DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA"

Transkript

1 DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari 2005, den 15 december 2006, den 14 december 2007, den 11 december 2008, den 9 december 2010, den 12 december 2010, den 9 december 2011, den 12 december 2012, den 4 december 2013 och den 4 december 2014 av delegationen för kommunala pensionsanstalten med stöd av 8 i lagen om kommunala pensioner. l kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare avlidit 1 Kommunal anställning Då en tjänsteinnehavare eller arbetstagare i tjänste- eller arbetsförhållande (kommunal anställning) vid ett medlemssamfund som ordnat tilläggspensionsskydd enligt 8 i lagen om kommunala pensioner (549/2003) har avlidit, skall till hans eller hennes nedan i 4 avsedda förmånstagare betalas ekonomiskt stöd på det sätt som bestäms i denna tilläggspensionsstadga. Uppdragsavtal som åsyftas i 1 i familjevårdarlagen (312/1992) och i 2 i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) och kommunala förtroendeuppdrag ger inte rätt till ekonomiskt stöd. ( ) ( ) Ekonomiskt stöd betalas endast på grundval av en kommunal anställning. För parallella kommunala anställningar betalas stöd endast på grundval av den anställning där den erhållna förvärvsinkomsten är störst. 2 Förmånslåtare Frånsett nedan nämnda undantag utbetalas stöd efter en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som har avlidit under sin anställning vid medlemssamfundet eller inom tre år från den kommunala anställningens slut (förmånslåtare). ( ) Det ekonomiska stödet omfattar en förmånslåtare,

2 1) vars kommunala anställning har fortgått utan avbrott minst en månad och vars inkomst av anställningen uppgår till minst den arbetsinkomst som avses i 141 i lagen om pension för arbetstagare (359/2006), multiplicerad med talet 6 eller 2) som under de sex månader som föregått den sista kommunala anställningens slut har intjänat arbetsinkomster minst den arbetsinkomst som avses i 141 i lagen om pension för arbetstagare, multiplicerad med talet 18. ( ) 3 Kvarstående inom stödets krets Ekonomiskt stöd betalas inte efter en förmånslåtare, då: 1) det har förflutit tre år från det att förmånslåtarens kommunala anställning slutade; 2) det har förflutit fem år från det att förmånslåtarens kommunala anställning slutade på grund av avgång med invalidpension som innehåller återstående tid som avses i 53 och 54 i lagen om kommunala pensioner; 3) förmånslåtaren på grundval av sitt följande arbets- eller tjänsteförhållande eller lantbruksföretagarverksamhet kommer att omfattas av motsvarande skyddssystem; 4) förmånslåtaren då den kommunala anställningen slutar omfattas av motsvarande skyddssystem på grundval av parallellt arbets- eller tjänsteförhållande eller lantbruksföretagarverksamhet och hans eller hennes förvärvsinkomst av denna andra verksamhet är högre än förvärvsinkomsten av den kommunala anställningen; 5) förmånslåtaren börjar få ålderspension; eller 6) förmånslåtaren fyller 68 år och han eller hon inte har en kommunal anställning som avses i 2 2 mom. ( ) Med förvärvsinkomst enligt 1 och 4 punkten ovan avses den förvärvsinkomst på grundval av en kommunal anställning, ett arbets- eller tjänsteförhållande eller verksamhet som lantbruksföretagare, som erhållits under den en månad långa period som omedelbart föregått dagen då arbets- eller tjänsteförhållandet eller lantbruksföretagarverksamheten upphörde. Som lantbruksföretagares förvärvsinkomst betraktas den arbetsinkomst som fastställts för honom enligt bestämmelserna i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). ( ) 3 mom. Stöd utbetalas efter en förmånslåtare som är på lagstadgad familjeledighet. ( ) 4 mom. Om den kommunala anställningen slutar samma dag för vilken senast betalats lön, betraktas anställningen som avslutad den dagen. Om anställningen fortgår efter det, läggs de intjänade semesterdagarna och arbetstidsförkortningsdagarna vid fastställandet av tidpunkten för anställningens slut till den dag, för vilken lön för utfört arbete eller lön för sjukdomstid senast betalats. ( )

3 Före de ändringar som godkändes hade 3 4 mom. följande lydelse: 4 Förmånstagare Följande förmånstagare har rätt till ekonomiskt stöd: 1) förmånslåtarens make; 2) part i registrerat partnerskap; 3) förmånslåtarens barn som inte har fyllt 22 år. ( ) Med make avses en person som förmånslåtaren vid sin död 1) var gift med; eller 2) fortlöpande levde i gemensamt hushåll med under äktenskapsliknande förhållanden och med vilken förmånslåtaren har eller har haft ett gemensamt barn eller med vilken förmånslåtaren hade av en myndighet fastställt avtal om ömsesidigt underhåll. ( ) 3 mom. Ovan i 1 punkten avsedd äkta make har inte rätt till ekonomiskt stöd, om förmånslåtaren vid sin död levde i ovan avsett samboförhållande och en ansökan om upplösning av äktenskapet var anhängig. Ovan i 2 punkten avsedd sambo har inte rätt till ekonomiskt stöd, om förmånslåtaren vid sin död var gift och en ansökan om upplösning av äktenskapet inte var anhängig. ( ) 4 mom. Med förmånslåtarens barn avses 1) förmånslåtarens eget barn; 2) förmånslåtarens adoptivbarn; 3) makens barn, vars försörjare nämnda make är; 4) utom äktenskapet fött barn med avseende på vilket försörjarens underhållsplikt fastställts genom rättens beslut eller avtal; och 5) barn, vars uppehälle förmånslåtaren sörjt för antingen i sitt eget hem eller för övrigt. ( ) 5 Stödets belopp Ekonomiskt stöd utbetalas enligt följande:

4 Förmånslåtarens Grundbelopp ålder vid frånfället euro Barntillägget är euro. ( ) euro år 2014, euro år 2013, euro år 2012, euro år 2011; euro år 2009; euro år 2008; euro år 2007, euro år 2006 och 2005, euro år 2004 och euro år mom. Grundbeloppet ökas med barntillägg för varje av förmånslåtaren efterlämnat barn som är förmånstagare. Har endast barn rätt till ekonomiskt stöd, ökas grundbeloppet likväl med ett barntillägg för varje av förmånslåtaren efterlämnat barn, som är förmånstagare. 4 mom. Har förmånslåtaren omkommit genom olyckshändelse, höjs det belopp som utbetalas med 50 procent. Olyckshändelse är en plötslig, yttre händelse som åsamkar kroppsskada och som inträffar utan förmånslåtarens avsikt. 5 mom. Stödet betalas i enlighet med de belopp, vilka gäller under det år, då förmånslåtaren avlider. 6 Stödets fördelning mellan förmånstagarna

5 Om förmånstagarna är make och barn som avses i 4 4 mom., betalas grundbeloppet till maken och barntillägget till varje barn. Är förmånstagarna enbart barn som avses i 4 4 mom., fördelas hela det belopp som skall utbetalas jämnt mellan dem. ( ) 7 Utredning angående förmånslåtarens död kan inte företes Stöd enligt denna pensionsstadga kan beviljas, även om utredning angående förmånslåtarens död inte kan företes, ifall det är sannolikt att förmånslåtaren är död. 8 Preskription av rätt Förmånstagaren förlorar sin rätt till stöd i enlighet med detta kapitel, ifall han inte ansökt därom inom tio år från förmånslåtarens död. 9 Dröjsmålsförhöjning Ekonomiskt stöd eller ostridig del därav skall betalas ut utan dröjsmål och senast en månad efter det ansökan om stödet samt tillräckliga uppgifter och utredningar om rätten till ekonomiskt stöd eller ostridig del därav har inlämnats till pensionsanstalten. I övrigt iakttas i tillämpliga delar vad som i 121, 122 och 123 lagen om kommunala pensioner (549 /2003 ) har föreskrivits om förhöjning av pension. 10 Hänvisningsbestämmelser och anställningens början Den kommunala anställningen anses ha börjat när förmånslåtaren börjar handha sin tjänst eller utföra sitt arbete. I övrigt iakttas i tillämpliga delar på motsvarande sätt vad som föreskrivs om pension i 80, 98 och 108, 110 samt i 12 kap. i lagen om kommunala pensioner. ( ) 2 kap. Extra pension

6 11 Beviljande av extra pension Pensionsanstalten kan enligt prövning på särskilda skäl bevilja extra pension. Som extra pension kan även familjepension beviljas. På extra pension betalas ingen dröjsmålsförhöjning Verkställighetsföreskrifter för Tilläggspensionsstadgan träder i kraft den 1 augusti Verkställighetsföreskrifter för den 24 april 2003 godkända ändringar av Ändringarna i träder i kraft från den 1 maj Ändringarna tillämpas på ekonomiska stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2003 Verkställighetsföreskrifter för den 15 april 2004 godkända ändringar av Ändringarna i träder i kraft från den 1 maj Ändringarna tillämpas på ekonomiska stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2004 Verkställighetsföreskrifter för den 16 februari 2005 godkända ändringar av Ändringarna i träder i kraft från den 1 mars Ändringarna tillämpas på ekonomiska stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2005 Verkställighetsföreskrifter för den 15 december 2006 godkända ändringar av Ändringarna i träder i kraft från den 1 januari Ändringarna i den kommunala pensionsanstaltens tilläggspensionsstadga tillämpas på ekonomiskt stöd, när förmånslåtaren har avlidit den 1 januari 2007 På ekonomiskt stöd som beviljas efter en förmånslåtare, på vars invalidpension har tillämpats de bestämmelser i lagen om kommunala pensioner som gällde före 2006, tillämpas 3 3 mom. som gällde när denna ändring i trädde i kraft.

7 Verkställighetsföreskrifter för den 14 december 2007 godkända ändringar av Ändringarna i träder i kraft från den 1 mars Ändringarna tillämpas på ekonomiska stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2008 Verkställighetsföreskrifter för den 11 december 2008 godkända ändringar av Ändringarna i träder i kraft från den 1 mars Ändringarna tillämpas på ekonomiska stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2009 Verkställighetsföreskrifter för den 9 december 2010 godkända ändringar av Ändringarna i träder i kraft från den 1 mars Ändringarna tillämpas på ekonomiska stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2011 Ändringen i s 3 tillämpas på en anställning som är i kraft den 1 januari 2011 Verkställighetsföreskrifter för den 9 december 2011 godkända ändringar av Ändringarna i träder i kraft från den 1 mars Ändringarna tillämpas på ekonomiska stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2012 Verkställighetsföreskrifter för den 12 december 2012 godkända ändringar av Ändringarna i träder i kraft från den 1 mars Ändringarna tillämpas på ekonomiska stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2013 Verkställighetsföreskrifter för den 4 december 2013 godkända ändringar av

8 Ändringarna i träder i kraft från den 1 mars Ändringarna tillämpas på ekonomiska stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2014 Verkställighetsföreskrifter för den 4 december 2014 godkända ändringar av Ändringarna i träder i kraft från den 1 mars Ändringarna tillämpas på ekonomiska stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2015

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER ETT KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE 1.1.2015 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 december 2001 Nr 1134 1143 INNEHÅLL Nr Sidan 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 3225 1135 Lag om ändring av lagen om avbytarservice

Läs mer

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION 1 FAMILJEPENSION Syftet med familjepensionen är att trygga de anhörigas uppehälle efter familjeförsörjarens frånfälle. Familjepensionens förmånstagare är en person som har rätt

Läs mer

B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48)

B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48) B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48) 1. En lagtingsman har rätt till ålders-, invalid- och arbetslöshetspension av landskapsmedel på det sätt som bestäms i denna lag. (1995/48)

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2013 1049/2013 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA Arbetspension och övrig sosialförsäkring 2012 Innehåll Sida Vad ersätter försäkringen?... 2 Var söks ersättningen?... 4 ArPL = Pension för arbetstagare... 5 FöPL = Pension för företagare... 31 LFöPL =

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen samt 14 och 15 lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:1537 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008 LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 1 ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRING FÖR STIPENDIATER... 2 1.1 Allmänt om arbetspensionsförsäkring... 2 1.2 Villkor för tecknande av försäkring... 2 1.2.1 Stipendiat...

Läs mer

Lag (1962:381) om allmän försäkring

Lag (1962:381) om allmän försäkring 1 of 47 21/09/2010 14:05 SFS 1962:381 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1962-05-25 Upphävandedatum: 2011-01-01 Omtryck: SFS 1982:120

Läs mer

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd NÄR FÅR MAN ARBETSPENSION? HUR BILDAS PENSIONEN? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

PENSIONSSKYDDET FÖR RIKSDAGSLEDAMÖTER, MINISTRAR OCH FINLANDS FÖRETRÄDARE I EUROPAPARLAMENTET EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 6 / 2003

PENSIONSSKYDDET FÖR RIKSDAGSLEDAMÖTER, MINISTRAR OCH FINLANDS FÖRETRÄDARE I EUROPAPARLAMENTET EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 6 / 2003 PENSIONSSKYDDET FÖR RIKSDAGSLEDAMÖTER, MINISTRAR OCH FINLANDS FÖRETRÄDARE I EUROPAPARLAMENTET EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 6 / 2003 1 PENSIONSSKYDDET FÖR RIKSDAGSLEDAMÖTER, MINISTRAR OCH FINLANDS FÖRETRÄDARE

Läs mer

PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (uppdaterad tom den 1 april 1998)

PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (uppdaterad tom den 1 april 1998) STATENS ARBETSGIVARVERK 1991-03-28 1 PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (uppdaterad tom den 1 april 1998) 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 Tillämpningsområde... 1 Anslutningsvillkor...

Läs mer

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Förhandlingsprotokoll KAP-KL 2006-12-19 Svenska kyrkan Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Parter Arbetsgivarsidan

Läs mer

Försäkringsvillkor för FTP

Försäkringsvillkor för FTP Försäkringsvillkor för FTP avseende försäkring för sjukpension och premiebefrielse samt familjeskydd för avd 1 och familjeskydd för avd 2 Allmänna försäkringsvillkor för pensionsförsäkring meddelad enligt

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Partille kommun - PBF -

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Partille kommun - PBF - Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Partille kommun - PBF - Kommunfullmäktiges beslut den 23 februari 2006 att gälla från och med den 1 januari 2007. Ändringar och tillägg

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva augusti 2014 5:5 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser,

Läs mer

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Förhandlingsprotokoll KAP-KL 2006-12-19 Svenska kyrkan Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Parter Arbetsgivarsidan

Läs mer