Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000"

Transkript

1 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr miljöskdlig ämnen från vtten-, jord- och skogsbruket sk minsk till en nivå som mottgnde vtten tål. Östersjön sk utveckls som ett levnde hv, där djur och växter kn lev och där fisket kn fortsätt vr en näring för yrkesfisket. Minst 5 % v den produktiv skogsmrken sk utgörs v bestånd med nturvårdsmål. Grön skogsbruksplner sk eftersträvs. Skogs- och jordbrukets produktionsförmåg sk bevrs. Nturgrus bör endst nvänds när det inte finns något nnt relistiskt lterntiv. Vtten Vtten är en förutsättning för llt liv på jorden och vårt viktigste livsmedel. Vtten kn påverks på olik sätt, t.ex. genom försurning, övergödning och miljögifter. Vtten känner ing dministrtiv gränser. Det är därför viktigt med en smordnd vttenplneringen. Översiktspln 2000 Mrken försurs när luftens innehåll v försurnde ämnen fller ner ntingen med regn eller som torrt nedfll. Det sur nedfllet minskr mrkens buffrnde förmåg och vttnets lklinitet, d.v.s. dess motståndskrft mot försurning. Jord-, skogs- och vttenbruk, enskild och gemensmm vloppsnläggningr m.m. är bidrgnde orsker till tt sjör, vttendrg och Östersjöns stränder växer igen och fiskens reproduktionspltser försämrs. Ett stort hot mot yt- och grundvtten är gml nedlgd deponier, nedlgd industrier, trnsporter med frligt gods, m.m. Vttenförsörjning Kommunl vttenverk finns i Oskrshmn, Kristdl, Fårbo och Bockr. Påskllvik, Vånevik, Emsfors m.fl. förses med vtten från Oskrshmn. Vttenverket i Fårbo förser förutom Fårbo även Misterhult och Figeholm med vtten. Oskrshmn bserr sin vttenproduktion på ytvtten från sjörn Djupeträsk, Eckern och Stor Brån. I Bockr finns en grundvttentäkt. Kristdl smhälle nvänder grundvtten som förstärks med infiltrert vtten från sjön Hummeln. Fårbo vttenverk nyttjr grundvtten som förstärks med infiltrert vtten från Fårbosjön. Smtlig vttenförsörjningsnläggningr hr god kpcitet kvntitetsmässigt, medn kvlitén på råvttnet vrierr melln vttentäktern. Kvlitén på ytvttnet Se Kpitel 12, Miljö- och riskfktorer 58

2 Kpitel 10 - Nturresurser Antgndehndling Ven 23 V Hultsfreds 34 Vimmerby Kristdl Emåns vrinningsområde Mönsterås Västerviks Eckern Oskrshmns kustområde Djupeträsk Bockr 23 Berg N S 34 Bockr Totebo Stor Brå Hjorted Mrströmmens vrinningsområde Mlghult Viråns vrinningsområde Fårbo Älvehult Mörtfors Fårbo Påskllvik Emsfors Blnkholm Misterhult Misterhults kustområde Figeholm Oskrshmn Klmrsund Borgholms Fliseryd Rud Vttenområde v betydelse för vttenförsörjningen Vttenskyddsområde Huvudvrinningsområde kilometer Ö Grundvttentillgång Liten Måttlig Stor från sjörn Djupeträsk och Eckern hr stdigt försämrts de senste decenniern. Fler utredningr hr genomförts för tt finn lterntiv till ytvtten smt tt förbehndl ytvttnet från Djupeträsk. Påskllviksåsen hr undersökts på ett flertl pltser, vilket hr resultert i tt två intressnt områden bör reservers för vttenförsörjningsändmål i frmtiden. Ett v områden är beläget strx norr om Björnhult, det ndr är ett åsvsnitt vid Forshult. Mellnl vttenintressen Stor delr v ngivn vttendrg är v riksintresse för ntur och i viss delr för friluftsliv smt föreslgn som Ntur 2000-områden. Delr v Mrströmmen, Virån och Emån hr i länsstyrelsens nturvårdsprogrm, Ntur i östr Smålnd, redovists som område med högst nturvärde, klss I. Emåns östligste del, utgör gräns med Mönsterås. Där hr Mönsterås bruk sitt uttg v färskvtten. Mönsterås bserr c 60 % v sin vttenproduktion genom färskvttenuttg från Emån. Skruvshult i Mönsterås försörjs med renvtten från vttenverket i Fredriksberg. Solstdsström i ens norr del försörjs med renvtten från Blnkholm i Västerviks. Mrströmmen Mrströmmen hr sitt källområde i Vimmerby och rinner vi gränsen melln Västervik och Oskrshmn ut i Gåsfjärden vid Solstdström. I mrströmmens vrinningsområde ingår sjörn M- Riksintresse för ntur och friluftsliv MB 3 kp. 6 Ntur 2000 MB 7 kp

3 Översiktspln 2000 Se Kpitel 8, Riksintressen och Kpitel 23, Påskllvik. Vill du vet mer? ren, Göten, Lill och Stor Rmm m.fl. Mrströmmen hr sitt utlopp vid Solstdström. Avrinningsområdet uppgår till 486 km 2. Virån Virån ingår i ett reltivt opåverkt vttensystem, som hr sin källflöden i Hultsfreds. Sjön Illern, som är en del v Viråns vttensystem, hr i tidigre utredningr redovists som lämplig tt nvänd för vttenförsörjning. Illern är en utprägld sprickdlssjö och vttensystemet består v två delr. Den en delen omfttr förutom Illern sjörn; Näjern, Målsjön, Hägern, Tvingen och Storyttern. Den ndr delen v Viråns vttensystem är sjön Hummeln. De båd delrn rinner ihop norr om Stensjö by, innn den hr sitt utlopp öster om Virbo. Viråns vrinningsområde är 604 km 2. Emån Emån är sydöstr Sveriges störst å, med sin källområden inom Nässjö och Eksjö er. Ån rinner genom Vetlnd, Hultsfred, och Mönsterås er. Därefter följer den gränsen melln Mönsterås och Oskrshmns er och mynnr slutligen ut i hvet vid Em. Emåns vrinningsområde är km 2. Emån bidrr med stor mängder kväve, fosfor och metller till Östersjön. Emåprojektet, som strtde 1998, drivs v Emåområdets intresseförening i smrbete melln berörd er, föreningr, företgre och myndigheter. Syftet med projektet är tt skp en ekonomisk och miljömässigt hållbr smhällsutveckling i Emå-området. Smmnfttning v mellnl vttenintressen Kommun Avrinningsområden Läge Västervik Vimmerby Hultsfred Mönsterås Mrströmmen Mrströmmen Virån Emån Emån Emån upp- och nedströms uppströms uppströms uppströms uppströms upp- och nedströms Vttenbruk Oskrshmns läge med tillgång till vtten gör det möjligt tt utnyttj vttnet som en resurs för vttenbruk. Med vttenbruk mens vnligen odling v olik slgs fisk, skldjur eller lger i vtten. Det kn bedrivs extensivt - med den biologisk produktionen i vttnet som föd, eller intensivt - med utfodring. Fiskodlingr påverkr vttnet främst genom de närslter som sprids från odlingen. Odling v fisk förekommer i Vånevik och en kräftodling finns norr om Virkvrns flygplts. Miljö- och hälsoskyddskontoret hndlägger vttenbruksärenden i en. Betydnde fiskeintresse finns i Oskrshmns, såväl i hvet som i vttendrg och sjör. Oskrshmns hmn hr förutsättningr som lndningshmn för yrkesfisket. Länsstyrelsen m.fl. håller på med en biologisk resturering v tidigre uppförd vttenhinder. Återskpnde v äldre rserde vttenkrftverk prövs v länsstyrelsen. Närslter = fosfor och kväve 60

4 Kpitel 10 - Nturresurser Antgndehndling EU:s rmdirektiv för vtten Direktiv 2000/60/EG Miljöskyddsprogrm Vttenbruk 87 Vttenpln Vttenskyddsområde Gällnde plner m.m. Ett nytt direktiv från EU beskriver hur vtten sk skydds. I Sverige pågår utredningr inför beslut hur Sveriges rbete sk bedrivs enligt rmdirektivet. Systemet innebär i stort tt ett smordnt nsvr sk finns för vttnets väg från vttendelren hel vägen genom vrinningsområdet och ut till kusten. Kommunens behndling v de Ntionell miljömålen; Grundvtten v god kvlitet, Levnde sjör och vttendrg, Hv i blns smt levnde kust och skärgård, Ingen övergödning, Br nturlig försurning, God bebyggd miljö och Giftfri miljö, redoviss i Miljöskyddsprogrm för Oskrshmns, ntget Utredningen Vttenbruk 87, ntgen v styrelsen 1987, kn till viss del vr väglednde vid loklisering v ny fiskeodlingr. Utredningens ktulitet bör behndls i den fördjupde översiktsplnen för Oskrshmns kust och skärgård. Vttenpln för Oskrshmns upprättdes 1989 v f.d. K-konsult. Den ingick som underlgsmteril till ÖP -90. Plnen är till viss del fortfrnde ktuell. Vttenskyddsområden med skyddsföreskrifter finns för de flest l vttentäktern. Rekommenderde åtgärder Oskrshmns sk verk för tt vttenskyddsområden för sjörn Hummeln, Illern och Götemren smt ett utökt skydd för Fårbosjön utreds. rullstensåsr, lämplig för frmtid vttenförsörjning, skydds. vttenförsörjningen tryggs i ens kust och skärgård. grund vikr och bottnr, som är reproduktionsområden för fisk, inventers och tt lämplig skyddsområden vgränss i den fördjupde översiktsplnen för ens kust och skärgård. mellnl vttenområden skydds i smverkn över gränsern. Skogsbruk Av ens c km 2 stor mrkyt, utgör 75 % skogsmrk. I miljöblken formulers skogsbrukets ntionell betydelse. Skogsmrk som hr betydelse för skogsnäringen skll så långt möjligt skydds mot åtgärder som kn påtgligt försvår ett rtionellt skogsbruk. Strndskogr och ndr skogr på blöt och fuktig mrker, s.k. sumpskogr, utgör oft biotoper med hög nturvärden och rter som är känslig för störningr. Avverkning v dess skogstyper, speciellt när vttendrg, medför stor rubbningr i ekosystemen och påverkr även vttenföringen i området. MB 3 kp. 4 61

5 Översiktspln 2000 Vill du vet mer? Skogsvårdsstyrelsens hemsid: Certifiering Konflikt kn uppstå melln det rtionell skogsbruket och det rörlig friluftslivet, kulturmiljövården och nturvården. En br skogsmiljö vrierr mycket beroende på om mn är motionär, svmpplockre, älg, hckspett, blåklock eller jägre. Kommunens egn tätortsnär skogr utgör en viktig del i mrkndsföringen v ens ttrktiv boendemiljö - när till skogen och hvet. Skogen ger mång rbetstillfällen till en och bidrr till lndets exportindustri. Skogen är också viktig för den biologisk mångflden och friluftslivet. I den gällnde skogspolitiken är miljömål och produktionsmål jämställd. Miljömålet Skogen sk bruks så tt skogens växt- och djurrter ges förutsättningr tt fortlev under nturlig betingelser och i livskrftig bestånd. Hotde rter och nturtyper sk skydds. Skogens kulturmiljövärden smt dess estetisk och socil värden sk värns. Produktionsmålet Skogen och skogsmrken sk utnyttjs effektivt och nsvrsfullt så tt den ger en uthålligt god vkstning. Gällnde plner m.m. Oskrshmns s skogr är certifierde enligt ett globlt system FSC (Forest Stewrdship Council) och ett europeiskt system PEFC (Pn Europen Forest Certifiction). Certifiering innebär tt skogsägren åtr sig tt sköt skogen enligt viss krv. Kommunens behndling v de Ntionell miljömålen; Myllrnde våtmrker, Ingen övergödning, Br nturlig försurning, Levnde skogr och Begränsd klimtpåverkn, redoviss i Miljöskyddsprogrm för Oskrshmns, ntget inventerde skogsvårdsstyrelsen delr v ens skogsmrk. Värdefull nturområden och nyckelbiotoper finns identifierde. Oskrshmns s skogsbruk bedrivs med stöd v skogbruksplner (1998). Rekommenderde åtgärder Oskrshmns sk verk för tt ens egn skogr sköts enligt Skogsvårdslgen och certifieringskrv med hjälp v en Grön skogsbrukspln. inventers inför upprättndet v grönstrukturpln med börjn i centrlorten (tätortsnär skogr). hr skogsbruksplner som reviders och digitlisers för GIS-nvändning. ens ll skogr med nyckelbiotoper och hög nturvärden sköts enligt miljömålet. behåller minst 10 evighetsträd/h produktiv skogsmrk vid slutvverkning. snbbt får upp ny växtkrftig bestånd efter vverkning. Miljöskyddsprogrm Nyckelbiotop- inventering Nyckelbiotop = värdefull biotop där sällsynt eller hotde växt- eller djurrter förekommer eller kn förvänts förekomm Skogsbrukspln 62

6 MB 3 kp. 4 Jordbruk Åker och äng upptr endst 7 % v ens c km 2. Jordrten på åkrrn är huvudskligen snd på morän. I miljöblken formulers jordbrukets ntionell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmrk får ts i nspråk för bebyggelse eller nläggningr endst om det behövs för tt tillgodose väsentlig smhällsintressen och dett behov inte kn tillgodoses på ett från llmän synpunkt tillfredställnde sätt genom tt nnn mrk ts i nspråk. Jordbruket påverkr miljön på mång sätt; negtivt genom bl.. kväve- och fosforutsläpp och positivt genom tt skp ett öppet lndskp. I ett hållbrt smhälle hr jordbruket fler viktig funktioner tt fyll. Det sk inte br förse oss och frmtid genertioner med mt utn också upprätthåll ett odlingslndskp som är rikt på ntur- och kulturvärden. Dessutom kn det bidr till energiförsörjningen. Ett hållbrt jordbruk är ett jordbruk som klrr såväl ekologisk som ekonomisk och socil mål. Kommunens bäst jordbruksmrk finns söder om Bockr smhälle. Inom centrlorten finns mindre områden med tätortsnär jordbruksmrk: Döderhultsdlen, Fllebo gård och Länsmnsängen. I Oskrshmns är det viktigt tt det jordbruk som finns bevrs och utveckls i enlighet med vår regionl och lokl mål. Störst hotet mot jordbruken är nedläggning till följd v småsklighet. Kpitel 10 - Nturresurser Gällnde plner m.m. Kommunens behndling v det Ntionell miljömålet; Ett rikt odlingslndskp, redoviss i Miljöskyddsprogrm för Oskrshmns, ntget Rekommenderde åtgärder Oskrshmns sk verk för tt jordbruksintresset bekts vid loklisering v t.ex. verksmheter, bostäder och vägr. ll åtgärder som bidrr till ett bebehållnde v det öppn lndskpet prövs i positiv nd. Grus - Sten Grustäkter är oft belägn i lndskpstyper som från ntur- och lndskpsbildssynpunkt är särskilt ttrktiv och värdefull, t.ex. rullstensåsr, isälvsdeltn och ndr vlgringr från istiden. Berg- och moräntäktern ligger sälln i områden som i sig hr stor nturvärden. Grustillgångr finns frmförllt i tre större stråk, Misterhultsåsen, Tunåsen smt Kristdl Påskllviksåsen. Mång vlgringr finns även i Bockrområdet. Oskrshmns hr begränsde grustillgångr. Det är därför viktigt tt begräns nvändningen och hushåll med det som finns. Smålndsgrniten, som dominerr Oskrshmns berggrund, hr vrit och är v stort intresse för stenindustrin. Den nuvrnde brytningen resulterr i stor råblock, i huvudsk för export och förädling i nnt lnd. Världsmrkndens efterfrågn på en viss sten- Antgndehndling Miljöskyddsprogrm 63

7 Översiktspln 2000 Ven Hultsfreds 34 Bockr Totebo Vimmerby Kristdl 23 Hjorted Västerviks Blnkholm Mörtfors Misterhult Fårbo Figeholm Oskrshmn färg kn snbbt gör tt ett reltivt nytt brott med god stenkvlitet blir ointressnt och överges i jkten på ny stenfärger. Inom ens norr del finns c 5 miljoner m 3 bergmssor, som är rester efter stenbrytning ( skrotsten ). Bergmssorn kn krosss och nvänds som ersättning för viss sorts grus för tillverkning v betong, vägbyggen, hmn- och kjnläggningr m.m. Stenbrytning och stenkrossning ger hög bullernivå, vilket kn innebär störningr och konflikter för närboende. För tt t vr på de bergmssor som blir kvr efter stenbrytning och för tt minsk trnsportern på vägnätet, hr en ny hmnnläggning byggts vid Gåsfjärden för utskeppning v bergmssor. Såväl stenbrott som grustäkter utgör krftig ingrepp i nturmiljön. I smbnd med länsstyrelsens tillståndsprövning sk även redoviss hur området sk återställs och en depositionsvgift vsätts för säkerställndet. 23 V Berg N S 34 Ö Rud Mönsterås Fliseryd Grustäkter Grustillgång 1 Synnerligen skyddsvärd 2 Mycket skyddsvärd 3 Övrig Påskllvik Emsfors Klmrsund Borgholms kilometer Gällnde plner m.m. En grushushållningspln för Klmr län upprättdes Syftet med plnen vr tt åstdkomm ett styrmedel för tt hushåll med nturgruset. Grusvlgringrns geovetenskplig värde hr indelts efter en tregrdig skl. Klss I = synnerligen skyddsvärd områden Klss II = mycket skyddsvärd områden Klss III =övrig områden Grushushållningspln Grushushållningsplnen är till viss del inktuell. 64

8 Kpitel 10 - Nturresurser Antgndehndling Riksintresse för värdefull ämnen och mteril MB 3 kp. 7 MIljöskyddsprogrm MB 2 kp. SGU hr pekt ut områden i Flivik och Hökhult som riksintresse för område med värdefull mteril. Kommunens behndling v de Ntionell miljömålen; Grundvtten v god kvlitet och God bebyggd miljö, redoviss i Miljöskyddsprogrm för Oskrshmns, ntgen För husbehovstäkter gäller nmälningsplikt till länsstyrelsen och för vyttrnde v grus/bergkross sk täkttillstånd söks hos länsstyrelsen. Rekommenderde åtgärder Oskrshmns sk verk för tt grustäkter loklisers till områden där nyttn överväger skdeverkningrn och där skdn v verksmheten minimers med hänsyn till ntur och kulturvärden. Dess områden finns företrädesvis inom nturvärdesklss III. klss I- och II-områden undnts från fortstt grusexplotering och tt klss III-områden endst utnyttjs om de inte kommer i konflikt med grundvttenintressen eller ndr nturvårdsintressen. ny stenbrott prövs mycket restriktivt. Utvidgning v befintlig täkter förords. återställningsrbetet förbättrs och sker kontinuerligt under brytperioden. ny bergtäkter för krossning undviks till förmån för omhändertgnde v befintlig bergmssor ( skrotsten ). grustillgångr och bergmssor inventers som underlg till den Ntur- och kulturmiljöpln som föreslås upprätts. För ytterligre informtion se sttlig myndigheters hemsidor. Nturvårdsverket och förmedlr kunskper om skogs- och jordbrukets miljöpåverkn, tr frm underlg och förslg till ntionell miljömål, åtgärdsstrtegier och styrmedel. Intresserde lntbrukre kn erhåll viss bidrg för tt bibehåll det öppn lndskpet. Jordbruksverket hr det centrl nsvret för dministrtionen v EU:s olik stöd till jordbruket. Länsstyrelsen sttens förlängd rm. Länsstyrelsen uppgift är tt fullfölj de ntionell målen, smordn länets olik intressen, främj länets utveckling, värn om rättssäkerheten i vrje ärende smt tt fstställ regionl mål 65

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030 Bromöll kommun Del 3 Konsekvenser Antgen v kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030, Bromöll kommun, Del 3 Konsekvenser Frmställd v: Bromöll

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

På Orust nns drygt 6 000 ha åkermark och cirka 1 300 ha betesmark. Lantbruksnämnden klassi cerade 1990 jordbruksmarken i tre kategorier:

På Orust nns drygt 6 000 ha åkermark och cirka 1 300 ha betesmark. Lantbruksnämnden klassi cerade 1990 jordbruksmarken i tre kategorier: 5 AREELLA NÄRINGAR AREELLA NÄRINGAR 5.1 JORDBRUK Jordbruket är en näring av nationell betydelse enligt miljöbalken 3:4. Det betyder att brukningsvärd jordbruksmark inte får tas i anspråk för annat ändamål,

Läs mer

Naturvärdesinventering i området Talldungen, Häggvägen, Ånestad, Linköping

Naturvärdesinventering i området Talldungen, Häggvägen, Ånestad, Linköping Nturvärdesinventering i området Tlldungen, Häggvägen, Ånestd, Linköping 9 septemer 2011 Nturvärdesinventering i området Tlldungen, Häggvägen, Ånestd, Linköping Inledning Nrdus - Ekologisk konsult hr fått

Läs mer

Handelsutredningen Komplement Sammanställning av handelszoner i centrum och externt stadsarkitektkontoret 2006-03-10

Handelsutredningen Komplement Sammanställning av handelszoner i centrum och externt stadsarkitektkontoret 2006-03-10 tdsrkitektkontoret Hndelsutredningen komplement 00 Bild Hndelsutredningen Komplement mmnställning v hndelszoner i centrum och externt stdsrkitektkontoret 00-0-0 tdsrkitektkontoret Hndelsutredningen komplement

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Detaljplaneprogram. Ålsta/Aspvik/Ensta. Samrådshandling Maj 2009

Detaljplaneprogram. Ålsta/Aspvik/Ensta. Samrådshandling Maj 2009 Detjpneprogrm Åst/Aspvik/Enst Smrådshnding Mj 2009 innehåsförteckning INLEDNING/BAKGRUND 2 SYFTE 2 TIDPLAN 2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 3 LÄGE, AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

TATA42: Tips inför tentan

TATA42: Tips inför tentan TATA42: Tips inför tentn John Thim 25 mj 205 Syfte Tnken med dett kort dokument är tt ge lite extr studietips inför tentn. Kursinnehållet definiers så klrt fortfrnde v kursplnen och kurslitterturen så

Läs mer

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu. Försök med vllfröblndningr Av Nill Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsl E-post: Nill.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se Smmnfttning Målsättningen med försöksserien hr vrit tt sök

Läs mer

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 109 2(5) Skogsbrukets mål Bedriva skogsbruk enligt reglerna för miljöcertifiering enligt FSC-standard. Bevara och

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Materiens Struktur. Lösningar

Materiens Struktur. Lösningar Mteriens Struktur Räkneövning 1 Lösningr 1. I ntriumklorid är vrje N-jon omgiven v sex Cl-joner. Det intertomär vståndet är,8 Å. Ifll tomern br skulle växelverk med Coulombväxelverkn oh br med de närmste

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Kommunalt ställningstagande

Kommunalt ställningstagande Tillkommande bebyggelse bör i första hand utnyttja ur produktionssynpunkt sämre marker eller marker mellan jord och skog. Alternativt kan bebyggelse lokaliseras till mindre skogsområden eller till kanten

Läs mer

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs. Bkgrund Skellefteå museum hr fått bidrg från Riksntikvrieämbetets nslg

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun?

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun? www.logiken.se Omslagsbild: Skäfthulsjön, foto: Jennie Malm Vattenöversikt Hur mår vattnet i Lerums kommun? Lerums kommun Miljöenheten I 443 80 Lerum I Tel: 0302-52 10 00 I E-post: lerums.kommun@lerum.se

Läs mer

25 00 /st SMÖR Arla,500g Jämförpris/kg: 50:- Gäller ej ekologiskt Max 3 per hushåll

25 00 /st SMÖR Arla,500g Jämförpris/kg: 50:- Gäller ej ekologiskt Max 3 per hushåll Vttenfll bjuder in till en informtionsträff om vår nystsning på vindkrft när dig! För cirk ett år sedn strtde vi upp vindkrftprojekten Abmoberget och Sndberget i Sorsele kommun Efter omfttnde fältstudier

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

HÄLSOSTADEN. markus magnusson och caroline lindgård white arkitekter

HÄLSOSTADEN. markus magnusson och caroline lindgård white arkitekter HÄLSOSTADEN SOm läkande miljö i stden mrkus mgnusson och croline lindgård white rkitekter HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM HÄLSOSTADEN rönne å HÄLSOSTADEN KGRUND OCH SYFTE stden hr genom NAHC tgit frm ett övergrinde

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING RIKTLIER IKÖP & UPPHADLIG 2 Riktlinjer för inköps- och upphndlingsverksmheten Dterd 2015-02-11 Fstställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19 Reviderd Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2015/00007 050 Dokument

Läs mer

Areella näringar 191

Areella näringar 191 Areella näringar 191 192 JORDBRUK Högvärdig åkermark är av nationell betydelse (miljöbalken 3:4). Det betyder att sådan jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller andra anläggningar endast om

Läs mer

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkt v Mercury Mrine, en världsledre i mrin teknik och utombordrtillverkning sedn

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Månadsrapport mars Kultur- & fritidsnämnden

Månadsrapport mars Kultur- & fritidsnämnden Måndsrpport mrs Kultur- & fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 6 1.1 Resultt per verksmhet... 6 1.2 Investeringsuppföljning... 9 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 10

Läs mer

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell.

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell. SE0100128 SKI Rpport 01:9 ',! 1 Grnskning v SKB:s förslg ti inkpslingsteknik Mts Lundin Oskr Gustfsson Bernt von Bromsen Ev Troell Jnuri 2001 ISSN 1104-1374 ^9/20 ^Slm. I ISRN SKI-R-01/9-SE PLEASE BE AWARE

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999 GENETIK en introduktion v Ingel Crlén 1988 och 1999 Innehållsförteckning Innehåll Sidn Förord 3 Kromosomer 4 DN 4 Muttioner 5 Gregor Mendel 5 Mendels metod 6 Mendelklyvning (monohybrid) 6 Dihybrid klyvning

Läs mer

BYr+,üNAÜgî-il:idr{IK

BYr+,üNAÜgî-il:idr{IK t LT H i lf BYr+,üNAÜgî-il:idr{IK Jimmy Gustfssn: ANALYS AV PROJEKTERINGSKOSTNADER KAN GE BILLIGARE HUS Särtryck ur tidskriften Vg- ch vttenbyggren 1:1966 Rpprt från Byggfrskningen, Stckhlm Rpprt 17z1967

Läs mer

Tentamen 1 i Matematik 1, HF dec 2016, kl. 8:00-12:00

Tentamen 1 i Matematik 1, HF dec 2016, kl. 8:00-12:00 Tentmen i Mtemtik, HF9 9 dec 6, kl. 8:-: Emintor: Armin Hlilovic Undervisnde lärre: Erik Melnder, Jons Stenholm, Elis Sid För godkänt betyg krävs v m poäng. Betygsgränser: För betyg A, B, C, D, E krävs,

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 INNEHALL 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 DATORER Allmänt Digitl dtorer Orgnistion Ordmm Minnesenheten Aritmetisk enheten Styrenheten In/utenheten Avbrott Spräk och proglmm

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Så behandlades parodontitskadorna

Så behandlades parodontitskadorna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes prodontitskdorn SAMMANFATTAT I förr numret v Tndläkrtidningen presenterdes fyr ptientfll där du fick terpiplner prolemtänder nteriort om molrer. Här redovisr vi ptient fllen

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. VA-Plan för Lysekils kommun

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. VA-Plan för Lysekils kommun >> Strtegi Progrm Pln Policy Riktlinjer Regler VA-Pln för Lysekils kommun Fstställt v: Kommunfullmäktige Dtum: 2016-09-29, 120 För revidering nsvrr: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller för: Dokumentet gäller

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Granskning av nköp och upphandling

Granskning av nköp och upphandling VALLNTUNA KOMMUN RVISIONN VALLNTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen KLK 20t{ -0t- I 7 Dnr:...,. ;. MISSIV 20 13-12- 18 KOMMUNSTYRLSN Grnskning v nköp och upphndling hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer grnskt

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Tillverkre: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI

Läs mer