BYr+,üNAÜgî-il:idr{IK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYr+,üNAÜgî-il:idr{IK"

Transkript

1 t LT H i lf BYr+,üNAÜgî-il:idr{IK Jimmy Gustfssn: ANALYS AV PROJEKTERINGSKOSTNADER KAN GE BILLIGARE HUS Särtryck ur tidskriften Vg- ch vttenbyggren 1:1966 Rpprt från Byggfrskningen, Stckhlm

2 Rpprt 17z1967 UDK 7I.OII r Anlys v prjekteringskstnder kn ge billigre hus Anlysis f Prjectin Csts Cn Mke Buildings Cheper v civilingenjör Jímm'y Gustfssn', ingenjörsfirmn Orrje & C AB, Stckhlm tltgivre. Sttens institut för byggndsfrskning Bx Stckhlm T Denn rpprt utges enligt byggfrskningsrådets beslut med medel från fndãn för lyggndsfrskning; försäljningsintäktern tillfller fnden.

3 Anlys y pf ekleningskslnden kn ge lt lligne lrus Jimmy Gustfssn I en rbetsrpprt lrân HALTH riirnile en utred'ning tör Sttens Råd' lör Byggnd,slrskning beshrius bi en nuänil'br krtläggningstekník!ör nlys ørt prjekteringskstniler iil husbyggnd. Ciuilingenjör limmy Gustfssn, Orrie & C, lörm.ed,ir hàr någr synpunkter lrring prblemen bserde på' denn rpprt. UDK Kännedmen m prjekteringsrbetets kstndssmmnsättning är på de flest håll dålig. Dett är speciellt påtgligt då lik rgnistin ch metdik diskuters ch jämförs. För plnering ch klkylering v tid, kstnder ch resurser skns det kunskpsunderlg sm erfrdrs. Denn brist hr kstt byggherrr ch prjektörer mycket pengr. I h med tt fst priser 1ör viss delr v prjekteringsrbetet blir llt vnligre kmmer prjektörern tt än mer kännbrt drbbs v felklkyler. End sättet tt kmm till rätt med svårighetern syns vr tt i vsevärt högre mfttning än hittills krtlägg ch nlyser kstndern. Dtbehndlingsteknikens utveckling hr gjrt det möjligt tt reltivt enkelt utnyttj det mfttnde underlg sm tidsredvisningen inm t ex knsultföretgen utgör. Denn redvisning bör byggs ut på ett ändmålsenligt vis tt pss till de klkyl- ch plneringssystem sm utveckls, U t ört hr tlìiggnings rb et e Ãr I961 tg fler års återkmmnde diskussiner ch fundleringr det uttrycket tt HALTH (civilingenjörern Sven Hultquist, Sten Albrektssn, Göst Lundin, Sven Tyrén smt tekn dr Ãke Hlmberg) efter diskussiner med Sttens Råd för Byggntlsfrskning beslöt strt en utredning meil syfte bl tt sök krtlägg prjekteringsrbetets kstndsstruktur. Först etppmålet vr tt finn en nvändbr krtläggningsmetilik med vrs hjälp lik vribler i rbetet kunde studers. Med ett sådnt instrument skulle förutsättningr finns tt bjektivt mät ch värder resulttet v lik rbetstekniker ch rgnistinsfrmer för prjekteringens bedrivnde. Genm tt i näst utredningsetpp tillämp krtläggningsmetdiken på ett reellt prjekt kunde tekniken prvs ch instrumentets nlysförmåg över- blicks. Smtidigt erhölls börjn till ett sttistiskt underlg för tid- ch kstndsplnering v prjekteringsrbete ch även ett först mteril tt belys de pågående diskussinern m bl kstntlsprblemen. Sedermer utökdes målsättningen för studien till tt mftt ytterligre två bjekt. Dett skedde inte i först hnd för tt kunn jämför tre lik tillväggångssätt, därtill skulle ett vsevärt mer mfttnde mteril erfrdrs, utn för tt ge en uppfttning m vilk skillnder i strukturen sm skulle kunn bservers, Fnns det över huvud tget någr återkmmnde krkteristik? Vid krtläggningen studerdes för två v prprjekten knsulterns rbete {rån först utreilningsskissern till ch med slutbesiktningen ch därmed smmnhängnde rbete. För det tredje v de studerde prjekten hr v tidsskäl krtläggningen vbrutits i ch med tt smtlig hndlingr färdigställts ch lämnts ut för nbudsräkning. Àndringshst iler 16,9 % I prjekteringsrbetets ntur ligger tt rbetet iblnd måste byggs på klr förutsättningr. Det merrbete sm blir följden v tl utgångsvärden under rbetets gång visr sig hållbr kn därvid inte lsts någn. I nilr fll skps dck merrbete i frn v ändringr sm skulle h kunnt undviks. I utredningr hr mängden ändringsrbete registrerts för lik delrbeten. Meil äntlringr hr därvid vsetts rbete förnlett v utifrån till en rbetsgrupp nkmmnde infrmtiner medförnde ändrde förutsättningr för rbetet eller sådn kmpletteringr v dess sm nrmlt brde nkmmit tidigre. Oft hr det vist sig tt ett ändringsbeslut fått knsekvenser v vsevärt större mfttning än vd sm från börjn överblickdes.

4 Av krtläggningen frmgår tt ändringsrbete enligt den nvänd definitinen utgjrt L6,9 % respektive I,7 % vid två v bjekten, således v' sevärd kstnder. Mterilet är för litet för tt de vnligste ändringsrskern sk kunn utpeks i dett sketle. Någr påtglig källr sk här nämns, dck utn rngrdning. I. Byggherren ändrr prgrmmets f örutsättningr eller ingriper på nnt sätt i prjekteringsrbetet (ingriper för sent).. Grnsknde myndigheter begär ändringr eller kmpletteringr. 3. Entrprenören önskr utbyte v mteril eller önskr ändr rbetsmetd ch stndrd. 4. Specilister inkppls för sent. 5. Brister i infrmtinskedjn medförnde tt ändringsbeslut inte tränger igenm tillräckligt snbbt. 6. Preliminär uppgifter ts för definitiv ch läggs till grund för beräkningr utn hänsyn till flexibilitetskrv. Till denn list kn läggs ren felklkyler, missförstånd m m vilk dck ej vrit vnligt förekmmnde eller medförnde llvrlig knsekvenser. Mn kn nter tt pressde tider ökr risken för ändringsrbeten ch är en del v det pris sm får betls. Blnil de mer eller mindre uppmärksmmde erfrenheter sm kn nämns bkm de i unilersökningen registrerde ändringskstndern är följnde: Tillräcklig tid ch kstnd bör ägns åt prjekteringens inlednde skede då de teknisk ch eknmisk prgrmmen för det frtstt rbetet görs upp. Smtlig förutsättningr måste frmläggs för diskussin ch nlys innn utgångspunktern för rbetet fstläggs. Under rbetets gång kn givetvis förutsättningrn ändrs men ett väl genmrbett prgrm in'besprr mycket rbete ch kstnder' En mrkerd skedesindelning där byggherren tr definitiv ställning till utrbetile förslg innn påföljnde etpp påbörjs bör eftersträvs. Eventuell överlpp kn spr någn tid men kn även kmm tt medför fördyrnde merrbete' Eventuell "chnsningr" i dett vseende bör vr överenskmn melln prtern. Specilister v lik slg bör inkppls i gd tid. Även m en viss fsförskjutning melln lik gruppers rbete kn vr rtinell bör fkspecilistern inkppls för knsulttiner hellre för tidigt än {ör sent. Då entreprenören önskr byt mteril blir iblncl byggherren förskyllt lidnde genm tt hn får betl kstndern för ändringr i hndlingr ch nnt merrbete sm kn bli {öljden. t 6 4 ì0 6 4 l 6 4 Fig l. Arbetsulymens lördelning i tiden iil tre stuilerde prjekt uttryclct i prcent per tidsenhet. Tid'xelns längd mtsùdrüì elter skländring tidrymden lrån prjekterings' strt till slutbesiktning lärdig byggnil (för bjekt, stn ännu belinner sig i utlörndesked,et, hr återståend'e tid, uppskttts). Krtläggningens uppläggning meilger tt kstnder ch knsekvenser v enstk ändringsbeslut teretiskt skulle kunn spårs. Vid eventuell kmmnde prjekt kmmer ytterligre möd läggs vid tt föìj upp dett intressnt vsnitt, O j ärn n ørb et s b el,øst nin g Arbetet under prjekteringen fördelr sig mycket jämnt. Att det ftst blir nädvändigt med övertidsrbete under viss perider, speciellt i smbnd med tt en hndlingsmgång sk leverers, kn säkerligen mvittns från mång håll. Att håll en jämn (ch hög) sysselsättning är en grundförutsättning för verksmhet inm de flest mråden. Knsultens ersättning för rbetet bsers nrmlt på nedlgd tid på det ktuell bjektet. För spill- ch väntetider får hn ingen direkt betlning utn är hänvisd till tt håll sin "tmgångskstnder" inm rmen för det utrymme sm mkstndspålägget ger. Vrje påräknt uppehåll i rbetet kstr såleiles pengr åtminstne för någn v de inblndde prtern. Vrje rbetstpp frestr dessutm på per-

5 50 l0 0 rl ll l Kr/t m 35,3 43,5,6 35,9 56,0 48,4 48,4 41,7 43,6 49,9 51,9 Fig. Arbetstiden lìirileld på. rt lör prjekt 3, kntrsbyggnìi (ll: ritrbete, 7: beskriuningr, 13: mängìlförteckning, 14: berähningr, 3: øllmän prblemlösning, 4: lcntd.ktrbete, 5 : äurigt ), snlen ch frmtvingr måhänd mtsvrnde uppehåll i ndr rbetsbjekt, sm beilrivs prllelìt. I fig I illustrers hur den smlde knsultinstsen vriert i tiilen för de lik bjekten. Om rbetstiden i stället redvists för de lik fckvdelningrn seprt blir bilden än mer jämn ch går mn ned till rbetsgrupper eller individer' blir ryckigheten än mer frmträdnde. Vrför blir mönstret så jämnt? Kn inte med bättre plnering dess förhållnden undviks? 0 l0 P r j ehteringsrb etet ett hrnplicer t ptim erings - prblem Prjekteringsrbetet skiljer sig väsentligt från t ex uppförndet v bjektet. Vid gjutning v ett bjälklg föreligger ll förutsättningr i lrm v ritningr ch beskrivningr. Arbetet måste utförs i viss givn tempn frmsättning, rmering, gjutning, betngens hårdnnde, frmrivning sv. Vid prjekteringsrbetet är sälln förutsättningrn entydigt givn ch vrje rbetsmment kn få görs m ett flertl gånger innn resulttet blir ilefinitivt. Prjekteringen innebär därför ft en itertinsprcess med ntgnden, beräkningr, resultt, utvärdleringr, krrigerde utgångsvärden sv. Oft påverks vi kedjerektiner tidigre beslut OBJEKT I 0,1 PROJEKT I 1,O -,; --l 7 B 9 ro il 1 3 TOTALT (r 964) Fig 3. Arbetstiilen Jördeld, på bjekt lör prielct I, erkstilsbyggnd (1: byggndens díspsitin ch utfrmning, : terräng clr' yttre rbeten, 3-5: bygg,nd'sstmmen, llmänt, rnått respektie rmeríng, 6: stmkmplettering, 7-9: VVS, 10-1: EI, 13: inredning ch utrustning)',3 ch ndr rbetsgruppers tbete efter ett mycket kmplicert schem. Ett beslut eller ett visst rbetsresultt kn kräv medverkn från en lång rd specilister ft företrädnde helt lik intressemråden. I börjn sknr ll ilet underlg för sitt rbete sm meilprjektören sk lämn. Dess är i sin tur berende v ndr uppgifter. Under rbetets gång blls infrmtinern frm ch tillbks melln prjekteringsgruppern vrviil successivt en gemensm prdukt växer frm. Ett dilemm sm den enskilile prjektören ställs inför är tt dels inte rbet för långt på ett säkert underlg h därmed risker m'fttnde ändringr, dels tt lämn ifrån sig underlg till medprjektörern för tt dess sk kunn kmm vidre. Prjekteringsledrens uppgift m{ttr bl dett pti' meringsprblem. Ingen rbetsgrupp eller beslutsinstns får släp efter ch därmeil försvår, fördyr ch försen rbetet' Prblemkmplexen bör dessutm över hel linjen ngrips i en viss rilning ch medl smverknde resurser för tt ett cceptbelt rbetsresultt sk nås så snbbt sm möjligt. Ett närliggnde ptimeringsprblem sm även påv eller ändringsrbete bör rbetet styrs så tt tillgänglig tid ch ïesuïser utnyttjs på bäst sätt' Utidg plnneringen Av det sgd förstås tt det {inns mycket utrymme för plnering inm prjekteringsteknikens mråde. Det är vidre fullt klrt tt det vre lönsmt tt plner m det fnns möjligheter speciellt m rbetet kunde fås tt flyt efter de utstkde linjern utn llt för mång viilkmmnde vbrtt ch irrtinell påverkn genm förutsebr händelser. Plneringen bör bedrivs på fler lik nivåer med delvis lik målsättning; exempelvis enligt följnde huvudindelning: 1 Inm ett knsultlöretg eller nnn rbetsgrupp representernde ett specilmråde v prjekteringsrbetet bör den ttl sysselsättningen plners så tt belstningen på lik individer blir jämn ch lgm hög. Olik prjekt bör drivs prllellt ch helst med sådn fsförskjutning tt tppr ch väntetider tr ut vrndr. Outnyttjcl reservkp' citet kstr mycket. Ã ndr sidn innebär det ökd service åt uppdrgsgivren tt kunn klr tem' prär krissitutiner helst utn tt ntlr prjekt blir lidnde. Dett är således en intern plnering sm beträffnde fördelning v efterfrågde resurser är berende v uppgifter utnför det egn influensmrådet utm i speciell fll ch då uppdrgen bedrivs helt inm den egn gruppen utn påverku utifrån.

6 . Inm vrje prjekt måste de lik specilgrupperns rbete ptimers ch dirigers så tt tids- ch kstndsrmen kn innehålls smt tt de teknisk ch eknmisk prblemen ngrips i rätt rdningsföljd ch med smverknde resurser. LJr denn synvinkel är det v minilre vikt tt rbetsbelstningen på lik grupper är jämn men dest viktigre tt resurser finns tillgänglig då de behövs ("ligger på kritisk linjen"). För denn plnering sm är helt prjektbunden inmts uppgifter m erfrderlig ch tillgänglig resurser för lik specilisters ch gruppers delinstser. Det kn syns sm dess två plneringssitutiner hr delvis mtgående intressen. I prktiken måste det dck bli fråg m smverkn eftersm ur ll synpunkter en kntinuitel i verksmheten med jämn rbetsbelstning leder till bäst resultt. De två plneringssystem, det gruppbundn ch det prjektbundn, kn ej frikppls från vrndr de är höggrdigt berende v vrndr. Det kn - fstslås tt plnering v prjekteringslbete inte kn ske med lik enkel teknik sm t ex vid utförndet. De ständig vbrtten med återgång till tidigre mment, upprivnde v beslut, det intim smrbetet melln lik rbetsgrupper med kntinuerligt infrmtinsutbyte ch successiv npssning gör tt detljplnering v rbetet inte kn görs. Prjekteringsrbetet kn under viss skeden likns vid bilkörning på en känd väg där mn vet vr målet är beläget men ej vd sm ligger bkm näst krök. 't 50 0 l 50 0 l 0 Fig 4. Arbetstiilens lörilelning p& tjänstestölle lör prjelct l-3, erkstd, lbrtrium respektiue lrntr sdmt ndelen ändringsrbete, U pprättde hnd,iingr lämplig plnner ingsb s Tid- ch resursplnering v prjekteringsrbete måste grunds på plnerrens erfrenhet ch mdöme smt på en mfttnde sttistik över kstndsbilden. Hänsyn måste ts till de nrmlt förekmmnde vbrtten i rbetet till väntetider, ändringsch kmpletteringsrbete sv. Ett svårlöst prblem är hur det sttistisk underlget sk vr uppbyggt. En tänkbr klkylmetd syns vr tt plner med hjälp v de hndlingr v lik slg sm upprätts.,4.tminstne i det skede v prjekteringen där prduktinen v hndlingr är störst (bygghndlingsskedet) kn större delen v rbetstiden hänförs till en viss grupp v hndlingr. I rbetsrpprten viss hur den ttl rbetstiden fördelt sig på lik slg v rbete. Huvudindelningen hr gjrts på rbetstid sm vrit hänförbr till upprättnrle v hndlingr i ritningr, beskrivningr, beräkningr sv. Smtidigt hr övrig tid klssts i någr undergrupper. "Ritningsrbete" dminerr sm syns mrknt ch utgör vid de studerde prjekten över hälften v rbetstiden. Arbetskstnden för en enstk hndling vrierr nturligt ng mycket krftigt. Inm en ch smm rbetsgrupp blir dck vritinern mindre. Hndlingrn kn enkelt klsss e{ter sitt innehåll, ändmål, strlek sv. Hndlingrn utgör vidre i regel prjektörens påtglig rbetsmteril ch redvisr även resulttet v rbetsinstsen. Dett gör tt mn reltivt enkelt kn erhåll en detljerd kntering v rbetstiden vi referens till hndlingrn. Gruppen v hndlingr utgör även en dkumenttin v rbetet sm plneringen kn binds upp kring. Kntinuitet melln sttistik, plnering ch efterklkyl kn skps. I undersökningen klssdes hndlingr efter rt (ritning, beskrivning, beräkning, PM sv), sitt innehåll (mrkrbeten, plndispsitin, stmme, ventiltin, snitet, strkström, telesignl, stmkmplettering sv), ch sitt ändmål (prjekteringsunderlg, för gdkännnde, för upphndling eller utförnde). I digrm ges exempel på resulttet v denn uppdelning. Viss skillnder melln de studerde prjekten (verkstd, kntr, lbrtrium) kn sm väntt spårs - slutstsern bör dck få vänt tills undersökningsmterilet blir större. Sedn undersökningens kdsystem fstldes hr mycket rbete nedlgts på lik håli just meil kls-

7 Fig 5. Id.éskiss tíll integrerdt system lör plnering, uppföij. níng ch sttistiklöring u prjekteringsrbete bsert på kdning u förekmmnd,e hnd.lingr. Ett gernenstnt litterin6ssystem nuänils genmgå,end,e. sifiktinssystem. T ex vidreutvecklingen v SfBsystemet hr skpt ytterligre möjligheter till klssning v hndlingr på ett ändmålsenligt ch entydigt sätt. Nätplnnering Olik vrinter v nätplner håller på tt vinn mrk. För prjekteringsrbete är sm tidigre nämnts v fler skäl ej denn teknik lik ändmålsenlig sm vid flertlet ndr verksmheter. Arbetet kn inte på ett överskådligt sätt vspegls i entydig smbndsschemn melln ktiviteter. Dess är i regel ömsesidigt berende v vrndr ch mn vet ej i förväg vd resulttet v en ktivitet kmmer tt medför, överlpp ch lps (ett förlpp rbets igenm fler gånger med mdifierde ingångsdt) är legi. Trts de ntydd svårighetern kn nätplnerings. tekniken nvänds ch vr till gd nytt i mång vseenden även för prjekteringsrbete. Den grfisk,bilden v rbetsförlppet kmmer dck inte tt exkt kunn återge vd sm sker ch ll smbnd kn inte illustrers. Prjekteringen kn ses sm en end ktivitet (då är plneringsrbetet lätt men intetsägnde) eller sm en exkt följd v beslut ch in{rmtinsutbyten (då är plnen säkert lltför svårnvändbr ch dessutm säkert lel). Ett reltivt grvt nätverk nvänt sm rbetspln ch littereringsschem kn dck vr värdefullt. Arbetet bör indels i skeden sm hålls isär genm tt de redviss ch gdkänns innn rbetet tillåts gå vidre. Detljplneringen bör npsss till rbetets lik krktär under de lik prjekteringsetppern. De ingående rbetsgruppern kn redviss ch plners sm seprt enheter dck berende v vrndr vd gäller rbetets tidåtgång ch kstnder. Den vidre indelningen v rbetet bör görs metl vgränsbr prjektdelr sm indelningsgrund i de fll sådn kn urskiljs (lik byggndskrppr, yttre rbeten, ch delentreprender är exempel på prjektdelr). önsks en ytterligre indelning v rbetet kn den lämpligen ske med hndlingr v lik slg sm referens. Möjligen kn rqn efter ytterligre utvecklingsrbete kmm därhän tt nätplnens ktiviteter direkt kunde hänförs till hndlingsförteckningens littersystem. Vid rbetstidsredvisningen skulle i så fll nätplnens ktiviteter vr det nturlig knteringsschemt. Dett kn eventuellt kmpletters med en specificering v rbetet efter rt (ritningsrbete, beräkningsrbete, llmän prblemlösning, kntktrbete sv). Utrymme för vidre utvecklingsrbete Iinns sm syns. Detljerd plnering blir llt vnligre liksm krvet på exkthet i klkylern (fst priser). Det sttistisk underlgets insmìnde kräver ett visst merrbete sm dck trde bli nödvändigt för tt utveckl plnerings- ch rbetstekniken. En för,hppning är tt förståelsen för prjekteringsrbetets speciell prblemtik i smbnd med plnering ch klkyler sk ök smt tt en mer mfttnde dtinsmling ch erfrenhetsutbyte sk kmm i gång. B rist på, b j ehtiu ø u är d,er i ngs gr uniler Det är trligt för tt inte säg säkert tt lik prjekteringstem skulle kmm till lik resultt v sitt rbete även m de yttre förutsättningrn vre identisk. Vägrn tt nå rbetsmålet är lik säkert lik. Det är svårt tt bjektivt utvärder resulttet ch hävd tt det en är bättre eller sämre än det ndr men sälln skns mtiveringr ch gd rgument för någn lösning. Prblemtiken i nknytning till prjekteringsrbetet är svårbemästrt åtminslne m krven på bjektivitet ch sklighet ställs någrlund hög. Däremt är det inte svårt tt få synpunkter på prblemställningen eftersm den, för de flest sm kmmer i kntkt med rbetet, är djupt enggernde h intressnt. Dessvärre lider debtten ft brist på dkumenterd sklighet. Det kn räck med tt enbrt nämn ämnen sm ttlentreprend, fst priser ch dyr knsulter för tt illustrer dett. Slutligen sk en hänvisning lämns till den v SKIF utrbetde kntplnen för prjekteringskstnder, vilken färdigställdes i slutet v Vd sm däri presenters bygger i väsentlig delr på erfrenheter från den verkställd undersökningen sm här relterts. Vidre utveckling förestår prllellt med breddning v det sttistisk underlget. Det trde bli nledning tt återkmm till dett inm en inte lhför vlägsen frmtid.

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu. Försök med vllfröblndningr Av Nill Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsl E-post: Nill.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se Smmnfttning Målsättningen med försöksserien hr vrit tt sök

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper CTH/GU LABORATION MVE6 - / Mtemtisk vetenskper Inledning Integrler Iblnd kn mn inte bestämm integrler exkt utn mn får nöj sig med tt beräkn pproximtioner. T.ex. e x dx kn inte beräkns exkt, eftersom det

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

uppdrag: matte Gunnar Kryger Andreas Hernvald Hans Persson Lena Zetterqvist Mattespanarna

uppdrag: matte Gunnar Kryger Andreas Hernvald Hans Persson Lena Zetterqvist Mattespanarna uppdrg: mtte Gunnr Kryger ndres Hernvld Hns Perssn Len Zetterqvist Mttespnrn ISN 978-9-7-0- ndres Hernvld, Gunnr Kryger, Hns Perssn, Len Zetterqvist ch Liber re d k t i n Mirvi Unge Thrsén, Mri Österlund

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys Modul 5: Integrler Institutionen för mtemtik KTH 30 november 4 december Integrler Integrler är vd vi sk håll på med denn veck och näst. Vi kommer tt gör följnde: En definition v vd begreppet betyder En

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Integraler och statistik

Integraler och statistik Föreläsning 8 för TNIU Integrler och sttistik Krzysztof Mrcinik ITN, Cmpus Norrköping, krzm@itn.liu.se www.itn.liu.se/krzm ver. 4 - --8 Inledning - lite om sttistik Sttistik är en gren v tillämpd mtemtik

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p)

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p) 1(1) IF1611 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 1 Tentmen Gäller även studenter som är registrerde på B1116 Torsdgen den 1 okt, 1, kl. 14.-19. Skriv tydligt! Skriv nmn och personnummer på ll inlämnde ppper!

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Algebraiska uttryck: Introduktionskurs i matematik. Räknelagar: a = b a. a b. Potenser: 1. = ( n gånger )

Algebraiska uttryck: Introduktionskurs i matematik. Räknelagar: a = b a. a b. Potenser: 1. = ( n gånger ) Intrduktinskurs i mtemtik 1 v 5 Algerisk uttrk: Räknelgr: lgen distriutiv lgr ssitiv lgr kmmuttiv, Ptenser: 1 n L n gånger --------------------------------------- n udd tl, jämnt tl n, n n n 4 4.. ---------------------------------------

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Exponentiella förändringar

Exponentiella förändringar Eonentiell förändringr Eonentilfunktionen - llmänt Eonentilfunktionen r du tidigre stött å i åde kurs oc 2. En nyet är den eonentilfunktion som skrivs y = e. (Se fig. nedn) Tlet e, som är mycket centrlt

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

PITEÅ SUMMER GAMES FÖRENINGSUTSKICK NR2

PITEÅ SUMMER GAMES FÖRENINGSUTSKICK NR2 PITEÅ SUMMER GAMES FÖRENINGSUTSKICK NR2 Årets turnerin hr lckt 715 l från 17 ntiner. en kmmer från Arentin, Brsilien, Estlnd, Finlnd, Guteml, Itlien, ettlnd, ituen, Mexic, Mnliet, Nre, Peru, Rysslnd, Spnien,

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030 Bromöll kommun Del 3 Konsekvenser Antgen v kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030, Bromöll kommun, Del 3 Konsekvenser Frmställd v: Bromöll

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Så behandlades parodontitskadorna

Så behandlades parodontitskadorna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes prodontitskdorn SAMMANFATTAT I förr numret v Tndläkrtidningen presenterdes fyr ptientfll där du fick terpiplner prolemtänder nteriort om molrer. Här redovisr vi ptient fllen

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Rationella uttryck. Förlängning och förkortning

Rationella uttryck. Förlängning och förkortning Sidor i boken 8-9, 0- Rtionell uttryck. Förlängning och förkortning Först någr begrepp. Aritmetik eller räknelär är den mest grundläggnde formen v mtemtik. Ett ritmetiskt uttryck innehåller tl, men ing

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Resultatrapport I 000,00 4 006,40 122 473,38 154 461,40 50 549,00 21871,0A 0,97 363 212,15

Resultatrapport I 000,00 4 006,40 122 473,38 154 461,40 50 549,00 21871,0A 0,97 363 212,15 Resulttrpprt GUTEKOR EKOOMISK FOREIG 76961 9-061 5 Vld perid: Hel räkenskpsåret Räkenskpså r: 2A1 4-A1 -$ - 201 4-1 2-31 Senste ver.nr: A''162, L2 Sid 1 (2i Utskriven: 2A1 5-02-17 1 6:'l 3:35 Periden Rörelsens

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Tillb el<apätroncn! tlål 8 oclr 16 - fl'å av svcrigcs bästa l8 g^olflrål cnligt Svcnsk Ciolf

Tillb el<apätroncn! tlål 8 oclr 16 - fl'å av svcrigcs bästa l8 g^olflrål cnligt Svcnsk Ciolf Medlemstidning för Ry Glfklubb Nt_Lmmer 2. JLtli 2004. Argång 25 Tillb el

Läs mer

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3 VALLENTUNA KOMiIUN REVISIONEN MISSIV 2015-09-25 Uppföljning v revisonens tidigre genotlrförd grnskningr åren 2OI2-2OL3 hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer genomfört en uppföljning v ett ntl tidigre

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Materiens Struktur. Lösningar

Materiens Struktur. Lösningar Mteriens Struktur Räkneövning 1 Lösningr 1. I ntriumklorid är vrje N-jon omgiven v sex Cl-joner. Det intertomär vståndet är,8 Å. Ifll tomern br skulle växelverk med Coulombväxelverkn oh br med de närmste

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Analys grundkurs B lab 1. Stefan Gustafsson Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013

Analys grundkurs B lab 1. Stefan Gustafsson Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013 Anlys grundkurs B lb 1 Stefn Gustfsson Per Jönsson Fkulteten för Teknik och Smhälle, 13 1 Viktig informtion om lbortionern Lbortionsdelen på kursen i kursen Anlys grundkurs B exminers genom tt mn gör två

Läs mer

Handelsutredningen Komplement Sammanställning av handelszoner i centrum och externt stadsarkitektkontoret 2006-03-10

Handelsutredningen Komplement Sammanställning av handelszoner i centrum och externt stadsarkitektkontoret 2006-03-10 tdsrkitektkontoret Hndelsutredningen komplement 00 Bild Hndelsutredningen Komplement mmnställning v hndelszoner i centrum och externt stdsrkitektkontoret 00-0-0 tdsrkitektkontoret Hndelsutredningen komplement

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Analys o 3D Linjär algebra. Lektion 16.. p.1/53

Analys o 3D Linjär algebra. Lektion 16.. p.1/53 Anlys o 3D Linjär lgebr Lektion 16. p.1/53 . p.2/53 v 3D Linjär lgebr Hr betrktt vektorer v typen etc resp dvs ordnde triplr v typen. reell tl 3D Linjär lgebr Punkt-vektor dulismen En ordnd tripel v typen

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplr / Preview SVENSK STANDARD Fstställd 6-05-05 Utgåv 5 Byggndsutformning Bostäder Invändig mått

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp Lösningr bsuppgifter 6.1 Prtikelns kinetik. Historik, grundläggnde lgr och begrepp B6.1 1-2) Korrekt 3) elktig (Enheten skll inte vr med här; om exempelvis m 2 = 10 kg, så är m 2 g = 98,1. Uttrycket m

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Generaliserade integraler

Generaliserade integraler Generliserde integrler Mtemtik Breddning 2.5 Frm till denn punkt hr vi endst studert integrler där funktionen som skll integrers vrit begränsd. Dessutom hr det intervll över vilket vi integrerr vrit begränst

Läs mer

Elektromagnetisk bromsning förbättrar stålkvaliteten vid stränggjutning

Elektromagnetisk bromsning förbättrar stålkvaliteten vid stränggjutning Elektromgnetisk romsning förättrr stålkvliteten vid stränggjutning Elektromgnetisk romsning v stålflödet i kokillen i stränggjutningsmskiner förättrr kvliteten hos det gjutn stålet genom tt mängden icke-metllisk

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Integralen. f(x) dx exakt utan man får nöja sig med att beräkna

Integralen. f(x) dx exakt utan man får nöja sig med att beräkna CTH/GU STUDIO TMVb - / Mtemtisk vetenskper Integrlen Anlys och Linjär Algebr, del B, K/Kf/Bt Inledning Mn kn inte lltid bestämm integrler f() d ekt utn mn får nöj sig med tt beräkn pproimtioner. T.e. e

Läs mer

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport februari 2014 Måndsrpport februri Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 6 1.3 Volymer, sttistik

Läs mer

Addition och subtraktion

Addition och subtraktion Sidor i boken 35-39 Addition och subtrktion Vi börjr med lite ritmetik. Heltlsddition innebär ing som helst problem. Här tr vi lämpligen räknedosn till hjälp. Eempel. 3+00+5 = 7 Så länge ll nämnre är lik

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

Kontinuerliga variabler

Kontinuerliga variabler Kontinuerlig vribler c 005 Eric Järpe Högskoln i Hlmstd Antg tt vi kunde mät med oändligt stor noggrnnhet hur stor strömstyrk en viss typ v motstånd klrr. Ing mätningr skulle då vr exkt lik. Om vi mätte

Läs mer

2014 Nr 1. Stig Bratt

2014 Nr 1. Stig Bratt 2014 Nr 1 Årsmötet. Det vr 25 persner sm km till årsmötet där Lrs Grundberg inledde med tt häls ll välkmn. Sedn hedrdes de medlemmr sm vlidit under året med en tyst minut ch musik. Jhn-Rlf Jhnssn vldes

Läs mer

Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl januari, 2015.

Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl januari, 2015. FÖRSÄTTSBLAD Institutionen för Nturgeogrfi och Ekosystemvetenskper Institutionen för Teknik och Smhälle Frågor för tentmen EXTA50 Smhällsmätning, 9 hp, kl. 8-13 12 jnuri, 2015. Denn tentmen rätts nonymt.

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet.

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. v 6 Någr v de storheter som förekommer inom nturvetenskp kn specificers genom tt ders mätetl nges med ett end reellt tl. Exempel på sådn storheter, som klls sklär

Läs mer

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999 GENETIK en introduktion v Ingel Crlén 1988 och 1999 Innehållsförteckning Innehåll Sidn Förord 3 Kromosomer 4 DN 4 Muttioner 5 Gregor Mendel 5 Mendels metod 6 Mendelklyvning (monohybrid) 6 Dihybrid klyvning

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET UPPSALA UNIVERSITET Mtemtik för språkteknologer (5LN445) Institutionen för lingvistik och filologi VT 2014 Förfttre: Mrco Kuhlmnn 2013 (mindre revision Mts Dhllöf 2014) 6 Formell språk Det mänsklig språket

Läs mer

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter?

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter? Vilken rät linje pssr bäst till givn dtpunkter? Anders Källén MtemtikCentrum LTH nderskllen@gmil.com Smmnfttning I det här dokumentet diskuterr vi minst-kvdrtmetoden för skttning v en rät linje till dt.

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Granskning av nköp och upphandling

Granskning av nköp och upphandling VALLNTUNA KOMMUN RVISIONN VALLNTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen KLK 20t{ -0t- I 7 Dnr:...,. ;. MISSIV 20 13-12- 18 KOMMUNSTYRLSN Grnskning v nköp och upphndling hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer grnskt

Läs mer