Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN"

Transkript

1 Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014

2 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten 1.1 Målsättningr för morgon- och eftermiddgsverksmhet 1.2 Verksmhetens omfttning och verksmhetstid 1.3 Ansökn till verksmheten 1.4 Avgifter 1.5 Förbindelse och uppsägning 1.6 Mellnmå, förflyttningr och försäkringr 1.7. Brn som behöver stöd 1.8 Verksmhetsenheter 2. Eftermiddgsvårdens centrl innehåll 2.1 Uppgörnde v verksmhetsplner för enhetern 3. Orgnisering v verksmheten 3.1. Service-enhet 3.2 Skoln 3.3 Arbets- och nsvrsfördelningen med serviceproducentern 4. Informtion 5. Smrbete 5.1 Smrbete med hemmen 5.2 Smrbete med skoln 5.3 Smrbete med olik förvltningr 5.4 Det yrkesövergripnde smrbetet 5.5 Nätverkssmrbete 6. Personl 6.1. Ledrn 6.2 Verksmhetgruppen 6.3 lntroduktions-, fortbildning och lärovtlsutbildning för ledrn 7. Budget 8. Uppföljning och utvärdering 8.1 Utvärdering 8.2 Uppföljning och sttistik I II I I 9 I Avtl med serviceproducenter 12 I 0. Verksmhetplnens ikrftvrnde 13 Lillkyro-bilg under övergångsperioden

3 2 1. Principer för ordnnde v verksmheten Med morgon- och eftermiddgsverksmhet vses ledd verksmhet för elever enligt lgen om grundläggnde utbildning som en kommun nsvrr för i sin helhet. Kommunen kn nordn verksmhet själv eller upphndl som köpservice smt få sttsbidrg för. Enligt lgen om grundläggnde utbildning bestämmer Utbildningsstyrelsen om morgonoch eftermiddgsverksmhetens mål och centrl innehåll genom tt fstställ grunder för verksmhetennsökn Det är frivilligt för kommunern tt ordn morgon- och eftermiddgsverksmhet. Om kommunen ordnr eller skffr morgon- och eftermiddgsverksmhet sk verksmheten, i den omfttning stden beslutr, erbjuds elevern i årskurs ett och två och de elever i övrig årskurser som fått beslut om särskilt stöd enligt lgen om grundläggnde utbildning. I det fllet beviljs kommunen sttsndel för verksmheten. I Vs ordns morgon- och eftermiddgsverksmheten inom den grundläggnde utbildningen på trditionellt sätt v kommunen. De serviceproducenter som i smrbete ordnr verksmhet ikttr de bestämmelser som finns i lgen om grundläggnde utbildning och grundern smt de villkor som ingår i verksmhetsplnen vtl. 1.1 Målsättningr för morgon- och eftermiddgsverksmhet Den smhällelig utgångspunkten med morgon- och eftermiddgsverksmheten inom grundläggnde utbildning är tt grnter en trygg uppväxtmiljö före och efter skoldgen. Verksmheten sk stöd brnens tillväxt och utveckling, skp grunder för god fritidsvnor och - ktiviteter smt stöd fmiljern och skoln ifostrnrbetet. Med verksmheten strävr mn också efter tt främj jämlikheten och delktigheten i smhället smt förhindr utslgning. Miljön sk vr trygg och brnen får inte utsätts för mobbning, trksseri eller våld. Verksmheten bygger på värdegrunden för den grundläggnde utbildningen, som omfttr mänsklig rättigheter, jämlikhet, demokrti, bevrnde v nturens mångfld och omgivningens livskrft smt tolerns för kulturell mångfld. Verksmheten sk på smm sätt som den grundläggnde utbildningen främj socil gemenskp, nsvrskänsl och respekt för individens rättigheter och friheter. Morgon- och eftermiddgsverksmhetens uppgift är tt främj brnens helhetsmässig välbefinnnde: s tt erbjud brnen ledd fritidsverksmhet s tt stödj brnens uppväxt och utveckling * tt stödj brnens skolgång och lärnde * tt ingrip tidigt och tt ge socil bekräftelse Morgon- och eftermiddgsverksmheten hr en speciell krktär, eftersom den grundr sig på frivillighet och sker under brnens fritid. I grundern betons lek, skpnde verksmhet och betydelsen v positiv upplevelser för skolelever. Morgon- och eftermiddgsverksmheten sk utgör en smmnhängnde och mångsidig helhet, som sk ge möjlighet till socil växelverkn, estetisk upplevelser smt rörelse och utomhusvistelse, glädje och rekretion smt också läxläsning. Ett smkligt mellnmål och en trivsm miljö ökr känsln v välbefinnnde.

4 1.2 Verksmhetens omfttning och verksmhetstid Morgon- och eftermiddgsverksmhet erbjuds elever i åk 1 och 2 smt elever i övrig årskurser som fått beslut om särskilt stöd enligt lgen om grundläggnde utbildning. Morgon- och eftermiddgsverksmhet inom den grundläggnde utbildningen ordns åtminstone så som lgstiftningen förutsätter 760 timmr per läsår (i snitt 4hldg). Verksmhet ordns under skoldgr huvudskligen under tiden kl (morris kl. 8-9, eftis k ). Fmiljern kn utnyttj den tid som erbjuds enligt egn behov. Om en skoldg infller på lördg ordns ingen verksmhet. En förutsättning för tt ordn verksmhet är tt det finns minst 10 brn per enhet som under nsökningstiden nmälts till verksmheten. 1.3 Ansökn till verksmheten En plts i morgon- och eftermiddgsverksmhet söks för ett läsår i gången elektroniskt vi Wilm-progrmmet. lnformtion om morgon- och eftermiddgsverksmhet på Vs stds internet-sidor smt i brevet till nybörjrn. De elever som redn är med i verksmheten får informtion från sin egen enhet.. Ansökningstiden är f r om tiden för nmäln till skoln t o m mitten v mrs månd. Nybörjrns vårdndshvre får Wilm-koder och informtion om morgon- och eftermiddgsverksmheten också per brev. Utgående från de nsökningr som lämnts in ts beslut om grupper för läsåret. Också de nsökningr som lämnts in efter nsökningstidens slut bekts och brnet får komm med om det finns rum i gruppen. Om mn så önskr kn mn kö för en plts. Pltser beviljs i den ordning det blir ledig pltser. På motiverde grunder är det möjligt tt sök till verksmheten också under pågående verksmhetsperiod. Om det kommer fler söknde till ett verksmhetsställe inom utstt tid än vd det finns pltser kommer elevern i åk. 1 smt de elever vrs föräldrr rbetr eller studerr i först hnd. Vid behov nvänds lottning. 1.4 Verksmhetsvgifter Kommunen besluter om de måndsvgifter som sk ts för morgon- och eftermiddgsverksmheten, som för 760 timmr fär vr högst 80 euro. I Vs ts den lgstdgde vgiften på 80 för verksmhet som ordns i snitt fyr timmr/skoldg huvudskligen melln kl Skolorns lov, månderns längd eller närvrodgrn påverkr inte vgiftens storlek. lngen vgift ts för dgrn ijuni. Verksmhetsvgiften omfttr hndledning, mteril och mellnmå1. Deltgrvgift ts för månd som brnet deltr i morogn- och eftemiddgsverksmheten. Om brnet p.g..sjukdom ärfrånvrnde mer än 10 verksmhetsdgr/månd ts hälften v vgiften. Om brnet p.g.. sjukdom är frånvrnde hel klendermånden ts ingen vgift. Om brnet v någon nnn orsk inte deltr i verksmheten under hel klendermånden, ts hlv måndsvgiften. Frånvro sk på förhnd meddels gruppens ledre. Avgiften kn på nsökn undnröjs om fmiljen hr ekonomisk svårigheter (utkomststöd) eller om fktorer förknippde med brnets vård förordr det. Om morgon- och eftermiddgsvård hr nämnts som en rehbiliternde verksmhet i omsorgsprogrmmet för ett brn med funktionshinder ts ingen vgift. Beslut om tt ingen klientvgift sk ts beviljs retroktivt högst från börjn v terminen. En skriftlig nhålln om befrielse från vgift sk sänds till verket för fostrn och utbildning.

5 Fktureringen för kommunens egn enheters sköts centrlisert v verket, serviceproducentern tr själv sin vgifter v fmiljern. Verksmhetsvgiften kn indrivs utn domslut eller beslut så som det är stdgt ilg om indrivning v sktter och vgifter i utsökningsväg. I ( U. 1.5 Förbindelse och uppsägning Morgon- och eftermiddgsverksmhet beviljs för hel läsåret. Fmiljen förbinder sig med sin nsökn tt betl verksmhetsvgiftern. Informtion till de vld ges innn skolåret slutr. Om den beviljde pltsen inte ts emot, sk verket för fostrn och utbildning meddels om dett före mitten v juni. Hlv ugusti månds vgift ts för en plts som inte nnullerts. Vårdndshvren förbinder sig till den verksmhetstid som reserverts och till vgiften för minst en termin. Behovet v service ändrs inte vrje månd eller retroktivt. För verksmhet som överstiger vtlet ts en tilläggsvgift. En plts inom morgon- och eftermiddgsverksmhet sägs upp skriftligt. Uppsägningstiden är minst en månd. Fktureringen fortsätter till fullt belopp till slutet på den månd som följer på uppsägningsmånden. En fullständig befrielse från vgift efter uppsägningsmånden får mn v följnde orsker: flytt från orten, en ekonomisk förändring i fmiljesitutionen (bl rbetslöshet, lterneringsledighet, moderskpsledighet). I nnt fll ts hälften v vgiften till terminens slut. Om vårdndshvren vill ändr behovet v service för vårterminen eller säg upp pltsen sk dett görs senst På så sätt träder ändringrn i krft från börjn v jnuri. 1.6 Mellnmå, förflyttningr och försäkringr Ett brn som deltr i morgon- och eftermiddgsverksmhet sk enligt lgen om grundläggnde utbildning servers ett mellnmå. Mellnmålet ingår i verksmhetsvgiften. Mellnmålen är plnerde tt vr mångsidig och omväxlnde på så sätt tt ntionell näringsrekommendtioner följs. För plnering och förverklignde v mellnmålet svrr för stdens egn enheters del Vs mtservice. Mellnmålet vnjuts utn brådsk i skolns mtsl med ikttgnde v god seder. Om serviceproducenten själv tillreder mellnmålet iktts hälsoinspektörens nvisningr gällnde plnen för egen kontroll. Kommunern hr ingen lgstdgd skyldighet tt ordn trnsport till morgon- och eftermiddgsverksmheten eller därifrån hem. Om brnet deltr i morgon- eller eftermiddgsverksmhet eller klubbverksmhet ordnr stden ing extr trnsporter beroende v dem och svrr inte heller för trnsportkostnder. Brnen förflyttr sig till eftermiddgsverksmheten direkt efter skoldgens slut. Om verksmheten inte ordns i skolns utrymmen, underviss brnen i hur mn tr sig dit under de först skoldgrn. Brnen kn gå ur gruppen för tt delt i skolns klubbr, gå hem eller vänt på vårdndshvren efter tt verksmheten är slut. Brnet är forsäkrt också under den tiden. Vs std hr en frivillig gruppolycksfllsförsäkring som täcker de omedelbr kostndern för olycksfll som sker i morgon- och eftermiddgsverksmheten. Försäkringen gäller dock br omedelbr vård som ges inom den offentlig hälsovården (hälsocentrlen, centrlsjukhuset). Serviceproducentern sk sköt om tt försäkr ll de brn som deltr i verksmheten mot olycksfll. Försäkringen ingår i verksmhetsvgiften. 4

6 1.7 Brn som behöver stöd 5 Enligt lgen om grundläggnde utbildning hr de som deltr i utbíldning rätt tt få tillräckligt stöd för växnde och lärnde genst när behov uppstår. Enligt lgen och de v Utbildningsstyrelsen fstställd grundern för läroplnen för den grundläggnde utbildningen kn det stöd som elevern får dels in i llmänt, intensifiert och särskilt stöd. De är stödformer som till sin omfttning och längd är olik. Morgon- och eftermiddgsverksmheten kn vid behov vr en del v det stöd som en elev får för lärnde och skolgång i den grundläggnde utbildningen. Elever som fått beslut om särskilt stöd hr rätt tt sök till morgon- och eftermiddgsverksmhet under hel den grundläggnde utbildningen. Med vårdndshvrens tillstånd kn också ledren delt i uppgörnde v brnets pln för lärnde eller individuell pln för lärnde. Elever som behöver särskilt stöd kn delt i vnlig eftermiddgsverksmhet med hjälp v sin skolgångsbiträden eller så ordns det för dem vid behov små verksmhetsställen i skolns utrymmen. Grundläggnde utbildning svrr för eftermiddgsverksmhet för ll svenskspråkig årskurser och för de finskspråkg årskursern 1-2 då det gäller brn med hndikpp och utism. Fr o m tredje årskursen svrr hndikppservicen för morgon- och efterm iddgsverksm het en ligt specilomsorgslgen. Då brn i behov v stöd deltr i morgon- och eftermiddgsverksmhet, är plneringen och åskådligheten v verksmheten och tidsnvändningen smt förutseende v olik situtioner speciellt viktig. Vid plneringen v rbetssätten och verksmhetsomgivningen sk brnens ålder och utvecklingsskede smt individuell behov bekts. Verksmheten sk stöd självkänslns och den egn ktivitetens utveckling, den socil tillväxten smt frigörelsen enligt egn förutsättningr. Brnen uppmuntrs tt t egn inititiv och tt bli ktiv. Som ledre för elever som i först hnd behöver särskilt stöd fungerr ledre som hr pedgogisk utbildning. Ledrns professionell kunnnde i rbetet med brn som behöver stöd stärks bl genom utbildning. Ledrns rbete stöds också genom konsulttion som ges v specillärre och elewårdspersonl. 1.8 Verksmhetsenheter I Vs ordns skoleleverns morgon- och eftermiddgsverksmhet i skolor smt iforeningrs egn eftermiddgsklubbr. Morgonverksmhet ordns efter behov och möjligheter. Morgon- och eftermiddgsverksmhet ordns vid följnde enheter (riktgivnde pltsntl): Eoen verksmhet: Finskspråkiq skolor Asevelikylän koulu Hietlhden koulu Huutoniemen koulu lsolhden koulu Keskuskoulu Köpingin koulu Länsimetsän koulu Nummen koulu (20) (s0) (45) (60) (65) (10) (60) (45) Svenskspråkiq skolor Merikrron koulu (25) Gerby skol (40) Onkilhden koulu (45) Hg skol (30) Plosren koulu (25) Mussor skol (10) Srenpään koulu (15) Sundom skol (45) Svilhden koulu (25) Viking skol (60) Suvilhden koulu (45) Teeriniemen koulu (45) Tervjoen koulu (25) Vnhn Vsn koulu (45)

7 6 Vsn Rudolf Steinerkoulu (30) Vsn kristillinen koulu (25) Vs Setlementförening, Gerby Vs övningsskol ( 30 ) (60 ) 2 Eftermiddgsverksmhetens centrl innehåll Morgon- och eftermiddgsverksmheten inom den grundläggnde utbildningen är verksmhet med en trygg vuxen person när brnet och består v lek, spel, idrott, musik, konst- och hntverk, läsning, drm och fri smvro som enhetern ordnr självständigt. För elevern ordns mojlighet till läxläsning, liksom för vil och vkoppling. Dglig vistelse utomhus ger brnet en nturlig chns till lek och rörelse på egn villkor. Då verksmheten plners bekts brnens och vårndshvhrns önskemå. Strävn är tt få blns melln ledd verksmhet och egen verksmhet så tt eftermiddgen inte blir för tung. Aven under tiden för mellnmålet ingår fostrnde hndledning. Brnen hndleds till en ändmålsenlig måltidsrytm smt god mtvnor och bordsskick i en lugn miljö. Ett mångsidigt innehållsutbud stärker brnens kulturell identitet. Genom sånger, lekr och fester bekntr mn sig med de finländsk trditionern och trditioner i ndr kulturer. lnnehållet kn nslut sig till målinriktd fritidsverksmhet eller nnn verksmhet som stödjer utvecklingen. Verksmheten sk också ge brnen mojlighet tt hitt en egen hobby. Skolns klubbverksmhet och grundläggnde konstundervisning kn vr en del v brnets morgon- och eftermiddgsverksmhet. 2.1 Uppgörnde v verksmhetsplner för enhetern Vrje morgon- och eftermiddgsenhet gör upp en egen verksmhetspln. I verksmhetsplnen ingår uppgifter om bl.. öppethållningstider, ledrn, verksmheten, smrbetet, vikrierrngemng, brngruppen och speciellt om ntl, rbetsfördelning och deltgnde i utbildning. Vrje enhet sk beknt sig med säkerhets- och räddningsplnen. Säkerhetsspektern sk bekts även i verksmhetsplnen. Enligt lgen är skötseln v en olyckshändelse vgiftsfri för brnet och olyckshändelsen sk dokumenters (säkerhetsräddningsplnen). I verksmhetsplnen sk det finns ett omnämnnde om tt utflykter görs tillsmmns med brnen. Morgon- och eftermiddgsverksmheten sk bestå v följnde innehållsmässig helheter: r> etisk utveckling och jämställdhet r> lek och smspel l> motion och utevistelse r> måltider och vil r> kultur och trditioner * prktisk färdigheter och pyssel r> visuellt, musikliskt, kroppsligt och verblt uttryck * mediekunskp s vrdgssysslor, livsmiljö och hållbr livsstil > olik teoretisk och prktisk ämnen Enheterns verksmhetsplner binder ledrn till verksmheten och vrje ledre deltr i plneringen efter egen förmåg och egn rersurser med bektnde v föräldrrns och

8 brnens delktighet. Plneringens verksmhetsformer och nsvrsfördelning korr"rt mn överens om i enhetern. Plneringen v verksmheten sk indels i perioder t ex verksmhetsperiod, månd, veck och stund med bektnde v klenderårets högtider, växlingr i årstider, skolns läroplner och gemensmm tillställningr smt till buds stående utrymmen och mteril. Vårdndshvrn sk informers om verksmhetsplnen och innehållet iverksmheten 3 Orgniser ng v verksmheten 3.1 Service-enhet För koordineringen v skoleleverns morgon- och eftermiddgsverksmhet svrr serviceenheten som också besluter om linjern för verksmheten, om utvärdering och utveckling i enlighet med det som nämnden hr beslutt smt bereder de ärenden som nämnden fttr beslut om. Ledningsgruppen vid verket for fostrn och utbildning fungerr som styrgrupp. 3.2 Skoln Till de delr som morgon- och eftermiddgsverksmheten för skolelever ordns som en del v skolns verksmhet, sk verksmheten nteckns i skolns pln för läsåret. Skoln ser också till tt de utrymmen och redskp som nvänds i verksmheten är i skenligt skick. Det extr rbete och nsvr som ordnndet v verksmheten medför kn bekts vid överenskommelse om rektorns undervisningsskyldighet. 3.3 Arbets- och nsvrsfördelningen med serviceproducentern Stden står för ledrns introduktionsutbildning och ingår ett vtl med serviceproducentern, smlr in kostndsuppgiftern och de uppgifter som sk sänds till sttistikcentrlen smt informerr vårdndshvrn om inlednde v den lgstdgde verksmheten. Seviceproducenten står delvis själv för ledrns löner, verksmhetsmteril smt försäkringr och nställer sin egn rbetstgre. Serviceproducenten fkturerr eleverns verksmhetsvgifter och informerr vårdndshvrn, skolorn och ämbetsverket om den egn enhetens verksmhet. Serviceproducenten nsvrr för tt verksmheten är i enlighet med de grunder som getts om skolelevers morgon- och eftermiddgsverksmhet. 4 Informtion Service-enheten utrbetr ll meddelnden som gäller de brn som deltr i morgon- och eftermiddgsverksmheten och sänder mterilet vidre till skolorn för utdelning.som informtionsknl nvänds också Wilm-progrmmet. Också stdens lnternetsidor betjänr den extern informtionen. Till de brn som deltr i morgon- och eftermiddgsverksmheten skicks redn på våren hem ett meddelnde om morgon- och eftermiddgsverksmheten, smtidigt som en bekräftelse på tt brnet hr fått en klubbplts meddels. Ledrn vid morgon- och eftermiddgsverksmhetens enheter svrr för enheterns egn meddelnden till skoln och vårdndshvrn.

9 8 5 Smrbete 5.1 Smrbete med hemmen Målsättningen med eftermiddgsverksmheten är tt stöd hemmet i uppfostringen. Vårdndshvrn bär det främst nsvret för brnens fostrn, ledrns nsvr är yrkesmässigt. Ledrns rbete följer principen om fostrngemenskp, vilket innebär tt de som professionell fostrre förbinder sig tt tillsmmns med vårdndshvrn stödj brnens uppväxt, utveckling och lärnde. Hemmen uppmuntrs tt delt ktivt. Genst vid verksmhetsperiodens börjn ordns ett föräldrmöte eller enskild diskussioner för vårdndshvrn och på våren diskuters resulttet v verksmheten och brnens utveckling. Verksmhetsenhetern delr under höst- och vårterminen ut egn meddelnden till hemmen. På våren kn föräldrr och brn utvärder verksmheten under den gångn perioden. Smrbete kring enskild brn melln skolorn, dghemmen, specilbrnträdgårdslärrn, skolpsykologern, skolkurtorern och rådgivningrn är möjligt med vårdndshvrns tillstånd. 5.2 Smrbete med skoln Smrbetet melln skoln och enheten för morgon- och eftermiddgsverksmhet är nödvändigt med tnke på verksmheten. Smrbetet förutsätter ett ktivt grepp från ledrn mot skoln. lnformtionsförmedlingen underlätts om prtern (rektorer, lärre, ledre) känner vrndr och träffs regelbundet. Det är speciellt viktigt tt meddel ledrn om ändringr v rbetstider. En br länk melln lärre och ledre är Wilm-progrmmet. Också överenskommelser om gemensm prxis och vtl förenklr vrdgen både för brn och vuxn. Andr smrbetsformer är bl föräldrftnr eller smtl, gemensmt utnyttjnde v skolgångsbiträden, smrbete melln elewårdstemet och ledrn för morgon- och eftermiddgsverksmheten eller nvändningen v skolns utrymmen och mteril. I börjn v en ny verksmhetsperiod går mn tillsmmns igenom bl.. smrbetsformer och informtionsärenden och introduktion. Andr gemensmm smmnkomster ordns v verket under läsåret. För personlen kn också ordns gemensm utbildning under läsåret. Eftermiddgsverksmhetens ledre deltr vid behov i skolns föräldrmöten eller -kvrter smt i elewårdsgruppens möten. Skoln nsvrr för utdelningen v blnketter till dem som vill h dem. 5.3 Arbets- och nsvrsfördelningen med olik förvltningr Verksmheten plners och förverkligs tillsmmns med kultur-, fritids- och socilväsendet, teknisk sektorn och mtserviceenheten. Vid plneringen v säkerhetsspekter iktts de linjer som stdens trygghetsrbetsgrupp hr utrbett både för brn och personl. Ansvret vid olyckshändelser hr den förvltning som ordnr verksmheten.

10 5.4 Detyrkesövergripnde smrbetet 9 Skoleleverns morgon- och eftermiddgsverksmhet smrbetr med olik kommunl förvltningsorgn smt ndr ktörer. Målsättningen är tt utgör ett stöd i vrdgen för brnet och brnets fmilj smt tt för frm olik stödfunktioner i ett så tidigt skede som möjligt. lnom morgon- och eftermiddgsverksmhet strävs efter så brett yrkesövergripnde smrbete som möjligt för tt trygg brnets välfärd. Om ett brn flyttr till morgon- och eftermiddgsverksmhet som nordns v en nnn utbildningsnordnre, sk den tidigre utbildningsnordnren, utn hinder v sekretessbestämmelsern, genst lämn uppgifter som är nödvändig för undervisningen eller verksmheten. Motsvrnde uppgifter kn också ges på den ny utbildningsnordnrens begärn (Lg om grundläggnde utbildning 40S 2 mom.) 5.5 Arbete i utvecklingsnätverk Utbildningsstyrelsen hr tillstt lokl utvecklingsnätverk för morgon- och eftermiddgsverksmheten (15) och kllt kontktpersoner och personlig ersättre till nätverken. Målsättningen med det lokl nätverket är utvecklingen v det lokl nätverksrbetet för morgon- och eftermiddgsverksmheten och tt stöd den lokl ledningen smt tt utveckl verksm hetens kvlitet. Den person som svrr för koordineringen v morgon- och eftermiddgsverksmt deltr i det lokl utvecklingsnätverksrbetet. 6 Personl 6.1 Ledrn Brnens självständighet ökr i tkt med tt de växer, men de behöver fortsättningsvis trygghet, närvro och hndledning v en vuxen. lnom morgon- och eftermiddgsverksmheten sk med hänsyn till hur verksmheten ordns finns ett tillräckligt ntl yrkeskunnig ledre. Om behörighetskrven för ledrn inom morgon- och eftermiddgsverksmheten stdgs i sttsrådets förordnig om behörighetskrv för undervisningsområdets personl (989/1998), till vilken hr bifogts stdgnden om behörighetskrv för ledre inom morgon- och eftermiddgsverksmhet ( I S). Behörighetskrven trädde i krft Utbildningsstyrelsen följer upp hur behörighetskrven förverkligs. Behörig tt funger som ledre är en person, som 1) hr vlgt för uppgiften lämplig högskoleexmen, exmen på institutsnivå, fcklig grundexmen eller motsvrnde tidigre studier, yrkesexmen eller specilyrkesexmen och som i smbnd med utbildningen eller genom erfrenhet vist förmåg tt funger som ledre för brngrupp eller 2) som hr behörighet tt ge klssundervisning, förundervisning, specilundervisning eller ämnesundervisning eller funger som elevhndledre. I skolorns egn morgon- och eftermiddgsverksmhetsenheter kn förutom de egn ledrn deskolgångsbiträden som redn finns i skoln utnyttjs genom tt mn utökr och npssr ders rbetstid enligt behov. Rekryteringen v ledre sköts v förmnnen (vid behov i smrbete med verket). Ett intyg enligt lgen om kontroll v brottslig bkgrund hos personer som rbetr med brn sk uppviss v personlen.

11 l0 Den nsvrig ledren svrr för den dglig verksmheten tillsmmns med ndr ledre, prktiknter och studernde. Den nsvrig ledren hr huvudnsvret för tt gör upp plner och för brngruppen smt för tt led verksmheten. Ansvrig ledren sköter om kontkten till verket, hemmen och skoln i smrbete med övrig ledre. Ledren verkr i smrbete med nsvrig ledren i hndledningen v gruppen och vid olik rrngemng och plnering. Personlen i morgon- och eftermiddgsverksmheten får inte röj sekretessbelgd uppgifter om brnen eller ders vårdndshvre eller överlåt sekretessbelgd dokument till utomstående. Uppgifter får röjs eller dokument överlåts endst om vårdndshvren gett sitt specifik smtycke till det. Personer som nsvrr för den grundläggnde utbildningen och elewården kn, till personer som nsvrr för morgon- och eftermiddgsverksmheten, överlåt uppgifter som är nödvändig för tt verksmheten sk kunn ordns på ett ändmålsenligt sätt. 6.2 Verksmhetsgrupper Grundern för morgon- och eftermiddgsverksmheten stdgr tt verksmheten sk ordns så tt den erbjuder mångsidig, ledd och stimulernde verksmhet, grnterr en trygg verksmhetsmiljö och ger tillfälle till vil i lugn omgivning. Personlens ntl plners i smrbete med skolorn. På gruppens storlek inverkr även utrymmens storlek smt ntlet brn i specilundervisning. Utgångspunkten är tt i vrje grupp finns minst två ledre och för vrje grupp om 15 llmänundervisningselever finns en ledre som fyller behörighetskrven (undre gräns fstställs inte). För vrje grupp förordns en egen ledre. 6.3 Introduktions-, fortbildning- och lärovtlsutbildning for ledrn Avsikten med utbildningen är uppehållnde och utvecklnde v kvliteten. Under verksmhetsåret ordns introduktionsutbildning för personlen smt två fortbildningsdgr under läsåret. Förädldrrn får informtion om dess i god tid. Föräldrrn sköter själv om brnets vårdrrngemng under utbildningsdgrn. Ledrn inom morgon- och eftermiddgsverksmheten hr mojlighet tt under läsåret delt i olik former v personlutbildning, bl i den utbildning som ordns på Pedgogisk brickn. Dessutom hr morgon- och eftermiddgsverksmhetsledrn möjlighet tt delt i olik personlutbildningr som ordns under läsåret och i olik utbildningstillfällen som smrbetsprtners ordnr. Det är viktigt tt serviceproduceterns ledre deltr i utbildningen för tt verksmheten sk förenhetligs. lnom stden försöker mn också ordn utbildning som ger behörighet som yrkesexmen och fristående exmen och lärovtlsutbildning. 7. Budget Förutom den lgstdgde klientvgiften får kommunen för de utgifter som morgon- och eftermddgsverksmheten medför en sttsndel enligt Lg om finnsiering v undervisnings- och kulturverksmhet. Inom ekonomin för verksmheten iktts en sprsm linje i enlighet med de nvisningr som stden godkänt. För mteril-nskffningrn får enhetern vrje klenderår ett skilt eurobelopp för vrje elev som deltr i verksmheten. I verksmhetsbidrget till smrbetsprtnern ingår ett mteril-bidrg per elev.

12 8. Uppföljning och utvärdering lt 8.1 Utvärdering Enligt lgen om grundläggnde utbildning 21 $ sk utbildningsnordnren delt i extern utvärdering v verksmheten. Lgen om grundläggnde utbildning 48c $ stdgr tt uppföljningen v morgon- och eftermiddgsverksmhet är sådn utvärdering. Lgen ålägger kommuner som ordnr morgon- och eftermiddgsverksmhet enligt lgen om grundläggnde utbildning tt delt i Utbildningsstyrelsens ntionell uppföljningsförfrågn. (Lgen om ändring v lgen om grundläggnde utbildning n:o 1136/2003). Utvärderingsresultten publicers på stdens nätsidor och ges till nämnden för kännedom. Förutom den ntionell uppföljningen utvärders verksmheten på våren genom en förfrågn om kundbelåtenhet. Vårdndshvrn, brnen och rbetstgrn utvärderr den förverkligde verksmheten. För rbetstgren reseryers tid för utvärdering. Utvärderingsresultten nvänds vid plneringen v verksmheten för följnde verksmhetsperiod. Utöver den skriftlig utvärderingen bekts i plneringen och utvecklndet den övrig respons som mn hr fått under läsåret. Utgångspunkten för utvecklingen v en högklssig morgon- och eftermiddgsverksmhet àr Kvlitetskriterier för den grundläggnde utbildningen, morgon- och eftermiddgsverksmheten inom den grundläggnde utbildningen och för skolns klubbverksmhet (2012), som Undervisningsministeriet utrbett. Som en del v kvlitetsrbetet inom den grundläggnde utbildningen definiers vd som förutsätts v en högklssig morgon- och eftermiddgsverksmhet i Vs. Utöver kvlitetsrbetet tyngdpunktsområden för morgon- och eftermiddgsverksmheten i Vs med bektnde v utvecklingsplnen för verket för fostrn och utbildning för åren : s Mångprofessionellt smrbete r> Utveckling v orgnistionen r> Utveckling v kunnnddet r> Arbets- och inlärningsmiljöer 8.2 Uppfoljning och sttistik Verket smlr i september in sttistikuppgifter v enhetern inom morgon- och eftermiddgsverksmheten. Uppgiftern sk meddels årligen enligt situtionen 20.9 till Undervisningsministeriet. Också vårterminens kontrolluppgifter enligt situtionen insmls v verket. Under läsåret insmls vid behov uppföljningsuppgifter om t ex ntlet brn som deltr i verksmheten, kostnder och förverklignde v rbetstimmr. I Avtl med serv ceproducenter Stden ger ett bidrg enlig nämndens beslut för kostndern för verksmheten åtr de föreningr som delr i verksmheten. Förutom vtlet är även verksmhetsplnen smt lgstiftningen och de v Undervisningsministeriet fstställd grundern bindnde för serviceproducentern.

13 t2 I 0 Verksmhetplnens ikrftvrnde Denn verksmhetsberättelse träder i krft och är i krft tillsvidre. Vs stds verk för fostrn och utbildning hr under verksmhetsåret möjlighet tt juster denn verksmhespln, ifll den egentlig verksmheten, lg- eller orgnistionsförändringr förutsätter det. Andringrn godkänns v nämnden för småbrnsfostrn och grundiäggnde utbildning. Bilgn för Lillkyro är i krft

14 l3 Lillkyro-bilg till verksmhetsplnen för morgon- och eftermiddgsvereksmheten inom Vs stds grundläggnde utbildning under övergångsperioden (3 år) Med morgon- och eftermiddgsverksmhet vses ledd verksmhet för elever enligt lgen om grundläggnde utbildning som kommunen svrr för i sin helhet. Enligt lgen om grundläggnde utbildning bestämmer Utbildningsstyrelsen om morgon- och eftermiddgsverksmhetens mål och centrl innehåll genom tt fstställ grunder för verksmheten. Vs stds morgon- och eftermiddgsverksmhet inom grundläggnde utbildning hr rrngerts enligt de grunder som trädde i krft En verksmhetspln hr uppgjorts för verksmheten. I Lillkyro tillämps huvudskligen den verksmhetspln för morgon- och eftermiddgsverksmhet som nämnden för småbrnsfostrn och grundläggnde utbildning ivs godkänt. Enligt smmnslgningsvtlet melln Vs std och Lillkyro kommun ( ) ordns morgon- och eftermiddgsverksmhet inom grundläggnde utbildning i Lillkyro minst på nuvrnde nivå och huvudskligen i skolorn. Med denn bilg för övergångstiden säkrs tt morgon- och eftermiddgsverksmheten på Lillkyro-området fortsätter enligt tidigre omfttning. Verksmhetens omfttning och verksmhetstider: Verksmhet ordns under skoldgr minst 760 h per läsår (i genomsnitt 4hldg) huvudskligen melln kl Fmiljern utnyttjr den tid som står till buds enlígt egn behov. En förutsättning för tt ordn verksmhet är tt det till vrje verksmhetsplts nmäls och tt det i gruppen finns minst fem brn. Morgonverksmhet för kl ordns om det finns minst tre brn som behöver den. För de brn som deltr i verksmheten servers ett morgonmål kl Vs stds ikrftvrnde vgifter följs. Verksmhetsvgiftern i börjn v höstterminen 2013 är: 80 /mån. kl 120 lmän kl

15 Hndlingr som reglerr morgon- och eftermiddgsverksmheten inom grundläggnde utbildning Lg om grundläggnde utbildning (628/1998) 48, b, c, d, e j f $ (1 136/2003) Lg om grundläggnde utbildning 17 S 2 mom. ( ) Lg om grundläggnde utbildning 30 S I mom. ( ) Lg om grundläggnde utbildning 40 S 2 mom. ( ) Andring och komplettering v grundern för läroplnen för den grundläggnde utbildningen, FÖRESKR FT 50/01/201 0 Brnskyddslg 12 S Brnskyddslg i 25 S Kommunllg (365/1995) 16 S 1 mom och 50 S 1 mom. ( ) och 2 mom Lg om finnsiering v undervisnings- och kulturverksmhet (635/1998)5 $ 3 ( ) Lg om kontroll v brottslig bkgrund hos personer som rbetr med brn ( ) 2 $ 2 mom (1 1 38/2003) Sttsrådets förordning Lg om offentlighet i myndigheterns verksmhet (621/l 999) Lg om offentlig upphndling ( )

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD INLEDNING Morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet

Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet - 1 - Denna broschyr ger dig information och upplysning om syftet med skolans eftis- och klubbverksamhet, vad den ska

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Förein[ngen Sveriges Kyrkogårdsclæfer Protokoll från FSK rbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Plts: Hotel Tylösnd, Hlmstd Närvrnde Mlte Shlgren Ktrin Evenseth Mts Lrsson P-G Åkesson Arne Elg John Arvidsson

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden Måndsrpport mj 2015 Socil- och äldrenämnden 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt mj 2015 Verksmhet Nämnd, ledning smt biståndsbedömning Kom. ers. Fsg v Intäkter Övr. int. Kostnder

Läs mer

LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET

LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHET FÖR SKOLELEVER LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET Många barn tillbringar långa tider utan en vuxens närvaro. Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

13.6.201.2 J.V totl/2012. Giltighetstid: fr.o.m. 7.8.2072 tillsvidare. Upphdver UBS : s foreskrifter

13.6.201.2 J.V totl/2012. Giltighetstid: fr.o.m. 7.8.2072 tillsvidare. Upphdver UBS : s foreskrifter 1 ro-(}: OPETUSHAIT:fus -: :- -?r?- ut3: rdn rngsstyrers :N FORF],SKRIFT 13.6.201.2 J.V totl/2012 Giltighetstid: fr.o.m. 7.8.2072 tillsvidre Ritten tt meddel foreskriften folier v: L630/98,,13 $ 2 mom.

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SKOLELEVERS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I LARSMO

VERKSAMHETSPLAN FÖR SKOLELEVERS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I LARSMO VERKSAMHETSPLAN FÖR SKOLELEVERS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I LARSMO Innehåll 1. Inledning...3 2. Värdegrund och uppgift..4 3. Verksamhetens mål 5 4. Innehåll.6 5. Verksamhetens ramar 7 Verksamhetsplaner..7

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

Läsårsplan för morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017

Läsårsplan för morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017 Läsårsplan för morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017 1 Morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017 Morgon och eftermiddagsverksamheten (eftis) i Västankvarns

Läs mer

1 5.3.1999. 23.9.1993, sivida inte utbildningsanordnaren pi basis av forsdkstillst6nd har filtt tillstand att awika frin dessa.

1 5.3.1999. 23.9.1993, sivida inte utbildningsanordnaren pi basis av forsdkstillst6nd har filtt tillstand att awika frin dessa. t OPETU S HALIITU S UTBILDNINGSSTYRELSEN AIIvISNINc lfruwss 1 5.3.1999 'Till rrngorern v grundlggnde utbildning och gymnsieutbildning AI\N/ISNINGAR OM UNDERVISNING PA ANDRA SPRAK AX BTBWNS MODERSMAL Under

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN Utbildningsnämndens svenska sektion 10.12.2008 2 1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR ORDNANDET AV VERKSAMHETEN... 3 1.1. Lagstiftning... 3

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

25 00 /st SMÖR Arla,500g Jämförpris/kg: 50:- Gäller ej ekologiskt Max 3 per hushåll

25 00 /st SMÖR Arla,500g Jämförpris/kg: 50:- Gäller ej ekologiskt Max 3 per hushåll Vttenfll bjuder in till en informtionsträff om vår nystsning på vindkrft när dig! För cirk ett år sedn strtde vi upp vindkrftprojekten Abmoberget och Sndberget i Sorsele kommun Efter omfttnde fältstudier

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

biqj. / o verksamhetsplaner (både för varje enhet och en övergripande), utvecklingsinsatser och

biqj. / o verksamhetsplaner (både för varje enhet och en övergripande), utvecklingsinsatser och biqj. / SYSTEMATISKT KVATITETSARBETE övergripnde tnkr o verksmhetsplner (både för vrje enhet och en övergripnde), utvecklingsinstser och resu lttu ppföljning. koppling melln resulttuppföljning, nlys och

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelill kommun Fmiljenämndens utskott för gymnsie-, vuxenutbildnings- och rbetsmrkndsfrågor Ledmöter klls Ersättre underrätts Tid: torsdgen den 9 pril 2015 kl. 14.00 Plts: Sve Hund i kommunhuset Kllelse

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING RIKTLIER IKÖP & UPPHADLIG 2 Riktlinjer för inköps- och upphndlingsverksmheten Dterd 2015-02-11 Fstställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19 Reviderd Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2015/00007 050 Dokument

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

FORESKRIFT. 8.12.2075 66/01,1/201,s. Giltighetstid: ft.o.m. 7.1.2016 tillsvidate

FORESKRIFT. 8.12.2075 66/01,1/201,s. Giltighetstid: ft.o.m. 7.1.2016 tillsvidate _^ JVI OPETUSHAI- TUs -?!- utbrrdnr NGSSTYRELSEN v Anordnte v gtundldggnde yrkesutbildning Anotdnre v utbildning som forbereder for fristiende exmen Anordnte v fristiende exmell Exmenskommissioner FORESKRIFT

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

FLIKAR: PERSONER TID BUTIK, HANDLA LÄKARE FRITID MAT SAMHÄLLE BOKSTÄVER JAG SJÄLV

FLIKAR: PERSONER TID BUTIK, HANDLA LÄKARE FRITID MAT SAMHÄLLE BOKSTÄVER JAG SJÄLV TID PERSONER FLIKAR: TID TID PERSONER PERSONER BUTIK, HANDLA LÄKARE BUTIK, HANDLA BUTIK, HANDLA LÄKARE LÄKARE FRITID MAT FRITID FRITID MAT MAT SAMHÄLLE SIFFROR OCH BOKSTÄVER SAMHÄLLE SAMHÄLLE SIFFROR OCH

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst Metodhndbok för småbrnsordkonst Det här är en metodhndbok för småbrnsordkonst. Hndboken hr utrbetts v Helsingfors kulturcentrl inom rmen för brnkulturnätverket Alddins lmp, som utgett ett trettiotl metodhndböcker,

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN 1. CENTRALA PRINCIPER 1.1 VÄRDEGRUND Vi vårdar och uppfostrar barnen, i samarbete med föräldrarna i en trygg och stödjande miljö. Vi värdesätter barnens

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

IE Vallentuna. Kartläggning: Rutiner för återsökning av statsbidrag för flyktingmottagandet. tffil

IE Vallentuna. Kartläggning: Rutiner för återsökning av statsbidrag för flyktingmottagandet. tffil VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 2016-11-10 KOMMUNSTYRELSEN Krtläggning: Rutiner för återsökning v sttsbidrg för flyktingmottgndet hr på v rutiner för v oss förtroendevld revisorer genomfört en krtjäggning

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3 VALLENTUNA KOMiIUN REVISIONEN MISSIV 2015-09-25 Uppföljning v revisonens tidigre genotlrförd grnskningr åren 2OI2-2OL3 hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer genomfört en uppföljning v ett ntl tidigre

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Läsårsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Degerby skola 2015-2016

Läsårsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Degerby skola 2015-2016 Läsårsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Degerby skola 2015-2016 1 Morgon- och eftermiddagsverksamheten i Degerby skola 2015-2016 Eftermiddagsverksamheten (eftis) i Degerby skola riktar sig

Läs mer

01:2006 årgång 91. Biblioteksbladet

01:2006 årgång 91. Biblioteksbladet 01:2006 årgång 91 Biblioteksbldet Innehåll Förord Biblioteksbldet 01:2006 3 Mlmö tecknr vtl med Adlibris. Annin Rbe 6 Universitets- och högskolebiblioteken bildr förbund. Henriette Zorn 7 Vd är Mångkulturåret

Läs mer

Månadsrapport mars Kultur- & fritidsnämnden

Månadsrapport mars Kultur- & fritidsnämnden Måndsrpport mrs Kultur- & fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 6 1.1 Resultt per verksmhet... 6 1.2 Investeringsuppföljning... 9 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 10

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030 Bromöll kommun Del 3 Konsekvenser Antgen v kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030, Bromöll kommun, Del 3 Konsekvenser Frmställd v: Bromöll

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2016-06. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Kokkolan kaupunki Sivistyskeskus. Verksamhetsplan för eftermiddagsverksamhet. skolelever 2015-2016

Kokkolan kaupunki Sivistyskeskus. Verksamhetsplan för eftermiddagsverksamhet. skolelever 2015-2016 Kokkolan kaupunki Sivistyskeskus Verksamhetsplan för eftermiddagsverksamhet för skolelever 2015-2016 Karleby stad Bildningscentralen 2015 Innehåll 1. Utgångspunkterna för anordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten...

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

Materiens Struktur. Lösningar

Materiens Struktur. Lösningar Mteriens Struktur Räkneövning 1 Lösningr 1. I ntriumklorid är vrje N-jon omgiven v sex Cl-joner. Det intertomär vståndet är,8 Å. Ifll tomern br skulle växelverk med Coulombväxelverkn oh br med de närmste

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Likabehandlingsplan. Sigtunaskolan Humanistiska Läroverkets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Sigtunaskolan Humanistiska Läroverkets plan mot diskriminering och kränkande behandling Likbehndlingspln Sigtunskoln Humnistisk Läroverkets pln mot diskriminering och kränknde behndling GRUNDSKOLAN & GYMNASIESKOLAN Plnen gäller under perioden 2017-01-01 2017-06-30 1. Grunduppgifter Vår vision

Läs mer

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999 GENETIK en introduktion v Ingel Crlén 1988 och 1999 Innehållsförteckning Innehåll Sidn Förord 3 Kromosomer 4 DN 4 Muttioner 5 Gregor Mendel 5 Mendels metod 6 Mendelklyvning (monohybrid) 6 Dihybrid klyvning

Läs mer

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs. Bkgrund Skellefteå museum hr fått bidrg från Riksntikvrieämbetets nslg

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer