Ingenjörsbarometern 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingenjörsbarometern 2013"

Transkript

1 Ingenjörsbarometern

2 Innehåll OM UNDERSÖKNINGEN 3 Introduktion 3 Genomförande av Ingenjörsbarometern SAMMANFATTNING 4 DEL 1: VAD ÖNSKAR SIG INGENJÖRERNA AV EN POTENTIELL ARBETSGIVARE? 5 En attraktiv arbetsgivare Lön, förmåner och villkor 5 En attraktiv arbetsgivare Jobbets karaktär, karriär- och utvecklingsmöjligheter 6 En attraktiv arbetsgivare Om företaget 7 En attraktiv arbetsgivare Företagskultur, etik, rykte och värderingar 8 Om din framtida karriär 9 DEL 2: DEN ATTRAKTIVASTE ARBETSGIVAREN 10 Ingenjörernas uppfattning om den attraktivaste arbetsgivaren 12 DEL 3. VAD VÄRDERAR INGENJÖRER I OLIKA BRANSCHER? 13 DEL 4. VAD VÄRDERAR INGENJÖRSSTUDENTERNA? 17 OM RESPONDENTERNA 18 2

3 Om undersökningen INTRODUKTION Många företag har svårt att rekrytera ingenjörer. Samtidigt behöver många ingenjörer vägledning i karriären och hjälp att hitta rätt arbetsgivare. Därför har Ny Teknik och Sveriges Ingenjörer tillsammans startat Ingenjörskarriär, mötesplatser för att sammanföra ingenjörer och arbetsgivare. Sveriges Ingenjörer har medlemmar och Ny Teknik har läsare, det gör Ingenjörskarriär till den viktigaste och mest relevanta kanalen i Sverige när ingenjörer och arbetsgivare vill nå varandra. Ingenjörskarriär innehåller olika event, en webbplats, en mobilsajt, temabilagor, nyhetsbrev, närvaro i sociala medier samt en stor karriärundersökning bland ingenjörer, Ingenjörsbarometern. Det är den du håller i din hand nu. Datainsamlingsperiod: Enkäten var öppen 24 april till 20 maj Det första utskicket gjordes 24 april och en påminnelse gick ut 6 maj. Om enkäten: Enkäten bestod av olika delar. Den började med bakgrundsfrågor om befattning, bransch, lön och familjesituation. Efter det kom ett parti om vad ingenjörerna önskar sig av en potentiell arbetsgivare, och undersökningen avslutades med att man fick ange den mesta attraktiva arbetsgivaren och sin uppfattning om den i en rad påståenden. I rapporten redovisas resultaten för de yrkesverksamma ingenjörerna. I ett särskilt kapitel redovisas hur studentgruppen skiljer sig mot de yrkesverksamma. Ingenjörskarriär utvecklas kontinuerligt för att vara det ingenjörer och arbetsgivare vill att det ska vara. Kort sagt, Ingenjörskarriär är med i allt som rör ingenjörernas karriär och yrkesliv. GENOMFÖRANDE Metod: En webbenkät skickades via e-post ut till respondenterna. Urval: Urvalet består av yrkesverksamma civil- och högskoleingenjörer från Sveriges Ingenjörers medlemsregister. Dessutom skickades enkäten till en referensgrupp om studenter på civil- eller högskoleingenjörsprogrammen i Sverige. De yrkesverksamma skulle vara maximalt 50 år gamla och studenterna 30. Svarsfrekvens: Totalt har över ingenjörer och ingenjörsstudenter besvarat enkäten. Av dessa är yrkesverksamma vilket betyder att svarsfrekvensen är 16 procent. Av studenterna besvarade 940 stycken enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 6 procent. 3

