Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd."

Transkript

1 LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr, vilket ilnd klls ett strålknippe. Genom tt örskjut en lins i lmphuset kn vi å strålrn tt gå prllellt. Vi hr lltså ett prllellt knippe. Om strålrn inte är prllell utn närmr sig vrndr på väg rån ljuskälln så säger vi tt knippet är konvergent. I motstt ll dvs tt strålrn hr sådn riktning tt de järmr sig vrndr är knippet divergent. I optiklådn inns två linser som är tjockst på mitten. Dess klls konvex linser och kn nvänds ör tt skp konvergent och divergent knippen. Den tredje linsen, som är tunnst på mitten, klls konkv. Utörnde: Lortionen hr ett ntl delexperiment och det är äst om ett experiment görs ärdigt innn näst påörjs. Resultten rån vrje experiment smls i slutet v instruktionen. Börj med tt juster linsen i lmphuset så tt de strålr som går ut är prllell. 1: Välj ländren med tre öppningr och låt det prllell ljusknippet inll mot den tunn konvex linsen. Hur påverkr linsen ljusknippets orm? Beror det på vståndet rån linsen? Får mn s resultt med den tjock linsen? Om inte, vilken är skillnden? Plcer åter den tunn linsen i strålknippet så tt strålen i mitten trär linsen i mitten v den uktig ytn och vinkelrätt mot denn. Strålen inller då längs en v linsens syetrixlr och denn rukr klls linsens huvudxel. Som du redn sett så ryts strålrn ihop i en punkt, vilken klls rännpunkt eller okus. Avståndet rån linsens mittpunkt, på huvudxeln, till rännpunkten rukr klls rännvidd eller okldistns. Bestäm linsens rännvidd. Flytt lmpn och låt strålrn ortrnde inll syetriskt mot linsens ndr sid och prllellt med huvudxeln. Får du s värde ör rännvidden som örut? Du skll också undersök vd som händer med strålknippet om strålrn inte inller prllellt med huvudxeln. Sätt en it svrt tpe över en öppning och lytt lmpn så tt det inllnde knippet ildr en liten vinkel (< 10 ) med xeln. Mrker den punkt där strålrn ryts ihop. Gör ytterligre någr estämningr v sådn punkter. Snind punktern med en linje? Hur går denn i örhållnde till huvudxeln? Byt till den tjock linsen och estäm dess rännvidd. : Använd ortrnde ländren med tre öppningr ntingen så tt du år två strålr som i öregående experiment eller tre strålr och låt sedn det prllell

2 ljusknippet inll mot den konkv linsen. Hur påverkr linsen ljusknippets orm? Linsens huvudxel deiniers på s sätt som ör den konvex linsen. Låt strålknippet inll så tt strålen i mitten trär linsen i mitten v den uktig ytn och vinkelrätt mot denn. Strålen inller då längs linsens huvudxel. Om du r hr två strålr skll åd dess trä så när mitten som möjligt. Du ser tt strålrn ryts som om de kom rån en punkt på s sid som det inllnde ljuset trär linsen. Dett är linsens okus. Bestäm rännvidden? Får du s värde då ljuset inller mot linsens ndr sid? 3: Byt tillk till den tunn konvex linsen. Rit en minst 35 cm lång linje längs rutnätet på ppperet. Plcer linsen vinkelrätt mot linjen så tt denn lir huvudxel till linsen. Mrker linsens åd rännpunkter på huvudxeln och en nnn punkt, öremålspunkten, c 1 cm rån xeln och på ett vstånd rån linsen ungeär duel så stort som rännvidden.. Låt en sml ljusstråle inll mot linsen prllell med huvudxeln och genom den mrkerde punkten. Hur ortsätter denn stråle på ndr sidn om linsen? Gör någr mrkeringr så tt du kn rit strålens väg när linsen ts ort, men låt den ligg kvr tills ytterligre två strålr mrkerts.. Låt en nnn ljusstråle gå genom den mrkerde punkten och genom okus på s sid om linsen. Hur ortsätter denn stråle på ndr sidn om linsen? Rit. c. Välj slutligen en stråle genom linsens mittpunkt. Hur ortsätter denn stråle på ndr sidn om linsen? Rit. Om du vrit tillräckligt noggrnn koer de tre strålrn tt gå genom s punkt eter rytning i linsen. Denn rukr då klls en ildpunkt. Projicer öremåls- och ildpunkten på huvudxeln och mät vståndet längs xeln till linsens mittpunkt. Föremålsvståndet och ildvståndet örs in i tellen nedn tillsns med rännvidden. Tell 1: Föremålsvstånd, ildvstånd och rännvidd 1/ + 1/ -1 1/ -1

3 Vilket smnd tycks gäll melln, och? 4: Fortsätt ret med den tunn linsen men mrker nu en öremålspunkt ungeär 0,5 cm rån huvudxeln och ungeär mitt emelln linsen och rännpunkten. Rit tre strålr genom öremålspunkten på s sätt som i öregående uppgit. Skär de vrndr i en ildpunkt på ndr sidn linsen? Om inte, hr de sådn riktning tt det ser ut som om de kunde ko rån s punkt, ildpunkten? Mät öremåls- och ildvstånd och ör in i tell. Tell : Föremålsvstånd, ildvstånd och rännvidd 1/ + 1/ 1/ 1/ 1/ Vilket smnd tycks gäll melln, och? 5: Byt tillk till den konkv linsen. Rit en minst 5 cm lång linje längs rutnätet på ppperet. Plcer linsen vinkelrätt mot linjen så tt denn lir huvudxel till linsen. Mrker linsens åd rännpunkter på huvudxeln och en nnn punkt, öremålspunkten, c 1 cm rån xeln och på ett vstånd rån linsen ungeär lik med dul rännvidden.. Låt en sml ljusstråle inll mot linsen prllell med huvudxeln och genom den mrkerde punkten. Hur ortsätter denn stråle på ndr sidn om linsen? Gör någr mrkeringr så tt du kn rit strålens väg när linsen ts ort, men låt den ligg kvr tills ytterligre två strålr mrkerts.. Låt en nnn ljusstråle gå genom linsens mittpunkt. Hur ortsätter denn stråle på ndr sidn om linsen? Rit. c. Välj slutligen en stråle genom den mrkerde punkten och som skär huvudxeln melln okus och linsen. Hur ortsätter denn stråle på ndr sidn om linsen? Rit.. Om du vrit tillräckligt noggrnn koer de tre strålrn tt gå genom s punkt eter rytning i linsen. Denn rukr då klls en ildpunkt. Mät öremåls- och ildvstånd och ör in i tell 3.

4 Tell 3: Föremålsvstånd, ildvstånd och rännvidd 1/ + 1/ 1/ 1/ 1/ Vilket smnd tycks gäll melln, och? 6: I dett experiment nvänds åde den konkv linsen och den tunn konvex. Rit en minst 30 cm lång linje längs rutnätet på ppperet. Plcer den konkv linsen vinkelrätt mot linjen så tt denn lir huvudxel till linsen och någr cm rån den en v den lång linjens ändpunkter. Låt tre prllell ljusstrålr inll mot linsen prllellt med huvudxeln. Du hr redn sett tt strålrn ryts så tt de ser ut tt ko rån linsens okus F. Plcer den konvex linsen någr cm, x i tell 4, rån den konkv med gemensm huvudxel. Beskriv ljusknippet rån lmpn och genom linsern. Anlyser experimentet och låt punkten F vr öremålspunkt ör den konvex linsen. Mät ildvståndet och ör in din värden i tellen nedn. Tell 4: Avstånd melln linsern x, öremålsvstånd, ildvstånd och den konvex linsens rännvidd x 1/ + 1/ -1 1/ -1 Vilk slutstser kn du dr ur dett experiment? Resultt:

5

6 Koentrer till lortionen Mteriel: Till vrje lortionsgrupp ehövs: Ljuskäll och linser ur Optik-Elin rt nr I ler experiment skll strålrns riktning estäs. Det är då enklst tt lägg ljuskälln och övrig delr på ett rutt ppper. Strålrns riktning t ex vid relektion mot den pln spegeln kn mäts med grdskiv men även eräkns med hjälp v trigonometri om spegelytn läggs längs rutnätet. Exempel på mätresultt Mätnoggrnnheten i de redovisde resultten är genomgående 0,5 resp. 0,-0,3 grder. 1: Ljusknippet är konvergent närmst linsen, men sedn strålrn pssert genom okus lir knippet divergent. Mn år ett liknnde resultt med den tjock linsen. Skillnden är r tt okus ligger närmre linsen. Den tunn linsens rännvidd uppmättes till 77. Mn år s värde om mn låter ljuset inll rån ndr sidn. De åd linsytorn hr s krökningsrdie vilken kn eräkns med hjälp v måtten i iguren nedn.

7 R 8,7 57,4 5,5 3,8 R ,8 Pythgors sts R = 8,7 + ( R - 5,5) 11R = 8,7 + 5,5 R = 77,6 1 1 För rännvidden gäller då tt = ( n -1) + R 1 1 R R1 = R = R = (n -1) = R (n -1) n = 1,5 = R 78 1 R (1) Den tjock linsens rännvidd uppmättes till 45 och denn kn inte eräkns på s sätt som ovn etersom ormeln (1) endst gäller ör tunn linser. : Den konkv linsen sprider strålrn så tt de inllnde prllell strålrn lir divergent. Linsens rännvidd uppmättes till c 76 med två strålr och c 7 med tre strålr. Beräkning v rännvidden på s sätt som ör den konvex linsen kn görs på öljnde sätt.

8 R 8,7 57,4 R 5,7 (18,0-6,6)/=5,7 6,6 18,0 Pythgors sts R = 8,7 + ( R - 5,7) 11,4R = 8,7 + 5,7 R = 75,1 1 1 För rännvidden gäller då tt = ( n -1) + R 1 1 R R1 = R = R = (n -1) = R (n -1) n = 1,5 = R 75 1 R (1) 3:. Strålen ryts så tt den går genom okus på ndr sidn linsen. Strålen ryts så tt den går prllellt med xeln på ndr sidn linsen c. Strålen genom linsens mittpunkt ryts inte lls. Tell 1: Föremålsvstånd, ildvstånd och rännvidd 1/ + 1/ -1 1/ -1 16,0 14,0 77 0,013 0, ,0 137,0 77 0,019 0, ,0 179,0 77 0,013 0,0130 Slutsts: 1/ + 1/ = 1/ 4: Strålrn ryts inte ihop i en ildpunkt på ndr sidn linsen men de ser ut tt ko rån en punkt på s sid som öremålspunkten, men på större vstånd rån linsen.

9 Tell : Föremålsvstånd, ildvstånd och rännvidd 1/ + 1/ -1 1/ - 1/ -1 1/ ,033 0,018 0, ,05 0,017 0, ,03 0,014 0,0130 Slutsts: 1/ - 1/ = 1/ 5:. Stråle ortsätter i sådn riktning tt den ser ut tt h gått genom okus på öremålssidn.. Strålen ortsätter genom linsen utn tt ryts c. Strålen ryts rån xeln. Tell 3: Föremålsvstånd, ildvstånd och rännvidd 1/ + 1/ -1 1/ - 1/ -1 1/ ,03-0,016 0, ,03-0,015 0, ,03-0,016 0,013 Slutsts: 1/ - 1/ = - 1/ 6: Ljusknippet lir divergent eter den konkv linsen men ryts till ett konvergent knippe v den konvex. Tell 4: Avstånd melln linsern x, öremålsvstånd, ildvstånd och den konvex linsens rännvidd x 1/ + 1/ -1 1/ ,0130 0, ,019 0, ,019 0, ,0130 0, ,0131 0, ,0131 0, ,0135 0,0130 Slutsts: Bildpunkten rån den konkv linsen ungerr som öremålspunkt ör den konvex.

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A Detta är en något omarbetad version av Studiehandledningen som användes i tryckta kursen på SSVN. Sidhänvisningar hänför sig till Quanta A 2000, ISBN 91-27-60500-0 Där det har varit möjligt har motsvarande

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Förklara dessa begrepp: Ackommodera Avbildning, Brytning Brytningslagen Brytningsindex Brytningsvinkel Brännvidd Diffus och regelbunden reflektion

Förklara dessa begrepp: Ackommodera Avbildning, Brytning Brytningslagen Brytningsindex Brytningsvinkel Brännvidd Diffus och regelbunden reflektion Förklara dessa begrepp: Ackommodera, ögats närinställning, är förmågan att förändra brytkraften i ögats lins. Ljus från en enda punkt på ett avlägset objekt och ljus från en punkt på ett närliggande objekt

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 UTYGGART SNA UPPSTART 2 2 2 2 HÖG PRECISION ÅRS GARANTI FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

Optisk bänk En Virtuell Applet Laboration

Optisk bänk En Virtuell Applet Laboration Optisk bänk En Virtuell Applet Laboration Bildkonstruktion med linser. Generell Applet Information: 1. Öppna en internet läsare och öppna Optisk Bänk -sidan (adress). 2. Använd FULL SCREEN. 3. När applet:en

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Hur gör man. Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det

Hur gör man. Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det 2. Svart låda Hur gör man Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det Skåpet: Det enda vi kan se är ljus. Vi kan inte se hundar, bilar, bollar eller

Läs mer

Optik. Inledning. Fig. 1. Hålkameran

Optik. Inledning. Fig. 1. Hålkameran Optik Inledning En stor del av den information som vi får från vår omgivning kommer till oss i form av ljus. I ögat omformas denna information till bilder som i hjärnan bearbetas och analyseras. Det sätt

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Serier och potensserier

Serier och potensserier Serier oc potensserier J A S, t-05 Serier. Allmänt om serier När är en tlföljd lls uttrycet = 0 + + 2 + + + för en serie. Serien är börjr med index = 0, men det är inte nödvändigt. När ing missförstånd

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer