Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan"

Transkript

1 SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens sätt tt gör ffärer och människors sätt tt lev. Sverige hr en v världens högst penetrtionsfrekvenser för båd dess tekniker och hr vunnit interntionellt erkännnde som lednde i de två närbesläktde brnschern. UMTS-tekniken gör det möjligt tt kombiner mobil kommuniktion och Internet. Det kommer tt skp mobil bredbndstjänster som ger ll ny möjligheter. Vi den söknde, Telenordi Mobil AB, är ett helägt dotterbolg till Telenordi AB; en v Sveriges störst telekommuniktionsopertörer. Telenordi AB hr ett omfttnde ntionellt högkpcitetsnät och mer än kunder, som bonnerr på telefoni-, dtkommuniktions- och Internettjänster. Företget hr även en välbesökt portl; (www.strt.telenordi.se). Vi tror tt UMTS är den lämplig vidreutvecklingen för Telenordigruppens befintlig verksmhet och tt vi är ideliskt positionerde för tt utveckl den ny tekniken till förmån för Sverige. Vår mission är tt ge människor och företg frihet tt skp sin egen värld v möjligheter genom tt tillhndhåll innovtiv och personligt npssde kommuniktionslösningr. A.1.1 Styrkn i vår nsökn Täckning Vi kommer tt tillhndhåll störst möjlig täckning före utgången v 2003 och vi hr smmnställt detljerde rdioplner för hel lndet. Närvro Telenordi AB hr en strk ställning i Sverige och erbjuder telefoni-, dtkommuniktions- och Internettjänster. Vi kommer tt bygg på ders befintlig kundbs när vi skpr vår mobiltelekommuniktionsverksmhet. Prtners Vi kommer tt h ett när smrbete med mång prtners inom ll vår verksmhetsområden. För närvrnde hr vi nöjet tt rpporter följnde presttioner: Ett vtl med Ericsson om tt leverer och instller vårt nät. Ett smriskföretg med Bonnier för tt utveckl innehållsbserde tjänster. En vsiktsförklring med Luleå kommun tt bygg upp ett nytt center för nätdrift och utveckling. TELENORDIA SAMMANFATTNING 1

2 STYRKAN I VÅR ANSÖKAN ANSÖKANS OMFATTNING TELENORDIA AB EN ETABLERAD AKTÖR I SVERIGE Ägre All vår ktieägre är stor interntionell ktörer både inom den mobil och den fst telekommuniktionsbrnschen. De hr också omfttnde intressen i Internet. Resurser Tillsmmns med vår ktieägre och prtners hr vi ll de resurser v ll de slg som krävs för tt förverklig vår mbitiös plner. Särskilt tt noter är tt vi hr de finnsiell resurser som krävs för den omfttnde investeringen. Metod Vi kommer tt nvänd oss v en strtegi som bygger på öppenhet och smrbete; erbjud nätkpcitet till ndr service providers och utveckl tjänster tillsmmns med innehålls- och ppliktionsleverntörer. Dess reltioner, i kombintion med Telenordigruppens god rykte när det gäller konkurrenskrftigt prisstt tjänster, kommer tt gör tt vi kn ge Sverige den mximl nyttn v UMTS-möjlighetern. A.1.2 Ansökns omfttning Telenordi Mobil AB nsöker om en ntionell licens och önskr inte regionl licens. Vi nsöker även om GSM-frekvenser för tt vi sk kunn träd in på mrknden omedelbrt. Vi önskr tilldelning v frekvenser på följnde bnd: 2 x 5.6 MHz på 900 MHz-bndet, 2 x 8.4 MHz på 1800 MHz-bndet, 2 x 15 MHz FDD, och 1 x 5 MHz TDD på de bnd som definiers v ITT:s IMT-2000-stndrder. Nätet kommer tt byggs enligt UMTS-stndrd i enlighet med 3GPP:s definition. A.1.3 Telenordi AB en etblerd ktör i Sverige Telenordi AB bilddes 1995 och tillhndhåller en bred produktportfölj v telekommuniktionstjänster. Det är för närvrnde Sveriges tredje störst fstnätsopertör och hr 550 nställd. Företget hr byggt ett högkpcitets SDH-fibernät som täcker hel Sverige, från Luleå till Mlmö, som ger möjlighet tt tillhndhåll telefoni, styrd och övervkde dttjänster och IP-tjänster. Nätet hr även omfttnde interntionell förbindelser till de nordisk ländern, Europ smt Nord-Amerik. Utöver företgs- och privtkunder, bedrivs även nätkpcitetsförsäljning och Telenordi AB hr en strk närvro inom den offentlig sektorn. BT hr intressen i mobil opertörer i 15 länder vilket utgör över 40 miljoner kunder. Utöver Europ hr mn en strk närvro i USA genom TELENORDIA SAMMANFATTNING 2

3 TELENORDIA AB EN ETABLERAD AKTÖR I SVERIGE ANSÖKAN GRUNDLIG FÖRBEREDELSE OCH PLANERING sin kopplingr till AT&T Wireless, och mn hr även omfttnde investeringr i Asien, blnd nnt i Hongkong, Jpn, Mlysi, Singpore och Sydkore. Av dess dotterbolg hr BT Cellnet (Storbritnnien), Vig Interkom (Tysklnd), Telfort (Nederländern), Airtel (Spnien) och J-Tel (Jpn) redn tredje genertionens mobillicenser. Telenor hr finnsiell intressen i 14 mobilopertörer, vilk väl kompletterr BT. Blnd nnt med en strk närvro i Öst-Europ. Dess stsningr representerr ytterligre 5,7 miljoner kunder. A.1.4 Ansökn grundlig förberedelse och plnering Det krävs noggrnn förberedelser för tt kunn utveckl en frmgångsrik UMTS-verksmhet. Vår nsökn hr medfört tt vi hr genomfört omfttnde investeringr i undersökningr och plnering. I PTS-dokumentet Vägledning för söknde som är dtert den 12 mj 2000 står det tt: I den inlednde prövningen utvärders huruvid den söknde bedöms h förutsättningr tt etbler nät i enlighet med de plner som presenters i nsökn. De nödvändig krven består v finnsiell kpcitet, teknisk genomförbrhet, ffärsmässig genomförbrhet och lämplig skkunskp och erfrenhet. Vi nser tt vi uppfyller smtlig kriterier. Vår övertygelse kommer ifrån de mång åtgnden som vi nyligen genomfört, blnd nnt: Omfttnde undersökningr v nuvrnde och frmtid behov på den svensk mobilmrknden och jämförelse v resultten mot interntionell studier. En grundlig nlys v vår nuvrnde kundbs. Vlt Ericsson Sverige AB v fyr tillverkre som besvrde offertförfrågn för tt leverer och instller vår nätutrustning. Vi bserde beslutet på en utvärdering v ders förslg på systemlösningr och hr nu förhndlt frm priser och villkor. Fått skriftlig utfästelse från Ericsson för ntl enheter och levernstid för systemlösningen och mobiltelefoner. Undertecknt ett vtl om nyckelfärdigt system, vilket gör det möjligt för oss tt lov den omfttnde och snbb nätutbyggnden som beskrivs i nsökn. För tt försäkr sig om tt nätet byggs enligt tidsschemt hr Ericsson redn identifiert över siter och undertecknt ett vtl med underleverntörer för förvärv och byggntion v siter. Detljerd rdioplnering som utfördes inom Telenordi Mobil AB både för mobil och fst länkr och som bserdes på svensk geogrfisk förhållnden. Resultten kontrollerdes sedn med resultt som Ericsson, Siemens, Nortel och Noki fått frm. TELENORDIA SAMMANFATTNING 3

4 ANSÖKAN GRUNDLIG FÖRBEREDELSE OCH PLANERING FINANSIELL KAPACITET BETYDANDE RESURSER TEKNISK GENOMFÖRBARHET TJÄNSTER MED HÖG KVALITET Telenordigruppen hr undertecknt vsiktsförklringr med mång olik prtners, inklusive både innehållsleverntörer och distributionsprtners, för tt se till tt vi kommer tt kunn lev upp till ll utfästelser i vår nsökn. Förhndlt frm support från Telenor för vår GSM-verksmhet. Avtlet kommer tt täck nätdministrtion och drift smt kundtjänst och billingsystem. Inlett ett smriskprojekt tillsmmns med Bonnier för tt utveckl, sälj och distribuer innehållstjänster. Undertecknt en vsiktsförklring med Luleå kommun om tt bygg ett center för nätdrift och utveckling och ett med Posten vseende positionsbserde tjänster. A Finnsiell kpcitet betydnde resurser Vår mbitiös nätutbyggndsplner kräver en vsevärd finnsiell investering. Emellertid, vi kn bekräft tt vår ffärspln är finnsierd fullt ut där huvuddelen v vårt behov tillhndhålls v vår Ägre. Mellnskillnden finnsiers genom vår systemleverntör, Ericsson. A Teknisk genomförbrhet tjänster med hög kvlitet Telenordi Mobil AB hr utformt sitt nät för tt tillhndhåll tjänster v bsolut högst kvlitet. Vår mål innefttr blnd nnt: Frekvens för genomförd smtl minst 98 % Frekvens för tppde smtl mindre än 3 % Mxtider för tt utför vrje typ v dtppliktion Telenordigruppens befintlig trnsmissionsnät ligger till grund för vår plnerde mobilinfrstruktur. Den hr utformts med hjälp v SDHringr och hr därför en hög nivå v självkorrigering och återhämtningsförmåg. Vi hr designt ccessnätet på ett sådnt sätt tt mikro rdiolänkr kommer tt nvänds där det är möjligt, en kostndseffektivlösning som vi snbbt kn nlägg. Det tillåter oss också tt snbbt uppgrder kpciteten när det är nödvändigt. Vi hr genomfört fullständig rdioplner för dess länkr. Det mobil nätet kommer tt h två oberoende centrl växelnoder i Stockholm och Mlmö. Vi kommer tt vidreutveckl det befintlig cll centret i Hprnd och etbler ännu ett center i Norrbottens regionen, vilk kommer tt vr redundnt. Utformningen v nätet, tillsmmns med vårt vl v Ericsson som leverntör, kommer tt gör tt migrtionen från GSM- till UMTStjänster sker sömlöst. I tillägg till det existernde nätdrifts- och utvecklingscentret i Stockholm sk vi bygg ett ndr center i Luleå. De båd kommer tt vr redundnt. TELENORDIA SAMMANFATTNING 4

5 AFFÄRSMÄSSIG GENOMFÖRBARHET ÖPPENHET OCH SAMARBETE A Affärsmässig genomförbrhet öppenhet och smrbete Vi hr bsert vår ffärspln och nsökn på en önskn tt tillhndhåll ett omfttnde utbud v högkvlittiv produkter och tjänster. Vi sk se till tt de pssr smtlig mrkndssegment; såväl företg och den offentlig sektorn som privtkunder. Vi tror tt mobilnätopertörer i frmtiden endst kn nå frmgång om de rbetr och smrbetr med ndr ktörer i värdekedjn. Vi kommer tt del med oss v vår kunskper till ll prter som hr nknytning till vår verksmhet, däriblnd service providers och innehållsoch ppliktionsleverntörer, så tt vi kn erbjud kundern produkter och tjänster v högt värde. Figur A.1-1: Affärsmodell, Telenordi Mobil AB Telenordi Mobil AB Service providers Innehålls- och ppliktionsleverntör Service providers Innehålls- och ppliktionsleverntör Kunder Följnde områden är centrl för det kommersiell genomförndet v vår plner: Ny mobil tjänster Telenordi Mobil AB grnterr telefoni v högst kvlitet genom hel sitt nät. Vi vser även tt erbjud, genom vår service providers, värdeddernde telefonitjänster. Emellertid, högre trnsmissonshstigheter är dock möjlig med UMTS och därför kommer vi tt koncentrer oss mer på tt främj ny och spännnde dttjänster. Dess kommer tt täck en lång rd ppliktioner och blir pketerde på sådnt sätt tt de sk ttrherr ll olik kundtyper. Telenordi Mobil AB sk nvänd nyskpnde prissättningsmetoder för tt se till tt tjänstern blir överkomlig även för yngre människor, där efterfrågn knske är som strkst, men där möjlighetern tt betl knske är som minst. Vi hr undersökt vilk tjänster som mest lockr olik kundtyper och presentert dem i Figur A.1-2. Vi kommer tt se till tt dess tjänster är tillgänglig. TELENORDIA SAMMANFATTNING 5

6 AFFÄRSMÄSSIG GENOMFÖRBARHET ÖPPENHET OCH SAMARBETE Figur A.1-2: Utbud v tjänster till slutnvändren Telemetri Mskin kommuniktion Energi Säkerhet Trnsport Försäljningsställen Hälso- & sjukvård Meddelndehntering Videotelefoni Klenderverktyg Personlig profiler Mobil portl Personlig kommuniktion Innehåll Meddelndeförmedling E-post Röstbrevlåd SMS Fx Kort/fotogrfier Gemensmt nvändrgränssnitt Informtion Nyheter Ekonomi & finns Sport Gul sidorn Väder Resor Utbildning Videotelefoni Video-konferenser Underhållning Fotogrfering Musik (MP3) TV/Rdio Spel Hsrdspel Video Cht Klender Adressbok Att gör listor Synkronisering Mobil hndel Bnktjänster Biljettbokning Betlningr Shopping Mäklrtjänster Auktioner Smtlsstyrning Ringsignler Portlmeny Vidresändningsregler Fvoriter Bilder Abonnemngsinformtion Positionering Säkerhetstjänster Krtor & stdsguider Finder Lokl informtion Fordons logistik Nvigering Resor Bstjänster Mervärdestjänster Dt Krets-/pketkoppld dt Internet ccess E-postdress Företgstjänster Mobil Intrnet ccess Trådlös LAN Bs ccess Telefoni Bstjänster GSM+ Röstbrevlåd SMS Roming Mervärdestjänster Företgstjänster Mobil VPN Mobil centrex Privttjänster Förskottsbetld kort Vänner i världen Hemm zoner En personligt npssd mobilportl Vi tror tt kundern br kn dr mximl nytt v vår tjänster om det finns ett lättillgängligt gränssnitt så tt de kn nå dem. Telenordi AB sk förbättr sin nuvrnde portl för mobilt bruk och därigenom npss den till kunderns individuell behov. Vår kunder kommer på så sätt tt h den unik möjligheten tt kunn nå ll tjänster ntingen vi uppringt Internet, bredbnd eller en mobiltelefon. Portlen kommer också tt funger som en plttform från vilken vår olik prtners kn sälj sin tjänster. Möt ll kunders behov Vi kommer, genom Telenordi AB och vår ndr service providers, tt erbjud pketerde tjänster som pssr för lls behov. Speciellt kommer Telenordi AB tt inrikt sig på följnde kunder: TELENORDIA SAMMANFATTNING 6

7 AFFÄRSMÄSSIG GENOMFÖRBARHET ÖPPENHET OCH SAMARBETE Företg, till vilk Telenordi AB kommer erbjud totlintegrerde kommuniktionslösningr. Avncerde nvändre, både företg och hushåll, till vilk Telenordi AB vill erbjud de modernste tjänstern och ppliktionern på mrknden. Vi hr också identifiert de kunder som kommer tt vr visionärer när det gäller UMTS-tjänster och mtcht dem mot Telenordigruppens befintlig kundbs. Det hr vist tt Telenordigruppen hr en strk närvro blnd de mest innovtiv svensk företgen, vilket betyder tt vi hr en br position när det gäller tt se till tt ny UMTS-tjänster snbbt utnyttjs. Strkt vrumärke och krftfull mrkndsföring Telenordi hr ett strkt vrumärke och Telenordigruppen en väl definierd position på mrknden. Vi bygger vår mobilverksmhet på vår befintlig mrkndsposition. Vi sk stödj dett genom krftfull reklm centrerd kring py-offen: Frihet i en värld v möjligheter. Prissättningen kommer tt vr ggressiv i inledningsskedet och erbjud betydnde rbtter på befintlig opertörers tjänster för tt uppmuntr nvändre tt nslut sig till vårt nät. Telenordigruppen kommer bygg vidre på sin befintlig direkt och indirekt försäljningsknler för tt se till tt mrkndslnseringen går snbbt och effektivt, smt lägg till ny distributionssätt för tt utök vår räckvidd på privtmrknden. Ett öppet nät Att öppn vårt nät för ndr företg tror vi hr följnde fördelr: Mrknden i sin helhet kommer tt väx eftersom fler ktörer nnonserr och säljer UMTS-tjänster. Konkurrensen på mrknden ökr vilket leder till lägre konsumentpriser och en snbbre mrkndstillväxt. Telenordi Mobil AB kommer tt få ytterligre intäktsflöden från dess företg, och kn därigenom sänk kostndern för slutnvändrn. Utöver försäljning v ren irtime kommer Telenordi Mobil AB också tt tillhndhåll verktyg för tt gör det möjligt för ndr svensk portler och webbpltser tt stödj mobil ccess. Grnterd tillgång på mobiltelefoner Vi kn grnter tt ett tillräckligt ntl telefoner finns tillgänglig vid lnseringen eftersom vi hr en skriftlig utfästelse därvidlg från Ericsson. All GSM-mobiltelefoner kommer tt stödj GPRS och ll UMTSmobiltelefoner kommer tt vr dul mode, vilket ger kundern mximl tillgång till tillgänglig tjänster, i synnerhet under initilskedet när vi bygger upp näten. TELENORDIA SAMMANFATTNING 7

8 AFFÄRSMÄSSIG GENOMFÖRBARHET ÖPPENHET OCH SAMARBETEDEVELOPMENT SAKKUNSKAP OCH ERFARENHET VITTOMFATTANDE OCH TILLGÄNGLIG En bärkrftig ffärspln Vår prognoser visr tt vi hr ett bärkrftigt ffärsförslg som ger en lämplig vkstning på den vsevärd investeringen. Vårt huvudsklig mål är tt så snrt som möjligt nå en sådn mrkndsndel tt vi kn påverk mrknden i sin helhet. A Skkunskp och erfrenhet vittomfttnde och tillgänglig Telenordi Mobil AB hr tillgång till omfttnde och förstklssig erfrenhet. Kompetensen kn dels upp enligt följnde: Telenordigruppen: Gruppen hr vist tt den kn träd in på en konkurrensutstt mrknd på ett frmgångsrikt sätt såsom den hr gjort med sin telefoni-, dtkommuniktions- och Internetverksmheter. Vi tror tt vi kn hämt stor värden från den här erfrenheten när vi bygger upp vår mobilverksmhet. Vår Ägre: BT och Telenor hr omfttnde och relevnt interntionell erfrenhet v tt utveckl mobilmrknder. Som en del v ders totl enggemng i vår nsökn hr de gett oss tillgång till sin kompetens och kommer tt fortsätt med det när vi bygger upp vår verksmhet. De kommer i synnerhet tt tillhndhåll nödvändig kunskper för tt hjälp oss i vår plner på en snbb nätutbyggnd. Vig Interkom, som ägs v BT (90%) och Telenor (10%), hr nyligen byggt siter på br 12 månder. BT hr ett Forskningscenter v världsklss, Adstrl Prk, specilisert på design v frmtid mobil nät, tjänster och ppliktioner. Vi kommer kunn dr nytt v ders utveckling. De hr också erfrenheter i nyskpnde när BT Cellnet erbjöd den först kommersiell GPRS-tjänsten och utvecklde Genie, en v de först mobilportlern. Dessutom hr Vig Interkom lnsert Genion som är Europs först verkligt integrerde tjänst melln fst telefoni och mobiltelefoni. Telenor hr också en portl vilken lämpr sig för WAP-telefoner och så kllde PDAs. Lnserdes i mrs år 2000, tillgänglig för ll kunder och med tjänster som täcker en oerhört stort ntl nvändningsområden. Vår leverntör: Ericsson hr mycket imponernde meriter när det gäller tt utform och bygg mobilrdionät. De kommer tt nvänd dett för tt se till tt vårt nät byggs på det mest effektiv sättet. TELENORDIA SAMMANFATTNING 8

9 UTBYGGNAD SNABBT TILLHANDAHÅLLANDE AV STÖRSTA MÖJLIGA TÄCKNING ÖVRIGA FAKTORER FLERA FÖRDELAR FÖR SVERIGE A.1.5 Utbyggnd snbbt tillhndhållnde v störst möjlig täckning Telenordi Mobil AB kommer tt tillhndhåll täckning v när 100% v befolkningen per den 31 december Vid den tidpunkten kommer vi tt tillhndhåll täckning inom ll kommuner, inklusive ll städer med en folkmängd som överstiger personer, och längs nästn ll större vägr. Därefter kommer vi tt fortsätt tt invester i nätet och tillhndhåll förbättrd kpcitet och täckning inomhus, i tunnlr, på idrottsrenor etc. Telenordi Mobil AB hr utfört detljerd rdioplnering för hel Sverige för tt komm frm till det ntl bssttioner som vi kommer tt behöv för tt kunn tillhndhåll den plnerde täckningen. Vi nvände MSI:s modellerings- och simuleringsverktyg Plnet som hjälp i rbetet. Denn förberedelse innebär tt Telenordi Mobil AB: Hr den mest korrekt representtionen v verklig täckning Hr redn påbörjt tt nskff siter Grnterr tt dess nät kommer tt möt PTS kvlitetskrv för rdiotäckning Kommer tt tillhndhåll störst möjlig täckning vid slutet v 2003 Hr beställt sin först GSM-tjänsteplttformr Vi hr nvänt smm rdioutbredningsmodell för GSM som för UMTS och kommer tt lnser GSM-tjänster i Stockholm den 1 jnuri 2001 med hjälp v bssttioner för vilk vår leverntör Ericsson redn hr införskfft site-lesing. Vi hr även undertecknt vsiktsförklringr med ndr mobilopertörer för tt utveckl omfttnde interntionell roming för vår kunder så snrt som möjligt. Telenordi Mobil AB delr PTS önskn om tt UMTS-tjänster sk leverers över störst möjlig område med minst möjlig miljöpåverkn. Därför förbinder vi oss tt leverer omfttnde täckning smtidigt som vi respekterr Sveriges lndskp och håller strålningsnivåern så låg som det är tekniskt möjligt. För tt nå målen kommer vi tt smrbet med ll tillämplig företg och myndigheter och kommer även tt sök smrbete med ndr UMTS-opertörer. A.1.6 Övrig fktorer fler fördelr för Sverige Utöver de specifik nät- och mrkndsplner som beskrivits ovn tror vi, tt som lokl opertör, kunn ge Sverige följnde fördelr: Ny jobb inom ll brnschsektorer både på lndsbygden och i städern, inklusive Norrbotten. Vår personl kommer tt åtnjut en genomtänkt och icke-diskriminernde nställningspolicy. TELENORDIA SAMMANFATTNING 9

10 ÖVRIGA FAKTORER FLERA FÖRDELAR FÖR SVERIGE ANSÖKANS UTFORMNING Behåll lndets position som lednde inom mobil- och Internetbrnschen genom tt snbbt bygg ut vårt nät och utveckl vår tjänster. Skydd lndskpet och miljön genom tt kontinuerligt fokuser på hur vår verksmhet påverkr dess områden. En prissättningsstrtegi som gör det möjligt för ll tt t del v vår tjänster. Snbb tillväxt v den svensk mobildtmrknden och den därv följnde stimuleringen v ndr brnschsektorer. Utvecklingen v en ökd konkurrens på mobilmrknden. Kunderns säkerhet genom en respekternde process för dtskydd och säkerhet. A.1.7 Ansökns utformning Föreliggnde kpitel är ett försök tt smmnftt Telenordi Mobil AB:s nsökn om en UMTS-licens. Ansökn är ett svr på inbjudn från PTS. Vår fullständig nsökn finns i kpitlen B till H. Både kpitlens innehåll och ordningsföljd är helt i överensstämmelse med krven beskrivn i Bilg 1 i Vägledning för söknden, som utfärddes v PTS den 12 mj I följnde tbell viss de områden som omftts v kpitel B till H: Kpitel B Telenordi Mobil AB och dess Ägre Kpitel C Telenordi Mobil AB och dess finnsiell kpcitet tt bygg och driv ett nät Kpitel D Vår utvld stndrder och teknisk lösningr Kpitel E Mrknden, mrkndsstrtegi och bedömning v mrkndens efterfrågn. Vår budget och ffärspln. Kpitel F Telenordi AB:s erfrenheter v telekommuniktion, och dess Ägres erfrenheter v mobil telekommuniktion. Hur de kommer tillhndhåll lämplig erfrenhet till verksmheten. Kpitel G Telenordi Mobil AB:s plner för nätutbyggnden Kpitel H Andr fktorer som hör smmn med vår nsökn TELENORDIA SAMMANFATTNING 10

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

A Sammanfattning. A.1 Ansökans omfattning. A.2 Om sökanden

A Sammanfattning. A.1 Ansökans omfattning. A.2 Om sökanden UMTS / IMT-2000 Ansökan Sektion A Sammanställning Band 1 A: Sammanfattning B: Information om sökanden C: Finansiell kapacitet Band 2 D: Teknisk genomförbarhet Band 3 E: Affärsmässig genomförbarhet Band

Läs mer

Introduktion Broadwaves erbjudande till den svenska marknaden

Introduktion Broadwaves erbjudande till den svenska marknaden A. /Sammanfattning Broadwave konsortiet ansöker till Post- Och Telestyrelsen om en nationell UMTS/IMT-2000, UTRA FDD/TDD licens i Sverige, där konsortiet också önskar erbjuda GSM/GPRS tjänster. Sekundärt

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet Ericssons Årsredovisning 2000 Detta dokument, Ericssons Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet, utgör tillsammans med dokumentet Ericssons Årsredovisning 2000

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 UTYGGART SNA UPPSTART 2 2 2 2 HÖG PRECISION ÅRS GARANTI FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

Telia Trendspaning 2006

Telia Trendspaning 2006 Telia Trendspaning 2006 Både privatpersoner och företag tror att modern kommunikation kommer att förändra deras vardag under 2006. Hur ser det ut för dig? Innehåll Denna trendspaning ger en bild av hur

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2014:11 Datum 2014-03-03 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät N2013/2538/ITP Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda PRIVATE PLACEMENT I MOBILE BUSINESS CHALLENGER MBC AB (PUBL) Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda mobiltelefonen innebärande kraftigt sänkta kostnader. Företag och privatpersoner ges

Läs mer