Naturvärdesinventering i området Talldungen, Häggvägen, Ånestad, Linköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturvärdesinventering i området Talldungen, Häggvägen, Ånestad, Linköping"

Transkript

1 Nturvärdesinventering i området Tlldungen, Häggvägen, Ånestd, Linköping 9 septemer 2011 Nturvärdesinventering i området Tlldungen, Häggvägen, Ånestd, Linköping Inledning Nrdus - Ekologisk konsult hr fått i uppdrg v Linköpings kommun tt utför en nturvärdesinventering för området Tlldungen 1 m.fl. vid Häggvägen, Ånestd, i Linköping. Inventeringsområdets vgränsning frmgår v ifogd krt. Syftet är tt ge underlg till detljplnrete. Översiktlig eskrivning och tidigre kunskp Det inventerde området ligger i tätortens södr delr och estår v eyggelse (frmförllt skol och förskol) med ett etydnde inslg v nturmrk. Befintlig kunskp om nturvärden i området skns. Det ktuell inventeringsområdet Nturen i området krktärisers v tllskog med inslg v hällmrker, lövträdsdominerde prtier och gräsmrk. Nturvärdet kn överlg eskrivs som ordinärt, lltså som vnlig ntur, det mn kn förvänt sig i den ktuell nturtypen. Sedn finns det områden som höjer sig utöver det vnlig och det är i det här fllet frmförllt områden präglde v äldre tllr. Ett nnt exempel är vrierde och rtrik hällmrksområden smt en grov gmml lönn. Tllmiljöer Nturvärdet i tllmiljöern är här främst knutet till tllrns ålder. Äldre tllr kn vr livsmiljö för mång vedlevnde insekter, vrv fler är rödlistde. Förekomsten v död ved är också ett tecken på hög nturvärden men död tllved skndes så gott som helt i området, med undntg för död grenr på tllrn (vilk är värdefull).

2 Nturvärdesinventering i området Tlldungen, Häggvägen, Ånestd, Linköping Värderingen v tllmiljöern är svår eftersom det skns närmre studier v miljöer med äldre tll i området. Jämförelsen med hur stor kunskp vi idg hr om nturvärden knutn till äldre ekr och ekmiljöer är slående. Den mest konkret oservtionen v nturvärden är kläckhål från sklggr. Hålens utseende, plcering på stmmen och på tllens solexponerde sid tyder på tt det hndlr om den rödlistde reliktocken (ktegori NT - när hotd). Svrt prktgge kn dock ge upphov till liknnde kläckhål i viss fll. Andr rter knutn till äldre tllr, exempelvis rter som lever i grov grenr i kronn, hittr mn inte vid översiktlig inventeringr som denn. Förekomst v prsitsvmpen tlltick rukr nvänds som en indiktion på tt den ngripn tllen hr en sådn mogen ålder tt den är intressnt som livsmiljö för rödlistde rter. Tlltick hittdes på fler tllr. Bristen på kunskp om tllmiljöern i trkten gör värderingen svår, men förekomst v grov tll med reliktock ör etrkts som nykeliotopsklss enligt Tommy Ek, skogsekolog på Länsstyrelsen. Eftersom grov tllr i solelyst läge är mycket ovnlig i rukde skogr är tätortens tllestånd viktig. Enligt egn ikttgelser (Mårey 2010) och uppgifter från Ek och Jnsson finns det förmodligen en hel del värdefull tllmiljöer Linköpings tätort. I den här inventeringen hr tll med riklig eller förhållndevis gott om kläckhål från förmodd reliktock förts till klss tre vilket motsvrr kommunlt intresse i kommunens nturvårdsprogrm. Det hr också vägts in om det finns fler grov tllr i området, särskilt om de står solexponert eller kn gör det med hjälp v en enkel restureringsröjning. I område 13 finns i särklss flest kläckhål. I område 11 finns också en hel del kläckhål, smtidigt som tllrn där står i ett gynnsmt ryn. I område 16 finns smmntget gott om äldre och grov tll, fler med tlltick. Här finns också tllr med kläckhål och ett gynnsmt ryn mot sydväst. De här områden är också mer eller mindre smmnhängnde vilket underlättr långsiktig skötsel och evrnde, vilket också höjer nturvärdet. Tllen 12 förs också hit. Tllen i område 7c står ensm, men hr en del kläckhål och den står solexponert vilket gör tt den här förs till klss 3. Andr tllr med kläckhål eller enstk grov tllr förs till klss 4, loklt värde. I något fll hr områden med få kläckhål till klss 5, ordinärt, om tllrn inte är så grov och inte står så gynnsmt vd gäller solexponeringen. Nturligtvis hr inte ll tllr med kläckhål hittts vid den här inventeringen. Exempelvis finns det gått om tll på skolgården som står solexponert. Även om de inte är så grov kn det ändå tänks tt reliktock kn finns i någon eller någr tllr. Avslutningsvis när det gäller tllmiljöer kn sägs tt förutom tt det ehövs mer kunskp om dem, så finns det förmodligen ett upptämt ehov v skötsel för tt gynn de nturvärden som är knutn till solexponerde gml tllr. Det frmgår tydligt i lnd nnt område 16 tt miljön hr vrit mer öppen tidigre. Idg tynr ljuskrävnde enuskr i skuggn och de nedre grov grenrn på gml tllr hr dött i rist på ljus. Inte för tt slutn tllmiljöer skulle vr ointressnt, men de mer ljusöppn är mer v en ristiotop i dgens lndskp. Där det är möjligt ör mn också se till tt inslget v död ved ökr i tllmiljöern.

3 Nturvärdesinventering i området Tlldungen, Häggvägen, Ånestd, Linköping Plneringssitutionen - konsekvenser Det värdefullste områden är de mer eller mindre smmnhängnde delrn , 13 och 16. De plner som presenterts ser ut tt eventuellt ngg området i knten. Det sk frmhålls tt för långsiktigt evrnde v gml träd kn de inte stå för när eyggelse, pg säkerhetsspekter och skuggning från träden. En fördel med den plnerde eyggelsen är tt den ligger norr om det värdefull området och lltså inte skuggr tllrn. Förslgsvis sprs ett smmnhängnde nturområde längs sydvästr knten (gång-/cykelvägen) från område 8 till område 16, med tillräcklig uffertzoner. I övrigt finns långsiktigt god möjligheter tt skydd och vård tllmiljöer i område 1 och 4 (det som lir kvr). Källor Skriftlig Mårey, Jn 2010: Nturvärdesinventering kring Universitetssjukhuset, Linköping Muntlig Ek, Tommy, Länsstyrelsen Östergötlnd Jnsson, Nickls, Länsstyrelsen Östergötlnd Delområdeseskrivningr Området esöktes i juni Ett kortre kompletternde esök v viss delr gjordes i ugusti. För vrje område ges kortfttde skötselförslg som en vägledning till hur områden sk sköts för tt nturvärden sk evrs eller ök i frmtiden. Dess sk inte tolks strikt. Skötselråden är inte så genomretde och vvägd som i en regelrätt skötselpln. 1. Beskrivning: Skoln gränsr till ett större område med tllskog. på en flck höjd med tunt jordtäcke. Tllrn är överlg medelgrov med inslg v äldre exemplr. Enstk tllr vid skoln hr någr få kläckhål från sklggr. Här växer mger skogsflor krktäriserd v kruståtel, lingon, ljung och låär. I någon del mycket liljekonvlj. Närmst skoln dock trivil gräsmrk. Nturvärde: Värdefullt område med äldre tllr. Genom tt det är ett större smmnhängnde område ökr värdet. Helheten kn inte edöms eftersom endst kntområdet mot skoln esökts. De äldst träden är potentiellt värdefull som livsmiljö för vedlevnde insekter knutn till äldre tllr. Kläckhål som edöms vr från reliktock (rödlistd) eller svrt prktgge understryker områdets potentil. Oklrt i vd mån skolyggnden skuggr de närmste tllrn för mycket för tt de sk li intressnt för reliktock. Skötsel: Tillåt träden li gml och håll fritt från yngre träd och skuggnde sly kring de gml tllrn.

4 Nturvärdesinventering i området Tlldungen, Häggvägen, Ånestd, Linköping 2. Beskrivning: Tre tllr i grässlänt vid skoln. Ett fåtl kläckhål från sklggr i ett pr v dem Nturvärde: Potentiellt värdefull tllr för reliktock (rödlistd) eller svrt prktgge. Skötsel: Tillåt tllrn li gml. 3. Beskrivning: Medelgrov tll och grn på dgis- och skolgård. Ej närmre grnskt. Nturvärde: Ordinärt. Enstk äldre träd skulle kunn vr intressnt genom tt de står i en öppen och solelyst miljö. Skötsel: Om möjligt evr träd så tt de lir så gml som möjligt. 4. Beskrivning: Gles tllskog med inslg v tämligen grov tllr i norr delen. Enstk tllr vid skoln hr någr få kläckhål från sklggr. Trivil vegettion på hårt sliten mrk. Hårt slitn hällmrker närmst skoln. Åt sydost följer tllskog på höjdsträckning, överlg medelålders, någr äldre. Undervegettion v sly v sälg, rönn, ek, lönn. Vrierd skogsvegettion, tämligen örtrik med lnd nnt smultron, liljekonvlj, lodrot, gökärt, skogsklöver. låär, vårfryle. Enstk grov tllr i öster mot småhustomtern. Frodigre i den här delen med kirskål, humlelomster och hllon. Sydvästr delen mer låglänt med frisk mrk. Medelålders tllskog med slyundervegettion. Slånuskge i ryn mot öppen mrk. Friskt ört- och gräsrikt fältskikt. Nturvärde: Överlg ordinärt men plus för äldre tllr som kn li värdefull livsmiljöer för sklggr som reliktock (rödlistd). Att området är stort och smmnhängnde, även med område 1 ökr det långsiktig värdet och möjlighetern till förättringr ur nturvårdssynpunkt. Skötsel: Nturvärdet ökr om träden tillåts li gml och inslget v död ved ökr. Särskilt tllrn i rynen mot öppen mrk ör värns och hålls solelyst. 5. Beskrivning: Björkdominerd skog, till stor del med en tät undervegettion v sly. Mer öppet närmst fotollsplnen. Ung till medelålders träd. Frisk till något fuktig mrk. Vegettionen dominers ställvis v humlelomster. Andr frmträdnde rter är tuvtåtel, hllon, nejlikrot och vänderot. Nturvärde: Ordinärt. Skötsel: Tillåt träd li gml och lämn död ved i skogen så tt mängden ökr.

5 Nturvärdesinventering i området Tlldungen, Häggvägen, Ånestd, Linköping 6. Beskrivning: Medelålders till äldre tll i gräsmtt. I tre tllr som står i rynet mot fotollsplnen noterdes enstk kläckhål. Nturvärde: Ordinärt, men kläckhål tyder på tt en del tllr örjr li intressnt för reliktock (rödlistd) eller svrt prktgge. Skötsel: Tillåts tllrn tt li gml kn de li ättre livsmiljöer för vedlevnde insekter knutn till äldre tllr i öppen miljö. 7. Beskrivning:. Öppet område med eutrof gräsmrk. I området finns enstk hgtorn, pel och ung ek. I västr hörnet vid husen står ett större syrenuskge. Gräsmrken krktärisers v högvuxn gräs som ängskvle och hundäxing. Andr rter är ängssvingel, gulmår, teveronik, smörlomm, ängssyr. Söder om cykelvägen med ett litet inslg v ergällr, medn det norr om vägen finns ett större hällområde (). Den flck hällmrken i norr är evuxen med hällmrksvegettion med rter som ergsyr, kärleksört, liten fetknopp, cklök. c Grov ensm tll vid vägknten. Spridd kläckhål och visst kådflöde. Nturvärde: Den grov tllen i vägknten är en möjlig livsmiljö för sklggr som lever i fristående solexponerde tllr. Kläckhål tyder på tt den nvänds eller hr nvänts v reliktock (rödlistd) eller svrt prktgge. I övrigt ett trivilt område med undntg för hällmrken i norr () som ger viss vrition Skötsel: Bevr den gml tllen så länge som möjligt och se till tt den står solexponert. För tt ök mångflden v växter och insekter, exempelvis fjärilr, i gräsmrken ör slåtterhävd införs. Förslgsvis vrtnntårsslåtter så tt någon del är oslgen vrje år. Knske årlig slåtter på de mest trivil och näringsrik delrn. Ök mängden uskr och lövträd något. 8. Beskrivning: Område med erghällr. Hällrn är delvis evuxn med hällmrksflor, itvis med lite frodigre gräsvegettion och uskr som slån, nypon och någon pel. I florn märks skuggnäv, kärleksört, kuksiskt fetld, gräslök, erggröe, vildpersilj, femfingerört, ergsyr och äkt Johnnesört. I frodigr prtier krktärisers florn v ängshvre, hundäxing, ängskvle. knylhvre, strimsporre och gulsporre. Nturvärde: Hällmrkern ger en nturlig öppenhet och stor vrition, vilket höjer området något utöver det ordinär. Förutom en omväxlnde flor finns förutsättningr för ett rikt insektsliv. Särskilt rter som gynns v öppn soluppvärmd förhållnden. Skötsel: Bevr öppenheten och vritionen. Viss röjning kn ehövs med någr

6 Nturvärdesinventering i området Tlldungen, Häggvägen, Ånestd, Linköping års mellnrum för tt förhindr tt området växer igen trots hällmrksdominnsen. Smordn skötseln med nslutnde områden på ördigre mrk så tt inte träd där skuggr hällområdet llt för mycket. 9. Beskrivning: Omväxlnde område som omger det stor hällmrksområdet. Mycket tätt lönndominert lövestånd i söder som norr ut får ett påtgligt inslg v tll. Sprsmt fältskikt. Mot Häggvägen i nodost glest tll-jörk estånd med en del ungtll. Eutrof gräsmrk. En v områdets grövst tllr står i knten v tomtmrk i nordost. Björkdominert lövskogsprti nednför hällmrkern i norr. Ung-medelålders jörk dominerr med inslg v sälg, lönn, En del död ved i sälgrn. Ordinärt gräsdominert fältskikt. Nturvärde: Alldgligt område med plus för grov tll i nordost. Skötsel: Tillåt en del träd tt li gml och ök mängden död ved. Gles ur i delr. Eventuellt slåtterhävd v öppnre prtier. 10. Beskrivning: Stor grov lönn på toppen v ett stort fornlämningsröse. Trädet trängs på östr sidn v ungt lönnsly. Nturvärde: Den gml lönnen hr ett högt nturvärde som potentiell livsmiljö för vedlevnde insekter, svmpr och lvr som är eroende v grov äldre lövträd. Skötsel: Frihugg den gml lönnen från yngre träd. 11. Beskrivning: Medelålders tllestånd med tät undervegettion v lönn, sälg, sötkörsär och jörk. Flerstmmig sälg med inslg v död ved. Länge väster ut övergår det till ett rent estånd v ung jörk. Öppen del med eutrof gräsmrk krktäriserd v hundäxing och hllon. Mer vrierd, men skuggprägld, gräsmrksflor längre in i området med lnd nnt skogsklöver, grässtjärnlomm, ängssyr, gulmår. fyrkntig johnnesört, teveronik. Här hr tre v tllrn kläckhål från sklggr. Tllen närmst korsningen hr tämligen gott om dem, de ndr enstk. Nturvärde: Överlg ordinärt område men tllrn i delområde är värdefull som livsmiljö för reliktock (rödlistd). Skötsel: Områdets nturvärden skulle ök om en del träd tillåts li gml, om trädskiktet glesdes ur något och om öppn prtier mot cykelvägen hävddes genom slåtter. Särskilt tllr i ryn mot öppen mrk ör hålls solexponerde.

7 Nturvärdesinventering i området Tlldungen, Häggvägen, Ånestd, Linköping 12. Beskrivning: Gles skog på flck mrk med medelålders tll och jörk, inslg v sälg. Spridd slyskott v lönn och jörk, liksom en del ung tll. I sydvästr delen dominerr sälg och ung jörk. I norr delen eutrof gräsmrk krktäriserd v nässl, hundäxing och åkertistel och rosendunört. Ett pr ndr rter är hundkex, leklsmin och nejlikrot. I mellerst delen finns öppn gläntor med en mer vrierd flor, med rter som lundgröe, tuvtåtel, rödsvingel, grässtjärnlomm, lekstrr, fyrkntig johnnesört, kärringtnd och cksmörlomm. Även ängsgröe, timotej, skogsklöver, humlelomster och gulvil. En lite grövre tll med spridd kläckhål från reliktock (rödlistd) eller svrt prktgge. Nturvärde:. Ordinärt - (trivilt i eutrof del). Plus för förhållndevis vrierd flor i delr. Tllen är en potentiellt värdefull livsmiljö för reliktock (rödlistd) eller svrt prktgge. Skötsel: Bevr tllen i delområde och se till tt den står ljusexponert, dock utn tt t ort ndr äldre tllr. Håll gläntor öppn. Slåtter v hlv området årligen. Låt träd li gml. 13. Beskrivning: Gmml fristående tll med vruten topp. Mång kläckhål i rken och lite kådflöde. Kläckhålen är förmodligen orskde v reliktock, men kn också vr spår v svrt prktgge. Nturvärde: Den gml tllen är en värdefull livsmiljö för insekter eroende v gmml solexponerd tll. Förmodd förekomst v den rödlistde reliktocken. Den här tllen hr i särklss flest kläckhål från sklggr i området. Skötsel: Bevr tllen fristående och solelyst. 14. Beskrivning: Tllskog. Blåärsdominerd vegettion med inslg v lnd nnt älgört, vitsipp och gökärt, närmst vägen dock eutrof gräsmrk prägld v hundäxing. Nturvärde: Ordinärt. Skötsel: Låt en del tllr li gml. Årlig eller vrtnnt års slåtter v gräsrik delr längs vägen. 15. Beskrivning: Flck sluttnde isslipd erghäll, som ligger förhållndevis skuggigt på grund v omgivnde skog. Hällen är till störst delen evuxen med moss. I övrigt hällmrksflor prägld v ergsyr och ergven. Torrängsflor där det finns tunt jord-

8 Nturvärdesinventering i området Tlldungen, Häggvägen, Ånestd, Linköping täcke med lodrot, vårrodd, ärenpris, ängskovll. Rönn och sötkörsär i knten v hällen. Nturvärde: Ordinärt. Plus för fin isslipd häll som ger området vrition. Skötsel: Ingen åtgärd. 16. Beskrivning: Förhållndevis grov tllskog. Fler tllr förmodligen över 100 år. Tlltick oserverdes på en tll. En grov tll vid stigkorsning i utknten v området. Någr få kläckhål från sklggr. c Tät medelålders tllskog på en rygg v morän vstt kom erghällen. Enstk tllr äldre; någon med tlltick. Inslg v ung rönn. Kruståteldominerd gräsvegettion, ställvis med lingon och låär. I rynet mot den öppn gräsmrken i sydväst står en förhållndevis grov jörk med hgmrkskrktär, lltså grov låg grenr som visr tt den vuxit öppet. d I rynet står också äldre delvis solexponerde tllr, I en noterdes enstk kläckhål från sklggr. e f I norr delen v området växer en och hsseluskr. Enrn tynr i dgens skuggig förhållnden. Här står den knske grövst tllen i området, dimeter omkring 0,5 meter. Grovrkig och med tvådeld topp. De nedre delrn hr dött på grund v skugg. En nnn ordentligt grov tll i gränslndet mot område AB. Nturvärde: Området är värdefullt genom förhållndevis gott om äldre tll. Enstk förekomster v kläckhål som edöms vr från reliktock (rödlistd) eller svrt prktgge stärker värdet. Förekomst v tlltick indikerr tt tllrn är äldre och värdefull ur nturvårdssynpunkt. Att området är öppet mot sydväst är värdefullt genom tt solen kommer åt tt värm upp tllstmmrn, vilket gynnr reliktock. Skötsel: Gles ur lite lnd de medelålders tllrn i c och lnd undervegettion och yngre träd som skuggr äldre tllr. Lägg särskild vikt vid rynet mot område I och äldre gml tllr som idg står skuggigt som e och f. Området ör h en skötselpln där nturvärden knutn till äldre tll prioriters. 17. Beskrivning: Öppen eutrof gräsmrk prägld v hundäxing. Nturvärde: Lågtnturvärde i gräsmrken. Området hr dock ett värde genom tt släpp in ljus till tllskogsrynet. En uffertrems som den här mot de äldre tllrn i rynet innnför minskr risken för frmtid konflikter melln nturvård och oende i området. Skötsel: Årlig eller vrtnntårsslåtter för tt håll området öppet och gynn en mer vrierd flor.

9 Nturvärdesinventering i området Tlldungen, Häggvägen, Ånestd, Linköping c e 14 f 13 c 17 d 16 Teckenförklring Gräns för inventeringsområde Delområden i nturvärdesinventering Klss 1 Område v ntionellt intresse. Klss 2 Område v regionlt intresse. Klss 3 Område v kommunlt intresse. Klss 4 Område v loklt intresse och område som är värdefullt i inventeringsområdets perspektiv. Klss 5 Ordinärt område. Vnlig ntur utn särskild värden eller negtiv påverkn. Klss 6 Nturvärdet är lågt eller skns. Grundkrt och flygild: Linköpings kommun. 9( 0)

10 Nturvärdesinventering i området Tlldungen, Häggvägen, Ånestd, Linköping c e 14 f 13 c 17 d 16 Teckenförklring Gräns för inventeringsområde Delområden i nturvärdesinventering Klss 1 Område v ntionellt intresse. Klss 2 Område v regionlt intresse. Klss 3 Område v kommunlt intresse. Klss 4 Område v loklt intresse och område som är värdefullt i inventeringsområdets perspektiv. Klss 5 Ordinärt område. Vnlig ntur utn särskild värden eller negtiv påverkn. Klss 6 Nturvärdet är lågt eller skns. Grundkrt och flygild: Linköpings kommun. 0( 0)

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Detaljplan Eds allé Naturvärden

Detaljplan Eds allé Naturvärden Detaljplan Eds allé Naturvärden 2010-11-05 1 Bakgrund CONEC konsulterande ekologer har gjort en inventering av de ekologiska värdena på uppdrag av NCC inför detaljplanläggning av Eds allé i Upplands Väsby

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

Exponentiella förändringar

Exponentiella förändringar Eonentiell förändringr Eonentilfunktionen - llmänt Eonentilfunktionen r du tidigre stött å i åde kurs oc 2. En nyet är den eonentilfunktion som skrivs y = e. (Se fig. nedn) Tlet e, som är mycket centrlt

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Naturinventering Väsjö norra, Sollentuna Juni 2011 Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Utfört av: Tengbomgruppen AB. Medverkande: Jenny Andersson och Agnetha Meurman.

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer.

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer. Målbild en bitvis gles skogsmiljö rik på död ved och blommande buskar. Den domineras av lövträd: främst ek, hassel, sälg, vildapel och fågelbär. Bland ekarna finns flera grova friställda individer med

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan

Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan Järfälla kommun Bilaga 3 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Järfälla kommun Kontaktperson: Tina Hatt Projektledare Calluna: Mova Hebert

Läs mer

Skötselplan Brunn 2:1

Skötselplan Brunn 2:1 Skötselplan Brunn 2:1 M:\Uppdrag\Brunn\Skötselplan Brunn.docx Skogsstyrelsen 2016-02-10 2(5) Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsl Universitet Mtemtisk Institutionen Thoms Erlndsson RÄTA LINJER, PLAN, SKALÄRPRODUKT, ORTOGONALITET MM VERSION MER OM EKVATIONSSYSTEM Linjär ekvtionssystem och den geometri mn kn härled ur dess är

Läs mer

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Uppdraget På uppdrag av förvaltningschef Birgitta Johansson, miljö- och byggförvaltningen på Gagnefs kommun, utfördes den 7 juli

Läs mer

Uttryck höjden mot c påtvåolikasätt:

Uttryck höjden mot c påtvåolikasätt: Sinusstsen Beviset i PB gger å tre resultt som nog få gmnsieelever är förtrogn med. Vrje tringel hr en s.k. omskriven cirkel en cirkel som går genom ll tre hörnen : C Uttrck höjden mot c åtvåoliksätt:

Läs mer

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b].

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b]. Armin Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Generliserde integrler GENERALISERADE INTEGRALER När vi definierr Riemnnintegrl f ( ) d ntr vi tt följnde två krv är uppfylld: V. Intervllet [,] är ändligt, dvs gränsern,

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

Ny vägsträckning vid Fiskeby

Ny vägsträckning vid Fiskeby Att: Gun-Marie Gunnarsson Vectura Ny vägsträckning vid Fiskeby Norrköpings kommun Allmän ekologisk inventering Sammanfattning Allmän ekologisk inventering Vid den allmänna ekologiska inventeringen har

Läs mer

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b].

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b]. Armin Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Generliserde integrler GENERALISERADE INTEGRALER När vi definierr Riemnnintegrl f ( ) d ntr vi tt följnde två krv är uppfylld: V. Intervllet [,] är ändligt, dvs gränsern,

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Rapport gällande LUS- resultat under höstterminen 2011

Rapport gällande LUS- resultat under höstterminen 2011 Rpport gällnde LUS- resultt under höstterminen 2011 Kommunen hr sedn mång år tillk eslutt tt ll låg- och mellnstdieskolor sk gör ett läsutvecklingstest (LUS) på vrje rn en till två gånger per termin. Dett

Läs mer

Allmän ekologisk inventering

Allmän ekologisk inventering Hans Larsson Västerås stad Allmän ekologisk inventering Ett skogsområde vid Västerås golfklubb, Bjärby, 2008 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Klassning av beskrivna objekt 3 Resultat 4 Delområdesbeskrivning

Läs mer

Föreläsning 7: Trigonometri

Föreläsning 7: Trigonometri ht06 Föreläsning 7: Trigonometri Trigonometrisk identiteter En identitet är en likhet som håller för ll värden på någon vriel. Tex så gäller tt ( + ) + + för ll,. Dett skrivs ilnd som ( + ) + +, men vi

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Materiens Struktur. Lösningar

Materiens Struktur. Lösningar Mteriens Struktur Räkneövning 1 Lösningr 1. I ntriumklorid är vrje N-jon omgiven v sex Cl-joner. Det intertomär vståndet är,8 Å. Ifll tomern br skulle växelverk med Coulombväxelverkn oh br med de närmste

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

Appendix. De plana triangelsatserna. D c

Appendix. De plana triangelsatserna. D c ppendix e pln tringelstsern Pythgors sts: I en rätvinklig tringel gäller, med figurens etekningr: 2 = 2 + 2 1 2 evis: Vi utnyttjr likformigheten melln tringlrn, oh. v denn får vi, med figurens etekningr:

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p)

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p) 1(1) IF1611 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 1 Tentmen Gäller även studenter som är registrerde på B1116 Torsdgen den 1 okt, 1, kl. 14.-19. Skriv tydligt! Skriv nmn och personnummer på ll inlämnde ppper!

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Geometri. 4. Fyra kopior av en rätvinklig triangel kan alltid sättas ihop till en kvadrat med hål som i följande figur varför?

Geometri. 4. Fyra kopior av en rätvinklig triangel kan alltid sättas ihop till en kvadrat med hål som i följande figur varför? Geometri 1. Linjen är isektris till vinkeln. Sträkorn, oh är lik lång. Hur stor är vinkeln? vgör utn mätningr! 4. Fyr kopior v en rätvinklig tringel kn lltid sätts ihop till en kvdrt med hål som i följnde

Läs mer

!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1.! Haninge kommun!!!

!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1.! Haninge kommun!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1 Haninge kommun Bilaga 4 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Haninge kommun Kontaktperson: Yasaman Ghanavi

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering av del av planområde för DP 1049 - Skyttevägen i Tierps Köping Bilaga 2 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Tierps kommun Kontaktperson: Lisa Björk, kommunarkitekt

Läs mer

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås 2014-12-16 Trädinventering av Allégatan i Mönsterås Ecocom AB på uppdrag av Mönsterås kommun Inledning Ecocom AB har fått i uppdrag av Mönsterås kommun att genomföra en inventering av träden längs Allégatan

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu. Försök med vllfröblndningr Av Nill Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsl E-post: Nill.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se Smmnfttning Målsättningen med försöksserien hr vrit tt sök

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

Generaliserade integraler

Generaliserade integraler Generliserde integrler Mtemtik Breddning 2.5 Frm till denn punkt hr vi endst studert integrler där funktionen som skll integrers vrit begränsd. Dessutom hr det intervll över vilket vi integrerr vrit begränst

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

2015-02-03. Värdefulla träd vid Palsternackan i Solna

2015-02-03. Värdefulla träd vid Palsternackan i Solna Värdefulla träd vid i Solna Värdefulla Ersätt Ersätt med träd med sidhuvud Beställning: Bostadsstiftelsen Signalisten, kontaktperson: Lena Pålsson, ALMA Arkitekter AB. Framställt av: Ekologigruppen AB.

Läs mer

Kmerobjektiv oc elokusering Zoomobjektiv Ett kmerobjektiv sk normlt vbil ett objekt som beinner sig på någr meters vstån på en ilm i en krtig örminskning. Det innebär tt okllängen på et objektiv mn sk

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Naturvårdsplan Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Cecilia Nilsson 2001-08-10 1 Innehållsförteckning sida Syfte 2 Bakgrund 2 Området idag 2 Förändringar och åtgärder: Strandområdet 4 Tallskog på sandjord 4 Hällmarkskog

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

3. Norra Täby. 3. Norra Täby. Skala 1:17000

3. Norra Täby. 3. Norra Täby. Skala 1:17000 3. Norra Täby Skala 1:75000 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 8 9 10 14 15 Skala 1:17000 148 Norra Täby, Hagby 15 16 Norra Täby, Vågsjö Skala 1:20000 10 17 18 Skala 1:20000 149 1. Runslingans naturpark Runslingan

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Integraler och statistik

Integraler och statistik Föreläsning 8 för TNIU Integrler och sttistik Krzysztof Mrcinik ITN, Cmpus Norrköping, krzm@itn.liu.se www.itn.liu.se/krzm ver. 4 - --8 Inledning - lite om sttistik Sttistik är en gren v tillämpd mtemtik

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Handelsutredningen Komplement Sammanställning av handelszoner i centrum och externt stadsarkitektkontoret 2006-03-10

Handelsutredningen Komplement Sammanställning av handelszoner i centrum och externt stadsarkitektkontoret 2006-03-10 tdsrkitektkontoret Hndelsutredningen komplement 00 Bild Hndelsutredningen Komplement mmnställning v hndelszoner i centrum och externt stdsrkitektkontoret 00-0-0 tdsrkitektkontoret Hndelsutredningen komplement

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 2012-07-03 Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Många svenska ädellövskogar och även

Många svenska ädellövskogar och även Lövträd i södr Sverige Föryngring, egränsnde fktorer och förändringr Sydsveriges lövskogr intresserr åde otnister, nturvårdre och skogsrukre, men vilk ekologisk fktorer som gynnr eller egränsr de olik

Läs mer

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun PM inför detaljplan På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.svedholm@naturcentrum.se

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030 Bromöll kommun Del 3 Konsekvenser Antgen v kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030, Bromöll kommun, Del 3 Konsekvenser Frmställd v: Bromöll

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP 25 maj 2015 ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN Nicklas Johansson Inledning I samband med att området utreds

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 42,9 99 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker?

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Resultatet av en snabb inventering 2008 av trädklädda betesmarker som åtgärdats under och efter införandet av den s k 50-trädsregeln Leif

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Färgsättning. Man kan även trycka i solida färger, då används PMS koden. T ex när man trycker på kläder eller ska brodera logon på tyg.

Färgsättning. Man kan även trycka i solida färger, då används PMS koden. T ex när man trycker på kläder eller ska brodera logon på tyg. Logomnul MAJ 2015 TÄFTEÅ FASTIGHETER MAJ 2015 v 1.0 2 Färgsättning Logotypens färger är en del v den grfisk profilen. Eftersom färger kn återges på olik sätt så är det viktigt tt nvänd rätt färgbeteckningr

Läs mer

Elektromagnetisk bromsning förbättrar stålkvaliteten vid stränggjutning

Elektromagnetisk bromsning förbättrar stålkvaliteten vid stränggjutning Elektromgnetisk romsning förättrr stålkvliteten vid stränggjutning Elektromgnetisk romsning v stålflödet i kokillen i stränggjutningsmskiner förättrr kvliteten hos det gjutn stålet genom tt mängden icke-metllisk

Läs mer

Granskning av nköp och upphandling

Granskning av nköp och upphandling VALLNTUNA KOMMUN RVISIONN VALLNTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen KLK 20t{ -0t- I 7 Dnr:...,. ;. MISSIV 20 13-12- 18 KOMMUNSTYRLSN Grnskning v nköp och upphndling hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer grnskt

Läs mer

9. Vektorrum (linjära rum)

9. Vektorrum (linjära rum) 9. Vektorrum (linjär rum) 43. Vektorrum (linjärt rum) : definition och xiom 44. Exempel på vektorrum v funktioner. 45. Hur definierr mn subtrktion i ett vektorrum? 46. Underrum 47. Linjärkombintioner,

Läs mer