Nr BILAGORNA 1 3 BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR TILLÄGGSPENSIONSFÖRSÄKRING I PENSIONSSTIFTELSE ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr BILAGORNA 1 3 BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR TILLÄGGSPENSIONSFÖRSÄKRING I PENSIONSSTIFTELSE ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE"

Transkript

1 Nr BILGON 3 BEÄKNINGSGUNDEN FÖ TILLÄGGSPENSIONSFÖSÄKING I PENSIONSSTIFTELSE ENLIGT LGEN OM PENSION FÖ BETSTGE

2 594 Nr 59 INNEHÅLL: BILG : BEÄKNINGSGUNDEN FÖ TILLÄGGSPENSIONSFÖSÄKING I PENSIONSSTIFTELSE ENLIGT LGEN OM PENSION FÖ BETSTGE GUNDENS TILLÄMPNINGSOMÅDE FÖSÄKINGSTEKNISK STOHETE 3 BEÄKNING V ÅLDEN 4 FSTSTÄLLNDE V FÖMÅNEN 4. MÅLSTT PENSION SOM GUND FÖ ÅSVGIFTEN 4. FONDED PENSION 4.3 INTJÄND PENSION 5 ÅSVGIFT 5. ENGÅNGSVGIFTEN FÖ DEN FONDEDE PENSIONENS ÖKNING 5. ISKVGIFT 5.. iskagift för inalidpension 5.. iskagift för arbetslöshetspension 5..3 iskagift för familjepension 5..4 iskagift för begraningsbidrag 5.3 BETLNINGSBEFIELSEVGIFT 5.4 UTJÄMNINGSDEL 5.5 OMKOSTNDSDEL 6 FIBEV 7 PENSIONSDEL SOM PENSIONSSTIFTELSEN NSV FÖ 7. PENSION SOM BETLS PÅ BSIS V FIBEV 7. PENSION SOM BETLS PÅ NNN GUND ÄN PÅ BSIS V FIBEV 7.3 ENGÅNGSBETLNING I STÄLLET FÖ PENSION 8 PENSIONSNSV 8. LLMÄNT 8. PENSIONSNSV FÖ FMTID PENSIONE 8.. Pensionsansar för framtida ålderspensioner 8.. Pensionsansar för framtida inalidpensioner 8..3 Pensionsansar för framtida familjepensioner 8..4 nsar för begraningsbidrag 8.3 PENSIONSNSV FÖ LÖPNDE PENSIONE 8.3. Pensionsansar för löpande ålderspensioner 8.3. Pensionsansar för löpande inalidpensioner Pensionsansar för löpande familjepensioner

3 Nr PENSIONSNSV FÖ FMTID PENSIONE I BOKSLUTET 9. LTENTIV I 9. LTENTIV II PENSIONSNSV FÖ LÖPNDE PENSIONE I BOKSLUTET. LTENTIV I. LTENTIV II NSVSFÖDELNINGSSTOHET SMPENSIONSSTIFTELSE bl B BILG : ÄKNEFOMLE BILG 3: VÄDET PÅ VISS KOEFFICIENTE Å

4 596 Nr 59 BILG GUNDENS TILLÄMPNINGSOMÅDE Tilläggsförsäkringen enligt lagen om pension för arbetstagare (PL) innehåller en eller flera a nedan nämnda pensionsförmåner: - ålders-, inalid- och arbetslöshetspension - familjepension - begraningsbidrag - tilläggsdel till ålderspensionen - ålderspension som köps id tidpunkten för pensionsfallet och som finansieras med en engångsagift På tidigare år tillämpas grunderna enligt i PL för arje år. FÖSÄKINGSTEKNISK STOHETE De försäkringstekniska storheter som förekommer i dessa föreskrifter beräknas enligt de allmänna beräkningsgrunderna för försäkring enligt PL, fastställda a social- och hälsoårdsministeriet och enligt de ändringar som fastställts för dem, med anändande a följande ärden på speciella konstanter: Som beräkningsränta (b) anänds beräkningsräntan enligt de beräkningsgrunder för pensionsansaret som social- och hälsoårdsministeriet har fastställt för pensionsstiftelse som idkar erksamhet enligt rpl. Dödlighet - ålderspension och inalidpension beiljad som indiiduell förtidspension för män (b) = -8 - ålderspension och inalidpension beiljad som indiiduell förtidspension för kinnor (b) = -5 - familjepension manlig förmånslåtare (b) = -5 kinnlig förmånslåtare (b) = - manlig förmånstagare (b) = -8 kinnlig förmånstagare (b) = -5 - begraningsbidrag efter man (b) = -5 begraningsbidrag efter kinna (b) = -

5 Nr Inaliditet kapitalärde för löpande pension (b3) =,5 (b4) =,5 (b5) =,5 (b6) = (b7) = (b8) = - engångsagift och riskagift för framtida pension (b3) =,5 (b4) =,5 (b5) =,5 (b6) = (b7) = (b8) = Betalningsbefrielse - riskagift för begraningsbidrag (b9) =,6 - annars (b9) = Belastning till summan proportionerlig belastning (b3) =, till bruttoagiften proportionerlig belastning - för personer i anställning (b4) =,8 - i fråga om pension som försäkras att (b4) =,45 börja genast och därmed anslutna framtida förmåner samt id beräkning a agiften för kompletteringsdel till förtidspensionen Som förskjutningar i penningärdet (b5) anänds förskjutningarna i penningärdet enligt de beräkningsgrunder för pensionsansaret som social- och hälsoårdsministeriet har fastställt för pensionsstiftelse som idkar erksamhet enligt rpl. Fondränta som anänds id beräkning a försäkringstekniska ansar i = (b)-(b5) 3 BEÄKNING V ÅLDEN I dessa beräkningsgrunder aser arbetstagarens ålder på födelsedagen det kalenderår till ilket årspremien hänför sig eller för ars sista dag ansaret beräknas.

6 598 Nr 59 Som undantag från detta anänds id beräkningen a engångsagiften för pension som finansieras med en engångsagift och därtill anknytande framtida pensionsförmån från ökningen i den fonderade pensionen som pensionstagarens ålder den ålder i år och hela månader som han eller hon uppnår under den månad som föregår den tidpunkt då pensionen börjar. 4 FSTSTÄLLNDE V FÖMÅNEN 4. MÅLSTT PENSION SOM GUND FÖ ÅSVGIFTEN I dessa beräkningsgrunder ases med pension id beräkning a den målsatta pensionen den årliga pensionen. Beloppet på den målsatta pensionen E år som ligger till grund för årsagiften beräknas enligt pensionstiftelsens stadgar. Med familjepensionens målsatta pension E ases den efterleandepension som den efterleande maken som ensam förmånstagare ore berättigad till. 4. FONDED PENSION Följande beräkningssätt för den fonderade pensionen anänds för ålders- och inalidpension, för tilläggsdel till ålderspensionen och för familjepension. Den fonderade pensionen i slutet a år definieras enligt formeln = () E E + E, där den fonderade pensionens ökning E beräknas enligt formel (). Om illkoren för pensionsskyddet ändras genom att pensionsåldern ändras, omräknas de fram till ändringstidpunkten fonderade pensionerna för fortgående anställningar så att deras kapitalärden beräknade enligt punkt 8. inte förändras. Den fonderade pensionens ökning () E = E + E, E år beräknas enligt formel är den fonderade pensionens ökning beräknad för granskningsåret (beräkningspe- där E och E rioden) är den fonderade pensionens ökning som hänför sig till den retroaktia perioden

7 Nr (3) E E = d = t E T k E n I I E E I I + E Om år för arbetstagarens del fördelas på flera beräkningsperioder till följd a ändringar i pensionsskyddet, räknas den fonderade pensionens ökning skilt för arje period enligt formel (). I dessa formler är d = koefficient med ärde mellan d. Koefficientens ärde är noll, om inte pensionsstiftelsen har kommit öerens om annat med den arbetsgiare som ordnat tilläggspensionsskyddet. För den tid då arbetstagaren har rätt till inalid- eller arbetslöshetspension beräknas med anändande a ärdet noll för d. n = den karstående tiden till pensionsåldern id början a beräkningsperioden i hela månader; tiden före arbetstagarens 3-årsdag eller innan arbetstagaren omfattas a det registrerade tilläggspensionsskyddets erksamhetskrets beaktas inte. T = hela den tjänstgöringstid som berättigar till pension i månader, både den retroaktia delen och den framtida delen; tiden före arbetstagarens 3-årsdag beaktas inte. t = den retroaktia tjänstgöringstid som berättigar till pension i månader, m.a.o. den del a den pensionsberättigande tjänstgöringstiden som gäller tiden innan beräkningsperioden börjar; tiden före arbetstagarens 3-årsdag beaktas inte. k = beräkningsperiodens längd i månader; den tid för ilken arbetstagaren har rätt till inalid- eller arbetslöshetspension beaktas inte id beräkningen a k. Tiden före arbetstagarens 3-årsdag beaktas inte heller eller den tid då arbetstagaren inte har omfattats a det registrerade tilläggsskyddets erksamhetskrets under beräkningsperioden. I = lönekoefficient enligt 96 i rpl år. E = intjänad pension fastställd i punkt 4.3. E

8 6 Nr 59 Begraningsbidraget blir en fonderad förmån i samband med att pensionsåldern uppnås, arid den uppgår till det begraningsbidrag som gäller det år då pensionsåldern uppnås. På motsarande sätt förfar man när det är fråga om uttag a förtida ålderspension, ålderspension före pensionsåldern eller deltidspensionering. Om arbetstagaren då han eller hon uppnår pensionsåldern får inalid- eller arbetslöshetspension enligt tilläggspensionsillkoren, uppkommer det ingen fonderad förmån för begraningsbidraget. 4.3 INTJÄND PENSION Den intjänade pensionen E i slutet a år är den intjänade pensionen fram till slutet a föregående år, uppräknad med lönekoefficienten till niån för år med tillägg a ökningen i den intjänade pensionen, intjänad enligt formlerna () och (5): I M (4) E = E + ( E + E ). I Om tid med betalningsbefrielse inte hänför sig till år, är E M =. Om inalidpensionen upphör i och med att pensionstagaren tillfrisknar och pension inte heller M senare beiljas på tidigare grunder enligt 8 i rpl, är E i formeln ökningen i den intjänade pensionen för tid med betalningsbefrielse år M M k I (5) E = E E n I, där M k = inaliditets- eller arbetslöshetstiden under år i månader; tiden före arbetstagarens 3-årsdag beaktas inte. Om pensionsskyddets illkor ändras medan tilläggspensionsskyddet är i kraft på det sätt som nämns i samband med formel () i punkt 4., ändras också de pensioner som tjänats in fram till ändringstidpunkten på det sätt som nämns i punkt ÅSVGIFT Årsagiften P är en kalkylmässig storhet som beräknas för arje arbetstagare som under år omfattats a registrerat tilläggspensionsskydd och för tilläggspensioner som registrerats att börja genast år och för fribre som registrerats enligt PL. Årsagiften P innehåller engångsagiften för ökningen a den fonderade pensionen, riskagiften för den del a den mål-

9 Nr 59 6 satta pensionen som öerstiger den intjänade pensionen samt en utjämningsdel och en omkostnadsdel (6) k r T P P + P + P + = P, H som uppdelas i komponenter (7) P = P + P, där P = P = agift för öriga förmåner än för tilläggsdel till ålderspensionen som fastställts i kapitel, agift för tilläggsdel till ålderspensionen. giften är enligt de agiftskomponenter, som fastställts i punkterna P = k r k P + P + P c ( b4) c ( b4), (8) ( ) där k P = k P = engångsagiften för ökningen a den fonderade pensionen för öriga förmåner än för tilläggsdel till ålderspensionen, engångsagiften för ökningen a den fonderade pensionen för tilläggsdel till ålderspensionen. För tilläggspension som registrerats att börja genast och för framtida pensionsförmån som ansluter till den inkluderas i årsagiften beräkningsräntan från det att registreringen träder i kraft fram till tidpunkten.7.. För kompletteringsdelen till förtidspensionen inkluderas i årsagiften beräkningsräntan från den dag då pensionen började fram till tidpunkten.7.. Årsagiften för arje pensionsstiftelse är P summerad per arbetstagare.

10 6 Nr ENGÅNGSVGIFTEN FÖ DEN FONDEDE PENSIONENS ÖKNING Engångsagiften för den fonderade pensionens ökning pensionsförmån från formel k (9) P = E, E år räknas skilt för arje gien där är nettoengångsagiften enligt bilaga för den ifrågaarande pensionen per förmån. När arbetstagarens ålder är > 6, är engångsagiften för inalidpensionen noll. Om år har delats upp i flera beräkningsperioder, räknas engångsagiften, som motsarar den ökning a den fonderade pensionen som uppkommer för arje period, separat enligt formel (9). 5. ISKVGIFT iskagiften för år för den del a den målsatta pensionen som öerstiger den intjänade pensionen beräknas enligt formlerna () - (). Om giltighetstiden för det registrerade tilläggspensionsskyddet för arbetstagaren aiker från kalenderåret eller om arbetstagaren får inalid- eller arbetslöshetspension, multipliceras riskagifterna från formlerna () () med talet k, där k är giltighetstiden för det registrerade tilläggspensionsskyddet i månader, minskat med inaliditets- eller arbetslöshetstiden. Om året fördelar sig på flera beräkningsperioder, beräknas riskagifterna skilt för arje period på motsarande sätt. 5.. iskagift för inalidpension iskagiften för inalidpension är () där r P ( E E ) ( S), om < 63 =, i öriga fall (S) = nettoriskagiften per förmån enligt bilaga.

11 Nr iskagift för arbetslöshetspension iskagiften för arbetslöshetspension ingår i utjämningsdelen iskagift för familjepension iskagiften för familjepension är () P = [ E E ] (P), där r + (P) = nettoriskagiften per förmån enligt bilaga iskagift för begraningsbidrag iskagiften för begraningsbidrag är r () P = ( K) E, där (K) är koefficienten enligt punkt 4 i bilaga och E beloppet på begraningsbidraget. 5.3 BETLNINGSBEFIELSEVGIFT giften för betalningsbefrielse har beaktats i samband med riskagifterna för familjepension och för begraningsbidragen. Betalningsbefrielseagiften ingår i de riskagiftskoefficienter som nämns i bilaga för oan nämnda förmåner. 5.4 UTJÄMNINGSDEL Utjämningsdelen är T (3) P = c P + c P, där P och Koefficienten P är agifter enligt formel (7). c gäller öriga förmåner utom tilläggsdel till ålderspensionen.

12 64 Nr 59 Koefficienten c räknas enligt formel c,7 +,8 ( w 55), för anställda personer,3 (64 ma{ ;55}) / 9, för öriga. = + Men om den försäkrade är född tidigast år 947, men senast år 949, och w > 6 och < 6, räknas koefficienten c för personer i anställningsförhållande enligt formeln ( 55) c =,4 +,49 w. I fråga om engångsagiften för begraningsbidraget är formeln emellertid Koefficienten ( 64 ma{ ;55}) / 9 c =,3. + c gäller tilläggsdel till ålderspensionen. c =,3 (64 ma{ ;55}) + I formlerna är personens ålder på födelsedagen det kalenderår som årsagiften hänför sig till. / OMKOSTNDSDEL Omkostnadsdelen är H (4) P = ( b4) P, där (b4) anges i punkt. 6 FIBEV Då registrerad tilläggspensionsordning för arbetstagaren upphör på annat sätt än genom pensionsfall, bildas ett fribre a tilläggspensionen skilt för ålders-, inalid- och arbetslöshetspensionen och skilt för familjepensionen.

13 Nr Fribreet a den intjänade pensionen bildas på basis a den intjänade pensionen, beräknad enligt de grunder som anges i punkt 4.3. Vid omandlingen till fribre omräknas den intjänade pensionen på det sätt som har fastställts i illkoren och grunderna för fribre för friilliga tilläggsförmåner enligt PL. Den fonderade delen a fribreet bildas på basis a den fonderade pensionen, beräknad enligt de grunder som anges i punkt 4.. Vid omandlingen till fribre omräknas den fonderade pensionen på det sätt som har fastställts i illkoren och grunderna för fribre för intjänad pension. 7 PENSIONSDEL SOM PENSIONSSTIFTELSEN NSV FÖ 7. PENSION SOM BETLS PÅ BSIS V FIBEV Den del a ålders-, inalid- eller familjepensionen som betalas på basis a fribre och som pensionsanstalten sarar för uppgår till fribreets fonderade del, fastställd enligt de beräkningsgrunder som gällde då fribreet bildades. Den fonderade pensionen skall omräknas att motsara förmånstagarna I enlighet med 85 och 86 i rpl. I fråga om inalidpension som utbetalats som delinalidpension är den del som pensionsstiftelsen ansarar för hälften a den fulla inalidpensionens fonderade del. rbetslöshetspensionen innehåller inte någon sådan del som pensionsstiftelsen ansarar för. Om samordning har minskat pensionen som utbetalas år, hänförs minskningen i första hand till den pensionsdel som finansieras gemensamt och i andra hand till den del som pensionsstiftelsen ansarar för. Om ansaret för pensionen fördelar sig på flera pensionsanstalter, minskas den del som arje pensionsanstalt ansarar för i samma proportion. 7. PENSION SOM BETLS PÅ NNN GUND ÄN PÅ BSIS V FIBEV M E uppgår till den fondera- Den del a ålderspensionen som pensionsstiftelsen ansarar för de pensionen som fastställs enligt punkt 4.. Den del a inalidpensionen som pensionsstiftelsen ansarar för består a den del som fonderats under den aktia perioden och den del som fonderats i samband med pensionsfallet och den fås från formeln (5) M + E = E + ( E E ), där

14 66 Nr 59 E = den fonderade pensionen fram till pensionsfallstidpunkten och fastställd enligt punkt 4. E = den målsatta pensionen enligt punkt 4., som årsagiften baserar sig på och som motsarar pensionsfallstidpunkten E = den intjänade pensionen fram till pensionsfallstidpunkten och fastställd enligt punkt 4.3 I formel (5) räknas den målsatta pensionen, den intjänade pensionen och den fonderade pensionen enligt de beräkningsgrunder som gällde id pensionsfallstidpunkten. I fråga om inalidpension som betalas som delinalidpension är den del som pensionsstiftelsen ansarar för hälften a det belopp som beräknats enligt formel (5). Om inalidpension beiljas som fortsättning på arbetslöshetspension, är den del som pensionsstiftelsen ansarar för lika stor som den skulle ha arit om inalidpensionen hade beiljats från den dag, då fonderingen för den aktia perioden upphörde. I arbetslöshetspensionen ingår inte någon sådan del som pensionsstiftelsen ansarar för. Familjepensionens fonderade del är den fonderade pensionen enligt punkt 4., om förmånslåtaren dog medan han eller hon fick ålderspension. Om den efterleande maken inte är förmånstagare eller om det förutom den efterleande maken också finns barn som förmånstagare, skall den fonderade pensionen omandlas att motsara förmånstagarna i enlighet med 85 och 86 i rpl. Om förmånslåtaren inte fick ålderspension, är den del a familjepensionen som pensionsstiftelsen ansarar för (6) där M + E = E + ( E E ), E = den fonderade pensionen fram till pensionsfallstidpunkten och fastställd enligt punkt 4. E = den målsatta pensionen enligt punkt 4., som årsagiften baserar sig på och som motsarar pensionsfallstidpunkten E = den intjänade pensionen fram till pensionsfallstidpunkten och fastställd enligt punkt 4.3 Om förmånslåtaren alider medan han eller hon får inalidpension, betraktas inalidpensionsfallsdagen som pensionsfallsdag för familjepensionen. Om förmånslåtaren alider medan han eller hon får arbetslöshetspension, betraktas den dag då tilläggspensionens fondering för den aktia perioden upphör som pensionsfallsdag. Den målsatta pensionen, den intjänade pensio-

15 Nr nen och den fonderade pensionen i formel (6) räknas enligt de beräkningsgrunder som gällde id pensionsfallstidpunkten. Om den efterleande maken inte är förmånstagare eller om det förutom den efterleande maken finns barn som förmånstagare, skall den pensionsdel som pensionsstiftelsen ansarar för i familjepensionen omandlas att motsara förmånstagarna i enlighet med 85 och 86 i rpl. Om samordning har minskat den pension som utbetalas år u E M u, hänförs minskningen i första hand till den pensionsdel som finansieras gemensamt och i andra hand till den del som pensionsstiftelsen ansarar för. Om ansaret för pensionen fördelar sig på flera pensionsanstalter, minskas den del som arje enskild pensionsanstalt ansarar för i samma proportion. Den del a begraningsbidraget som pensionsstiftelsen ansarar för är det fonderade begraningsbidraget enligt punkt 4., om ett sådant har uppkommit. I annat fall är den del a begraningsbidraget som pensionsstiftelsen ansarar för begraningsbidragets målsatta förmån, beräknad för pensionsfallstidpunkten. Om förmånslåtaren alider medan han eller hon får inalidpension, betraktas pensionsfallstidpunkten för förmånslåtarens pension som pensionsfallstidpunkt. Om förmånslåtaren alider medan han eller hon får arbetslöshetspension, betraktas den dag då tilläggspensionens fondering för den aktia perioden upphör som pensionsfallstidpunkt. 7.3 ENGÅNGSBETLNING I STÄLLET FÖ PENSION Den del a engångsbetalningen som pensionsstiftelsen ansarar för är kapitalärdet, uträknat enligt nettogrunderna, a den del som pensionsanstalten ansarar för och som beräknats enligt punkt 8.3. Vid uträkningen a engångsbeloppet a en tidsbegränsad inalidpension tillämpas emellertid de kapitalärdeskoefficienter som anänds id uträkning a tidsbegränsad ålderspension. 8 PENSIONSNSV 8. LLMÄNT Pensionsstiftelsens pensionsansar enligt i PL skall beräknas eakt arje år fram till kalenderårets sista dag enligt de formler som anges nedan. 8. PENSIONSNSV FÖ FMTID PENSIONE Pensionsansaret för framtida pensioner består a pensionsansaret för framtida ålders-, inalid- och familjepensioner och a ansaret för begraningsbidrag.

16 68 Nr Pensionsansar för framtida ålderspensioner V Pensionsansaret för framtida ålderspensioner V består a ansaret för framtida ålderspensioner och för framtida tilläggsdelar till ålderspensionen. För framtida ålderspensioner beräknas pensionsansaret id tidpunkten 3.. enligt formel V N w (7) V =, E + / ( E) +, Ew a + /, N z < w där z = den uppnådda åldern med en månads noggrannhet id utgången a år w = pensionsåldern w E w = den fonderade pensionen id pensionsåldern. För framtida tilläggsdelar till ålderspensionen beräknas pensionsansaret id tidpunkten 3.. enligt formel V N w N 65 (8) V =, E, när < w. D När + / w ändras den fonderade pensionen E så att kapitalärdet bibehålls. 8.. Pensionsansar för framtida inalidpensioner Pensionsansaret för framtida inalidpensioner id tidpunkten 3.. beräknas enligt formel (9) V, < = E + ½ ( S), när 63, när 63 I Pensionsansar för framtida familjepensioner Pensionsansaret för framtida familjepensioner id tidpunkten 3.. beräknas enligt formel

17 Nr P () V =, E + / ( P) nsar för begraningsbidrag nsaret för framtida begraningsbidrag id tidpunkten 3.. beräknas enligt formel K. () V = E + / ( K) 8.3 PENSIONSNSV FÖ LÖPNDE PENSIONE Pensionsansaret för löpande pensioner består a pensionsansaret för löpande ålders-, inalid- och familjepensioner Pensionsansar för löpande ålderspensioner Pensionsansaret id tidpunkten 3.. för ålderspensioner som beiljats före..+ och som betalas..+ beräknas enligt formel V M L () V =,[ E a+ ½ + E a+ ½: 65 ] där M E = den del a den ålderspension som betalas ut som pensionsstiftelsen ansarar för utan eentuell tilläggsdel till ålderspensionen. L E = den del a tilläggsdelen till ålderspensionen som betalas ut och som pensionsstiftelsen ansarar för Pensionsansar för löpande inalidpensioner Pensionsansaret för löpande inalidpensioner id tidpunkten 3.. beräknas enligt formel I (3) = IM ii i IM N+ / Nw I V. + + E a( u) + ( + / u): w E k E ( S) D+ / där den första summan beräknas för inalidpensioner som beiljats före..+ och som betalas..+ eller som betalas senare då dagpenningens primärtid enligt SFL löpt ut och som beiljats som annan pension än indiiduell förtidspension, och den andra summan beräknas

18 6 Nr 59 för pensioner som beiljats före..+ i form a indiiduell förtidspension och som betalas..+ och IM E = den del a inalidpensionen som betalas ut, som pensionsstiftelsen ansarar för u = skillnaden mellan det år då arbetsoförmågan inträffade och födelseåret I k = koefficient med ärdet,4 E (S) = det årliga beståndet a framtida inalidpensioner id tidpunkten Pensionsansar för löpande familjepensioner Pensionsansaret för löpande familjepensioner id tidpunkten 3.. beräknas enligt formel (4) V P PM = [ ] + P. E [ ] ) C a y / C a C a k E ( L / + T / + T där den första summan beräknas för familjepensioner som beiljats före..+ och som betalas..+, och PM E = den del a familjepensionen som betalas ut som pensionsstiftelsen ansarar för, om förmånstagarna är den efterleande maken och tå barn y = den efterleande makens ålder på födelsedagen år T = T = + ( w z), där w = barnpensionens slutålder z = yngsta barnets ålder på födelsedagen år ( w z ) +, där w = barnpensionens slutålder z = nästyngsta barnets ålder på födelsedagen år a = tidsränta enligt bilaga n P k = koefficient med ärdet,

19 Nr 59 6 E (L) = årliga beståndet a framtida efterleandepensioner id tidpunkten 3... Om förmånslåtaren alidit efter och den efterleande maken är förmånstagare, är koefficienterna C, C och C C = 6/ C C, = 4/,, = /, om inga barn är förmånstagare annars om högst ett barn är förmånstagare annars. Om förmånslåtaren alidit efter och den efterleande maken inte är förmånstagare, är koefficienterna C, C och C C = C = 4/ C, = 3/, om ett barn är förmånstagare annars. Om förmånslåtaren alidit före.7.99 och den efterleande maken är förmånstagare, är koefficienterna C, C och C följande C = 6/ C C, = 3/,, = 3/, om inga barn är förmånstagare annars om högst ett barn är förmånstagare annars. Om förmånslåtaren alidit före.7.99 och den efterleande maken inte är förmånstagare, är koefficienterna C, C och C C = C = 6/ C, = 3/, om annars. ett barn är förmånstagare

20 6 Nr 59 Om en genast börjande registrerad familjepension beror på antalet förmånstagare i något annat aseende än ad som nämnts oan, förfar man på följande sätt: Om efterleande maken är förmånstagare, är koefficienterna C, C och C C = C = C = PM den proportionella andel a pensionen E, som den efterleande maken ore berättigad till som ensam förmånstagare, om det inte finns barn som förmånstagare; i öriga fall den proportionella PM andel a pensionen E, med ilken tilläggsfamiljepensionen till den efterleande maken och ett barn öerstiger tilläggsfamiljepensionen till den efterleande maken ensam, om det finns högst ett barn som förmånstagare; i öriga fall den proportionella andel a pensionen E, med ilken tilläggsfamiljepensionen till den PM efterleande maken och tå barn öerstiger tilläggsfamiljepensionen till den efterleande maken och ett barn, och om den efterleande maken inte är förmånstagare, är koefficienterna C, C och C C = C = den proportionella andel a pensionen C = PM E, som det yngsta barnet ore berättigat till som ensam förmånstagare, om det finns ett barn som förmånstagare; i öriga fall den proportionella PM andel a pensionen E, med ilken tilläggsfamiljepensionen till tå barn öerstiger tilläggsfamiljepensionen till ett barn. Öriga barn än det yngsta och det nästyngsta beaktas inte id beräkningen a pensionsansaret för löpande familjepensioner. 9 PENSIONSNSV FÖ FMTID PENSIONE I BOKSLUTET 9. LTENTIV I I bokslutet för år beräknas den del a pensionsansaret som motsarar punkt 8. som summan a ansaren beräknade för bokslutstidpunkten enligt formlerna (7) ().

21 Nr LTENTIV II I bokslutet för år beräknas den del a pensionsansaret som motsarar punkt 8. enligt formel TP VIPK,5 TP T ( TP) H ( TP) (5) V = r ( + i ) V + r ( + i ),[ P P P ] där r och r är koefficienter enligt bilaga 3 VIPK V = V I P K V + V + V + V, där storheterna har beräknats enligt formlerna (7) () TP P = uppskattning per.7. a det sammanlagda beloppet årsagifter beräknade med tillämpning a formel (6), eklusie årsagiften för genast begynnande pensioners och förtidspensioners kompletteringsdel P = utjämningsdel som ingår i storheten T (TP) TP P H (TP) P = sammanlagda beloppet omkostnadsdelar som ingår i storheten TP P. PENSIONSNSV FÖ LÖPNDE PENSIONE I BOKSLUTET. LTENTIV I Om man för framtida pensioner i bokslutet för år har tillämpat förfarandet enligt alternati I i punkt 9., uträknas i bokslutet den del a pensionsansaret som motsarar punkt 8.3 som summan a ansaren, beräknade fram till bokslutstidpunkten enligt formlerna () (4).. LTENTIV II Om pensionsansaret för framtida pensioner i bokslutet har beräknats enligt formel (5), beräknas den del a pensionsansaret som motsarar punkt 8.3 enligt formel (6) V TP( ) VIP( ) VIPK = ( + i ) V + ( r )( + i ) V + ( r + ( + i ) ( + i ) )( + i ),5,5,5,( P,E,( P P TP T ( ) P P T ( TP) H ( ) ) P H ( TP) )

22 64 Nr 59 där r, r, V, P VIPK TP, T (TP) P och H (TP) P har beräknats i samband med formel (5), och VIP( ) V I P V = V + V + V, där storheterna har beräknats enligt formlerna (), (3) och (4) P = engångsagiften per.7. för tilläggspensioner som registrerats att börja genast samt för kompletteringsdelen till förtidspensioner P = sammanlagda beloppet omkostnadsdelar per.7. som ingår i storheten P H ( ) P = sammanlagda beloppet utjämningsdelar per.7. som ingår i storheten P T ( ) E = under år betalda pensioner som pensionsanstalten ansarar för samt engångsbetalningar i stället för pension. NSVSFÖDELNINGSSTOHET bl B bl Storheten B, som fastställs genom förordning som ases i 79 4 mom. i rpl och som behös för att fördela de i rpl 79 mom. nämnda kostnaderna mellan pensionsanstalterna, fås enligt formel (7) B bl = ( ( ) [ ( )] T P,,5 VIPK VIP( ) ( + ( b )) (( b ) i ) V + V,5,5 ( + ( b )) ( + i ) VIPK VIP( ) VIPK VIP( ) + V + ( + ),5 V i V + V ( + i ) + där P T är de utjämningsdelar som ingår i årsagiften, uppräknade med ränta till tidpunkten.7.. SMPENSIONSSTIFTELSE I sampensionsstiftelser tillämpas dessa beräkningsgrunder skilt för arje arbetsgiare.

23 Nr ÄKNEFOMLE BILG I följande formler motsarar E, EL, S, P och K ålderspension, tilläggsdel till ålderspensionen, inalidpension, familjepension och begraningsbidrag. Engångsagifterna och riskagifterna har beräknats per pension för arje pensionsslag, men i fråga om familjepension för den efterleande makens pension per pension och för begraningsbidrag per summa. NETTOENGÅNGSVGIFT a) Framtida pensioner N w ( E) =, när < w D N ( EL) = w N D 65, när < w (S) är en storhet enligt formel (5) i punkt.3 i de allmänna beräkningsgrunderna, där e = 9 mån. ( P) =,9 Dt µ t F( t) dt, D där för en manlig förmånslåtare F( t) =,99nt ( M ) ay ( M ) + ( b) + Z t (8, M ), t där Z t ( 8, M ) fås från formel (3) i punkt.4. i de allmänna beräkningsgrunderna, och för en kinnlig förmånslåtare F( t) =,99nt ( N) ay ( N ) + ( b) + Z t (8, N), t där Z t ( 8, N) fås från formel (9) i punkt.4.4 i de allmänna beräkningsgrunderna. b) Löpande pensioner ( E) = a

24 66 Nr 59 N N w, om pensionen har beiljats som D ( S) = indiiduell förtidspension ii i a( u) + ( u): w, annars a n e = δ δn δ = ln( + i ). NETTOENGÅNGSVGIFT INKL. BELSTNING SOM Ä POPOTIONELIG MED SUMMN M ( K) = + ( b3) a. D 3. NETTOISKVGIFT INKL. BETLNINGSBEFIELSEVGIFT ( a4) + δ ( S) = ( S) e + ( S) [ ] För manlig förmånslåtare ( P) =,9 ( b9) µ ( f n ( M ) ay ( M ) + ( b) + Z (8, M )) och för kinnlig förmånslåtare där f =, 99 ( P) =,9 ( b9) µ ( f n ( N) ay ( N ) + ( b) + Z (8, N)), 4. NETTOISKVGIFT INKL. BELSTNING SOM Ä POPOTIONELIG MED SUMMN SMT BETLNINGSBEFIELSEVGIFT ( K ) = ( b9) µ ( b3). +

25 Nr VÄDET PÅ VISS KOEFFICIENTE Å BILG 3 r r =,94 =,9

Nr 219 739 BILAGA 1 BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR TILLÄGGSPENSIONSFÖRSÄKRING VID PENSIONSSTIFTELSE ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

Nr 219 739 BILAGA 1 BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR TILLÄGGSPENSIONSFÖRSÄKRING VID PENSIONSSTIFTELSE ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE Nr 29 739 BLG BÄKNNGSGUNDN FÖ TLLÄGGSPNSONSFÖSÄKNG VD PNSONSSTFTLS NLGT LGN OM PNSON FÖ BTSTG 740 Nr 29 GUNDNS TLLÄMPNNGSOMÅD Med tilläggsförsäkring enligt lagen om pension för arbetstagare (PL) ases här

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgien i Helsingfors den 21 december 2004 Nr 1137 INNEHÅLL Nr Sidan 1137 Social- och hälsoårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning a pensionsansaret i fråga

Läs mer

Tillämpas första gången vid den ansvarsfördelning som verkställs för år 2006.

Tillämpas första gången vid den ansvarsfördelning som verkställs för år 2006. 3334 Nr 1188 GUNDENA FÖ ANSASFÖDELNINGEN ENLIGT 3 a 2 OCH 3 MOM. I LAGEN OM SJÖMANSPENSIONE Tillämpas första gången id den ansarsfördelning som erkställs för år 2006. Bilaga 1 1 Den del a pensionen enligt

Läs mer

Nr 221 BILAGA 1 ÄNDRINGAR I BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

Nr 221 BILAGA 1 ÄNDRINGAR I BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE 75 Nr BLAGA ÄNDRNGAR BERÄKNNGGRNDERNA FÖR PENONFELER OM BEDRER ERKAMHE ENLG LAGEN OM PENON FÖR ARBEAGARE Nr 753. FÖRÄKRNGEKNKA ORHEER De försäkringstekniska storheterna i dessa beräkningsgrunder motsarar

Läs mer

BILAGA 1 ÄNDRINGAR AV GRUNDERNA FÖR ANSVARSFÖRDELNING ENLIGT 12 APL FÖR PENSIONSKASSORNA

BILAGA 1 ÄNDRINGAR AV GRUNDERNA FÖR ANSVARSFÖRDELNING ENLIGT 12 APL FÖR PENSIONSKASSORNA 498 Nr 158 BLAGA 1 ÄNDRNGAR A GRNDERNA FÖR ANSARSFÖRDELNNG ENLG 12 APL FÖR PENSONSKASSORNA Nr 158 499 1 FÖRSÄKRNGSEKNSKA SORHEER De försäkringstekniska storheterna i dessa beräkningsgrunder följer de a

Läs mer

BILAGA 1 ÄNDRINGAR I GRUNDERNA FÖR ANSVARSFÖRDELNING ENLIGT 12 LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE FÖR PENSIONSKASSORNA

BILAGA 1 ÄNDRINGAR I GRUNDERNA FÖR ANSVARSFÖRDELNING ENLIGT 12 LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE FÖR PENSIONSKASSORNA BILAGA 1 ÄNDRINGAR I GRNDERNA FÖR ANSVARSFÖRDELNING ENLIGT 12 LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE FÖR PENSIONSKASSORNA 6.3 ANSVARSSKLDEN FÖR LÖPANDE ARBETSLÖSHETSPENSIONER Ansarsskulden för löpande arbetslöshetspensioner

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgien i Helsingfors den 1 september Nr 662 INNEHÅLL Nr Sidan 662 Social- och hälsoårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansarsfördelningen

Läs mer

1780 Nr 567 BILAGOR 1 2 BERÄKNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

1780 Nr 567 BILAGOR 1 2 BERÄKNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE 1780 Nr 567 BLAGO 1 2 BEÄKNNGSGNDE FÖ PENSONSSTFTELSE SOM BEDE EKSAMHET ENLGT LAGEN OM PENSON FÖ ABETSTAGAE Nr 567 1781 NNEHÅLL BLAGA 1: BEÄKNNGSGNDE FÖ PENSONSSTFTELSE SOM BEDE EKSAMHET ENLGT LAGEN OM

Läs mer

Nr 1248 BILAGORNA 1 2 ÄNDRING AV BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

Nr 1248 BILAGORNA 1 2 ÄNDRING AV BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE 4834 BILAGORNA 2 ÄNDRING A BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSSIFELSER SOM BEDRIER ERKSAMHE ENLIG LAGEN OM PENSION FÖR ARBESAGARE 4835 BILAGA FÖRSÄKRINGSEKNISKA SORHEER De försäkringstekniska storheterna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLNDS FÖFTTNINGSSMLING 2005 Utgien i Helsingfors den 15 april 2005 Nr 218 220 INNHÅLL Nr Sidan 218 Statsrådets förordning om utförande a narkotikatester... 735 219 Social- och hälsoårdsministeriets förordning

Läs mer

Bilaga Pensionsålder. Den kalkylmässiga ålderspensionsåldern är 65 år.

Bilaga Pensionsålder. Den kalkylmässiga ålderspensionsåldern är 65 år. 4696 Nr 3 Bilaga I 0 I LAGEN OM JÖMANENIONE (90/006) AEDDA BEÄKNINGGUNDE FÖ DEN FÖÄKINGEKNIKA ANAKULDEN AM GUNDE FÖ ANAFÖDELNINGEN ENLIG 53 I LAGEN OM JÖMANENIONE Grunderna tillämpas första gången id beräkningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖFANINGSSAMLING Utgien i Helsingfors den 0 december 0 89/0 Social- och hälsoårdsministeriets förordning om ändring a bilaga och till social- och hälsoårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna

Läs mer

Bilaga 1 BERÄKNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

Bilaga 1 BERÄKNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE 2885 Bilaga 1 BERÄKNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSIFELSER SOM BEDRIER ERKSAMHE ENLIG LAGEN OM PENSION FÖR ARBESAGARE 2886 INNEHÅLLSFÖRECKNING Bilaga 1 1 FÖRSÄKRINGSEKNISKA SORHEER 2 SORHEER MED ANKNYNING ILL

Läs mer

Nr 980 BILAGA 1 ÄNDRING AV BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

Nr 980 BILAGA 1 ÄNDRING AV BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE 4970 BILG ÄNDRING V BERÄKNINGSGRUNDERN FÖR PENSIONSSIFELSER SOM BEDRIVER VERKSMHE ENLIG LGEN OM PENSION FÖR RBESGRE 497 4.2.4 UJÄMNINGSVSÄNING OCH RÄNEVKSNING SOM MOSVRR VSÄNINGSKOEFFICIENEN BILG Det ansar

Läs mer

1423/2016. Bilagor 1-2. Ändring av beräkningsgrunderna för pensionskassorna för kostnadsfördelning enligt lagen om pension för arbetstagare

1423/2016. Bilagor 1-2. Ändring av beräkningsgrunderna för pensionskassorna för kostnadsfördelning enligt lagen om pension för arbetstagare Bilagor - Ändring a eräkningsgrunderna för pensionskassorna för kostnadsfördelning enligt lagen om pension för aretstagare Bilaga Försäkringstekniska storheter De försäkringstekniska storheterna i dessa

Läs mer

8, då 1940 v x , då 1970 v x , då 1980 v x , då v x 1990, 10, då 1960 v x

8, då 1940 v x , då 1970 v x , då 1980 v x , då v x 1990, 10, då 1960 v x 261/2011 3 BILG 1 1 FÖRSÄKRINGSTEKNISK STORHETER De försäkringstekniska storheterna i dessa eräkningsgrunder eräknas enligt de allmänna eräkningsgrunderna för försäkring enligt rpl. Härid anänds följande

Läs mer

93/2012 BILAGORNA 1 2 ÄNDRING AV BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

93/2012 BILAGORNA 1 2 ÄNDRING AV BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE 93/0 BILAGONA ÄNDING A BEÄKNINGSGUNDENA FÖ PENSIONSSIFELSE SOM BEDIE EKSAMHE ENLIG LAGEN OM PENSION FÖ ABESAGAE 93/0 3 BILAGA FÖSÄKINGSEKNISKA SOHEE De försäkringstekniska storheterna i dessa eräkningsgrunder

Läs mer

94/2012 BILAGORNA 1 2 ÄNDRING AV BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSKASSORNA FÖR KOSTNADSFÖRDELNING ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

94/2012 BILAGORNA 1 2 ÄNDRING AV BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSKASSORNA FÖR KOSTNADSFÖRDELNING ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE 2 94/ BILAGONA 2 ÄNDING AV BEÄKNINGSGUNDENA FÖ PENSIONSKASSONA FÖ KOSNADSFÖDELNING ENLIG LAGEN OM PENSION FÖ ABESAGAE 94/ 3 BILAGA FÖSÄKINGSEKNISKA SOHEE De försäkringstekniska storheterna i dessa eräkningsgrunder

Läs mer

Föreskrifter 4/2012. Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i pensionskassor. Dnr FIVA 2/01.00/2012. Utfärdade Gäller från 1.7.

Föreskrifter 4/2012. Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i pensionskassor. Dnr FIVA 2/01.00/2012. Utfärdade Gäller från 1.7. Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i Föreskrifter 4/2012 Dnr FIVA 2/01.00/2012 Utfärdade 14.6.2012 Gäller från 1.7.2012 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 5/2012 Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser

Föreskrifter och anvisningar 5/2012 Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser Föreskrifter och anvisningar Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser Dnr 15/01.00/2018 Utfärdade 14.6.2012 Gäller från 1.7.2012 Upplysningar Försäkringstillsyn/Arbetspensionsanstalter

Läs mer

Den kalkylmässiga ålderspensionsåldern är 65 år Pensionsålder för arbetstagare som går i ålderspension i enlighet med 8 2 mom.

Den kalkylmässiga ålderspensionsåldern är 65 år Pensionsålder för arbetstagare som går i ålderspension i enlighet med 8 2 mom. 354/0 Bilaga I 0 I LAGEN OM SJÖMANSENSIONE (90/006) ASEDDA BEÄKNINGSGUNDE FÖ DEN FÖSÄKINGSEKNISKA ANSASSKULDEN SAM GUNDE FÖ ANSASFÖDELNINGEN ENLIG 53 I LAGEN OM SJÖMANSENSIONE Grunderna tillämpas första

Läs mer

Föreskrifter 5/2012. Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser. Dnr FIVA 3/01.00/2012. Utfärdade 14.6.2012. Gäller från 1.7.

Föreskrifter 5/2012. Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser. Dnr FIVA 3/01.00/2012. Utfärdade 14.6.2012. Gäller från 1.7. Föreskrifter 5/2012 Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i Dnr FIVA 3/01.00/2012 Utfärdade 14.6.2012 Gäller från 1.7.2012 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

280/2012. Bilaga 1 ÄNDRING AV BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

280/2012. Bilaga 1 ÄNDRING AV BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE 2 280/2012 Bilaga 1 ÄNDRING V BERÄKNINGSGRUNDERN FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSMHET ENLIGT LGEN OM PENSION FÖR RBETSTGRE 280/2012 3 1 FÖRSÄKRINGSTEKNISK STORHETER De försäkringstekniska storheterna

Läs mer

BILAGOR 1 2 ÄNDRING AV BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

BILAGOR 1 2 ÄNDRING AV BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE 3335 BILGOR 2 ÄNDRING BERÄKNINGSGRUNDERN FÖR PENSIONSSIFELSER SOM BEDRIER ERKSMHE ENLIG LGEN OM PENSION FÖR RBESGRE 3336 BILG 4.2.4 UJÄMNINGSSÄNING OCH RÄNEKSNING SOM MOSRR SÄNINGSKOEFFICIENEN Det ansar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFANINGSSAMLING Utgien i Helsingfors den 31 december Nr 1408 1413 INNEHÅLL Nr Sidan 1408 Lag om ändring a 5 och 6a lagen om klientagifter inom social- och hälsoården... 3877 1409 Lag om ändring

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2012 Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i pensionskassor

Föreskrifter och anvisningar 4/2012 Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i pensionskassor Föreskrifter och anvisningar Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i pensionskassor Dnr FIVA 14/01.00/2018 Utfärdade 14.6.2012 Gäller från 1.7.2012 Upplysningar Försäkringstillsyn/Arbetspensionsanstalter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgien i Helsingfors den 20 december 2000 Nr 1102 1104 INNEHÅLL Nr Sidan 1102 Lag om ändring a grulagen... 2881 1103 Social- och hälsoårdsministeriets förordning om grunderna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FNLANDS FÖRFATTNNGSSAMLNG tgien i Helsingfors den 19 april Nr 222 223 NNEHÅLL Nr Sidan 222 Handels- och industriministeriets förordning om särredoisning a naturgasaffärserksamheterna 775 223 Social- och

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 5/2012

Föreskrifter och anvisningar 5/2012 Föreskrifter och anvisningar 5/2012 Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser Dnr FIVA 3/01.00/2012 Utfärdade 14.6.2012 Gäller från 1.7.2012 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax

Läs mer

BILAGA 1 ÄNDRINGAR I BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

BILAGA 1 ÄNDRINGAR I BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE BILG ÄNDRINGR I BERÄKNINGGRNDERN FÖR PENIONTIFTELER OM BEDRIVER VERKMHET ENLIGT LGEN OM PENION FÖR RBETTGRE 4..3 PENIONNVRET FÖR LÖPNDE RBETLÖHETPENIONER Penionanaret för löpande arbetlöhetpenioner per

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2012

Föreskrifter och anvisningar 4/2012 Föreskrifter och anvisningar 4/2012 Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i pensionskassor Dnr FIVA 2/01.00/2012 Utfärdade 14.6.2012 Gäller från 1.7.2012 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831

Läs mer

BILAGA 1 ÄNDRINGAR I BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

BILAGA 1 ÄNDRINGAR I BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR PENSIONSSTIFTELSER SOM BEDRIVER VERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE 478 Nr 156 BLAGA 1 ÄNDRNGAR BERÄKNNGGRNDERNA FÖR PENONFELER OM BEDRER ERKAMHE ENLG LAGEN OM PENON FÖR ARBEAGARE Nr 156 479 1 FÖRÄKRNGEKNKA ORHEER De föräkringteknika torheterna i dea beräkninggrunder följer

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 203/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om militärpensionssystemet.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 203/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om militärpensionssystemet. RIKSDAGENS SVAR 203/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om militärpensionssystemet i lagstiftningen om statens pensioner Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om Folkpensionsanstalten

Läs mer

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Mer information: tilastot@keva.fi 15.8.2018 1 Beslut om pensioner och förmåner inom kyrkans pensionssystem

Läs mer

RP 162/2013 rd. den pensionsålder som gäller enligt tilläggspensionsförsäkringen.

RP 162/2013 rd. den pensionsålder som gäller enligt tilläggspensionsförsäkringen. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till nedläggning av systemet med registrerade APLtilläggspensioner och till vissa andra ändringar som gäller tilläggspension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Mer information: tilastot@keva.fi 28.2.2019 1 Beslut om pensioner och förmåner inom kyrkans pensionssystem

Läs mer

1 Avtalets tillämpningsområde

1 Avtalets tillämpningsområde TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS NÄR EN TJÄNSTEINNEHAVARE ELLER ARBETS- TAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD HOS EN FÖRSAMLING AVLIDIT 1 Avtalets

Läs mer

RP 109/2007 rd. även tekniska ändringar. statens pensioner ändras så en bestämmelse. ingången av 2008.

RP 109/2007 rd. även tekniska ändringar. statens pensioner ändras så en bestämmelse. ingången av 2008. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bindande verkan tas in

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension; SFS 2000:798 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 26 oktober 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING,

TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING, TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING, 19.3.2018 1 Förmånens innehåll 2 Förmånslåtare När en statsanställd har avlidit, betalas en förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Läs mer

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT 1 Avtalets tillämpningsområde Den i detta

Läs mer

Lag. om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn. Ikraftträdande

Lag. om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn. Ikraftträdande Lag om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Ikraftträdande Pensionslagen för den offentliga sektorn ( / ) träder i kraft den 1 januari 2017.

Läs mer

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning.

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning. 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKALL BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Nr 1406 BILAGA Försäkringstekniska storheter

Nr 1406 BILAGA Försäkringstekniska storheter 3858 406 BILAGA. Fösäingstenisa stohete e fösäingstenisa stohetena i dessa gunde följe de allmänna beäningsgundena fö pensionsfösäingsbolagen som fastställdes a social- och hälsoådsministeiet 6.0.990 och

Läs mer

Delaktiga av i detta avtal avsedd förmån är de personer, som nämns i 3 1 mom. pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (261/2008).

Delaktiga av i detta avtal avsedd förmån är de personer, som nämns i 3 1 mom. pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (261/2008). TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKALL BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVA- RE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN FÖRSAMLING AVLIDIT 1 Avtalets

Läs mer

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER ETT KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

Enkät till pensionskassor och -stiftelser

Enkät till pensionskassor och -stiftelser Anvisning 1 (7) Senaste ändring 31.12.2014 VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser Genom VL-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om pensionskassornas och -stiftelsernas verksamhet. Uppgifterna

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Exempelberäkningar på arbetspensionen enligt gällande lag och uppgörelsen om pensionsreform år 2017 - Invalidpension PSC 31.10.

Exempelberäkningar på arbetspensionen enligt gällande lag och uppgörelsen om pensionsreform år 2017 - Invalidpension PSC 31.10. Exempelberäkningar på arbetspensionen enligt gällande lag och uppgörelsen om pensionsreform år 2017 - PSC 31.10.2014 1. Född 1995, börjat arbeta vid 22 års ålder, invalidpension vid 35 års ålder/ålderspension

Läs mer

02/2012. Handbok för beräkning av arbetspensioner 2012. Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALENS HANDBÖCKER

02/2012. Handbok för beräkning av arbetspensioner 2012. Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALENS HANDBÖCKER 02/2012 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS HANDBÖCKER Handbok för beräkning av arbetspensioner 2012 Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS 02/2012 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS HANDBÖCKER Handbok för beräkning av

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 30 juli 2002 Nr 630 635 INNEHÅLL Nr Sidan 630 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare... 3443 631 Lag om ändring av 4 och 4a lagen

Läs mer

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring lagen om statens pensioner och samt 9 och 14 i lagen om införande av lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 29 december 1999 Nr 1263 1275 INNEHÅLL Nr Sidan 1263 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare... 3407 1264 Lag om ändring av lagen

Läs mer

1994 rd - RP 288 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1994 rd - RP 288 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1994 rd - RP 288 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om vissa arrangemang som gäller personalens ställning vid kommunaliseringen av yrkesläroanstalter som hör till undervisningsministeriets

Läs mer

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN OLIKA PENSIONSANSTALTER BEROENDE PÅ ANSTÄLLNINGSDATUM Ålands landskapsregering Anställda med anställningsdatum före 1.1.2008 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 14 juni 2018 KLAGANDE AA MOTPART Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 15

Läs mer

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION 1 FAMILJEPENSION Syftet med familjepensionen är att trygga de anhörigas uppehälle efter familjeförsörjarens frånfälle. Familjepensionens förmånstagare är en person som har rätt

Läs mer

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning.

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning. TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKALL BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit KEVAS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd med stöd av 8 i lagen om kommunala pensioner av delegationen för kommunala pensionsanstalten den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari

Läs mer

Fråga om hur ålderspension från ett annat EU-land ska påverka beräkningen av garantipension.

Fråga om hur ålderspension från ett annat EU-land ska påverka beräkningen av garantipension. HFD 2018 ref. 38 Fråga om hur ålderspension från ett annat EU-land ska påverka beräkningen av garantipension. 67 kap. 5, 15, 16 och 21 25 socialförsäkringsbalken, förordning (EEG) nr 1408/71 Högsta förvaltningsdomstolen

Läs mer

AVD. F FÖRMÅNER TILL EFTERLEVANDE

AVD. F FÖRMÅNER TILL EFTERLEVANDE Socialförsäkringsbalk avd. F AVD. F FÖRMÅNER TILL EFTERLEVANDE I Inledande bestämmelser 1 kap. Innehåll, definitioner och förklaringar Innehåll 1 I denna avdelning finns bestämmelser om socialförsäkringsförmåner

Läs mer

Den kalkylmässiga ålderspensionsåldern är 65 år. 1.1.1 Pensionsålder för arbetstagare som går i ålderspension i enlighet med 8 2 mom.

Den kalkylmässiga ålderspensionsåldern är 65 år. 1.1.1 Pensionsålder för arbetstagare som går i ålderspension i enlighet med 8 2 mom. 2 1015/2013 Bilaga 1 I 202 I LAGEN OM SJÖMANSPENSIONER (1290/2006) AVSEDDA BERÄKNINGSGRUNDER FÖR DEN FÖRSÄKRINGSTEKNISKA ANSVARSSKULDEN SAMT GRUNDER FÖR ANSVARSFÖRDELNINGEN ENLIGT 153 I LAGEN OM SJÖMANSPENSIONER

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Lagens syfte

Lag. om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Lagens syfte Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 22 24, 63, 64, 67, 69 och 73, 80 3 mom., 123 10 punkten och 181

Läs mer

Partiell förtida ålderspension. Hur påverkar den övriga förmåner?

Partiell förtida ålderspension. Hur påverkar den övriga förmåner? Partiell förtida ålderspension Hur påverkar den övriga förmåner? 1 Inledning 3 2 Partiell förtida ålderspension i huvuddrag 3 3 Partiell förtida ålderspension och invalidpension 6 4 Partiell förtida ålderspension

Läs mer

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Mer information: tilastot@keva.fi 28.8.2017 1 Beslut om pensioner och förmåner inom kyrkans pensionssystem

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 21 december 2004 Nr 1144 1152 INNEHÅLL Nr Sidan 1144 Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 iförordningen om rehabilitering av frontveteraner...

Läs mer

B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48)

B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48) B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48) 1. En lagtingsman har rätt till ålders-, invalid- och arbetslöshetspension av landskapsmedel på det sätt som bestäms i denna lag. (1995/48)

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom kommunsektorns pensionssystem

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom kommunsektorns pensionssystem Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom kommunsektorns pensionssystem Mer information: tilastot@keva.fi 28.2.2019 1 Beslut om pensioner och förmåner inom det kommunala pensionssystemet enligt

Läs mer

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom statens pensionssystem

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom statens pensionssystem Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom statens pensionssystem Mer information: tilastot@keva.fi 28.2.2019 1 Beslut om pensioner och förmåner inom statens pensionssystem enligt slag, gjorda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:462 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

RP 63/2006 rd. I denna proposition föreslås att lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet

RP 63/2006 rd. I denna proposition föreslås att lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet RP 63/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Läs mer

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom kommunsektorns pensionssystem

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom kommunsektorns pensionssystem Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom kommunsektorns pensionssystem Mer information: tilastot@keva.fi 15.8.2018 1 Beslut om pensioner och förmåner inom det kommunala pensionssystemet enligt

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari 2005, den 15 december 2006, den 14 december 2007, den 11 december

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om sjömanspensioner

Lag. om ändring av lagen om sjömanspensioner Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 12, 22 24, 64, 74, 76 och 77, 86 3 mom., 120 10 punkten och 160 2 mom., av dem

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensioner samt av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:24) om försäkringstekniska

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:215 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad

Läs mer

Lag (1998:702) om garantipension

Lag (1998:702) om garantipension 1 of 7 21/09/2010 14:00 SFS 1998:702 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1998-06-11 Upphävandedatum: 2011-01-01 Uppdaterad: t.o.m.

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 2 juli 2003 Nr 634 644 INNEHÅLL Nr Sidan 634 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare... 2591 635 Lag om ändring av lagen om pension

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Särdragen i pensionsskyddet i den offentliga sektorn

Särdragen i pensionsskyddet i den offentliga sektorn Särdragen i pensionsskyddet i den offentliga sektorn Barbro Lillqvist 2018 1 Keva.fi pensionsärenden flexibelt på webben Information om pensioner, Keva och Kevas tjänster informationssidor, instruktioner

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:24) om försäkringstekniska grunder FFFS 2007:24 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2008-01-01 Observera

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om försäkringstekniska grunder; FFFS 2007:24 Utkom från trycket

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

pensionsskuldsskolan - beräkning av pensionsskuld

pensionsskuldsskolan - beräkning av pensionsskuld pensionsskuldsskolan - beräkning av pensionsskuld inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE

VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer