Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan"

Transkript

1 SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens sätt tt gör ffärer och människors sätt tt lev. Sverige hr en v världens högst penetrtionsfrekvenser för båd dess tekniker och hr vunnit interntionellt erkännnde som lednde i de två närbesläktde brnschern. UMTS-tekniken gör det möjligt tt kombiner mobil kommuniktion och Internet. Det kommer tt skp mobil bredbndstjänster som ger ll ny möjligheter. Vi den söknde, Telenordi Mobil AB, är ett helägt dotterbolg till Telenordi AB; en v Sveriges störst telekommuniktionsopertörer. Telenordi AB hr ett omfttnde ntionellt högkpcitetsnät och mer än kunder, som bonnerr på telefoni-, dtkommuniktions- och Internettjänster. Företget hr även en välbesökt portl; (www.strt.telenordi.se). Vi tror tt UMTS är den lämplig vidreutvecklingen för Telenordigruppens befintlig verksmhet och tt vi är ideliskt positionerde för tt utveckl den ny tekniken till förmån för Sverige. Vår mission är tt ge människor och företg frihet tt skp sin egen värld v möjligheter genom tt tillhndhåll innovtiv och personligt npssde kommuniktionslösningr. A.1.1 Styrkn i vår nsökn Täckning Vi kommer tt tillhndhåll störst möjlig täckning före utgången v 2003 och vi hr smmnställt detljerde rdioplner för hel lndet. Närvro Telenordi AB hr en strk ställning i Sverige och erbjuder telefoni-, dtkommuniktions- och Internettjänster. Vi kommer tt bygg på ders befintlig kundbs när vi skpr vår mobiltelekommuniktionsverksmhet. Prtners Vi kommer tt h ett när smrbete med mång prtners inom ll vår verksmhetsområden. För närvrnde hr vi nöjet tt rpporter följnde presttioner: Ett vtl med Ericsson om tt leverer och instller vårt nät. Ett smriskföretg med Bonnier för tt utveckl innehållsbserde tjänster. En vsiktsförklring med Luleå kommun tt bygg upp ett nytt center för nätdrift och utveckling. TELENORDIA SAMMANFATTNING 1

2 STYRKAN I VÅR ANSÖKAN ANSÖKANS OMFATTNING TELENORDIA AB EN ETABLERAD AKTÖR I SVERIGE Ägre All vår ktieägre är stor interntionell ktörer både inom den mobil och den fst telekommuniktionsbrnschen. De hr också omfttnde intressen i Internet. Resurser Tillsmmns med vår ktieägre och prtners hr vi ll de resurser v ll de slg som krävs för tt förverklig vår mbitiös plner. Särskilt tt noter är tt vi hr de finnsiell resurser som krävs för den omfttnde investeringen. Metod Vi kommer tt nvänd oss v en strtegi som bygger på öppenhet och smrbete; erbjud nätkpcitet till ndr service providers och utveckl tjänster tillsmmns med innehålls- och ppliktionsleverntörer. Dess reltioner, i kombintion med Telenordigruppens god rykte när det gäller konkurrenskrftigt prisstt tjänster, kommer tt gör tt vi kn ge Sverige den mximl nyttn v UMTS-möjlighetern. A.1.2 Ansökns omfttning Telenordi Mobil AB nsöker om en ntionell licens och önskr inte regionl licens. Vi nsöker även om GSM-frekvenser för tt vi sk kunn träd in på mrknden omedelbrt. Vi önskr tilldelning v frekvenser på följnde bnd: 2 x 5.6 MHz på 900 MHz-bndet, 2 x 8.4 MHz på 1800 MHz-bndet, 2 x 15 MHz FDD, och 1 x 5 MHz TDD på de bnd som definiers v ITT:s IMT-2000-stndrder. Nätet kommer tt byggs enligt UMTS-stndrd i enlighet med 3GPP:s definition. A.1.3 Telenordi AB en etblerd ktör i Sverige Telenordi AB bilddes 1995 och tillhndhåller en bred produktportfölj v telekommuniktionstjänster. Det är för närvrnde Sveriges tredje störst fstnätsopertör och hr 550 nställd. Företget hr byggt ett högkpcitets SDH-fibernät som täcker hel Sverige, från Luleå till Mlmö, som ger möjlighet tt tillhndhåll telefoni, styrd och övervkde dttjänster och IP-tjänster. Nätet hr även omfttnde interntionell förbindelser till de nordisk ländern, Europ smt Nord-Amerik. Utöver företgs- och privtkunder, bedrivs även nätkpcitetsförsäljning och Telenordi AB hr en strk närvro inom den offentlig sektorn. BT hr intressen i mobil opertörer i 15 länder vilket utgör över 40 miljoner kunder. Utöver Europ hr mn en strk närvro i USA genom TELENORDIA SAMMANFATTNING 2

3 TELENORDIA AB EN ETABLERAD AKTÖR I SVERIGE ANSÖKAN GRUNDLIG FÖRBEREDELSE OCH PLANERING sin kopplingr till AT&T Wireless, och mn hr även omfttnde investeringr i Asien, blnd nnt i Hongkong, Jpn, Mlysi, Singpore och Sydkore. Av dess dotterbolg hr BT Cellnet (Storbritnnien), Vig Interkom (Tysklnd), Telfort (Nederländern), Airtel (Spnien) och J-Tel (Jpn) redn tredje genertionens mobillicenser. Telenor hr finnsiell intressen i 14 mobilopertörer, vilk väl kompletterr BT. Blnd nnt med en strk närvro i Öst-Europ. Dess stsningr representerr ytterligre 5,7 miljoner kunder. A.1.4 Ansökn grundlig förberedelse och plnering Det krävs noggrnn förberedelser för tt kunn utveckl en frmgångsrik UMTS-verksmhet. Vår nsökn hr medfört tt vi hr genomfört omfttnde investeringr i undersökningr och plnering. I PTS-dokumentet Vägledning för söknde som är dtert den 12 mj 2000 står det tt: I den inlednde prövningen utvärders huruvid den söknde bedöms h förutsättningr tt etbler nät i enlighet med de plner som presenters i nsökn. De nödvändig krven består v finnsiell kpcitet, teknisk genomförbrhet, ffärsmässig genomförbrhet och lämplig skkunskp och erfrenhet. Vi nser tt vi uppfyller smtlig kriterier. Vår övertygelse kommer ifrån de mång åtgnden som vi nyligen genomfört, blnd nnt: Omfttnde undersökningr v nuvrnde och frmtid behov på den svensk mobilmrknden och jämförelse v resultten mot interntionell studier. En grundlig nlys v vår nuvrnde kundbs. Vlt Ericsson Sverige AB v fyr tillverkre som besvrde offertförfrågn för tt leverer och instller vår nätutrustning. Vi bserde beslutet på en utvärdering v ders förslg på systemlösningr och hr nu förhndlt frm priser och villkor. Fått skriftlig utfästelse från Ericsson för ntl enheter och levernstid för systemlösningen och mobiltelefoner. Undertecknt ett vtl om nyckelfärdigt system, vilket gör det möjligt för oss tt lov den omfttnde och snbb nätutbyggnden som beskrivs i nsökn. För tt försäkr sig om tt nätet byggs enligt tidsschemt hr Ericsson redn identifiert över siter och undertecknt ett vtl med underleverntörer för förvärv och byggntion v siter. Detljerd rdioplnering som utfördes inom Telenordi Mobil AB både för mobil och fst länkr och som bserdes på svensk geogrfisk förhållnden. Resultten kontrollerdes sedn med resultt som Ericsson, Siemens, Nortel och Noki fått frm. TELENORDIA SAMMANFATTNING 3

4 ANSÖKAN GRUNDLIG FÖRBEREDELSE OCH PLANERING FINANSIELL KAPACITET BETYDANDE RESURSER TEKNISK GENOMFÖRBARHET TJÄNSTER MED HÖG KVALITET Telenordigruppen hr undertecknt vsiktsförklringr med mång olik prtners, inklusive både innehållsleverntörer och distributionsprtners, för tt se till tt vi kommer tt kunn lev upp till ll utfästelser i vår nsökn. Förhndlt frm support från Telenor för vår GSM-verksmhet. Avtlet kommer tt täck nätdministrtion och drift smt kundtjänst och billingsystem. Inlett ett smriskprojekt tillsmmns med Bonnier för tt utveckl, sälj och distribuer innehållstjänster. Undertecknt en vsiktsförklring med Luleå kommun om tt bygg ett center för nätdrift och utveckling och ett med Posten vseende positionsbserde tjänster. A Finnsiell kpcitet betydnde resurser Vår mbitiös nätutbyggndsplner kräver en vsevärd finnsiell investering. Emellertid, vi kn bekräft tt vår ffärspln är finnsierd fullt ut där huvuddelen v vårt behov tillhndhålls v vår Ägre. Mellnskillnden finnsiers genom vår systemleverntör, Ericsson. A Teknisk genomförbrhet tjänster med hög kvlitet Telenordi Mobil AB hr utformt sitt nät för tt tillhndhåll tjänster v bsolut högst kvlitet. Vår mål innefttr blnd nnt: Frekvens för genomförd smtl minst 98 % Frekvens för tppde smtl mindre än 3 % Mxtider för tt utför vrje typ v dtppliktion Telenordigruppens befintlig trnsmissionsnät ligger till grund för vår plnerde mobilinfrstruktur. Den hr utformts med hjälp v SDHringr och hr därför en hög nivå v självkorrigering och återhämtningsförmåg. Vi hr designt ccessnätet på ett sådnt sätt tt mikro rdiolänkr kommer tt nvänds där det är möjligt, en kostndseffektivlösning som vi snbbt kn nlägg. Det tillåter oss också tt snbbt uppgrder kpciteten när det är nödvändigt. Vi hr genomfört fullständig rdioplner för dess länkr. Det mobil nätet kommer tt h två oberoende centrl växelnoder i Stockholm och Mlmö. Vi kommer tt vidreutveckl det befintlig cll centret i Hprnd och etbler ännu ett center i Norrbottens regionen, vilk kommer tt vr redundnt. Utformningen v nätet, tillsmmns med vårt vl v Ericsson som leverntör, kommer tt gör tt migrtionen från GSM- till UMTStjänster sker sömlöst. I tillägg till det existernde nätdrifts- och utvecklingscentret i Stockholm sk vi bygg ett ndr center i Luleå. De båd kommer tt vr redundnt. TELENORDIA SAMMANFATTNING 4

5 AFFÄRSMÄSSIG GENOMFÖRBARHET ÖPPENHET OCH SAMARBETE A Affärsmässig genomförbrhet öppenhet och smrbete Vi hr bsert vår ffärspln och nsökn på en önskn tt tillhndhåll ett omfttnde utbud v högkvlittiv produkter och tjänster. Vi sk se till tt de pssr smtlig mrkndssegment; såväl företg och den offentlig sektorn som privtkunder. Vi tror tt mobilnätopertörer i frmtiden endst kn nå frmgång om de rbetr och smrbetr med ndr ktörer i värdekedjn. Vi kommer tt del med oss v vår kunskper till ll prter som hr nknytning till vår verksmhet, däriblnd service providers och innehållsoch ppliktionsleverntörer, så tt vi kn erbjud kundern produkter och tjänster v högt värde. Figur A.1-1: Affärsmodell, Telenordi Mobil AB Telenordi Mobil AB Service providers Innehålls- och ppliktionsleverntör Service providers Innehålls- och ppliktionsleverntör Kunder Följnde områden är centrl för det kommersiell genomförndet v vår plner: Ny mobil tjänster Telenordi Mobil AB grnterr telefoni v högst kvlitet genom hel sitt nät. Vi vser även tt erbjud, genom vår service providers, värdeddernde telefonitjänster. Emellertid, högre trnsmissonshstigheter är dock möjlig med UMTS och därför kommer vi tt koncentrer oss mer på tt främj ny och spännnde dttjänster. Dess kommer tt täck en lång rd ppliktioner och blir pketerde på sådnt sätt tt de sk ttrherr ll olik kundtyper. Telenordi Mobil AB sk nvänd nyskpnde prissättningsmetoder för tt se till tt tjänstern blir överkomlig även för yngre människor, där efterfrågn knske är som strkst, men där möjlighetern tt betl knske är som minst. Vi hr undersökt vilk tjänster som mest lockr olik kundtyper och presentert dem i Figur A.1-2. Vi kommer tt se till tt dess tjänster är tillgänglig. TELENORDIA SAMMANFATTNING 5

6 AFFÄRSMÄSSIG GENOMFÖRBARHET ÖPPENHET OCH SAMARBETE Figur A.1-2: Utbud v tjänster till slutnvändren Telemetri Mskin kommuniktion Energi Säkerhet Trnsport Försäljningsställen Hälso- & sjukvård Meddelndehntering Videotelefoni Klenderverktyg Personlig profiler Mobil portl Personlig kommuniktion Innehåll Meddelndeförmedling E-post Röstbrevlåd SMS Fx Kort/fotogrfier Gemensmt nvändrgränssnitt Informtion Nyheter Ekonomi & finns Sport Gul sidorn Väder Resor Utbildning Videotelefoni Video-konferenser Underhållning Fotogrfering Musik (MP3) TV/Rdio Spel Hsrdspel Video Cht Klender Adressbok Att gör listor Synkronisering Mobil hndel Bnktjänster Biljettbokning Betlningr Shopping Mäklrtjänster Auktioner Smtlsstyrning Ringsignler Portlmeny Vidresändningsregler Fvoriter Bilder Abonnemngsinformtion Positionering Säkerhetstjänster Krtor & stdsguider Finder Lokl informtion Fordons logistik Nvigering Resor Bstjänster Mervärdestjänster Dt Krets-/pketkoppld dt Internet ccess E-postdress Företgstjänster Mobil Intrnet ccess Trådlös LAN Bs ccess Telefoni Bstjänster GSM+ Röstbrevlåd SMS Roming Mervärdestjänster Företgstjänster Mobil VPN Mobil centrex Privttjänster Förskottsbetld kort Vänner i världen Hemm zoner En personligt npssd mobilportl Vi tror tt kundern br kn dr mximl nytt v vår tjänster om det finns ett lättillgängligt gränssnitt så tt de kn nå dem. Telenordi AB sk förbättr sin nuvrnde portl för mobilt bruk och därigenom npss den till kunderns individuell behov. Vår kunder kommer på så sätt tt h den unik möjligheten tt kunn nå ll tjänster ntingen vi uppringt Internet, bredbnd eller en mobiltelefon. Portlen kommer också tt funger som en plttform från vilken vår olik prtners kn sälj sin tjänster. Möt ll kunders behov Vi kommer, genom Telenordi AB och vår ndr service providers, tt erbjud pketerde tjänster som pssr för lls behov. Speciellt kommer Telenordi AB tt inrikt sig på följnde kunder: TELENORDIA SAMMANFATTNING 6

7 AFFÄRSMÄSSIG GENOMFÖRBARHET ÖPPENHET OCH SAMARBETE Företg, till vilk Telenordi AB kommer erbjud totlintegrerde kommuniktionslösningr. Avncerde nvändre, både företg och hushåll, till vilk Telenordi AB vill erbjud de modernste tjänstern och ppliktionern på mrknden. Vi hr också identifiert de kunder som kommer tt vr visionärer när det gäller UMTS-tjänster och mtcht dem mot Telenordigruppens befintlig kundbs. Det hr vist tt Telenordigruppen hr en strk närvro blnd de mest innovtiv svensk företgen, vilket betyder tt vi hr en br position när det gäller tt se till tt ny UMTS-tjänster snbbt utnyttjs. Strkt vrumärke och krftfull mrkndsföring Telenordi hr ett strkt vrumärke och Telenordigruppen en väl definierd position på mrknden. Vi bygger vår mobilverksmhet på vår befintlig mrkndsposition. Vi sk stödj dett genom krftfull reklm centrerd kring py-offen: Frihet i en värld v möjligheter. Prissättningen kommer tt vr ggressiv i inledningsskedet och erbjud betydnde rbtter på befintlig opertörers tjänster för tt uppmuntr nvändre tt nslut sig till vårt nät. Telenordigruppen kommer bygg vidre på sin befintlig direkt och indirekt försäljningsknler för tt se till tt mrkndslnseringen går snbbt och effektivt, smt lägg till ny distributionssätt för tt utök vår räckvidd på privtmrknden. Ett öppet nät Att öppn vårt nät för ndr företg tror vi hr följnde fördelr: Mrknden i sin helhet kommer tt väx eftersom fler ktörer nnonserr och säljer UMTS-tjänster. Konkurrensen på mrknden ökr vilket leder till lägre konsumentpriser och en snbbre mrkndstillväxt. Telenordi Mobil AB kommer tt få ytterligre intäktsflöden från dess företg, och kn därigenom sänk kostndern för slutnvändrn. Utöver försäljning v ren irtime kommer Telenordi Mobil AB också tt tillhndhåll verktyg för tt gör det möjligt för ndr svensk portler och webbpltser tt stödj mobil ccess. Grnterd tillgång på mobiltelefoner Vi kn grnter tt ett tillräckligt ntl telefoner finns tillgänglig vid lnseringen eftersom vi hr en skriftlig utfästelse därvidlg från Ericsson. All GSM-mobiltelefoner kommer tt stödj GPRS och ll UMTSmobiltelefoner kommer tt vr dul mode, vilket ger kundern mximl tillgång till tillgänglig tjänster, i synnerhet under initilskedet när vi bygger upp näten. TELENORDIA SAMMANFATTNING 7

8 AFFÄRSMÄSSIG GENOMFÖRBARHET ÖPPENHET OCH SAMARBETEDEVELOPMENT SAKKUNSKAP OCH ERFARENHET VITTOMFATTANDE OCH TILLGÄNGLIG En bärkrftig ffärspln Vår prognoser visr tt vi hr ett bärkrftigt ffärsförslg som ger en lämplig vkstning på den vsevärd investeringen. Vårt huvudsklig mål är tt så snrt som möjligt nå en sådn mrkndsndel tt vi kn påverk mrknden i sin helhet. A Skkunskp och erfrenhet vittomfttnde och tillgänglig Telenordi Mobil AB hr tillgång till omfttnde och förstklssig erfrenhet. Kompetensen kn dels upp enligt följnde: Telenordigruppen: Gruppen hr vist tt den kn träd in på en konkurrensutstt mrknd på ett frmgångsrikt sätt såsom den hr gjort med sin telefoni-, dtkommuniktions- och Internetverksmheter. Vi tror tt vi kn hämt stor värden från den här erfrenheten när vi bygger upp vår mobilverksmhet. Vår Ägre: BT och Telenor hr omfttnde och relevnt interntionell erfrenhet v tt utveckl mobilmrknder. Som en del v ders totl enggemng i vår nsökn hr de gett oss tillgång till sin kompetens och kommer tt fortsätt med det när vi bygger upp vår verksmhet. De kommer i synnerhet tt tillhndhåll nödvändig kunskper för tt hjälp oss i vår plner på en snbb nätutbyggnd. Vig Interkom, som ägs v BT (90%) och Telenor (10%), hr nyligen byggt siter på br 12 månder. BT hr ett Forskningscenter v världsklss, Adstrl Prk, specilisert på design v frmtid mobil nät, tjänster och ppliktioner. Vi kommer kunn dr nytt v ders utveckling. De hr också erfrenheter i nyskpnde när BT Cellnet erbjöd den först kommersiell GPRS-tjänsten och utvecklde Genie, en v de först mobilportlern. Dessutom hr Vig Interkom lnsert Genion som är Europs först verkligt integrerde tjänst melln fst telefoni och mobiltelefoni. Telenor hr också en portl vilken lämpr sig för WAP-telefoner och så kllde PDAs. Lnserdes i mrs år 2000, tillgänglig för ll kunder och med tjänster som täcker en oerhört stort ntl nvändningsområden. Vår leverntör: Ericsson hr mycket imponernde meriter när det gäller tt utform och bygg mobilrdionät. De kommer tt nvänd dett för tt se till tt vårt nät byggs på det mest effektiv sättet. TELENORDIA SAMMANFATTNING 8

9 UTBYGGNAD SNABBT TILLHANDAHÅLLANDE AV STÖRSTA MÖJLIGA TÄCKNING ÖVRIGA FAKTORER FLERA FÖRDELAR FÖR SVERIGE A.1.5 Utbyggnd snbbt tillhndhållnde v störst möjlig täckning Telenordi Mobil AB kommer tt tillhndhåll täckning v när 100% v befolkningen per den 31 december Vid den tidpunkten kommer vi tt tillhndhåll täckning inom ll kommuner, inklusive ll städer med en folkmängd som överstiger personer, och längs nästn ll större vägr. Därefter kommer vi tt fortsätt tt invester i nätet och tillhndhåll förbättrd kpcitet och täckning inomhus, i tunnlr, på idrottsrenor etc. Telenordi Mobil AB hr utfört detljerd rdioplnering för hel Sverige för tt komm frm till det ntl bssttioner som vi kommer tt behöv för tt kunn tillhndhåll den plnerde täckningen. Vi nvände MSI:s modellerings- och simuleringsverktyg Plnet som hjälp i rbetet. Denn förberedelse innebär tt Telenordi Mobil AB: Hr den mest korrekt representtionen v verklig täckning Hr redn påbörjt tt nskff siter Grnterr tt dess nät kommer tt möt PTS kvlitetskrv för rdiotäckning Kommer tt tillhndhåll störst möjlig täckning vid slutet v 2003 Hr beställt sin först GSM-tjänsteplttformr Vi hr nvänt smm rdioutbredningsmodell för GSM som för UMTS och kommer tt lnser GSM-tjänster i Stockholm den 1 jnuri 2001 med hjälp v bssttioner för vilk vår leverntör Ericsson redn hr införskfft site-lesing. Vi hr även undertecknt vsiktsförklringr med ndr mobilopertörer för tt utveckl omfttnde interntionell roming för vår kunder så snrt som möjligt. Telenordi Mobil AB delr PTS önskn om tt UMTS-tjänster sk leverers över störst möjlig område med minst möjlig miljöpåverkn. Därför förbinder vi oss tt leverer omfttnde täckning smtidigt som vi respekterr Sveriges lndskp och håller strålningsnivåern så låg som det är tekniskt möjligt. För tt nå målen kommer vi tt smrbet med ll tillämplig företg och myndigheter och kommer även tt sök smrbete med ndr UMTS-opertörer. A.1.6 Övrig fktorer fler fördelr för Sverige Utöver de specifik nät- och mrkndsplner som beskrivits ovn tror vi, tt som lokl opertör, kunn ge Sverige följnde fördelr: Ny jobb inom ll brnschsektorer både på lndsbygden och i städern, inklusive Norrbotten. Vår personl kommer tt åtnjut en genomtänkt och icke-diskriminernde nställningspolicy. TELENORDIA SAMMANFATTNING 9

10 ÖVRIGA FAKTORER FLERA FÖRDELAR FÖR SVERIGE ANSÖKANS UTFORMNING Behåll lndets position som lednde inom mobil- och Internetbrnschen genom tt snbbt bygg ut vårt nät och utveckl vår tjänster. Skydd lndskpet och miljön genom tt kontinuerligt fokuser på hur vår verksmhet påverkr dess områden. En prissättningsstrtegi som gör det möjligt för ll tt t del v vår tjänster. Snbb tillväxt v den svensk mobildtmrknden och den därv följnde stimuleringen v ndr brnschsektorer. Utvecklingen v en ökd konkurrens på mobilmrknden. Kunderns säkerhet genom en respekternde process för dtskydd och säkerhet. A.1.7 Ansökns utformning Föreliggnde kpitel är ett försök tt smmnftt Telenordi Mobil AB:s nsökn om en UMTS-licens. Ansökn är ett svr på inbjudn från PTS. Vår fullständig nsökn finns i kpitlen B till H. Både kpitlens innehåll och ordningsföljd är helt i överensstämmelse med krven beskrivn i Bilg 1 i Vägledning för söknden, som utfärddes v PTS den 12 mj I följnde tbell viss de områden som omftts v kpitel B till H: Kpitel B Telenordi Mobil AB och dess Ägre Kpitel C Telenordi Mobil AB och dess finnsiell kpcitet tt bygg och driv ett nät Kpitel D Vår utvld stndrder och teknisk lösningr Kpitel E Mrknden, mrkndsstrtegi och bedömning v mrkndens efterfrågn. Vår budget och ffärspln. Kpitel F Telenordi AB:s erfrenheter v telekommuniktion, och dess Ägres erfrenheter v mobil telekommuniktion. Hur de kommer tillhndhåll lämplig erfrenhet till verksmheten. Kpitel G Telenordi Mobil AB:s plner för nätutbyggnden Kpitel H Andr fktorer som hör smmn med vår nsökn TELENORDIA SAMMANFATTNING 10

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar # 3 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Thoms Lgerqvist ny ordförnde i SCTC Ökt enggemng sk ge ökt medlemsvärde och fler medlemmr Thoms Lgerqvist, som vldes

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snbbre på stålämnen Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige UPTEC ES 15001 Exmensrbete 30 hp Jnuri 2015 Undersökning v solcellpotentilen för golfverksmheter i Sverige Jons Lrsson Kontktuppgifter Epost:.lrsson@sweco.se Tel: 072-546 06 92 Abstrct Exmintion of the

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell.

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell. SE0100128 SKI Rpport 01:9 ',! 1 Grnskning v SKB:s förslg ti inkpslingsteknik Mts Lundin Oskr Gustfsson Bernt von Bromsen Ev Troell Jnuri 2001 ISSN 1104-1374 ^9/20 ^Slm. I ISRN SKI-R-01/9-SE PLEASE BE AWARE

Läs mer

HANDBOK ÖReBRORegiONeN. RegiONeN i MiTT HJÄRTA. i SVeRigeS HJÄRTA. i Vintros, vid foten v de blånnde bergen, hr jg min skrivrly. genom fönstret kn jg iblnd upptäck rådjur, eller se en räv promener

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

# 1. Kraftig åtstramning i yttrandefriheten. Sverige storsatsar på design i Hongkong. Sidan 15

# 1. Kraftig åtstramning i yttrandefriheten. Sverige storsatsar på design i Hongkong. Sidan 15 # 1 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: Foto: Aly Song/REUTERS/TT Enligt den kinesisk strologin är dett året för företgre och ndr ledre v olik slg. För

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz D-uppsts i fonetik FON 44 Institutionen för lingvistik Lunds Universitet Juni 21 Hndledre: Prof. Göst Bruce Röstens ålder - en uditiv & kustisk studie Susnne Schötz Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Xi Jinping rivstartar med höga ambitioner

Xi Jinping rivstartar med höga ambitioner Nu börjr Ormens år se sid 14 # 1 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Xi Jinping rivstrtr med hög mbitioner Foto: Xinhu/Ln Honggung/CorbisIMAGES Kins nye ledre,

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö Upplevd besvär v luftföroreningr, buller och inomhusmiljö Socioekonomisk nlys bserd på Ntionell miljöhälsoenkäten www.fhi.se Rpport nr A 2005:12 Förord Riksdgen hr fttt beslut om ett övergripnde ntionellt

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs. Bkgrund Skellefteå museum hr fått bidrg från Riksntikvrieämbetets nslg

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 2 År 2014 Årgång 52

Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 2 År 2014 Årgång 52 Orgn för Segelsällskpet Kpren Nr 2 År 2014 Årgång 52 Anmäl dig nu till SEGLARSKOLAN Sid 16 Fotogrf: Ann-Len Elled VUXENKURSER HELA SOMMAREN - sid 6 - å NYPUTSAT PÅ NIDINGEN - Mitten - å Denn utgåv v är

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Kreativitet för varenda kotte.

Kreativitet för varenda kotte. Kretivitet för vrend kotte. Skolprogrmmet för förskol och grundskol. Göteborg 2011 3-13 mj Bok in den 9 mrs! Du som rbetr i skoln kn bok ktiviteter för dig och din elever på Vetenskpsfestivlen 2011. Du

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område avseende

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område avseende Tx för prövning och tillsyn inom miljöblkens område vseende år 2012 och tills vidre Inlednde bestämmelser 1 Denn tx gäller vgifter för Sndvikens kommuns kostnder för prövning och tillsyn enligt miljöblken

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 UTYGGART SNA UPPSTART 2 2 2 2 HÖG PRECISION ÅRS GARANTI FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Screening för cervixcancer kan vara kostnadseffektiv Kombinationen cellprov och HPV-test skulle ge ytterligare vinster

Screening för cervixcancer kan vara kostnadseffektiv Kombinationen cellprov och HPV-test skulle ge ytterligare vinster Klinik och vetenskp Peter Bistoletti, överläkre, docent i obstetrik och gynekologi, centrum för utvärdering v medicinsk teknologi (CMT), Linköpings universitet, och kvinnokliniken, Nyköpings lsrett peterbistoletti@yhoo.com

Läs mer

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Exmensrbete 0 poäng D-nivå KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Reg.kod: Oru-Te-EXA078-M03/07 Jons Arvidsson Mskiningenjörsprogrmmet 60 p Örebro vårterminen 007 Exmintor: John Kjellnder POWER TURBINE

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Råvaror och transporter i norra Europa

Råvaror och transporter i norra Europa Råvror och trnsporter i norr Europ Slutrpport ugusti 2010 Innehåll Smmnfttning...3 1 Inledning... 6 1.1 Bkgrund...6 1.2 Rpportens fokus...6 2 Norr Europ och Brentsregionen... 7 2.1 Geogrfi...7 2.2 Befolkning...9

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

3399:- Från din lokala datorhandlare Väska & mus på köpet! 49:- Datorer Skärmar Skrivare Högtalare Hemnätverk med mera... 4 GB minne 500 GB hårddisk

3399:- Från din lokala datorhandlare Väska & mus på köpet! 49:- Datorer Skärmar Skrivare Högtalare Hemnätverk med mera... 4 GB minne 500 GB hårddisk All erbjudnden gället t.o.m. 2013-12-31. Med reservtion för slutförsäljning och tryckfel. JULKLAPPAR Från din lokl dtorhndlre Väsk & mus på köpet! 4 GB minne 500 GB hårddisk Stellite C50D-A-133 hr en AMD

Läs mer

Sverige storsatsar för renare luft i Peking

Sverige storsatsar för renare luft i Peking # 2 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sverige storstsr för renre luft i Peking När sttsminister Fredrik Reinfeldt besökte Peking 2008 skrevs ett smrbetsvtl

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva Pris: 79:90 inkl. moms 89:90 Nok Pris: 79:90 inkl.moms 89:90 Nok TIDSAM 473-01 7 38847 307990 01 PRISLISTA PRINT 201 www.husvgnochcmping.se Älvkrley Fiskecmp Mässreportge: Crvn Slon i Düsseldorf Störst

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer