User Manual. Model EMM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01"

Transkript

1 User Mnul Model EMM S

2 Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f elektrisk og elektronisk udstyr. Ved t sørge for t dette produkt bliver bortskffet på den rette måde, hjælper du med til t forebygge eventuelle negtive påvirkninger f miljøet og f personers helbred, der ellers kunne forårsges f forkert bortskffelse f dette produkt. Kontkt det lokle kommunekontor, ffldsselskb eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om gennvendelse f dette produkt. Symboli, jok on merkitty tuotteeseen ti sen pkkukseen, osoitt, että tätä tuotett ei s käsitellä tlousjätteenä. Tuote on sen sijn luovutettv sopivn sähkö- j elektroniikklitteiden kierrätyksestä huolehtivn keräyspisteeseen. Tämän tuotteen sinmukisen hävittämisen vrmistmisell utetn estämään sen mhdolliset ympäristöön j terveyteen kohdistuvt hittvikutukset, joit voi iheutu muuss tpuksess tämän tuotteen epäsinmukisest jätekäsittelystä. Trkempi tietoj tämän tuotteen kierrättämisestä s pikllisest kunnntoimistost, tlousjätehuoltoplvelust ti liikkeestä, jost tuote on ostettu. Symbolet på produktet eller på embllsjen viser t dette produktet ikke må behndles som husholdningsvfll. Det skl derimot bringes til et mottk for resirkulering v elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt vhending v pprtet, vil du bidr til å forebygge de negtive konsekvenser for miljø og helse som gl håndtering kn medføre. For nærmere informsjon om resirkulering v dette produktet, vennligst kontkt kommunen, renovsjonsselskpet eller forretningen der du nskffet det. Symbolen på produkten eller embllget nger tt produkten inte får hnters som hushållsvfll. Den skll i stället lämns in på uppsmlingsplts för återvinning v el- och elektronikkomponenter. Genom tt säkerställ tt produkten hnters på rätt sätt bidrr du till tt förebygg eventuellt negtiv miljö- och hälsoeffekter som kn uppstå om produkten kssers som vnligt vfll. För ytterligre upplysningr om återvinning bör du kontkt lokl myndigheter eller sophämtningstjänst eller ffären där du köpte vrn.

3 Innehållsförteckning Vid nvändning Säkerhetsinformtion 4 Allmänt Instlltion Brnsäkerhet Användning Underhåll och service Skrotning Beskrivning v mikrovågsugn och tillbehör 7 Ugn Tillbehör Kontrollpnel 8 Innn mikrovågsugnen nvänds först gången 9 Så här nvänder du mikrovågsugnen 10 Stopp och vbryt tillgningen Tillgning Vl v mikrovågseffekt Prktisk råd och tips 11 Upptining Tillgning och uppvärmning Inte lämpligt tt gör i mikrovågsugn Lämplig kokkärl 12 Rengöring och skötsel 14 Ugnens utsid Ungens insid Ugnsutrustning Service och reservdelr 15 Reklmtion Konsumentkontkt Vid instlltion Uppckning 5 Trnsportskdor Embllge Tillbehör Teknisk dt 5 Hetwve 5 Instlltion 6 Plcering Inbyggnd Elektrisk nslutning Tbeller 13 Rekommendtioner för mnuell upptining med mikrovågseffekt 150W 13 3

4 ! Säkerhetsinformtion Allmänt Ugnen är vsedd för i hushåll normlt förekommnde mtlgning. Används den för ndr ändmål kn det uppstå risk för skd på person och/eller egendom. Instlltion Instlltionsrbeten, förlängning v kbel o.s.v. skll utförs v behörig fckmn. Arbete utfört v person utn tillräcklig kunskp kn försämr ugnen och led till skd på person och/eller egendom. Sådn skd omftts inte v konsumentbestämmelser, konsumentköp EHL. Brnsäkerhet Låt inte små brn lek med ugnen. Lämn inte små brn utn övervkning när mikrovågsugnen är igång. Vr försiktig vid värmning v brnmt. Tg bort locket eller nppr på burkr och flskor innn de värms. Rör om och skk väl, kontroller temperturen nog innn mten ges till små brn. Användning Under ing omständigheter får mikrovågsugnen nvänds med ugnsluckn öppen eller med luckns säkerhetsbrytre ur funktion. Mnipuler ldrig med säkerhetsbrytrn eller låsmeknismen. Lämn ldrig ugnen utn tillsyn vid poppning v popcorn, bkning v pottis, smältning v prfin, koknde v knäck, värmning v mt i ppper eller nnt brännbrt mteril eftersom dess vror vid för lång uppvärmningstid kn ftt eld. Om eld uppstår: Behåll luckn stängd och stäng v ugnen helt, så kvävs eventuell uppkommen eld, nvänd ldrig vtten. Värm inte mtolj eller fett då temperturen inte går tt kontroller. Använd inte ugnen för tt tork någr som helst föremål. De kn överhetts och ftt eld. Vid upphettning v vtten eller viss drycker kn det händ tt temperturen går över 100 C utn tt vätskn börjr kok. Denn överhettning kn led till tt vätskn plötsligt kokr över när kärlet vidrörs och orsk brännskd. Använd inte bestick eller kärl v metll eller med metlldekor. Gnistbildning kn uppstå och förstör ugnen och/eller kärlet. Metllklämmor eller förslutningr som innehåller metlltrådr kn ge gnistbildning i ugnen och skll därför vlägsns. Se till tt burkr eller förpckningr inte är tätt tillslutn när de värms i ugnen, då övertryck nnrs kn uppstå och förorsk explosion. Underhåll och service Låt inte smuts smls på luckns insid, luckns tätningsytor och ugnsutrymme. Överkok och spill kn vid uppvärmning os och lukt ill. Skrotning Hjälp till tt undvik skdor även när mikrovågsugnen skll skrots. Loss den från vägguttget, kp kbeln vid utgången från ugnen. Kontkt eventuellt Din kommun för informtion om vr Du kn lämn Din ugn eller kontkt AB Elektroservice. 4

5 Uppckning Trnsportskdor Kontroller tt ugnen är utn skdor. Trnsportskdor nmäler du omedelbrt till Distrilux Distributionskontor, se frktsedeln. Vid leverns från butik eller återförsäljre kontkt dem. Embllge Allt förpckningmteril kn återvinns. Plsten och stötdämpnde embllgedelr är märkt. Kontkt ditt kommunkontor om du inte vet vr du skll lämn det. Tillbehör 1 Roternde glstllrik 1 Tllriksstöd, för den roternde glstllriken 1 Bruksnvisning Teknisk dt Utvändig mått: Höjd 322 mm Bredd 497 mm Djup 345 mm Ugnsutrymme: Höjd 247 mm Bredd 304 mm Djup 304 mm Vikt 16 kg Spänning 230/240V, 1-fs 50 Hz Säkring 10 A trög Anslutningseffekt mikro 1500 W Mikrovågseffekt 900 W Volym 25 l Hetwve Hetwve är ett nytt och vncert system för fördelning v mikrovågorn i mikrovågsugnen. Hetwve är konstruert så tt mikrovågorn duschs in i ugnsutrymmet och fördels jämnre över mten. Dett ovsett om du tinr, tillgr eller värmer mt och/eller dryck.i förhållnde till konventionell fördelningssystem är det bildligt som tt jämför en dusch med en vttenkrn.. Hetwve 5

6 Instlltion Plcering Genom ugnens kompkt mått kn den plcers nästn vr som helst på köksbänken, ett bord eller flytts med till sommrhuset. Ugnen skll lltid plcers på en pln och stbil yt med god ventiltion runt ugnen. Plcer inte ugnen när ndr värmekällor, t.ex. spis eller värmeelement. Blocker inte ugnens ventiltionsöppningr. Då kn ugnen överhetts och utomtiskt stängs v genom ett termiskt överhettningsskydd. Ugnen bör h minst 3 5 cm fritt utrymme till närmste vägg och minst 5 cm fritt utrymme ovnför för tt få tillräcklig ventiltion. Avlägsn inte ugnens fötter och/eller blocker inte ugnens ventiltionsöppningr. Inbyggnd Inbyggnd i högskåp får endst ske tillsmmns med vikluck LD 400 täckluck ELM30 x eller inbyggndsrm MF23. Inbyggnd i väggskåp får endst ske med inbyggndsrm MF23. Alterntivt kn ugnen hängs under väggskåp med upphängningssts HK2. Dess finns tt köp som extr tillbehör. Elektrisk nslutning Ugnen leverers med sldd och stickpropp för nslutning till ett seprt jordt vägguttg, V 50 Hz, 10 A trög säkring. VIKTIGT! Mikrovågsugnr drr en mycket stor strtström. Andr större pprter som kyl, frys, spis, diskmskin och dylikt får lltså inte nsluts på smm säkring. Om din bostd är utrustd med utomtsäkringr, måste dess klr motsvrnde krv. Om sldden är skdd, måste den byts ut mot sldd v smm typ. Byte v sldd skll ske v behörig fckmn. Om ugnen nsluts till vägguttget med skrvsldd måste också denn sldd vr v jordt utförnde.! Ansluts ugnen till ett icke jordt vägguttg finns risk för elektrisk chock, vilket kn led till skd på person och/eller egendom. Kontkt en behörig fckmn vid tveksmhet om ugnens elektrisk nslutning. 6

7 Beskrivning v mikrovågsugn och tillbehör Ugn 1. Lucklås 2. Fönster 3. Kontrollpnel 4. Lucköppnre 5. Fäste för den roternde tllriken 6. Dtskylt Tillbehör A. Den roternde glstllriken B. Stöd för den roternde glstllriken 7

8 Kontrollpnel Ugnen får ej körs tom. Om du vill trän, sätt in en kopp vtten. Effektväljre Tidsinställning Upptining v: 2 3 skivor bröd 1 fiskfilé, g kycklingdelr, g 8

9 Innn mikrovågsugnen nvänds först gången Om ugnen är täckt med en skyddnde plstfilm måste denn ts bort innn ugnen nvänds först gången. Tg bort eventuell förpckningsmteril inifrån ugnen. Obs! Avlägsn inte den skyddnde plstfilmen på ugnsluckns insid. Den finns där för tt skydd mot stänk och värme. Tork ur ugnen invändigt och på luckns insid och tätningsytor med en fuktd trs innn ugnen nvänds. Monter den roternde glstllriken Det är viktigt tt glstllriken och stödet lltid är på plts i ugnen vid ll typ v tillgning. Dett för tt mikrovågorn skll fördels jämnt i ugnen. Glstllriken roterr med- eller motsols. Båd kn disks i diskmskin. Gör så här: 1. Plcer stödet för glstllriken på ugnens botten. 2. Plcer glstllriken på stödet. Se till tt uttget i tllrikens centrum låses i fästet på ugnens botten. Plcer ldrig tllriken upp och ned. Upp Tryck Så här tr du bort den roternde glstllriken: 9

10 Så här nvänder du mikrovågsugnen Stopp och vbryt tillgningen Luckn kn öppns under tillgningen genom tt mn trycker på lucköppningsknppen. Då stnnr ugnen. När luckn sedn stängs fortsätter ugnen den tid som återstår v den inställd tiden. För tt stopp ugnen före inställd tid, vrid vredet tillbk till noll (0). Tillgning 1 Plcer mten i lämplig form. (Se sidn 12 om vilk kärl som går tt nvänd.) 2 Välj önskt effektläge genom tt vrid på effektväljren, beroende på det du tänker tillg i ugnen. Se tbell nedn. 3 Ställ in tiden genom tt vrid vredet för tidsinställningen till önskd tid. Ugnen strtr så fort du vrider på vredet. Mrkeringrn på vredet representerr minuter.önskr du en kortre tillgningstid, 2 minuter eller mindre, skll du vrid vredet upp till läge 4 eller 5, och sedn tillbks till önskd tid. 4 När vredet återställs, hörs en signl och ugnen stängs utomtiskt v. Vl v mikrovågseffekt 10% För mjukgöring v smör, ost och glss. Upptining v skldjur. 17% För upptining v kött, fisk och färdiglgde rätter. 33% Tining och uppvärmning v bkverk. Sjudning v såser. 50% För tillgning v rätter som innehåller ägg och ost, smt grytor och försiktig uppvärmning % För tillgning och uppvärmning v större mängder smt rätter som du inte kn rör i, t.ex. Jnssons Frestelse. 100% För snbb uppvärmning och tillgning v t.ex. fisk och grönsker. För snbb uppvärmning v drycker och redn tillgd mt. 10

11 Prktisk råd och tips Upptining Låt lltid mten stå i minst 5 minuter efter upptiningstidens slut, s.k. utjämningstid. För större mängder v mt eller kompkt mt är utjämningstiden betydligt längre. Plcer det som skll tins i ett större mikrovågssäkert kärl. Det blir då enklre tt vänd, rör om, flytt eller seprer det som skll tins. T bort eller öppn tättslutnde embllge. Skydd tunnre prtier v det som skll tins från tt börj tillgs med hjälp v luminiumfolie. Plcer lltid de tunnre prtiern, på t. ex. kycklingben eller fisk, in mot centrum. Bkverk kn tins direkt i brödkorg eller på hushållsppper. Fyllning v sylt blir lltid mycket vrmre än bkverket. Tillgning och uppvärmning Du kn också lätt nvänd din vnlig recept. Minsk på slt, kryddor och vtten. Inget kokr ju bort. Den mest mten koks i sitt eget spd. Torr vror som ris och bönor behöver nturligtvis vätsk. Täck mten vid tillgning och uppvärmning för tt bibehåll fuktigheten och för tt undvik onödig nedsmutsning. Stek inte bcon direkt på glstllriken. För stor temperturskillnder kn orsk skd eller sprickor på brickn. Korv, äpple, pottis, lever och äggul är exempel på mtvror som bör pricks för tt sklet eller hinnn spricker. Innn du börjr tillg mten, se till tt den är ordentligt tind. Plcer de tunnre delrn v det som skll tillgs mot mitten v kärlet. Tillgningstiden kn vrier beroende på mtens tempertur, rumsvrm eller kylskåpskll, smt efter eget tycke och smk. Rör om i grytor, såser och dyligt för tt få en jämnre tillgning. Inte lämpligt tt gör i mikrovågsugn Bk jäsdegsbröd det får inte färg. Grädd suffléer. Kok hel ägg med skl eller återuppvärm. 11

12 Lämplig kokkärl Kontroller tt mterilet i kärl som nvänds är lämpligt. Viss plster kn bli slddrig och förlor formen. Andr plster och viss typer v kermik kn sprick, speciellt om små mtmängder värms. Kärl kn tests genom tt mn ställer det tomt mitt i ugnen. Plcer en kffekopp med vtten bredvid och värm sedn på full effekt i en minut. Efteråt bör kärlet inte på något ställe h blivit mer än hndvrmt. Mteril Kärl Tillgning med mikrovågor Porslin De flest typer v porslin JA Porslin med metlldekortion NEJ Gls Värmebeständigt gls JA Gls med metlldekortion NEJ Kristllgls och visst färgt gls NEJ Plst Mikrovågssäkr plstkärl JA Plstmuggr eller burkr, endst för värmning, ej tt kok i JA Plstfolie JA Ppper Typ engångstllrik eller ft JA Hushålls- eller smörgåsppper JA Lergods Stengods och lergods JA Metll Metllkärl, bkplåtr eller liknnde NEJ Aluminiumfolie* JA Trä NEJ Tillbehör Roternde tllrik JA Stöd för den roternde tllriken JA Grillgller NEJ * Använd luminiumfolie endst för tt skydd tunnre prtier v exempelvis fisk eller kyckling.! Plcer inte metllkärl eller luminiumfolie för när ugnens väggr. Gnistbildningr och brännmärken kn uppstå. T bort metllclips på tepåsr och brödförpckningr. De kn överhetts med risk för brnd. 12

13 Tbeller Rekommendtioner för mnuell upptining med mikrovågseffekt 150W Typ v mt Tid Utjämn.tid Gör så här: Bröd lätt limp 8 10 min min. Plcer brödet på hushållsppper direkt på den eller långfrnsk roternde tllriken. Vänd efter hlv tiden. Skivd tung limp min min. 1 småfrnsk, tekk45 60 sek. 5 min. Plcer brödet på hushållsppper direkt på den ller 2 skivor bröd roternde tllriken. 2 småfrnsk, tekkor1 1,5 min. 5 min. eller liknnde Bkverk, kkor, pj 6 9 min min. T bort eventuell förpckning. Plcer direkt c 450 g. på den roternde tllriken. Frukt 225 g. 4 6 min min. Plcer frukten i ett enkelt lger i ett lågt kärl. 450 g. 6 8 min min. 13

14 Rengöring och skötsel Ugnens utsid Rostfri pnel och front! All rengöring, vtorkning och polering måste ske i den rostfri ytstrukturens riktning (fin horisontell linjer) för tt inte förstör ytn. Använd rengöringsmedel npssde för rostfri yt och följ nog tillverkrens nvisningr. Ing repnde medel eller svmpr får nvänds. Använd mjuk trsor och efter rengöringen skll ytn torks v med rent vtten och polers med en ren torr trs. Måld pnel och front! Använd ldrig skurmedel eller repnde rengöringsmedel, som skdr ytorn. Rengör ytorn med en ren trs, vrmt vtten och lite hnddiskmedel. Efter rengöring tork torrt med en mjuk, ren trs. Ugnens insid! Se till tt ugnen är tillräckligt vsvlnd så tt ingen risk för brännskdor finns. Se till tt lltid håll ugnens insid ren. Överkok, fett och stänk från mten kn os och förorsk dålig lukt. Det är viktigt tt ugnsluckn sluter tätt, se därför till tt rengör luckns insid och speciellt den delen v luckn som nsluter mot ugnen.! Kontroller tt lucktätningen på luckns insid och lucklåsen är hel. Hr skd uppstått på dess delr får ugnen inte nvänds. Kontkt Elektroservice, eller nnn behörig fckmn, för tt få skdn reprerd. Emlj, måld eller rostfri Tork ur ugnen efter nvändning med en fuktig trs och hnddiskmedel. i För tt underlätt rengöringen v en rostfri insid; sätt in en kopp vtten och värm i två minuter på full effekt.! Använd ldrig ugnsrengöringsmedel eller vss föremål. Ytn kn skds. Ugnsutrustning Smtlig tillbehör kn disks i diskmskin. 14

15 Service och reservdelr Reklmtion Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svensk konsumentlgstiftningen. Kom ihåg tt spr kvittot för eventuell reklmtion. i Innn du beställer service, kontroller först om du kn vhjälp felet själv. du kn vhjälp felet själv. Här i bruksnvisningen finns en tbell, som beskriver enklre fel och hur mn kn åtgärd dem. Observer, elektrisk fel skll lltid åtgärds v certifierd elektriker. Konsumentkontkt Hr du frågor ngående produktens funktion eller nvändning ber vi dig tt kontkt vår konsumentkontkt på tel eller vi e-mil på vår hemsid Innn du kontktr service, skriv upp följnde enligt dtskylten: Modellbeteckning... Service och reservdelr Hr du frågor om eller vill beställ service eller reservdelr ber vi dig tt kontkt återförsäljren eller vår rikstäcknde service på tel eller vi e-mil på Se dressen till ditt närmste service-kontor i telefonktlogen Gul sidorn under Hushållsutrustning, vitvror - service. Produktnummer... Serienummer... Inköpsdtum... Hur och när uppträder felet? 15

16

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

BRUKSANVISNING KÄTTTÖOHJE BRUGSANVISNING

BRUKSANVISNING KÄTTTÖOHJE BRUGSANVISNING BRKSANVISNING KÄTTTÖOHJE BRGSANVISNING Model EMS2820 q L l 8221913-69 -05 Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Installations- och bruksanvisningar

Installations- och bruksanvisningar MIKROVÅGS UGN MEGA P100M2 Instlltions- och bruksnvisningr Översättning v tillverkrens nvisningr på engelsk. 161 Försiktighetsåtgärder för tt undvik möjlig EXPONERING AV MIKROVÅGSENERGI 1. Försök inte tt

Läs mer

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll FK-SE TROX Sverige AB Johnnelundvägen 3 SE-194 61 Upplnd Väby Telefon: +46 (0)8 594 114 70 Fx: +46 (0)8 594 114 71 e-mil info@trox.e www.trox.e Montge-, drift- och underhållnvining för brnd-/brndgpjäll Montge-,

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring Se till tt persiennen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Vrning för murket trä, söndervittrd puts eller tegel och tunn pnelmteril. Motor och ev. styrutrustning skll instllers v behörig elektriker.

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt Användrmnul 00 Välkommen Tck för tt du köpt denn Mio. Läs nog igenom denn mnul innn du nvänder din Mio först gången. Spr denn mnul på en säker plts och nvänd den som först referens. Viktig informtion för

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR

SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 INNEHALL 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 DATORER Allmänt Digitl dtorer Orgnistion Ordmm Minnesenheten Aritmetisk enheten Styrenheten In/utenheten Avbrott Spräk och proglmm

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

VIKTIGT! Leverans och besiktning Installations- och bruksanvisning Garantibevis

VIKTIGT! Leverans och besiktning Installations- och bruksanvisning Garantibevis Ver: 0.0 VIKTIGT! Leverns och besiktning Instlltions- och bruksnvisning Grntibevis äste kund! Vi hr gjort vårt ytterst för tt ditt mssgebdkr skll bli en fntstisk upplevelse. u hr köpt en kvlitetsprodukt

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Fönsterbankskanaler i plast, aluminium och plåt. tehalit.brp tehalit.bra tehalit.brs

Fönsterbankskanaler i plast, aluminium och plåt. tehalit.brp tehalit.bra tehalit.brs Fönsterbnksknler i plst, luminium och plåt tehlit.brp tehlit.bra tehlit.brs Fönsterbänksknler i PVC tehlit.brp En nyhet i modern design BRP fönsterbänksknl är i kombintion v modern design och ett väl beprövt

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

produktöversikt Maj 2014 Siniat Gipsskivor och stålprofiler Lageradress gips: Terminal West Östra Hamnvägen Varberg Hamn

produktöversikt Maj 2014 Siniat Gipsskivor och stålprofiler Lageradress gips: Terminal West Östra Hamnvägen Varberg Hamn Typgodkännndebevis Sinit Gipsskivor och stålprofiler 0859/99 Mj 2014 produktöversikt Moln AB Östr Hmnvägen 31, Box 46 SE-432 21 Vrberg Tel: +46 (0)340-313 00 Fx +46 (0)340-313 01 www.moln.se E-mil: moln@moln.se

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning MUM6N20A1 MUM6N23A1 sv Bruksanvisning Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH. Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet. Mer information om våra produkter

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31 S INNEHÅLL KLSKÅPETS DELAR Sida 27 INNAN DU TAR KLEN I ANVÄNDNING Sida 27 VIKTIGT Sida 28 ANVÄNDNING Sida 28 AVFROSTNING - SKÖTSEL Sida 29 FELSÖKNING Sida 30 SERVIE Sida 30 INSTALLATION Sida 31 ÄNDRING

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

FAFF30 2013-03-21. Johan Mauritsson 1. Optiska system - optiska instrument Vetenskapsteori. Våglära och optik. Optiska system - optiska instrument

FAFF30 2013-03-21. Johan Mauritsson 1. Optiska system - optiska instrument Vetenskapsteori. Våglära och optik. Optiska system - optiska instrument Våglär oc optik Optisk system - optisk instrument Vetenskpsteori FAFF3 JOHAN MAURITSSON 2 Optisk system - optisk instrument Men örst Quiz Ögt Kmern Luppen Vinkelörstoring Mikroskopet Kikren Bländre oc

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

TATA42: Tips inför tentan

TATA42: Tips inför tentan TATA42: Tips inför tentn John Thim 25 mj 205 Syfte Tnken med dett kort dokument är tt ge lite extr studietips inför tentn. Kursinnehållet definiers så klrt fortfrnde v kursplnen och kurslitterturen så

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

R-15AM 1000W (IEC 60705)

R-15AM 1000W (IEC 60705) Professionell mikrovågsugn R-15AM 1000W (IEC 60705) Innehåll DELARNAS BENÄMNINGAR... 1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 4 TILLBEHÖR... 4 ÅTGÄRDER FÖRE START... 4 EFFEKTNIVÅER...

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Ytbehandling: Utvändigt: svart slamfärg. Invändigt: väggar vit inomhusfärg, golv och fasta snickerier: vitpigmenterad ask.

Ytbehandling: Utvändigt: svart slamfärg. Invändigt: väggar vit inomhusfärg, golv och fasta snickerier: vitpigmenterad ask. Villa Ekstrand. Beskrivning av projektet. Läge: Björkhagen i Ängel holms kommun Byggherre: Inga och Ruud Ekstrand rkitekt: gneta Hahne rkitekter B, gneta Hahne och Johan Roos Entreprenör: Eddie Bengtsson

Läs mer

Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus

Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus Foto: Per Nilsson, Profox 7 Produktbladen I produktbladen finns olika verksamheter beskrivna. Du kan kopiera, plasta in dem och ha med dem som checklistor när

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

AMW 450 AMW 460 AMW 461

AMW 450 AMW 460 AMW 461 Bruksanvisning AMW 450 AMW 460 AMW 461 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS Kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem. Avlägsna aldrig skyddsplattorna

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY TWS' 2003/04.

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY TWS' 2003/04. -... SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY ", ~ - SAIV1 [VlANST ÄLL:D -AV: TWS' 2003/04. KOM IHAG ATT ALLTID KONTAKT DIN ATERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU pabörjar SERVICE ELLER

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning H-fönster Levernsskedet Förutom nednstående nvisningr kn kompletternde informtion erhålls i HusAMA 98, kp NSC. TRANSPORT Under trnsport sk fönster skydds mot fukt och nederbörd

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll TNR-SE

Montage-, drift- och underhållsanvisning för brand-/brandgasspjäll TNR-SE TROX Aurnor Svensk AB Johnneslundsvägen 3 194 61 Upplnds Väsby Sverige Telefon: +46 (0)8 594 114 70 Fx: +46 (0)8 594 114 71 e-mil info@troxurnor.se www.troxurnor.se Montge-, drift- och underhållsnvisning

Läs mer

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service Optym luftkyld ggregt: Optimert progrm och optimerd service Optym TM är det ny nmnet på det som kommer tt bli mrkndens störst progrm v luftkyld ggregt. Ledordet för konstruktionen v Optym TM luftkyld ggregt

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Kalvfärsbullar i tomatsås. vecka 43

Kalvfärsbullar i tomatsås. vecka 43 Kalvfärsbullar i tomatsås vecka 43 familj Kalvfärsbullar i tomatsås cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2551 kj/ 596 kcal. Protein 34,9 g. Fett 27,1 g. Kolhydrater 62,1 g. Ingredienser: 1/2

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Potatis- och purjolökssoppa med tunnbrödsrulle. vecka 47

Potatis- och purjolökssoppa med tunnbrödsrulle. vecka 47 Potatis- och purjolökssoppa med tunnbrödsrulle vecka 47 familj Potatis- och purjolökssoppa med tunnbrödsrulle cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2400 kj/ 574 kcal. Protein 13,9 g. Fett 30,2

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek.

Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek. Energispartips Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek. Kyl och frys: Frosta av kyl och frys regelbundet,

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTLLTIONS- OCH BRUKSNVISNING ELECTRON 450, ELECTRON 600, ELECTRON 800, ELECTRON 900 1. ETT PKET MED ELEKTRISK BSTUUGN INNEHÅLLER: 1. Bastuugn och styrenhet 2. Fästplatta + fästskruvar 3. Sensor 4.

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Krämig pasta med kyckling och saffran. vecka 47

Krämig pasta med kyckling och saffran. vecka 47 Krämig pasta med kyckling och saffran vecka 47 familj Krämig pasta med kyckling och saffran cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2594 kj/ 620 kcal. Protein 48,2 g. Fett 21,7 g. Kolhydrater 54,4

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Hyresgästintroduktion

Hyresgästintroduktion Hyresgästintroduktion VäLKOMMeN! Var rädd om din lägenhet och tänk på att om du flyttar är det någon annan som hyr den efter dig. Vårda och lämna lägenheten som du själv ville att den skulle se ut när

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer