1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen ntr föreslget yttrnde och överlämnr det till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Revisorern hr gjort en uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren zorzzor3. Kommunstyrelsen lämnr härmed sitt svr på revisionsrpporten. Yrknden Ordförnden Pris Liljestrnd (M) yrkr tt kommunstyrelsen ntr föreslget yttrnde och överlämnr det till kommunfullmäktige. Beslutsgång Ordförnden ställer proposition på sitt eget yrknde och finner tt kommunstyrelsen beslutr i enlighet därmed. Ärendets tidigre behndling Kommunstyrelsens rbetsutskott $ rg6 Beslutsunderlg 1. Svr på revisionens uppföljning v revisonens tidigre genomförd grnskningr åren zorz- 2o13 2. Uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2or2-2otg 3. Protokollsutdrg KSAU Q 196 /zor5 Expediers till Akten Brn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden Socilnämnden Justerndes sign (J-' Justerndes sign --4/ Utd rgsbestyrk nde

2 VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens rbetsutskott S mm nträdesprotokol I (2s) s 196 o.. Svr pã revisionens uppföljn ng v revisionens tid gre genomförd grnskningr åren 2OL (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår tt Kommunstyrelsen ntr föreslget yttrnde och överlämnr det till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Revisorern hr gjort en uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren zotzzor3. Kommunstyrelsen lämnr härmed sitt svr på revisionsrpporten. Yrknden Ordförnde Pris Liljestrnd (M) yrkr tt rbetsutskottet föreslår tt kommunstyrelsen ntr föreslget yttrnde och överlämnr det till kommunfullmäktige. Beslutsgång Ordförnden ställer proposition på sitt eget yrknde och finner tt rbetsutskottet beslutr i enlighet därmed. Beslutsunderlg 1. Svr på revisionens uppföljning v revisonens tidigre genomförd grnskningr åren zorz- 2o13 2. Uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2ot2-2org Expediers till Al ten Justerndes sign lñ I Justerndes sþn Utd rgsbestyrk nde

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS ANDREAS FORSLUND SID 1/9 KOMMUNCONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren Förslg till beslut Kommunstyrelsen ntr föreslget yttrnde och överlämnr det till kommunfullmäktige. Ärendet i korthet Revisorern hr gjort en uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren Kommunstyrelsen lämnr härmed sitt svr på revisionsrpporten. Bkgrund Vllentun kommun hr regler för hur revisionsrpporter sk besvrs. Syftet med dess regler är dels tt revisionens grnskningr sk komm kommunfullmäktiges ledmöter och llmänheten till känn, dels tt nämndern på ett strukturert sätt sk rpporter vilk åtgärder som hr vidtgits med nledning v de synpunkter och rekommendtioner som förts frm. Beskrivning v revisionsrpporten Kommunens förtroendevld revisorer hr beställt en grnskning som hr genomförts v ett externt revisionsbolg. Revisorern hr grnskt uppföljningen v revisonens tidigre genomförd grnskningr åren Vllentun kommun fick revisionsrpporten tillhnd Revisionsrpporten finns bifogd som bilg. I kommnde kpitel redoviss revisionens rekommendtioner i de fll tidigre rekommendtioners åtgärder hr bedömts som ej uppfylld eller delvis uppfylld v revisorern. Kommunen kommenterr därefter rekommendtionern och redovisr plnerde och utförd KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/9 åtgärder. Ett stort ntl grnskningr och rekommendtioner hr bedömts uppfylld och kommunen kommenterr således inte de här ytterligre. Investeringr Revisionens rekommendtion: Rutinern för slutredovisning (tidpunkt och utformning) behöver tydliggörs. Vllentun kommuns kommentr: Vi instämmer och kommer tt tydliggör det i tillämpningsnvisningrn till investeringspolicyn. Arbetet med tt t frm ett förslg till investeringspolicy pågår. Grnskning v styrning och npssning till kundvlssystemet LOV (2012) Revisionens rekommendtion: Driv på rbetet med tt utveckl verksmhetssystem inom kommunen som säkerställer ett ersättningssystem som är tillförlitligt. Vllentun kommuns kommentr: Vi instämmer med revisionens rekommendtion. För närvrnde pågår ett rbete med tt t frm en projektpln för ett tidmätningssystem. En nulägesnlys hr påbörjts i oktober månd 2015 och det är ett förrbete till ett tidmätningssystem som sk implementers under Revisionens rekommendtion: Säkerställ tt klgomålshnteringen frmöver fungerr fullt ut. Vllentun kommuns kommentr: Vi instämmer tt det är viktigt tt klgomålshnteringen fungerr fullt ut och socilförvltningen rbetr löpnde med tt förbättr klgomålshnteringen. Nedn kn ni läs om genomförd och plnerde ktiviteter.

5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/9 Genomförd ktiviteter: En ny riktlinje för synpunkter och klgomål hr utrbetts och fstställts i socilnämnden Informtion om riktlinjen hr distribuerts till berörd chefer, som i sin tur informerr respektive rbetslg. Informtions- och smverknsmöten hr genomförts tillsmmns med knslivdelningen på kommunledningskontoret. Förvltningsgemensmm rutiner hr reviderts. Plnerde ktiviteter: Förnyelse v informtionsmteril kring synpunkter och klgomål. Kompletter de metoder för uppföljning och egenkontroll som finns i kvlitetsledningssystemet för löpnde uppföljning v tillämpningen. Systemtiser en årlig smmnställning och redovisning v synpunkter och klgomål. Brnkonventionen Revisionens rekommendtion: I styr- och måldokument tydliggör brnets särställning och brnkonventionens intentioner för respektive verksmhetsområde. Vllentun kommuns kommentr: Vi håller med om tt brnkonventionen inte tydliggörs i kommunens mål- och styrdokument men kommunen rbetr utifrån brnkonventionen. Riksdgen hr under 2010 fstställt en strtegi för tt stärk brnets rättigheter i Sverige. Enligt strtegin sk ll lgstiftning som rör brn utforms i överensstämmelse med brnkonventionen. Smtlig förvltningrn i Vllentun kommun rbetr enligt gällnde lgstiftning och såldes bekts brnkonventionen.

6 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 4/9 Revisionens rekommendtion: Att i enlighet med Prop. 2009/10:232 Strtegi för tt stärk brnets rättigheter i Sverige säkerställ tt verksmhetsföreträdre utbilds i brnkonventionen och dess intentioner, smt tt/hur brn och ungs åsikter inhämts i beslut som rör dem. Vllentun kommuns kommentr: Vi instämmer delvis med revisionens rekommendtion och nser tt det är v stor vikt tt verksmhetsföreträdre är uppdterde i gällnde lgstiftning. Gällnde brn och ungs åsikter kommer en utvärdering v fritidsnämndens ungdomsråd tt genomförs. Under hösten 2015 genomför kommunen en omfttnde livsstilsundersökning som heter Ung livsstil och under våren 2016 genomförs den kompletternde undersökningen Stockholmsenkäten. Båd enkätern genomförs för tt ök kunskpen om kommunens ung. Revisionens rekommendtion: Tydliggör det kommungemensmm nsvret för brn och ung smt tydliggör smrbetet melln nämndern. Vllentun kommuns kommentr: Vi instämmer. Förslg till en ny riktlinje för Tryggre Vllentun hr tgits frm v kommunledningskontoret och behndls nu v politisk ledning. Kommunens ledningsgrupp hr identifiert och påbörjt ett smrbet melln smtlig förvltningr i syfte tt förbättr förutsättningrn för tt ge stöd till brn och ung. Revisionens rekommendtion: Se över rutinern för uppföljning i syfte tt säkerställ tt uppföljning görs.

7 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 5/9 Vllentun kommuns kommentr: Vi nser tt uppföljning v brnkonventionen är tillräcklig då den är integrerd i kommunens ordinrie uppföljning. Vllentun kommun ser en stor fördel med tt h en enhetlig modell för uppföljning v mål och ktiviteter för tt få rbetet levnde och systemtiskt. Leverntörsfkturor och mnuell utbetlningr Revisionens rekommendtion: Förteckningen över beslutsttestnter och ndr ttestnter bedöms inte ktuell. Det fìnns en årlig uppföljning v ttest och behörighet, men det skns en skriftlig rutin för när uppföljning eller vslut v behörigheter sk ske. Vllentun kommuns kommentr: Vi instämmer och ett rbete pågår tt t frm en rutin. Under våren 2016 kommer rutinen tt vr klr. Ekonomivdelningen undersöker också en möjlighet tt t frm en gemensm mll för ttestntförteckning för tt gör det enklre för förvltningrn och enhetligt för hel kommunen. Revisionens rekommendtion: Den centrl ekonomivdelningen bör förbättr kontrollen v underlg för de mnuell utbetlningrn. Vllentun kommuns kommentr: Vi instämmer med revisionens rekommendtion och ekonomivdelningen kommer tt besök förvltningr och t stickprov tt gällnde rutiner följs vseende underlg för mnuell utbetlningr. Om grnskningen visr på brister kommer ekonomivdelningen tt sätt in en riktd utbildning för berörd förvltning.

8 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 6/9 Näringslivsverksmheten Revisionens rekommendtion: Tydligre strtegier för tt uppnå kommunfullmäktiges mål behöver formulers. Vllentun kommuns kommentr: Vi instämmer och kommuniktion- och mrkndsvdelningen kommer tt bryt ner fullmäktiges mål i kommunplnen i sin genomförndepln 2o16, som innebär tydliggörnde v strtegier och ktiviteter under kommnde plnperiod. I kommnde ktuliseringsprövning v gällnde översiktspln kommer även utvecklingen v näringslivet tt belyss. Utöver det hndlr det även mycket om orgnistion och rbetsprocesser som behöver utveckls. Kommunen behöver utveckl de gemensmm processern melln kommunledningskontoret och smhällsbyggndsförvltningen som rör näringslivets utveckling. Kommunen behöver se över hur vi kn rbet gemensmt kring övergripnde plnering, detljplner, explotering och konkret etbleringr. Inom myndighetsdelen i kommunen behövs en utveckling v hndläggning och service i smbnd med ärenden inom bygglovshndläggning, miljö- och hälsoskyddstillsyn. Arbete hr påbörjts under 2015 och gäller blnd nnt ökd bemnning och effektivisering v rutiner med hjälp v IT-stöd. Revisionens rekommendtion: Ett tydligre stöd till ny smt redn etblerde företg i kommunen är också nödvändigt för tt målen som fïnns för verksmheten sk kunn uppnås. Vllentun kommuns kommentr: Vi instämmer. Det är en uppgift som Vllentun kommuns näringslivsutvecklre

9 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 7/9 kommer tt få som rbetsuppgift för tt se över hur näringslivsservicen sk vr utformd och vd kommunen sk erbjud och inte sk erbjud. Kommunen kommer tt kommunicer vd vi erbjuder och vgräns vd vi kn erbjud. Revisionens rekommendtion: Som en följd v ovnstående finns det nledning tt överväg en översyn v befintlig orgnisering och nsvrsfördelning vd gäller kommunens smlde verksmhet gentemot näringslivet med fokus på utveckling och tillväxt. Vllentun kommuns kommentr: Vi instämmer och hr följt revisionens rekommendtion. Det som nu sker är tt kommunledningskontoret rekryterr en näringslivsutvecklre och tt kommuniktions- och mrkndschefen tr rollen som näringslivs- och mrkndschef. Kommunledningskontoret vser också tt utveckl rbetsprocessern tillsmmns med smhällsbyggndsförvltningen. Inköp och upphndling Revisionens rekommendtion: Säkerställ tt ll rutiner är uppdterde. Vllentun kommuns kommentr: Vi håller med om rekommendtionen och rutinern vseende inköp hr reviderts. Policy för inköp och upphndling är under rbete och kommer tt läggs frm för politiskt beslut senst till februri Vid en ny policy kommer troligen inköpsrutinern tt reviders igen. Revisionens rekommendtion: Tydliggör vem som får gör inköp.

10 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 8/9 Vllentun kommuns kommentr: Vi instämmer. En möjlighet som ekonomivdelningen undersöker är tt implementer certifierde beställre i kommunen. Det finns kommuner som hr certifierde beställre utn tt h ett e-hndelssystem. Endst certifierde beställre kn då gör inköp i kommunen. Vid en implementering v ett e-hndelssystem måste kommunen t ställning till ntlet inköpre, då endst medrbetre med utbildning sk rbet i systemet. En minskning v ntlet inköpre medför tt riktde utbildningsinstser gällnde inköp kn ges mer frekvent och öppnr upp för skräddrsydd utbildningr i inköp. I smbnd med ett eventuellt införnde v e-hndel kommer rollern tt tydliggörs om inte certifierde beställre redn finns i orgnistionen. IT-verksmheten Revisionens rekommendtion: Kommunen bör prioriter rbetet med tt t frm en ITstyrningsmodell smt en strtegisk IT-pln. Vllentun kommuns kommentr: Vi instämmer med revisionens kommentr. Arbetet med tt t frm en IT-strtegi är påbörjt och kommunstyrelsens rbetsutskott kommer tt få ett förslg på IT-strtegi under 2015 eller senst i börjn v SLA är en förkortning v Service Level Agreement och är en metod för tt nge vilken kvlitetsnivå en leverns sk håll. Ursprunget kommer från IT-området men ett SLA kn även nvänds för tt regler ndr tjänstelevernser. I IT-smmnhng reglerr ett SLA vnligtvis vilken tillgänglighet ett system sk h, hur lång tid det högst får gå innn felvhjälpning sk påbörjs, hur snbbt felet sk vr åtgärdt och hur mång gånger ett fel får förekomm under en given tidsperiod. IT-vdelningen rbetr med tt fstställ SLA för smtlig förvltningr och endst smhällsbyggndsförvltningen återstår. En systemtekniker för

11 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 9/9 smhällsbyggndsförvltningen hr nställts i oktober 2015 som hr fått i uppgift tt rbet med frågn. När SLA är överenskommet, med ll förvltningr, då kommer en IT-styrningsmodell tt ts frm. IT-vdelningen sk även t frm en digitl gend som sk fstställs v kommunfullmäktige. Hndlingr 1. Uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren Svr på revisionens uppföljning v revisonens tidigre genomförd grnskningr åren Victor Kilén Kommundirektör Annik Hellberg Ekonomichef Sk expediers till: Akten Brn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden Socilnämnden

12 VALLENTUNA KOMiIUN REVISIONEN MISSIV Uppföljning v revisonens tidigre genotlrförd grnskningr åren 2OI2-2OL3 PwC hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer genomfört en uppföljning v ett ntl tidigre genomfördgrnskningr åren 2oL2-2olg. Resulttet frmgår v bifogd rpport. Syftet med uppföljningen är tt kontroller om åtgärder vidtgits med nledning v de bedömningr och åtgärdsförslg/rekommendtioner som lämndes i de ursprunglig grnskningrn. Av totlt 37 rekommendtioner bedömer vi ez som uppfrlld, sju delvis uppfylld medn ått inte är uppfylld. Av de ått rekommendtionern som inte åtgärdts rör tre stycken brnkonventionen och tre stycken inköp/upphndling/ utbetlningr. De grnskningr som ingått i denn uppföljning är:. Grnskning v investeringr (zorz). Grnskning v kommunens rbete med EKO-frågor, frågor om bisysslor smt förtroendekänslig poster (zotz). Grnskning v ekonomisk styrning och kontroll (zorz). Grnskning v styrning och npssning till kundvlssystemet LOV (zotz). Grnskning v kommunens rbete utifrån Brnkonventionen (zor3). Grnskning v tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr (zor3). Grnskning v näringslivsverksmheten (zorg). Grnskning v inköp och upphndling (zor3). Grnskning v lt-verksmheten (zorg). Grnskning v systemtiskt kvlitetsrbete i förskol och grundskol (zorg) REVISTON EN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX SE im U Vllentun kommun

13 VALLENTUNA KOTI'IMUN REVISIONEN MISSIV Rpporten hr vrit föremål för skgrnskning hos respektive förvltning. Revisorern utgår ifrån tt ännu inte vidtgn åtgärder genomförs eller tt respektive nämnd i nnt fll motiverr vrför åtgärden inte är ktuell. Redovisningen sker vi rutinen L.2.Bg. För Stffln Modig Ordförnde REVISIONEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX NA. SE SE ffit U Vllentun kommun

14 Revisionsrpport Jonn Hägg Tild Lindell Jenrty Nyholm September zotg Uppfoljning u grnslcnin gsr gjord 2O72-2O73 Vllentun kommun pwe

15 I 20r5-o9-25 JonnøHägg Projektledre Crrínllultgren Uppdrgsledre Vllentun kommun PwC Sid z

16 InnehflUsfrrteekníng 1., 2.L r r r. Ð r t s t. 7.r. ND /.,J Inledning Bkgrund. Revisionsfråg... Avgränsning... Revisionsmetod... Revisorerns rekommendtioner Nämndens/styrelsens yttrnde EKO-frågor, bisysslor och ftirtroendekänslig poster Smmnfttning v genomförd grnskning... Revisorerns rekommendtioner t2... L2... L2 Nämndens/styrelsens yttrnde Uppföljning v vidtgn åtgärder Bedömning...1S Ekonomisk styrning och kontroll t6 Smmnfttning v genomförd grnskning Revisorerns rekommendtioner Nämndens/sty'relsens yttrnde... Uppföljning vvidtgn åtgärder... Bedömning t6... t6... t6 Styrning och npssning till kundvlssystemet LOV Smmnfttning v genomförd grnskning Revisorerns rekommendtioner Nämndens/styrelsens yttrnde... Uppföljning v vidtgn åtgärder...20 Bedömning...2L Brnkonventionen...22 Smmnfttning v genomförd grnskning Revisorerns rekommendtioner...22 Nämndens/sty'relsens yttrnde Uppföljning v vidtgn åtgärder I 9 r Vllentun kommun PwC Sid 3

17 7.4.r r s r r. 1() ro ro LL.2, Lr.4. Bedömning...24 Leverntörsfkturor och mnuell utbetlningr Smmnfttning v genomförd grnskning...25 Revisorerns rekommendtioner...25 Nämndens/styrelsens yttrnde... Uppföljning v vidtgn åtgärder...26 Bedömning...27 Näringslivsverksmheten z8 Smmnfttning v genomförd grnskning... Revisorerns rekommendtioner...28 Nämndens/styrelsens yttrnde Uppföljning v vidtgn åtgärder z6 z8...3o Smmnfttning v genomförd grnskning 32 Revisorerns rekommendtioner Nämndens/styrelsens yttrnde... Smmnfttning v genomförd grnskning Revisorerns rekommendtioner..37 Nämndens/styrelsens yttrnde Uppföljning v vidtgn åtgärder Uppföljning v vidtgn åtgärder Bedömning 35 Lt.4. tz.. IT-verksmheten g8 Systemtiskt lcvlitetsrbete i füirskol och grundskol...4o 72.L. Smmnfttning v genomförd grnskning t2.2 Revisolerns rekommendtioner t Nämndens/styrelsens yttrnde... Uppföljning v vidtgn åtgärder l Vllentun kommun PwC Sid 4

18 7 S c;tnrnø;nfø:tt snde b e dömníng PwC hr på uppdrg vvllentun kommuns revisorer genomfört en uppföljning v tidigre grnskningr giord under åren zorz-2o18. Revisionsfrågn som skulle besvrs lydde: Vílks &tgärder hør uídtø,gíts ned nledníng u denbedömníng och de ãtgärds/örslø,g so nlä tno:ts í zotz och zotg-&rs grnskníngr? Den smmnfttnde bedömningen för respektive grnskning bsers på en smld bedömning v huruvid åtgärder vidtgits, smt i vilken utsträckning. Dett enligt de rekommendtioner som lämndes i grnskningsrpportern. Bedömning Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfullt Antl rekommendtioner 22 Totlt Bedömningen grundr sig på följnde o Grnskning v investeringr (zorz) Kommunen hr tgit frm en blnkett för strtegisk beslut för tt få en enhetlig dokumenttion v nsvr och befogenheter. Fstighetsvdelningen hr tgit frm en process för byggprojektledning där projektets totlkostnd frmgår från behovsnlysen. Vidre görs risknlyser både i smbnd med förprojekteringen och i detljprojektering och rbete med en investeringspolicy hr påbörjts. Fyr v de lämnde rekommendtionern bedöms uppfrlld. En rekommendtion bedöms delvis uppfulld.. Grnskning v kommunens rbete med EKO-frågor, frågor om bisysslor smt ftirtroendekänslig poster (zo rz) Kommunen hr fstställt ett nytt reglemente för internkontroll och tgit frm en rutinbeskrivning för nställds bisyssl. Kommunen hr även infört ett digitlt system, Strtsys, som innebär ett mer enhetligt rbetssätt och underlättr uppföljning v internkontroll. Av de rekommendtioner som lämndes bedöms ll fiir vr uppfrlld.. Grnskning v ekonomisk styrning och kontroll (zorz) Kommunen hr ntgit en ny finnspolicy och fstställt ett nytt reglemente vseende internkontroll. En översyn v hel den kommunl förfttningssmlingen hr genomförts och en ny struktur för smtlig styrdokument hr tgits frm. Utifrån de åtgärder som vidtgits bedöms båd rekommendtionern uppfi'lld. Vllentun kommun PwC Sid 5

19 . Grnskning v styrning och npssning till kundvlssystemet LOV (zorz) Kommunen hr inte fttt beslut om tt inför ett system för tidmätning. Ett förslg till ny rutiner v klgomålshntering hr rbetts frm och ny rutiner för hntering sk införs. Utifrån det bedöms en rekommendtion delvis uppfflld och en ej uppfrlld.. Grnskning v kommunens rbete utifrån Brnkonventionen (zorg) Brnets särställning och brnkonventionens intentioner hr inte tydliggiorts i vrken kommunplnen eller nämnderns verksmhetsplner. En utredning vtryggre Vllentun hr genomförts, och sk ligg till grund för det frmtid rbetet på området. En rekommendtion bedöms upp{yltd och tre rekommendtioner ej uppfi'lld. En rekommendtion bedöms delvis uppfulld. r Grnskning v tillftirlitlighet i system och rutiner füir leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr (zo r3) Kommunen hr påbörjt rbetet med tt t frm en skriftlig rutin vseende uppföljning och vslut v behörigheter och gjort en totl genomgång v leverntörsregistret som kontinuerligt underhålls. Vd beträffr upplägg v ny nvändre som sk registrer leverntörer så fär de inte också h ttesträtt. Vi bedömer tt två rekommendtioner nses vr uppfi'lld och två ej uppfrlld.. Grnskningvnäringslivsverksmheten (zorg) Kommunen hr ntgit en näringslivspolicy smt en hndlingspln för högre tillgänglighet. I smbnd med återrekryteringen v näringslivschef sk den centrl näringslivsfunktionens roll och orgnistion ses över. Utifrån vidtgn åtgärder bedöms två rekommendtioner uppfi{ld, två delvis uppfulld och en ej uppfrlld. o Grnskning vinköp och upphndling (zog) Rutinern för inköp hr reviderts och en policy för inköp och upphndling hr tgrts frm. Vidre hr kommunen upprättt en \ tìsdtbs som kontinuerligt upp= dters. Kommunen genomför även utbildningr där direktupphndling, upphndlingr, vtl smt inköp ts upp. Utifrån vidtgn åtgärder bedöms fem v de lämnde rekommendtionern uppfulld, en delvis uppfylld och en ej uppfulld. o Grnskning v lt-verksmheten (zog) Kommunen hr påbörjt projektet "IT2ot5" som sk vr klrt i jnuri zotí.inom rmen för projektet ingår frmtgndet v en IT-styrningsmodell. PwC hr tgit del v rbetsunderlg och projektet är tidsbestämt. Rekommendtionen bedöms därmed delvis uppfylld.. Grnskning v systemtiskt kvlitetsrbete i färskol och grundskol (zo4) Kommunen hr upprättt en tydlig pln för rbetet med tt stärk strukturen vseende plnering, dokumenttion, nlys och uppföljning. Plnen innehåller tydlig ktiviteter på smtlig orgnistorisk nivåer och den är tidsstt inom en tvåårsperiod. Rekommendtionen som lämndes bedöms uppfylld. Vllentun kommun PwC Sid 6

20 Ð Inledníng Bøkgrund De grnskningr som revisionen genomför innehåller oft förslg på åtgärder som bör genomförs. Dess åtgärder vrierr i omfttning och därmed också i tid för genomförnde. En viktig del v revisionens rbete är därför tt följ upp tidigre grnskningr för tt se om åtgärder hr vidtgits med nledning v dess. Vllentun kommuns revisorer hr uppdrgit PwC tt följ upp grnskningr genomförd under åren zorz-2o Reuisíonsfr&g Den övergripnde revisionsfrågn som skulle besvrs vv Vílk &tgärder hoir uídtgít s tne d" nledníng u de t b e d.örnníng o eh de &tg är dsjñr slg s orn lätnnc:ts í z o tz och z o t g- &rs grønskníng r? 2.5. Augränsn:ín.g Grnskningen vser åren zorz-2o19. De områden som nsetts funger tillfredställnde hr inte tgits med i grnskningen. Inte heller berörs grnskning v delårsrpport och årsredovisning, dess följs upp på nnt sätt. Inom rmen för denn grnskning hr följnde grnskningr följts upp: Grnskning v investeringr (zot z) o Grnskning v kommunens rbete med EKO-frågor, frågor om bisysslor smt förtroendekänslig poster (zorz) Grnskning v ekonomisk styrning och kontroll (zorz) Grnskning v styrning och npssning till kundvlssystemet LOV (zotz) Grnskning v kommunens rbete utifrån Brnkonventionen (zor3) Grnskning v tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr (zor3) Grnskning v näringslivsverksmheten (zor3) Grnskning v inköp och upphndling (zorg) Grnskning v IT-verksmheten (zorg) Grnskning v systemtiskt kvlitetsrbete i förskol och grundskol (zorg) Vllentun kommun PwC Sid 7

21 2.4. Reufsionstnetod Genomgång hr skett v revisorerns synpunkter och förslg till åtgärder som ngetts i lämnde revisionsrpporter och missivbrev till nämnder och styrelser. Därefter hr grnskning skett v eventuell svr som revisorern fått från respektive nämnd/styrelse och lägesbeskrivningr hr inhämtts från berörd tjänstemän. En bedömning enligt UppfuIlt/DelußtrypfuUt/Ej ttppfullt hr gjorts utifrån vidtgn åtgärder enligt de rekommendtioner som lämndes i rpportern. Revisonsrpporten hr vrit föremål för skgrnslining v respektive förvltning. Vllentun kommun PwC Sid I

22 g. Inuesteríngr 5.7. Sø:mtnø:nføttníng øu genornfi)rd grønskníng PwC genomförde zotzpä uppdrg v de förtroendevld revisorern i Vllentun kommun en grnskning som syftde till ttbedöm om Kommunstyrelsen ochberörd nämnder hft en ändmålsenlig styrning och kontroll v investeringsprojekten. Efter genomförd grnskingen bedömdes tt Kommunstyrelsen och berörd nämnder i viss delr hde en ändmålsenlig styrning och kontroll v investeringsprojekten. Motiven till ställningstgndet bserdes på resulttet utifrån de sju uppställd kontrollmålen Reuisorerrreu:s rekomrtnendø:tíoner För tt förbättr kommunens styrning och kontroll v investeringsprojekt rekommenderdes följnde: Dokumenterd investeringsmodell bör ts frm, d.v.s. en beskrivning v processens olik delr från det tt behov uppstår till dess tt projektet slutredoviss. (Enligt uppgift pågår ett rbete med tt förtydlig kommunens projektmodell) Vid klþlering v ett projekts beräknde totlkostnder bör ts frm och nvänds en blnkett som säkerställer tt de krv som ställs för tt investeringen skll kunn ske utifrån kommunens nvisningr bekts (bl.. hur loklkostnden förändrs, effekter på verksmheten etc.) Risknlys bör görs som ett led i progrmrbetet och löpnde uppdters under projektets gång. Kommunen bör även ställ krv på risknlyser i smbnd med upphndling v investeringsprojekt För tt få en enhetlig dokumenttion v nsvr och befogenheter bör en blnkett ts frm som uppdters löpnde utifrån de olik skeden i projektet (förstudie, progrmrbete, projektering, byggntion osv) och även utifrån ändrd bemnning (gäller vid förändringr såväl inom kommunen som för konsulter, entreprenörer etc.) Rutinern för slutredovisning (tidpunkt och utformning) behöver tydliggörs i kommunen. Skll nvisningrn i projektmodellen VAMOS tillämps? När i tiden skll slutredovisningen ske? Vllentun kommun PwC Sid 9

23 S.S. Nätnndens/stgrelsensyttrønde Kommunstyrelsen godkände zorz-r2-29 kommunledningskontorets förslg till svr på revisionsrpporten. Kommunledningskontoret och smhällsbyggndsförvltningen instämde till stor del i synpunktern. Vllentun kommun hr en projektmodell som klls VAMOS. Kommunledningskontoret och smhällsbyggndsförvltningen hr påbörjt ett rbete med tt förtydlig kommunens projektmodell och gör en särskild investeringsmodell. Revisionens grnskning och rekommendtioner kommer tt nvänds i dett rbete Uppfoljníng øu uídtø;gn;ø ätgärder De rekommendtioner som lämndes i grnskningen hr följts upp vi dokumentgrnskning och intervju med berörd tjänstemn. Sedn genomförd grnskning hr fstighetsvdelningen inom smhällsbyggnd tgit frm en process för byggprojektledning, d.v.s. investeringr. PwC hr tgit del v dokumentet, dterlzot4-rt-r3. Utöver det rbetr kommunens loklresursplneringsgrupp (LPR) löpnde med utveckling v rbetet med investeringr. Främst gäller det smordningen melln förvltningr och underlg för plnering. LRP är ett berednde orgn till kommunens tjänstemnnledningsgrupp. Det innebär tt beslut v strtegisk betydelse ftts v ledningsgruppen och opertiv frågor vgörs v LRP. Dett reglers i den kommunl förfttningssmlingen (KFS), i styrdokumenten Policy för styrning och uppföljning v ekonomi och verksmheter i Vllentun kommun ocht.z.g7 Regler för loklförsörjning och internhyr. I smbnd processen ovn görs redn i behovsnlysen en beräknd totlkostnd. Vllentun kommun hr utvecklt smrbetet melln smhällsbyggndsförvltningen och öwig törvltningr tör tt säkerställ tt ll vet eff'ekten v investeringr och kommnde verksmhetskostnder. Behov och kostndsuppskttning infogs i loklresursplnen för fortstt hntering i kommunplnen (d.v.s. mål och budget tör treärsperioden). En dg per är hr politiker och tjänstemän i Vllentun kommun en kommunplnedg där förutsättningrn för mål och budget för kommnde år gås igenom. I dett rbete hr smtlig förvltningr med plnerde investeringr och tillkommnde driftskostnder. Som ett led i progrmrbetet sker risknlys numer både i förprojekteringen blnd systemhndlingr och i detljprojektering under bygghndlingr/förfrågningshndlingr. Formtet är inte helt f?irdigt utn förbättrs lite vrje gång. För tt få en enhetlig dokumenttion v nsvr och befogenheter hr en blnkett för Strtegisk beslut i smbnd med investeringsprojekt hr tgits frm. PwC hr tgit del v dett dokument. Vidre frmkommer tt ett rbete hr påbörjts med tt utform ett förslg till investeringspoìicy och intern tillämpningsnvisningr. Enligt uppgift kommer policyn tt innehåll llmänt om investeringr, investeringsprocessen, investeringsmo- Vllentun kommun PwC Sid ro

24 dell, redovisning v investeringr, bokföring v investeringr och rpportering. PwC hr tgit del v råmterilet där policy och nvisningr ligger smmn. När llt är klrt kommer det bli wå dokument, en policy som sk nts politiskt och en nvisning till denn Bedömning Revisorerns rekommendtioner En dokumenterd investeringsmodell bör ts frm. Uppföljning Uppfrilt Fstighetsvdelningen hr tgit frm en process fdr byggprojektledning. En blnkett för klþlering v ett projekts beräknde totlkostnder bör ts frm. Uppfullt I processen ovn görs redn i behovsnlysen en beräknd totlkostnd. Risknlys bör görs som ett led i progrmrbetet. Uppfrllt Risknlys sker numer både i förprojekteringen blnd systemhndlingr och i detljprojektering under bygghndlingr/förfrågningshndlingr. Blnkett för tt få en enhetlig dokumenttion v nsvr och befogenheter bör ts frm. Blnketten bör uppdters löpnde utifrån de olik skeden i projektet. Uppfullt En blnkett för strtegisk beslut i smbnd med investeringsprojekt hr tgits frm. Rutinern för slutredovisning (tidpunkt och utformning) behöver tydliggörs. Delvis uppfullt Arbete med tt t frm en investeringspolicy och tillhörnde tillämpningsnvisningr pågår. Vi hr tgit del v råmterilet. Vllentun kommun PwC Sid rr

25 4. E KO -lr &g or, bísyss lor o ch frrtr o - endekänstíg poster 4.r. So;mtnønf,øttníng øu genotnftrd grønskníng PwC gcnomförde zorz på uppdrg v de förtroendevld revisorern i Vllentun kommun en grnskning v kommunens rbete med EKO-frågor (etik, korruption och oegentligheter), hntering vbisysslor smt grnskning v så kllt förtroendekänslig poster. Efter genomförd grnskning vr den smmnfttnde bedömningen tt kommunstyrelsens intern kontroll vd gällde EKO-frågor, hntering vbisysslor smt hntering v förtroendekänslig poster inte vr tillräcklig eftersom brister konstterdes i smbnd med grnskningen. 4.2.,Reuisorerrurs; rekotntnendø,tíon;er Mot bkgrund v genomförd grnskning rekommenderdes kommunstyrelsen tt: Utform riktlinjer vseende EKO-frågor som bl.. omfttr rutiner för hur och när riskbedömning v oegentligheter i verksmheten sk ske, d.v.s. systemtiser och strukturer kontroller v olik riskområden för tt förebygg tt eventuell EKO-relterde händelser inträffr. Utform tydligre riktlinjer för krtläggning, bedömning och uppföljning v de nställds bisysslor. Utform riktlinjer och rutiner för hur redovisning v förtroendekänslig poster sk ske. Löpnde gör uppföljning/kontroll v ovnstående rutiner för tt säkerställ tt dess fungerr på vsett sätt Nätnndens/styrelsensyttrønde Kommunstyrelsen godkände zor3-or-l4 $ 14 kommunledningskontorets förslg till svr på revisionsrpporten om kommunens rbete med etik, korruption, oegentligheter, hntering vbisysslor smt grnskning v s.k. förtroendekänslig poster. Kommunledningskontoret instämde i tt en översyn v riktlinjern behövde genomförs och plnerde tt genomför följnde åtgärder: EKO-frâgor Kommunen behöver utök rbetet med EKO-frågor och stöd för dett finns i ett väglednde mteril från SKL som fokuserr på mutor och jäv. SKL:s vägledning hr reviderts hösten zorz med nledning v förändringr i lgstiftningen. Sedn Vllentun kommun PwC Sid rz

26 den r juli zote finns lgreglern om tgnde och givnde v mut i ro kp. Brottsblken (BrB). Regler om åtl finns även i zo kp. BrB och brottet tgnde v otillbörlig förmån vid röstning finns i 17 kp. BrB. Kommunledningskontoret hr för vsikt tt utform och förbättr kommunens riktlinjer och rutiner vseende EKOfrågor blnd nnt för hur och när riskbedömning v oegentligheter i verksmheten sk ske. Bisysslor Kommunledningskontoret kommer tt genomför en översyn v "Policy för hntering v nställds bisysslor och viss uppdrg" och dess tillämpning genom tt följ upp hur insmling v uppgifter om bisysslor görs och bedömning v desmm. För tr o endekönslig p o ster Kommunen behöver genomför regelbundn kontroller v redovisningen vseende förtroendekänslig poster och dett genomförs inom rmen för kommunens internkontroll. Intern utbildningr kring hntering v förtroendekänslig poster genomförs fortlöpnde. Ett smlt dokument behöver görs för tt tydliggör de regler som gäller för representtion och ttestering v fkturor vseende dett Uppfoljníng u uídtø;gn,ø &tgärder De rekommendtioner som lämndes i grnskningen hr följts upp vi dokumentgrnskning och intervju med berörd tjänstemn. EKO-frå,gor Kommunen nvänder både SKL:s "Om mutor och jäv - vägledning för nställd i kommuner,lndsting och regioner" och näringslivskoden från Institutet Mot Mutor (IMM). Informtionen och mterilet finns tillgängligt på kommunens intrnät. PwC hr tgit del v dokumenten. Frågor om mutor och jäv upp ts även upp under heldgsintroduktionen för nynställd som kommunen genomför två gånger per år. Mutor och jävbehndls även vid internutbildning v chefer. Under 2014 genomförde kommunen ett omfttnde rbete med tt utveckl den intern kontrollen, både styrdokument och rbetssätt. zor4-og-29 $ 99 fstställde kommunfullmäktige ett nytt reglemente för internkontroll. PwC hr fått t del v dett. Vllentun kommun hr infört ett digitlt stöd för rbetet med internkontroll och det sker numer i verktyget Strtsys. Det digitl stödet innebär ett mer enhetligt rbetssätt med internkontroll. Införndet påbörjdes zor4 och den först uppföljningen utifrån det ny reglementet skedde vid årsskiftet 2oL4l2orS. Uppföljning v internkontrollen rpporters i smbnd med delårsbokslut och årsbokslut. Arbetet hr även kompletterts med en åtgärdsrpport. Vlet v områden som sk grnsks i den årlig internkontrollen bsers på en risk- och konsekvensnlys. Revisionen genomför under 2o1S en särskild grnskning v internkontrollen. Bísysslor Kommunen reviderde rutinbeskrivningen för nställds bisyssl zor4-rz-oz. Rutinbeskrivningen utgör tillsmmns med Polícyfir nstöllds bisyss/o ochuiss Vllentun kommun PwC Sid 13

27 upp dr g, Allmänn b e stömmels er (AB) $ 8, Lg en om offentlíg nst ällníng (LOA) $ 7vägledning för hur närmste chef sk hnter den nställdes bisysslor. Kommunen hr även infört ett elektroniskt formulär för tt rpporter bisysslor som möjliggör en bättre kontroll. Formuläret finns tillgängligt vi kommunens intrnät och en länk till formuläret skicks även ut till smtlig nställd vi mil en gång per år. Vi intrnätet och mil till chefer sker också påminnelser om insmling v nmäln v bisyssl. HR-vdelningen' smmnställer inkomn uppgifter om bisysslor och redovisr årligen dett till kommunstyrelsen. Frågn om bisysslor ts även upp vid introduktionen v nynställd. Kommunstyrelsens rbetsutskott beslutde 2o15-o3-r9 tt ge kommundirektören i uppdrg tt se över Policy fir nstöilds bisyss/ och uiss uppdrg. Kommundirektören gv i sin tur vidre uppdrget till HR-vdelningen som nu rbetr med tt t frm ett förslg till Vllentun kommuns regler för bisysslor. Om det ny dokumentet godkänns kn det komm tt ersätt de två nuvrnde dokumenten. Enligt uppgift är ärendet under beredning och sk presenters för den politisk ledningen i höst (plnert tt vr med till näst stoppdtum för ärenden, r4l8). PwC hr tgit del v rutinbeskrivningen smt Policy for nstäilds br'sysslor och ußsuppdrg som finns i den kommunl förfttningssmlingen. F ör tr o endekänslig p o st er I kommunens fkturhnteringssystem finns en funktion som heter't'lider objekt". Syftet med denn funktion är tt säkerställ och kontroller tt verifiktioner utförs dels i enlighet med god redovisningssed och dels för tt minsk risken för jäv i smbnd med trnsktioner där sådn kn uppstå. Vid kontering på viss konton (") i fkturhnteringssystemet går fkturn efter beslutsttest utomtiskt till ekonomifunktionen på respektive förvltning för ytterligre kontroll innn betlning sker. Vid kontrollen säkerställs blnd nnt tt uppgift om deltgre och qrfte frmgår, dett sk finns bifogtsom en bilg eller skri= vs in som meddelnde i en textrut i fkturhnteringssystemet. (") Dess konton är: 69 5t Hyr/ lesing bilr o ch ndr trnsportmedel 69 5z Korttídshyr bilr och ndr trnsportmedel Togt Hotellochlogi Togz Resor ítjänsten 7to t Representtíon extern deltg re Z 1 o S Repr e senttíons g äu or Tttt Mâltíder och rrngemng ftr nstölld 7tg Gäuor till nstäild 76 5 t Itur s / konfer ens /fortbildníng for nst äiid 76 5 z Konfer ens ft r rb et s g rupp en Vllentun kommun hr begärt en särskild grnskning v viss förhållnden rörnde två personer. Denn grnskning hr utförts v PwC på uppdrg v kommun- 1 HR-vdelningen (Humn resources), personlvdelningen Vllentun kommun PwC Sid 14

28 ledningen. Utifrån denn grnskning rbetr kommunen med tt se över behovet v ytterligre åtgärder och förändrde rutiner Bedömning Revisorerns rekommendtioner Utform riktlinjer vseende EKO-frågor som bl.. omfttr rutiner för hur och när riskbedömning v oegentligheter i verksmheten sk ske, d.v.s. systemtiser och strukturer kontroller v olik riskområden för tt förebygg tt eventuell EKO-relterde händelser inträffr. Uppföljning UppSllt Reglemente för internkontroll togs Utform tydligre riktlinj er för krtläggning, bedömning och uppföljning v de nställds bisysslor. Uppffltt Rutinbeskri'rningen v nställds bisyssl hr reviderts. Ett formulär för rpportering v bisyssl, som möjliggör bättre kontroll, hr även tgits frm. Kommunen rbetr även med tt t frm ett nytt regelverk. Utform riktlinjer och rutiner för hur redovisning v förtroendekänslig poster sk ske Uppfrllt Kontering på viss konton i fktureringssystemet kontrollers en ytterligre en gång innn betlning för tt säkerställ tt betlning sker i enlighet med god redovisningssed. Löpnde gör uppföljning/kontroll v ovnstående rutiner för tt säkerställ tt dess fungerr på vsett sätt. Uppffllt Se ovn. Vllentun kommun PwC Sid r5

29 S. Ekonotnísk styrníng ochkontroll S.t. Sørntnønføttníng cru genornftrd grønskníng PwC utförde 2oL2 på uppdrg v de förtroendevld revisorern i Vllentun kommun en grnskning vkommunens ekonomisk styrning och kontroll. Den övergripnde revisionsfråg som skulle besvrs med nledning v grnskningen vr: H r kommunsty r els en utformt r e g ler, riktlíryj er eller p olícy dokument for u äsentlíg processer och rutíner inom omrädet ekonomisfurning och kontroll i syfte tt stikerstäil en tillräcklíg intern kontroll och ändmåisenlíg ekonomísk sfurning? Efter genomförd grnskning vr den smmnfttnde bedömningen tt kommunstyrelsen till viss del hde utformde regler, riktlinjer eller policydokument för väsentlig processer och rutiner inom ekonomistyrning och kontroll i syfte tt säkerställ en tillräcklig intern kontroll och ändmålsenlig ekonomisk styrning. Bedömningen gjordes utifrån grnskningens fem uppställd kontrollmåi, vrv ett bedömdes uppfullt och fin delvis uppfi'lld Reuísorerrr;crsrekorm:rrø;endøtíorl:er Efter genomförd grnskning rekommenderdes kommunstyrelsen tt:. Säkerställ tt styrdokument finns inom ll väsentlig områden gällnde ekonomisk styrning och kontroll. o Uppdter och ktuliser rådnde styrdokument utifrån kommunens nuvrnde orgnistion och rbetsformer lr{ifunndens/,styrelsen"s AttTsnde Kommunstyrelsen godkände kommunledningskontorets svr på revisionsrpporten. Kommunledningskontoret höll med revisionen om tt fler v styrdokumenten behövde ktulisers smt tt styrdokumentens tillämpning i verksmheterns dglig rbctc bchövdc scs övcr Uppfo$níng øu uídtøgnø ãtg ï,r:der De rekommendtioner som lämndes i grnskningen hr följts upp vi dokumentgrnskning och intervju med berörd tjänstemn: En ny finnspolicy, som erstte den tidigre policyn, ntogs v kommunfullmäktige 2otg-rr-25 $ 4r. Eftersom sþ'rdokumentet vr ett v de äldst inom området ekonomisk styrning och kontroll vlde ekonomivdelningen tt börj med tt revider det dokumentet. Tillämpningsnvisningr v kommunens finnspolicy uppdters löpnde och finns på kommunens intrnät. PwC hr fått t del v Finnspolicyn och tillämpningsnvisningrn v fïnnspolicyn. September 20',l5 Vllentun kommun PwC Sid 16

30 Vllentun kommun hr genomfört en omfttnde överslm v internkontrollen, både vd det gäller styrdokument och rbetssätt. Kommunfullmäktige fstställde 2or4-og-29 ett helt nytt reglemente, som erstte de två tidigre styrdokumenten för internkontroll. PwC hr tgit del v reglementet. Det ny reglementet, som hr tydlig tillämpningsnvisningr, finns också tillgängligt direkt i det webbserde progrmmet Strtsys där verksmheten rbetr med internkontroll för tt på så vis gör styrdokumentet mer lättåtkomligt och synligt. Införndet v internkontrollen i Strtsys hr också gjort det tydligre för verksmheten eftersom ll rbetr i smm verktyg och mllstruktur. Inom området inköp och upphndìing hr en översyn genomförts och en tjänst som inköpscontroller hr tilìstts. Fler tydlig tillämpningsinstruktioner för verksmheten hr införts och rbetet med den systemtisk uppföljningen v inköp hr utvecklts. Kommunen hr också infört en vtlsdtbs (som är i drift) och rollbeskrivningr v vtlsnsvrig och kvlitetsnsvrig för vtl. Vidreutveckling v kommunens upphndlingshndbok är pågående. Ett rbete pågår med tt t frm förslg till uppdtering v kommunens policy för upphndling och utök den med inköpsområdet. Därefter kn rbetet med översyn v styrdokumentet "L.2.74Avtlsregler" genomförs. översyn v eventuell seprt sþ'rdokument för investeringsverksmhet och exploteringsverksmhet pågår. Arbete med dokumenttion v redovisningssystem hr inletts. Vllentun kommun hr genomfört en översyn v hel den kommunl förfttningssmlingen och tgit frm en ny struktur för smtlig styrdokument. PwC hr tgit del v dokumentet "Defïnitioner på styrdokument tillhörnde kommunl förfttningssmling". Ekonomivdelningen hr gått igenom smtlig styrdokument utifrån kommunfullmäktiges beslut om definitioner. Ekonomivdelningen hr tgit frm förslg på uppdterde styrdokument som kommunfullmäktige hr fstställt. PwC hr fått t del v dess. Bemnningen inom ekonomivdelningen kommer från och med hösten 2o1S tt utöks och plnen är tt mer resurser sk kunn vsätts för översyn v styrdokument. Det frmkommer tt kommunen blnd nnt vser tt gå igenom " Lokl föreskrift - Krv", "t.t.o7 Attestreglemente" och " Policy för styrning och uppföljning v ekonomi och verksmheter". Gällnde representtion och mutor och jäv följer kommunen SKL:s vägledning, och informtionen fås vi intrnätet. Beloppsgränser vseende representtion frmgår v delegtionsordningen fcir respektive nämnd. Vllentun kommun PwC Sid 17

31 Bedömning Revisorerns rekommendtioner Säkerställ tt styrdokument finns inom ll väsentlig områden gällnde ekonomisk styrning och kontroll. Uppföljning uppfrllt Kommunen hr ntgit en ny finnspolicy och fstställt ett nytt reglemente vseende internkontroll. Uppdter och ktuliser rådnde styrdokument utifrån kommunens nuvrnde orgnistion och rbetsformer. Uppffllt Ekonomivdelningen hr tgit frm förslg på uppdterde styrdokument som kommunfullmäktige hr fstställt. Vllentun kommun PwC Sid 18

32 6. Strníng och ørnilrøssning tíu kundulssystetnet LOV 6.r. Sø:rnrnølnføttníng u genornftrd grønskníng På uppdrg v revisorern i Vllentun kommun genomförde PwC en förstudie vseende kommunens införnde v kundvlssystem enligt lgen om vlfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Syftet med grnskningen vr tt bedöm huruvid socilnämndens styrning och uppföljning v LOV inom hemtjänsten bedrevs enligt kommunfullmäktiges och lgstiftningens intentioner. Revisionsfrågn som skulle besvrs vr: Hr socilnämnden en styrning ochuppfoljníng som säkerstäiler tt ulfrihet s sy st em ínom hemtj änst en b e dríu s enlíg t kommunfullmöktig e s o ch I og s tiftníng ens int entío ner? Efter genomförd grnskning bedömdes tt socilnämnden och Vllentun kommun hde utrbett ett system för LOV inom hemtjänsten som uppfidlde de krv som lgstiftren ställde. All utförre hde smm möjlighet tt erhåll uppdrg utifrån det förfrågningsunderlg som nämnden ntgit. Informtion till kommuninvånrn fnns såväl på kommunens hemsid som i tryckt broschyrer som utförrn utrbett. Kommunens biståndshndläggre informerde också den enskilde om vilk vl som kunde görs. Socilförvltningen rbetde kontinuerligt med uppföljning och kontroll v utförrn inom hemtjänsten. Den smmntgn bedömningen vr tt socilnämnden utifrån ovnstående säkerställde tt vlfrihetssystemet bedrevs enligt fullmäktiges och lgstiftningens intentioner. Ett utvecklingsområde, som också identifierdes v socilförvltningen, vr tt utrbet säkrre rutiner vseende ersättning till utförrn Reuisorernss rekom;nendø,tíor.er Utifrån genomförd grnskning rekommenderdes socilnämnden tt: Driv på rbetet med tt utveckl verksmhetssystem inom kommunen som säkerställer ett ersättningssystem som är tillförlitligt. Säkerställ tt klgomålshntering frmöver fungerr fullt ut. Rpporten överlämndes till kommunstyrelsen för kännedom och till socilnämnden för yttrnde senst z8 februri Nätnndens/styrelsensyttrønde Socilnämnden lämnde ett yttrnde på revisionsrpporten 2o1g-o2-o1, se även tjänsteskrivelse zor3-or-3r. I yttrndet uppges blnd nnt tt ett rbete pågår för tt se hur det nuvrnde verksmhetssystemet kn ersätts med ett nytt modernre Vllentun kommun PwC Sid r9

33 system och hur ersättning till utförrn sk utgå frmöver. I yttrndet betons tt någon form v tidmätningssystem som mäter den utförd tiden krävs för tt kunn h kontroll över hur mycket tid som fktiskt utförs hemm hos kundern. Vidre, v yttrndet frmgår tt en översyn v processern i socilnämndens klgomålshntering hr inletts. Syftet med översynen är tt se om rutinen är ändmålsenlig och om den efterföljs i ll dess delr. Socilnämnden godkände yttrndet över revisionsrpporten zor3-oz-r9 g zo Uppfo$níng øu uídto,gn,s &tgärder De rekommendtioner som lämndes i grnskningen hr följts upp vi dokumentgrnskning och intervju med berörd tjänstemn. Av intervjun frmkommer tt kommunen hr infört ett nytt verksmhetssystem, Treserv. Det ny verksmhetssystemet möjliggör tt kommuniktion och uppdrg melln hndläggre och utförre kn ske i systemet, smt tt ersättning utgår vi ekonomimodulen i systemet. Än hr inget tidmätningssystem införts, och ersättning utgår således fortfrnde från beviljd tid och eventuell 'uvikelser. Förvltningen gjorde under 2014 ett test med tidmätning på ett ntl hemtjänstgrupper. Testet syftde till tt ge en bild v wikelser från beviljd tid. En ny verksmhetsutvecklre med IT-inriktning är nställd från och med zor5-o8-r7, och hr som uppgift tt se över möjlighetern till tidmätning. Det är v vikt tt ett frmtid tidmätningssystem kn integrers med nuvrnde personlsystem, ekonomisystem smt verksmhetssystem, enligt intervjun. Huruvid ett tidmätningssystem kommer tt led till ett förändrt ersättningssystem kn inte sägs i nuläget. Ett förslg till ny rutiner för klgomålshntering hr rbetts frm v förvltningen. Förslget behndls v nämnden zor5-o8-r8. Förslget tydliggör processen för klgomålshntering och ställer smm krv på extern utförre som på den kommunl utförren. I smbnd med dett pågår även ett rbete med tt ge brukre och invånre utökde möjligheter till tt lämn in synpunkter och klgomål till kommunen. All klgomål sk frmöver registrers i Strtsys, för tt säkerställ tt ärendet hnters smt tt återkoppling ges till brukren/invånren. Socilnännden sk enligt uppgift t frm ett nytt förfrågningsunderlg under september zor5. Smtidigt ses intern rutiner över för tt förbättr processen i nsökningsförfrndet, från nsökn till godkännnde. Ett rbete med tt förbättr uppföljningen hr även gjorts, och lyfts frm v förvltningen. Uppföljningen hr strukturerts och smls digitlt inom en del v kvlitetsledningssystemet i Strtsys, vilket gör tt resultt, pln för åtgärder och återrpportering tydliggörs och stärks. Vllentun kommun PwC Sid zo

34 6.4.t. Bedömning Revisorerns rekommendtioner Uppföljning ll ll))rrii l li*iì; r,liil r.liiili rl,l(ir{i : ìii! rlrt,ivcìr::iklf ;,!1ir)ìi'll(lriirr0Ììr, llrlr:jir:it; glslill;rti; itirlii,)ti,itt ii(i0)i[lliiittrfi]lr]liir trlr,r:r ii,,:iiijl ir:li li,;ii; iill[,r: r'ilr i i i,r t:riii i]i.r,li. çìíij;;.,i',rflji(ír).rìrì.,:íirriri'r ;íìri lì,ìllllíiiiìi, il,iiljfiii. li']i,ll,i,1t'1, Y I ti..,1, 'r, 9 '.,, r, : ',...,,r '....,. i -:i,"r'';.3r r:;jliír. jl, r ïiirilrritirtiir:t lilìiriit. rlitii. rl, r.ttl,";: ih[uri' iii r:. l,.,., ', ; 1,,., :,.. r i'úiir rrì i it; i ii J lr,* r l. iiò i I lr;;, Säkerställ tt Hgomålshntering frmöver fungerr fullt ut. Delvis upp$llt Ny riktlinjer sk besluts v nämnd, ny rutiner för hntering sk införs. Vllentun kommun PwC Sid zr

35 7. BørrnkonuentíorøreÍt 7.7. Sø;tntnø:nføttnín,g øu genotnfiird grønskníng På uppdrg v Vllentun kommuns förtroendevld revisorer grnskde PwC våren 2o1B socilnämndens, brn- och ungdomsnämndens, utbildningsnämndens och fritidsnämndens rbete i frågor som rörde brn och ungdomr. Grnskningen hde sin utgångspunkt i Prop. zoogfrol.232. och fokuserde på brnkonventionen och dess intentioner. Efter genomförd grnskning vr bedömningen tt Vllentun kommun ändmålsenligt bedrev rbetet med brn och ung ur ett verksmhetsperspektiv, med vseende på smverkn och orgnistion. PwC bedömde dock tt det skndes en tydlig politisk styrning och ledning, smt tt det skndes ett tydligt brnperspektiv i styroch måldokument Reuisorernøs; rlekotrlrrrlrendøtíorrrer I syfte tt stärk förutsättningrn för dett rbete lämndes nämndern med ett ntl rekommendtioner: I styr- och måldokument tydliggör brnets särställning och brnkonventionens intentioner för respektive verksmhetsområde. I enlighet med Prop. zoogf to:z3z Strtegi för tt stärk brnets rättigheter i Sverige säkerställ tt verksmhetsföreträdre utbilds i brnkonventionen och dess intentioner, smt tt/hur brn och ungs åsikter inhämts i beslut som rör dem.. TydligTör- det kommurgemcrsmm Rsvret för brn och ungâ smt tyd; liggör smrbetet melln nämndern. o InHuder öwig nämnder i frmtgnde vhndlingsplnen för Tryggre Vllentun då vi uppfttr fler frågor som nämndövergripnde. Se över rutinern för uppföljning i s1tre tt säkerställ tt uppföljning görs Nätnnden,s/stAnelsen,syttr:ønde Kommunfullmäktige tog zor3-o4-zg del v revisionens grnskning, vilket frmgår v beslut $ +g i smmnträdesprotokollet. Kommunstyrelsen eller nämndern hr inte yttrt sig. Kommunstyrelsens rbetsutskott hr, zot5-o4-28, föreslgit kommunstyrelsen tt fstställ riktlinjer för Tryggre Vllentun. Vllentun kommun PwC Sid zz

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3 VALLENTUNA KOMiIUN REVISIONEN MISSIV 2015-09-25 Uppföljning v revisonens tidigre genotlrförd grnskningr åren 2OI2-2OL3 hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer genomfört en uppföljning v ett ntl tidigre

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Granskning av nköp och upphandling

Granskning av nköp och upphandling VALLNTUNA KOMMUN RVISIONN VALLNTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen KLK 20t{ -0t- I 7 Dnr:...,. ;. MISSIV 20 13-12- 18 KOMMUNSTYRLSN Grnskning v nköp och upphndling hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer grnskt

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppföljning av anmärkning förskolan Vallentuna djur, natur & musikförskola

Tjänsteskrivelse Uppföljning av anmärkning förskolan Vallentuna djur, natur & musikförskola VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-09-30 DNR BUN 2012.375 BIRGITTA TALLRYD SID 1/1 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Uppföljning

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

l'"""'"î7' VALLENTUNA KOMMUN 5 2OO Ärendebeskrivning Ärendets tidigare behandling Beslutsunderlag Beslut Yrkanden Beslutsgång

l''î7' VALLENTUNA KOMMUN 5 2OO Ärendebeskrivning Ärendets tidigare behandling Beslutsunderlag Beslut Yrkanden Beslutsgång VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa mma nträdesprotokol I 2015-1 1-30 18 (2s) 5 2OO Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar (KS 2015.391) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen

Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-05-02 DNR KS 2013.213 KRISTINA DAHL SID 1/2 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501

Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501 Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 81 Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Månadsrapport mars Kultur- & fritidsnämnden

Månadsrapport mars Kultur- & fritidsnämnden Måndsrpport mrs Kultur- & fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 6 1.1 Resultt per verksmhet... 6 1.2 Investeringsuppföljning... 9 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 10

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

utifrån Barnkonventionen

utifrån Barnkonventionen VALLENTUNA KOMilUN KO IIII{UN REVISION EN MISSIV 20L3-04-09 KOMMUNSTYRELSEN SOCIALNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNAMNDEN UTBILD NINGSNAM ND EN FRITIDSNAMNDEN Grnskning v kommunens rbete utifrån Brnkonventionen

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

IE Vallentuna. Kartläggning: Rutiner för återsökning av statsbidrag för flyktingmottagandet. tffil

IE Vallentuna. Kartläggning: Rutiner för återsökning av statsbidrag för flyktingmottagandet. tffil VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 2016-11-10 KOMMUNSTYRELSEN Krtläggning: Rutiner för återsökning v sttsbidrg för flyktingmottgndet hr på v rutiner för v oss förtroendevld revisorer genomfört en krtjäggning

Läs mer

1. Svar på motion (V) Fairtrade City 2. Motion (V) Vallentuna kommun som Fairtrade City g. Protokollsutdrag KSAU g zo3 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN.

1. Svar på motion (V) Fairtrade City 2. Motion (V) Vallentuna kommun som Fairtrade City g. Protokollsutdrag KSAU g zo3 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN. Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2015-12-07 24 (2e) s 231 Svar på motion (V) om Fairtrade City (KS 2015.329) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Reservation Jaana

Läs mer

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Förein[ngen Sveriges Kyrkogårdsclæfer Protokoll från FSK rbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Plts: Hotel Tylösnd, Hlmstd Närvrnde Mlte Shlgren Ktrin Evenseth Mts Lrsson P-G Åkesson Arne Elg John Arvidsson

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Øfuø< Internkontroll avseende löner och. ensättningar. TE Vallentuna. hml. kommun

Øfuø< Internkontroll avseende löner och. ensättningar. TE Vallentuna. hml. kommun VALLENTUNA KOMMI..IN REVTSIONEN MISS]V 2016-11-10 KOMMUNSTYRELSEN Internkontroll vseende löner och ensättningr hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer genomfört en grnskning v systemen för rpportering

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport februari 2014 Måndsrpport februri Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 6 1.3 Volymer, sttistik

Läs mer

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING RIKTLIER IKÖP & UPPHADLIG 2 Riktlinjer för inköps- och upphndlingsverksmheten Dterd 2015-02-11 Fstställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19 Reviderd Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2015/00007 050 Dokument

Läs mer

13.6.201.2 J.V totl/2012. Giltighetstid: fr.o.m. 7.8.2072 tillsvidare. Upphdver UBS : s foreskrifter

13.6.201.2 J.V totl/2012. Giltighetstid: fr.o.m. 7.8.2072 tillsvidare. Upphdver UBS : s foreskrifter 1 ro-(}: OPETUSHAIT:fus -: :- -?r?- ut3: rdn rngsstyrers :N FORF],SKRIFT 13.6.201.2 J.V totl/2012 Giltighetstid: fr.o.m. 7.8.2072 tillsvidre Ritten tt meddel foreskriften folier v: L630/98,,13 $ 2 mom.

Läs mer

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030 Bromöll kommun Del 3 Konsekvenser Antgen v kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030, Bromöll kommun, Del 3 Konsekvenser Frmställd v: Bromöll

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Det energieffektiva kylbatteriet

Det energieffektiva kylbatteriet Croline Hglund, Civ.ing. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Energiteknik, Borås, croline.hglund@sp.se Per Fhlén, Prof. Inst. för Instlltionsteknik, CTH, Göteorg, per.fhlen@hvc.chers.se Det

Läs mer

Arsredovisning. Bostadsrattsforeninqen Mineralen

Arsredovisning. Bostadsrattsforeninqen Mineralen Brf Minerlen 71641-9544 Arsredovisning Bostdsrttsforeninqen Minerlen Styrelsen f~r hrmed vge ~rsredovisning for rksnskpsret 1 jnuri - 31 december 211. ForvItninqsberttelse Foreningens ndml Foreningen hr

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

T', s 17s. 1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar

T', s 17s. 1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-1 1-05 2s (33) s 17s Svar på motion (V) om nköp av lägenheter för flyktingar (KS 2015.002) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

s2t Kommunal borgen för Roslagsvatten, B miljoner kronor (KS 2013.044)

s2t Kommunal borgen för Roslagsvatten, B miljoner kronor (KS 2013.044) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2073-02-L4 9 (17) s2t Kommunal borgen för Roslagsvatten, B miljoner kronor (KS 2013.044) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

re Vallentuna m-l Underskrifter Sekreterare ,,/tlcoó /.c Elisabeth R VALLENTUNA KOMMUN BEVIS kommun 20L2-72-t3 s5 171-183

re Vallentuna m-l Underskrifter Sekreterare ,,/tlcoó /.c Elisabeth R VALLENTUNA KOMMUN BEVIS kommun 20L2-72-t3 s5 171-183 Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträd esp rotoko I I 20L2-72-t3 1 (1s) Plats och tid ande Stora mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna, Kl o9.oo - Lo.4o örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar VALLENTUNA KOMMUN

1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2015-1 1-30 2t (29) E 2O4 Svar på motion (V): om inköp av lägenheter för flyktningar (KS 2015.OO2) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999 GENETIK en introduktion v Ingel Crlén 1988 och 1999 Innehållsförteckning Innehåll Sidn Förord 3 Kromosomer 4 DN 4 Muttioner 5 Gregor Mendel 5 Mendels metod 6 Mendelklyvning (monohybrid) 6 Dihybrid klyvning

Läs mer

^dl. s20. /on I VALLENTUNA KOMMUN. Svar på motion (V) lokal busslinje "Mjuka linjen" (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning.

^dl. s20. /on I VALLENTUNA KOMMUN. Svar på motion (V) lokal busslinje Mjuka linjen (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning. Kommunstyrelsen Sa m manträdesprotokol I 2076-OL-25 2s (29) s20 Svar på motion (V) lokal busslinje "Mjuka linjen" (KS 2015.213) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Reservation

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning Mtemtik Bokstvsräkning Du står nu inför en ny kurs i mtemtik, där meningen är tt du sk tillgodogör dig ny teorier, som smtlig leder frm till övningr och uppgifter. Även om du förstått vd teorin sk nvänds

Läs mer

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 INNEHALL 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 DATORER Allmänt Digitl dtorer Orgnistion Ordmm Minnesenheten Aritmetisk enheten Styrenheten In/utenheten Avbrott Spräk och proglmm

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

,144w. ABF Bilda FU SFR SVs MBSK VALLENTUNA KOMMUN. z58z7h. Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna 2013 (KN 2013.

,144w. ABF Bilda FU SFR SVs MBSK VALLENTUNA KOMMUN. z58z7h. Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna 2013 (KN 2013. Ärende 3 Kultu rnäm ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 20t3-og-27 s (ls) 531 Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna 2013 (KN 2013.0 1B) Beslut Arbetsutskottet ftireslår att:

Läs mer

s18 VALLENTUNA KOMMUN 201s.087) Beslut Reservation Ärendebeskrivning Yrkanden Beslutsgång Ärendets tidigare behandling

s18 VALLENTUNA KOMMUN 201s.087) Beslut Reservation Ärendebeskrivning Yrkanden Beslutsgång Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen Sa m ma nträd esp roto kol I 2076-0L-25 23 (29) s18 Svar på motion (S) avseende marknadsföring av Vallentuna kommun (KS 201s.087) Beslut Reservation Jaana Tilles (S), Ing-Marie Elfström

Läs mer

Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng för språkintroduktion 2015

Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng för språkintroduktion 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.133 ANDREAS FORSLUND SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Rapport gällande LUS- resultat under höstterminen 2011

Rapport gällande LUS- resultat under höstterminen 2011 Rpport gällnde LUS- resultt under höstterminen 2011 Kommunen hr sedn mång år tillk eslutt tt ll låg- och mellnstdieskolor sk gör ett läsutvecklingstest (LUS) på vrje rn en till två gånger per termin. Dett

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Delegationsordning för Äldrenämnden

Delegationsordning för Äldrenämnden Utgivre: Äldrenämnden Gäller från: 20150121 Antgen: ÄN 6/2015 Delegtionsordning för Äldrenämnden Utöver vd som föreskrivs i kommunllgen för nämnder oh dess förvltning gäller estämmelsern i denn delegtionsordning.

Läs mer

Rationella uttryck. Förlängning och förkortning

Rationella uttryck. Förlängning och förkortning Sidor i boken 8-9, 0- Rtionell uttryck. Förlängning och förkortning Först någr begrepp. Aritmetik eller räknelär är den mest grundläggnde formen v mtemtik. Ett ritmetiskt uttryck innehåller tl, men ing

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer