Så här gör du? Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här gör du? Innehåll"

Transkript

1 hp dvd writer

2 Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv? 13 hur redigerr jg min videofiler? 15 hur ser jg på en dvd-film i min dtor? 19 hur skpr jg en musik-d-skiv? 20 hur säkerhetskopierr jg min filer? 22 hur delr jg med mig v dt? 24 hur sprr jg dt för eget ruk? 26 i

3 svensk Copyrightlgstiftning i USA (Title 17, United Sttes Code) oh liknnde lgr i ndr länder gäller för frågor om kopiering v mteril som skydds v upphovsrätt. Användren kn gör sig skyldig till lgöverträdelser om enheten nvänds till tt skp olglig kopior v skyddt mteril. Hewlett-Pkrd uppmuntrr inte till eller rekommenderr tt HP-enheten nvänds för otillåten kopiering v mteril som skydds v upphovsrättslgstiftning. Om du hittr något fel i denn hndok eller hr något förslg på ändringr kn du skik e-post till Den informtion du skikr kommer r tt nvänds till hjälp för frmtid omretningr v hndoken. Du kommer inte tt få något svr på ditt meddelnde. Om du istället ehöver kundsupport läser du i hndoken Hjälpinformtion eller esöker wesidn Copyright Hewlett-Pkrd Compny. Med ensmrätt. Hewlett-Pkrd är ett registrert vrumärke som tillhör Hewlett-Pkrd Compny. Mirosoft oh Windows är registrerde vrumärken i USA oh tillhör Mirosoft Corportion. Nmn på produkter som omnämns här nvänds endst i identifieringssyfte oh kn vr vrumärken oh/eller registrerde vrumärken som tillhör respektive företg. ii

4 hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? vd du vill gör video progrm som nvänds mer informtion överför din nd till skivor HP MyDVD sidn 4 skp en dvd-film HP MyDVD sidn 9 rediger en dvd-film HP MyDVD sidn 13 rediger videofiler Arsoft ShowBiz sidn 15 titt på en dvd-film i din dtor PowerDVD sidn 19 kopier en efintlig skiv HP ReordNow sidn 2 örj här vd du vill gör ljud progrm som nvänds mer informtion skp en musik-d-skiv HP ReordNow sidn 20 kopier en efintlig skiv HP ReordNow sidn 2 vd du vill gör dt progrm som nvänds mer informtion säkerhetskopier filer på din dtor HP Simple Bkup sidn 22 spr dt som du kn del med ndr spr dt som du sk nvänd i din egen dtor HP ReordNow sidn 24 HP DLA sidn 26 kopier en efintlig skiv HP ReordNow sidn 2 1

5 hur kopierr jg en skiv? kopier När du hr din hemvideofilmer oh foton på skiv kn du gör kopior tt skik till släkt oh vänner. Du kn även kopier skivor som innehåller dt som säkerhetskopiering. Det är smm proedur ovsett vilken typ v skiv du kopierr. Du nvänder progrmmet HP ReordNow. Oserver tt HP ReordNow inte kn kopier innehållsskyddde dvd-skivor. vd du ehöver 1 tom skiv eller en återskrivr skiv som det inte gör något tt du rderr CD-R DVD+R CD-RW DVD+RW rekommenderd skiv Använd för tt gör en permnent kopi v en d-skiv. R-skivorn är illigre än RW-skivor, men R-skivor kn inte rders oh nvänds igen. Använd för tt gör en permnent kopi v en dvd-skiv. R-skivorn är illigre än RW-skivor, men R-skivor kn inte rders oh nvänds igen. du kn även nvänd Använd för tt gör en tillfällig kopi v en d-skiv. Det går tt skriv till RW-skivor på nytt. Du kn läs skivn någr gånger oh sedn rder den oh nvänd den igen. Använd för tt gör en tillfällig kopi v en dvd-skiv. Det går tt skriv till RW-skivor på nytt. Du kn läs skivn någr gånger oh sedn rder den oh nvänd den igen. HP DVD Writer kn inte skriv till DVD-R- eller DVD-RW-skivor. Se till tt köp dvd-skivor som hr + i nmnet. den skiv som du vill kopier 1 Strt progrmmet. d Duelklik på ikonen för HP DVD Writer på skrivordet eller klik på Strt, Progrm, Hewlett-Pkrd, HP DVD Writer, HP DVD Writer. Klik på HP ReordNow. Läs skivrekommendtionen oh klik sedn på OK. Fönstret HP ReordNow viss. Klik på Skp en exkt kopi. 2

6 2 Sätt in skivorn. d e Om du hr fler än en inspelningsr enhet kn det vr en god idé tt yt enhet tt läs från. Klik på Ändr oh välj sedn den enhet som kommer tt innehåll den skiv du kopierr. Sätt in den skiv du vill kopier i skivhållren oh klik på Näst. Om du hr fler än en inspelningsr enhet kn det vr en god idé tt yt enhet tt skriv till. Klik på Ändr oh välj sedn den enhet som kommer tt innehåll den tomm skivn. Om du nvänder smm enhet för tt läs oh skriv måste du vänt medn skivn lir inläst. Sätt in den tomm skivn oh klik på Näst. kopier 3 Skriv till skivn. Läs vrningsmeddelndet oh klik sedn på OK. Vänt tills skivn skrivits klrt. När dilogrutn viss klikr du på Skp en till eller Klrt. vr du kn läs skivn Om du nvänt en CD-R- eller CD-RW-skiv kn du läs den kopierde skivn i ll enheter där du kn läs originlskivn. Om du nvänt en DVD+R- eller DVD+RW-skiv kn du läs skivn i de flest dvdspelre oh dvd-enheter. Vi rekommenderr emellertid tt du nvänder en DVD+R-skiv eftersom de är komptil med fler dvd-spelre än DVD+RW-skivor. Aktuell informtion om komptiilitet finns på wepltsen support/dvd-omptiility. om du vill vet mer Om du vill vet mer om HP ReordNow kn du läs i on-line-hjälpen. Duelklik på ikonen för HP DVD Writer på skrivordet eller klik på Strt, Progrm, Hewlett-Pkrd, HP DVD Writer, HP DVD Writer. Klik sedn på HP ReordNow. I HP ReordNow klik på Hjälp, Innehåll oh Index. 3

7 hur överför jg min nd till en skiv? Du kn rkiver din hemmvideofilmer från videokmer eller videond på skivor. Resulttet är en dvd-film som är sökr, vrs kvlitet inte försämrs med tiden oh som tr mindre plts tt förvr än ett videond. För tt skp ett sådnt rkiv nvänder du funktionen Spel in direkt till skiv i progrmmet HP MyDVD. Videon kommer tt viss på skivn preis som den gjorde på originlmediet. Om du vill vr ännu mer kretiv, se hur skpr jg en dvd-film? på sidn 9 oh hur redigerr jg min videofiler? på sidn 15. vd du ehöver 1 tom skiv eller en återskrivr skiv som det inte gör något tt du rderr video DVD+R DVD+RW CD-R CD-RW rekommenderd skiv Används för tt del din dvd-filmer med släkt oh vänner eftersom DVD+R-skivor är komptil med fler dvd-spelre oh dvd-enheter än DVD+RW-skivor. R-skivorn är illigre än RW-skivor, men de kn inte rders oh nvänds igen. du kn även nvänd Används för tillfällig lgring medn du skpr din dvd-film eftersom filmen kn komm tt skrivs in mång gånger innn den lir exkt som du vill h den. Det går tt skriv till RW-skivor på nytt. Du kn läs skivn någr gånger oh sedn rder den oh nvänd den igen. Används om du vill kunn rediger dvd-filmen(se hur redigerr jg en video-dvd-skiv? på sidn 13). Används för permnent lgring v en kort video (se hur myket som får plts på en skiv på sidn 8). R-skivorn är illigre än RW-skivor, men de kn inte rders oh nvänds igen. Används för tillfällig lgring v en kort video (se hur myket som får plts på en skiv på sidn 8). Det går tt skriv till RW-skivor på nytt. Du kn läs skivn någr gånger oh sedn rder den oh nvänd den igen. HP DVD Writer kn inte skriv till DVD-R- eller DVD-RW-skivor. Se till tt köp dvd-skivor som hr + i nmnet. 4

8 För överföring från ett nlogt nd (Hi8, VHS, S-VHS, VHS-C), måste du h ett nlogt videofångstkort instllert i din dtor. Informtion om mskinvr för vidofångst som är komptiel med din HP DVD Writer-enhet finns på wepltsen För överföring från ett digitlt videond (Digitl 8, Mini DV) måste du h en 1394-port eller ett 1394-kort instllert i din dtor. 1 Anslut videokmern eller videondspelren till din dtor. Gör något v följnde: Om du överför från ett nlogt nd (Hi8, VHS, S-VHS, VHS-C) nsluter du din videokmer eller videondspelre till videofångstkortet med ntingen en A/V-kel (som hr 3 kontkter gul, vit oh röd) eller en S-video-kel oh höger/vänster (röd/vit) ljudkontkter på A/V-keln. Med S-video får du högre kvlitet på videon än med A/V. Om din videokmer hr mono- oh inte stereoljud kn du nvänd en grenkontkt så tt ljudet kommer från åd högtlrn till din TV eller dtor när du tittr på filmen. Om du överför från ett digitlvideond nsluter du videokmern till porten på dtorn med den kel som följde med videokmern. video 2 Koppl på videokmern eller videondspelren. För tt progrmvrn HP MyDVD sk kunn hitt den enhet som innehåller ditt nd måste enheten vr påslgen innn du öppnr progrmmet. 3 Strt progrmmet. d Duelklik på ikonen för HP DVD Writer på skrivordet eller klik på Strt, Progrm, Hewlett-Pkrd, HP DVD Writer, HP DVD Writer. Klik på HP MyDVD. Läs medierekommendtionen oh klik på OK. Gör något v följnde: Om du skriver till en DVD+R- eller DVD+RW-skiv klikr du på Skp en DVD. (video-dvd-formt) Om du skriver till en CD-R- eller CD-RW-skiv oh vill kunn titt på skivn med en dvd-spelre klikr du på Skp en VCD. (VCD-formt) Om du skriver till en CD-R- eller CD-RW-skiv oh vill kunn titt på skivn från en dtor klikr du på Skp en DVD. (DVD-formt) 5

9 Mer informtion finns under se vr du kn titt på skivn på sidn 8. e f g h i Klik på Spel in direkt till skiv oh klik därefter på Näst. Skriv in ett nmn på projektet oh klik sedn på Näst. Om du vlt Skp en DVD i steg d väljer du om du vill skriv till en dvd- eller d-skiv. Om du hr fler än en inspelningsr enhet kontrollerr du tt HP DVD Writerenheten hr vlts oh klik sedn på Näst. Sätt in en tom skiv i enheten. video 4 Välj en stil för menyn. Den här menyn viss på skärmen när du stoppr in skivn för tt titt på dvdfilmen oh innehåller knppr med vilk du kn hopp till olik vsnitt i filmen (så kllde kpitelpunkter). Använd den vågrät rullningslisten för tt se tillgänglig stilr, Mrker önskd stil oh klik sedn på Näst. 6

10 5 Välj inställningr för inspelning. Vid Spel in, välj Video & udio om du inte spelr in video utn ljud. Vid Kvlitet väljer du önskd vvägning melln videokvlitet oh vilken mängd video som går in på skivn. Läs hur myket som får plts på en skiv på sidn 8. Vi rekommenderr tt du lägger in kpitelpunkter vr femte eller tionde minut. För vrje kpitelpunkt skps en knpp i dvd-filmens meny. Knpprn gör tt du enkelt kn hitt ett vsnitt v din video utn tt ehöv spol frm oh tillk så myket. Du kn även lägg in kpitelpunkter mnuellt genom tt tryk på mellnslgstngenten under inspelningen. video 6 Spel frm ndet till där du vill örj inspelningen. Gör något v följnde: Om du överför från ett nlogt nd nvänder du reglgen på videokmern eller videondspelren för tt hitt örjn v det du vill spel in. Om du överför från ett digitlvideond nvänder du reglgen på skärmen för tt hitt örjn v det du vill spel in. 7 Skriv till skivn. För tt örj överföringen klikr du på på skärmen. Om du överför från ett nlogt nd strtr du uppspelningen smtidigt. För tt vslut överföringen klikr du på. Annrs slutr överföringen utomtiskt när ndet är slut. Vänt tills enheten skrivit klrt till skivn. d När dilogrutn viss klikr du på OK. 7

11 video vr du kn titt på skivn Om du nvänt en DVD+R- eller DVD+RW-skiv (video-dvd-formt) kn du titt på skivn med de flest dvd-spelre eller dvd-enheter med PowerDVD eller något nnt uppspelningsprogrm (se hur ser jg på en dvd-film i min dtor? på sidn 19). Vi rekommenderr emellertid tt du nvänder en DVD+R-skiv eftersom de är komptil med fler dvd-spelre än DVD+RW-skivor. Aktuell informtion om komptiilitet finns på wepltsen Om du nvänt en CD-R- eller CD-RW-skiv oh vlt Skp en VCD (VCD-formt) kn du titt på skivn med de flest dvd-spelre oh i din dtor med PowerDVD eller något nnt uppspelningsprogrm. Om du nvänt en CD-R- eller CD-RW-skiv oh vlt Skp en DVD (DVD-formt) kn du se på filmen i din dtor utn särskild progrmvr. HP MyDVD lägger in ett uppspelningsprogrm på skivn när du skriver till den så tt du kn se innehållet på d-skivn. Progrmmet strtr utomtiskt när d-skivn stopps in i en dtor med Windows. Denn typ v skiv kn inte spels i en dvd-spelre. hur myket som får plts på en skiv Hur lång video som får plts på en skiv eror på vilken kvlitet du spelr in med. skivtyp 4,7 GB DVD+R eller DVD+RW 650 MB CD-R eller CD-RW DVD-formt 700 MB CD-R eller CD-RW DVD-formt 650 MB CD-R eller CD-RW VCD-formt 700 MB CD-R eller CD-RW VCD-formt videokvlitet r ättre äst 180 minuter 120 minuter 60 minuter 30 minuter 20 minuter 10 minuter 33 minuter 22 minuter 11 minuter 64 minuter 70 minuter om du vill vet mer Om du vill vet mer om HP MyDVD kn du läs i on-line-hjälpen. Duelklik på ikonen för HP DVD Writer på skrivordet eller klik på Strt, Progrm, Hewlett-Pkrd, HP DVD Writer, HP DVD Writer. Klik sedn på HP MyDVD. HP MyDVD klik på Hjälp, MyDVD Hjälp. 8

12 hur skpr jg en dvd-film? Du kn skp en dvd-film preis som du vill h den från din egn videofiler. Resulttet är en dvd-film som är sökr, vrs kvlitet inte försämrs med tiden oh som tr mindre plts tt förvr än ett videond. För tt skp en sådn film nvänder du funktionen Nytt MyDVD-projekt i progrmmet HP MyDVD. Det är så du gör för tt skp en dvd-film när videofilern redn finns på hårddisken. För enklste sättet tt skp en dvd-film från videond, se hur överför jg min nd till en skiv? på sidn 4. vd du ehöver 1 tom skiv eller en återskrivr skiv som det inte gör något tt du rderr DVD+R DVD+RW CD-R CD-RW rekommenderd skiv Används för tt del din dvd-filmer med släkt oh vänner eftersom DVD+R-skivor är komptil med fler dvd-spelre oh dvd-enheter än DVD+RW-skivor. R-skivorn är illigre än RW-skivor, men de kn inte rders oh nvänds igen. du kn även nvänd Används för tillfällig lgring medn du skpr din dvd-film eftersom filmen kn komm tt skrivs in mång gånger innn den lir exkt som du vill h den. Det går tt skriv till RW-skivor på nytt. Du kn läs skivn någr gånger oh sedn rder den oh nvänd den igen. Används om du vill kunn rediger dvd-filmen(se hur redigerr jg en video-dvd-skiv? på sidn 13). Används för permnent lgring v en kort video (se hur myket som får plts på en skiv på sidn 8). R-skivorn är illigre än RW-skivor, men de kn inte rders oh nvänds igen. Används för tillfällig lgring v en kort video (se hur myket som får plts på en skiv på sidn 8). Det går tt skriv till RW-skivor på nytt. Du kn läs skivn någr gånger oh sedn rder den oh nvänd den igen. video HP DVD Writer kn inte skriv till DVD-R- eller DVD-RW-skivor. Se till tt köp dvd-skivor som hr + i nmnet. 9

13 1 Strt progrmmet. d Duelklik på ikonen för HP DVD Writer på skrivordet eller klik på Strt, Progrm, Hewlett-Pkrd, HP DVD Writer, HP DVD Writer. Klik på HP MyDVD. Läs medierekommendtionen oh klik på OK. Gör något v följnde: Om du skriver till en DVD+R- eller DVD+RW-skiv klikr du på Skp en DVD. (video-dvd-formt) video e Om du skriver till en CD-R- eller CD-RW-skiv oh vill kunn titt på skivn med en dvd-spelre klikr du på Skp en VCD. (VCD-formt) Om du skriver till en CD-R- eller CD-RW-skiv oh vill kunn titt på skivn från en dtor klikr du på Skp en DVD. (DVD-formt) Mer informtion finns under se vr du kn titt på skivn på sidn 11. I fönstret för guiden klikr du på Nytt MyDVD-projekt oh sedn på Näst. 2 Välj en stil för menyn. Den här menyn viss på skärmen när du stoppr in skivn för tt titt på dvdfilmen oh innehåller knppr med vilk du kn hopp till olik vsnitt i filmen (så kllde kpitelpunkter). Använd den vågrät rullningslisten för tt se tillgänglig stilr, Mrker önskd stil oh klik sedn på Slutför. 3 Lägg till din videofiler till dvd-filmen. Vrje gång du lägger till en videofil läggs det till en knpp i dvd-filmens meny. Gör något v följnde för tt lägg till filer: Om du vill överför video från videokmer eller videondspelre till din hårddisk klikr du på Fång på verktygsrden. Om du vill lägg till filer som redn finns på hårddisken klikr du på Hämt filmer på verktygsrden eller drr oh släpper filer från Utforskren till menyn. 4 Rediger videon (frivilligt). Klik på Skik till redigerre på verktygsrden. Välj ntingen Skik mrkert klipp eller Skik ll klipp i den ktuell menyn oh klik sedn på OK. Dett kommndo öppnr Arsoft ShowBiz. Oserver tt ll kpitelpunkter du skpt i HP MyDVD kommer tt gå förlorde. 10

14 d Rediger videon enligt nvisningrn i hjälpen i Arsoft ShowBiz. När videon är som du vill h den klikr du på Exporter till projektet MyDVD. Den film som du skpt i Storyord/Tidsxel sätts smmn till en end videofil. Videofilen läggs till ditt ktuell HP MyDVD-projekt oh en knpp läggs till i dvd-filmens meny. 5 Förhndsgrnsk dvd-film. Klik på Förhndsgrnskning på verktygsrden. En fjärrkontroll viss på skärmen. Klik på fjärrkontrollens knppr för tt regler uppspelningen. När du är färdig med förhndsgrnskningen klikr du på X på fjärrkontrollen. 6 Skriv till skivn. d e f Klik på Skp en skiv på verktygsrden. Om du vlt Skp en DVD i steg 1, välj om du vill skriv till en dvd- eller dskiv. Om du hr fler än en inspelningsr enhet, kontroller tt HP DVD Writerenheten hr vlts oh klik sedn på OK. Sätt in en tom skiv i enheten. Vänt tills enheten skrivit klrt till skivn. Skivn kommer tt mts ut. När dilogrutn viss klikr du på OK. video vr du kn titt på skivn Om du nvänt en DVD+R- eller DVD+RW-skiv (video-dvd-formt) kn du titt på skivn med de flest dvd-spelre eller dvd-enheter med PowerDVD eller något nnt uppspelningsprogrm (se hur ser jg på en dvd-film i min dtor? på sidn 19). Vi rekommenderr emellertid tt du nvänder en DVD+R-skiv eftersom de är komptil med fler dvd-spelre än DVD+RW-skivor. Aktuell informtion om komptiilitet finns på wepltsen Om du nvänt en CD-R- eller CD-RW-skiv oh vlt Skp en VCD (VCD-formt) kn du titt på skivn med de flest dvd-spelre oh i din dtor med PowerDVD eller något nnt uppspelningsprogrm. Om du nvänt en CD-R- eller CD-RW-skiv oh vlt Skp en DVD (DVD-formt) kn du se på filmen i din dtor utn särskild progrmvr. HP MyDVD lägger in ett uppspelningsprogrm på skivn när du skriver till den så tt du kn se innehållet på d-skivn. Progrmmet strtr utomtiskt när d-skivn stopps in i en dtor med Windows. Denn typ v skiv kn inte spels i en dvd-spelre. 11

15 om du vill vet mer Om du vill vet mer om HP MyDVD kn du läs i on-line-hjälpen. Duelklik på ikonen för HP DVD Writer på skrivordet eller klik på Strt, Progrm, Hewlett-Pkrd, HP DVD Writer, HP DVD Writer. Klik sedn på HP MyDVD. HP MyDVD klik på Hjälp, MyDVD Hjälp. video 12

16 hur redigerr jg en video-dvd-skiv? Du kn rediger en dvd-film även efter tt du hr skrivit den till en skiv. Hel filmen ehöver inte skrivs om, r ändringrn. För tt kunn rediger en dvdfilm måste den h skrivits in på en återskrivr skiv: DVD+RW eller CD-RW. Du nvänder progrmmet HP MyDVD. De redigeringr du kn gör är lnd nnt: lägg till en videofil t ort en videofil ändr titeln yt nmn på knpprn ändr minityrilden för en knpp ändr stil på menyn vd du ehöver den video-dvd-skiv som du vill rediger Dvd-filmen måste spels in på en återskrivr skiv: DVD+RW eller CD-RW. video 1 Strt progrmmet. d e f Duelklik på ikonen för HP DVD Writer på skrivordet eller klik på Strt, Progrm, Hewlett-Pkrd, HP DVD Writer, HP DVD Writer. Klik på HP MyDVD. Läs medierekommendtionen oh klik på OK. Gör något v följnde: Om din dvd film är på en DVD+RW-skiv klikr du på Skp en DVD. (video-dvd-formt) Om din dvd-film finns på en CD-RW-skiv oh skpdes med Skp en VCD klikr du på Skp en VCD. (VCD-formt) Om din dvd-film finns på en CD-RW-skiv oh skpdes med Skp en DVD klikr du på Skp en DVD. (DVD-formt) Mer informtion finns under se Gör något v följnde: på sidn 10. Klik på Rediger en efintlig skiv, klik sedn på Näst. Mrker den enhet som innehåller video-dvd-skivn oh klik på OK. 13

17 2 Gör de ändringr du önskr. Oserver tt du på DVD-formterde skivor inte kn yt nmn på knpprn. 3 Förhndsgrnsk dvd-film. Klik på Förhndsgrnskning på verktygsrden. En fjärrkontroll viss på skärmen. Klik på fjärrkontrollens knppr för tt regler uppspelningen. När du är färdig med förhndsgrnskningen klikr du på X på fjärrkontrollen. video 4 Skriv till skivn. Klik på Skp en skiv på verktygsrden. Klik på Uppdter ktuell skiv oh sedn på OK. Vänt tills enheten skrivit klrt till skivn. Skivn kommer tt mts ut. d När dilogrutn viss klikr du på OK. vr du kn titt på skivn Om du nvänt en DVD+R- eller DVD+RW-skiv (video-dvd-formt) kn du titt på skivn med de flest dvd-spelre eller dvd-enheter med PowerDVD eller något nnt uppspelningsprogrm (se hur ser jg på en dvd-film i min dtor? på sidn 19). Vi rekommenderr emellertid tt du nvänder en DVD+R-skiv eftersom de är komptil med fler dvd-spelre än DVD+RW-skivor. Aktuell informtion om komptiilitet finns på wepltsen Om du nvänt en CD-R- eller CD-RW-skiv oh vlt Skp en VCD (VCD-formt) kn du titt på skivn med de flest dvd-spelre oh i din dtor med PowerDVD eller något nnt uppspelningsprogrm. Om du nvänt en CD-R- eller CD-RW-skiv oh vlt Skp en DVD (DVD-formt) kn du se på filmen i din dtor utn särskild progrmvr. HP MyDVD lägger in ett uppspelningsprogrm på skivn när du skriver till den så tt du kn se innehållet på d-skivn. Progrmmet strtr utomtiskt när d-skivn stopps in i en dtor med Windows. Denn typ v skiv kn inte spels i en dvd-spelre. om du vill vet mer Om du vill vet mer om HP MyDVD kn du läs i on-line-hjälpen. Duelklik på ikonen för HP DVD Writer på skrivordet eller klik på Strt, Progrm, Hewlett-Pkrd, HP DVD Writer, HP DVD Writer. Klik sedn på HP MyDVD. HP MyDVD klik på Hjälp, MyDVD Hjälp. 14

18 hur redigerr jg min videofiler? Använd Arsoft ShowBiz för tt rediger video. Du kn lnd nnt: kominer video, foton oh ljudfiler till en end film lägg till text, övergångr oh speileffekter rder oönskde vsnitt v en video ändr en ljusstyrk, kontrst, färg, mättnd oh hstighet för video överför video från din videokmer eller videondspelre till din dtor. spr filmen i mång olik formt exporter filmen till skiv, digitlvideond eller HP MyDVD vd du ehöver 1 tom skiv eller en återskrivr skiv som det inte gör något tt du rderr (det ehöver du r om du gör steg 6) video DVD+R DVD+RW CD-R rekommenderd skiv Används för tt del din dvd-filmer med släkt oh vänner eftersom DVD+R-skivor är komptil med fler dvd-spelre oh dvd-enheter än DVD+RW-skivor. R-skivorn är illigre än RW-skivor, men de kn inte rders oh nvänds igen. du kn även nvänd Används för tillfällig lgring medn du skpr din dvd-film eftersom filmen kn komm tt skrivs in mång gånger innn den lir exkt som du vill h den. Det går tt skriv till RW-skivor på nytt. Du kn läs skivn någr gånger oh sedn rder den oh nvänd den igen. Används om du vill kunn rediger dvd-filmen(se hur redigerr jg en video-dvd-skiv? på sidn 13). Används för permnent lgring v en kort video (se hur myket som får plts på en skiv på sidn 8). R-skivorn är illigre än RW-skivor, men de kn inte rders oh nvänds igen. 15

19 CD-RW Används för tillfällig lgring v en kort video (se hur myket som får plts på en skiv på sidn 8). Det går tt skriv till RW-skivor på nytt. Du kn läs skivn någr gånger oh sedn rder den oh nvänd den igen. HP DVD Writer kn inte skriv till DVD-R- eller DVD-RW-skivor. Se till tt köp dvd-skivor som hr + i nmnet. videofiler på hårddisken eller videokmern video 1 Strt progrmmet. Duelklik på ikonen för HP DVD Writer på skrivordet eller klik på Strt, Progrm, Hewlett-Pkrd, HP DVD Writer, HP DVD Writer. Klik på Arsoft ShowBiz. Läs medierekommendtionen oh klik på OK. Fönstret Arsoft ShowBiz viss. 2 Öppn de filer som du vill rediger. Gör något v följnde: Om videofilern finns på hårddisken klikr du på fliken Medi, väljer Nytt lum från rullgrdinsmenyn oh klikr på Lägg till (den röd oken) eller dr oh släpp filer från Utforskren till lumet. Om videofilern finns i ett HP MyDVD projekt i HP MyDVD klikr du på Skik till redigerre på verktygsrden. Oserver tt ll kpitelpunkter som skpts i HP MyDVD går förlorde. Om videofilern finns på din videokmer eller videondspelre, klikr du på Fång. 3 Lägg till filern till filmen. Dr oh släpp filer från ditt lum på fliken Medi till Storyord/Tidsxel. 16

20 4 Rediger filmen. Lär dig hur mn nvänder redigeringsfunktionern i Arsoft ShowBiz: Klik på knppen Hjälp för tt läs en hndledning eller on-line-hjälpen. Klik på knppen Grundern oh välj ett ämne från den list som viss. 5 Spr filmen. Klik Spr under Projekt. Med dett kommndo sprs den film du skpt i Storyord/Tidsxel. video 6 Skriv till skivn (frivilligt). Klik på Exporter till projektet MyDVD. Med dett kommndo öppnr du HP MyDVD. Den film som du skpt i Storyord/Tidsxel sätts smmn till en end videofil. Filen läggs till ditt ktuell HP MyDVD projekt oh en knpp läggs till i dvd-filmens meny. Klik på Förhndsgrnskning på verktygsrden för tt förhndsgrnsk dvd-filmen. Klik på X på fjärrkontrollen för tt vslut förhndsgrnskningen. Klik på Skp en skiv på verktygsrden för tt skriv till skivn. Följ de återstående nvisningrn på skärmen. vr du kn titt på skivn Om du nvänt en DVD+R- eller DVD+RW-skiv (video-dvd-formt) kn du titt på skivn med de flest dvd-spelre eller dvd-enheter med PowerDVD eller något nnt uppspelningsprogrm (se hur ser jg på en dvd-film i min dtor? på sidn 19). Vi rekommenderr emellertid tt du nvänder en DVD+R-skiv eftersom de är komptil med fler dvd-spelre än DVD+RW-skivor. Aktuell informtion om komptiilitet finns på wepltsen 17

21 Om du nvänt en CD-R- eller CD-RW-skiv oh vlt Skp en VCD (VCD-formt) kn du titt på skivn med de flest dvd-spelre oh i din dtor med PowerDVD eller något nnt uppspelningsprogrm. Om du nvänt en CD-R- eller CD-RW-skiv oh vlt Skp en DVD (DVD-formt) kn du se på filmen i din dtor utn särskild progrmvr. HP MyDVD lägger in ett uppspelningsprogrm på skivn när du skriver till den så tt du kn se innehållet på d-skivn. Progrmmet strtr utomtiskt när d-skivn stopps in i en dtor med Windows. Denn typ v skiv kn inte spels i en dvd-spelre. video om du vill vet mer Om du vill vet mer om Arsoft ShowBiz kn du läs i on-line-hjälpen. Duelklik på ikonen för HP DVD Writer på skrivordet eller klik på Strt, Progrm, Hewlett-Pkrd, HP DVD Writer, HP DVD Writer. Klik sedn på Arsoft ShowBiz. Klik på Hjälp (frågeteknet) i Arsoft ShowBiz. 18

22 hur ser jg på en dvd-film i min dtor? Använd progrmmet PowerDVD för tt titt på dvd-filmer i din dtor. Sätt in en video-dvd-skiv i HP DVD Writer-enheten. Progrmmet PowerDVD öppns utomtiskt när filmens meny viss. Om progrmmet inte strtr utomtiskt duelklikr du på ikonen för HP DVD Writer på skrivordet eller klikr på Strt, Progrm, Hewlett-Pkrd, HP DVD Writer, HP DVD Writer, oh sedn på PowerDVD. Klik på en knpp (även klld kpitelpunkt) för tt spel upp det vsnittet v filmen eller klik på Spel på styrenheten nedn. video Avslut Gå till filmens meny Spel Hjälp 19

23 hur skpr jg en musik-d-skiv? Använd HP ReordNow för tt gör någon v följnde slgs musikskivor: en smling med din fvoritlåtr från mer än en d-skiv en musikmix till en fest en skiv från ljudfiler på din hårddisk en skiv som kn spels i ll hem- eller il-d-spelre en skiv som kn spels i en MP3-spelre vd du ehöver 1 tom skiv eller en återskrivr skiv som det inte gör något tt du rderr ljud 1 Strt progrmmet. d CD-R CD-RW Duelklik på ikonen för HP DVD Writer på skrivordet eller klik på Strt, Progrm, Hewlett-Pkrd, HP DVD Writer, HP DVD Writer. Klik på HP ReordNow. Läs skivrekommendtionen oh klik sedn på OK. Fönstret HP ReordNow viss. Klik på Skp en musikskiv. rekommenderd skiv Används eftersom hem- oh il-d-spelre r känner igen CD-R-skivor. du kn även nvänd Används för tillfällig lgring om du tänker spel skivn i en MP3-spelre eller dtor. RW-skivor är återskrivr. Du kn läs skivn någr gånger oh sedn rder den oh nvänd den igen. (Läs i dokumenttionen som levererdes med MP3-spelren för tt kontroller tt den kn spel CD-RW-skivor.) 20

24 e Välj vilken typ v musik-d-skiv du vill skp: vr musiken finns MP3- eller WAV-filer på hårddisken på ndr d-skivor vr du kommer tt spel skivn hem- eller ild-spelre MP3-spelre dtor Skp en musikskiv från ljudfiler Skp en musikskiv från ndr d-skivor. Skp en skiv för en MP3- spelre. Du måste först skp MP3-filer på hårddisken med MUSICMATCH Jukeox eller något liknnde progrm. Klik på Skp en skiv för en MP3- spelre Skp en musikskiv från ljudfiler Skp en musik-d-skiv från ndr skivor. 2 Följ de återstående nvisningrn på skärmen. vr du kn spel skivn Om du hr vlt Skp en musikskiv från ljudfiler eller Skp en musikskiv från ndr d-skivor kn du spel skivn i vnlig d-spelre. Hem- eller il-d-spelre kn r känn igen CD-R-skivor. Du kn även spel skivn på din dtor. Om du hr vlt Skp en skiv för en MP3-spelre kn du spel skivn i din MP3-spelre eller din dtor. ljud om du vill vet mer Om du vill vet mer om HP ReordNow kn du läs i on-line-hjälpen. Duelklik på ikonen för HP DVD Writer på skrivordet eller klik på Strt, Progrm, Hewlett-Pkrd, HP DVD Writer, HP DVD Writer. Klik sedn på HP ReordNow. I HP ReordNow klikr du på Hjälp, Innehåll oh Index. 21

25 hur säkerhetskopierr jg min filer? Du kn skp vekovis eller måntlig säkerhetskopior v viktig dt som säkerhet om du v misstg rderr en fil eller filen lir skdd. Du kn även gör återställningsdisketter oh en fullständig säkerhetskopi v hel din hårddisk om din dtor skulle krsh. Det finns för närvrnde ing funktioner för återställning i Windows XP. Använd HP Simple Bkup för tt gör vrje slgs säkerhetskopiering. vd du ehöver tomm skivor eller återskrivr skivor som du kn tänk dig tt rder hur mång du ehöver eror på hur stor mängder dt du säkerhetskopierr CD-RW (650 eller 700 MB utrymme) DVD+RW (4,7 GB utrymme) CD-R (650 eller 700 MB utrymme) DVD+R (4,7 GB utrymme) rekommenderd skiv Används för tt du sk kunn gör frmtid säkerhetskopior på smm skivor. RW-skivor är återskrivr. Du kn rder dem oh nvänd dem igen. du kn även nvänd Används till tt skp permnent säkerhetskopior. Mn kn skriv till R- skivor tills de är fylld, men de kn inte rders oh nvänds igen. R-skivor är illigre än RW-skivor. HP DVD Writer kn inte skriv till DVD-R- eller DVD-RW-skivor. Se till tt köp dvd-skivor som hr + i nmnet. dt 1 Strt progrmmet. d e f Duelklik på ikonen för HP DVD Writer på skrivordet eller klik på Strt, Progrm, Hewlett-Pkrd, HP DVD Writer, HP DVD Writer. Klik på HP Simple Bkup Läs skivrekommendtionen oh klik på OK. Fönstret HP Simple Bkup viss. Klik på Anpssd säkerhetskopiering Om du hr fler än en inspelningsr enhet, mrker HP DVD Writer-enheten. Klik på Näst. 22

26 2 Mrker de filer som du vill säkerhetskopier. Klik på + för tt öppn en mpp Klik på för tt stäng en mpp Mrker kryssrutn för tt välj en mpp oh llt den innehåller Tips: Om du lltid plerr din dt i Min dokument eller någon nnn särskild mpp kommer du tt kunn mrker ll filer som sk säkerhetskopiers med ett end klik. När du hr vlt de filer som du vill säkerhetskopier klikr du på Näst. Läs på skärmen hur mång yte dt du hr vlt tt säkerhetskopier. För tt eräkn hur mång skivor du ehöver delr du ntlet yte med om du nvänder dvd-skivor eller med om du nvänder d-skivor. Klik på Näst. 3 Skriv till skivn. d Sätt in en tom skiv oh klik på OK. Om det ehövs mer än en skiv för säkerhetskopieringen väntr du på meddelnde innn du stoppr in näst tomm skiv oh klikr på OK. Vänt tills säkerhetskopieringen är färdig. När dilogrutn viss klikr du på Slutför. återställ filer. Sätt in den först säkerhetskopieskivn i HP DVD Writer-enheten. Fönstret HP Simple Bkup viss utomtiskt. dt 23

27 hur delr jg med mig v dt? Det finns mång tillfällen när du kn vilj ge en dt-d-skiv till någon nnn: för tt ge filer till kunder för tt distriuer stor presenttioner för tt del foton med släkt oh vänner Att gör en dt-d-skiv som kn läss på ndr dtorer klls för mstering. Msteringprogrmvrn som medföljer enheten är HP ReordNow. När du nvänder HP ReordNow med DVD+R- eller DVD+RW-skivor kn du r skriv dt till skivn en gång. Du kn inte lägg till mer dt senre. (Du kn däremot lägg till dt på CD-R- eller CD-RW-skivor.) vd du ehöver 1 tom skiv eller en återskrivr skiv som det inte gör något tt du rderr CD-R (650 eller 700 MB utrymme) DVD+R (4,7 GB utrymme) CD-RW (650 eller 700 MB utrymme) DVD+RW (4,7 GB utrymme) rekommenderd skiv Används för permnent lgring v dt. Mn kn skriv till R-skivor tills de är fylld, men de kn inte rders oh nvänds igen. R-skivor är illigre än RW-skivor. du kn även nvänd Används för tillfällig lgring v dt. Det går tt skriv till RW-skivor på nytt. Du kn läs skivn någr gånger oh sedn rder den oh nvänd den igen. HP DVD Writer kn inte skriv till DVD-R- eller DVD-RW-skivor. Se till tt köp dvd-skivor som hr + i nmnet. dt 1 Strt progrmmet. d Duelklik på ikonen för HP DVD Writer på skrivordet eller klik på Strt, Progrm, Hewlett-Pkrd, HP DVD Writer, HP DVD Writer. Klik på HP ReordNow. Läs skivrekommendtionen oh klik på OK. Fönstret HP ReordNow viss. Klik på Skp en dtskiv. 24

28 2 Mrker de filer du vill skriv över på skivn. d e Om du hr fler än en inspelningsr enhet kn du klik på Ändr för tt välj HP DVD Writer-enheten. Sätt in en tom skiv oh klik på Näst. Klik på Lägg till. Gör något v följnde: Klik på nmnet på en fil eller mpp som du vill kopier oh klik sedn på Lägg till. Dr oh släpp filer från Utforskren i Windows till fönstret HP ReordNow. När du hr lgt till ll filer klikr du på Näst. 3 Skriv till skivn. Läs vrningsmeddelndet oh klik sedn på OK. Vänt tills skivn skrivits klrt. Skivn mts ut när den är färdig. När dilogrutn viss klikr du på Skp en till eller Klrt. vr du kn läs skivn Om du nvänt en CD-R- eller CD-RW-skiv kn du läs skivn i ll dtorer. Om du nvänt en DVD+R- eller DVD+RW-skiv kn du läs skivn i de flest dvdenheter. Vi rekommenderr emellertid tt du nvänder en DVD+R-skiv eftersom de är komptil med fler dvd-enheter än DVD+RW-skivor. Aktuell informtion om komptiilitet finns på wepltsen om du vill vet mer Om du vill vet mer om HP ReordNow kn du läs i on-line-hjälpen. Duelklik på ikonen för HP DVD Writer på skrivordet eller klik på Strt, Progrm, Hewlett-Pkrd, HP DVD Writer, HP DVD Writer. Klik sedn på HP ReordNow. I HP ReordNow klikr du på Hjälp, Innehåll oh Index. dt 25

29 hur sprr jg dt för eget ruk? Dr oh släpp är det enklste sättet tt spr dt på skiv. Du kn dr oh släpp filer till en d- eller dvd-skiv på smm sätt som till en diskett. Använd denn metod för dtlgring för tt: skp ledigt utrymme på hårddisken trnsporter retsfiler till oh från hemmet Preis som med disketter måste skivn formters först. För tt formter skivor nvänder du progrmvrn HP DLA (Drive Letter Aess). Om du vill flytt din dt till en nnn dtor ör du vr medveten om tt inte ll dtorer kn läs en skiv som hr skpts på det här sättet. Att skp en dt-d-skiv som kn läss v ll dtorer, se hur delr jg med mig v dt? på sidn 24. vd du ehöver 1 tom skiv eller en återskrivr skiv som det inte gör något tt du rderr CD-RW (650 eller 700 MB utrymme) DVD+RW (4,7 GB utrymme) CD-R (650 eller 700 MB utrymme) DVD+R (4,7 GB utrymme) rekommenderd skiv Används för tillfällig lgring v dt. Det går tt skriv till RW-skivor på nytt. Du kn läs skivn någr gånger oh sedn rder den oh nvänd den igen. du kn även nvänd Används för permnent lgring v dt. Mn kn skriv till R-skivor tills de är fylld, men de kn inte rders oh nvänds igen. R-skivor är illigre än RW-skivor. HP DVD Writer kn inte skriv till DVD-R- eller DVD-RW-skivor. Se till tt köp dvd-skivor som hr + i nmnet. dt 1 Formter skivn. Sätt in en tom skiv i HP DVD Writer-enheten. Duelklik på ikonen Den här dtorn på skrivordet, eller om du hr Windows XP klikr du på Strt, Den här dtorn. Högerklik (klik med höger musknpp) på HP DVD Writer-enheten oh klik sedn på Formt på menyn. 26

30 d e f g Skriv in ett nmn på skivn så tt du kn identifier den. Klik på Strt. Skivn kommer tt vr klr tt nvänd inom 2-3 minuter. Klik OK i dilogrutn som viss. 2 Skriv dt till skivn. Gör något v följnde: Med ett dokument öppet i ett ordehndlingsprogrm, klkylldsprogrm eller något nnt progrm du nvänder väljer du Arkiv, Spr som oh sedn HP DVD Writer som destintion. I Den här dtorn eller Utforskren drr oh släpper du filer till HP DVD Writer. I Den här dtorn eller Utforskren högerklikr du på filer eller mppr, klikr på Skik till i menyn oh klikr sedn på DLA-enhet. vr du kn läs skivn Du kn r läs skivn på den dtor som nvändes när den skrevs eller en nnn dtor med HP DVD Writer instllert. För tt få större komptiilitet kn du nvänd kommndot Gör komptiel. När du hr nvänt Gör komptiel kn du läs skivn i ndr dtorer med följnde förehåll: Du kn inte lägg till mer dt på skivn. Gör komptiel går r tt nvänd för DVD+R- oh CD-R-skivor. Om du nvänder en CD-R-skiv kn den läss v ll dtorer. Om du nvänder en DVD+R-skiv kn dtorer med Windows 2000 eller Windows XP läs skivn utn tt någon ytterligre progrmvr ehövs. Med ndr opertivsystem måste du h ntingen HP DLA eller DLA Reder instllert. Instller DLA Reder genom tt kör progrmmet \Svensk\UDFReder\Setup.exe på Softwre Dis 1. För tt nvänd Gör komptiel från Den här dtorn eller Utforskren högerklikr du på HP DVD Writer-enheten, klikr på Gör komptiel på menyn oh sedn på Strt. om du vill vet mer Om du vill vet mer om HP DLA kn du läs i on-line-hjälpen. Duelklik på ikonen för HP DVD Writer på skrivordet eller klik på Strt, Progrm, Hewlett-Pkrd, HP DVD Writer, HP DVD Writer. Klik sedn på HP DLA. dt 27

31 index index Numeris A A/V-kel 5 Anpssd säkerhetskopiering, kommndo 22 Anslut videokmeror eller videondspelre 5 Arsoft ShowBiz, progrmvr 15 Arkiver dtorfiler Arkivering video 4 8 B Bnd 4 8 Byt nmn dvd-filmer 13 knppr 13 C CD-spelre 20, 21 DVD-formt 10, 11, 13, 14, 18 D Dtskivor 24 25, Dtor dtor nslut en videokmer eller videondspelre 5 återställ 23 säkerhetskopiering spel MP3-skivor 21 spel musikskivor 21 titt på dvd-filmer 8, 11, 14, 17, 19 Digitl 8 5 DLA Reder 27 DLA, progrmvr 26 DLA-enhet, kommndo 27 Dr oh släpp filer 25, 26, 27 video 10, 16 dvd-enheter 4, 8, 9, 11, 14, 15, 17 DVD-filmer delning 4, 9, 15 Dvd-filmer menystil 6, 10 dvd-filmer ändr minityrild 13 yt nmn 13 yt nmn på knppr 13 kpitelpunkter 7, 19 kominer videofiler 9 kopieringsskyddde 2 lägg till video 13 rediger skp från nd 4 8 skp från efintlig video 9 12 t ort video 13 dvd-spelre 4, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18 F Fång, kommndo 10, 16 Förhndsgrnskning, kommndo 14 Formter skivor 26 Foton 2, 15, 24 G Gör en exkt kopi, kommndo 2 Gör komptiel, kommndo 27 Gör. Se Skp. H Hämt filmer, kommndo 10 Hi8 5 Hjälp ii HP DLA, progrmvr 26 HP MyDVD progrmvr 4 HP MyDVD, progrmvr 9 HP ReordNow, progrmvr 2, 20, 24 HP Simple Bkup, progrmvr 22 28

32 I Inspelningsinställningr 7 Inspelningsknpp 7 K Klkylld 27 Kpitelpunkter 6, 19 förlor 16 lägg in 7 Klrt, kommndo 3, 25 Knppr 6, 10 ändr minityrild 13 yt nmn 13 Komptiilitet spelre oh enheter 3, 8, 11, 14, 17 videofångstkort 5 Kopier filer kopieringsskyddde dvd-filmer 2 skivor 2 3 Kundsupport ii Kvlitesinställning 7 Kvlitetsinställning 8 L Lägg till dt 24, 27 kpitelpunkter 7 musik 21 video till dvd-filmer 10 video till video-dvd-skivors 13 M Mstering 24 Mellnslgstngent 7 Meny ändr stil 13 knppr 6, 10 stil 6, 10 Mini DV 5 MP3-filer skp 21 skivspelre 20, 21 MUSICMATCH Jukeox 21 Musikskivor MyDVD progrmvr 4 MyDVD, progrmvr 9 N Nytt MyDVD-projekt, kommndo 9, 10 O Ordehndlre 27 P PC videofångstkort 5 PowerDVD, progrmvr 8, 11, 14, 17, 18, 19 Progrm. Se Progrmvr. Progrmvr HP DLA 26 HP MyDVD 4, 9 HP ReordNow 2, 20 HP ReordNow, progrmvr 24 HP Simple Bkup 22 MUSICMATCH Jukeox 21 PowerDVD 8, 11, 14, 17, 18, 19 vilken som sk nvänds 1 Progrmvr Arsoft ShowBiz 15 R Rder filer v misstg 22 ReordNow, progrmvr 2, 20, 24 Rediger menystil 13 minityrild för knpp 13 nmn på knppr 13 titel 13 video-dvd-skivor videofiler Rediger en efintlig skiv, kommndo 13 S Säkerhetskopier ShowBiz, progrmvr 15 Simple Bkup, progrmvr 22 index 29

33 index Skp dtskivor tt del dvd-filmer 4 8, 9 12 kpitelpunkter 7 MP3-filer 21 musikskivor Skp dtskivor för eget ruk Skp en dtskiv, kommndo 24 Skp en DVD, kommndo 8, 10, 11, 13, 14, 18 Skp en musikskiv från ndr d-skivor, kommndo 21 Skp en musikskiv från ljudfiler, kommndo 21 Skp en musikskiv, kommndo 20 Skp en skiv för en MP3-spelre, kommndo 21 Skp en till, kommndo 3, 25 Skp en VCD, kommndo 8, 10, 11, 13, 14, 18 Skp skiv, kommndo 14 Skik till redigerre, kommndo 10, 16 Skik till, kommndo 27 Skriv dt 27 Spr som, kommndo 27 Spel in direkt till skiv, kommndo 4, 6 Spel in video 5, 10, 16 Stil 6, 10 ändr 13 Stoppknpp 7 Support ii S-VHS 5 S-video 5 T T ort video från video-dvd-skivor 13 U Uppdter ktuell skiv, kommndo 14 URL. Se Weplts. V VCD-formt 10, 11, 13, 14, 18 Weplts komptiilitet för spelre oh enheter 8, 11, 14, 17 kundsupport ii spelre oh enheters komptiilitet 3 videofångstkort, komptiilitet för 5 VHS 5 VHS-C 5 Video rkivering 4 8 hur myket får plts på en skiv 8 inspelningsinställningr 7 kmer. Se Videokmer. kominer videofiler 9 kort 5 kvlitet 7, 8 lägg till dvd-filmer 10 lägg till video-dvd-skivor 13 överföring från nd 4 8 rediger skivor 4 19 spel in 5, 10, 16 spel in på en d-skiv 8, 11, 14, 18 t ort 13 välj hur myket får plts på en skiv 7 Video & Audio, kommndo 7 Videondspelre 16 videondspelre 5 Video-dvd-formt 10, 11, 13, 14, 17 Videokmer 5, 16 Windows Windows XP 22, 27 Å Återställ 23 Återställning 22 Ä Ändr, kommndo 3, 25 Ändr. Se Rediger. Ö Överföring. Se Spel in video. 30

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Din manual HP DVD WRITER DVD200

Din manual HP DVD WRITER DVD200 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DVD WRITER DVD200. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP DVD WRITER DVD300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/923361

Din manual HP DVD WRITER DVD300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/923361 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DVD WRITER DVD300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

hur gör man? innehållsförteckning

hur gör man? innehållsförteckning hur gör mn? innehållsförtekning hur kommer jg igång? 1 hur överför jg min n till en skiv? 2 hur skpr jg en v-film? 6 hur reigerr jg en -v-skiv? 10 hur reigerr jg min filer? 13 hur skpr jg en ilspelsskiv?

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION 700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC SV BRUKSANVISNING Tck för tt du vlde Olympus digitl diktfon. Läs dess instruktioner för informtion om hur produkten nvänds på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Dokumentkamera Bruksanvisning

Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkmer Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs denn Bruksnvisning och följ ll säkerhetsnvisningr för dokumentkmern. Spr bruksnvisningen för frmtid bruk. Vrning Obs Den här symbolen står för en

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 INNEHALL 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 DATORER Allmänt Digitl dtorer Orgnistion Ordmm Minnesenheten Aritmetisk enheten Styrenheten In/utenheten Avbrott Spräk och proglmm

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Din manual HP COMPAQ PRESARIO 6500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/868816

Din manual HP COMPAQ PRESARIO 6500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/868816 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ PRESARIO 6500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p)

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p) 1(1) IF1611 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 1 Tentmen Gäller även studenter som är registrerde på B1116 Torsdgen den 1 okt, 1, kl. 14.-19. Skriv tydligt! Skriv nmn och personnummer på ll inlämnde ppper!

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Analys grundkurs B lab 1. Stefan Gustafsson Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013

Analys grundkurs B lab 1. Stefan Gustafsson Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013 Anlys grundkurs B lb 1 Stefn Gustfsson Per Jönsson Fkulteten för Teknik och Smhälle, 13 1 Viktig informtion om lbortionern Lbortionsdelen på kursen i kursen Anlys grundkurs B exminers genom tt mn gör två

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac)

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac) Bruksnvisning till Epson iprojection (Windows/Mc) Innehåll 2 Introduktion till Epson iprojection 5 Funktioner i Epson iprojection... 6 Anslutning till olik enheter... 6 Fyrpnelsvisning... 6 Ändr presenttörer

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt Användrmnul 00 Välkommen Tck för tt du köpt denn Mio. Läs nog igenom denn mnul innn du nvänder din Mio först gången. Spr denn mnul på en säker plts och nvänd den som först referens. Viktig informtion för

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR FÖRBEREDELSER Läs ett innn mskinen nväns. GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs ett när ytterligre informtion ehövs. BILAGA CPS5XV[Y Dtorstyr symskin Bruksnvisning Meföljne tillehör Kontroller tt följne

Läs mer

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET UPPSALA UNIVERSITET Mtemtik för språkteknologer (5LN445) Institutionen för lingvistik och filologi VT 2014 Förfttre: Mrco Kuhlmnn 2013 (mindre revision Mts Dhllöf 2014) 6 Formell språk Det mänsklig språket

Läs mer

Skapa DVD- och CD-skivor. med DVD-brännaren eller CD-brännaren

Skapa DVD- och CD-skivor. med DVD-brännaren eller CD-brännaren Skapa DVD- och CD-skivor med DVD-brännaren eller CD-brännaren Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsl Universitet Mtemtisk Institutionen Thoms Erlndsson RÄTA LINJER, PLAN, SKALÄRPRODUKT, ORTOGONALITET MM VERSION MER OM EKVATIONSSYSTEM Linjär ekvtionssystem och den geometri mn kn härled ur dess är

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning Mtemtik Bokstvsräkning Du står nu inför en ny kurs i mtemtik, där meningen är tt du sk tillgodogör dig ny teorier, som smtlig leder frm till övningr och uppgifter. Även om du förstått vd teorin sk nvänds

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

Geometri. 4. Fyra kopior av en rätvinklig triangel kan alltid sättas ihop till en kvadrat med hål som i följande figur varför?

Geometri. 4. Fyra kopior av en rätvinklig triangel kan alltid sättas ihop till en kvadrat med hål som i följande figur varför? Geometri 1. Linjen är isektris till vinkeln. Sträkorn, oh är lik lång. Hur stor är vinkeln? vgör utn mätningr! 4. Fyr kopior v en rätvinklig tringel kn lltid sätts ihop till en kvdrt med hål som i följnde

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Föreläsning 7: Trigonometri

Föreläsning 7: Trigonometri ht06 Föreläsning 7: Trigonometri Trigonometrisk identiteter En identitet är en likhet som håller för ll värden på någon vriel. Tex så gäller tt ( + ) + + för ll,. Dett skrivs ilnd som ( + ) + +, men vi

Läs mer

Din manual HP PAVILION T400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849646

Din manual HP PAVILION T400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849646 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION T400. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL MODELLER: Sötvtten, Sltvtten, Tour och Tour ES Denn MotorGuide elektrisk utomordsmotor, monterd med delr från U.S.A och ndr länder v MotorGuide,

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad) Snguide Strt här MFC-9120CN Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. För tt vis snguiden på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt.

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-J35W Läs den här Snguiden innn du nvänder mskinen så tt du kn ställ in oh instller den på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING indikerr en potentiellt frlig sitution som kn led

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys Modul 5: Integrler Institutionen för mtemtik KTH 30 november 4 december Integrler Integrler är vd vi sk håll på med denn veck och näst. Vi kommer tt gör följnde: En definition v vd begreppet betyder En

Läs mer

Mat-1.1510 Grundkurs i matematik 1, del III

Mat-1.1510 Grundkurs i matematik 1, del III Mt-.50 Grundkurs i mtemtik, del III G. Gripenberg TKK december 00 G. Gripenberg TKK) Mt-.50 Grundkurs i mtemtik, del III december 00 / 59 Vribelbyte F gx))g x) dx = d F gx)) dx dx = / b F gx)) = F gb))

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Föreläsning 7. Splay-träd. Prioritetsköer och heapar. Union/Find TDDC70/91: DALG. Innehåll. Innehåll. 1 Splay-träd

Föreläsning 7. Splay-träd. Prioritetsköer och heapar. Union/Find TDDC70/91: DALG. Innehåll. Innehåll. 1 Splay-träd Föreläsning 7 Sply-träd. rioritetsköer oh hepr. Union/Find TDDC70/1: DALG Utskriftsversion v föreläsning i Dtstrukturer oh lgoritmer 7 septemer 01 Tommy Färnqvist, IDA, Linköpings universitet 7.1 Innehåll

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems 96.692 EYZ 292: : gränssnitt är ett / gränssnitt för nslutning v CASE Suite/ progrmmeringsverktyg och de olik novpro visuliserings progrm för EY3600 system i ett loklt nätverk (LAN). Det är möjligt tt

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet.

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. v 6 Någr v de storheter som förekommer inom nturvetenskp kn specificers genom tt ders mätetl nges med ett end reellt tl. Exempel på sådn storheter, som klls sklär

Läs mer

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b].

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b]. Armin Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Generliserde integrler GENERALISERADE INTEGRALER När vi definierr Riemnnintegrl f ( ) d ntr vi tt följnde två krv är uppfylld: V. Intervllet [,] är ändligt, dvs gränsern,

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

hp pavilion hemdator hp dvd writer

hp pavilion hemdator hp dvd writer hp pavilion hemdator hp dvd writer Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag I fråga om detta material, inklusive,

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive tonerkassett av standardtyp)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive tonerkassett av standardtyp) Snguide Strt här DCP-8085DN Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. Besök http://solutions.rother.com/ för tt läs snguiden på ndr språk. Anslut INTE gränssnittskeln

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Lödd värmeväxlare XB. Datablad. Beskrivning. Godkännanden: CE-certifierad enligt (PED) 97/23/EG GOST/Ryssland SVGW/Schweiz VA/Danmark

Lödd värmeväxlare XB. Datablad. Beskrivning. Godkännanden: CE-certifierad enligt (PED) 97/23/EG GOST/Ryssland SVGW/Schweiz VA/Danmark Beskrivning XB är en serie lödd plttvärmeväxlre i koppr för nvändning i fjärrvärmesystem (modell DH) och fjärrkylsystem (modell DC), till exempel vid vrmvtteneredning, i fjärrvärmeundercentrl för tt seprer

Läs mer

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter?

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter? Vilken rät linje pssr bäst till givn dtpunkter? Anders Källén MtemtikCentrum LTH nderskllen@gmil.com Smmnfttning I det här dokumentet diskuterr vi minst-kvdrtmetoden för skttning v en rät linje till dt.

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer