Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser"

Transkript

1 FÖRESRIFT Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER ed stöd v stöd v 43, 44, 135 och 136 i lgen om pensionsstiftelser (1774/1995) meddelr Försäkringsinspektionen följnde föreskrifter om eräkning v pensionsstiftelsens pensionsnsvr och om utförnde v den försäkringsteknisk undersökningen. Dess föreskrifter ersätter Försäkringsinspektionens föreskrifter (Dnr 13/002/2002), (Dnr 3/002/2003) och (Dnr 10/002/2004). Föreskriftern träder i krft Tillämpning v föreskriftern 2. Beräkningsgrundern Föreskriftern gäller pensionsstiftelsens ndr verksmhet än verksmheten enligt lgen om pension för retstgre (PL 395/1961). Pensionsstiftelsen skll h de i dess föreskrifter förutstt eräkningsgrundern. Beräkningsgrundern och ändringrn i dem med motiveringr skll tillställs Försäkringsinspektionen före den tidpunkt till vilken de först gången tillämps. Likså, ifll pensionsstiftelsens eräkningsgrunder innehåller koefficienter, vilks värden pensionsstiftelsens styrelse fstställer särskilt, skll de fstställd värden för koefficientern tillställs Försäkringsinspektionen före den tidpunkt till vilken de först gången tillämps. Pensionsstiftelsen kn nvänd formlern enligt ilg 1, såvid de är lämplig med tnke på pensionsstiftelsens stdgr. Försäkringsinspektionen skll underrätts om nvändningen v formlern. Den teknik som en gång hr vlts för eräkningsgrundern får inte onödigtvis ändrs, så tt jämförrheten melln de olik åren iehålls. De försäkringsteknisk storheter som skll nvänds vid eräkningen v pensionsstiftelsens pensionsnsvr överensstämmer med de llmänn eräkningsgrunder som socil- och hälsovårdsministeriet fstställt för pensionsförsäkringsolgen smt de fstställd ändringrn i dem. Vkuutusvlvontvirsto ikonktu 8, PL Helsinki puh: fx: Försäkringsinspektionen ikelsgtn 8, PB 449 FIN Helsingfors tel: fx: Insurnce Supervisory uthority ikonktu 8, P. O. Box 449 FIN Helsinki tel: fx:

2 2 (5) Den högst tillåtn eräkningsräntn hr fstslgits genom socil- och hälsovårdsministeriets förordning om mximiräntestsen som skll nvänds för eräkningen v en pensionsstiftelses nsvrsskuld. I fll pensionsstiftelsen inte hr motiverd nledning tt nvänd ndr värden, skll följnde värden v speciell konstnter nvänds. Dödlighet - ålderspension, invlidpension som eviljts i form v individuell förtidspension, retslöshetspension och fmiljepension, män som pensionstgre ( 2) 6, 7, 8, = 9, 10, 11, v x < v x < v x < v x < v x < 1980 v x ålderspension, invlidpension som eviljts 13, i form v individuell förtidspension, retslöshetspension och fmiljepension, 14, kvinnor som pensionstgre 15, ( 2) = 16, 17, 18, v x < v x < v x < v x < v x < 1980 v x fmiljepension och egrvningsidrg, män som förmånslåtre 3, 4, 5, ( 2) = 6, 7, 8, v x < v x < v x < v x < v x < 1980 v x fmiljepension och egrvningsidrg, kvinnor som förmånslåtre 10, 11, 12, ( 2) = 13, 14, 15, v x < v x < v x < v x < v x < 1980 v x 1980 där v - x nger retstgrens födelseår

3 3 (5) Invliditet - kpitlvärde för löpnde pension (3) = 1 (4) = 1 (5) = 1 (6) = 1 (7) = 1 (8) = 1 - engångspremie för frmtid pension (3) = 1 (4) = 1 (5) = 1 (6) = 1 (7) = 1 (8) = 1 Belstningen är 5 % v pensionsnsvrets ruttoelopp. Förskjutningr i penningvärdet (15) = 0 3. Pensionsnsvrseräkningen Pensionsnsvret räkns enligt pensionsstiftelsens eräkningsgrunder för de personers vidkommnde vilk, om pensionsstiftelsen upplöstes vid eräkningstidpunkten, skulle h en ndel i stiftelsens medel. En persons pensionsnsvr skll lltid vr minst lik stort som pensionsnsvret som räkns ut på det frirev som personen är erättigd till vid eräkningstidpunkten. vgång på nnn grund än pensionsfll eller död får inte ekts pensionsnsvret räkns ut. I pensionsnsvret det gäller pensioner som örjt löp inneftts sådn pensionsfll, där pensionsfllet hr inträfft före eräkningstidpunkten. Pensionsnsvrets elopp är lik med det försäkringsmtemtiskt diskonterde kpitlvärdet vid eräkningstidpunkten v frmtid pensionsrter. Pensionsnsvret för retslöshetspensioner och individuell förtidspensioner eräkns såsom pensionsnsvret för tidsestämd ålderspensioner. Pensionsnsvret för frmtid pensioner eräkns för personer, vilks pensionsfll inte hr inträfft före eräkningstidpunkten. Pensionsnsvrets elopp är lik med det försäkringsmtemtiskt diskonterde kpitlvärdet vid eräkningstidpunkten v frmtid, vid eräkningstidpunkten ckumulerde pensioner och egrvningsidrg. Om en retstgres retsförhållnde fortgår efter uppnådd pensionsålder, eräkns pensionsnsvret för frmtid pensioner som om ålderspensionen omedelrt skulle örj löp. pitlvärden för de förhöjningr v förmånern som mn eslutt utge året efter eräkningstidpunkten skll inneftts i pensionsnsvren för pensioner som örjt löp smt frmtid pensioner. Om pensionsstiftelsen i sitt pensionsnsvr innefttr den i 43 2 momentet 4) punkten i lgen om pensionsstiftelser nämnd reservtion (indexförhöjningsnsvr)

4 4 (5) med tnke på sådn förhöjningr v förmåner, vilk skll ges senre, skll v eräkningsgrundern frmgå på vilket sätt reservtionen ckumulers och upplöses. För indexförhöjningsnsvret skll i eräkningsgrundern fstställs en övre gräns. Vid fstställnde v en stiftelsespecifik övre gräns skll det indexvillkor som fstställts i pensionsstiftelsens stdgr, medlens uppskttde frmtid vkstning, försäkringseståndets struktur smt en på lång sikt etryggnde eräkningsränt ekts. Fstställnde v en stiftelsespecifik övre gräns förutsätter tt det i pensionsstiftelsens stdgr finns en ovillkorlig estämmelse om den årlig indexhöjningens nivå. Den uppskttde frmtid vkstningen på pensionsstiftelsens medel skll grund sig på plceringstillgångrns llokering vid eräkningstidpunkten smt den uppskttde vkstningen på olik plceringsslg på lång sikt. Utn eräkningen v en stiftelsespecifik övre gräns, får indexförhöjningsnsvret utgör högst 8 procent v det smmnlgd eloppet v pensionsnsvren för pensioner som örjt löp och frmtid pensioner. Frirev som påverkr förmånerns elopp skll ekts noggrnt. Är dett inte möjligt, skll i pensionsstiftelsens eräkningsgrunder definiers på vilket sätt frireven uppsktts. 4. Den försäkringsteknisk undersökningen En försäkringsteknisk undersökning och därtill hörnde eräkning v pensionsnsvret skll utförs för pensionsstiftelsens först okslut. Härefter skll en försäkringsteknisk undersökning utförs minst vrtnnt år. En försäkringsteknisk undersökning skll dock utförs årligen, om pensionsstiftelsens stdgr innehåller en estämmelse om dett eller det under räkenskpsperioden hr inträfft sådn förändringr som väsentligt påverkr pensionsnsvrets elopp. Den försäkringsteknisk undersökningen skll omftt åtminstone följnde utredningr: ) Dtum per vilket pensionsnsvret eräknts ) Fstställelsedtum för de stdgr på vilk undersökningen grundr sig c) Dtum då de eräkningsgrunder som nvänts vid undersökningen hr tillställts Försäkringsinspektionen d) Beloppet v det pensionsnsvr som uppkommit v pensioner som örjt löp och v frmtid pensioner och övrig förmåner smt pensionseståndet enligt ilgorn 2 och 3 e) Beräkning v det pensionsnsvr som skll täcks, ifll undersökningen hr utförts i smnd med okslutet

5 5 (5) f) Övrig omständigheter som inverkr på uppskttningen v pensionsnsvret. En pensionsstiftelse som är gemensm för fler retsgivre skll utöver det ovn nämnd retsgivrvis specificer pensionsnsvret som grundr sig på pensioner som örjt löp och frmtid pensioner smt pensionsnsvret som skll täcks. 5. pproximtiv eräkning v pensionsnsvret för okslutet Om en försäkringsteknisk undersökning inte utförs för okslutstidpunkten eller om en försäkringsteknisk undersökning utförs för okslutstidpunkten först i efterhnd, skll för okslutet görs en pproximtiv pensionsnsvrseräkning. Pensionsstiftelsen skll tillställ Försäkringsinspektionen en v pensionsstiftelsens försäkringsmtemtiker undertecknd eräkning i smnd med okslutsmterilet. Följnde utredningr skll ifogs eräkningen: ) Dtum per vilket pensionsnsvret hr eräknts ) Beloppet v pensionsnsvret som uppkommit för pensioner som örjt löp och för frmtid pensioner smt eloppet v pensionsnsvret för övrig förmåner, seprt för personer i retsförhållnde, pensionstgre och innehvre v frirev c) Utredning v metoden som nvänts vid de pproximtiv eräkningrn v pensionsnsvret och v värden v de prmetrr som nvänts. v utredningen skll dessutom frmgå tidpunkten för den försäkringsteknisk undersökning på vilken den pproximtiv pensionsnsvrseräkningen grundr sig. d) Beräkning v pensionsnsvret som skll täcks e) Övrig omständigheter som inverkr på uppskttningen v pensionsnsvret. En pensionsstiftelse som är gemensm för fler retsgivre skll utöver det ovn nämnd retsgivrvis specificer pensionsnsvret som grundr sig på pensioner som örjt löp och på frmtid pensioner smt pensionsnsvret som skll täcks. Överdirektör Hely Slom temtiker Psi Strömerg

6 BILG 1 Beteckningrn som gäller pensioner i dess riktgivnde formler uttrycker tilläggspensioner som estäms enligt pensionsstiftelsens stdgr. Vid eräkning v pensionsnsvren nses de frmtid förmånern för invlid- och retslöshetspensionstgre ckumulerde i sin helhet. 1. BETECNINGR x w u = den försäkrdes ålder på födelsedgen år v = pensionsålder enligt pensionsstiftelsens stdgr = skillnden melln året för retsoförmågns inträde och födelseåret E = pensionsstiftelsens pension per 1.1.v + 1 L E wl = det elopp, med vilket en nnn förmån som örjr löp senre minskr pensionsstiftelsens pension = den ålder, från vilken en nnn förmån som örjr löp minskr pensionsstiftelsens pension T E = den icke ckumulerde delen v en invlidpension i enlighet med pensionsstiftelsens stdgr E = pensionsstiftelsens pension som ckumulert frm till eräkningstidpunkten L E = den del v förmånen L E som ckumulert frm till eräkningstidpunkten P E = pensionsstiftelsens fmiljepension som ckumulert frm till eräkningstidpunkten P E = 1.1.v+1 pensionsstiftelsens fmiljepension eräknd som om förmånstgrn hde vrit efterlevnde mke och två rn z = mx { x +½,w} zl = mx{ x +½,wL} H = egrvningsidrg som ckumulert frm till eräkningstidpunkten y = den efterlevnde mkens ålder på födelsedgen år v T 1 = det återstående ntlet full år till det yngst rnets rnpension upphör eräknt på födelsedgen år v

7 2 T 2 = det återstående ntlet full år till det nästyngst rnets rnpension upphör eräknt på födelsedgen år v oefficientern Co, C1 och C2 är fördelningskoefficienter för tilläggsfmiljepension, vilk är eroende v ntlet förmånstgre, pensionsstiftelsens stdgr och ikrftträdelseestämmelsern för PL. 2. PENSIONSNSVR FÖR PENSIONER SO BÖRJT LÖP (utn elstning) Å l d e r s p e n s i o n Pensionsnsvret för pensioner som örjt löp eräkns för räkenskpsåret förmånstgrvis för de olik pensionsslgens del på följnde sätt: (1) ( E) E x+ ½ = E 0, nnrs Li N D wli Vv i x+ ½, den försäkrde lyfter ålderspension 1.1.v+1 I n v l i d p e n s i o n ii i v, (2) V ( S ) = E ( u ) + ( x+ ½ u ): w för känd pensionflls del T (3) V ( S ) E w ( S ) x : 1 = x+ 1 w ( S ), för okänd pensionsflls del 1+ ( 1) v : r e t s l ö s h e t s p e n s i o n o c h i n d i v i d u e l l f ö r t i d s p e n s I o n N (4) V x+ ½ N v ( T )= E Dx+ ½ 0, nnrs w, x < w F m i l j e p e n s i o n [ + ] P (5) ( P) = E C + y + ½ + C [ T ½] + C [ T ½] Vv PENSIONSNSVR FÖR FRTID PENSIONER (utn elstning) Pensionsnsvret för frmtid pensioner eräkns för räkenskpsåret per försäkrde för de olik pensionsslgens del på följnde sätt:

8 3 Å l d e r s p e n s i o n (6) V V N E v ( E)= Dx 0, nnrs z + ½ E L i N zl i D w + ½, den försäkrnde inte lyfter ålderspension1.1. v + 1 I n v l i d p e n s i o n V (7) V ( S) = E x ½: w( S) v + r e t s l ö s h e t s p e n s i o n (8) V V ( T ) = 0 F m i l j e p e n s i o n v V P (9) V ( P) = E ( P) v x+ ½ B e g r v n i n g s i d r g V (10) V ( ) = H ( 1 δ x+ ½ ) v

9 SPECIFITION V PENSIONSBESTÅNDET OCH PENSIONSNSVRET PER BILG 2 1. Löpnde pensioner ntl Pensionsestånd /år 1.1 Ålderspensioner 1.2 Invlidpensioner 1.3 retslöshetspensioner 1.4 Fmiljepensioner c) Totlt okänd - - Pensionsnsvr ) Här nges pensionseståndet och pensionsnsvret ) Här nges pensionseståndet och pensionsmotsvrnde den pensionsdel som löper hel pensionstiden nsvret motsvrnde den tidsestämd pensionsdelen. c) Fmiljepensionen nges enligt förmånslåtrens kön.

10 SPECIFITION V PENSIONSBESTÅNDET OCH PENSIONSNSVRET PER BILG 3 2. Frmtid pensioner ntl Ålderspension Fmiljepension c) 2.1 Personer i retsförhållnde 2.2 Frirev 2.3 Ålderspensionstgre 2.4 Invlidpensionstgre 2.5 retslöshetspensiostgre Totlt - Pensionsestånd /år Pensionsnsvr Ålders-, invlidoch retslöshetspension Fmiljepension och egrvningsidrg Pensionsnsvr totlt ) Här nges pensionseståndet och pensionsnsvret Indexförhöjningsnsvr motsvrnde den pensionsdel som löper hel pensionstiden Pensionsnsvr ( indexförhöjningsnsvr) totlt ) Här nges pensionseståndet och pensionsnsvret motsvrnde den tidsestämd pensionsdelen. c) Belopp som etls till efterlevnde mke.

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Nr 219 739 BILAGA 1 BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR TILLÄGGSPENSIONSFÖRSÄKRING VID PENSIONSSTIFTELSE ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

Nr 219 739 BILAGA 1 BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR TILLÄGGSPENSIONSFÖRSÄKRING VID PENSIONSSTIFTELSE ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE Nr 29 739 BLG BÄKNNGSGUNDN FÖ TLLÄGGSPNSONSFÖSÄKNG VD PNSONSSTFTLS NLGT LGN OM PNSON FÖ BTSTG 740 Nr 29 GUNDNS TLLÄMPNNGSOMÅD Med tilläggsförsäkring enligt lagen om pension för arbetstagare (PL) ases här

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Testvers. 110623

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Testvers. 110623 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Testvers. 110623 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:215 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad

Läs mer

Enkät till pensionskassor och -stiftelser

Enkät till pensionskassor och -stiftelser Anvisning 1 (7) Senaste ändring 31.12.2014 VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser Genom VL-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om pensionskassornas och -stiftelsernas verksamhet. Uppgifterna

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

STADGAR STADGAR. Beslutade den 26 mars 2014

STADGAR STADGAR. Beslutade den 26 mars 2014 1 STADGAR Beslutade den 26 mars 2014 2 STADGAR Stadgar för Kåpan pensioner försäkringsförening Beslutade av överstyrelsen den 26 mars 2014 1 Firma Föreningens firma är Kåpan pensioner försäkringsförening,

Läs mer

STADGAR KÅPAN PENSIONER. STADGAR Beslutade den 20 mars 2013

STADGAR KÅPAN PENSIONER. STADGAR Beslutade den 20 mars 2013 1 KÅPAN PENSIONER STADGAR Beslutade den 20 mars 2013 2 STADGAR Stadgar för Kåpan pensioner försäkringsförening Beslutade av överstyrelsen den 20 mars 2013 1 Firma Föreningens firma är Kåpan pensioner försäkringsförening,

Läs mer

Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården

Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården Ny genertion v lodförtunnnde läkemedel så påverkr de tndvården SAMMANFATTAT En ny genertion v perorl ntikogulnti hr lnserts. Dess kogultions hämmre är godkänd i Sverige som skydd emot stroke vid förmks

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om garantipension; SFS 1998:702 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 2007-01-19 Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Utfärdad: 1967-06-09 Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1124 A llm än na be st äm m el se r 1 Tryggande genom stiftelse eller skuldföring

Läs mer

Så behandlades patienterna

Så behandlades patienterna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes ptientern FALLBESKRIVNING I förr numret v Tndläkrtidningen presenterde de svensk föreningrn för ortodonti, pedodonti oh protetik tre flleskrivningr. Fllen diskuterdes vid

Läs mer

B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48)

B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48) B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48) 1. En lagtingsman har rätt till ålders-, invalid- och arbetslöshetspension av landskapsmedel på det sätt som bestäms i denna lag. (1995/48)

Läs mer