Kvalitetsredovisning 2010/2011 Brunflo Familjecentral

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2010/2011 Brunflo Familjecentral"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2010/2011 Brunflo Familjecentral Inger Sundbergh rektor

2 Beskrivning av verksamheten Familjecentralen ligger relativt centralt i Brunflo, ca 150 meter från Hälsocentralen, vilket ger bra förutsättningar för samarbete mellan MVC, BVC och Öppen förskola. Till Familjecentralens upptagningsområde hör, utöver Brunflo samhälle, även landsbygden, med Marieby, Fåker, Svedje, och Lillsjöhögen som yttre gräns. Totalt bor här ca: 8300 inv. Bebyggelsen är en blandning av villor, radhus och hyreshus och här finns ett stort serviceutbud. Det finns 25 förskoleavdelningar i upptagningsområdet, ett föräldrakooperativ, fyra. F-5 skolor, en F-3 skola samt en 4-9 skola. Familjecentralens lokaler är en enplansvilla med bra utegård. Lokalen har tidigare också varit kontor för områdets specialpedagoger, men pga fysiska arbetsmiljöproblem har de flyttat till andra lokaler i området. FC:s personal består av: 2 Barnmorskor 1,40 2 BVC-sköterskor 1,50 1 Förskollärare 1,00 1 Socialsekreterare 1,00 Förutom sin grundkompetens har personalen utbildning inom ICDP, krishantering, samtalsmetodik, stresshantering, spädbarnsmassage m.m. Förskolläraren har sin placering på FC medan barnmorskor, BVC-sköterskor samt socialsekreterare arbetar på FC endast vid samplanerade aktiviteter såsom föräldragrupper, väg- mät- och samtalstid, 3-års-besök samt husmöten. För MVC handlar det om ca 2 tim/v, för BVC ca 8 tim/v och för socialtjänsten 2 tim/mån. Våra öppettider under året: Måndag Öppen verksamhet 0-6 år 9-16 Tisdag 3-årsbesök/ föräldragrupp/babymassage Onsdag Öppen verksamhet 0-1 år 9-16 Torsdag 3-årsbesök/föräldragrupp/babymassage Fredag Öppen verksamhet 0-6 år

3 Öppna Förskolan Öppna förskolan har till uppgift att komplettera den övriga förskoleverksamheten med en pedagogisk verksamhet som ger stöd till föräldrarna (och andra vårdnadshavare) som av olika anledningar är hemma med sina barn. Det är också den förskoleverksamhet som nyblivna föräldrar allra först kommer i kontakt med. Allmänna råd för Öppna förskolan, 2000:1 och Förskolans läroplan, Lpfö 98 är dokument som styr verksamheten utöver Östersunds kommuns lokala mål. Dokumenten ligger dessutom till grund för Brunflo familjecentrals verksamhetsplan. Normer och värden Lpfö 98 Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem Arbetsmetod: Ett varmt, öppet och respektfullt förhållningssätt mot barn och vuxna där vi pratar, intresserar oss, lyssnar och är lyhörda. Vi pratar inte om någon som inte är i rummet och lyssnar inte heller avfärdar om någon annan gör det (skvaller). Om det dyker upp frågeställningar uppmuntrar vi till diskussion och tar med fler i samtalet. Vi försöker bemöta var och en efter deras behov. Både i föräldragrupper och i den öppna verksamheten initierar vi samtal kring bemötande och dess betydelse för självbild, självkänsla och självförtroende. Vi pratar också mycket kring betydelsen av normer, tydlighet och respektfullt bemötande i vår fostran och försöker koppla detta till barns utvecklingsnivå. Vår målsättning är att som personal vara goda förebilder i alla dessa hänseenden. Måluppfyllelse i år: Målet är uppfyllt. Analys: Vi har genomfört det vi planerat med gott resultat. Viktigt dock att själv vara i balans för att klara dessa mål tillfredställande! 3

4 Utveckling och lärande Lpfö 98 Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten skall genomsyras sa att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenheten och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den skall utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barns tankar och idéer skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Arbetsmetod: Genom att arbeta med uttrycksformer som dans, sång, dramasagor, rörelse och skapande har vi främjat barns allsidiga utveckling och lärande. Vi har under året lagt stor vikt på boken och sagoläsnings betydelse för barn. Har initierat Babyboksprat för de allra minsta och på så sätt visat föräldrarna vilka möjligheter som finns att använda böcker, rim och ramsor som verktyg i samspelet med sina barn. Vi på Öppna förskolan arbetar för att förmedla ett pedagogiskt förhållningssätt till föräldrarna. Det kan exempelvis ske genom samtal och diskussioner men också genom att föräldrarna ser hur vi personal agerar i olika situationer. Vi uppmuntrar barns vilja och lust att lära genom att välja material och forma miljön så att barn lockas till lek, de allra yngsta genom att vi agerar talesmän för dem. En stor grupp av besökarna i den öppna förskolan består av nyblivna föräldrar med spädbarn. Då utgör vår roll som pedagog att stödja och stärka föräldrarna i sin föräldraroll. Måluppfyllelse i år: Målet delvis uppfyllt. Analys: Att arbeta ensam med många besökare är svårt. Kraven på att hinna se och bekräfta alla, hålla i aktiviteter, svara i telefon och välkomna nya besökare samtidigt som jag ska kunna stanna upp, i lugn och ro lyssna eller vara lyhörd för någons dilemma eller fånga upp ett samtalsämne är nästan ouppnåeliga. Likväl kvarstår målet att vara en god förebild. Att få möjligheten att arbeta två pedagoger vore ultimat. Vårt material har varit med i många år och borde uppdateras och kompletteras. Åtgärder: Komplettera lekmaterialet utifrån små barns behov av att utforska och upptäcka! 4

5 Barns inflytande Lpfö 98 I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Arbetsmetod: Vi låter barnen beroende efter ålder och mognad delta i planerandet och genomförandet av verksamheten. Tillsammans med de vuxna som besöker verksamheten har vi diskuterat och planerat den öppna förskolans innehåll och utformning. Vi har valt att lägga fokus på barnnivå för att där skapa en verksamhet som utgår från barnens intressen och behov. Genom att vi reflekterar barnets talan/röst till vuxna/barn så blir barnets röst hörd i sammanhanget och deras inflytande stärks i samtal, lek, samspel och kommunikation tillsammans med andra. Måluppfyllelse i år: Målet är delvis uppnått. Analys: Använder arbetsmetoder så långt vi räcker till. Även om barn/förälder är med och planerar verksamheten är det inte säkert att de är här/deltar när de planerade aktiviteterna äger rum. I en öppen verksamhet har vi personal ingen överblick över hur många eller vilka som kommer en speciell dag. Många spädbarn i verksamheten gör att vi måste finna andra vägar att nå barns inflytande och vi arbetar mycket med samspelet mellan förälder-barn som också är en form av barns inflytande. Åtgärd: Att ställa frågorna väldigt konkret Vad tror ni att era barn skulle vilja göra här på Öppna förskolan om de fick önska helt och hållet själva? till föräldrarna. Vad kan vi göra för att stimulera nyfikenheten hos våra små? 5

6 Förskola och hem Lpfö 98 Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjlighet till inflytande. Arbetsmetod: Vi bekräftar alla när de kommer genom att hälsa och benämna barnet vid namn. Vi skapar tillfällen för samtal mellan föräldrarna och vi är själva tillgängliga för samtal samt underlättar för föräldrarna att skapa nya kontakter. Vi är aktiva i arbetet med att få med alla i gemenskapen och i diskussionerna. Vi bekräftar föräldrar och barn genom att vi är intresserade och frågar och lyssnar till dem. Vi lyfter fram och visar på det positiva vi ser i samspelet mellan förälder och barn för att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap. Även i arbetet med barnen har vi ett salutogent fokus för att ge barnen en positiv bild av sig själva. Samtal kring barns behov och barns utveckling är vanliga och planerade inslag i vår verksamhet. Alla föräldrar och barn uppmanas att påverka vår verksamhet och i utvärderingen 2011 upplevde samtliga att de kunde påverka verksamheten i hög eller mycket hög grad. Måluppfyllelse i år Målet är uppfyllt Analys Det är viktigt att gå undan från verksamheten och ta ut sin rast för att orka upprätthålla detta bemötande till föräldrar och barn då man arbetar ensam i verksamheten som förskollärare. 6

7 Samverkan Allmänna råd 2000:1 Öppen förskola bör vara en resurs för barnfamiljer i närsamhället/bostadsområdet och bidra till att det sociala nätverket kring barn och föräldrar stärks. Verksamheten bör samverka med till exempel barnhälsovård, mödrahälsovård och socialtjänst. Öppen förskola bör vid behov samverka med övriga förskoleverksamhet, skolbarnomsorg eller skolan för att underlätta barnets övergång från den öppna förskolan till dessa verksamheter. Syftet med samverkan bör vara att barnen skall uppleva kontinuitet och sammanhang i tillvaron. Arbetsmetod: Då vi sedan 2000 arbetar som Familjecentral har vi ett väl planerat samarbete med MVC, BVC och Socialtjänst. Övriga samarbetspartners är. Folktandvården: De deltar i samtliga föräldragrupper med information och samtal kring kost och tandhälsa. Föräldra-barnhälsan: De deltar i vår öppna verksamhet en gång/termin men samtal/diskussioner kring olika teman (föräldraskap) Familjerådgivningen: Deltar fr.o.m. hösten 2010 i alla våra föräldragrupper. Förskolan: Planerade förskolebesök för dem som söker förskoleplats. Dagbarnvårdare: Besöker Öppna förskolan varje vecka och finns även för föräldrars frågor om sin verksamhet. Bibliotek: Vi besöker och de har information för föräldrar kring barnlitteratur och litteratur för vuxna om barn. Röda Korset: Kontinuerliga kurser i barnolycksfall. Måluppfyllelse i år: Målet är uppfyllt Analys: Efter våra satta mål är målet uppfyllt men om strävan är att förlänga den röda samverkanstråden att gälla även upp genom skolåren så krävs ett utvecklat samarbete även med skola/fritid/skolhälsovård. Åtgärd: Diskutera samarbetet med förskolan på planeringsdagar för att stämma av om det är ett fortsatt fungerande samarbetssätt. 7

8 Hälsa och livsstil. Mål: Att i verksamhetens olika delar, i ord och handling, lägga fokus på området hälsa och livsstil. Arbetssätt: - Att i varje föräldragrupp föra samtal kring temat utifrån Z-modellen. Vi använder oss bl.a. av diskussionskort. - Följa vår alkoholplan. - Lägga extra fokus på detta under temaveckorna under året. - I den öppna verksamheten (Baby-öppet) genomföra barnvagnspromenader för dem som vill varje onsdag - Laga luncher tillsammans på baby-öppet varannan vecka samt på den allmänna öppettiden en gång i månaden. För att lägga fokus på enkelheten i att laga egen mat samt inspirera till enkla, nyttiga maträtter. - Fikat vi serverar skall vara hälsosamt. Bra, nyttigt matbröd samt ngn. grönsak. - Att erbjuda kurs i stresshantering för föräldrar kvällstid. Målet är uppfyllt. Analys: Under våren 2011 genomförds ingen stresshanteringskurs p.g.a. för få deltagare. 8

9 Familjecentralens mål Att nå samtliga blivande föräldrar, samt alla familjer med barn i åldern 0-6 år Att genom olika typer av verksamhet nå både mödrar och fäder Att stärka föräldrarna och hjälpa dem hitta sin egen kraft i samspelet med sina barn. Att ge möjlighet för föräldrar att utveckla sina sociala nätverk. Att erbjuda ett lättillgängligt stöd från alla ingående verksamheter. Att vara ett kunskaps- och resurscentrum. Att verka för att föräldrar och barn känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka vår verksamhet. Mål: Att nå samtliga blivande föräldrar, samt alla familjer med barn i åldern 0-6 år Insatser för att nå målen: FC erbjuder alla förstagångsföräldrar (eller par där någon får sitt första barn, är nyinflyttad eller har extra behov) föräldragrupp 5 ggr (4+1ggr BB) under graviditeten. Barnmorska leder gruppen men BVC, Soc., Öppna fsk. deltar vid något tillfälle i varje grupp. I övrigt träffar de familjer som har barn sen tidigare (se undantag) barnmorska på MVC. Allt arbete i föräldragrupp planeras och genomförs utifrån Z-modellen. En mall/ arbetsverktyg som gäller i hela Jämtlands län framtaget av Föräldra-barn-hälsan i samarbete med verksamheterna. Efter barnet är fött erbjuds samtliga förstagångsföräldrar att gå föräldragrupp vid tretton tillfällen. Gruppen inkluderar spädbarnsmassage och varje träff är två timmar. Träffarna leds av förskollärare och BVC-sköterska och innehåller både spädbarnsmassage och temasamtal. ICDP:s tankar och förhållningssätt genomsyrar verksamheten. Tidsmässigt används 8 timmar/v till detta, fördelat på 1½ dag. Föräldrar med barn sedan tidigare erbjuds fem tillfällen med spädbarnsmassage och temaprat. Varje träff är även här 2 timmar. Öppen förskola erbjuder verksamhet 3 heldagar/vecka, varav en dag är vikt för föräldrar med barn 0-1 år. Förskollärare ansvarar, BVC-sköterska möter familjer 1½ timmar varannan vecka i den öppna verksamheten. Barnmorska eller BVC-sköterska följer ibland föräldrar till den Öppna förskolan för att föräldern ska våga gå första gången. 3-årsbesök i grupp. 5-6 familjer kallas samtidigt till en träff på 2 timmar. BVCsköterskan gör 3-årskontrollen medan förskolläraren leder gruppdiskussion med föräldrarna. Vi tar upp utveckling (självständighet, lek, språk, motorisk, mental), hur vi utvecklar självkänsla hos barn, hur vi bemöter ilska på bästa sätt, vuxna som förebilder, hur vi skapar framtidstro, positivt synsätt m.m. För att synas använder vi oss av affisch på affärer och HC samt har en broschyr som delas ut på BVC. Målet är delvis uppfyllt. 9

10 Analys: Vi når de flesta genom att vi alla på FC deltar i MVC:s grupper vid ett tillfälle samt att samtliga familjer erbjuds att gå föräldragrupp efter att barnet är fött. MVC och BVC delar ut vår broschyr till familjer de träffar. De vi har svårare att nå är de som kommer inflyttade och inte besöker HC. Affischer vi sätter upp på HC och i centrum läses ev. av någon. Broschyr ute på förskolorna ska finnas men vi har varit dåliga på att uppdatera dem. Åtgärd: Att bli mer synliga på förskolorna genom aktuella affischer och broschyrer. Att arbeta fram en hemsida med bra information om vår verksamhet. Mål: Att genom olika typer av verksamhet nå både mödrar och fäder Insatser för att nå målen: Till MVC:s grupper kommer nästan samtliga blivande föräldrar, både mödrar och fäder. Träffarna ligger oftast på eftermiddags tid men även kvällstid har provats för att göra det enklare för föräldrarna. Föräldra/massagegruppen deltar mammorna till större del än papporna. Det är dock vanligt att papporna är med vid något eller några tillfällen. Även i den Öppna verksamheten planeras verksamheten så att den ska vara attraktiv för hela familjen. Skapande verksamhet varvas med lek, uteaktiviteter, utflykter, sång och musik. Här deltar både pappor och mammor även om mammorna är överrepresenterade. Vid 3-årsbesöken är det vanligt att både mamma och pappa deltar, ibland bara en av dem men lika vanligt pappa som mamma. Målet är delvis uppfyllt. Analys: Vi vill öka pappornas deltagande i föräldragrupp efter att barnet är fött. Åtgärd: När vi träffar föräldrarna innan barnet är fött, ska vi tydligt informera om att föräldragrupperna vänder sig till båda föräldrarna, ge en tydlig översikt över innehållet i de teman vi tar upp och ge dem information om att de faktiskt kan ta ut föräldrapenning båda två när de går på föräldrautbildning arrangerade av Landstinget. 10

11 Mål: Att stärka föräldrarna och hjälpa dem hitta sin egen kraft i samspelet med sina barn. Insatser för att nå målen: Grunden för detta på vår FC är att ha ett salutogent synsätt. Att se och uppmärksamma föräldrarna på de positiva saker de gör med sina barn, både i samspel och i aktiviteter. Att sätta ord på saker och berömma, att bekräfta och spegla dem i sina handlingar. Här är också viktigt att vi ser vår egen roll som viktig förebild. Vi arbetar även medvetet med detta i temasamtal i föräldragrupper eller genom att spontant lyfta ett ämne (ex. hur bemöta trots ) i den öppna verksamheten. BVC:s 3-årsbesök, som vi arbetar med i grupp, ger gyllene tillfällen att lyssna, lyfta fram och bekräfta föräldrar utifrån deras egna exempel på hur de samspelar med sina barn. ICDP:s förhållningssätt är grundläggande i föräldragruppsarbetet. Vi erbjuder även kurser kvällstid i stresshantering. Målet är att ge föräldrar större kunskap kring hur stress påverkar oss och hur det sätter käppar i hjulet för oss bl.a. i samspelet med våra barn. (se bilaga) Målet är uppfyllt. Åtgärd: Vi har genomfört planerade insatser Mål: Att ge möjlighet för föräldrar att utveckla sina sociala nätverk. Insatser för att nå målen: Innan vi avslutar föräldragrupp pratar vi om hur och om de ska fortsätta träffas själva. De får telefonlista samt tips om att låna Familjecentralen kvällstid/helger om de vill ordna något tillsammans. De introduceras även i den Öppna verksamheten och får tips om att gå gemensamt dit. Det läggs tonvikt vid introduktionen så att alla ska känna sig välkomna till gemenskapen och det betonas att vi alla har ett gemensamt ansvar för varandra. Om personalen är borta läggs ansvaret på föräldrarna att introducera nya besökare. På öppna förskolan skapas familjekort/barnkort med namn och tel.nr. så att föräldrarna ska kunna ta kontakt med varandra på fritiden. Helt uppfyllt Åtgärd: Planerade insatser genomförda samt att vi erbjuder föräldrar att hyra/låna lokalen kväll eller helg för ex. barnkalas, kurser etc. 11

12 Mål: Att erbjuda ett lättillgängligt stöd från alla ingående verksamheter. Insatser för att nå målen: Här är tillgängligheten viktig likväl som ett lyssnande och lyhört förhållningssätt. Förutom de enskilda möten MVC- och BVC-sköterskorna har på HC, finns de på FC en e.m. varannan vecka för att väga, mäta, svara på frågor m.m. I föräldragrupperna ges också stort utrymme för funderingar, egna frågor och tankar hos föräldrarna/blivande föräldrarna. Vi jobbar med att skapa en atmosfär där alla ska känna sig trygga att ta upp saker de funderar över. I den öppna verksamheten finns vi hela tiden (se nedan) till förfogande för stöd. MVC och BVC har telefontid men föräldrarna kan lämna meddelande så ringer de upp så fort de får möjlighet. Kontakten kan också, vid behov, förmedlas via oss personal. Socialsekreteraren har ingen tid i verksamheten då hon träffar föräldrar ( förutom en stund i BVC:s föräldragrupp). Kontakten till henne förmedlas via oss andra eller att besökarna tar egen kontakt efter att ha läst hennes presentation. Fjolårets idé om att utveckla stödsamtal (ett första möte där socialsekreteraren kan lotsa vidare) har inte nyttjats men möjlighet för socialsekreteraren att komma ut och möta en familj kvarstår. Målet är delvis uppfyllt. Analys Vid många besökare i den Öppna verksamheten, där förskolläraren arbetar själv, finns det inte alltid tid att stå kvar att lyssna, ta emot ett förtroende etc. även om målsättningen och ambitionen är denna. Ett exempel: Samtidigt som en förälder berättar något och lämnar ett förtroende kommer en ny familj in på FC. Telefonen ringer, en annan förälder kommer med en fråga och något i målarrummet är slut. Det här är ingen ovanlig situation utan snarare vardagen på en FC. Att vara flexibel och att kunna ha många bollar i luften samtidigt är en nödvändighet för förskollärare på en FC samtidigt som denne ska kunna snabbt växla och sekunden senare vara mentalt närvarande i ett möte med en förälder eller ett barn. För att kunna skriva Helt uppfyllt krävs två personer i den Öppna verksamheten. Även socialtjänstens möjligheter att vara ett lättillgängligt stöd kan starkt ifrågasättas. Åtgärd Att arbeta för att Samverkansverkans avtalet får mer tyngd och att tid avsätts för detta. 12

13 Mål: Att vara ett kunskaps- och resurscentrum. Insatser för att nå målen Vi försöker att ständigt hålla samtalen levande kring barn och barns behov, att bli och vara förälder, vuxnas behov och vuxna som förebilder, livspusslets komplexitet och hur vi får det att fungera, levnadsvanor (inkl kost, alkohol m.m.), mat- sömn- sjukdomar och barnsäkerhet m.m. listan kan göras lång. Detta arbetar vi fortlöpande med i våra föräldragruppssamtal men även i den öppna verksamheten genom att ex. fånga upp något en förälder tar upp eller genom att väcka frågor utifrån en tidningsartikel. Utöver detta kommer: En tandsköterska är med 1 ggr/ föräldragrupp och pratar tandvård och bra kost samt att skapa goda vanor. Vår Drog- och alkoholplan är färdig (se bilaga) och vi använder den i alla respektive verksamheter. Erbjuder kurs i Stresshantering där deltagarna får kunskaper om stress, hur den påverkar oss och där de får lära sig att på olika sätt ta kontrollen över den. Samarbete med Föräldra- Barnhälsan. En socionom deltar på FC en gång/termin. Vi pratar i grupp kring föräldraskap samt hur relationen förändras när vi får barn. Föräldrarna fick vid ett tillfälle göra en familjekarta för att sen diskutera hur ens egna erfarenheter påverkar vårt sätt att vara förälder. Samarbete med biblioteket. Presentation från dem kring bra och nya böcker för barn, vuxenlitteratur om föräldraskap m.m. samt sagostund för barnen. Samarbete med Röda Korset. Vi erbjuder kontinuerligt kurs i barnolycksfall. Boktips, TV-tips, bra sidor på Internet, Delvis uppfyllt Åtgärd: Att på ett bättre sätt åskådliggöra områdets förskolor. Ordna tider för studiebesök på olika förskolor under februari. Uppdatera oss själva på bra 13

14 Mål: Att verka för att föräldrar och barn känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka vår verksamhet. Insatser för att nå målen: I föräldragruppssammanhang är vi tydliga med att tala om att vårt planerade program är ett förslag som de ska tycka till om och att det är viktigt att de tar upp det som de själva upplever som viktigt eller funderar över. De fångas upp direkt och planeras in. Saker som barn och föräldrar verkar tycka om finns tillgängliga ofta. Vi försöker ha ett förhållningssätt där vi gärna ber föräldern ex. duka fram fikat, komma med förslag till de gemensamma luncherna, visa runt nya besökare osv. eller lyfta något barn eller förälder genom att säga - det här som du är så bra på kan inte du visa.. Helt uppfyllt Åtgärd: Planerade insatser genomförda Analys: Vi arbetar utifrån ovan nämnda Z-modellen i föräldragrupperna. Det är fortfarande en inkörningsperiod för oss personal eftersom den är relativt ny. Vi provar oss fram både gällande innehåll och rollfördelning vid träffarna. Samarbete med spec.ped. på området har avslutats då en av dem inte kan vistas i våra lokaler. Tematräffen kring förskolestart har därmed försvunnit eftersom den inte heller finns med i Z-modellen. Detta är negativt och skall ändras till hösten 2011 (se utvecklingsplan) Förstagångsföräldrar får nu i så stor utsträckning som möjligt fortsätta i samma föräldragrupp som de gick under graviditeten. Detta har upplevts positivt av våra besökare. Flerbarnsfamiljer har ett eget temainnehåll i sina träffar (inte Z-modellen) där hänsyn tas till deras behov av samtalsområden. (se bilaga) Kurs i Stresshantering har utvärderats (se bilaga) FC:s alkohol/drogplan arbetas aktivt med i verksamheten. (se bilaga) Viktiga händelser Byte av barnmorska på 40% under våren. Ny socialsekreterare i personallaget Fortbildning i Konsten att berätta för förskolläraren på Öppna fsk under läsåret Två ur personallaget åkte på Familjecentralernas rikskonferens i Umeå i maj. Länets FC-träff i november 2010 och i maj Åtgärder inför nästa år: Utöka BVC:s tid på FC. Vi undersöker möjligheten att BVC-sköterskan ska kunna vara mer på FC. Vill att journalfrågan löses samt att ett kontorsrum omstruktureras. Utveckla en hemsida för att blir mer synliga. Utvärdera (föräldraenkät) vår verksamhet under maj. Utvärdera 3-årsbesöket under hösten. Arbeta fram en utvärderingsblankett. 14

15 Rektors ansvar På vilket sätt tar rektor, som pedagogisk ledare, ansvarar för genomförandet av föreslagna åtgärder. Rektor ansvarar för att, i samarbete personalen, upprätta en arbetsplan utifrån nationella och lokala styrdokument med prioriterade mål. Arbetsplanen bygger också på föregående års kvalitetsredovisning. Varje läsår avslutas med ett två dagars internat, för all personal på enheten, med fokus på målarbetet inför kommande läsår. Rektor gör verksamhetsbesök kontinuerligt ca var 14:e dag, deltar i Samverkansträffar eller andra träffar för Familjecentralens verksamhet. Östersund den 29/ Inger Sundbergh Rektors underskrift 15

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016

Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016 September 2015 Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016 Enhet Kvarngårdens förskola Förskoleverksamhet 1-5 år Förutsättningar Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Arbetsplan Snäckans förskola 2008

Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmånen Läsår 2015 2016 Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 Öppna förskolan Familjecentralen Noltorps enhet ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar Beskrivning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Verksamhetens innehåll

Verksamhetens innehåll Verksamhetens innehåll Vi vill att dagen ska starta så bra som möjligt och därför lägger vi stor vikt vid det positiva mötet varje morgon. En stund där barnet i lugn och ro startar sin dag på förskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Junibacken Plats för egen logga/bild 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibackens förskola Ekorren Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten Inledning: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Igelkottens

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Förskolan Trollstigen AB

Förskolan Trollstigen AB Systematisk kvalitetsredovisning för Förskolan Trollstigen AB 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning..sid 3 Normer och värden..sid 4 Utveckling och lärande...sid 6 Barns inflytande.sid 9 Förskola och

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4-5 Barns

Läs mer

Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016. Barnens verkstad med många möjligheter!

Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016. Barnens verkstad med många möjligheter! Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016 Barnens verkstad med många möjligheter! Vår organisation Barn Arbetslag Lärandemiljöer - Utemiljö - Innemiljö - Närmiljö

Läs mer

Kumlasjöns förskola 2014-2015

Kumlasjöns förskola 2014-2015 Verksamhetsplansystematiskt kvalitetsarbete- Kumlasjöns förskola 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 1 Inledning Det som ligger till grund för Kumlasjöns förskolas verksamhetsplan 2014-2015 är "Läroplan för förskolan,

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola 20120928 Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13 Tällbergs Förskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRESENTATION AV VERKSAMHETEN...3 1.Organisation Enheter/Avdelningar...3 1.1.Barn i behov av särskilt stöd...4 1.2.Ekonomi...4

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

Guldmedens Förskola. Lokal arbetsplan

Guldmedens Förskola. Lokal arbetsplan Guldmedens Förskola Lokal arbetsplan Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplanen för förskolan (Lpfö 98) är: Ett barn ÄR: nyfiket företagsamt lärande skapande Ett barn HAR: intressen

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015

Köpings kommun. Läsår 2014 2015 Köpings kommun Arbetsplan för Köpings dagbarnvårdare Läsår 2014 2015 Anna Gustafsson 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Välkommen till Grodan, våren 2009

Välkommen till Grodan, våren 2009 Välkommen till Grodan, våren 2009 Ett nytt år och en ny termin står framför oss med massor av nya utmaningar och spännande lärande. Vi planerar för fullt vad våren ska innehålla men vi tänker också ta

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Arbetsplan för stora avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för stora avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för stora avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2015 2016 Administratör [Välj datum] Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Sandvikstrollens familjedaghem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Dokumentnamn Kvalitetsredovisning Datum 2010-10-06 Adress Förskolan Björkgården Gustavsgatan 5 815 38 Tierp Diarienummer 1(12) Kvalitetsredovisning Förskolan Björkgården i Tierps Kommun Verksamhetsåret

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan 2014.09.18 Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan Förskolan Vindan Vindan är en förskola med en avdelning för barn 1-6 år. Arbetslaget består av: 5 förskollärare 2 barnskötare 1 kokerska 1 lokalvårdare

Läs mer

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Innehåll Inledning 2 Äppelbo förskola 2 Personal 3 Kontaktuppgifter 3 Presentation 3 Vision 4 Barnsyn och Förhållningssätt 4 Arbetssätt 5 Miljö 5 Rutiner 7 Dagsschema

Läs mer

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

Familjecentral i Hedemora

Familjecentral i Hedemora Familjecentral i Hedemora Verksamhetsberättelse 011 Babycafé Öppna förskolan Foto: Elisabeth Willborg Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen, elevhälsan Landstinget Dalarna Hedemora barnavårdscentral

Läs mer

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa Verksamhetsplan Ett hus där barn får växa Förskolan har inriktning mot skapande och utomhuspedagogik. Vi arbetar med barnen som medforskare i smågrupper vilket vi anser ger barnen god trygghet och delaktighet.

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmolnet. Läsår 2015 2016. Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmolnet. Läsår 2015 2016. Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmolnet Läsår 2015 2016 Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Ugglan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013-2014 Tyresö kommun Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Bondevägen 1 135 42 Tyresö 08-5782 74 11 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar.

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar. Ängsgårds förskola Om Ängsgårds förskola Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Läs mer

Arbetsplan Stockby Förskola

Arbetsplan Stockby Förskola Arbetsplan Stockby Förskola Vi som arbetar på Stockby förskola Sara Rogö Chi Le Anette Hillerudh Enikö Abdallah Juhos Johanna Spindler Moniqa Hollén Bodil Ornby Annica Sabel Förskollärare 40 tim/v Förskollärare

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Läsår 2015 2016 Malin Öberg 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande sidan 6 Förskola

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015

Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(10) 2015-02-10 Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015 Kunskapsförvaltningen 1. Organisation Förskolechef delas med Kyrkåsens förskola 50/50. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Hults förskola Eksjö Kommun

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Hults förskola Eksjö Kommun Kvalitetsredovisning 2009/2010 Hults förskola Eksjö Kommun 1 Innehållsförteckning: 1. Övergripande information 1.1 Fakta om Hults förskola 1.2 Ansvar för kvalitetsredovisningens innehåll 1.3 Rutiner och

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Munktorps landsbygdskooperativ i samarbete med Köpings kommun. Arbetsplan för. Läsår 2015 2016. Inge Carlsson 2015 09 01. Senast ändrat 2013-09-10

Munktorps landsbygdskooperativ i samarbete med Köpings kommun. Arbetsplan för. Läsår 2015 2016. Inge Carlsson 2015 09 01. Senast ändrat 2013-09-10 Munktorps landsbygdskooperativ i samarbete med Köpings kommun Arbetsplan för Läsår 2015 2016 Inge Carlsson 2015 09 01 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Uteförskolan Totte

Verksamhetsplan 2015. Uteförskolan Totte Verksamhetsplan 2015 Uteförskolan Totte Den viktiga vardagen Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen

Läs mer

Välkommen till förskolan Nyponbacken. Lokal arbetsplan Reviderad september 2013

Välkommen till förskolan Nyponbacken. Lokal arbetsplan Reviderad september 2013 Välkommen till förskolan Nyponbacken Lokal arbetsplan Reviderad september 2013 Förskolan har fem avdelningar Igelkotten Myran Kaninen Giraffen Räven 1 3 år 1 3 år 3 5 år 3 5 år 3 5 år På förskolan arbetar

Läs mer

Hjorteds förskola; Kattbjörnen

Hjorteds förskola; Kattbjörnen Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Hjorteds förskola; Kattbjörnen Förskola 1 5 år Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och barngruppens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SOLDALENS FÖRSKOLA 2013-2014

VERKSAMHETSPLAN SOLDALENS FÖRSKOLA 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN SOLDALENS FÖRSKOLA 2013-2014 Kunskapsutveckling Elever och studerande når de nationella kunskapsmålen (Barn- och utbildningsplan för Ystad kommun 2010-2014, BUN-plan). I förskolan arbetar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14

Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14 Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14 2013-06-03/Lena Mattisson, Sickla skola och förskolor 1 Innehåll Våra styrdokument... 3 Internationella styrdokument... 3 Nationella styrdokument... 3 Lokala

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Välkommen till Håstahöjdens förskola

Välkommen till Håstahöjdens förskola Välkommen till Håstahöjdens förskola 2012/2013 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö 98, reviderad 2010) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk

Läs mer

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013 Förskolan Mullvaden Humlans Verksamhetsmål 2013 Innehållsförteckning 1. personalgrupp och barngrupp 2. lpfö 98 och förhållningssätt 3. Humlans dagliga rutiner: in och överskolning 4. lämning och hämtning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Storbrons Förskola Lena Löwbäck Förskolechef 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning I Ur och Skur förskola

Verksamhetsbeskrivning I Ur och Skur förskola Verksamhetsbeskrivning I Ur och Skur förskola 2015/2016 Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2015 2016 2 (9) Innehåll Inledning... 3 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Lokal handlingsplan. Förskolan Pärlan. Alla är olika och lika bra. utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010

Lokal handlingsplan. Förskolan Pärlan. Alla är olika och lika bra. utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 141013 Lokal handlingsplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Alla är olika och lika bra Läsåret 2014/2015 Förskolan Pärlan NORMER OCH VÄRDEN Ett eller två prioriterade

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola KUMLA KOMMUN Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola Förutsättningar Barn antal, inskrivna i dag 58 st. Avdelningar- en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3, två syskonavdelningar

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola 1(8) Lokal arbetsplan Mellangårdens förskola 2011-2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 4 Mål 4 4 2.3 Barns inflytande 5 Mål 5 5 2.4 Förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015 Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation Förälder i Uddevalla Användbar kontaktinformation När livet får nya proportioner... Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder

Läs mer

Välkommen till Bullerbyns förskola

Välkommen till Bullerbyns förskola Välkommen till Bullerbyns förskola 2013-2014 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2013-2014 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Tillvägagångssätt... 3 3. Året som gått... 4 4. Året

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA

Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA 3 (26) Kvalitetsredovisning 2010-2011 Kvalitetsredovisning 2010-2011 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS

Läs mer

Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle

Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle 2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: HOFSK/FSK Holsby Förskola martho002, 2015-11-16 16:22 1 Verksamhetsbeskrivning Bakgrund Holsby förskola bestod av fyra

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Sso 244/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5.

Läs mer

Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus LOKAL ARBETSPLAN. för. Orion. Saturnus

Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus LOKAL ARBETSPLAN. för. Orion. Saturnus Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus LOKAL ARBETSPLAN för Orion Raketen förskolor Saturnus 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR Organisation Steninge förskolor består av tre förskolor;

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Ringblomsvägen 11 194 68 Upplands Väsby Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Läsåret 2009/2010 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen öppnades 1988, och ligger placerad intill villaområdet

Läs mer

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Gemensamma strategier för förhållningssätt vid konflikthantering och dialog med barnen. Tydliggöra

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden 3 Underlag och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Smedjans förskola

Verksamhetsbeskrivning Smedjans förskola Verksamhetsbeskrivning Smedjans förskola 2014/2015 2 (9) Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 Inledning Arbetet med denna verksamhetsplan har genomförts med Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) som underlag. Vår vision Att ha den mest lustfyllda och lärorika verksamheten

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen 1(7) Lokal arbetsplan Bäckängen 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 3 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och hem 4 Målsättning

Läs mer

Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15

Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15 Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15 Området består av Gottsta förskola, Slåttergubbens förskola, Herrängs förskola och Hallsta Öppna förskolan. Vi är ca114 barn och 26 personal. Ledarskapet

Läs mer

Tillsynsrapport. Solskenet 2012. Dnrnr: 2012/KS0216

Tillsynsrapport. Solskenet 2012. Dnrnr: 2012/KS0216 Tillsynsrapport Solskenet 2012 Dnrnr: 2012/KS0216 Tyresö kommun / 2 (14) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Syfte och metod... 3 2 Sammanfattande bedömning... 3 2.1 Om kvalitet... 3 2.2 Strukturkvalitet

Läs mer