Nr BILAGA 1 BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR TILLÄGGSPENSIONSFÖRSÄKRING VID PENSIONSSTIFTELSE ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 219 739 BILAGA 1 BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR TILLÄGGSPENSIONSFÖRSÄKRING VID PENSIONSSTIFTELSE ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE"

Transkript

1 Nr BLG BÄKNNGSGUNDN FÖ TLLÄGGSPNSONSFÖSÄKNG VD PNSONSSTFTLS NLGT LGN OM PNSON FÖ BTSTG

2 740 Nr 29 GUNDNS TLLÄMPNNGSOMÅD Med tilläggsförsäkring enligt lagen om pension för arbetstagare (PL) ases här försäkring som innehåller en eller flera a pensionsförmånerna som ases i PL: - ålders-, inalid- och arbetslöshetspension - familjepension - begraningsbidrag - tilläggsdel till ålderspensionen - kompletteringsdel till förtidspensionen, ilken ansluter sig till förtida ålderspension som ases i punkt V f i kartan öer registrerbara tilläggsförmåner enligt PL. - ålderspension som köps id pensionsfallstidpunkten och som finansieras med engångspremie som ases i punkt X i kartan öer registrerbara tilläggsförmåner enligt PL. På tidigare år tillämpas grunderna enligt PL för arje år. 3 BÄKNNG V ÅLDN dessa beräkningsgrunder aser x arbetstagarens ålder på födelsedagen det kalenderår till ilket årspremien hänför sig eller för ars sista dag ansaret beräknas. Som undantag från detta anänds id beräkning a engångspremien för pension som finansieras med engångspremie och därtill anknytande framtida pensionsförmån från den fonderade pensionens ökning som pensionstagarens ålder den ålder i år och hela månader som han eller hon uppnår under den månad som föregår den tidpunkt då pensionen börjar. 4. MÅLSTT PNSON SOM GUND FÖ ÅSPMN dessa beräkningsgrunder ases med pension id beräkning a den målsatta pensionen den årliga pensionen. Beloppet på den som grund för årspremien liggande målsatta pensionen, som dock uppgår till minst den intjänade pensionen, år fastställs i enlighet med pensionsstiftelsens stadgar. Med familjepensionens målsatta pension ases den efterleandepension som den efterleande maken som ensam förmånstagare ore berättigad till.

3 Nr FONDD PNSON Följande beräkningssätt för den fonderade pensionen anänds för ålders- och inalidpension, för tilläggsdel till ålderspensionen och för familjepension. Den fonderade pensionen i slutet a år definieras enligt formeln = (), där den fonderade pensionens ökning räknas enligt formel (2). Om illkoren för pensionsskyddet ändras genom att pensionsåldern ändras, omräknas de fram till ändringstidpunkten fonderade pensionerna för fortgående anställningar så att deras kapitalärden beräknade enligt punkt 9.2 inte förändras. Den fonderade pensionens ökning år räknas enligt formel (2). Om år för arbetstagarens del fördelas på flera kalkylperioder till följd a ändringar i pensionsskyddet, räknas den fonderade pensionens ökning skilt för arje period under tillämpning a formel (2). 2 (2) =, är den fonderade pensionens ökning beräknad för granskningsåret (kalkylperio- där och den) är den fonderade pensionens ökning som hänför sig till den retroaktia perioden 2 (2a) 2 = d = t T k n dessa formler är d = koefficient med ärde mellan 0 d. Koefficientens ärde är noll, om inte pensionsstiftelsen har kommit öerens om annat med den arbetsgiare som ordnat tilläggspensionsskyddet. För den tid då arbetstagaren har rätt till inalid- eller arbetslöshetspension räknas med anändande a ärdet noll för d.

4 742 Nr 29 n = den karstående tiden till pensionsåldern i början a kalkylperioden i hela månader; tiden före arbetstagarens 23-årsdag eller innan arbetstagaren börjar omfattas a tilläggspensionsskyddets erksamhetskrets beaktas inte. T = hela den tjänstgöringstid som berättigar till pension i månader, både retroaktia delen och framtida delen; tiden före arbetstagarens 23-årsdag beaktas inte. t = den retroaktia tjänstgöringstid som berättigar till pension i månader, m.a.o. den del a den till pension berättigande tjänstgöringstiden som gäller tiden innan kalkylperioden börjar; tiden före arbetstagarens 23-årsdag beaktas inte. k = kalkylperiodens längd i månader; den tid för ilken arbetstagaren har rätt till inalid- eller arbetslöshetspension beaktas inte id beräkning a k, och inte heller tiden före arbetstagarens 23-årsdag och inte den tid då arbetstagaren under kalkylperioden inte har omfattats a det registrerade tilläggsskyddets erksamhetskrets. = före år 2005 indextal enligt 9 PL år och från år 2005 den i 7 b PL asedda lönekoefficienten år. = intjänad pension fastställd i punkt 4.3. Begraningsbidraget blir en fonderad förmån i samband med att pensionsåldern uppnås, arid den uppgår till det begraningsbidrag som gäller det år då pensionsåldern uppnås. På motsarande sätt förfar man när det är fråga om uttag a förtida ålderspension eller a deltidspension. Om arbetstagaren då han uppnår pensionsåldern får inalid- eller arbetslöshetspension enligt illkoren för tilläggsskydd, uppkommer ingen fonderad förmån för begraningsbidraget. 4.3 NTJÄND PNSON Den intjänade pensionen i slutet a år är den intjänade pensionen fram till slutet a föregående år uppräknad med löneindex till niån för år med tillägg a ökningen i den intjänade pensionen intjänad enligt formlerna (2) och (4): M (3) = ( ). Om tid a premiebefrielse inte ansluter sig till år, är M = 0.

5 Nr Om inalidpensionen upphör i.o.m. att pensionstagaren tillfrisknar och pension inte heller M senare beiljas på tidigare grunder i enlighet med 7 e 2 mom. PL, är i formeln ökningen i den intjänade pensionen för tiden a premiebefrielse år M M k (4) = n där, M k = inaliditets- eller arbetslöshetstiden under år i månader; tiden före arbetstagarens 23-årsdag beaktas inte. Om pensionsskyddets illkor ändras medan tilläggspensionsskyddet är gällande på sätt som nämns i samband med formel () i punkt 4.2, ändras också de pensioner som tjänats in fram till ändringstidpunkten på det sätt som nämns i ifrågaarande punkt. 6. NGÅNGSPMN FÖ DN FONDD PNSONNS ÖKNNG år räknas skilt för arje ifrå- ngångspremien för den fonderade pensionens ökning gaarande pensionsförmån från formeln k (9) P = x, där x är nettoengångspremien enligt bilaga 2 för den ifrågaarande pensionen per förmån, för inalidpensionen dock multiplicerad med koefficienten,02. När arbetstagarens ålder x > 62, är engångspremien för inalidpensionen noll. För familjepension fastställs engångspremien x enligt minimiillkoren i PL, ds. utan utidgning a förmånerna. På den fonderade pensionen beräknas ingen engångspremie, om familjepension har försäkrats endast för barnen. Om år är uppdelat i flera kalkylperioder, beräknas engångspremien som motsarar den ökning a den fonderade pensionen som uppkommer för arje period separat under tillämpning a formel (9).

6 744 Nr iskpremien för inalidpension iskpremien för inalidpension är (0) r P ( ) x ( S), om x < 63 =, 0, i öriga fall där x (S) = nettoriskpremien per förmån enligt bilaga UTJÄMNNGSDLN Utjämningsdelen är T 2 2 (3) P = c P c P, där P och Koefficienten 2 P är premier enligt formel (7). c gäller öriga förmåner utom tilläggsdel till ålderspensionen. Om den försäkrade är född före år 945 eller efter år 949, räknas koefficienten formeln 0,07 0,008 ( w 55), 0,03 (64 max{ x;55}) c = för personer i anställning / 9, för öriga. Om den försäkrade är född tidigast år 945 men senast år 949, räknas koefficienten enligt formeln c enligt c

7 Nr c 0,07 0,008 (max{ w;58} 55), för personer i anställning, när w 60, 0,5 0,008 (65 w) (0,02 0,004 (65 w)) (max{ x;50} 50), för personer i anställning, när w > 60 och x 60, = 0,4 0,049 ( w 55), för personer i anställning, när w > 60 och x > 60, 0,03 (64 max{ x;55}) / 9, för öriga. Dock beträffande engångspremien för begraningsbidrag ( 64 max{ ;55}) / 9 c = 0,03 x. Koefficienten 2 c gäller tilläggsdel till ålderspensionen. c 2 = 0,03 (64 max{ x;55}) / 9. formlerna är x personens ålder på födelsedagen det kalenderår som årspremien hänför sig till. 8. PNSON SOM BTLS BÄKND FÖ DN TDPUNKT DÅ PNSONSFLLT NTÄFF Den tilläggspension som beräknas för den tidpunkt då pensionsfallet inträffar och som betalas ut på annan grund än på basis a fribre fastställs på följande sätt: Ålders-, inalid- eller arbetslöshetspensionen är M (6) = (Y ), där är tilläggspensionen beräknad i enlighet med pensionsstiftelsens stadgar utan samordning, dock minst den intjänade pensionen. Storheten (Y ) är det belopp med ilket samordning med förmåner enligt 8 mom. PL minskar tilläggspensionen. Familjepensionen är

8 746 Nr 29 M (7) = (Y ), där är förmånstagarnas gemensamma tilläggsfamiljepension beräknad i enlighet med pensionsstiftelsens stadgar utan samordning, dock minst den intjänade pension som motsarar sammansättningen a förmånstagare, och (Y ) har fastställts på motsarande sätt som i formel (6). Pension som betalas på basis a fribre fastställs enligt de a social- och hälsoårdsministeriet fastställda illkoren och grunderna för fribre id friilliga tilläggsförmåner. 8.2 DN PNSON SOM PNSONSSTFTLSN NSV FÖ 8.2. Pension som betalas på basis a fribre Den del a ålders-, inalid- eller familjepension utbetalad på basis a fribre ilken pensionsstiftelsen ansarar för uppgår till fribreets fonderade del fastställd enligt beräkningsgrunderna då fribreet bildas. Den fonderade pensionen skall omandlas att motsara förmånstagarna i enlighet med 7 i 2 och 3 mom. PL. Vad gäller inalidpension utbetald som delpension är den del som pensionsstiftelsen ansarar för hälften a den fulla inalidpensionens fonderade del. rbetslöshetspensionen innehåller inte någon del som pensionsstiftelsen ansarar för. Om samordning har minskat pensionen som betalas år, hänförs minskningen i första hand till den pensionsdel som finansieras gemensamt och i andra hand till den del som pensionsstiftelsen ansarar för. Om ansaret för pensionen fördelar sig på flera pensionsanstalter, minskas den del som arje enskild pensionsanstalt ansarar för i samma proportion Pension som betalas på annan grund än på basis a fribre M uppgår till den fonde- Den del a ålderspensionen som pensionsstiftelsen ansarar för rade pension som fastställs enligt punkt 4.2. Den del a inalidpensionen som pensionsstiftelsen ansarar för består a den andel som fonderats under den aktia perioden och den andel som fonderas i samband med pensionsfallet och den fås från formeln (8) M = ( ), där = den fonderade pensionen fram till pensionsfallstidpunkten och fastställd enligt punkt 4.2

9 Nr = den målsatta pensionen enligt punkt 4. ilken årspremien baserar sig på och som motsarar pensionsfallstidpunkten = den intjänade pensionen fram till pensionsfallstidpunkten och fastställd enligt punkt 4.3. formel (8) räknas den målsatta pensionen, den intjänade pensionen och den fonderade pensionen enligt de beräkningsgrunder som gällde id pensionsfallstidpunkten. Vad gäller inalidpension som betalas som delpension är den del som pensionsstiftelsen ansarar för hälften a beloppet beräknat enligt formel (8). Om inalidpension beiljas som fortsättning på arbetslöshetspension, är den andel som pensionsstiftelsen ansarar för lika stor som den skulle ha arit om inalidpensionen hade beiljats från den dag då fonderingen för den aktia perioden upphörde. arbetslöshetspensionen ingår inte någon del som pensionsstiftelsen ansarar för. Familjepensionens fonderade del är den fonderade pensionen enligt punkt 4.2, om förmånslåtaren dog medan han eller hon fick ålderspension. Om den efterleande maken inte är förmånstagare eller om det förutom den efterleande maken också finns barn som förmånstagare, skall den fonderade pensionen omandlas att motsara förmånstagarna i enlighet med 7 i 2 och 3 mom. PL. Om förmånslåtaren inte får ålderspension, är den del a familjepensionen som pensionsstiftelsen ansarar för (9) M = ( ), där = den fonderade pensionen fram till pensionsfallstidpunkten och fastställd enligt punkt 4.2 = den målsatta pensionen enligt punkt 4. ilken årspremien baserar sig på och som motsarar pensionsfallstidpunkten = den intjänade pensionen fram till pensionsfallstidpunkten och fastställd enligt punkt 4.3. Om förmånslåtaren alider medan han eller hon får inalidpension, anses som pensionsfallsdag för familjepensionen pensionsfallsdagen för inalidpensionen. Om förmånslåtaren alider medan han eller hon får arbetslöshetspension, anses som pensionsfallsdag den dag

10 748 Nr 29 då tilläggspensionens fondering för den aktia perioden upphör. Den målsatta pensionen, den intjänade pensionen och den fonderade pensionen i formel (9) räknas enligt de beräkningsgrunder som gällde id pensionsfallstidpunkten. Om den efterleande maken inte är förmånstagare eller om det förutom den efterleande maken finns barn som förmånstagare, skall den pensionsdel som pensionsstiftelsen ansarar för i familjepensionen omandlas att motsara förmånstagarna i enlighet med 7 i 2 och 3 mom. PL. Om samordning har minskat den pension som betalas år u M u, hänförs minskningen i första hand till den pensionsdel som finansieras gemensamt och i andra hand till den del som pensionsstiftelsen ansarar för. Om ansaret för pensionen fördelar sig på flera pensionsanstalter, minskas den del som arje enskild pensionsanstalt ansarar för i samma proportion. Den del a begraningsbidraget som pensionsstiftelsen ansarar för är det fonderade begraningsbidraget enligt punkt 4.2, om ett sådant har uppkommit. annat fall är den del a begraningsbidraget som pensionsstiftelsen ansarar för begraningsbidragets målsatta förmån beräknad för pensionsfallstidpunkten. Om förmånslåtaren alider medan han eller hon får inalidpension, anses som pensionsfallstidpunkt pensionsfallstidpunkten för förmånslåtarens pension. Om förmånslåtaren alider medan han eller hon får arbetslöshetspension, anses som pensionsfallstidpunkt den dag då tilläggspensionens fondering för den aktia perioden upphör Pensionsansaret för framtida inalidpensioner Pensionsansaret för framtida inalidpensioner per 3.2. räknas enligt formeln (23) V,0 < = x ½ ( S), när x 63 0, när x 63.

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av pensionslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inom den privata sektorns arbetspensionssystem

Läs mer

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03)

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) Arbetsgivarverket 2002-02-01 Bilaga 1 till förhandlingsprotokollet 2002-02-01 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Avtalet gäller för

Läs mer

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 PA 03 Pensionsavtal Centrala avtal 2008:3 Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 Innehåll Förord 5 1 Inledande bestämmelser 7 Tillämpningsområde 7 Anslutningsvillkor 7 Vissa definitioner 8 Arbetsgivarbeslut

Läs mer

B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48)

B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48) B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48) 1. En lagtingsman har rätt till ålders-, invalid- och arbetslöshetspension av landskapsmedel på det sätt som bestäms i denna lag. (1995/48)

Läs mer

FTP 12. Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer

FTP 12. Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer enligt lydelse per den 7 mars 2014 FTP 12 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer Innehållsförteckning A Övergripande bestämmelser 3 1 Avtalets

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Begreppet tjänsteman i texten nedan innefattar arbetsledare.

Begreppet tjänsteman i texten nedan innefattar arbetsledare. Bilaga 1 ITP-planen (2015-06-01) Avtal om ITP-planen mellan (arbetsgivareförbundet) och (tjänstemannaförbundet) eller förbunden) för tjänstemän med undantag för befattningsskikt högre än 2 i befattningsnomenklaturen,

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:215 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad

Läs mer

kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002

kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002 kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002 INNEHÅLL 1 Planens giltighet 1 2 Pensionsförmåner 2 3 Pensionsålder 2 4 Pensionsgrundande tid 2 5 Medförd pensionsrätt 3 6 Pensionsgrundande

Läs mer

Pensionsavtal. Bankernas tjänstepension (BTP) 2002-07-01 2007-06-30. med ändringar per 2003-01-01. prolongerat till 2013-01-31

Pensionsavtal. Bankernas tjänstepension (BTP) 2002-07-01 2007-06-30. med ändringar per 2003-01-01. prolongerat till 2013-01-31 Pensionsavtal 2002-07-01 2007-06-30 med ändringar per 2003-01-01 prolongerat till 2013-01-31 Bankernas tjänstepension (BTP) BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION FINANSFÖRBUNDET 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet 1 Pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet Avtal gäller medlemmar i Finansförbundet, som är anställda i banker som är anslutna till BAO. Avtalet består av två delar, BTP1 och BTP2. 2 BTP 1 1 Avtalets

Läs mer

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN OLIKA PENSIONSANSTALTER BEROENDE PÅ ANSTÄLLNINGSDATUM Ålands landskapsregering Anställda med anställningsdatum före 1.1.2008 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet 1 Pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet Avtal gäller medlemmar i Finansförbundet, som är anställda i banker som är anslutna till BAO. Avtalet består av två delar, BTP1 och BTP2. 2 BTP 1 1 Avtalets

Läs mer

Enkät till pensionskassor och -stiftelser

Enkät till pensionskassor och -stiftelser Anvisning 1 (7) Senaste ändring 31.12.2014 VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser Genom VL-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om pensionskassornas och -stiftelsernas verksamhet. Uppgifterna

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF)

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) Ersättningar 2002-12-02 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) KS 3615/2002 024 Antagen av kommunfullmäktige 2002-12-02 Ersätter KH 1979:309, pensionsreglemente för heltidssysselsatta

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF)

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) Fastställd av kommunfullmäktige 2002-12-09 Gäller från och med 2003-01-01 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis

Läs mer

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE 1.1.2015 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

SPPs PTP-försäkring. Försäkringsvillkor 2014:1

SPPs PTP-försäkring. Försäkringsvillkor 2014:1 SPPs PTP-försäkring Försäkringsvillkor 2014:1 Dessa villkor gäller från och med den 1 januari 2014. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal som ingåtts före detta

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (13) 2013-11-13 Högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitlet 11 c. En högskola ska genom överenskommelse

Läs mer

Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och Finansförbundet Gäller försäkringar tecknade fr o m 2007-01-01. 1. Inledande

Läs mer