteckningrn i utgåv 6 är hämtde ur svensk stndrd SS-EN På så sätt kn mn dokumenter åde el, VVS och tele m.m. enligt smm system. Det är inte helt lätt tt kominer eller konverter från gmml till ny stndrd eftersom eteckningrn skiljer sig mrknt åt. Utgåv 6 hr tre olik spekter tt enämn ojekt: + Plceringsspekt (motsvrr närmst registreringseteckning enligt utgåv 5). Denn spekt eskriver vr ojekten/komponentern är fysiskt plcerde Produktspekt (motsvrr närmst utrustningsnummer enligt utgåv 5). Produktspekten lämpr sig för tt tydliggör en fysisk produkt = Funktionsspekt (motsvrr närmst utrustningsnummer enligt utgåv 5). Funktionsspekten är lämplig tt nvänd vid eteckning v slingor, sektioner mm. Vilken spekt som lämpr sig äst kn således vrier och mn får eslut vid vrje enskilt tillfälle vilken som på enklst sätt eskriver ojektet. När skll vilken stndrd nvänds? Den ny stndrden SS , utgåv 6 erstte den tidigre SS , utgåv 5 den 1 pril 20, vilket gör tt vi enrt hr en gällnde stndrd i dg. Dock är en stor del v de efintlig nläggningrn registrerde enligt den tidigre utgåv 5. Dess nläggningr ör vid utyggnd och omyggnd fortsätt tt h utgåv 5 som grund. Säkerställ dock tt tidigre versioner v stndrden finns tillgänglig på mrknden innn de åerops. Vid ny fstigheter ör den idg giltig utgåv 6 i först hnd nvänds även om det är fullt möjligt tt åerop en nnn stndrd även vid nyyggntion. Dock ör hänsyn ts till progrmvror, smmnkoppling med ndr efintlig fstigheter och dokumenttionshntering m.m. Därför är det viktigt tt mn för en diskussion om dett vid vrje enskilt fll för tt undvik missförstånd och säkerställ tt eställren eller kunden får ut det hn vill v dokumenttionen. Det är också viktigt tt mn är tydlig i upphndlingr och eställningsunderlg vilken utgåv mn vill nvänd. Det kommer dock tt uppstå situtioner när åd utgåvorn måste kominers. 2

3 När kn ehov v komintion uppstå? I exemplet ovn hr mn olik utgåvor för olik huskroppr. Vid utyggnd hr mn fortstt med smm utgåv. I möjligste mån ör mn försök håll sig till en och smm stndrd i sin nläggningr Då komintion uppstår p.g.. smmnslgning/smmnkoppling v yggnder eller utyggnd v specifik nläggningr måste mn nyttj lterntiv metoder med tydlig gränsdrgningr. Hur kn gmml och ny stndrd kominers? Att lnd ny och gmml stndrd är inte tt rekommender. Men ilnd kommer mn tt ehöv kominer dess. Ett sätt tt kominer de åd stndrdern är tt håll isär nätkomponenter (plintr, sttiv m.m.) och utrustningr (se nednstående exempel). På så sätt kn mn instller en ny nläggning t.ex. rndlrm och dokumenter efter utgåv 6 i en efintlig fstighet registrerd enligt en tidigre stndrd. Dett kn också vr lämpligt då fstighetsägren nsvrr för fstighetsnätet och nätkomponentern medn en hyresgäst själv nsvrr för ett system t.ex. telefonsystem och dess nyttjr olik registreringsstndrder. Ett nnt exempel är då två fstigheter, som är registrerde enligt olik stndrder, slås smmn eller förinds. Gränsdrgningr vid komintion: Plceringsserd gränsdrgning Inom vrje fördelning/ställ iehålls det ursprunglig eteckningssystemet för nätkomponenter även vid utyggnd. Systemserd gränsdrgning Inom vrje system/nläggning iehålls det ursprunglig eteckningssystemet för pprter/utrustningr även vid utyggnd. 3

4 Ett exempel på hur det kn se ut när mn plcert en utrustning (inrottslrmcentrl) i ett efintligt ställ och därmed kominert utgåv 5 och Pos/UNR 1 Pos Ant Benämning Beteckning Frikt / Lev 1 Kopplingsplint Exx-xxx-x-xxxwf SDREP 28/ UNR 28/ 28/ 28/ Benämning Beteckning Frikt / Lev CU Psser PK 2000 Undercentrl psser PK 20 Likriktre PK 20 =H2K1 CU Inrottslrm TREO / 28/ =H2K1 Ledningstyper 1 ELQBX x2x0.5 2 ELQBX 20x2x0.5 3 ELQBX 30x2x0.5 Centrumvstånd melln fästhålen enl SS - IEC 297 (465 mm) Ritd/Konstruerd v Grnskd v Aretsnummer Dtum Ändringsdtum MONTERINGSRITNING Skl 1: Ställ Fält Bld AA 1 (2) 4

5 5

6 6 Ändringsdtum Ritd/Konstr v Grnskd v Dtum PLINTKORT Aretsnummer Anl Om ej nnt nges Plint Registreringseteckning Plcering Till Spridningsplint Ställ Förindning -pr -kl 20-kl Plint Registreringseteckning Plcering Till Spridningsplint Ställ Förindning -pr -kl 20-kl Plint Registreringseteckning Plcering Till Spridningsplint Ställ Förindning -pr -kl 20-kl Plint Registreringseteckning Plcering Till Spridningsplint Ställ -pr -kl 20-kl Ändr.et Ställ Fält Plintr Förindning Plint Registreringseteckning Plcering Till Spridningsplint Ställ Förindning -pr -kl 20-kl Ett exempel där mn utökt en efintlig nläggning (nödsignlnläggning) vi en ny fördelning med eteckningr enligt utgåv 6.

7 Hur kn dokumenttionen förenkls? Fst positioner Vid montge i 19 sttiv kn följnde ild underlätt. Den visr en jämförelse melln eteckningr enligt utgåv 5 och eteckningr enligt utgåv 6 för plintr. Dett är ett exempel och eteckningrn kn vrier vid fysiskt montge eroende på plinttyp, sttiv m.m. 7

8 Att nvänd åde funktion (=) och produktspekt (-) Ett sätt tt gör referenseteckningen tydligre är tt nvänd komintion v funktions- och produktspekten. På dett sätt går det lättre tt skilj funktionen (sektion, reläkontkt m.m.) från produkten (centrl, mgnet, m.m.) som ingår i funktionen. Dock skll mn nvänd dett med försiktighet då det kn upplevs som krångligt men ilnd är det ett r sätt tt tydliggör läsrheten i frmförllt stycklistn. En enhet med ett ntl ingångr, är en produkt och eteckns med. Ingångrn/sektionern på enheten är däremot funktioner som eteckns med =. I exemplet nedn är centrlen produkten. Sektionen är en funktion. Dosor, mgneter m.m. är produkter som ingår i sektionen. Exempel: =H9-K1 (centrl) =H9B1-K1 (undercentrl) =H9B1B1-X1 (dos) =H9B1B1-B1 (mgnet) Är det sektionen mn vill eskriv enämns den =H9B1B1 (sekt. 11) Ingång Undercentrl Dett underlättr också läsrheten i stycklistn. Referenseteckning Hus/pln Plcering rum Artikelnmn/ eteckning Typeteckning Schem/tell ärkning =H9-K1 1 1 Centrlpprt C1 =H9&EMA9/ 1 =H9B1-K Undercentrl U1 =H9&EMA1/ 1 =H9B1B1-S1 2 2 Öppnknpp Ö1 =H9&EMA1/ 1 =H9B1B2-X1 2 2 Kopplingsdos K1 =H9&EMA1/ 1 =H9B1B2-B1 2 2 Mgnetkontkt M1 =H9&EMA1/ 1 =H9B1B3-X Kopplingsdos KI =H9&EMA1/ 1 =H9B1B3-B Mgnetkontkt MI =H9&EMA1/ 1 =H9B1B4-X1 2 2 Kopplingsdos KI =H9&EMA1/ 1 =H9B1B4-B1 2 2 Glskrossdetektor GI =H9&EMA1/ 1 =H9B1B5 Reservsektion =H9B1B6 Reservsektion =H9B1B7 2 Sotge Dos =H9&EMA1/ 1 =H9B1B8 Reservsektion 8

9 Vilk dokument ör ingå i en dokumenttion? I Bilg C till stndrden, utgåv 6, finns en förteckning över vilk dokument som kn ingå vid olik sorters system. Bilg C gäller om ingen nnt nges. Därför rekommenders tt mn som kund lltid ör tänk efter vd mn ehöver och som leverntör lltid ör förnkr vd mn hr tänkt leverer. Oserver tt Bilg C enrt är ett exempel och tt mn ör tänk igenom vilk dokument som pssr äst för vrje enskilt projekt. Det är därför viktigt tt eställren nger vilk dokument hn vill h över just sin nläggning. För tt underlätt dett hr vi tgit frm en mll som kn nvänds som underlg vid diskussion melln eställre och entreprenör för tt säkerställ tt mn få ut det mn vill v dokumenttionen. Mllen innehåller endst de vnligste och stndrdiserde lnkettern men det finns plts för tt kompletter med ytterligre dokument efter ehov. Syftet med denn mll är: 1) Beställren nger sin önskemål vid offertförfrågn med hjälp v denn mll. 2) Entreprenören nger vilk dokument hn kommer tt leverer vid nud. 3) Mllen nvänds som ett diskussionsunderlg melln eställre och entreprenör. Förtydlignde över vilk dokument som skll ingå ör ifogs t.ex. med hjälp v mllen på näst sid. 9

10 MALL (1 v 2) för ifyllnd v i entreprenden ingående dokument SS Utgåv 6 Beställr. Generellt För fördelningr upprätts monteringsritningr och för ingående plintr och pneler upprätts plintkort respektive pnelkort SS Utgåv 6 Bilg: J Monteringsritning K Plintkort L Pnelkort Övrig dokumen som skll nvänds Gruppförteckning Drift- och skötselinstruktion Dispositionsritning Strömförrukningseräkning Sektionsförteckning Skrvschem Anslutningskort Förindningstell Förindningsschem Kel-/ Knlistionslist Stycklist B (Appttlist UNR) Stycklist A (Apprtlist Stycklist) Fördelningslist (Ställförteckning) Instlltionsritning Översiktsschem (Nätschem) Nätkrt Anläggningseskrivning Dokumentförteckning SS Utgåv 5 (Anläggningsdel) SS Utgåv 6 System I entreprenden ingående system SS Utgåv 6 Bilg : E F H I M M N O P Q R Bet. Bet. System B 00 Gemensmm system B1 Gemensmt ledn.nät, llmänt B2 Gemensmt ledn.nät, säkerhet B3 Gemensmt ledn.nät, tele, dt B4 Gemensm strömförsörjning C Signlering C1 11 Entrèsignl C2 12 Kllelsesignl C3 18 Personsökning D 20 Styrning, övervkning & indikering D1 21 Mnövrering D2 22 Indikering och mätning D3 23 Styrning E 30 Telefoni E1 31 Telefon E2 35 Porttelefon E3 34,38 Interntelefon F 40 Ljud- och ildöverföring F1 41 Ljuddistriution F2 43,45 Antenn, Kel-tv F3 44 Bildöverföring, ITV F4 46 Ljudöverföring vi mgnetfält F5 47 Rdiokommuniktion G 50 Tidgivning och tidregistrering G1 51 Tidgivning G2 52 Tidregistrering G3 53 Tidsignlering (Rstsignl) Entreprenör. (Avvikelser). Utdrg ur progrmvr ELKODA 2000

11 MALL (2 v 2) för ifyllnd v i entreprenden ingående dokument SS Utgåv 6 Övrig dokumen som skll nvänds Gruppförteckning Drift- och skötselinstruktion Dispositionsritning Strömförrukningseräkning Sektionsförteckning Beställr. Skrvschem Anslutningskort Förindningstell Förindningsschem Kel-/ Knlistionslist Stycklist B (Appttlist UNR) Stycklist A (Apprtlist Stycklist) Fördelningslist (Ställförteckning) Instlltionsritning Översiktsschem (Nätschem) Nätkrt Anläggningseskrivning Dokumentförteckning SS Utgåv 5 (Anläggningsdel) SS Utgåv 6 System I entreprenden ingående system SS Utgåv 6 Bilg nr: E F H I M M N O P Q R Bet. Bet. System H 60 Säkerhetssystem H1 61 Brndlrm H2 62 Inrottslrm <20 sektioner / dr. H2 62 Inrottslrm >20 sektioner / dr. H3 62 Överfllslrm H4 28 Psserkontroll H5 64 Nödsignl H6 61 Utrymningslrm H7 66 Brnddörrkontroll,släcksystem,etc H8 67 Trygghetslrm H9 Integrerde säkerhetssystem J 70 Dtsystem K Knlistion L Jordning och potentilutjämning U 90 Annt Entreprenör. (Avvikelser). Förklringr: Mrker med X De system som ingår i entreprenden Vilk dokumen som skll upprätts för vrje system Utdrg ur progrmvr ELKODA

12 Vd ör eställren nge i upphndlingr? För tt undvik missförstånd ör mn tydligt nge stndrd och utgåv smt vilk dokument mn vill h sin nläggning dokumenterd med. Bilg C är ett exempel och inte npssd till vrje enskilt projekt och därför ör mn nge i vilken omfttning dokumenttion skll utförs, med vilk dokument och vem som skll leverer respektive dokument till just din nläggning. Det också viktigt tt nge hur märkning skll ske och dess omfttning. Utdrg ur förslg till EL-AMA, text i RA Kp 64 Tele- och dtnät ör projekters och utförs så tt de kn dokumenters enligt SS (utgåv 6) eller enligt äldre stndrd förtecknd i SS (utgåv 5). Om dett inte är möjligt, nge nnn form för dokumentering. Ange under ktuell kod och rurik för respektive system krv på nslutning och korskoppling för det nät som sk dokumenters med vilk dokument nätet sk dokumenters. Bilg C är ett exempel och inte npssd till vrje enskilt ojekt och därför ör mn nge i vilken omfttning dokumenttion skll utförs och vem som skll leverer respektive dokument. Ange även hur märkning skll utförs. 12

13 Dett dokument är frmtget v Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO 20 i smrete med: Nichols Melin, C-cp AB Björn Stålstiern, Telehntering Bert Wäring, Elkod Jons Energ, Sonik Thoms Ahlerg, Locum Jokim Crlsson, EIO För mer informtion kontkt EIO eller esök Stndrdern SS utg. 5 och SS utg. 6 smt SEK:s hndok 455 som innehåller åd stndrdern kn eställs direkt från Elförlget på

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Testvers. 110623

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Testvers. 110623 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Testvers. 110623 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården

Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården Ny genertion v lodförtunnnde läkemedel så påverkr de tndvården SAMMANFATTAT En ny genertion v perorl ntikogulnti hr lnserts. Dess kogultions hämmre är godkänd i Sverige som skydd emot stroke vid förmks

Läs mer

Så behandlades patienterna

Så behandlades patienterna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes ptientern FALLBESKRIVNING I förr numret v Tndläkrtidningen presenterde de svensk föreningrn för ortodonti, pedodonti oh protetik tre flleskrivningr. Fllen diskuterdes vid

Läs mer

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13 MOS SE 084-4 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0 80 0 100 0 10 1 br 0 4 1 Art.nr.XXXXXX Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 UTYGGART SNA UPPSTART 2 2 2 2 HÖG PRECISION ÅRS GARANTI FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer