Sandbäcksskolans. plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sandbäcksskolans. plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Sandbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2011/2012 1

2 1. Sandbäcksskolans vision och värdegrund Eleverna är verksamhetens utgångspunkt och därför ska deras bästa alltid komma i främsta rummet. All verksamhet ska skapa goda baskunskaper, framtidstro, trygghet, stark självkänsla och ett gott självförtroende. Verksamheten ska ge alla elever möjlighet att förstå och kritiskt granska sin omvärld, för att rustas för ett livslångt lärande grundat på medkänsla för människor och respekt för miljön. 2. Vad säger lagarna? Det finns två lagar som har som gemensamt syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567). Det finns också en förordning (2011:681) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Tillsammans förbjuder lagarna diskriminering och kränkande behandling. De kräver att all skolverksamhet: arbetar målinriktat för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter arbetar målinriktat för att förebygga trakasserier och kränkande behandling av barn och elever utreder trakasserier eller andra kränkningar som äger rum i eller i samband med verksamheten och åtgärdar det som har hänt varje år upprättar en plan med de åtgärder som planeras för det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet 3. Vad betyder orden och begreppen? Elev är den som utbildas eller söker utbildning enligt skollagen. Personal är den som är anställd eller uppdragstagare i verksamheten. Med begreppet likabehandling menas att alla elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter. Det innebär dock inte alltid att alla elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering Diskriminering är att en elev, eller en särskild grupp, behandlas sämre än andra utifrån skäl som har samband med diskrimineringsgrunderna. I skolan är det bara huvudmannen (familjenämnden) eller personalen som kan diskriminera eftersom det krävs någon form av makt för att kunna missgynna någon på det sättet att det blir diskriminering. Det finns direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering är orättvis behandling eller missgynnande av ett en elev som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. En skola får till exempel inte neka att ta emot en elev på grund av dennes sexuella läggning. Indirekt diskriminering är att diskriminera genom att behandla alla lika. Det kan finnas regler som verkar neutrala men som utifrån diskrimineringsgrunderna får en diskriminerande effekt. Om exempelvis alla elever serveras samma mat diskrimineras i praktiken de elever som av religiösa skäl behöver annan mat. 2

3 De sju diskrimineringsgrunderna som diskrimineringslagen anger är: Kön: att någon är kvinna eller man, flicka eller pojke Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Etnisk tillhörighet: det nationella eller etniska ursprung, den hudfärg eller liknande, som en person har. Religion eller trosuppfattning Funktionshinder: betyder varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Ålder Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Både personal och elever kan göra sig skyldiga till detta. Kränkande behandling kan vara: Fysisk (slag knuffar) Verbal (hot, svordomar, öknamn) Psykosocial (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) Texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, msn, meddelanden på olika webcommunitys) Kränkande behandling kan ske vid enstaka tillfällen eller vara återkommande. Mobbning är en form av kränkande behandling. Mobbning är när en person upprepade gånger under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. Kraft är ett program mot kränkande behandling och mobbning. Programmet är utarbetat av professor Olweus i Bergen och det ger klara riktlinjer angående tillvägagångssätt i mobbningsärenden. Detta forskningsbaserade åtgärdsprogram där vetenskapliga utvärderingar har visat positiva resultat kallas i Sjöbo kommun för Kraft. Trakasserier är kränkande behandling och har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier är ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 3

4 4. Insatser för det främjande arbetet 4.1 Trakasserier och annan kränkande behandling Kraft (Kraftfullt arbete för trygghet) är ett program mot mobbning. Programmet är utarbetat av professor Olweus i Bergen och det ger klara riktlinjer angående tillvägagångssätt i mobbningsärenden. Detta forskningsbaserade program där vetenskapliga utvärderingar har visat positiva resultat kallas i Sjöbo kommun för Kraft. Vi förebygger trakasserier och annan kränkande behandling genom att varje vecka, i alla åldersgrupper från 1-åringar till 16-åringar, schemalägga tid för Kraftarbete. Då arbetar alla mentorsgrupper med värdegrundsfrågor, de olika diskrimineringsgrunderna samt olika typer av kränkningar tas upp. Ansvarig: rektor och respektive mentor I samtliga arbetslag på Sjöbo Väster finns en nyckelperson som en gång i månaden leder pedagogiska samtalsgrupper i personalgruppen. Mötenas syfte är att behandla värdegrundsfrågor. Ansvarig: rektor och nyckelpersoner I rektorsområdets fyra arbetslagsråd, två F-5, ett 6-9 samt fritidsråd, diskuteras värdegrunds frågor vid minst två tillfällen per termin. Ansvarig: rektor, arbetslagsledare samt vuxenstödjare Rektorsområdet har en samordningsgrupp bestående av elevrepresentanter, föräldrarepresentanter, nyckelpersoner, koordinator, elevhälsosamordnare och rektor som träffas två gånger per termin för att säkerställa att Kraftarbetet i arbetslagen, både bland personal och bland elever, bedrivs enligt plan. Här lyfts frågor som uppkommit på föräldramöten och arbetslagsråd samt enkätresultat redovisas. Två gånger per termin träffas gruppen utan elev- och föräldrarepresentanter för att inspirera till utveckling av arbetet i de pedagogiska samtalsgrupperna. Ansvarig: rektor och koordinator 4.2 Studieklimat, psykosocial och fysisk studiemiljö Det ska finnas förutsättningar för reflektion för elever, föräldrar och anställda avseende rektorsområdets gemensamma värderingar så som miljöfrågor, ordningsregler (skolövergripande) trivselregler (på gruppnivå), etiska riktlinjer samt denna plan mot diskriminering och kränkande behandling. Detta ska ske i dagliga kontakter, vid utvecklingssamtal, under mentorssamtal, vid klassråd, efter rastvaktsprat, på arbetslagsråd, på fritidsråd, under egenkontrollen, på arbetslagsmöte, i områdets ledningsgrupp, på elevhälsoteammöten, på personalmöte, genom fortbildning samt vid olika föräldraråd. Ansvarig: rektor, arbetslagsledare, elevhälsosamordnare, vuxenstödjare vid råd samt mentorer Genom att på egenkontrollen, på elevkonferenser, på elevhälsoteammöten, genom kraftenkäten, genom elev- och föräldrakontakter uppmärksamma att studiemiljön ska vara tillgänglig för alla elever. Ansvarig: rektor, arbetslagsledare, elevhälsosamordnare och mentor Särskilda rutiner för att uppmärksamma elevers frånvaro finns upparbetade. Ansvarig: rektor, elevhälsosamordnare och mentor 4

5 4.3 Introduktion Nya elever, vårdnadshavare samt nyanställd personal informeras om Sandbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ansvarig: rektor, arbetslagsledare och mentor 4.4 Schemaläggning Vid schemaläggning ska hänsyn tas till elever som av religiösa skäl, fysiska eller psykiska funktionshinder har behov av anpassningar. Tex kan tidpunkten för måltider regleras efter elevers behov. Ansvarig: rektor och arbetslagsledare 4.5 Pedagogisk verksamhet Litteratur, läromedel och annat pedagogiskt material ska kontinuerligt granskas utifrån fördomar och förlegade föreställningar avseende kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt funktionshinder. Detta sker genom pedagogiska diskussioner samt medvetenhet vid nyinköp och användande av nytt material. Ansvarig: alla pedagoger 4.6 Kompetensutveckling En personalkväll per termin ägnas åt värdegrundsfrågor och skolans Kraftarbete. Personal i arbetslag 6-9 deltar under höstterminen 2011 på föreläsningar i det kommunövergripande arbetet mot rasism och den satsning som görs till årskurs 8. Kraftnyckelpersonerna deltar i en kommunövergripande träff en gång per termin. 5. Upptäcka, utreda och åtgärda trakasserier och kränkande behandling. Då skolpersonal ser eller får kännedom om att en elev utsatts för trakasserier eller kränkande behandling skall en utredning skyndsamt göras. På Sandbäcksskolan finns särskilda rutiner för detta. Se bilaga 1. Som stöd i utredningen används blanketter så som tillbudsanmälan och utredning om kränkande behandling. På blanketterna framgår att vårdnadshavare snarast ska informeras och att alla inblandade ska få ge sin bild av det inträffade. I de fall det i analysen framkommer att en kränkning skett ska åtgärder tillsättas. Åtgärderna är individanpassade eller anpassade till en grupps behov och beslutas beroende på händelsens art av allt från mentor, arbetslag till rektor. Alla åtgärder ska dokumenteras. Tillrättavisning, enskilt samtal, kontakt med vårdnadshavare, individuellt anpassad sanktion och elevkonferens är exempel på insatser. Rektor tar ställning till om någon form av anmälan, t ex enligt socialtjänstlagen, arbetsmiljölagen eller att polisanmälan ska göras. Vid tillbud ska ifylld tillbudsanmälan lämnas till elevhälsosamordnare som en gång i månaden lyfter aktuella ärenden i ledningsgruppen för att på detta sätt försäkra att ärendet utreds, åtgärdas och följs upp enligt plan. När ärendet är avslutat ska all dokumentation registreras och förvaras i elevakten. 5

6 7. Kartläggning En kommunövergripande kartläggning av den psykosociala miljön för åk 3-9, kraftenkäten, görs i oktober/november varje år. Elevhälsosamordnaren sammanställer i december och juni de tillbudsanmälningar och utredningar om kränkande behandling som gjorts på Sandbäcksskolan. Mentorerna genomför varje termin minst ett individuellt samtal per elev, anpassat efter barnet ålder, med fokus på den psykosociala miljön. Skolsköterska genomför individuella hälsosamtal med eleverna i åk F/1, åk 4 och åk 8. Sandbäcksskolans ledningsgrupp ska kontinuerligt granska områdets upprättade rutiner, regler och beslut så att de inte innehåller diskriminerande inslag. 8. Sandbäcksskolan F-5 med fritidshem Eleverna ska känna sig trygga med att komma och berätta för vuxna på skolan när de blir utsatta för eller ser någon utsättas för mobbning/kränkande behandling. Eleverna ska känna sig trygga på skolgården. 8.1 Uppföljning och utvärdering 2010/2011 Vi har under 2010/2011 haft schemalagda kraftråd i alla elevgrupper där vi arbetat aktivt med värdegrundsfrågor. Pedagogerna har en gång i månaden haft samtalsgrupper som nyckelpersonerna har lett. Vid mentorssamtal med elev och vårdnadshavare har den psykosociala miljön behandlats. På arbetslagsråd och fritidsråd har värdegrundsfrågor diskuterats två gånger per termin. Kraftenkäten har genomförts. Vi har haft ett föräldramöte där resultatet av kraftenkäten presenterats. Den kommungemensamma brukarenkäten har genomförts i skolår 2 och i skolår 5. Elevhälsosamordnarens telefonnummer skulle presenteras så att det blir känt för alla elever att de kan ringa dit och berätta om kränkningar. Vi ska skriva in telefonnumret i elevernas loggböcker. Ansvarig för detta var respektive mentor. Alla mentorer i F-5 har inte gjort detta. För att underlätta önskas ett färdigtryckt kort med information och gärna ett foto på elevhälsosamordnaren att klistra in i elevernas loggböcker. 8.2 Kartläggning och nulägesanalys I resultatet av kraftenkäten kan vi se att mobbningen har minskat men att vi fortfarande har fler elever som känner sig utsatta än det antal utredningar om kränkande behandligt vi gjort. Vi har också elever som inte har berättat för någon vuxen att de känner sig utsatta. Alla elever har fått markera på en karta över skolan vilka platser de upplever som otrygga. Det har visat sig att vissa ställen på skolgården upplevs som otrygga och där det förekommer fula ord eleverna emellan, tex på fotbollsplanen på bandyplanen och i sandlådan. Då vi inte genomfört alla de åtgärder vi skulle ha gjort förra läsåret kvarstår de även under 2011/ Mål och åtgärder Vårt mål är att alla elever ska berätta för någon vuxen när de känner sig utsatta och att hela skolgården ska var en trygg plats att vara på. Vi vill skapa fler möjligheter för eleverna i skolan och på fritids där de anonymt kan tala om att någon i klassen eller fritidsgruppen blir mobbad eller att man själv blir mobbad. Detta för att vi ska få kännedom om kränkningar som förekommer och kunna starta utredningar och sätta in rätt åtgärder för att få slut på kränkningarna. 6

7 Presentera elevhälsosamordnarens telefonnummer så att det blir känt för alla elever att de kan ringa dit och berätta om kränkningar. Vi ska skriva in telefonnumret i elevernas loggböcker. För att underlätta detta gör elevhälsosamordnaren ett kort med information och gärna ett foto att klistra in i elevernas loggböcker. Ansvarig för detta är respektive mentor. Ha ett riktat arbete på kraftråden och fritidsråden för att stärka försvararna i mobbningsringen. Ansvarig är arbetslagsledarna och mentorerna. För att motivera elever att berätta vad de ser och är med om ska vi utbilda eleverna på kraftråden i temat Mobbningens påverkan på individen när den pågår under lång tid. Ansvarig är nyckelpersonerna och mentorerna. Tala om för alla elever att pedagoger finns kvar en kvart efter skolans slut för att ge elever chans att tala om för vuxen att de blir mobbade eller har en klasskamrat/fritidskamrat som blir mobbad. Ansvarig är mentorerna. Eleverna märker ut på en karta över skolgården vilka platser som kränkningar sker både höstterminen 2011 och vårterminen Ansvarig är nyckelpersoner och mentor. Schemat och placeringar för rastvärdarna/pedagogerna anpassas efter var kränkningar sker. Ansvarig är arbetslagsledarna. 8.4 Uppföljning och utvärdering 2011/2012 Resultatet ska mätas i Kraftenkäten i nov månad höstterminen 2011 (grundtal) och höstterminen Fokus läggs på antalet som har berättat för vuxen och hur många som kan tänka sig att mobba någon de inte tycker om. Sammanställning i juni 2012 av hur många elever som talat om för vuxna efter skoltid, om mobbningsfall. Lämna in uppgifter till elevhälsosamordnaren. Sammanställning i juni 2012 över hur många som ringt till elevhälsosamordnarens telefon och talat om mobbningsfall. Antalet utredningar som görs i kränkningsärende ska överensstämma med antalet elever som uppger att de känts sig utsatta och berättat om det för en vuxen. Antalet inkomna ärende av kränkande behandling sammanställer elevhälsosamordnaren i december 2011 och i juni Sammanställning i juni 2012 av hur många tillfällen eleverna på kraftråden har haft temat Mobbningens påverkan på individen när den pågår under lång tid. Underlag IDR2. Resultatet ska mätas i kraftenkät i nov månad höstterminen 2011 (grundtal) och höstterminen Fokus läggs på antalet som har markerat skolgården som plats för kränkningar. Nyckelpersonerna sammanställer och utvärderar vårterminen 2012 resultatet av elevernas markeringar på kartan över skolgården. 7

8 8.5 Delaktighet av elever och föräldrar Eleverna har varit delaktiga i arbetet med planen via arbetslagsråden. Inför elevernas arbete med planen mot diskriminering och kränkande behandling i klasserna har mentorerna diskuterat planen på arbetslagsmöten. Detta för att bla stödja arbetslagsråds representanter under klassråden. Föräldrarepresentanter har varit inbjudna till samverkansgrupp kraft. 9. Sandbäcksskolan 6-9 Vi vill att alla elever som upplever någon form av diskriminering eller kränkning ska berätta detta för en vuxen. 9.1 Uppföljning och utvärdering 2010/2011 Vi har under 20010/2011 haft schemalagda kraftråd i alla elevgrupper där vi arbetat aktivt med värdegrundsfrågor. Pedagogerna har en gång i månaden haft samtalsgrupper som nyckelpersonerna har lett. Vid mentorssamtal med elev och vårdnadshavare har den psykosociala miljön behandlats. På arbetslagsråd har värdegrundsfrågor diskuterats två gånger per termin. Vi har haft ett föräldramöte där resultatet av kraftenkäten presenterats. Den kommungemensamma brukarenkäten har genomförts i skolår 8 och hade mycket låg svarsfrekvens från föräldrarna varför resultaten från denna inte går att analysera. Kraftenkäten som gjordes oktober/november 2010 visade att antalet elever som känner sig mobbade har minskat kraftigt sedan förra mätningen. Det görs ändå inte tillräckligt många med utredningar om kränkande behandling som det antal elever som i enkäten uppger att de blir utsatta. Rutiner kring hur man som pedagog tar tag i fall av kränkande behandling är inte kända av alla alternativt uppfattas olika. Rastvaktsschema var klara när de andra schemana var klara. 9.2 Kartläggning och nulägesanalys Vi kan fortfarande utläsa av de enkäter som gjorts att vi har ett större antal elever som känner sig utsatta än det antal utredningar om kränkande behandling vi gjort. Vi har också elever som inte har berättat för någon vuxen att de känner sig utsatta. Utöver kraftenkäten och brukarenkäten har vi tittat på resultatet av folkhälsoinstitutets kartläggning av barn och ungdomars psykiska hälsa samt drogvaneundersökningen där några av frågorna berör elevernas psykosociala situation i skolan Mål och åtgärder Vårt mål är att alla de elever som känner sig diskriminerade och kränkta ska uppmärksammas och utredningar ska göras i samtliga fall. Detta för att rätt åtgärder för att förhindra diskriminering och kränkning ska tillsättas och därigenom upphöra. Åtgärder för att uppnå detta är att alla mentorer ska ha enskilda samtal med sina mentorselever utifrån blanketten mobbningsringen. Ansvarig är nyckelpersoner och mentorer. Görs en gång per termin. En punkt Aktuella Fall tas upp varje gång på Kraftråden i arbetslagen. Aktivare med rastdagboken. Genomgång av upprättade rutiner ska göras i arbetslaget så att alla på skolan gör lika. Nyckelpersonerna håller i detta. Eleverna i arbetslagsrådet ska ha kontinuerliga diskussioner om värdegrundsfrågor och det aktuella läget på skolan. Vuxenstödjarna är ansvariga. 8

9 Genom att informera vårdnadshavarna om enkätresultat och vikten av att berätta om man vet att någon är utsatt hoppas vi få kännedom om fler fall av kränkningar. Mentorerna är ansvariga får denna åtgärd. Övrig personal på skolan bör i större utsträckning vara med i arbetet. De ser mycket, men det kommer inte till vår vetskap. Årskurs 8 elever kommer under hösten 2011 att delta i ett av ungdomsrådet initerat projekt mot rasism. 9.4 Uppföljning och utvärdering 2011/2012 För att se att ovanstående åtgärder genomförs ska vi kontrollera antalet ifyllda mobbningsringen - blanketter. Kontrollera protokollen från arbetslagsrådet att värdegrundsfrågorna har diskuterats. Antalet utredningar som görs i kränkningsärende ska överensstämma med antalet elever som uppger att de känts sig utsatta och berättat om det för en vuxen. Kraftenkäten ska genomföras i oktober/november och resultatet granskas. Antalet inkomna ärende av kränkande behandling sammanställer elevhälsosamordnaren i december 2011 och i juni Genom diskussioner i personalgruppen om kraftenkäten, mobbningsringen, rastvaktsschemat (hur det följs och vad man ser) samt fallbeskrivningar av kränkande behandling utvärdera ovanstående åtgärder. 9.5 Delaktighet av elever och föräldrar Eleverna har varit delaktiga i arbetet med planen via arbetslagsråden samt klassråden. Vårdnadshavarna har genom sina representanter i samrådsgruppen för Kraftarbetet deltagit i revideringen. 10. Revision Sjöbo Västers plan mot diskriminering och kränkande behandling revideras årligen. Rektor är ansvarig för att Sandbäcksskolan följer den kommungemensamma årsklockan, se nedan. Årsklocka: Senast klart Vad ska göras? Av vem? Ansvarig Januari/ Februari Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling redovisas i Arbetslag/rektor Rektor rektorsområdenas kvalitetsredovisning. Mars Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling redovisas i Förvaltning Förvaltning kommungemensam kvalitetsredovisning. Mars En översyn av lagar samt rekommendationer från skolverket och diskrimineringsombudsmannen görs. Förvaltning Förvaltning 9

10 Löpande under året men senast 31/10 Rådande plan följs upp och resultatet redovisas i den nya planen. Ny plan arbetas fram. Den nya planen skickas in till förvaltningen. Elever och personal på Sjöbo Väster Rektor November Uppföljning av planer. Behov av gemensam kompetensutveckling eller andra åtgärder inventeras. Strategisk ledningsgrupp Förvaltning 11. Vem bevakar att de här lagarna följs? Barn/elev eller vårdnadshavare som inte är nöjda med förskolans/skolans åtgärder har möjlighet att vända sig till förskolan/skolans ledning och familjenämnden i kommunen. Diskrimineringsombudsmannen (DO) övervakar att diskrimineringslagen följs. Så här kontaktar du Diskrimineringsombudsmannen: Skriv till Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, Stockholm Ring på: E-post: Skolinspektionen och barn och elevombudet (BEO) ska ta tillvara barn och elever rättigheter. De utreder bland annat anmälningar om kränkande behandling. Så här kontaktar du skolinspektionen och barn och elevombudet: Skriv till: Skolinspektionen. Box 23069, Stockholm Ring på: E-post: Sjöbo Väster den 31 oktober 2011 Lars Falk rektor 10

11 Bilaga 1 Skada/tillbud barn/elev Fara för liv el hälsa Anmälan till AMV (rektor) Anmälan tillbud/skada barn/elev. 1 Avvikelserapport egenkontrollen 2 Brist i fysisk miljö/ rutiner Psykosoc /mobbn/ kränkning Utredning kränkande behandling 3 Egna åtgärder Åtg diskuteras fram i arbetslaget Förslag på åtgärder Blanketten lämnas till elevhälsosamordn för kontroll i ledningsgruppen Diskuteras i arbetslaget Mobbning Dokumenteras på avvikelserapport egenkontrollen 2 Åtgärdsprogram 5 KRAFTblanketter 4 Originalblankett förvaras i egenkontrollpärmen, kopia lämnas till intendent Behandlas på central egenkontrollrond Avstämning av slutliga åtgärder i ledningsgruppen. Blanketterna förvaras i elevakten Lämnas till rektor /Monica Månsson

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Färsingaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Innehållsförteckning sid Vad säger lagen?

Läs mer

Grimstofta Förskoleenhet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola

Grimstofta Förskoleenhet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola Grimstofta Förskoleenhet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tofta förskola Upprättad september 2012 Revideras oktober 2013 1 Innehållsförteckning Vad säger lagen? 3 Definitioner av ord

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014.

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR FAGERÅS SKOLA Planen gäller år F-6, samt för fritidsverksamhet Planen är reviderad i oktober 2014 KIL1000, v1.1,

Läs mer

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Aktuella styrdokument Skollagen kap. 14a 8 (plan mot kränkande behandling) Diskrimineringslagen 3 kap. 16 (likabehandlingsplan)

Läs mer

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Utgår från diskrimineringslagen och skollagen kap 5 och 6 Varje enhet reviderar årligen enhetens likabehandlingsplan i samråd med

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2012/13 Strandvägsskolan Grundsärskolan Ansvarig rektor: Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

mot diskriminering och kränkande behandling

mot diskriminering och kränkande behandling Furubergsskolan Furubergsskolans B-spår med förskoleklass och fritidshem på Boken och Linden läsåret 2011/2012 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Alla är lika olika Upprättad

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Kråketorp

Likabehandlingsplan. Förskolan Kråketorp Förskolan Kråketorp Likabehandlingsplan Alla barn har rätt att vistas i en förskolemiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Upprättad 2014-08-26 Vision Förskolan ska erbjuda

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 PARADISSKOLANS FRITIDSHEM PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan

Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: 3:e kap 16 i diskrimineringslagen (2008:567) och 6:e kap. 8 i skollagen (2010:800)

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-klass-åk 6

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-klass-åk 6 Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-klass-åk 6 Upprättad 2015-08-06 Gäller till 2016-06-30 Fastställd av: Rektor Änga/Västervångskolan Inledning Skolenhet Änga/Västervång

Läs mer

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks.

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks. 1. Inledning Kastanjens likabehandlingsplan syftar till att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner

Läs mer

Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling. Åkers skola och Fritidshem. Läsåret 2011/2012. Innehåll

Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling. Åkers skola och Fritidshem. Läsåret 2011/2012. Innehåll Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling Åkers skola och Fritidshem Läsåret 2011/2012 Innehåll Inledning Definitioner och begrepp Diskriminering Trakasserier Kränkande behandling Mobbning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2013-2014

Plan mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2013-2014 TUN PEDAGOGISK OMSORG Hhhhdfhjfj Plan mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2013-2014 Grunduppgifter Tunenhetens vision lyder: Alla barn skall känna nyfikenhet, levnadsglädje och vara väl

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Enligt 14a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Sonfjällsskolan, Hede Rymden, Paviljongen och 6-9 Gäller under läsåret 2010-2011 Handlingsplanens

Läs mer

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan Gäller läsåret 2013/2014 Bakgrund En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012

KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledning Vår vision Välkommaskolan

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller under ht 2015 vt 2016

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller under ht 2015 vt 2016 Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller under ht 2015 vt 2016 Vår vision På Sjöängsskolan ska alla kunna känna arbetsglädje, trivsel, trygghet, självförtroende

Läs mer

Lundbyskolan Likabehandlingsplan

Lundbyskolan Likabehandlingsplan Eskilstuna Kommun 2007-05-07 Lundbyskolan 1 (8) Lundbyskolan Likabehandlingsplan Innehåll Kopplingar till lagar och förordningar s.2 Skolans uppdrag Vad är kränkande behandling? s.3 Definitioner Rättigheter

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD 3 (24) FÖRORD Vårt ansvar är att vara lyhörd, se varje barn, ta till vara varje barns förmåga, att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och att vistas på förskolan,

Läs mer

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15 FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshemmet

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshemmet Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshemmet Upprättad 2015-06-30 Gäller till 2016-06-30 Fastställd av: Rektor Änga/Västervångskolan Inledning Änga/Västervångskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16

Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16 Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16 Upprättad: 2015-06-30 1 Innehållsförteckning Inledning/ bakgrund sid 2 Syfte med likabehandlingsplanen sid 2 Process av likabehandlingsplan

Läs mer

VÄSTERÅS STAD 2012-01-26 ProAros/Lärande och utbildning Storängsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

VÄSTERÅS STAD 2012-01-26 ProAros/Lärande och utbildning Storängsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 STORÄNGSSKOLAN Grundskola & Fritidshem 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning 3 Definitioner och begrepp 3 Främjande arbete

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD. [Klicka och skriv förord]

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD. [Klicka och skriv förord] 3 (24) FÖRORD [Klicka och skriv förord] 5 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 7 DEFINITIONER... 8 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 9 LEDNINGSDEKLARATION... 11 Vision... 11 UPPFÖLJNING AV FJOLÅRETS ÅTGÄRDER.... 12 SAMVERKAN

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling: Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2014

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2014 1 (1) Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2014 Främjande arbete Syftar till att förstärka respekten för allas lika värde, omfattar alla diskrimineringsgrunderna, riktas mot alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 150601 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Specialenheten 7-9:an Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Hedesunda skola 2011-12-01 1 Innehållsförteckning Verksamhetsformer, ansvariga, vision, delaktighet, förankring..3 Utvärderingar..4 Främjande insatser..4

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Område Allé 2014-01-10 (ersätter 2012-10-08) Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och

Läs mer

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET 2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Hahrska gymnasiets Plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Elevens rätt till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkerskolan Fritidshem, förskoleklass, åk 1-6 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Likabehandlingsplan Vätternskolan

Likabehandlingsplan Vätternskolan Likabehandlingsplan Vätternskolan Syfte Att främja barns och elevers rättigheter oavsett kön etnisk tillhörighet religion sexuell läggning funktionshinder samt att förebygga och förhindra, utreda och vidta

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Hillerstorpsskolan 2011/2012

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Hillerstorpsskolan 2011/2012 23 Likabehandlingsplan Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling Hillerstorpsskolan 2011/2012 Från den 1 januari 2009 gäller en ny diskrimineringslag DISKRIMINERINGSLAGEN (2008:567).

Läs mer

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna 1 Innehållsförteckning Bakgrund............................................................................

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

Förskolans plan mot kränkande behandling och

Förskolans plan mot kränkande behandling och Förskolechef BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förskolechef Ann-Charlotte Nilsson Mångfald och jämställdhetsgruppen 2014-09-29 1 (6) Förskolans plan

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde DOMHERREN Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Plan mot diskriminering

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) 2015-02-16 Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 INLEDNING En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan för ungdoms- och vuxenutbildningen vid Hjalmar

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Skolområde Västra. Resursskolan

Skolområde Västra. Resursskolan Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Resursskolan Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Skolan skall utreda

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

Bilaga till likabehandlingsplanen LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2015-10-22

Bilaga till likabehandlingsplanen LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2015-10-22 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2015-10-22 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01 har skolor

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14

Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14 Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14 1 Likabehandlingsplan för Heliås 1. Vision På Heliås tar vi alla ansvar, är trygga och respekterade. Ingen elev eller vuxen ska bli diskriminerad,

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 SID 1 (8) Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 INLEDNING Förskolan i Östra Söders förskole enhet som omfattas av denna Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Skolan Läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Östra skolan Planen gäller från 2014-09-21 till 2015-09-21

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Torslunda skola Förskoleklass årskurs 6 Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola. Förskoleklass årskurs 6 Ansvariga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hästhovens förskola Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26 Likabehandlingsplan för Heliås Svartvik 2015-10-26 1 Likabehandlingsplan fö r Helia s 1. Värdegrund Genom att visa varandra ömsesidig respekt och engagemang skapar vi en trygg miljö. 2. Bakgrund Likabehandlingsarbete

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2012-2013 Ferlinskolan Grundsärskolan Ansvarig rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning

Läs mer

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014. Familjedaghemmen Lesjöfors. Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014. Familjedaghemmen Lesjöfors. Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014 Familjedaghemmen Lesjöfors Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision sid.3 2. Definition av begrepp

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Elevens rätt till trygghet 3 Definitioner av kränkande behandling 3 Rutiner för att utreda mobbing 4 Handlingsplan 4 Mål/Vision

Läs mer

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 Förslag till Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 TRYGGT OCH ROLIGT LÄRANDE 1 Glanshammars skolas Trygghetsplan - likabehandlingsplan och plan mot annan kränkande behandling Innehåll Grunduppgifter...

Läs mer

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem Vision: Rinnebäcksskolan, en bättre skola där eleverna utvecklar sina förmågor för att verka i samtiden och påverka framtiden! Upprättad 2007 Reviderad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/2016 PHONE EMAIL WEB Monstensvägen 4, 13768 Jordbro Kvarnbacksskolan@haninge.se www.kvarnbacksskolan.se INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Innehållsförteckning -Inledning -Definitioner av verksamhet och likabehandlingsplan -Måldokument för förskolor i Sölvesborgs

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Elias Fries skola Läsår 14/15 Innehållsförteckning 1. Ny Lag Barnkonventionen Definition av kränkande behandling 2.Skolans vision 3. Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogslyckans förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogslyckans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogslyckans förskola På våra kommunala förskolor växer kreativa och demokratiska barn med framtidstro som leker och lär tillsammans. Verksamhetsformer

Läs mer

Kyrkskolans förskola Likabehandlingsplan

Kyrkskolans förskola Likabehandlingsplan Kyrkskolans förskola 3 (18) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 Vision... 9 UPPFÖLJNING AV FJOLÅRETS ÅTGÄRDER.... 10 SAMVERKAN MED BARN/ELEVER...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan F 6 och fritidshem Planen gäller fr o m 2015-02-01 Planen gäller t o m 2016-01-31 Planen ska revideras senast 2016-01-31 Ansvarig för planen

Läs mer

Tyska Skolans Fritidshem. Likabehandlingsplan

Tyska Skolans Fritidshem. Likabehandlingsplan Tyska Skolans Fritidshem Likabehandlingsplan Aktualisiert: September 2013 Tyska Skolan Stockholm Likabehandlingsplan för fritidshemmet 2 Inledning Alla barn och elever på Tyska Skolans Fritidshem skall

Läs mer

Mölltorpskolan 2015-2016. F-klass/Fritidshem/Grundskola. Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson

Mölltorpskolan 2015-2016. F-klass/Fritidshem/Grundskola. Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson Mölltorpskolan F-klass/Fritidshem/Grundskola 2015-2016 Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson Vision På Mölltorpskolan ska ingen utsättas eller utsätta någon annan för

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER. SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016

PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER. SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016 PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016 Vad menas med diskriminering i skolan? Diskriminering är när skolan behandlar

Läs mer