Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering"

Transkript

1 METODSTÖD Revidering Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

2 2 METODSTÖD

3 METODSTÖD 3 Innehåll Förord... 4 Kpitel 1. Mottgning... 5 Kpitel 2. Etbleringsktiviter... 8 Kpitel 3. Försörjning Kpitel 4. Övrigt Bilg Referensförteckning... 15

4 4 METODSTÖD Förord Regeringens uppdrg till myndighetern Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, Migrtionsverket och länsstyrelsern hr fått i uppdrg v regeringen tt, i smråd med Sveriges Kommuner och Lndsting (SKL), utveckl och förbättr smverkn och smordning i etbleringsprocessen för nynländ. I dett rbete sk myndighetern särskilt bekt smverkn och smordning på lokl nivå. Mot bkgrund v regeringsuppdrget hr myndighetern och SKL tgit frm ett metodstöd för upprättndet v lokl överenskommelser om nynländs etblering. Syftet med dett metodstöd Metodstödet sk vägled de lokl prtern i rbetet med tt t frm lokl överenskommelser. Metodstödet tr upp områden som smverknde prter bör bekt vid upprättndet v en överenskommelse. Metodstödets disposition Metodstödet är uppdelt i olik områden. För vrje område finns fkt och rekommendtioner från myndighetern och SKL. är bserde på lgr, förordningr, propositioner och styrnde dokument. Det är en grund för de rekommendtioner som myndighetern och SKL lämnr i metodstödet. sk inte ses som fullständig beskrivningr v regelverk. Rekommendtionern är formulerde bör. Där myndighetern och SKL nvänder bör finns en smsyn kring hur myndigheter, kommuner och ndr ktörer bör ger loklt. Syftet med en lokl överenskommelse En lokl överenskommelse sk i först hnd tydliggör uppdrg, nsvrsfördelning, roller och rutiner melln Arbetsförmedlingen och kommuner smt ndr myndigheter och orgnistioner såsom lndsting/regioner, Försäkringskssn, Migrtionsverket och hur smverkn kn ske med idéburn orgnistioner. I ndr hnd är en överenskommelse ett strtegiskt dokument för hur smverkn kn utveckls. Det kn till exempel hndl om mål och visioner för det lokl rbetet och utveckld smverkn kring ndr målgrupper. Avgränsning för metodstödet Dett metodstöd är vgränst till tt omftt nynländ som omftts v lgen (2010:197) om etbleringsinstser för viss nynländ invndrre. En lokl överenskommelse kn också omftt ndr nynländ än de som omftts v lgen om etbleringsinstser. Det står lokl prter fritt tt utök omfttningen v överenskommelsen till ll nynländ, såsom ndr nhörig, brn och äldre. Olik prters roll när det gäller tt t frm lokl överenskommelser Arbetsförmedlingen sk vr stödjnde och pådrivnde i förhållnde till ndr berörd prter i rbetet med nynländs etblering. Det innebär tt Arbetsförmedlingen sk vr smmnkllnde och t inititiv till tt en lokl överenskommelse upprätts. Arbetsförmedlingen nsvrr också för uppföljning och revidering v överenskommelsen tillsmmns med övrig prter som ingår i den. Kommunen bör säkerställ tt relevnt verksmheter/förvltningr ingår i rbetet med tt t frm en överenskommelse. Det gäller till exempel flyktingmottgningen, sociltjänsten inklusive ekonomiskt bistånd, sfi, vuxenutbildningen, smhällsorienteringen, skoln och brnomsorgen. Länsstyrelsern sk främj och stödj regionl smverkn. I det ingår tt h en konsulttiv roll i rbetet med lokl överenskommelser. Länsstyrelsern sk säkerställ kopplingen till förekommnde regionl progrm- och strtegidokument som rör integrtion. Andr viktig ktörer i rbetet med lokl överenskommelser är lndstingen/regionern, Försäkringskssn och Migrtionsverket. Regeringen hr träfft en överenskommelse med Idéburn orgnistioner och Sveriges Kommuner och Lndsting. Överenskommelsen som är en ömsesidig vsiktsförklring kn nvänds som vägledning i smverkn inom integrtionsområdet med idéburn orgnistioner 1. En blnkett med exempel på hur en lokl överenskommelse kn utforms hr tgits frm. Blnketten finns som seprt bilg till metodstöd. Uppföljning och revidering v metodstödet Myndighetern och SKL kommer löpnde tt följ upp och revider metodstödet.

5 METODSTÖD 5 KAPITEL 1. Mottgning Under syltiden Migrtionsverket hr i uppdrg tt genomför en krtläggning v de sylsökndes utbildnings- och yrkesbkgrund 2. Migrtionsverket sk i lämplig omfttning erbjud sylsöknde sysselsättning, exempelvis i form v svenskundervisning 3. Arbetsförmedlingen får i smbnd med uppehållstillstånd informtion om vilk ktiviteter den sylsöknde genomfört. Migrtionsverket erbjuder de vuxn sylsöknde som väntr på beslut om uppehållstillstånd en introduktion med informtion om sylsökndes rättigheter och skyldigheter smt informtion om det svensk smhället. Innehåll etbleringssmtl Etbleringssmtlen, som kn vr ett eller fler, omfttr krtläggning v individens fmiljesitu Arbetsförmedlingen bör medverk vid introduktionstillfällen och informer sylsöknde om etbleringsuppdrget och Arbetsförmedlingens rbete med bosättning. Om Arbetsförmedlingen inte hr möjlighet tt medverk vid introduktionstillfällen kn Migrtionsverket nvänd det informtionsmteril som Arbetsförmedlingen hr tgit frm. Migrtionsverket och Arbetsförmedlingen bör på de orter som berörs loklt komm överens om rutiner kring Arbetsförmedlingens medverkn i introduktionen för sylsöknde. Migrtionsverket bör hitt former för dilog och smverkn med idéburn orgnistioner kring ktiviteter och socilt stöd för personer i nläggningsboende. Etbleringssmtl och upprättndet v etbleringspln Vid beslut om uppehållstillstånd När mottgningshndläggre på Migrtionsverket får kännedom om tt den nynlände beviljts uppehållstillstånd kontrollerr mottgningshndläggren om den nynlände tillhör målgruppen som omftts v lgen om etbleringsinstser sk Arbetsförmedlingen meddels snrst möjligt. I ärenden där det finns behov v vård- eller stödinstser till följd v sjukdom, funktionsnedsättning och dylikt kn ett flerprtssmtl initiers v Migrtionsverket. Etbleringssmtl för personer boende i nläggning För personer boende i nläggning sk Arbetsförmedlingen genomför ett först etbleringssmtl så snrt som möjligt efter beviljt uppehållstillstånd. Dett smtl fokuserr på den nynländs behov v bosättning 4. Om personen önskr hjälp med bosättning sk ett bosättningsärende upprätts. Etbleringssmtlen, som kn vr ett eller fler, omfttr utifrån villkoren för bosättning en krtläggning v individens fmiljesitution, häls, utbildningsbkgrund, rbetslivserfrenhet smt plnering för studier eller rbete. Arbetsförmedlingens stöd till personer som bor på nläggning och väntr på en etbleringspln fokusers på bosättning vi bosättningssektionen och informtion om hur bostdsmrknden ser ut om personen vill sök bostd på egen hnd. Personer som är boende i nläggning hr rätt tt få en etbleringspln inom ett år efter tt de först gången folkbokförde sig i en kommun. Etbleringssmtl för direktinrest, nhörig, kvotflyktingr och personer i eget boende För personer i nläggningsboende som flyttt till eget boende eller blivit kommunplcerde sk den mottgnde rbetsförmedlingen inom en månd genomför uppföljnde etbleringssmtl och upprätt etbleringspln. För kvotflyktingr och direktinrest nhörig sk Arbetsförmedlingen upprätt etbleringsspln inom två månder från inresedtum.

6 6 METODSTÖD tion, häls, utbildningsbkgrund, rbetslivserfrenhet smt plnering för studier eller rbete. Under etbleringssmtlen sk Arbetsförmedlingen informer individen om etbleringsersättning och tilläggsförmåner. Arbetsförmedlingen sk vid etbleringssmtlet bekt individens fmiljesitution och häls så tt deltgnde i etblering kn möjliggörs utifrån rådnde förutsättningr. Arbetsförmedlingen bör vid etbleringssmtlet inför bosättning, informer kring förutsättningr och möjligheter tt bosätt sig själv i en kommun. Migrtionsverkets mottgningsenheter och hndläggnde Arbetsförmedlingskontor bör vid behov upprätt rutiner som underlättr informtionsöverföring vid utskrivning från mottgningsenheten så tt den enskilde individen så fort som möjligt kn skrivs in på Arbetsförmedlingen och erbjuds etbleringssmtl och etbleringsinstser. Uppehållstillståndskort Migrtionsverket utfärdr uppehållstillståndskort (UT-kort) som krävs för tt kunn folkbokför sig hos Sktteverket. Personer som får uppehållstillstånd innn nkomst till lndet får UT-kort inför inresn 5. Viss kvotflyktingr sknr UT-kort vid nkomst till Sverige och behöver därför omgående nsök om dett vid någon v Migrtionsverkets tillståndsenheter för tt kunn folkbokför sig och få ett personnummer. Ersättning för kostnder som uppstår för kommunern i smbnd med res för kvotflyktingr till Migrtionsverkets tillståndsenhet kn återsöks hos Migrtionsverket. Kommunen bör informer kvotflyktingr om behovet v tt nsök om UT-kort i de fll individern sknr sådnt. Vid behov bör kommunen bistå individen med trnsport till tillståndsenhet. Folkbokföring, id-kort och bnkkonto Migrtionsverket sk informer om folkbokföring och personnummer i smbnd med tt individen blir underrättd om sitt uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen sk informer individen vid etbleringssmtlet. Individen hr ett eget nsvr tt så fort som möjligt besök Sktteverkets servicekontor för tt nmäl invndring och uppvis pss och bevis om uppehållstillstånd som grund för folkbokföring 6. För tt få tillgång till de ersättningr och bidrg som individen kn h rätt till krävs oftst tt individen hr ett bnkkonto. För tt kunn öppn ett bnkkonto krävs tt individen hr en giltig legitimtion. Frågor kring folkbokföring, personnummer, id-kort och bnkkonto berör både informtion om vd dess innebär smt stöd för tt till exempel gör nsökningr. Prtern bör komm överens om hur nynländ informers om folkbokföring med mer. Prtern bör komm överens om hur individen vid behov kn få stöd med tt, till exempel, nsök om ID-kort eller öppn ett bnkkonto. Prtern kn vid behov utform lokl rutiner med Sktteverket, bnker med fler för tt underlätt för individen tt själv kunn klr v tt gör nsökningr med mer. Bosättning och ndr bostdsfrågor Arbetsförmedlingen sk vid behov nvis individer som hr rätt till en etbleringspln plts för bosättning i en kommun. Ansvret omfttr ll personer i ett hushåll 7. Erbjudndet till individen om nvisning till bosättning gäller endst en gång. Arbetsförmedlingen kn inte nvis individer som själv bostt sig i en kommun till smm kommun där mn är bostt. Migrtionsverket nsvrr för bosättning v kvotflyktingr och individer som inte hr rätt till en etbleringspln 8. Migrtionsverket nsvrr även för bosättning v

7 METODSTÖD åring som går i gymnsium och befinner sig i nläggningsboende. Kommunen sk plner för bostdsförsörjningen i syfte tt ll i kommunen sk kunn lev i god bostäder och för tt främj tt ändmålsenlig åtgärder för bostdsförsörjningen förbereds och genomförs 9. Kommunen bör informer Arbetsförmedlingen om vilk rutiner som gäller loklt i de fll individer blir kut bostdslös. Prtern bör komm överens om hur individen får informtion om den lokl bostdmrkndens kösystem med mer. Prktisk hjälp vid bosättning Kommunern nsvrr för tt, vid behov, se till tt den nynlände får prktisk hjälp i smbnd med bosättning i en kommun. I propositionen nges inte närmre vd dett nsvr innebär, förutom tt kommunen vid behov sk medverk till tt den nynlände kn sök hemutrustningslån 10. Det är viktigt tt de nynländ kommer på plts i boendet och etblerr sig på sin ny ort så fort som möjligt för tt möjliggör deltgnde i ktiviteter. Individers behov v prktisk hjälp kn vrier, blnd nnt beroende på om mn är kvotflykting, inflyttd från nläggningsboende (ABO) eller eget boende (EBO). : Kommunen bör beskriv vd som ingår i den prktisk hjälpen och hur kommunen vser tt genomför dett uppdrg. Det kn till exempel hndl om tt efter nvisd bosättning i smbnd med mottgndet i kommunen vid behov hämt individen vid buss/flyg/tåg, vis lägenhet och ge informtion om tvättstug, elvtl och hemförsäkring. Hemutrustningslån Viss nynländ kn nsök om hemutrustningslån från CSN för tt utrust sin bostd. För tt gör en nsökn sk den söknde vr 18 år och sök lån med hjälp v en behörig lånekontktperson. Hjälp med tt nsök om hemutrustningslån är Migrtionsverkets nsvr när det gäller personer som får en kommunplts nvisd v Migrtionsverket. Även kommunen hr ett nsvr tt bistå individer med tt nsök om hemutrustningslån som en del i den prktisk hjälpen i smbnd med bosättning 11. Tjänstemän hos såväl kommunen, Arbetsförmedlingen och Migrtionsverket kn nsök om tt bli lånekontktperson 12. För tt undvik tt individer slusss melln myndigheter bör det finns behörig lånekontktpersoner hos såväl Migrtionsverket, Arbetsförmedlingen och kommunen. Hälsoundersökningr Lndstingen sk erbjud en individ som omftts v lgen om etbleringsinstser en hälsoundersökning om en sådn inte hr genomgåtts innn beslut om uppehållstillstånd. Hälsoundersökningen är frivillig 13. Migrtionsverket informerr sylsöknde om möjligheten till hälsoundersökning. Lndstinget bör loklt informer Arbetsförmedlingen och kommunen om vr och hur den nynlände lämpligst nmäler sig och sin brn till en hälsoundersökning och hur rutinern för dett ser ut. Arbetsförmedlingen bör vid behov informer individen om möjligheten till hälsoundersökning. Dett gäller även nhörig som omftts v lgen om etbleringsinstser. Kommunen bör informer kvotflyktingr om möjligheten till hälsoundersökning.

8 8 METODSTÖD KAPITEL 2. Etbleringsktiviter Etbleringspln Etbleringsplnen 14 upprätts när den nynländ blivit kommunmottgen, bostt sig på egen hnd i en kommun eller inom tolv månder från folkbokföringsdtum för de som fortfrnde bor i nläggningsboende. Etbleringsplnen sk omftt mximlt 24 månder och minst innehåll sfi, smhällsorientering och ktiviteter för tt underlätt och påskynd den nynländes etblering i rbetslivet. Plnen sk i normlfllet omftt heltidsktiviteter motsvrnde 40 timmr per veck. Vid utformning v etbleringsplnen sk hänsyn ts till individens fmiljesitution och häls. De sk frmgå v plnen vem som nsvrr för respektive ktivitet. Arbetsförmedlingen sk tillsmmns med individen följ upp och utvärder instsern i etbleringsplnen. För tt individen sk kunn delt i fler ktiviteter prllellt bör prtern t frm rutiner för hur sfi, smhällsorientering och rbetsförberednde instser sk smordns. För tt säkerställ tt individen får rätt instser vid rätt tidpunkt bör prtern gemensmt identifier vilk instser som loklt kn tillhndhålls. Prtern bör se över vilk möjligheter det finns tt erbjud prktikpltser i de egn orgnistionern. Utbildning i svensk för invndrre (sfi) Utbildningen sk finns tillgänglig så snrt som möjligt efter tt individens rätt till sfi hr inträtt 15. Ett krv för tt läs sfi är tt mn är folkbokförd i Sverige 16. Om det inte finns särskild skäl sk utbildningen kunn påbörjs inom tre månder efter folkbokföringsdtum 17. Vrje kommun sk ktivt verk för tt en individ som omftts v lgen om etbleringsinstser kn påbörj sfi inom en månd från det tt den nynlände hr nmält sig till utbildningen hos kommunen 18. Vrje kommun sk ktivt verk för tt nå dem i kommunen som hr rätt till utbildningen och för tt motiver dem tt delt i utbildningen 19. Sfi sk kunn kombiners med förvärvsrbete, rbetslivsorientering, vlidering, prktik eller nnn utbildning 20. Sfi-utbildning sk bedrivs kontinuerligt under hel året 21. För vrje elev sk det finns en individuell studiepln 22. Regeringen vser tt, från , ersätt kommuner för utbildning i svensk för invndrre (sfi) till de nynländ som fått uppehållstillstånd och finns i Migrtionsverkets nläggningsboenden. Prtern bör smverk för tt tydliggör beho Prtern bör smverk kring tt tydliggör behoven och förutsättningrn för sfi-undervisningen. Det kn till exempel gäll kursstrter, schemläggning, behov v flexibilitet och koordinering v individuell studieplner och etbleringsplner. Prtern bör diskuter hur mn bäst kommunicerr eventuell förändringr i individens studie-/ etbleringspln som kn påverk förutsättningrn för pågående studier eller ktiviteter. Migrtionsverket och kommunern bör loklt diskuter hur mn når och erbjuder Sfi till målgruppen som finns i nläggningsboende. Smhällsorientering Kommunen sk erbjud smhällsorientering till nynländ som omftts v lgen om etbleringsinstser smt viss ndr nynländ 23. Utbildningen sk finns tillgänglig så snrt som möjligt efter tt etbleringsplnen upprättts. Smhällsorientering sk omftt minst 60 timmr och normlt vr vslutd inom ett år från det tt etbleringsplnen upprättts 24.

9 METODSTÖD 9 ven och förutsättningrn för smhällsorienteringen, till exempel koordinering v kursstrter, schemläggning och behovet v npssning till övrig ktiviteter i etbleringsplnen. Rutiner för nmäln till och uppföljning v närvron på smhällsorienteringen bör ts upp i överenskommelsen. Aktiviteter för tt underlätt och påskynd etblering i rbetslivet Utöver sfi och smhällsorientering sk en etbleringspln bestå v ktiviteter som kn underlätt och påskynd den nynländes etblering 25. De rbetsförberednde instsern kn dels vr instser som Arbetsförmedlingen erbjuder vi rbetsmrkndspolitisk progrm 26, dels instser som ingår i Arbetsförmedlingens tjänster 27. Instsern kn också vr sådn som erbjuds v kommuner, lndsting och idéburn orgnistioner såsom kommunl vuxenutbildning, hälsofrämjnde och förebyggnde ktiviteter, friskvårdsktiviteter, socil ktiviteter och föreningsktiviteter. Arbetsförberednde instser kn även vr medicinsk rehbilitering vi hälsooch sjukvården eller socil rehbilitering vi kommunen. Lotsens rbete är ett nnt exempel på en rbetsförberednde ktivitet. Förutom sfi, smhällsorientering och Arbetsförmedlingens rbetsmrkndspolitisk progrm, såsom till exempel prktik och instegsjobb bör prtern krtlägg och för dilog om vilk ytterligre instser som kn erbjuds individen (till exempel rbetsträning). Prtern bör diskuter vilk möjligheter det finns tt utveckl instser för individer och grupper med behov v särskild ktiviteter, till exempel individer med nedstt presttionsförmåg. Prtern bör t upp hur förutsättningr för språkprktik, rbetsprktik, instegsjobb och rbetsträning ser ut hos ktörern själv och hos ndr rbetsgivre i regionen. Prtern bör också verk för tt sådn pltser och nställningr kn komm till stånd. Rehbilitering Individer som hr en etbleringspln hr vid behov rätt till såväl medicinsk, socil som rbetslivsinriktd rehbilitering. Syftet är tt ök individens presttions- eller rbetsförmåg 28. Försäkringskssn hr smordningsnsvr för de instser som behövs för rehbilitering v de personer som hr nedstt rbetsförmåg på grund v sjukdom 29. Kommunen nsvrr för instser v socil krktär 30. Arbetsförmedlingen nsvrr för rbetslivsinriktd rehbilitering i form v väglednde, utrednde, rehbiliternde eller rbetsförberednde instser 31. Lndstinget sk erbjud medicinsk rehbilitering, hbilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 32. Försäkringskssn, lndstinget, kommunen och Arbetsförmedlingen bör smverk loklt för tt finn former för förbättrde rehbiliteringsinstser för individen. Prtern bör komm överens om hur rehbiliteringsinstser sk smordns med övrig instser i etbleringsplnen. Etbleringslots Lotsen rbetr för den enskilde individen på Arbetsförmedlingens uppdrg. I lotsens uppdrg ingår även tt t inititiv för tt utveckl individens etbleringspln. Vidre sk lotsen underlätt för de nynländ tt förstå och orienter sig i hur det svensk smhället fungerr. Lotsen sk också kompletter och förstärk det stöd som den nynlände får till exempel vi kommunen och Arbetsförmedlingen 33. Prtern bör säkerställ tt den nynländes etblering fungerr snbbt och effektivt ovsett om individen hr en lots eller inte. Lotsen bör ses som ett komplement till myndighetern och inte som en ersättre. Arbetsförmedlingen bör t inititiv till smverknsträffr melln lotsr och ndr lokl prter.

10 10 METODSTÖD KAPITEL 3. Försörjning Bistånd enligt lgen om mottgnde v sylsöknde (LMA) Dgersättning enligt LMA betls ut till individer som är inskrivn vid någon v Migrtionsverkets mottgningsenheter. Det gäller både de som bor på nläggningsboende (ABO) och de som bor i eget boende (EBO) och som sknr egn medel. Individer som är inskrivn vid nläggningsboende hr rätt till bistånd efter det tt de hr beviljts uppehållstillstånd om de inte nvists eller kunnt utnyttj en nvisd plts i en kommun. Individer i eget boende hr rätt till bistånd under en månd från den dg de hr beviljts uppehållstillstånd 34. Särskild dgersättning lämns normlt under högst 30 dgr till individer som deltr i ktivitet enligt en etbleringspln när de vists på en mottgningsenhet hos Migrtionsverket och rätten till bistånd enligt LMA hr upphört 35. De individer som fortfrnde är inskrivn vid en mottgningsenhet när rätten till etbleringsersättning upphör hr återigen rätt till bistånd enligt LMA om de sknr egn medel. Migrtionsverkets mottgningsenheter och Arbetsförmedlingen bör diskuter former för hur individen kn få dekvt informtion om frågor som rör ersättningr från de båd myndighetern. Etbleringsersättning, tilläggsförmåner och ersättning för resor Etbleringsersättning Etbleringsersättningen är individuell och påverks inte v inkomster som övrig i hushållet hr. Den betls ut i efterskott. Etbleringsersättningen sk täck skälig levndsomkostnder för den nynlände 36. Arbetsförmedlingen beslutr om ersättningen och Försäkringskssn nsvrr för utbetlningen. Etbleringsersättning lämns för deltgnde i etbleringspln som motsvrr heltid, 75, 50 eller 25 procent. Ersättningen kn sänks om individen inte deltr i instser enligt etbleringsplnen. Från 1 ugusti 2014 gäller även tt ersättningen kn sänks om individen tckr nej till ett rbete om sök rbete är en ktivitet i etbleringsplnen. Vid smmnhängnde sjukdom kn ersättningen betls ut mximlt under 30 dgr 37. Arbetsförmedlingen sk meddel Migrtionsverket när beslut ftts om etbleringsersättning för de som är inskrivn vid en mottgningsenhet. Tilläggsförmåner En individ som hr rätt till etbleringsersättning kn också h rätt till tilläggsförmånern etbleringstillägg eller bostdsersättning. Tilläggsförmånern utbetls i reltion till etbleringsplnens omfttning och de sätts ned om individen inte deltr i instser enligt etbleringsplnen. Försäkringskssn beslutr om och betlr ut tilläggsförmånern. Under etbleringssmtlet sk Arbetsförmedlingen informer individen om etbleringsersättningen och tilläggsförmånern smt vid behov bistå den enskilde tt nsök om dess 38. Ersättning för resor Individer kn i viss fll h rätt till ersättning för resor. Arbetsförmedlingen lämnr ersättning för res till etbleringssmtl 39, etbleringslots 40, svensk för invndrre (sfi), smhällsorientering och Arbetsförmedlingens progrmktiviteter 41. Reglern om pendlingsvstånd tillämps, vilket innebär tt endst den del v kostnden som överstiger priset för norml dgpendling på orten ersätts v Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen bedömer rätten till ersättning för resor och informerr om de ersättningr för resor som individen kn h rätt till.

11 METODSTÖD 11 Måndsredovisning och frånvrorpportering Individer som hr etbleringsersättning sk vrje månd lämn in en redovisning till Arbetsförmedlingen för tt få sin ersättning och tilläggsförmåner utbetld 42. Redovisningen är en frånvrorpportering där individen och nordnrn vrpporterr eventuell frånvro under månden som gått. Den som är nordnre v ktiviteter är skyldig tt lämn uppgifter om frånvro till Arbetsförmedlingen 43. Arbetsförmedlingen sk informer nordnre om dett krv. Ekonomiskt bistånd Nynländ hr smm rätt som övrig invånre tt sök ekonomiskt bistånd från kommunen. Rätten tt sök utgår från vistelsebegreppet i sociltjänstlgen och bedöms individuellt 44. Individen kn initilt h ett behov v ekonomiskt bistånd från den tidpunkt då rätten till ersättning enligt LMA upphör frm till den först utbetlningen v full etbleringsersättning och eventuell tilläggsförmåner ( glppet ). Även i ndr situtioner kn behov v ekonomiskt bistånd uppstå. Kommunen bör beskriv sin rutiner för Arbetsförmedlingen i de fll individer behöver ekonomiskt bistånd i väntn på först utbetlning v etbleringsersättning, eventuell tilläggsförmåner och socilförsäkringsförmåner ( glppet ). För tt den nynlände sk få rätt informtion om de olik ersättningssystemen bör prtern bidr till tt ök kunskpen hos medrbetrn i respektive orgnistion om villkoren för de olik ersättningrn. Socilförsäkringsförmåner Försäkringskssn hnterr socilförsäkringsförmåner 45 såsom brnbidrg, bostdsbidrg, föräldrpenning, underhållsstöd, vårdbidrg, hndikppersättning, ssistnsersättning, äldreförsörjningsstöd, sjukpenning, ktivitetsersättning och sjukersättning. Bedömningen om en person omftts v socilförsäkringen sker genom en prövning v försäkrings tillhörighet hos Försäkringskssn. Prövningen görs i smbnd med nsökn om en förmån. Försäkringskssn bör beskriv för prtern hur individen får kännedom om Försäkringskssns service och socilförsäkringsförmåner även i de fll Försäkringskssn inte är loklt representerd.

12 12 METODSTÖD KAPITEL 4. Övrigt Förskol, fritidshem och skol Kommunern sk erbjud förskol till brn från ett års ålder när föräldrr rbetr eller studerr eller om brnet hr ett eget behov på grund v fmiljens sitution i övrigt 46. Nynländ brn hr rätt till plts på förskol på smm villkor som övrig brn 47. Individer som deltr i etbleringsinstser är likställd med rbetnde och studernde 48. När vårdndshvre hr nmält önskemål om förskol med offentlig huvudmn sk kommunen erbjud brnet förskol inom fyr månder 49. Brn som är bostt i Sverige hr skolplikt för grundskol 50. Det är den kommun där eleven är folkbokförd som nsvrr för tt eleven fullgör sin skolplikt. Kommunen bör beskriv för prtern hur nmäln till förskol, fritidshem och skol sker. Rutiner för nmäln till förskol, skol och fritidshem bör ts upp i överenskommelsen. Nynländ åringr utn föräldrr i Sverige Rätten till etbleringspln gäller individer som hr fyllt 20 år. Det finns dock ett undntg för ungdomr som sknr föräldrr i lndet och som hr fyllt 18 men inte 20 år innn dtum för uppehållstillstånd. Dess ungdomr hr rätt tt få en etbleringspln förutstt tt de inte studerr på gymnsiet 51. Om ungdomen däremot väljer tt studer på gymnsiet hr hn/hon inte rätt till en etbleringspln och därmed inte heller till etbleringsersättning. Det frmgår v propositionen för etbleringsuppdrget tt syftet med den nedre åldersgränsen, 20 år, är tt ungdomr sk ges möjlighet tt tillgodogör sig en för frmtiden viktig bsutbildning inom gymnsieskoln 52. Kommuner kn sök ersättning hos Migrtionsverket för försörjningsstöd som betls ut till ung som hr fyllt 18 men inte 21 år och som sknr föräldrr i lndet smt går i gymnsieskol. En förutsättning är tt försörjningsstödet hr betlts ut enligt 4 kp 1 i sociltjänstlgen 53 smt tt uppehållstillstånd hr beviljts efter tt mn hr fyllt 18 men inte 20 år. Prtern bör diskuter hur ungdomen informers så tt vlet melln etbleringspln och gymnsieutbildning sker på ett genomtänkt sätt utifrån individens behov. Föräldrledig Etbleringsersättning får inte betls ut för smm tid som individen uppbär föräldrpenning 54. Föräldrledighet på deltid kn kombiners med ndr ktiviteter i en etbleringspln 55. Arbetsförmedlingen sk informer individen om tt etbleringsersättningen lltid kommer minsks i de fll individen hft föräldrpenning på grund- eller lägstnivå för del v smm dg som individen hft ktiviteter i sin etbleringspln. Föräldrledighet på heltid, som överstiger en tid v 30 dgr är överhoppningsbr tid i etbleringsplnen, mximlt 12 månder. Föräldrledighet på deltid 25 %, är överhoppningsbr tid i etbleringsplnen mximlt 8 månder. (Gäller från 1 ug-14) Prtern bör smverk kring tt skp likvärdig möjligheter för båd föräldrrn tt delt i etbleringsinstser kombinert med föräldrledighet.

13 METODSTÖD 13 Socilt stöd Definition och övervägnden Med socilt stöd mens exempelvis viss frågor som rör försörjning, brnomsorg, bosättning, vård och hjälp med tt förstå innebörden v olik besked som målgruppen hr mottgit från myndigheter och kommuner. Eftersom individers behov v stöd vrierr är det inte möjligt för myndighetern och SKL tt i detlj ge en vägledning i hur ktörern loklt sk hnter vrje sitution som kn uppstå. Prtern loklt bör identifier och komm överens om hur stöd kn ges i de frågor som kn uppkomm under definitionen socilt stöd och som inte reglers i lgr, förordningr, propositioner och styrnde dokument. Det kn till exempel hndl om frågor som rör kontkt med sjukvården, posthntering, fmiljeåterförening med mer. Prtern bör hitt former för dilog och smverkn med idéburn orgnistioner som rbetr med, eller skulle kunn bistå med socilt stöd till målgruppen. Instser efter slutförd etbleringsperiod Rätten till etbleringspln upphör normlt efter 24 månder. Den nynlände hr efter etbleringsplnens slut rätt tt vr inskriven som rbetssöknde på Arbetsförmedlingen och t del v generell instser. De personer som lämnr etbleringsuppdrget och ännu inte hr etblerts på rbetsmrknden kommer, förutstt tt de uppfyller villkoren, tt skrivs in i jobb- och utvecklingsgrntin eller jobbgrntin för ungdomr. Enligt skollgen kn individen h rätt tt fortsätt läs sfi efter slutförd etbleringsperiod om individen sknr grundläggnde kunskper i svensk språket 56. Rätten tt läs kommunl vuxenutbildning på grundläggnde och gymnsil nivå smt särskild utbildning för vuxn är reglerd på smm sätt för nynländ som för övrig invånre 57. Prtern bör komm överens om rutiner för informtion till individer som hr behov v fortstt instser från Arbetsförmedlingen eller kommunen efter etbleringsperioden. Det kn exempelvis hndl om behov v vd som gäller vid nsökn och prövning v försörjningsstöd, informtion om fortstt instser från Arbetsförmedlingen liksom studier inom vuxenutbildning efter etbleringsperioden.

14 14 METODSTÖD Bilg Exempel på hur en lokl överenskommelse kn utforms utifrån rubrikern i metodstödet. Överenskommelse kring smverkn Melln prtern myndigheten/ern och x kommun teckns följnde överenskommelse om tt smverk kring nynländs etblering. Överenskommelsen träder i krft den x-x-201x och gäller till x-x201x. Syfte och mål för smrbetet En lokl överenskommelse är ett strtegiskt dokument som sk tydliggör uppdrg, nsvrsfördelning, roller och rutiner melln Arbetsförmedlingen och kommuner smt ndr myndigheter och orgnistioner såsom lndsting/regioner, Försäkringskssn, Migrtionsverket, och i förekommnde fll idéburn orgnistioner smt näringslivet. Den lokl överenskommelsen sk utveckl och bidr till en gemensm behovsbild och gemensm målsättning gällnde instser för tt nå uppstt mål. Avgränsningr Den lokl överenskommelsen är vgränsd till tt gäll nynländ som omftts v lgen (2010:197) om etbleringsinstser för viss nynländ invndrre. Dock kn en lokl överenskommelse också omftt ndr nynländ än de som omftts v lgen om etbleringsinstser. Det står lokl prter fritt tt utök omfttningen v överenskommelsen till ndr grupper v nynländ, såsom ndr nhörig, brn och äldre. Prterns åtgnde/roll Beskriv vd vrje prt nsvrr för och vd som ingår i överenskommelsen, med utgångspunkt i nednstående kpitel. Kpitel 1. Mottgning med respektive delområden Asyltid Etbleringssmtl och upprättnde v etbleringspln Folkbokföring, id-kort och bnkkonto Uppehållstillståndskort Bosättning och ndr bostdsfrågor Prktisk hjälp vid bosättning Hemutrustningslån Hälsoundersökningr Kpitel 2. Etbleringsktiviteter med respektive delområden Etbleringspln Utbildning i svensk för invndrre (sfi) Smhällsorientering Aktiviteter för tt underlätt och påskynd etblering i rbetslivet Rehbilitering Etbleringslots Kpitel 3. Försörjning med respektive delområden Bistånd enligt lgen om mottgnde v sylsöknde (LMA), etbleringsersättning, tilläggsförmåner och ersättning för resor Måndsredovisning och frånvrorpportering Ekonomiskt bistånd Socilförsäkringsförmåner Kpitel 4. Övrigt med respektive delområden: Förskol och skol Nynländ åringr utn föräldrr i Sverige Föräldrledig Socilt stöd Instser efter slutförd etbleringsperiod

15 METODSTÖD 15 Referensförteckning 1 Protokoll vid regeringssmmnträde (IJ2009/2235/UF) vr bostt i lndet och med det vses enligt 29 kp 2 tt individen är folkbokförd. 2 Prop. 2009/10:60 Nynländ invndrres rbetsmrkndsetblering egennsvr med professionellt stöd sid kp 11 Skollgen (2010:800). 18 Ibid 3 4 Lg (1994:137) om mottgnde v sylsöknde m.fl kp 12 Skollgen (2010:800). 4 Förordning (2010:409) om etbleringssmtl och etbleringsinstser för viss nynländ invndrre 20 Ibid, kp. 4 Utlänningsförordningen (2006:97) smt Migrtionsverkets Föreskrifter (MIGRFS 06/2011) om uppehållstillstånds kort kp 25 Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning kp 10 Skollgen (2010:800). 6 Folkbokföringslgen (1991:481) 7 6 Förordningen (2010:408) om mottgnde för bosättning v viss nynländ invndrre. 8 Ibid, 7 23 Lg (2013:156) om smhällsorientering för viss nynländ invndrre. 24 Förordningen (2010:1138) om smhällsorientering för viss nynländ invndrre. 9 1 Lgen (2000:1383) om kommunerns bostdsförsörjningsnsvr. 10 Prop. 2009/10:60 Nynländ invndrres rbetsmrkndsetblering egennsvr med professionellt stöd sid Ibid Lgen (2010:197) om etbleringsinstser för viss nynländ invndrre. 26 Förordningen (2000:634) om rbetsmrkndspolitisk progrm smt Förordningen (2000:630) om särskild instser för personer med funktionsnedsättning som medför nedstt rbetsförmåg. 12 Förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingr och viss ndr utlänningr. 27 Sök rbete, förbättr ditt rbetssöknde, vägledning till rbete, utbildning till rbete, klrgör din rbetsförutsättningr, npss din rbetssitution smt rbetsförberednde instser Lgen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt sylsöknde m.fl. smt Socilstyrelsens Föreskrifter (SOSFS 2011:11) och llmänn råd om hälsoundersökning v sylsöknde m.fl. 28 Prop. 2009/10:60 Nynländ invndrres rbetsmrkndsetblering egennsvr med professionellt stöd sid kp 8-11 Socilförsäkringsblken (2010:110). 14 Lgen (2010:197) om etbleringsinstser för viss nynländ invndrre smt Förordningen (2010:409) om etbleringssmtl och etbleringsinstser för viss nynländ invndrre Lgen (2010:197) om etbleringsinstser för viss nynländ invndrre. 30 (SOL) 2: kp 1 31 Förordningen (2000:628) om den rbetsmrkndspolitisk verksmheten, Förordningen (2000:630) om särskild instser kp 13 Skollgen (2010:800) nger tt individen måste 32 Hälso- och sjukvårdslgen (1982:763).

16 16 METODSTÖD 33 Prop. 2009/10:60 Nynländ invndrres rbetsmrkndsetblering egennsvr med professionellt stöd sid. 75ff kp 1 Sociltjänstlgen (2001:453). 45 Socilförsäkringsblken (2010:110). 34 Lgen (1994:137) om mottgnde v sylsöknde m.fl kp 5 Skollgen (2010:800). 35 Förordningen (2010:1345) om särskild dgersättning till viss nynländ invndrre som vists vid mottgningsenhet smt Migrtionsverkets Föreskrifter (MIGRFS 07/2012) om särskild dgersättning till viss nynländ invndrre som vists vid mottgningsenhet. 36 Prop. 2009/10:60 Nynländ invndrres rbetsmrkndsetblering egennsvr med professionellt stöd sid kp 2 Kommunllgen (1991:900). 48 SFI-studernde fller under huvudregeln i 8 kp. 5 skollgen. Se även Prop. 2009/10:165 Den ny skollgen för kunskp, vlfrihet och trygghet sid kp 14 Skollgen (2010:800). 37 Förordningen (2010:407) om ersättning till viss nynländ invndrre. 38 Ibid kp 2 Skollgen (2010:800) Lgen (2010:197) om etbleringsinstser för viss nynländ invndrre. 39 Arbetsförmedlingens intern instruktion (Arbetsförmedlingen II 8/2011). 52 Prop. 2009/10:60 Nynländ invndrres rbetsmrkndsetblering egennsvr med professionellt stöd sid Ibid. 41 Regleringsbrev för budgetåret 2012 vseende Arbetsförmedlingen smt Förordningen (2000:634) om rbetsmrkndspolitisk progrm Förordningen (2010:1122) om sttlig ersättning för instser för viss utlänningr kp 4 Förordningen (2010:407) om ersättning till viss nynländ invndrre. 42 Arbetsförmedlingens föreskrifter (AFFS 2010:3) om etbleringsersättning Förordningen (2010:409) om etbleringssmtl och etbleringsinstser för viss nynländ invndrre Lgen (2010:197) om etbleringsinstser för viss nynländ invndrre smt 3 kp 10 Förordningen (2010:407) om ersättning till viss nynländ invndrre kp 13 Skollgen (2010:800). 57 Ibid, kp

17 METODSTÖD 17

18 Metodstöd Metodstödet sk vägled de lokl prtern i rbetet med tt t frm lokl överenskommelser. Metodstödet tr upp områden som smverknde prter bör bekt vid upprättndet v en överenskommelse. Arbetsförmedlingen Omslgsbild: Johnér bildbyrå.

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelill kommun Fmiljenämndens utskott för gymnsie-, vuxenutbildnings- och rbetsmrkndsfrågor Ledmöter klls Ersättre underrätts Tid: torsdgen den 9 pril 2015 kl. 14.00 Plts: Sve Hund i kommunhuset Kllelse

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Metodstöd för Lokala överenskommelser

Metodstöd för Lokala överenskommelser Metodstöd för Lokala överenskommelser Norrköping 2014-04-10 Hans-Göran Johansson Arbetsförmedlingen, Avd. Integration & Etablering Lotta Dahlerus Sveriges Kommuner och Landsting Metodstöd bakgrund och

Läs mer

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket tikarbetsförmedlingen Eslövs KOMMUN EdFörsäkringskassan ANE Lokal överenskommelse kring nyanländas etablering överenskommelse kring samverkan Mellan, Arbetstörmedlingen, Försäkringskassant Region Skåne

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

IE Vallentuna. Kartläggning: Rutiner för återsökning av statsbidrag för flyktingmottagandet. tffil

IE Vallentuna. Kartläggning: Rutiner för återsökning av statsbidrag för flyktingmottagandet. tffil VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 2016-11-10 KOMMUNSTYRELSEN Krtläggning: Rutiner för återsökning v sttsbidrg för flyktingmottgndet hr på v rutiner för v oss förtroendevld revisorer genomfört en krtjäggning

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2016-06. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING RIKTLIER IKÖP & UPPHADLIG 2 Riktlinjer för inköps- och upphndlingsverksmheten Dterd 2015-02-11 Fstställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19 Reviderd Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2015/00007 050 Dokument

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Förein[ngen Sveriges Kyrkogårdsclæfer Protokoll från FSK rbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Plts: Hotel Tylösnd, Hlmstd Närvrnde Mlte Shlgren Ktrin Evenseth Mts Lrsson P-G Åkesson Arne Elg John Arvidsson

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030 Bromöll kommun Del 3 Konsekvenser Antgen v kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030, Bromöll kommun, Del 3 Konsekvenser Frmställd v: Bromöll

Läs mer

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3 VALLENTUNA KOMiIUN REVISIONEN MISSIV 2015-09-25 Uppföljning v revisonens tidigre genotlrförd grnskningr åren 2OI2-2OL3 hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer genomfört en uppföljning v ett ntl tidigre

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea Sida: 1 av 9 Dnr: : Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea 1. Inledning och syfte. En lokal överenskommelse om nyanländas etablering ska i första hand tydliggöra uppdrag, sfördelning,

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

biqj. / o verksamhetsplaner (både för varje enhet och en övergripande), utvecklingsinsatser och

biqj. / o verksamhetsplaner (både för varje enhet och en övergripande), utvecklingsinsatser och biqj. / SYSTEMATISKT KVATITETSARBETE övergripnde tnkr o verksmhetsplner (både för vrje enhet och en övergripnde), utvecklingsinstser och resu lttu ppföljning. koppling melln resulttuppföljning, nlys och

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 3. Hösten 2016 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

25 00 /st SMÖR Arla,500g Jämförpris/kg: 50:- Gäller ej ekologiskt Max 3 per hushåll

25 00 /st SMÖR Arla,500g Jämförpris/kg: 50:- Gäller ej ekologiskt Max 3 per hushåll Vttenfll bjuder in till en informtionsträff om vår nystsning på vindkrft när dig! För cirk ett år sedn strtde vi upp vindkrftprojekten Abmoberget och Sndberget i Sorsele kommun Efter omfttnde fältstudier

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

Månadsrapport mars Kultur- & fritidsnämnden

Månadsrapport mars Kultur- & fritidsnämnden Måndsrpport mrs Kultur- & fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 6 1.1 Resultt per verksmhet... 6 1.2 Investeringsuppföljning... 9 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 10

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden Måndsrpport mj 2015 Socil- och äldrenämnden 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt mj 2015 Verksmhet Nämnd, ledning smt biståndsbedömning Kom. ers. Fsg v Intäkter Övr. int. Kostnder

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Granskning av nköp och upphandling

Granskning av nköp och upphandling VALLNTUNA KOMMUN RVISIONN VALLNTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen KLK 20t{ -0t- I 7 Dnr:...,. ;. MISSIV 20 13-12- 18 KOMMUNSTYRLSN Grnskning v nköp och upphndling hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer grnskt

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

1 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m... 3 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Inledning Bestämmelserna... 5 Underrättelse till

1 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m... 3 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Inledning Bestämmelserna... 5 Underrättelse till 1 Misstänkts rätt till insyn vid frihetsberövnde m.m.... 3 Smmnfttning... 3 Bkgrund... 3 Inledning... 4 2 Bestämmelsern... 5 Underrättelse till den som delges skälig misstnke om brott... 5 Skriftlig informtion

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Delegationsordning för Äldrenämnden

Delegationsordning för Äldrenämnden Utgivre: Äldrenämnden Gäller från: 20150121 Antgen: ÄN 6/2015 Delegtionsordning för Äldrenämnden Utöver vd som föreskrivs i kommunllgen för nämnder oh dess förvltning gäller estämmelsern i denn delegtionsordning.

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Månadsrapport september Social- och äldrenämnden

Månadsrapport september Social- och äldrenämnden Måndsrpport september Socil- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 11 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl...

Läs mer

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet.

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. v 6 Någr v de storheter som förekommer inom nturvetenskp kn specificers genom tt ders mätetl nges med ett end reellt tl. Exempel på sådn storheter, som klls sklär

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

Likabehandlingsplan. Sigtunaskolan Humanistiska Läroverkets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Sigtunaskolan Humanistiska Läroverkets plan mot diskriminering och kränkande behandling Likbehndlingspln Sigtunskoln Humnistisk Läroverkets pln mot diskriminering och kränknde behndling GRUNDSKOLAN & GYMNASIESKOLAN Plnen gäller under perioden 2017-01-01 2017-06-30 1. Grunduppgifter Vår vision

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område avseende

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område avseende Tx för prövning och tillsyn inom miljöblkens område vseende år 2012 och tills vidre Inlednde bestämmelser 1 Denn tx gäller vgifter för Sndvikens kommuns kostnder för prövning och tillsyn enligt miljöblken

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Analys grundkurs B lab 1. Stefan Gustafsson Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013

Analys grundkurs B lab 1. Stefan Gustafsson Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013 Anlys grundkurs B lb 1 Stefn Gustfsson Per Jönsson Fkulteten för Teknik och Smhälle, 13 1 Viktig informtion om lbortionern Lbortionsdelen på kursen i kursen Anlys grundkurs B exminers genom tt mn gör två

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer