Antagen av kommunfullmäktige Cykelplan Enköpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun"

Transkript

1 Antgen v kommunfullmäktige Cykelpln Enköpings kommun

2 UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, Enköping Tfn: Fx: E-post: Webbplts: Antgen v kommunfullmäktige CYKELPLAN ENKÖPINGS KOMMUN FOTO Omslg Mtton Imges Övrig foton Mtton Imges & Enköpings kommun

3 Foto: Susnn Järlund Enköping stsr på ykel I en hållbr kommun sk ll - kvinnor som män, ung oh gml - h smm möjlighet tt kunn t sig till jobbet, ffären oh ndr pltser i vårt smhälle. Ingen sk behöv känn sig otrygg i de offentlig miljöern eller begränsd på grund v ett ineffektivt trnsportsystem. Det här är något som vi i Enköpings kommun strävr efter. För tt nå dit måste gång- oh ykeltrfiknter prioriters eftersom få färdsätt är lik jämställd, miljövänlig oh hälsosmm som dess. Det är därför viktigt tt skp rätt förutsättningr; välutbyggt ykelvägnät, säkr ykelvägr, br belysning oh skyltr tt orienter sig efter för tt ykeln sk bli det självklr lterntivet. Av denn nledning hr Enköpings kommun tgit frm Cykelpln För tt få ett hållbrt, jämställt oh effektivt trnsportsystem jobbr kommunen efter 4-stegsprinipen. Dett innebär tt vi i steg 1 oh 2 försöker påverk människors beteende oh gör små förändringr i vägnätet så tt fler väljer tt res hållbrt. I steg 3 oh 4 bygger vi ny vägr oh genomför större projekt. Cykelplnen berör ll steg. För tt få fler tt ykl så måste vi sts på ny oh bättre ykelvägr smtidigt som mrkndsföring oh informtion inte får glömms bort. När vi nu med ykelplnen vet vilk stsningr vi sk gör på ykelnätet blir steg 1-åtgärder en ännu viktigre del för tt få fler tt välj ykeln frmför bilen. Dett är något vi sk rbet vidre med för både dgens oh frmtidens yklister. Ann Wiklund (M) Ordförnde kommunstyrelsen Bengt-Åke Gelin (M) Ordförnde teknisk nämnden

4 Innehållsförtekning Förord 2 Innehållsförtekning 3 1. INLEDNING 6 Bkgrund 6 Mål 6 Syfte 6 Andr mål oh dokument 6 Arbetsproess oh förnkring 6 Inkomn yttrnden 7 Uppföljning 7 Avgränsning 7 Läshänvisning 7 2. ENKÖPINGS KOMMUN SATSAR 8 PÅ CYKEL Attrktivt tt ykl 8 God livsmiljöer 8 Miljöspekter 8 Folkhäls 9 Ekonomi 9 Trygghet oh säkerhet NULÄGESBESKRIVNING 12 Gång- oh ykelvägnätet 12 Målpunkter 14 Felnde länkr 16 Korsningspunkter 17 Lndsbygden 18 Prkering 19 Underhåll 19 Skyltning 19 Belysning FRAMTIDA ÅTGÄRDER 21 Medel för ykelstsningr 21 Behov v åtgärder på det befintlig vägnätet 21 Ny gång- oh ykelvägr i tätortern 21 Ny gång- oh ykelvägr på lndsbygden 21 Prkering 22 Underhåll 22 Skyltning 22 Belysning 22 Pumpsttioner/servie 23 Projektet Säkr skolvägr 23 Kommunen som gott exempel 23

5 Mtton Imges

6 Mtton Imges 1. Inledning BAKGRUND I dg måste vi plner för ett långsiktigt hållbrt smhälle oh en viktig del i det är tt underlätt för ett hållbrt resnde. För tt tillgodose god livsmiljöer även i frmtiden måste vi sts på lterntiv färdmedel till bilen. Om kommuninvånrn väljer tt ykl eller gå istället för tt t bilen kn luftföroreningr, buller oh trängsel komm tt minsk. Smtidigt som vi förbättrr miljön genom tt ykl kn vi även gör ekonomisk smhällsvinster oh stärk vår häls. Av dess nledningr fik teknisk nämnden år 2011 i uppdrg v kommunfullmäktige tt upprätt en ykelpln för Enköpings kommun. MÅL Cykelplnens övergripnde målsättning är tt skp ett ttrktivt, tryggt, trfiksäkert, funktionellt oh smmnhängnde ykelvägnät som lokr fler människor till tt ykl. SYFTE Cykelplnens syfte är vr ett effektivt verktyg i frmtid utvekling v gång- oh ykelvägnätet i Enköpings kommun. ANDRA MÅL OCH DOKUMENT Cykelplnen knyter n till en rd ntionell mål oh riktlinjer som påverkr den kommunl plneringen. Åtgärder som leder till tt ndelen kort bilresor flytts över till ykel, bidrr även till tt uppnå de ntionell övergripnde miljö-, energi- oh folkhälsomålen. På regionl nivå koppls ykelplnen till Länstrnsportplnens prioriteringr oh finnsieringen v gång- oh ykelvägsutbyggnd. Innn sommren 2014 kommer en ny Länstrnsportpln tt nts (giltighetstid ) där delr v de redovisde prioriteringrn i Enköpings ykelpln kommer tt finns med. På kommunl nivå bidrr ykelplnen till tt uppfyll de strtegisk mål som finns frmtgn för Enköpings kommun där fokus ligger på hållbr utvekling oh god ekonomi. Något som en förflyttning från biltrfik till ykeltrfik bidrr till. För den fysisk plneringen innebär ykelplnenen tt det blir enklre tt integrer gång- oh ykelvägsplneringen i den fysisk plneringen då tydlig prioriteringr finns frmtgn i ett helhetsperspektiv. ARBETSPROCESS OCH FÖRANKRING Arbetet med ykelplnen inleddes i smbnd med frmtgndet v en ny översiktspln (ÖP 2030) där gång- oh ykelvägr på lndsbygden inventerdes oh frmtid behov prioriterdes. En tvärsektionell rbetsgrupp tog frm en remissversion till ykelpln som godkänndes i teknisk nämnden oh kommunstyrelsens rbetsutskott innn den skikdes ut på remissrund under sommren Det reviderde plnförslget hr sedn godkännts för ntgnde v teknisk nämnden, pln-, mrk- oh exploteringsutskottet, kommunstyrelsen oh kommunfullmäktige. I oh med tt ykelplnen nts hr kommunen åtgit sig tt fortsätt utvekl gång- oh ykelvägnätet i kommunen. 6

7 INKOMNA YTTRANDEN Under remisstiden inkom 10 yttrnden från kommunl instnser, politisk prtier oh privtpersoner. Dess hr tgits hänsyn till i det reviderde plnförslget. Inkomn yttrnden gällnde förslg på detljerde fysisk åtgärder skiks vidre till gtukontoret. Dett då ykelplnen är ett mer övergripnde dokument. UPPFÖLJNING Cykelplnen föreslås uppdters vrje mndtperiod för tt behåll ktulitet oh dess syfte tt vr ett effektivt plneringsverktyg. Uppdteringen v plnen kommer främst berör frmtid åtgärder oh prioriteringr v projekt. I rbetet med tt t frm ykelplnen hr ett ntl ykelräkningr utförts i olik knutpunkter. För tt grovt följ upp ntlet yklnde föreslås tt sådn fortstt ykelräkningr genomförs på årsbsis. Det är även viktigt tt dess genomförs under liknnde förhållnden oh under smm perioder från år till år. AVGRÄNSNING Plnen är inriktd på hur mn med på informtiv oh fysisk åtgärder kn ök yklndet i Enköpings kommun. Åtgärdern i plnen syftr främst till tt ök yklndet till oh från rbete, skol oh fritidsktiviteter det vill säg tt ök vrdgsyklingen hos invånrn. Fritidsykling oh turiststråk är inte lik högt prioriterde i denn pln även om dett ändå ts upp. Plnen berör i först hnd åtgärder för ykeltrfiken men medför även fördelr för både gångtrfiknter oh mopedister. LÄSANVISNING Avsnitt två beskriver de positiv effektern v ökt yklnde. I vsnitt tre behndls dgsläget, hur ykelvägnätet ser ut idg oh vilk brister som förekommer. Det vslutnde kpitel fyr redogör för frmtid åtgärder. 7

8 Mtton Imges 2. Enköpings kommun stsr på ykel Att fortsätt utvekl gång- oh ykelvägnätet är en viktig del i kommunens rbete mot ett hållbrt trnsportsystem. I dett vsnitt beskrivs de positiv effektern som en ökd ykling kn bidr till smt kort om vd som gäller som yklist. ATTRAKTIVT ATT CYKLA Olik fktorer påverkr nvändndet v ykeln som trnsportmedel. För tt fler sk välj tt ykl måste det vr ttrktivt tt ykl i jämförelse med ndr färdmedel. Dett ställer krv på ett smmnhängnde oh lättöverskådligt ykelvägnät där det känns tryggt oh är säkert tt ykl. Även fktorer som belysning, skyltning, seprering melln yklister oh fotgängre, vinterväghållning, god oh trygg ykelprkeringr smt beläggning v ykelvägen är ll v betydelse för tt ykling sk ses som ett ttrktivt oh tryggt trnsportmedel. Cykelvägnätet bör vr så finmskigt tt yklistern undviker tt t genvägr genom biltrfiken. Cyklister strävr i regel efter tt t den snbbste vägen. Det verklig vståndet melln strt- oh målpunkt bör därför inte vr mer än 25 proent längre än fågelvägen för tt inte uppftts som en omväg, vilket bidrr till tt yklisten söker sin egn genvägr. 1 1 TRAST Underlg GODA LIVSMILJÖER För tt stärk kommunens ttrktivitet är det viktigt tt t tillvr oh utnyttj de värden vi hr i kommunen. Närheten till nturen är en sådn viktig kvlitet. Med br gång- oh ykelvägr kn fler människor få tillgång till nturen. Cykeln är ett br redskp för tt nå rekretion men den är även ett utmärkt vl v trnsportmedel vid pendling till oh från skol, rbete oh fritidsktiviteter. En ökd ndel resor med ykel minskr dessutom buller oh vgser i stden vilket är positivt för dess livsmiljö. MILJÖASPEKTER Biltrfiken är ett stort miljöproblem då den lstrr vgser, buller oh vibrtioner. Sttens institut för kommuniktionsnlys (Sik) hr gjort prognoser över människors resnde som visr på tt ntlet personresor med bil kommer tt ök med en proent per år under perioden oh de kortväg resorn förvänts ök ytterligre något mer. 2 Det är viktigt för kommunen tt möt upp dett oh kunn erbjud br förbindelser med lterntiv trnsportmedel till exempel kollektivtrfik oh ett br ykelvägnät. Cykeln är särskilt lämpd för tt ersätt kort bilresor där bilen är som mest miljöskdlig oh ineffektiv på grund v kllstrter. Bilens vgsrening fungerr dåligt när motorn är kll oh utsläppen v hälsofrlig ämnen 2 TRAST Underlg 8

9 oh bränsleförbrukningen är därför högst vid kllstrter. Smtidigt är det just dess resor som är enklst tt ersätt med ykeln. Erfrenheter från ndr kommuner visr tt proent v resorn under tre kilometer är möjlig tt överför till ykel. Resor som hr särskilt stor potentil är skolresor, rbetsresor oh kombintionsresor med kollektivtrfik. Cykeln hr även potentil för längre resor om lämplig infrstruktur finns. Vrje ykld kilometer ger i genomsnitt en koldioxidbespring på 214 grm i jämförelse med tt smm res skulle skett med bil. 3 FOLKHÄLSA Övervikt oh dålig kondition är ett tilltgnde hot mot folkhälsn oh ntionell forskning oh befolkningsundersökningr kring livsstil oh levndsvnor visr på en minskd fysisk ktivitet blnd befolkningen. En stillsittnde livsstil bidrr till en ökd ohäls, produktionsbortfll oh ökde sjukvårdskostnder. Dett medn fysisk ktivitet förbättrr den fysisk, mentl, funktionell oh soil hälsn. Värdet v den fysisk ktiviteten är så stor tt den förtid dödligheten kn komm tt minsk med irk 30 proent genom en hlvtimmes gång eller ykling per dg. Forskning visr tt det är den regelbundn motionsutövningen som främjr hälsn oh tt t ykeln till oh från rbete eller skol istället för bilen är ett enkelt sätt tt få vrdgsmotion på. Brn blir lltmer stillsittnde oh vrt femte brn i Sverige är överviktigt. Sedn börjn v åttiotlet hr ntlet brn som på egen hnd tr sig till skoln hlverts. I stället skjutss brnen till skoln i bil trots tt de flest bor inom ykelvstånd till skoln. En v orskern är tt biltrfiken blivit intensivre oh tt skolvägrn inte upplevs som säkr. Brn som yklr till oh från skoln hr bättre motorisk färdigheter, lungfunktion, högre energiförbrukning oh emotionell häls. De brn som generellt är mer fysiskt ktiv får en ökd konentrtions- oh inlärningsförmåg. Attityden till fysisk ktivitet grundläggs tidigt oh präglr en resten v livet. Ur ett hälsofrämjnde oh förebyggnde perspektiv är målgruppen brn oh ung extr viktig. Om ktiv trnsporter är en nturlig del v brnens vrdg är snnolikheten betydligt större tt det följer dem även i vuxen ålder. Som rbetsgivre finns det myket tt tjän på tt medrbetre yklr till oh från jobbet men även inom tjänsten. Medrbetre som rör på sig blir friskre vilket leder till minskd sjukfrånvro oh ökd produktivitet. 3 Svensk Cykling EKONOMI Smhällsekonomisk vinster Smhällsekonomisk modeller visr tt nyinvesteringr i väginfrstruktur mång gånger inte är förenligt med målet om begränsd klimtpåverkn, eftersom utbyggd oh förbättrd väginfrstruktur oft leder till ett ökt bilresnde. Om nyinvesteringen istället syftr till tt ök kpiteten oh ttrktiviteten för tt gå, ykl eller åk kollektivt bidrr den däremot oftst till tt nå klimtmålet. 4 Även effektern på hälsn kn ge väsentlig smhällsekonomisk vinster. De negtiv effektern i form v ökd olyksrisk (där risken för skdor är högre med ykel än med bil), överstigs v de positiv hälsoeffektern. 5 Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är det myket fördelktigre tt bygg gång- oh ykelväg i jämförelse med bilväg. En gång- oh ykelväg är tre meter bred medn en vnlig bilväg är sju meter bred. Slitget från en ykel på sflten är obefintlig jämfört med slitget från en bil med dubbdäk. Asflten på en gt hr en livslängd på melln 10 till 15 år beroende på ntlet fordon som kör på den. Beläggningen på en gång- oh ykelväg håller till dess tt bindemedlet torkr vilket kn t upp till melln 30 oh 35 år. Vintertid är kostnden för tt snöröj en gång- oh ykelväg betydligt mindre än en bilväg. Kommunens ekonomi Om kommunens nställd i större utsträkning promenerde oh yklde i tjänsten skulle de kort resorn med tjänstebil minsk, smtidigt som kostnden för drivmedel skulle minsk. År 2011 köpte kommunen drivmedel för nästn 1,7 miljoner kronor. Att få personlen tt ykl till oh från rbetet kn även det ge ekonomisk vinster i form v minskde sjukdgr oh minskde kostnder för prkeringspltser. I Uppsl läns lndsting deltog 480 yklister i ett ykl till jobbetprojekt (hälsotrmpre) under Utvärderingen v projektet visr tt ntlet sjukdgr minskde med 50 proent. Kostndsbespringen för dett uppskttdes till irk 1,3 miljoner kronor. En summ som kn jämförs med projektkostnden som uppskttts till irk kronor. Med ndr ord så överstiger nyttn kostnden med nästn fem gånger. 6 4 Trfikverket 5 Trivetor Trfi, rpport 2009:71 6 Pernill Hyllenius nd Mlin Gibrnd, Long term effets of Helth Cylist in the County Counil of Uppsl, Sweden, Pper ECOMM Sn Sebstin 13-15th of My

10 Privtpersonens ekonomi Totlkostnden för en ny bil ligger enligt Motormännens bilkostndsklkyl från 2007 på kronor per mil. Den kostnden inkluderr fst kostnder såsom försäkring, grge, ränt oh värdeminskning smt rörlig kostnder för drift oh underhåll, oh bsers på bilr i prisklssen som körs 1500 mil per år. Motsvrnde kostnd för en ykel med nypris kronor, försäkring, värdeminskning, ränt, årlig servie som går 200 mil per år är irk fem konor per mil (Vägverket hr beräknt kostnden för tt ykl till 4-5 kronor per mil inklusive kpitlkostnder.) Det innebär tt den som hr fem kilometer till rbetet oh yklr istället för tt t bilen kn spr melln kronor per år på tt ykl. 7 TRYGGHET OCH SÄKERHET För tt ök trfiksäkerheten för yklister, frmförllt för brn oh ung, är ökd trfiksäkerhetskunskp viktig. Smtidigt behöver elevers färdsätt oh färdväg till oh från skoln ses över, llt för tt vänd den negtiv olykssttistiken för till exempel mopedåknde ungdomr. Vrje dg skds när hundr yklister i Sverige. De flest v dem skds när de kör omkull utn tt någon nnn är inblndd. Någr få krokr med bilr eller ndr trfiknter. Orsken till tt mn kör omkull på ykel kn vr en sten på vägen, en grop i vägbnn eller något fel på ykeln. Det kn händ vem som helst, när som helst. Därför sk du som yklist lltid nvänd hjälm. I smm ögonblik som ditt oskyddde huvud slår i mrken är det för sent; du kn h fått en hjärnskd som förändrr ditt liv för lltid. Vd säger lgen? 8 Om ykelhjälm All brn under 15 år som yklr eller blir skjutsde sk enligt lg nvänd ykelhjälm. Om ykelbelysning Utrustningskrven på belysning oh reflexer för ykel gäller enbrt vid färd under mörker. Cykeln sk vr utrustd med: en lykt bktill som visr rött ljus oh tydligt kn ses på ett vstånd v 300 meter. Bklyktn får vr v blinknde typ om den blinkr med minst 200 blinkningr per minut. en strålkstre frmtill som vger vitt eller gult ljus med sådn ljusstyrk tt fordonet under mörker kn förs på betryggnde sätt, eller en lykt frmtill som visr vitt eller gult ljus oh tydligt kn ses på ett vstånd v 300 meter. röd reflex bktill, vit reflex frmtill oh, vit eller orngegul reflex åt sidn. En tillkoppld ykelkärr sk h en röd reflex bkåt eller en bklykt som visr rött ljus om reflex skns. Skötseln v sidovegettion påverkr trygghetskänsln. Kombiners bristnde skötsel v grönområden med undermålig belysning finns risken tt invånrn känner sig otrygg i det offentlig rummet. Konsekvenser kn då bli tt mn väljer lterntiv vägr, som upplevs som tryggre. I mång fll kn den lterntiv vägen vr osäkrre utifrån ett trfiksäkerhetsperspektiv. Ett exempel är när mn yklr i knten på en större bilväg som inte är trfiksäkert utformd för yklister för tt undvik en mörk pssge på ykelvägen. 7 Trivetor Trfi, rpport 2009:71 8 TSFS 2010:141 10

11 Trfikregler för dig som yklr Väjningsplikt När du hr väjningsplikt innebär det tt du som yklist i god tid sk sänk hstigheten eller stnn. Du får kör vidre br om det kn ske utn fr eller hinder. Cykelöverfrt På viss ställen finns så kllde ykelöverfrter. Dess är mrkerde med vit kvdrter i vägbnn. Här måste du som yklist vr försiktig oh br kors vägen om det kn ske utn fr. Väjningsplikten gäller inte strikt, men du bör ldrig ykl rkt ut över en väg. Övergångsställe Det är inte förbjudet för dig som yklr tt kors en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående oh det är därför olämpligt tt ykl där. Om du kliver v ykeln oh leder den räkns du som gående oh då gäller smm regler som för gående. En yklnde som ändå korsr en väg på ett övergångsställe hr lltid väjningsplikt både mot gående oh mot fordon på vägen. Gågt eller gångfrtsområde När du yklr på en gågt eller ett gångfrtsområde är högst hstigheten gångfrt oh du hr väjningsplikt mot gående. Att sväng åt vänster Ge teken i god tid innn du börjr sväng. Då vet ndr trfiknter vrt du är på väg. Om det är myket trfik eller om du känner dig osäker, kn du gör den stor svängen. Lägg dig längst till höger oh fortsätt rkt frm över den korsnde vägen. När det är fritt kn du slutför vänstersvängen genom tt ykl eller led ykeln över vägen. Cykl på ykelbnn Om det finns en ykelbn, sk du normlt nvänd den. Reglern för plering är desmm som på vägen: du yklr på höger sid oh gör omkörning till vänster. Mtton Imges 11

12 3. Nulägesbeskrivning I dett vsnitt beskrivs dgens gång- oh ykelvägnät i kommunens tätorter oh på lndsbygden smt identifierde brister oh behov. Bristern är främst tgn ur Trfiknätsnlys för Enköping 2012, där ykelvägnätet oh dess pssger hr nlyserts ur ett trfiksäkerhets- oh frmkomlighetsperspektiv. 9 Även ndr förutsättningr som är v betydelse för ykling redoviss, så som till exempel belysning, prkering oh skyltning. I näst kpitel redoviss under motsvrnde indelning hur kommunen vser tt rbet vidre med frågorn i form v mål oh konkret åtgärder. GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄTET Det finns idg ett irk ått mil långt kommunlt gång- oh ykelnät som i de flest fll ägs oh sköts v Enköpings kommun. För båd funktionsklssern gäller följnde: I först hnd eftersträvs seprt ykelvägr plnerde på ett sådnt sätt tt de hr bättre frmkomlighet än de förbindelser där ykeltrfiken inte är seprerd från biltrfiken. I ndr hnd eftersträvs lågt trfikerde blndtrfikgtor med en mxhstighet på 30 km/h eller gångfrt. På lättrfikerde vägr som trfikers med mindre än 100 fordon per dygn kn blndtrfik epters upp till en hstighet på 50 km/h. 10 På följnde uppslg redoviss gång- oh ykelvägnätet i krtor för Enköping oh övrig mindre tätorter i kommunen. I viss fll skns dt för viss orter, vrför de inte redoviss i krt. Huvud- oh loklnät i tätortern Cykelvägnätet hr delts upp efter funktion i ett huvudgångoh yklelvägnät oh ett loklt gång- oh ykelvägnät. Huvudvägnätet utgör stommen i ykelvägnätet oh nvänds i huvudsk för trnsport melln olik stdsdelr/ områden oh för yklister som färds längre sträkor, till exempel melln bostden oh rbetspltsen, entrum, skol eller större fritidsnläggningr. I det lokl ykelnätet sker mestdels kort ykelturer inom närområdet eller som nslutning till det övergripnde huvudvägnätet. 9 Enköpings kommun (2012) Trfiknätsnlys för Enköpings tätort 10 SKL Trfikverket (2010) GCM-hndboken 12

13 Huvud- oh loklt gång- oh ykelvägnät Enköping Romberg Enögl Stenvreten Vårfrukyrkn Fnn Munksundet Bergvreten Copyright Lntmäteriet Gånst Huvud- oh loklt nät Huvudnät Loklnät Vtten Örsundsbro Copyright Lntmäteriet 13

14 Målpunkter För tt kunn nlyser ykelvägnätets brister hr hänsyn tgits till vr målpunkter finns. Som målpunkt räkns skolor, vårdentrler, större rbetspltser, hndelspltser, kollektivtrfiknoder oh idrottspltser. Enköping Copyright Lntmäteriet Munksundet Enögl Munksundet G Romberg G Enögl G Romberg Vårfrukyrkn Vårfrukyrkn G G G G G G G G G Fnn Fnn Bergvreten Stenvreten Stenvreten Gånst Bergvreten Målpunkter Gånst Målpunkter Målpunkter Enköping Kollektivtrfik Arbetsplts Arbetspltser Hndel Hndel Idrott Skol Kommuniktion Idrott G Sjukvård G Sjukvård Skol Vtten 14

15 Hummelst Grillby Grillby Målpunkter krns Hummelst Arbetsplts Hndel Idrott Met Meter Meter Meter Lillkyrk Lillkyrk Skolst Skolst Meter Meter Meter Meter Fjärdhundr Fjärdhundr Örsundsbro Örsundsbro G G G G G G Målp Örsu 15

16 Felnde länkr Felnde länkr är sträkor där det skns delr v huvudvägnätet för tt bind smmn olik områden eller där en del v loklvägnätet ännu inte är utbyggt inom ett område. Felnde länkr kn även beskrivs som när du yklr på en ykelväg som plötsligt tr slut oh du befinner dig mitt ute på en bilväg. Enköpings tätort hr ett nnorlund utseende i jämförelse med tätorter i smm storlek. Stor torget är inte loklisert intill järnvägssttionen oh då vägen Drottninggtn från Tullgtn till Bngårdsgtn vid Torget sknr ykelväg är den en felnde länk. Enköping Romberg Enögl Stenvreten Vårfrukyrkn Fnn Munksundet Bergvreten Gånst Felnde länkr Felnde länkr Huvudnät Loklnät Vtten Örsundsbro Copyright Lntmäteriet Copyright Lntmäteriet 16

17 Korsningspunkter I Enköpings tätort finns det ungefär 35 kilometer gång- oh ykelväg som räkns till huvudvägnät. Längs dess finns 132 korsningspunkter oh ll dess är riskbedömd efter de fem olik kriteriern: belysning sikt hstighet hstighetsdämpde åtgärd beläggning De olik kriteriern är i sin tur uppdelde oh poängbedömd efter utmärkt, br, god oh mindre god. Då ingen korsningspunkt uppnår betyget utmärkt återfinns inget teken för utmärkt i krtn. Exempelvis kn kriteriet belysning tilldels olik poäng beroende på om förstärkt belysning finns, om belysning finns oh om belysning skns. Enköping Romberg Copyright Lntmäteriet Enögl Romberg Enögl Stenvreten Stenvreten Vårfrukyrkn Fnn Munksundet Vårfrukyrkn Fnn Bergvreten Munksundet Bergvreten Gånst Gånst Copyright Lntmäteriet Korsningspunkter Korsningpunkt Br Br God God Mindre god Mindre god Vtten G- vägr huvudnät 17

18 Cykelvägnät, målpunkter oh felnde länkr på lndsbygden På lndsbygden skns till stor del seprt ykelvägr oh yklingen sker istället på både större oh mindre trfikerde vägr i bilvägnätet. Viss seprerde delsträkor finns men är i klr minoritet. De regionl oh ntionell ykelledern Sverigeleden oh Mälrdlsleden korsr tillsmmns med Upplndsleden kommunen vilket bidrr till ett större smmnhängnde stråk för vndring oh ykling. Den främst yklingen på Enköpings lndsbygd består v kortre trnsporter melln till exempel hemmet oh lokl målpunkter som servie oh hndel eller som turism-, frilufts- eller motionsyklnde. Arbetspendling med ykel på lndsbygden är begränsd oh i det fll den förkommer är det främst melln hemmet oh nnn knutpunkt för byte till kollektivtrfik eller småkning med bil. För de som yklr på Enköpings lndsbygd är trfiksäkerheten den viktigste frågn oh knske störst begränsningen i nvändndet v ykeln. Fler v de större vägrn i kommunen, exempelvis riksväg 55 oh riksväg 70, upplevs som osäkr för yklister då vägrenen är obefintlig eller sml smtidigt som trfiken är intensiv oh tung. Målpunkter På lndsbygden finns en rd olik sorters målpunkter. Mälrens bdpltser är myket välbesökt under sommrhlvåret oh mång yklr till strnden där möjlighet ges. Den seprerde ykelvägen till Bredsnd möjliggör för sommrlovsledig brn tt själv ykl till bdet. Mn kn på ykel även t sig till mång ndr frilufts-, sportoh rekretionsområden, men ökd tillgänglighet oh trfiksäkerhetshöjnde åtgärder skulle möjliggör för ännu fler tt nå dess målpunkter. Ny gång- oh ykelvägr på lndsbygden - en länsfråg I regionförbundets ny Länspln för år finns ett förslg på tt Länsplnen helt oh hållet sk finnsier sttlig gång- oh ykelväg, med ndr ord gång- oh ykelväg på lndsbygden. En prioritering v ykelvägr på lndsbygden i Enköping hr gjorts tillsmmns med regionförbundet i Uppsl län. Se vidre under frmtid åtgärder. FJÄRDHUNDRA ÖRSUNDSBRO KÄRSTA OCH BREDSDAL ENKÖPING HUMMELSTA GRILLBY HAGA LILLKYRKA Cykelvägr på lndsbygden Målpunkter - bdpltser, idrottsnläggningr oh kollektivtrfikpunkter Cykelleder (Sverigeleden oh Mälrdlsleden) Felnde länkr Upplndsleden 0 2, Kilometer 18

19 PARKERING Med ett ökt ntl yklnde invånre ökr ntlet yklr vilket kräver ykelprkeringr vid olik målpunkter. Exempel på målpunkter som förmods behöv fler ykelprkeringr är vid knutpunkter för kollektivtrfik vrifrån mång fortsätter med ndr färdmedel oh vid idrottsnläggningr dit mång brn oh ungdomr yklr. Vrje målpunkt kräver nlys v ykelprkeringsbehov oh vr prkeringen sk plers. Viktigt är tt prkeringen blir en del v pltsens gestltning smt för tt det sk känns tryggt tt lämn oh hämt sin ykel. UNDERHÅLL Underhållet v kommunens gång- oh ykelvägr innefttr både själv vägbnn oh de ngränsnde mrkområden runtomkring. De sflterde ykelvägrn kräver beläggningsunderhåll i begränsd omfttning, däremot behöver de blåss ren från höstlöv oh snöröjs på vintern. Grusde ykelvägr kräver regelbundet ny tillförsel v grus oh eventuellt även skrpning oh pkning då grus är ett rörligt mteril. I kommunens tätorter finns olik typer v belysning på ykelvägrn: Seprt ykelväg med egen seprt belysning Cykelväg direkt i nslutning till bilväg med egen seprt belysning Cykelväg direkt i nslutning till bilväg med släpljus från bilvägens belysning. Tunnelbelysning (ll tunnlr). Det finns viss kortre sträkor i kommunens orter som helt sknr belysning. På lndsbygden är ykelvägrn belyst i myket begränsd utsträkning. I mång fll hr inte heller de lndsvägr som mn yklr på någon belysning. Kommunen röjer kontinuerligt vegettionen i nslutning till gång- oh ykelvägr för tt undvik tt träd oh buskr hänger ut över vägen vilket riskerr frmkomlighet oh trfiksäkerhet. Skötseln v sidovegettion påverkr även trygghetskänsln. Cykelvägr på lndsbygden är i stor omfttning grusbelgd. Längre ykelturer sker därför främst under den snöfri delen v året. Vrpå skötselnivån i form v till exempel snöröjning kn vr lägre än i tätortern. SKYLTNING I kommunen finns ett ntl vndrings- oh ykelleder smt Hälsns stig i entrl delrn v Enköping. Dess leder är mrkerde med olik vägvisre oh skyltr. I Enköpings tätort finns även skyltr som är till för tt guid gångoh ykeltrfiknter melln stdens mång prker oh grönområden. Viss målpunkter är skyltde som till exempel järnvägssttion, idrottspltser, prker oh bdpltser. I övrigt är skyltning för ykeltrfiken begränsd. BELYSNING Belysning hr en stor inverkn på om ett gång- oh ykelstråk känns tryggt under dygnets oh årets mörk timmr. Det är dessutom ytterst viktigt tt den belysning som finns är rätt npssd för ändmålet. Viss belysningsrmturer riktr ljuset åt fel håll, iblnd till oh med rkt upp mot himlen, vilket ger ykelvägen ett ännu mörkre intryk. 19

20 Enköping Romberg Romberg Enögl Stenvreten Enögl Vårfrukyrkn Fnn Stenvreten Munksundet Vårfrukyrkn Fnn Bergvreten Munksundet Bergvreten Gånst Copyright Lntmäteriet Gånst Belysning Ingen belysning Belysning vi gtubelysning Seprt belysning LED Seprt belysning Belysning vi solell Vtten Örsundsbro Copyright Lntmäteriet 20

21 Foto: Tord Lillj 4. Frmtid åtgärder Utifrån de förutsättningr, brister oh behov som beskrivits i tidigre vsnitt redoviss här åtgärder inför frmtiden. Det kn rör sig om övergripnde mål för det fortstt rbetet smt förslg på konkret åtgärder som kn hjälp till tt upp nå plnens mål. Åtgärdern ryms inom 4-stegsprinipen då de rör llt från beteendefrågor till nynläggning v infrstruktur. MEDEL FÖR CYKELSATSNINGAR För tt på llvr kunn sts på åtgärder för ett ökt yklnde sk teknisk nämnden inför vrje ny årsbudget t ställning till vilk ykelprojekt som sk genomförs det kommnde året oh sätt v medel för dess. Kommunen sk ktiv sök pengr ur länstrnsportplnen för tt förverklig de gemensmt prioriterde ykelvägrn på lndsbygden i Enköping. BEHOV AV ÅTGÄRDER PÅ DET BEFINTLIGA VÄGNÄTET För tt uppnå det ttrktiv smmnhålln gång- oh ykelvägnätet sk de identifierde felnde länkrn åtgärds. Felnde länkr som bör prioriters de närmste åren är Drottninggtn, Vulnusvägen, Frleden i Bredsnd oh Tullgtn. Trfiksäkerhetshöjnde åtgärder sk genomförs i kors ningpunkter oh de oskyddde trfiknterns behov sk prioriters högst. NYA GÅNG- OCH CYKELVÄGAR I TÄTORTERNA Dess instser berör nyutbyggd bostds- oh verksmhetsområden. När ny bilvägs byggs sk även seprt gång- oh ykelväg med egen belysning byggs inom rmrn för projektet. Mrk sk reservers för gång- oh ykelvägr i detljplneläggning v ny områden. Ny gång- oh ykelvägr sk smmnkoppls med befintligt gång oh ykelvägnät för tt inte skp ny felnde länkr. I plnering oh explotering v ny områden nsvrr explotören för byggnde v gång- oh ykelväg. NYA GÅNG- OCH CYKELVÄGAR PÅ LANDSBYGDEN En prioritering v gång- oh ykelvägsprojekt på lndsbygden hr tgits frm både v kommunen oh regionförbundet inom rmen för länstrnsportplnen. De två prioriteringslistorn hr i denn ykelpln vägts smmn till en. De objekt som pekts ut v både kommunen oh regionförbundet mrkers nedn. För dess objekt finns möjlighet till helfinnsiering genom länstrnsportplnen men de konkurrerr då även med de ndr kommunern i länets prioriterde ykelvägr. 21

22 1. Enköping - Hummelst väg 515. Måld ykelväg finns men vägen sk kompletters med trfikseprernde element. (Prioriterd i länstrnsportpln). 2. Örsundsbro - Alstbdet väg 569. Ny gång- oh ykelväg utmed befintlig väg för tt koppl ihop tätorten med ett viktigt friluftsområde. 3. Enköping - Fjärdhundr riksväg 70. Trfikverket plnerr tt bygg om sträkn till 2+1-väg. Behov finns då v tt bygg ykelväg melln Skälby vägskäl-krleby. (Prioriterd i länstrnsportpln). 4. Grillby oh Skolst väg 530/539. Ny gång- oh ykelväg utmed befintlig väg för tt bind smmn ortern, vrv Skolst hr myket god kollektivtrfik. (Prioriterd i länstrnsportpln). 5. Enköping - Litslen riksväg 55. Längs med sträkn finns ett ntl målpunkter oh delsträkor som hr god förutsättningr för ökt yklnde. Beroende på om Litslen utvekls till bytespunkt för kollektivtrfik oh vägen byggs om till 2+1 ökr behovet v ykelförbindelser ytterligre. (Prioriterd i länstrnsportpln). 6. Ekolsund - Listlen väg 263. Utpekd ykelväg i åtgärdsvlstudie för väg 263. Möjlighet finns tt mål ykelbnn på den reltivt bred vägen. Viss sträkor behöver dok nynläggs. Beroende på om Litslen utvekls till bytespunkt för kollektivtrfik ökr behovet v ykelförbindelser ytterligre. (Prioriterd i länstrnsportpln). 7. Svinnegrn - Spelbo riksväg 55 söderut. Sträkn är idg tungt trfikerd oh inbjuder inte till ykling. Om vägen byggs om till 2+1 ökr behovet v ykelförbindelser ytterligre. Från Spelbo oh in till Enköping finns en lterntiv gång- oh ykelväg. (Prioriterd i länstrnsportpln). 8. Hjulst-Svinnegrn riksväg 55 söderut. Sträkn är idg tungt trfikerd oh inbjuder inte till ykling. Om vägen byggs om till 2+1 ökr behovet v ykelförbindelser ytterligre. 9. Listlen - Örsundsbro riksväg 55. Består idg v 2+1-väg vilket försvårr möjlighet tt ykl på vägen. Sträkn är tungt trfikerd. (Prioriterd i länstrnsportpln). 10. Enköping - Lillkyrk Boglösvägen. Längs med sträkn finns ett ntl målpunkter oh utifrån ett rekrtions- oh friluftslivsperspektiv. Ny gång- oh ykelväg hr god förutsättningr tt ök fritidsyklndet. (Prioriterd i länstrnsportpln) 11. Väg 515 melln Hummelst oh Östnbro. Ny gång- oh ykelväg på befintlig vägbn (gml E18) för tt bättre möjliggör för trfikering till/från lndsbygdsområden i Västerås kommun. Då en ny gång- oh ykelväg på lndsbygden berör mång mrkägre, från kommun oh sttligt ägnde till ett ntl privt mrkägre föreslår kommunen tt mrkfrågorn i först hnd löses genom frivillig upplåtelse v mrk. PARKERING Befintlig bristnde ykelprkeringr sk rusts oh underhålls för tt ök säkerheten för ykelförvring smt minsk vndliseringen. På kommunens ykelprkeringr sk överskådligheten vr god oh ykelställens konstruktion ändmålsenlig. Prioriterde lägen för ny ykelprkeringr är i knutpunkter för kollektivtrfiken. Förutsättningrn för en ykelprkering i nslutning till busshållpltsen i Skolst sk undersöks. Smrbete krävs med Trfikverket. UNDERHÅLL I korsningspunkter sk trfiksäkerheten för oskyddde trfiknter prioriters högst. En underhållspln för beläggning på gång- oh ykelvägrn som beskriver vr oh i vilken tkt underhåll sk ske bör ts frm. Gång- oh ykelvägr på lndsbygden kn h något lägre stndrd än i tätortern, till exempel kn de i större utsträkning vr grusde vägr. Även vinterskötseln kn vr mer begränsd då den huvudsklig nvändningen nses ske under den snöfri perioden v året. SKYLTNING Ett helhetsgrepp behöver ts för hur kommunen rbetr med skyltning oh vägvisning v det egn gång- oh ykelvägnätet. En ykelkrt med målpunkter oh besöksmål i kommunen bör ts frm i smrbetet med turism- oh näringslivsktörer. BELYSNING En stndrd för belysning v ykelvägr sk ts frm, något som i sin tur kn medför krv på stndrdhöjningr v belysning på befintligt gång- oh ykelvägnät. De ykelvägr som är obelyst sk inom ett kort tidsperspektiv belyss. I stråk som nvänds i begränsd utsträkning kn eventuellt belysning vr släkt under sen nttimmr. 22

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030 Bromöll kommun Del 3 Konsekvenser Antgen v kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030, Bromöll kommun, Del 3 Konsekvenser Frmställd v: Bromöll

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

Handelsutredningen Komplement Sammanställning av handelszoner i centrum och externt stadsarkitektkontoret 2006-03-10

Handelsutredningen Komplement Sammanställning av handelszoner i centrum och externt stadsarkitektkontoret 2006-03-10 tdsrkitektkontoret Hndelsutredningen komplement 00 Bild Hndelsutredningen Komplement mmnställning v hndelszoner i centrum och externt stdsrkitektkontoret 00-0-0 tdsrkitektkontoret Hndelsutredningen komplement

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport februari 2014 Måndsrpport februri Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 6 1.3 Volymer, sttistik

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs. Bkgrund Skellefteå museum hr fått bidrg från Riksntikvrieämbetets nslg

Läs mer

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3 VALLENTUNA KOMiIUN REVISIONEN MISSIV 2015-09-25 Uppföljning v revisonens tidigre genotlrförd grnskningr åren 2OI2-2OL3 hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer genomfört en uppföljning v ett ntl tidigre

Läs mer

Materiens Struktur. Lösningar

Materiens Struktur. Lösningar Mteriens Struktur Räkneövning 1 Lösningr 1. I ntriumklorid är vrje N-jon omgiven v sex Cl-joner. Det intertomär vståndet är,8 Å. Ifll tomern br skulle växelverk med Coulombväxelverkn oh br med de närmste

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter?

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter? Vilken rät linje pssr bäst till givn dtpunkter? Anders Källén MtemtikCentrum LTH nderskllen@gmil.com Smmnfttning I det här dokumentet diskuterr vi minst-kvdrtmetoden för skttning v en rät linje till dt.

Läs mer

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp Lösningr bsuppgifter 6.1 Prtikelns kinetik. Historik, grundläggnde lgr och begrepp B6.1 1-2) Korrekt 3) elktig (Enheten skll inte vr med här; om exempelvis m 2 = 10 kg, så är m 2 g = 98,1. Uttrycket m

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden Måndsrpport mj 2015 Socil- och äldrenämnden 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt mj 2015 Verksmhet Nämnd, ledning smt biståndsbedömning Kom. ers. Fsg v Intäkter Övr. int. Kostnder

Läs mer

Naturvärdesinventering i området Talldungen, Häggvägen, Ånestad, Linköping

Naturvärdesinventering i området Talldungen, Häggvägen, Ånestad, Linköping Nturvärdesinventering i området Tlldungen, Häggvägen, Ånestd, Linköping 9 septemer 2011 Nturvärdesinventering i området Tlldungen, Häggvägen, Ånestd, Linköping Inledning Nrdus - Ekologisk konsult hr fått

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

Generaliserade integraler

Generaliserade integraler Generliserde integrler Mtemtik Breddning 2.5 Frm till denn punkt hr vi endst studert integrler där funktionen som skll integrers vrit begränsd. Dessutom hr det intervll över vilket vi integrerr vrit begränst

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET UPPSALA UNIVERSITET Mtemtik för språkteknologer (5LN445) Institutionen för lingvistik och filologi VT 2014 Förfttre: Mrco Kuhlmnn 2013 (mindre revision Mts Dhllöf 2014) 6 Formell språk Det mänsklig språket

Läs mer

BYr+,üNAÜgî-il:idr{IK

BYr+,üNAÜgî-il:idr{IK t LT H i lf BYr+,üNAÜgî-il:idr{IK Jimmy Gustfssn: ANALYS AV PROJEKTERINGSKOSTNADER KAN GE BILLIGARE HUS Särtryck ur tidskriften Vg- ch vttenbyggren 1:1966 Rpprt från Byggfrskningen, Stckhlm Rpprt 17z1967

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Säkerhetsrete sedn 40-tlet. Fmiljeföretget Dlo är Skndinviens lednde levern tör v rnd-, ljud- oh säkerhetsklssde stål- oh trä dörrr.

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Förein[ngen Sveriges Kyrkogårdsclæfer Protokoll från FSK rbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Plts: Hotel Tylösnd, Hlmstd Närvrnde Mlte Shlgren Ktrin Evenseth Mts Lrsson P-G Åkesson Arne Elg John Arvidsson

Läs mer

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell.

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell. SE0100128 SKI Rpport 01:9 ',! 1 Grnskning v SKB:s förslg ti inkpslingsteknik Mts Lundin Oskr Gustfsson Bernt von Bromsen Ev Troell Jnuri 2001 ISSN 1104-1374 ^9/20 ^Slm. I ISRN SKI-R-01/9-SE PLEASE BE AWARE

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys Modul 5: Integrler Institutionen för mtemtik KTH 30 november 4 december Integrler Integrler är vd vi sk håll på med denn veck och näst. Vi kommer tt gör följnde: En definition v vd begreppet betyder En

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper CTH/GU LABORATION MVE6 - / Mtemtisk vetenskper Inledning Integrler Iblnd kn mn inte bestämm integrler exkt utn mn får nöj sig med tt beräkn pproximtioner. T.ex. e x dx kn inte beräkns exkt, eftersom det

Läs mer

Tentamen ellära 92FY21 och 27

Tentamen ellära 92FY21 och 27 Tentmen ellär 92FY21 och 27 201-08-22 kl. 8 13 Svren nges på seprt ppper. Fullständig lösningr med ll steg motiverde och eteckningr utstt sk redoviss för tt få full poäng. Poängen för en helt korrekt löst

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Tbkloh-inlfv. Utsträckt kommunikation ATT TÄNJA VÅRA SINNEN. Nr 7 September 1988. Telefoni. 'Store & forward'- t j ä n s t e r. o c.

Tbkloh-inlfv. Utsträckt kommunikation ATT TÄNJA VÅRA SINNEN. Nr 7 September 1988. Telefoni. 'Store & forward'- t j ä n s t e r. o c. Tbkloh-inlfv Nr 7 September 1988 Utsträckt kommuniktion ATT TÄNJA VÅRA SINNEN Individ O S S s o «i s 'Store & forwrd'- t j ä n s t e r Rdio TV Telefoni Telekonferenser o c. o 3 3 S 5 S" Grupp T&doh-àlfv

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2011 3. Kravgränser 4. Del I, 8 uppgifter utan miniräknare 5. Del II, 9 uppgifter med miniräknare 8

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2011 3. Kravgränser 4. Del I, 8 uppgifter utan miniräknare 5. Del II, 9 uppgifter med miniräknare 8 Kurs plnering.se NpMC vt011 1(9) Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 011 Krvgränser 4 Del I, 8 uppgifter utn miniräknre 5 Del II, 9 uppgifter med miniräknre 8 Förslg på lösningr

Läs mer