VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006"

Transkript

1 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1

2 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet irlid vid Östrnds mssfbrik, smt tidnings- och bestruket ppper vid Ortvikens pppersbruk. SCA Grphic Sundsvll ingår i SCAs ffärsområde Skogsindustriprodukter och omsätter miljoner kronor. Östrnds mssfbrik hr 410 nställd och en produktionskpcitet på totlt ton per år, motsvrnde för Ortvikens pppersbruk är 930 nställd och ton per år. Miljörbetet är en integrerd del i det dglig rbetet och klrt uttlt i vår ffärsidé. Här ingår även vår intern rbetsmiljö med blnd nnt ett omfttnde säkerhetsrbete. Vrje år berättr vi om hur vi gör, vår mål och vilk effekter det får på kort och lång sikt. Välkommen tt läs mer om vårt miljörbete VÅR AFFÄRSIDÉ Att erbjud mrknden ett konkurrenskrftigt sortiment v högkvlittiv pppers- och mssprodukter, frmställd med god hänsyn till miljön och bserde på vår lokl fiberresurs. VÅRA VÄRDERINGAR DET ÄR INTE VI, utn vår intern och extern kunder, som bedömer kvliteten på vår vror och tjänster. Därför sk vi ll ständigt sträv efter tt t red på vår kunders behov och värderingr. Genom tt med mrginl håll vd vi lovt kn vi tillfredsställ krven och förväntningrn och smtidigt mät oss med den bäste konkurrenten i syfte tt ständigt ligg steget före. Vi sk tillverk vår produkter på ett sådnt sätt tt vi minskr påverkn på miljön och uppfyller krven på produktsäkerhet och de krv som finns i gällnde lgr och bestämmelser. Resurshushållning sk vr en lednde princip i llt vi gör och personlens häls och säkerhet sk prioriters. Arbetet sk bedrivs långsiktigt, en grundförutsättning för det är företgets lönsmhet. Att nå fstställd mål genom ständig förbättringr och kompetensutveckling v medrbetrn är viktig delr. VÅRA PRODUKTER Ortvikens pppersbruk Östrnd mssfbrik Säljbolg GrphoNews Tidningsppper. GrphoBright, GrphoBright Extr, GrphoCrystl Förbättrt tidningsppper, nvänds t ex i dgstidningrns bilgor och reklmtryck. GrphoCote, GrphoLux, GrphoMtt LWC-ppper, nvänds främst till tidskrifter och reklmtryck. Celeste, Celeste Strong, Celeste Tissue Sulftmss, nvänds bl i tillverkningen v tryck- och kontorsppper smt mjukppper och hygienprodukter. CTMP Str, CTMP Str Fluff, CTMP Str Björk CTMP-mss, nvänds för tt tillverk t ex mjukppper och vätskekrtong. Lun Core, Lun Fluff Högkvlittivt bsorptionsmteril som nvänds t ex i tillverkningen v dmbindor. 2

3 EN TYDLIG MILJÖPROFIL VÅR BÄSTA TILLGÅNG PRODUKTIONSREKORD, effektivre energiutnyttjnde och minskd miljöpåverkn är fcit för SCA Grphic Sundsvll Totlt uppgick produktionen till ton, en ökning med dryg fem procent i jämförelse med Vår medvetn värderingr pekr klrt och tydligt ut vårt nsvr. Ett nsvr vi tr i den dglig verksmheten och som omstt i resultt för miljön är vår bäst tillgång. Under 2006 fick vi också ett br kvitto på de tio senste årens miljöåtgärder; den kemiskbiologisk krktäriseringen som utfördes på vloppsvtten från Östrnd uppvisr det bäst resultt som någonsin uppmätts på ett skogsindustriellt vloppsvtten. Betydnde instser hr gjorts inom miljö- och energiområdet som kommer tt ge positiv effekt nu och i frmtiden. Här märks främst färdigställndet v Östrnds ny sodpnn som producerr ång med högre tryck och tempertur än någon nnn sodpnn i världen. Investeringen är en v de störst i Östrnds histori och den kommer tt få positiv betydelse både för miljöblns och energiprestnd tidvis kommer vi även tt kunn sälj el externt. För Ortvikens del får den ny rökgskondenseringen effekter i form v spillvärmetillskott till Sundsvll Energis fjärrvärmenät. Smrbetet innebär tt Sundsvll Energi i sin tur kn leverer värme till Tundls sågverk. Som stor energinvändre och energiproducenter är energi en helt centrl del v vår verksmhet både nu och i frmtiden. De senste tre årens krftig ökningr v elpriset gör tt Ortviken idg betlr mer för el än för virkesråvrn. Prishöjningrn beror främst på de krftig restriktionern för ny elproduktion och hndel med koldioxidutsläpp. Även om kol- och oljebse- rd el är en försumbr del v den svensk elförsörjningen styr den elpriset som i sin tur driver på efterfrågn på biobränslen. Br under 2006 elddes mer än kubikmeter virke upp i norr Sverige en femtedel v virkesbehovet för Ortviken. Virke vi behöver nvänds med ndr ord för tt producer el vi inte hr råd tt köp. Ett energidilemm som hr direkt koppling till vår frmtid utveckling. BETYDANDE INSATSER HAR GJORTS INOM MILJÖ- OCH ENERGIOMRÅDET SOM KOMMER ATT GE POSITIV EFFEKT NU OCH I FRAMTIDEN ROINE MORIN miljödirektör, SCA Forest Products ENERGIFAKTA Totlt motsvrr SCA Grphic Sundsvlls överskottsproduktion v energi uppvärmningen v villor. Certifieringen mot den svensk stndrden för energiledningssystem innebär tt vi deltr i det sttlig progrmmet för energieffektivisering och får en sänkning v sktten på el. Östrnds ny turbin gör sulftfbriken mer än självförsörjnde på el, överskottet grön el motsvrr uppvärmningen v villor per år. Östrnds totl elproduktionen uppgår till 468 GWh per år. Det motsvrr c 25 procent v Ljungns produktion och det finns inget enskilt krftverk i älven som producerr mer. Energin som utvinns ur Ortvikens ny rökgskondensering ger spillvärme till fjärrvärmenätet motsvrnde uppvärmningen v villor per år. Investeringen, som hr genomförts tillsmmns med Sundsvll Energi, ger också dem möjlighet tt leverer värme till Tundls sågverk. Ett optimlt energinyttjnde är en viktig del i beslut som rör vår fbriker. Investeringr och förbättringr genomförs ständigt i processern och vi släpper ut mindre koldioxid än vd som tilldelts verksmheten. De trimningsrbeten i den dglig driften som genomförts på Ortviken hr resultert i tt oljeförbrukningen under 2006 vrit den lägst i modern tid. Om vårt stor skogsinnehv i norr Sverige räkns in i koldioxidblnsen binds det idg mer koldioxid i skoglig tillväxt på vår mrker än vd som släpps ut i produktion och trnsport. Det innebär tt vår verksmhet ger ett positivt netto i den globl koldioxidblnsen. 3

4 ÅRET RUNT MILJÖARBETET ÄR VÅRT DAGLIGA LIV Bkom siffror och fkt döljer sig ett idogt miljörbete som pågår vrje dg, året runt. Vår egn miljökrv är tuffre än de krv som myndighetern ställer på oss, något som är möjligt tck vre enggerd personl, ett ktivt miljöråd smt vår verktyg för styrning v miljö, kvlitet och energi. ÖSTRAND 2006 I KORTHET Vi producerde ton mss, produktionsrekord trots byggndet v den ny sodpnnn och turbinen. Sodpnn- och turbinprojektet slutfördes, förutsättningr till ökd frmtid produktion v mss på Östrnd. Den effektiv och modern förbränningstekniken i sodpnnn minskr också utsläppen v stoft, kväveoxider och svvel från fbriken. Den kemisk-biologisk krktäriseringen v vloppsvtten slutfördes och resulttet visr inte upp någr som helst negtiv effekter i de omgivnde vttnen. FRAMGÅNGSRIKT SÄKERHETENS ÅR 2006 vr Säkerhetens År på Östrnd. Hel fbriken hr smlts kring tolv prioriterde fokusområden med tillsmmns 40 åtgärdspunkter. Vid årsskiftet vr 29 punkter åtgärdde och 11 på gång ett mycket br resultt. Arbetet hr lett till tt medvetenheten ökt och tt Östrnd numer hr bättre struktur på skyddsrbetet. Dessutom hr vi fått ökde personell resurser som jobbr enbrt med rbetsmiljö och säkerhet. Men tillbudsrpporteringen kn fortfrnde bli bättre och under 2007 sk LISA (loklt informtionssystem om rbetsskdor) som rbetsverktyg fortsätt tt utveckls. Ju fler tillbud som kommer ll till kännedom, desto lättre kn vi förebygg riskern. Under 2006 inträffde fem rbetsskdor med sjukfrånvro, medn tretton skdor inte ledde till någon frånvro. Målet för 2007 är tt fång upp så mång tillbud som möjligt smt tt vi sk genomför intern rbetsmiljöutbildning med lokl vdelningsnknytning för ll nställd som inte genomgått en sådn de senste två åren. SÄKERHETEN PÅ JOBBET ÄR INGET MÅL MAN KOMMER FRAM TILL, UTAN ETT SÄTT ATT RESA MILJÖ- OCH ENERGIMÅL SAMT UPPFÖLJNING 2006 Målet vr tt h färre luktstörningr, dett genom tt: H ett undertryck i flisfickn mer än 99% v tiden utfllet blev 97,2%. Frågn är nu löst genom tt en ångomformre instllerts så tt den svvelhltig ångn inte kommer till tmosfär vid övertryck i flisfickn. Ing utluftningr, dvs utsläpp till luft, sk ske vid plnerde omläggningr v strkgser målet uppnåddes inte pg ett enstk misstg vid ett tillfälle i börjn v året. Mer än 75% v utluftningstiden sk luktreduktion ske vi fckl utfllet blev 95%. Målet vr tt minsk utsläppen v kväveoxider (NO X ) genom tt: Nå 95% tidstillgänglighet på biobränsle till Ångpnn 1 målet uppnåddes inte och intensivt rbete bedrivs för tt komm tillrätt med tillgänglighetsproblemen. Håll en torrhlt på brk till Ångpnn 1 under året på i genomsnitt mer än 40% utfllet blev ett genomsnitt på 43,2%. T frm beslutsunderlg för tt minsk utsläpp v fiber från flingtorkr målet uppnåddes inte. Energimålet tt spr 1,2 miljoner kronor under 2006 hr uppfyllts med råge. MÅL FÖR 2007 Miljöspektvärderingen som görs vrje år är ett verktyg för prioritering och en grund för vår miljömål. Vid 2006 års värdering är luktgser, dmm på bilr, svveldioxid, kemisk- och biologisk syreförbrukning, fossil koldioxid och fossil bränsleförbrukning, kväveoxider, hlogenerde kolväten och extern trnsporter det som påverkr miljön mest. Således blir miljömålet för 2007 färre luktstörningr genom tt håll tillgängligheten på svggssystemet över 95% smt tt slutför utredningen om lterntiv lösningr för minskt fiberutsläpp från flingtorkrn. Energimålet för 2007 är tt spr ytterligre 1,2 miljoner kronor, och mer energi sk kunn ts tillvr genom tt blnser fbriken och ldrig tillverk vrmvtten v ång. HÖGTRYCK I NYA SODAPANNAN I oktober 2006 togs Östrnds ny sodpnn i drift och därmed är en v Sveriges störst industriinvesteringr i hmn. En sodpnn är en kombinerd återvinningsnläggning och värmepnn. Kemiklier och vedrester från sulftfbriken går till sodpnnn där kemikliern återvinns och återgår till processen. Smtidigt elds vedrestern upp och värmeenergin blir till ång. Sodpnnn gör det möjligt tt ök produktionen v sulftmss smtidigt som det extern elbehovet minskr drstiskt och till och med ger ett nettotillskott till elnätet. 4

5 ORTVIKEN 2006 I KORTHET Vi producerde ton ppper, en vsevärd ökning från 2005 ( ton). Utsläpp v kväveoxid och koldioxid smt förbrukningen v olj hr ldrig tidigre vrit så låg. Mätningr visr tt bullersitutionen är fortstt br. Mängden vfll till deponi ligger på en låg nivå. Två skorstenr hr blivit tre i och med tt rökgskondenseringen togs i drift som resultert i ökd energieffektivisering. 77 Gwh v fbrikens spillvärme hr levererts till Sundsvlls kommuns fjärrvärmenät (investeringen i rökgskondensering innebär en möjlig fjärrvärmeöverföring motsvrnde uppvärmning v c villor). De ny biologisk förstegen på vloppsvttenreningen hr trimmts in och utsläppen hr minskt jämfört med förr året. Den specifik värmeförbrukningen vid pppersmskinern hr reducerts med totlt 13% sedn Närboende hr notert ett mindre ntl buller- och stoftstörningr smtlig synpunkter utreds. I vnlig ordning hr fbriken hft smråd och fortlöpnde kontkt med tillsynsmyndigheten. BÄTTRE RAPPORTERING AV TILLBUD Att tillbudsrpporteringen nästn dubblerts från 2005 till 2006 (från 240 till 441 rpporterde tillbud) är en stor frmgång. När fler uppmärksmmr små och stor tillbud innebär det tt fler olycksfll och rbetsskdor kn undviks. Vi lär v vd som hr hänt och kn vidt åtgärder för tt förhindr llvrlig olyckor. Under 2006 hr vi gjort ett stort ntl risknlyser v mskinutrustning och rbetsmetoder smt jobbt med ttityder till tt rbet säkert. Det systemtisk rbetsmiljörbetet är ständigt ktuellt och vi ägnr fortstt stor uppmärksmhet åt säkerhetsfrågor. Dock hr målet färre än 12 rbetsskdor med sjukfrånvro inte kunnt hålls utfllet blev 23 rbetsskdor. Under 2007 sk vi t frm en modell för utförnde v risknlyser och en modell med rbetssätt och utbildning för tt skp OLJEFÖRBRUKNINGEN OCH UTSLÄPPEN ÄR DE LÄGSTA I MODERN TID MILJÖ- OCH ENERGIMÅL SAMT UPPFÖLJNING UTSLÄPPEN DE LÄGSTA I MODERN TID Pppersproduktionen 2006 är den högst i brukets histori, ändock är utsläppen v kväveoxid och koldioxid smt oljeförbrukningen den lägst i modern tid. Tck vre tt vi lgt ned mycket rbete på tt trimm processern hr vi blivit mer energieffektiv. Ett rbete som vrje dg pågår i det lill men som smmntget gör stor skillnd. Vi hr övergripnde miljömål som innefttr hel treårsperioden. Målen härrör från den miljöspektvärdering som görs vrje år. Från bsåret 2005 sk vi: Minsk COD-utsläppen med 10% målet uppnåddes redn under 2006, nu hr vi fortstt fokus på tt säkerställ driftsäkerheten i vloppsvttenreningen. Minsk specifikt processvttenflöde med 5% målet hr ej uppnåtts under 2006 eftersom reduktionen vr 0%, ny hndlingsprogrm hr tgits frm för tt intensifier rbetet. Minsk värmeenergin med 3% utfllet vr något under 3%, vilket innebär tt vi måste fortsätt fokuser på åtgärder under målperioden. I hndlingsprogrmmen för tt uppnå målen ligger åtgärder som tt hnter störningr från pppersmskiner och mssfbrik, stbiliser driften på den biologisk reningen och ök forskning, utveckling och projektering inför frmtiden. En ny säkerhetskultur. Det stödjnde rbetet för rbetsledning och skyddsombud där det gäller fördjupd uppföljning och utredning v llvrlig olyckor och tillbud utöks. Vi sk även rbet med bättre skyddsinformtion till vår entreprenörer. Målet för 2007 är fortfrnde tt h färre än 12 rbetsskdor. 5

6 REDOVISNING I SIFFROR DEFINITIONER UTSLÄPP TILL LUFT KVÄVEOXIDER - NO X All utsläpp till luft härrör från förbränning. Förbränning v olj ger högre utsläpp v kväveoxider än förbränning v biobränslen. SVAVELDIOXID SO 2 Förbränning v frmför llt olj ger upphov till försurnde utsläpp v svveldioxid. Mindre mängder v ndr svvelföreningr förekommer också, men hr räknts om till svveldioxid. Blnd dess finns de mycket små mängder svvelhltig, orgnisk ämnen som orskr lukten från Östrnds mssfbrik. De är ofrlig, men luktr otrevligt. STOFT Med rökgsern följer också viss mängder sk i form v stoft. FOSSIL KOLDIOXID CO 2 Koldioxid från förbränning v fossil bränslen ger ett nettotillskott v koldioxid till tmosfären. BIOGEN KOLDIOXID CO 2 Koldioxid från biobränslen ger inget nettotillskott v koldioxid. KOLDIOXID CO 2 TOTALT Summn v fossil och biogen koldioxid. UTSLÄPP TILL VATTEN KEMISK SYREFÖRBRUKNING COD COD är ett mått på den syreförbrukning som uppstår när orgnisk ämnen bryts ned på kemisk väg. BIOLOGISK SYREFÖRBRUKNING BOD 7 BOD 7 är ett nnt sätt tt mät syreförbruknde substns, närmre bestämt den mängd syre som förbruks vid biologisk nedbrytning v orgnisk ämnen under en viss tid. SUSPENDERADE ÄMNEN SS Suspenderde ämnen är uppslmmde prtiklr, t ex fiberrester och biologiskt slm. AOX Ett mått på Klorföreningr. FOSFOR P Fosfor är ett näringsämne som växter behöver. För hög hlter kn led till övergödning. KVÄVE N Även kväve är ett näringsämne och ett överskott v kväve kn led till förhöjd biologisk ktivitet. VATTEN Vi nvänder vtten från Indlsälven. PRODUKTION, ENERGI, UTSLÄPP OCH AVFALL 2006 Totlt SCA Ortviken Östrnd Grphic Sundsvll PRODUKTION Produktion tls ton ENERGI Elektricitet Mottryckskrft GWh Från elnätet GWh Totlt GWh Bränsle Biobränsle TJ bränsle Fossil bränslen TJ bränsle Elpnnor TJ bränsle Totlt TJ bränsle v vilken mottryckskrft UTSLÄPP Till luft NO X ton SO 2 ton Stoft ton CO 2 fossil tls ton CO 2 biogen tls ton Totlt CO Till vtten COD ton BOD 7 ton SS ton AOX ton P ton 3,5 4, ,5 19,6 N ton Vtten Mm 3 12,7 11,8 14,7 14,0 27,4 25,8 AVFALL OCH RESTPRODUKTER Till deponi ton Till återvinning ton Frligt vfll ton

7 UNIK KOMBINATION GER UNIK POSITION FSC, TCF, ISO 14001, ISO 9001 och ELS är betydelsefull begrepp. Tillsmmns utgör de en krftfull kombintion eftersom de berättr om vår unik och miljölednde position i Europs pppers- och mssindustri. FSC ÖKAR STADIGT. FSC, Forest Stewrdship Council, är den end miljömärkningen för nsvrsfullt skött skogr som godkänns v världens lednde miljöorgnistioner. SCA är mrkndslednde på FSC-certifiert ppper och de senste åren hr efterfrågn ökt mrknt. Levernsern v FSC-certifiert LWC-ppper hr mer än 50-fldigts på fem år, 2006 är först året då vi även leverert FSC-certifiert tidningsppper. Levernsen v FSC-certifierd pppersmss hr nästn dubblerts från 2005 till Både Ortvikens pppersbruk och Östrnds mssfbrik hr spårbrhetscertifiering, så klld Chin of Custody. Det innebär tt det är möjligt tt gör en kontroll v råvrns ursprung genom hel kedjn från skog till produkt. ORTVIKEN (ppper) TON Efterfrågn på FSC-certifierde produkter ökr stdigt. TON INGET KLOR. TCF (Totlly Chlorine Free) betyder tt ing v vår produkter eller råmteril bleks med hjälp v klorinnehållnde kemiklier. CERTIFIERING FÖR MILJÖ OCH KVALITET. ISO stndrden syftr till tt kontinuerligt minsk verksmhetens totl miljöbelstning. ISO 9001 är en stndrd för kvlitetsledning där ll ktiviteter i en orgnistion påverkr kvliteten på produktern. Båd systemen säkerställs genom återkommnde intern och extern grnskning. ELS. Under förr året certifierdes vi även mot den svensk stndrden för energiledningssystem. ÖSTRAND (mss) SVANEN. Dessutom uppfyller vår produkter krven för Svnen som är det officiell nordisk miljömärket, instiftt v Nordisk Ministerrådet. De senste tio åren hr Östrnd infört totlt klorfri blekning (TCF), hög slutningsgrd v blekeriets vloppssystem, jobbt med vncerde åtgärder i ll processer smt effektivisert bioreningen v vloppsvttnet. Ett rbete som givit resultt. FRISKT VATTEN UTANFÖR ÖSTRAND Under 2006 fick vi kvitto på de senste tio årens medvetn miljörbete. Efter en kemisk-biologisk krktärisering v Östrnds vloppsvtten kn vi konstter tt resulttet är det bäst som någonsin uppmätts på ett skogsindustriellt vloppsvtten. UNDERSÖKNINGEN är utförd v IVL, Svensk Miljöinstitutets lbortorium och består v två delr; en kemisk nlys v ämnen smt biologisk tester v hur vloppsvttnet påverkr fiskr och kräftdjur. DEN KEMISKA ANALYSEN. Ämnen som kn lgrs i levnde orgnismer mäts i EGOM (extrherbrt gskromtogrferbrt orgniskt mteril) och PBS (potentiell biockumelerbr substns). Risken med dess ämnen är tt de kn vndr uppåt i näringskedjn och slutligen drbb fiskätnde fåglr och även människor. Krktäriseringen visr på mindre än 0,003 kilo per ton mss i Östrnds vloppsvtten. Det betyder tt ingen v substnsern gick tt nlyser, vilket är mycket ovnligt för mssfbriker. BIOLOGISK PÅVERKAN. För tt undersök giftighet, tillväxthstighet, könsfördelning och reproduceringsförmåg genomfördes ett exponeringstest på två genertioner v den vnlig kvriefisken Zebrfisk. Smmntget visr Östrnds vloppsvtten ing som helst effekter på fiskens fysiologi, det innebär tt mn inte heller kn förvänt sig någr negtiv effekter i den hvsmiljö där vloppet rinner ut. 7

8 DINA SYNPUNKTER ÄR VIKTIGA FÖR OSS! Hr du frågor eller funderingr som rör vårt rbete med miljö, häls, säkerhet och energi? Är det något du inte fått svr på i denn redovisning eller knske vill vet mer om? Vi tr tcksmt emot din synpunkter i vår strävn tt ständigt bli bättre i llt vi gör. 8 Tvek inte tt kontkt oss vi telefon eller e-post. Du hittr också mer informtion om vår verksmhet på vår webbsidor Från vänster: Susn Björkqvist, Ctrin Ljungberg, Roine Morin, Solveig Eriksson, Christer Fält, Susnne Holmsten, Chrlott Lindberg och Jn Wluszewski. Du når oss vi (växel Östrnd) eller (växel Ortviken). E-post; Tryckt på Reprint, ett FSC-certifiert och TCF (Totl Chlorine Free) ppper. MILJÖMÄRKT TRYCKSAK SCA GRAPHIC SUNDSVALL AB Ortvikens pppersbruk Box SUNDSVALL Tel Fx Östrnds mssfbrik Timrå Tel Fx PRODUCERAD AV SCA Grphic Sundsvlls informtionsvdelning i smrbete med Koncepteriet/Mellerstedt Design FOTO Pär Helnder, Leif Milling, Per-Anders Sjöquist, Olle Hedvll TRYCK Prinfo Accidenstryckeriet, Sundsvll, 2007

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Skogscertifierade produkter från SCA

Skogscertifierade produkter från SCA Skogscertifierade produkter från SCA PE FC /05-33-132 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org VARFÖR SKA JAG BRY MIG? Skogscertifiering bildar en trovärdig länk mellan ansvarsfullt skogsbruk

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

TATA42: Tips inför tentan

TATA42: Tips inför tentan TATA42: Tips inför tentn John Thim 25 mj 205 Syfte Tnken med dett kort dokument är tt ge lite extr studietips inför tentn. Kursinnehållet definiers så klrt fortfrnde v kursplnen och kurslitterturen så

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Det energieffektiva kylbatteriet

Det energieffektiva kylbatteriet Croline Hglund, Civ.ing. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Energiteknik, Borås, croline.hglund@sp.se Per Fhlén, Prof. Inst. för Instlltionsteknik, CTH, Göteorg, per.fhlen@hvc.chers.se Det

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Miljömålen är en komponent i vårt miljöledningssystem.

Miljömålen är en komponent i vårt miljöledningssystem. Miljömålen är en komponent i vårt miljöledningssystem. Roine Morin Miljödirektör SCA Forest Products 1 SCA Graphic Sundsvall AB /Miljömål/20071004/ROMO Organisation SCA-koncernen 2007 Styrelse VD Vice

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 3. Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 4. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 3. Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 4. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6 Kurs plnering.se NpMC vt005 (5) Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 005 Del I, 0 uppgifter utn miniräknre 4 Del II, 8 uppgifter med miniräknre 6 Förslg på lösningr till uppgifter

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelill kommun Fmiljenämndens utskott för gymnsie-, vuxenutbildnings- och rbetsmrkndsfrågor Ledmöter klls Ersättre underrätts Tid: torsdgen den 9 pril 2015 kl. 14.00 Plts: Sve Hund i kommunhuset Kllelse

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Papper spelar en viktig roll i kommunikation mellan människor. Vi använder mer

Papper spelar en viktig roll i kommunikation mellan människor. Vi använder mer Papper spelar en viktig roll i kommunikation mellan människor. Vi använder mer papper än någonsin tidigare. Tillverkning av papper bygger nästan helt på förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara råmaterial

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Produktionsvolym och energiförbrukning

Produktionsvolym och energiförbrukning Nyckeltal för färgindustrin 2012 130617 De svenska färgtillverkarna har genom frivilliga åtgärder länge arbetat för att minska belastningen på miljön från färgtillverkningen. Under mer än tio års tid har

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

25 00 /st SMÖR Arla,500g Jämförpris/kg: 50:- Gäller ej ekologiskt Max 3 per hushåll

25 00 /st SMÖR Arla,500g Jämförpris/kg: 50:- Gäller ej ekologiskt Max 3 per hushåll Vttenfll bjuder in till en informtionsträff om vår nystsning på vindkrft när dig! För cirk ett år sedn strtde vi upp vindkrftprojekten Abmoberget och Sndberget i Sorsele kommun Efter omfttnde fältstudier

Läs mer

Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15

Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15 Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15 1 Utsläppssammanfattning I nedanstående tabell visas en sammanfattning av utsläpp till vatten och luft och mängd deponerat på bolagets industrideponi

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Granskning av nköp och upphandling

Granskning av nköp och upphandling VALLNTUNA KOMMUN RVISIONN VALLNTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen KLK 20t{ -0t- I 7 Dnr:...,. ;. MISSIV 20 13-12- 18 KOMMUNSTYRLSN Grnskning v nköp och upphndling hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer grnskt

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

EXAMENSARBETE. Styckefall och svällning vid sprängning av inspända bergprover. Jonas Edin Lars Martinsson. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Styckefall och svällning vid sprängning av inspända bergprover. Jonas Edin Lars Martinsson. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2008:206 CIV Styckefll och svällning vid sprängning v inspänd bergprover Jons Edin Lrs Mrtinsson Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Väg- och vttenbyggndsteknik Institutionen

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Generaliserade integraler

Generaliserade integraler Generliserde integrler Mtemtik Breddning 2.5 Frm till denn punkt hr vi endst studert integrler där funktionen som skll integrers vrit begränsd. Dessutom hr det intervll över vilket vi integrerr vrit begränst

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 24.11.2015 L 306/31 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/2119 v den 20 novemer 2015 om fstställnde v BAT-slutstser för produktion v träserde skivor, i enlighet med Europprlmentets och rådets direktiv

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snbbre på stålämnen Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt

Läs mer

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3 VALLENTUNA KOMiIUN REVISIONEN MISSIV 2015-09-25 Uppföljning v revisonens tidigre genotlrförd grnskningr åren 2OI2-2OL3 hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer genomfört en uppföljning v ett ntl tidigre

Läs mer

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige UPTEC ES 15001 Exmensrbete 30 hp Jnuri 2015 Undersökning v solcellpotentilen för golfverksmheter i Sverige Jons Lrsson Kontktuppgifter Epost:.lrsson@sweco.se Tel: 072-546 06 92 Abstrct Exmintion of the

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999 GENETIK en introduktion v Ingel Crlén 1988 och 1999 Innehållsförteckning Innehåll Sidn Förord 3 Kromosomer 4 DN 4 Muttioner 5 Gregor Mendel 5 Mendels metod 6 Mendelklyvning (monohybrid) 6 Dihybrid klyvning

Läs mer

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service Optym luftkyld ggregt: Optimert progrm och optimerd service Optym TM är det ny nmnet på det som kommer tt bli mrkndens störst progrm v luftkyld ggregt. Ledordet för konstruktionen v Optym TM luftkyld ggregt

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

MEDIAFAKTA. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

MEDIAFAKTA. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva PRINT 2014 Husvgn & Cmping är äst knlen i Sverige om mn vill sälj husvgnr och husilr, åde ny och eggnde. HUSVAGN & CAMPING ÄR BÄST I SVERIGE PÅ ATT NÅ DEM SOM SKA KÖPA ETT MOBILT FRITIDSFORDON. SÅ HÄR

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer