Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag"

Transkript

1 RAPPORT Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

2 Skogsstyrelsen december 2011 Författare Jonas Bergqust Chrster Kalén Hasse Berglund Projektledare Chrster Kalén Projektgrupp Jonas Bergqust Roger Bergström Ronny Fhn Agneta Jonsson Hene Krekula Kenneth Lndström Patrk Olsson Matts Rolander Märtha Wallgren Lars Edenus Omslagsfoto Chrster Kalén Upplaga Fnns endast som pdf-fl för egen utskrft ISSN BEST NR 1839 Skogsstyrelsens förlag Jönköpng

3 Innehåll Förord...1 Sammanfattnng...2 Inlednng...3 Organsaton och arbetssätt...4 Betestryckets nverkan på landskapets trädslagsbldnng och dess konsekvenser för bologsk mångfald...5 Samhällets målsättnng för klövvltets påverkan på bologsk mångfald...9 Att mäta trädbldnng...13 Åtgärder...15 Uppskattnng av det generella nkomstbortfallet för skogsägare vd olka skadenvåer...16 Skador av älg på tall...17 Skador av älg på gran...24 Skador av kronhjort på tall och gran...25 Skador av rådjur på tall...26 Skador av rådjur på gran...26 Beräknng av ekonomska effekter av betesskador...27 Vdareutvecklng av älgbetesnventerng...29 Vltskadenventerng för tallfattga områden...29 ÄBIN...29 Tdgare försök att utveckla en ÄBIN för södra Sverge...30 Kravspecfkaton för anpassnng av Äbn mot tallfattga områden...30 Hur tar v fram en prognos för hjortdjurens foderutvecklng älgförvaltnngsområden?...37 Sommar- och vnterfoder...37 Den brukade skogen ger foder...37 Foderkvaltet...38 Övrga älgbotoper...38 Foderlandskapets dynamk...38 Fodertllgång absoluta tal...39 Fodertllgång en växande ungskog...40 Tankar om metod...41 Sammanfattnng...42 Ltteratur/källförtecknng...43 Blagor...45 Uppdrag om framtagande av metoder för nventerng av älg m.m Förlängd td för redovsnng av del av uppdrag om framtagande av metoder för nventerng av älg m.m...50

4 Älgskadornas nverkan på volymtllväxt, kvaltet och trädslagssammansättnng landets skogar...52 Provnventerngar med Äbn anpassad tll tallfattga områden...67 Om skattnng av parameter för godtycklgt område...77 Skattnng av total fodermängd nom ÄFO...79

5 Förord Rksdagen har beslutat att v Sverge ska nföra ett nytt system för älgjakten. Orsaken är att det fnns ett antal problem kopplat tll älgförvaltnngen som v behöver komma tll rätta med. I vss utsträcknng handlar dessa problem om att balansera de postva värdena med kostnaderna av att ha älg landskapet. Tll några av de postva värdena räknas älgen som natonalsymbol, del den Svenska naturen och som det särklass vktgaste vllebrådet vad gäller jakten. Tll några av de negatva konsekvenserna hör att det rapporteras ca 5000 trafkolyckor om året där älg är nblandat och att älgens bete orsakar skador som ger betydande kostnader för skogsbruket och bland även en negatv nverkan på den bologska mångfalden. Målet är att de postva effekterna ska överskugga de negatva konsekvenserna och att älgförvaltnngen möjlggör uppfyllandet av berörda poltkområden såsom jakt- och skogspoltken. Denna rapport redovsar fördjupade analyser krng hjortdjurens nverkan på trädbldnng, betets nverkan på skoglg tllväxt och kvaltet samt anpassad skadenventerng tallfattga områden. Rapporten är en kompletterng tll tdgare redovsat uppdrag Skogsstyrelsens meddelandesere, Meddelande 3:2011. Förhoppnngen är att detta arbete kan bdra tll att stärka kunskapsunderlaget tll förmån för en adaptv och ekosystembaserad älgförvaltnng 1

6 Sammanfattnng Denna rapport är en kompletterande rapporterng gällande regerngsuppdrag om möjlgheterna tll att vdareutveckla pågående nventerngar tll att omfatta även andra vltskador än betesskador av älg tallungskog samt nyttan av en sådan vdareutvecklng. Beslut om förlängnng avseende vssa delar detta uppdrag togs av regerngen den 8 september 2011 och avsåg detaljerad avrapporterng, rådgvnng och färdgställande av manualer beträffande nya nventerngsmetoder för älgförvaltnngen. Det höga betestrycket bedöms vara den vktgaste orsaken tll det mnskande ntresset bland skogsägare att föryngra skog med tall. Föryngrngen av tall mnskar kraftgt många områden, främst södra Sverge men även på många håll norr. Särsklt bekymmersamt är också det mnskade ntresset för naturlg föryngrng av tall där fröträd används. Detta får negatva konsekvenser för flera andra skogsoch naturvårdspoltska områden. Ett högt betestryck av hjortdjur bdrar tll brstande rekryterng produktonsskogarna av nhemska trädslag som ädellöv, sälg, rönn, asp och vårtbjörk ( vssa delar av landet) vlket är problematskt för den bologska mångfalden. Trädslag som gynnas och ofta ökar tll följd av betestrycket är ofta mndre ntressanta ur mångfaldsperspektv, eller utgör ngen brst landskapet, t.ex. gran och glasbjörk. Det är självfallet nte endast betestrycket och vltförvaltnngen som avgör hur stor trädbldnngen blr av betesutsatta trädslag. Vltet påverkar skogsstrukturen endast under några få år under en skogs omloppstd. Under övrga peroder sker skoglga åtgärder som också har en stark påverkan på trädslagsammansättnng t.ex. föryngrng, röjnng och gallrng. Nya uppgfter krng tllväxtnedsättnngar redovsas förelggande rapport. Dessa uppgfter grundar sg på resultat från Rksskogstaxerngens databaser där Göran Kempe på SLU har sökt uppgfter krng älgbetets nverkan på skogens tllväxt. Resultaten ger stöd för de rön som på senare år redovsats och som påvsar att tllväxtnedsättnng av skogsbetet kan vara mer allvarlgt än tdgare befarat. En analys av en httlls cke redovsad klppstude där årsskott har klppts olka klppregmer ndkerar samma sak. Ur denna analys dras också de prelmnära slutsatserna att rådjurens bete som sker då trädplantorna är yngre och spädare har en proportonellt större nverkan än älgbete som sker senare trädets utvecklngsstadum. När det gäller utvecklng av en skadenventerng som är anpassad tll tallfattga områden, där även fler hjortdjur än älg har en stor nverkan på skador, redovsas underlag för de anpassnngar Skogsstyrelsen avser att vdta nom Äbn. Tll syvende och sst bedöms det möjlgt att göra tllägg och justerngar den befntlga Äbn för att möta behov mer tallfattga områden. Ytterlgare provnventerngar kommer att genomföras under Dessa provnventerngar berör även metod för foderprognoser. 2

7 Inlednng Rksdagen beslutade den 1 december 2010 enlghet med regerngens proposton 2009/10:239 att den nuvarande organsatonen av jakten efter älg ändras med syfte att åstadkomma en ekosystembaserad lokal älgförvaltnng. Målet för den nya älgförvaltnngen är en älgstam av hög kvaltet balans med betesresurserna. I förvaltnngen ska hänsyn tas tll andra allmänna ntressen som rovdjurförekomst, motverkande av trafkolyckor med älg, skador på skog samt nverkan på övrg bologsk mångfald. Den nya förvaltnngen ska vara adaptv och ekosystembaserad. För ett möjlggöra ett sådant arbets- och förhållnngssätt krävs ett förbättrat beslutsunderlag. Regerngen har beslut L2011/193 uppdragt åt Sverges lantbruksunverstet (SLU), Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att föreslå kostnadseffektva nventerngsmetoder som bör användas rutnmässgt nom de älgförvaltnngsområden som framöver kommer att vara en vktg organsatorsk nvå den nya förvaltnngen. Inventerngsmetoderna syftar tll att nå erforderlg kunskap om älgstammen samt dess foderresurs och nverkan på skogstllståndet. De nventerngsmetoder som föreslås av myndgheterna ska utgöra en stabl grund en älgförvaltnng, där förvaltnngsmål följs upp kontnuerlgt. Metoderna som myndgheterna föreslår ska utvecklas och kvaltetssäkras. I fråga om nventerng av fodertllgång, betestryck och skogsskador fck Skogsstyrelsen uppdrag att efter samråd med SLU och Naturvårdsverket, bl a ta fram metoder för att skapa tllförltlga och för förvaltnngen användbara foderprognoser, vdareutveckla och kvaltetssäkra befntlg älgbetesnventerng (Äbn) samt upprätta en ny metod för betestrycksnventerng tallfattga markområden, lämplg för södra Sverge. I Skogsstyrelsens uppdrag ngck även att uppskatta ett generellt nkomstbortfall för skogsägare vd olka skadenvåer samt efter samråd med Naturvårdsverket och SLU analysera hur olka betestryck nverkar på landskapets trädslagsbldnng och dess konsekvenser för bologsk mångfald. Dessutom vll regerngen även att Skogsstyrelsen ska verka för att befntlg kunskap om foderproducerande åtgärder tas tll vara och sprds samt utveckla och föreslå skogsbruksmetoder som ger en större rekryterng av nhemska trädslag som mssgynnas av högt betestryck. SLU fck uppdrag att samordna redovsnngen tll Regerngskanslet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 oktober Skogsstyrelsens redovsnng utgörs av Meddelande nr 3:2011 och som fnns att ladda ner va Skogsstyrelsens hemsda. Förelggande rapport kompletterar den avrapporterng som gjordes tll regerngen den 1 oktober och som avrapporterng ombesörjdes av SLU. Utöver denna rapport kompletterades avrapporterng av regerngsuppdraget med tre manualer som beskrver nventerngsmetoder krng betesskador (Äbn), framtagande av foderprognoser och nventerng av betespåverkan va referenshägn. 1 Vd SLU är ärendet regstrerat under följande darenummer: SLU ua.se

8 Organsaton och arbetssätt Arbetet med förelggande uppdrag startade mars En styrgrupp bestående av enhetschefen Johan Wester (Projektbeställare), enhetschefen Ulrka Wahlström, professor Göran Ercsson (SLU), skogskonsulenten Ove Arnesson och vltspecalsten Chrster Kalén som också har agerat projektledare. I projektet har flera personer vart knutna. Skogsskötselspecalsten Jonas Bergqust har stått för merparten av analys- och skrvarbete. Övrga personer som har bdragt med engagemang och skrvarbete är Göran Kempe på SLU och Hasse Berglund på Naturvårdsverket och Sören Holm SLU. En extern referensgrupp med sakkunnga från flera organsatoner har vart engagerade också under denna senare del av utrednngen. I denna grupp har följande personer medverkat: Göran Bergqvst, Ulf Kalln (JRF), Åke Granqvst (Bergvk Skog), Ronny Löfstrand (Sveaskog), Matts Walln (Göteborgs unverstet), Roger Bergström (Skogforsk). Skogsstyrelsen är fortsatt mycket tacksam för det konstruktva engagemang som genomsyrar de som medverkat den referensgrupps som engagerats under utrednngen. 4

9 Betestryckets nverkan på landskapets trädslagsbldnng och dess konsekvenser för bologsk mångfald De täta stammarna av hjortvlt större delen av Sverge har nneburt svåra betesskador på produktonsträden, framför allt tall. Betestrycket nnebär även en påverkan på flera trädslag som har relatvt lten betydelse för vrkesproduktonen. Samtdgt har flera av dessa trädslag potentellt stor betydelse för den bologska mångfalden genom att många arter är beroende av levande eller döda träd av dessa trädslag. Exempel på sådana trädslag är rönn, sälg, asp och ek. Ett stort betestryck nnebär att föryngrng av dessa trädslag mnskar eller förhndras helt. I ett flertal studer har det vsats att plantor och unga träd av dessa trädslag ofta betas så hårt att de blr förbvuxna och utkonkurrerade av andra mndre betade trädslag. Utöver beteskänslga trädslag så fnns det ett antal andra växtarter som påverkas negatvt av ett högt betestryck. Särsklt örter (t.ex. mjölkört) och rs (t.ex. hallon och blåbär) påverkas ofta negatvt. Ingen av dessa arter är dock ovanlga och det handlar snarare om en förändrng av vegetatonen snarare än ett reellt hot, även om dessa förändrngar kan få sekundär betydelse för många djurarter. Så vtt känt är nte någon växtart Sverge dag drekt hotad av klövvltsbetet. Inlednngsvs måste v dock jämföra dagens betestryck med ett naturlgt betestryck för att förstå när v bör vdta åtgärder. Naturlgt klövvltsbete Klövvltsbete sg är en naturlg och nödvändg process och påverkan ett skogsekosystem. Problem kan dock uppstå om betespåverkan blr så stor att den domnerar andra naturlga processer, som föryngrng av t ex flera lövträdsarter eller rubbar konkurrensförhållanden mellan trädslag t.ex. granar kan växa fatt och skugga ut betade lövträd och tall blandade bestånd. Detta kan sn tur få negatva sekundära effekter på andra arter, t ex förekomst av olka fågelarter. Klövvltpopulatonerna är dag sannolkt högre än under någon tdgare känd perod, trenden för närvarande är kanske nte kraftgt ökade populatoner utan snarare ett ökat antal klövvltarter. Orsaken tll de höga populatonerna är huvudsaklgen grundad mänsklga aktvteter och beslut. Jaktlga restrktoner, brst på rovdjur och en markanvändnng (främst jordbruk och skogsbruk) som gynnar dessa djur brukar anges som de vktgaste faktorerna. Skogsbete av kreatur har tdgare vart omfattande förekommande och detta har bland vart gynnsamt för den bologska mångfalden genom att det bdragt tll en varerad, flerskktad skog, med gläntor och btvs en hävdgynnad kärlväxtflora, samt en rk förekomst av marksvampar. Dagens höga populatoner av klövvlt anses bland nnebära en kontnutet av det gamla skogsbetet. Hjortvlt, synnerhet älg och rådjur, har dock ett annorlunda födosök än tamkreatur vlket nnebär att påverkan på vegetaton blr olka, och framför allt busk- och trädskktets nybldnng betas mycket större omfattnng. 5

10 Älg och rådjur hör tll en grupp av växtätare som kallas browsers på engelska. Svenska språket saknar drekt synonym för begreppet och det engelska ordet syftar på dessa djur betar selektvt genom att närngsrka växter och växtdelar föredras, bland används ordet kvaltetsbetare på svenska men detta är långt från allmänt. Sådana växter och växtdelar har ofta ett relatvt kraftfullt kemskt försvar mot växtätare vlket denna djurgrupp evolutonärt har utvecklat anpassnngar stt matsmältnngssystem för att kunna hantera. Typsk föda för browsers -kvaltetsbetare är örter, löv, knopp, kvst och bark medan t.ex. gräs vanlgen undvks. Kor och får hör tll en annan grupp som kallas grazers på engelska och som kan översättas som gräsätare eller grovbetare på svenska. Som namnet anger utgör gräs och/eller annan relatvt närngsfattg vegetaton en stor del av födan för denna grupp. Grovbetarstrategn kan sägas vara att äta foder av relatvt låg kvaltet men att kompensera detta genom en större konsumton och snabbare genomströmnng mag-tarm systemet. Det fnns ett antal växtätare som kan uppträda som både kvaltetsbetare och grovbetare lte olka grad t.ex. kronhjort och dovhjort (Fgur 1). Det betestryck som skogslandskapet dag utsätts för är tydlgt kvaltetsbetare/ browser -präglat och kan nte enkelt jämföras med det grovbetare/grazer -präglade betestryck som äldre tders skogsbete nnebar. Fgur 1. Klassfcerng av olka växtätare enlgt Hoffman Mänsklg påverkan eller betespåverkan? Ytterlgare en faktor som bör tas beaktande när man dskuterar vlken effekt det äldre tamdjurbetet hade är vlken grad denna påverkan var orsakad av mänsklga åtgärder för att förbättra betet och vad som var en effekt av betet sg. En del av effekterna på den bologska mångfalden, vlka bedömts vara postva, kan hänfö- 6

11 ras tll gallrngar/plockhuggnngar vlka skapat ljusöppenhet som gynnat vssa nsektsarter m.fl. som kräver sol och värme för sn överlevnad. Megaherbvorer och betestryck Det fnns även en vetenskaplg hypotes- och teorbldnng som anger att ett mycket högt betestryck är ett naturlgt tllstånd. Enlgt denna hypotes är ett naturlgt betestryck så högt att skogsföryngrng ntalt förhndras och endast taggga buskar kan överleva och tllväxa. Efter ett antal år när de taggga buskarna blvt tlläcklgt stora kan beteskänslga trädslag föryngra sg skydd av dem. Denna teorbldnng stöder sg på att ett antal stora växtätare har dött ut sedan den ssta stden och med dessa djur skulle betestrycket bl högre och bdra tll ett mer savannlkt skogslandskap (Andersson och Appelqvst 1990, Vera 2000). Det fnns faktska stöd för hypotesen t.ex. tdgare förekomst av numera utdöda stora växtätare och exstens av taggga buskar men det är ändå oklart hur domnerande denna störnngsfaktor var relaton tll andra skoglga störnngsfaktorer som brand, vnd, nsekter. Flertalet av dessa megaherbvorer var grovbetare/grazers och deras påverkan kan nte enkelt jämföras med hjortvltets påverkan. V saknar kunskaper hur en naturlg hstorsk dynamk med små och stora växtärare fungerade tllsammans med skogsstruktur, rovdjur m.m. fungerade och såg ut. Därmed har hela megaherbvorhypotesen begränsat värde för hur v skall hantera negatva effekter av betestrycket på trädslagsbldnng och bologsk mångfald. Betespåverkan på skoglg föryngrng Betespåverkan på skoglg föryngrng har studerats ett stort antal gånger de senaste decennerna och blden som framträder är klar och entydg. Vanlgen använder man hägn för att stänga ute vltet och sedan jämförs vegetatonsutvecklngen med en oskyddad referensyta. Resultaten vsar att tall och de flesta lövträd mssgynnas kraftgt av betestrycket medan granen gynnas. Björk, särsklt glasbjörk, kan många gånger klara sg och växa ut beteshöjd medan asp, rönn, och sälg ofta stannar helt tllväxt och blr snabbt övervuxna av andra träd och konkurreras ut. Tallen kan bland klara att växa ur beteshöjd men betas påfallande ofta ned och konkurreras ut. Utöver föryngrng av träd så betas även rsvegetatonen t.ex. ljung, blåbär och hallon. Flera örter mnskar även vd kraftgt bete t.ex. mjölkört medan gräs ofta breder ut sg. En vanlg effekt är att hyggesvegetatonen får karaktären av en grässtäpp under några år oskyddade områden medan de hägnade områdena har en karaktär av mer varerad vegetaton där gräs samsas med örter, rs och bärande träd som kan blomma och producera frukt och frö. Hägnstuder har den begränsnngen att endast två stuatoner studeras, nget bete alls och ett vanlgen mycket hårt betestryck. Inget av dessa alternatv är eftersträvansvärt och metoden ger nte svar på vad som är ett lämplgt betestryck. I de flesta fall där man har studerat effekten av olka betestryck så vsar vegetatonen vd ett lågt betestryck ungefär samma vegetatonsstruktur som nne ett helt hägnat område och en allt ökande påverkan med ökat antal djur. Även om hägnstuderna nte ger oss svaret på hur många djur v behöver kan de åtmnstone på ett enkelt och tydlgt sätt vsa vlken påverkan betestrycket har. Vlket betestryck som är lämplgt eller tolerabelt är en annan fråga vlken är mnst lka mycket poltsk som vetenskaplg sn karaktär. 7

12 Mänsklg påverkan Det moderna skogbruket nnebär att stora foderresurser, genom avverknngar, presenteras jämnt och kontnuerlgt över hela landskapet. Tllsammans med andra permanenta foderresurser som erbjuds av jordbruket och bland även vnterutfodrng ger detta förutsättnngar för kontnuerlgt höga populatoner av hjortvlt och ett kontnuerlgt högt betestryck att jämföra med sannolkt mer eller mndre cyklska fluktuatoner av antal djur och betestryck naturlga populatoner. Eftersom hela skogslandskapet är kraftgt påverkat av mänsklga aktvteter, både när det gäller skogsstruktur såväl som antal klövvlt är det grunden svårt eller omöjlgt att ange hur stort betestrycket eller vlket antal djur som kan anses naturlgt alternatvt hur detta bör varera över tden. V har helt enkelt ngen kunskap om detta. Det är då mer relevant att fråga sg om vltbetet försvårar att vktga bevarandemålsättnngar uppnås. Det är framför allt nom två områden som man ofta dentferar sådana effekter, vd föryngrng av vltskadekänslga trädslag och utvecklng naturskyddade områden. Det fnns naturlgtvs många andra stuatoner där ett klövvltbete orsakar bekymmer drekt eller ndrekt för olka aspekter av mångfalden samtdgt som det går att dentfera stuatoner där ett högt betestryck även kan vara postv för olka aspekter av bologsk mångfald. Naturskyddade områden Betespåverkan på naturskyddade områden (botopskydd, naturreservat och natonalparker) kan naturlgtvs utgöra ett betydande hnder för att uppnå målen med avsättnngen. Även om det skyddade området har en förhållandevs naturlg skogsstruktur så är de nästan aldrg tllräcklgt stora för att kunna hålla sg men en egen populaton av hjortvlt med en naturlg populatonsdynamk (nklusve en rovdjurspopulaton) och därmed en naturlg betespåverkan. I stället så får man ofta en stuaton där förhöjda hjortvltpopulatoner det omgvande landskapet läcker eller dffunderar n det naturskyddade området och påverkar utvecklngen detta, ju mndre skyddat område desto större påverkan. Ofta rör sg problemen om svårgheter att föryngra vltskadekänslga trädslag (t.ex. Hekklä and Tuomnen 2009, Erksson 2010) men det kan även gälla andra växter fältfloran eller sekundära effekter som påverkar faunan. Naturskyddade områden kan dock vara mndre lämplga att utgå från vd förvaltnngen av klövvlt då många älgförvaltnngsområden kommer att ha en lten andel skyddade områden. Ett annat hnder är att målsättnngarna varerar mycket mellan olka skyddsobjekt och det blr därför svårt att utveckla en generell nventerngsmetodk. Det kan även vara svårt att få jägare och skogsägare att känna ett ansvar för skötseln av ett område som nte ngår den brukade skogsarealen eller vssa fall nte heller jaktarealen. 8

13 Mångfald produktonsskogen Den svenska modellen medför att relatvt små arealer skyddad skog kompletteras av en relatvt omfattande mljöhänsyn det produktva skogslandskapet. Även om produktonsskogen allmänhet är bologskt fattgare än naturskogar så behöver den nte sakna värde för den bologska mångfalden. Genom mljöhänsyn skogsbruket skapas förutsättnngar för att hålla en vss nvå av mångfalden vlket tllsammans med de värdefullare skyddade områdena kan hjälpa tll att underhålla förekomsten av arter på landskapsnvå. Ett sådant sätt att vsa hänsyn består att man t.ex. gynnar en vss förekomst av trädslag som vanlgen nte fungerar som produktonsträdslag men som har bättre förutsättnngar att underlätta exstensen av ovanlga och hotade arter. För att vara långsktgt effektv måste hänsyn skogsbeståndens alla åldrar synkronseras så att lämnade hänsyn en åtgärd nte avlägsnas nästa. Hänsyn tll mndre vanlga trädslag tagen vd föryngrngsavverknng och föryngrng, exempelvs att lämna en vuxen rönn som sår av sg och ger rönnplantor på hygget, kan förlora sn menng om samtlga rönnplantor sedan röjs ned eller gallras bort alternatvt att man planterar träd så nära att de tllåts konkurrera ut rönnarna. Hjortvltbetet påverkar skogen mest under föryngrngsfas och tdg röjnngsfas. I fallet med den tänkta rönnen och rönnplantorna så uppstår lätt stuatonen att de mänsklga hänsynsåtgärderna vd föryngrngen blr menngslösa eftersom de ofta hamnar magarna på älgar, rådjur och andra hjortdjur. Vsserlgen överlever rönnplantorna vanlgen betet men deras konkurrensförmåga sätts ned så att de nte kan blda träd och därmed uteblr den tänkta mljönyttan. På skt kan denna stuaton undergräva vljan hos skogsägarna att lämna hänsyn form av beteskänslga trädslag, alternatvt att de endast betraktas som en foderresurs. Hjortvltförvaltnngen bör därför betraktas som en ntegrerad del kedjan av hänsynsåtgärder som tas vd skogsbrukets åtgärder skogens olka åldrar. En fundamental men även svårlöst fråga gäller hur många trädndvder av olka trädslag som behövs för att uppnå mångfaldsmålen, behövs det en, två, fem, to eller hundra rönnar per hektar? Frågan är saklgt sett omöjlg att besvara men ett rmlgt ställnngstagande behövs. Samhällets målsättnng för klövvltets påverkan på bologsk mångfald Kunskap om betestryckets nverkan på mångfald och trädslagsförekomst är tänkt att lgga tll grund för utvecklngen av nya sektorsmål för skog-vlt. Sektorsmålen (eller någon annan typ av målsättnng av samhället) sn tur är delvs en förutsättnng för utvecklandet av en ny betestrycksnventerngs för tallfattga områden. Denna nventerngsmetod är tänkt att kunna mäta både påverkan på produktonen och den bologska mångfalden. Hur man väljer att defnera en negatv påverkan av betestrycket på trädslagsblandnng och mångfald har således en stor betydelse för det efterföljande arbetet med sektormål och nventerngsmetodk. Samtdgt måste man även vd val av en relevant defnton fundera på om denna är uppföljnngsbar. 9

14 Nuvarande sektorsmål för skog-vlt kan utgöra ett exempel på denna problematk. Enlgt dessa mål ska trädslagsbldnng av asp, rönn och sälg kunna ske där det fnns naturlga förutsättnngar för en sådan. Målet som sådant är rmlgt, relevant och prncp nvändnngsfrtt. Hur skall v då följa upp detta mål? V har tllgång tll Äbn och rkskogstaxerngen för att få en överblck av skador och lövträdsförekomst men här reser sg snabbt ett antal problem 1. Äbn, den enda metod för att mäta vltbete som v har, kan endast utföras tallungskog, ofta en naturlgt relatvt lövfattg beståndstyp. V mssar således de marker där v kan förvänta oss en hög andel av dessa lövträd och därför är Äbn nte ett lämplgt nstrument. 2. Hur mäter man trädslagsbldnng? I uppföljnngen av sektorsmålen har man studerat detta som förekomsten av dessa trädslag bestånd av olka åldersklasser rkskogstaxerngens data. Detta säger dock nte något om de kan blda träd utfrån dagen betestryck, ju äldre bestånden är desto mer hstorskt är det betestyck som kan ha påverkat deras möjlghet tll att blda träd. 3. Defntonen lämnar även ett par andra frågor öppna. Hur stor andel av alla unga rönnar, aspar och sälgar behövs som träd framtden? Var fnns det naturlga förutsättnngar för dessa trädslag att blda träd? Bör dessa stå sprtt eller koncentrerat landskapet? De tre komponenterna problembld, relevant mål och uppföljnngsmetod är således starkt beroende av varandra och nför nästa sektorsmålsperod bör kopplngen mellan dessa vara tre komponenter vara på plats nnan man beslutar sg för ett nytt mål. Utöver brstande föryngrng och trädbldnng av vssa lövträd har v även frågan om den mnskande förekomsten av tall stora delar av Sverge, särsklt söder men även delar av norra Sverge. Klövvltbetet är en vktg orsak tll denna mnsknng och framför allt utgör betet ett avgörande hnder att förmå skogsägarna att öka användnngen av tall. Särsklt bekymmersamt är det att användnngen av naturlg föryngrng med fröträd har mnskat kraftgt på senare år. En föryngrng med fröträd eller skärmträd utgör ett mndre kraftgt skoglgt kontnutetsbrott än vd avverknng och planterng. Mnskande naturlg föryngrng nnebär även en sämre foderstuaton och ökad sannolkhet för att vltet spolerar föryngrngar. Allt detta förutsätter naturlgtvs att metoden naturlg föryngrng med fröträd utförs på ett lämplgt sätt, vlket nte alltd är fallet. Stuatonen för tallens föryngrng varerar mycket olka landsdelar och därför är det nte lämplgt att sätta natonella mål för detta. Frågan lämpar sg därför bättre för ntensferad rådgvnng (t.ex. projektet Mera tall ) och för skogpoltsk dskusson med sektorn. Förekomst av hänsynskrävande lövträd En utgångspunkt för vdare dskussoner om lämplg antal hänsynskrävande lövträd är förekomsten. V begränsar oss här tll rönn, asp, sälg och ek eftersom de alla potentellt har en stor betydelse för mångfalden samtdgt som de ofta utsätts 10

15 för hårt betestryck. De är tllräcklgt allmänt förekommande för att mätnngar skall bl statstskt menngsfulla. Förekomsten av trädformga ndvder varerar beroende på trädslag och olka delar av landet. Sälg tycks dock vara relatvt jämnt fördelat över hela Sverge med en förekomst på ca tre träd per hektar. Antalet har vart relatvt konstant över tden flera landsdelar men med en vss öknng Svealand (Fgur 2). Fgur 2. Förekomst av trädformg sälg medelålders och äldre skogar. Källa: Rksskogstaxerngen, löpande 5-årsmedelvärden Trädformg asp förekommer även den relatvt jämnt över hela landet även om det fnns en tendens tll ökad förekomst ju längre söderut man kommer. Antalet trädformga aspar tycks vara relatvt konstant under den studerade peroden (Fgur 3). Fgur 3. Förekomst av trädformg asp medelålders och äldre skogar. Källa: Rksskogstaxerngen, löpande 5-årsmedelvärden. 11

16 Trädformga rönnar har en tydlg nord-syd gradent sn förekomst men den återfnns över hela landet. Trenden över tden tycks vara relatvt konstant även om en ökande trend kan ses Svealand (Fgur 4) Fgur 4. Förekomst av trädformg rönn medelålders och äldre skogar. Källa: Rksskogstaxerngen, löpande 5-årsmedelvärden. Eken är det träd denna grupp som har den tydlgaste nord-syd gradenten. Trädslaget saknas helt norra Sverge och har relatvt lten utbrednng Svealand. Trenden tycks vara svagt uppåtgående över tden Götaland (Fgur 5) Fgur 5. Förekomst av trädformg ek medelålders och äldre skogar. Källa: Rksskogstaxerngen, löpande 5-årsmedelvärden. En grundläggande mnmmålsättnng kan vara att antalet trädformga ndvder av dessa trädslag nte skall mnska på skt. En mer offensv målsättnng kan syfta tll en öknng. Vlken nvå man väljer lgger tll stor del på ett polcymässgt och poltskt plan. 12

17 Antalet trädformga ndvder av dessa trädslag verka vara förhållandevs konstant under de senaste åren. Detta kan tolkas som att hänsynsarbetet skogbruket har gvt effekt. Ytterlgare stöd för denna slutsats är att andelen trädformga ndvder (>10 cm) skogar yngre än 20 år har ökat något under samma perod, vlket tyder på att de ökande grad sparas avverknngarna. Det kan även fnnas andra förklarngar tll trenden. Den krtska frågan här är ändå hur många nya trädbldande ndvder behöver levereras från föryngrngarna för att uppnå målen. Tätheten av trädbldande ndvder måste rmlgen vara mnst densamma eller högre än den de äldre skogarna, för att antalet skall bbehållas på längre skt. Gränsen mellan produktonsträd och hänsynsträd är nte alltd skarp. Särsklt ek och vss mån asp kan bland vara produktonsträd och skötas utfrån detta perspektv. I sådana bestånd bör hänsynsresonemangen kopplas ur. När det gäller rönn och sälg så utgör dessa trädslag prncp aldrg produktonsträd. Att mäta trädbldnng Utvecklngen från frö tll träd sker över många år och nbegrper ett antal processer och händelser (varav bete är en) som påverkar möjlgheten för en planta att utvecklas. Den långa tdsrymden utgör ett problem eftersom v måste relatera tll det bete som pågår nuet om v vll ha ett användbart underlag för den praktska vltförvaltnngen. V måste således nskränka oss tll att endast mäta den del av den tdsrymd där betet potentell kan ha en stor nverkan. Hur hanterar v då övrga vktga processer och händelser? Konkurrens är en mycket vktg faktor som kan vara vktgare än betet för trädbldnngen och som dessutom samverkar med betet. Konkurrensförmåga för plantor och träd kan tll en del mätas genom att jämföra höjden med närastående plantor av andra arter. Tll detta bör man även ha kunskap om växternas bedömda höjdtllväxtförmåga. För de vanlgaste trädslagen fnns en del sådant underlag (t.ex. Heurekas ungskogsfunktoner) men det kan behöva mer, särsklt för trädslag som nte som vanlgen nte används för produkton, t.ex. rönn och sälg. I nästa steg behöver man skatta hur betet nverkar på trädslagens konkurrensförmåga. Genom att kombnera data om betesskador och höjd kan man få vss nformaton om detta. Är plantan obetad så är det fortfarande av ntresse att bedöma om den är så hög att den klara konkurrensen eller om den behöver stödjande åtgärder som att röjas fram. Är plantan betad så är det av ntresse att bedöma om den trots betet klarar konkurrensen. Om den betade plantan nte klarar konkurrensen uppstår problemet att bedöma om den hade gjort det utan betet. Ytterlgare en komplcerande aspekt är om man väljer att väga n hur effekten av en framtda åtgärd, t.ex. röjnng, kommer att påverka konkurrensförmågan. Detta förfarande är vanlgt när man återväxtnventerngar räknar huvudplantor (framtda produktonsträd). Om detta förfarande skall tllämpas på hänsynsträd måste den fnnas tydlga regler (som även efterföljs tllräcklgt ofta) för hur och när dessa skall gynnas. 13

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Regerngen: Drft och underhåll fokus Den 20 september lämnade regerngen stt budgetförslag för

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering Byggnadsstyrelsen $8 Teknska byråns nformaton 9870 Kylanläggnngar väglednng för projekterng r öl 2 Dokumentets utgvare Dokumentnamn och dokumentbetecknng Tnfo nr 88 Dokumentets datum Ärendebetecknng Y3BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt Jag tror knappt mna ögon Det s händer nära är vktgt Anders Hvdfeldt häpnar över mängden artklar ESC. nr 9 31 maj 2013 Interntdnng för Televson Tas Skoglund betydelsen av lokala nyheter. Sdan 5 Sdan 10

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri Framtdens Karrär Att utveckla verksamheten och affären har drvt mg framåt Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana Våga pröva olka typer av arbetsuppgfter Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden

Läs mer

Guide till Grön Flagg. Förskola

Guide till Grön Flagg. Förskola Gude tll Grön Flagg Förskola Innehållsförtecknng 1. Om Grön Flagg... 3 2. Bestäm er... 4 3. Kontaktpoltker... 5 3.1 Htta en kontaktpoltker... 5 4. Anmälan... 6 4.1 Anmäl er... 6 4.2 Hur anmäler v oss?...

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

De flesta träd och buskar betas av växtätare, men under den snöfria delen av året inriktas betet mer på fältskiktet.

De flesta träd och buskar betas av växtätare, men under den snöfria delen av året inriktas betet mer på fältskiktet. 12 sidor TEMA ATT SKAPA VILTBETE 44 (1096) Att skapa viltbete kan ske på många olika sätt, men för att åtgärderna ska bli effektiva och få tillräckligt stor omfattning är det viktigt att de inkluderas

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Uppföljning av biologisk mångfald med data från Riksskogstaxeringen

Uppföljning av biologisk mångfald med data från Riksskogstaxeringen Uppföljning av biologisk mångfald med data från Riksskogstaxeringen Delrapport 1, maj 211 Elin Andersson, Länsstyrelsen i Jämtland Göran Kempe, Riksskogstaxeringen, SLU Artur Larsson, Artdatabanken, SLU

Läs mer