4 Sammanfattning 1 (1) GOOGLE 9,8% 2 (5) ABB 4,3% 3 (2) APPLE 4,2% (3) ERICSSON 4,2% 5 (6) SCANIA 3,7% 6 (4) VOLVOKONCERNEN 3,5% 7 (10) IKEA 3,1% 8 (11) SAABKONCERNEN 2,5% 9 (8) SWECO 2,3% 10 (7) VOLVO PERSONVAGNAR 2,0% sammanhållning och gemenskap på arbetsplatsen, för 77 procent av kvinnorna och 65 procent av männen är detta mycket viktigt. På påståendena om att företaget arbetar aktivt med jämställdhet och tar ett miljömässigt ansvar är det en betydligt högre andel kvinnor än män som svarar att det är mycket viktigt. De karriärsteg som de flesta ingenjörer vill göra inom fem år är att byta arbetsgivare samt att bli antingen chef eller specialist. 11 procent vill byta arbetsgivare inom ett år och ytterligare 25 procent inom fem år. Tabell 1. Rankningslistan 10-i-topp totalt. Andel av totala antalet svarande som har angivit det aktuella företaget som mest attraktiva arbetsgivaren. Inom parentes förra årets placering. Här sammanfattar vi de yrkesverksamma ingenjörernas svar. Google ligger i topp med mer än dubbelt så många röster som tvåan ABB. Det är bara sex röster som skiljer 2:a och 3:e platsen åt. Tredje platsen delas av Apple och Ericsson som fick exakt lika många röster. Generellt sett så svarar kvinnorna i högre utsträckning än männen mycket viktigt, det är bara på ett fåtal påståenden om konkurrenskraftig lön, prestationsbaserad lön, innovation och starkt varumärke där en högre andel män än kvinnor anger att det är mycket viktigt. De tio viktigaste sakerna en arbetsgivare kan erbjuda sina anställda Det viktigaste en potentiell arbetsgivare kan erbjuda är fast anställning, 82 procent av de svarande anser att detta är mycket viktigt och ytterligare 16 procent att det är ganska viktigt. Flexibla arbetstider kommer på andra plats och konkurrenskraftig lön på tredje plats. Fast anställning Flexibla arbets9der Kompetensutveckling 75% 72% 82% Ingenjörerna vill ha kompetensutveckling, tre av fyra anser att det är mycket viktigt att en potentiell arbetsgivare kan erbjuda detta. Stort utrymme för eget ansvar, befogenheter samt utmanande arbetsuppgifter värderas också högt. På frågan om vad som är viktigt om själva företaget så svarade ingenjörerna att det viktigaste är att arbetsplatsen ligger bra till i förhållande till hemmet. Det är också viktigt att företaget är framgångsrikt och ekonomiskt stabilt. De flesta frågorna inom detta område anses vara mindre viktiga än de inom de andra områdena. I blocket som handlar om företagskultur, etik, rykte och värderingar är det väldigt tydligt att kvinnorna i högre grad svarar mycket viktigt på samtliga påståenden. Både män och kvinnor tycker att det viktigaste är att det är en bra Det är bra sammanhållning och gemenskap på arbetsplatsen Utmanande arbetsuppgiier Stort utrymme för eget ansvar och befogenheter Företagets kultur 9llåter egna ini9a9v Varierande arbetsuppgiier Företaget har produkter/tjänster som jag tror på Arbetsplatsen är a7rak9v u9från res9dens längd från hemmet 56% 54% 54% 63% 62% 62% Diagram 1. Yrkesverksammas 10-topp-lista för vad som är mycket viktigt på arbetsplatsen. Andel av yrkesverksamma. 68% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4

5 Del 1 Vad önskar sig ingenjörerna av en potentiell arbetsgivare? Frågorna i denna del av enkäten delades upp i fem olika block En attraktiv arbetsgivare Lön, förmåner och villkor En attraktiv arbetsgivare Jobbets karaktär, karriäroch utvecklingsmöjligheter En attraktiv arbetsgivare Om företaget En attraktiv arbetsgivare Företagskultur, etik, rykte och värderingar Om din framtida karriär är mycket viktigt, 88 procent svarade det jämfört med 80 procent av männen. Flexibla arbetstider kom på andra plats, även här angav en högre andel kvinnor att det är mycket viktigt, 83 procent jämfört med männens 71 procent. Konkurrenskraftig lön kommer på tredje plats och det är en av de få frågorna i enkäten där männen i högre grad än kvinnorna svarar mycket viktigt, 51 procent av männen och 49 procent av kvinnorna anser att det är mycket viktigt när de väljer arbetsgivare. Inom varje block fick de svarande en rad påståenden att ta ställning till. De ställs inte mot varandra, utan man tar ställning i varje enskilt påstående. Eftersom påståendena inte ställs mot varandra är det möjligt att exempelvis svara mycket viktigt på alla påståenden om så önskas. Generellt sett så svarar kvinnorna i högre utsträckning än männen mycket viktigt. Prestationsbaserade lönedelar som provision eller bonus anser ingenjörerna inte är så viktigt Bara 5 procent anger att det var mycket viktigt och en femtedel svarar inte alls viktigt. Det skiljer sig inte mycket mellan könen, 6 procent av männen tycker det var mycket viktigt jämfört med 4 procent av kvinnorna. EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE LÖN, FÖRMÅNER OCH VILLKOR För ingenjörerna är fast anställning det viktigaste en arbetsgivare kan erbjuda. 82 procent av ingenjörerna angav att det är mycket viktigt och ytterligare 16 procent ganska viktigt. Kvinnorna tycker i ännu större uträckning att detta 90% Mycket vik:gt Ganska vik:gt 82% Mindre vik:gt Inte alls vik:gt 80% 75% 70% 60% 50% 50% 45% Civil- och högskoleingenjörer har ungefär samma prioriteringar, däremot skiljer det sig lite mellan de som har barn hemma och de som inte har det. De som har barn uppskattar i större utsträckning möjligheterna att distansarbeta och ha flexibla arbetstider. Sammanfattning löner, förmåner och villkor Det som gör en arbetsgivare attraktivast för de yrkesverksamma ingenjörerna är att erbjuda fast anställning, 82 procent anser att det var mycket viktigt. Fler kvinnor Mycket vik:gt än män tyckte att det var mycket viktigt. Mindre vik:gt Ganska vik:gt Inte alls vik:gt Det näst viktigaste är att ha flexibla arbetstider, 75 procent anser att det var mycket viktigt. Det tredje viktigaste är konkurrenskraftig lön, 50 procent anser att det är mycket viktigt. Det är ett av få alternativ i enkäten där männen svarar högre än kvinnor. Det som anses vara minst viktigt är prestationsbaserade lönedelar, enbart 5 procent anser att det var mycket viktigt. 40% 31% 30% 20% 31% 26% 25% 21% 10% 26% 25% 21% 5% 0% Fast anställning Flexibla arbets:der lön Kollek:vavtal (reglerar t ex tjänstepension) 5% Möjlighet ai distansarbeta Över:dsersäIning Extra semesterdagar LöneuNyllnad vid Presta:onsbaserade föräldraledighet lönedelar som provision eller bonus 5

6 EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE JOBBETS KARAKTÄR, KARRIÄR- OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Ingenjörerna anser att det viktigaste är kompetensutveckling, 72 procent svarar att det är mycket viktigt och ytterligare 26 procent anger ganska viktigt. Både för kvinnor och män kommer kompetensutveckling i topp men det är stora skillnader i hur hög andel som anger att det är mycket viktigt. 83 procent av kvinnorna och 67 procent av männen anger att kompetensutveckling är mycket viktigt. På andra plats kommer utmanande arbetsuppgifter där 63 procent anser att det är mycket viktigt och stort utrymme för eget ansvar och befogenheter kommer strax därefter. Även här tycker kvinnorna i högre utsträckning än männen att det är mycket viktigt att en potentiell arbetsgivare kan erbjuda detta. Sammanfattning jobbets karaktär, karriär- och utvecklingsmöjligheter Gemensamt är att både kvinnor och män anser att det viktigaste när det gäller jobbets karriär och utvecklingsmöjligheter är kompetensutveckling, 72 procent av de yrkesverksamma tycker att det är mycket viktigt. Det näst viktigaste för de yrkesverksamma är att det finns utmanande arbetsuppgifter, 63 procent anser att det är mycket viktigt. Varken möjligheter att jobba utomlands eller att ha internationella kontakter anses vara särskilt viktigt för yrkesverksamma. Enbart 7 procent anser att det var mycket viktigt att ha möjligheter att jobba utomlands. Att ha möjlighet att arbeta utomlands anses inte lika viktigt. 7 procent svarar att det är mycket viktigt och mer än var fjärde svarar inte alls viktigt. Detta är dock ett av få påståenden där männen i högre grad än kvinnorna anser att det är mycket viktigt, 8 procent av männen mot 6 procent av kvinnorna. Inte heller möjlighet till internationella kontakter, till exempel genom resor/kontakter med utländska kolleger anses vara speciellt viktigt då man väljer arbetsgivare. Att kunna arbeta flexibelt så att det går att passa in med familjens behov är jätteviktigt. 80% 70% 60% 72% 63% 62% 56% Mycket viklgt Ganska viklgt Mindre viklgt Inte alls viklgt 50% 45% 40% 35% 30% 20% 16% 10% 7% 0% Kompetensutveckling Utmanande Stort utrymme för eget ansvar och befogenheter Varierande Interna karriärmöjligheter Tydliga riktlinjer och Möjlighet Lll internalonella kontakter Möjlighet am arbeta utomlands 6

7 EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE OM FÖRETAGET Det som ingenjörerna tycker är viktigast är att arbetsplatsen inte ligger för långt från hemmet. Mer än hälften tycker att det är mycket viktigt. Nästan hälften anser även att det är mycket viktigt att företaget är ekonomiskt stabilt. På tredje plats kommer påståendet att företaget är framgångsrikt. Minst viktigt anses påståendet att företaget är välkänt för allmänheten vara, endast 4 procent anser att det är mycket viktigt. Kvinnorna anser i högre utsträckning än män att det är mycket viktigt att arbetsplatsen ligger bra till, 61 procent mot 51 procent. Även när det gäller hur viktigt det är att företaget är ekonomiskt stabilt anser 10 procentenheter fler kvinnor än män att det är mycket viktigt. Däremot anser fler män än kvinnor att det är viktigt att företaget har innovativa produkter/tjänster. Sammanfattning om företaget Ingenjörerna tycker att det allra viktigaste är att företaget ligger geografiskt attraktivt till, 54 procent anser att det är mycket viktigt. Det näst viktigaste är om företaget är ekonomiskt stabilt, 44 procent anser att det är mycket viktigt. Det som ansågs vara minst viktigt var att företaget är välkänt för allmänheten, enbart 4 procent tycker att det är mycket viktigt. Bonus är ju trevligt, men helst en högre fast lön som gör att man inte är beroende av en bonus. 70% 60% 54% Mycket vik:gt Ganska vik:gt Mindre vik:gt Inte alls vik:gt 50% 44% 40% 30% 20% 21% 19% 10% 8% 7% 4% 0% Arbetsplatsen är a8rak:v u:från res:dens längd från hemmet Företaget är ekonomiskt stabilt Företaget är framgångsrikt Företaget har innova:va produkter/ tjänster Företaget är verksamt globalt Företaget förknippas med entreprenörskap Företaget är välkänt för allmänheten 7

8 EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE FÖRETAGS- KULTUR, ETIK, RYKTE OCH VÄRDERINGAR Både manliga och kvinnliga ingenjörer anser det vara mycket viktigt att det är en bra sammanhållning och gemenskap på arbetsplatsen, 77 procent av kvinnorna och 65 procent av männen angav detta. Det är i detta block av frågor det är störst skillnad i svaren mellan kvinnor och män. Mer än hälften anser att det är mycket viktigt med att företagen tillåter de anställda att ta egna initiativ och likaså att de tror på företagets produkter och/eller tjänster. Sammanfattning företagskultur, etik, rykte och värderingar Det viktigaste med företagskulturen anses vara att det finns en bra sammanhållning och gemenskap, 68 procent anser att det var mycket viktigt. Näst viktigast är att företaget tillåter de anställda att ta egna initiativ, 62 procent anser att det var mycket viktigt. Sammantaget är det minst viktiga att företagen arbetar aktivt med jämnställdhetsfrågor och etiska frågor, men kvinnorna tycker att det är viktigare än vad männen gör. Jämställdhet och miljömässigt ansvar anses inte alls lika viktigt. Exempelvis svarar 27 procent att det är mindre viktigt eller inte alls viktigt att företaget arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. Här syns det stora skillnader om man fördelar svaren per kön. Exempelvis tycker 48 procent av kvinnorna och 20 procent av männen att det är mycket viktigt med jämställdhetsfrågorna. Även på påståendet om att företaget tar ett tydligt miljömässigt ansvar är det betydligt högre kvinnor, 44 procent, än män, 26 procent, som svarar mycket viktigt. 80% Mycket vikbgt 70% 60% 68% 62% 54% Ganska vikbgt Mindre vikbgt Inte alls vikbgt 50% 40% 30% 40% 31% 28% 23% 23% 20% 10% 0% Det är bra Företagets kultur sammanhållning och Bllåter egna inibabv gemenskap på arbetsplatsen Företaget har produkter/tjänster som jag tror på Företaget har värderingar som jag delar Företaget tar eg tydligt miljömässigt ansvar Företaget jobbar akbvt med jämställdhetsfrågor Företaget arbetar akbvt med ebska frågor, t ex ta ansvar för underleverantörer Företaget har en informell företagskultur 8

9 OM DIN FRAMTIDA KARRIÄR Förutom att män generellt hellre blir specialister och kvinnor hellre projektledare, så ser kvinnor och män på samma sätt på sin karriär. Det de flesta vill göra är att byta arbetsgivare. 36 procent vill byta arbete inom fem år, och det gäller speciellt de yngre yrkesverksamma ingenjörerna och de som bor i Stockholm. De karriärsteg som lockar på lite längre sikt är framför allt att bli specialist/expert eller chef. Här svarar 47 respektive 41 procent någon variant av ja. De karriärsteg som lockar minst är att driva ett eget företag eller att bli vd, här svarar över hälften att de troligen inte vill ta detta karriärsteg. Sammanfattning om din framtida karriär Av de yrkesverksamma svarar 11 procent att de skulle vilja byta arbetsgivare inom ett år och 88 procent kan tänka sig göra det på kort eller lång sikt. 47 procent av ingenjörerna svarar att de kan tänka sig att bli chef. Fyra av tio kan tänka sig att driva eget någon gång i framtiden. Det viktigaste är att ha flexibiliteten och kunna kombinera jobb- med familjelivet. 80% 70% 60% 50% Ja, inom en år Ja, inom fem år Ja, på längre sikt Nej, troligen inte Kanske Vet ej 40% 30% 20% 10% 0% Byta arbetsgivare Bli specialist/expert Vidareutbilda mig Bli projektledare Bli chef Arbeta utomlands Byta verksamhetsområde helt Ingå i bolagsstyrelse Driva eget företag på Driva eget företag på delkd helkd Bli vd 9

10 Del 2 Den attraktivaste arbetsgivaren Ingenjörerna fick välja från en lista vilken de ansåg vara den mest attraktiva arbetsgivaren. Om de saknade alternativ kunde de ange egna i slutet av listan. De fick instruktionen att tänka sig in i en situation då de inte var begränsade av bostadsort/pendlingsavstånd och andra praktiska faktorer vid val av arbetsgivare. 1 (1) GOOGLE 9,8% 2 (5) ABB 4,3% 3 (2) APPLE 4,2% (3) ERICSSON 4,2% 5 (6) SCANIA 3,7% 6 (4) VOLVOKONCERNEN 3,5% 7 (10) IKEA 3,1% 8 (11) SAABKONCERNEN 2,5% 9 (8) SWECO 2,3% 10 (7) VOLVO PERSONVAGNAR 2,0% Tabell 2. Rankningslista, 10-i topp totalt. Andel av totala antalet svarande som har angivit det aktuella företaget som mest attraktiva arbetsgivaren. Inom parentes förra årets placering. Google ligger i topp med nästan dubbelt så många röster som tvåan ABB. Apple och Ericsson fick lika många röster var och delar därför tredjeplatsen, en röst efter ABB. Jämför man topplistan med förra årets ser man att både ABB och IKEA har klättrat flera placeringar på listan. Tetra Pak har däremot ramlat ur. Saabkoncernen stiger flera placeringar och blir därmed ny på listan. KVINNOR 1 (6) IKEA 6,0% 2 (1) GOOGLE 4,4% 3 (4) SWECO 3,2% 4 (3) SCANIA 3,1% 5 (7) VOLVOKONCERNEN 3,0% 6 (2) ERICSSON 2,9% 7 (5) TETRA PAK 2,8% 8 (9) ABB 2,7% 9 (10) H&M 2,5% 10 (10) APPLE 2,3% MÄN 1 (1) GOOGLE 12,0% 2 (2) APPLE 5,0% 3 (4) ABB 4,9% 4 (3) ERICSSON 4,7% 5 (6) SCANIA 4,0% 6 (5) VOLVOKONCERNEN 3,7% 7 (8) SAABKONCERNEN 2,8% 8 (7) VOLVO PERSONVAGNAR 2,3% 9 (*) ATLAS COPCO 2,0% 10 (9) ÅF 2,0% Tabell 3. Rankningslistan, 10-i-topp fördelat på kvinnor och män. Andel av totala antalet svarande som har angivit det aktuella företaget som den mest attraktiva arbetsgivaren. Inom parentes förra årets placering, asterisk är nykomlingar på listan. Google toppar listan hos männen, men i år är IKEA populärast hos kvinnorna. Sex av företagen ligger på både männens och kvinnornas topplista. Ofta läser man att pengar inte har någon större betydelse... bara man har roligt etc... Det tycker jag inte stämmer alls. Arbetsgivare ska veta att bra lön = bra kompetens = bra produkter. 10

11 Männens åsikter om den attraktivaste arbetsgivaren är relativt enhetliga medan kvinnornas är mer diversifierade, 43 procent av männens röstar på företag som finns på tio i topp listan, motsvarande siffra för kvinnorna är 33 procent. 30 ELLER YNGRE 1 (1) GOOGLE 12,2% 2 (3) APPLE 4,5% 3 (4) SWECO 3,9% 4 (2) ABB 3,8% 5 (5) SCANIA 3,2% 6 (8) IKEA 3,0% 7 (8) ÅF 2,4% 8 (*) SAABKONCERNEN 2,3% 9 (*) ERICSSON 2,1% 10 (*) ATLAS COPCO 1,9% 31 TILL 40 1 (1) GOOGLE 11,4% 2 (2) APPLE 4,3% 3 (3) SCANIA 3,8% 4 (4) VOLVOKONCERNEN 3,6% 5 (6) ABB 3,6% 6 (10) IKEA 3,1% 7 (5) ERICSSON 2,9% 8 (8) SWECO 2,3% 9 (7) SAABKONCERNEN 2,1% 10 (*) ÅF 2,1% Sammanfattning av den attraktivaste arbetsgivaren Det populäraste företaget bland de yrkesverksamma är Google. De är populärast hos männen och näst populärast hos kvinnor. Förutom att kvinnor har IKEA som favorit och män Google, så har de liknande preferenser för vilka företag de gillar, sex av företagen förekommer på båda gruppernas tio-i-topplista. Google toppar listorna för alla åldersgrupper. Jag värdesätter att ha ett fritt jobb (tidsmässigt och arbetsmässigt) där jag får ta mycket ansvar själv. 41 ELLER ÄLDRE 1 (1) GOOGLE 7,2% 2 (1) ERICSSON 6,4% 3 (3) ABB 5,3% 4 (4) VOLVOKONCERNEN 4,1% 5 (5) APPLE 3,9% 6 (6) SCANIA 3,9% 7 (10) IKEA 3,1% 8 (*) SAABKONCERNEN 3,0% 9 (7) VOLVO PERSONVAGNAR 2,2% 10 (*) ATLAS COPCO 1,9% Tabell 4. Rankningslistan, 10-i-topp fördelat per åldersgrupp. Andel av totala antalet svarande som har angivit det aktuella företaget som den mest attraktiva arbetsgivaren. Inom parentes förra årets placering, asterisk är nykomlingar på listan. 11

12 INGENJÖRERNAS UPPFATTNING OM DEN ATTRAKTIVASTE ARBETSGIVAREN I förra delen fick ingenjörerna svara på vilket företag de tyckte var mest attraktivt och här har de fått svara på vad som gör företaget attraktivt. De svarande fick 11 påståenden att ta ställning till om det företag de hade valt som mest attraktivt. Eftersom de svarade om olika företag har företagsnamnet bytts ut mot X i diagrammet. Två tredjedelar tycker att påståendet x är ett starkt varumärke stämmer mycket bra för det företag de valt som den mest attraktiva arbetsgivaren. Förutom det så uppfattas företag som attraktiva om de kan erbjuda stimulerande arbetsuppgifter och öka de anställdas kompetens. Dessutom så anser över hälften av de svarande att företagen också skulle kunna ge dem internationella kontakter, bra karriärmöjligheter och att det skulle se bra ut i deras cv att de har jobbat där. Det är också viktigt att de företag de valde har produkter och tjänster som de tror på. Däremot tror de inte att företagen de har valt jobbar med etiska frågor i hög utsträckning. Sammanfattning av ingenjörernas uppfattning om den attraktivaste arbetsgivaren Generellt är det företag med starka varumärken som anses vara de mest attraktiva företagen. Det som gör företagen attraktiva är också att de uppfattas kunna erbjuda ingenjörer stimulerande arbetsuppgifter och öka deras kompetens. Ingenjörerna vill också ha bra karriärmöjligheter och arbeta med produkter och tjänster som de tror på. X är e? starkt varumärke 69% 27% 4% 1% X kan erbjuda s8mulerande arbetsuppgiker 63% 36% 1% 0% A? jobba på X skulle öka min kompetens 62% 36% 2% 0% A? jobba på X skulle ge mig möjlighet 8ll 58% 31% 8% 3% X har bra interna karriärmöjligheter 56% 38% 5% 0% X har varor/tjänster som jag kan stå för 56% 42% 3% 0% X är bra a? ha i si? cv 54% 42% 3% 1% X har en innova8v företagskultur 42% 45% 12% 1% X har en informell företagskultur 34% 48% 15% 3% A? jobba på X är förknippat med hög status 27% 52% 18% 3% X arbetar mycket med e8ska frågor 23% 55% 19% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer mindre bra Stämmer inte alls Diagram 7. Fördelning av vad som gör företagen attraktiva. 12

13 Del 3 Vad värderar ingenjörer i olika branscher? Ingenjörerna har själva kategoriserat inom vilka branscher de arbetar. Alla tabeller i detta avsnitt visar resultaten för vad ingenjörer inom respektive bransch tycker. I texten till respektive tabell beskriver vi lite mer utförligt vad som sticker ut i förhållande till helhetsresultatet. Data och it 1 Google 26% 2 Apple 7% 3 Spotify 5% 4 Microsoft 4% 5 Axis Communications 3% 6 Ericsson 3% 7 Volvokoncernen 2% 8 ABB 2% HiQ 2% 10 Saabkoncernen 1% För ingenjörerna inom data och it-branschen är det mindre viktigt än för andra att det finns kollektivavtal, interna karriärmöjligheter eller att företagen tar ett tydligt miljömässigt ansvar. Inte heller tycker de att det är lika viktigt som andra att ha tydliga riktlinjer i sitt arbete. Däremot vill de i högre grad än andra bli specialister. De företag som dessa ingenjörer klassar som mest attraktiva utmärker sig mer än andra med att ha innovativa och informella arbetsmiljöer, och att det ger hög status att arbeta där samt att det ser bra ut i cv:et att ha gjort det. Tillverkning och verkstad 1 ABB 8% 2 Scania 6% 3 Atlas Copco 5% 4 Tetra Pak 4% 5 Sandvik 4% Volvokoncernen 4% 7 Google 3% 8 SKF 3% 9 IKEA 3% 10 Alfa Laval 3% Det som utmärker ingenjörerna som arbetar inom tillverkning och verkstadsindustrin är att de oftare än andra vill bli chefer. Näst efter Data och IT är branschen undersökningens största, vilket gör att resultatet liknar undersökningens resultat som helhet. Lönen är viktigt upp till en viss lönenivå, sen blir det andra saker som blir viktigare, tex flexibla arbetstider. Fordon 1 Volvokoncernen 16% 2 Scania 14% 3 Volvo Personvagnar 10% 4 Google 6% 5 Apple 5% 6 IKEA 3% 7 ABB 2% 8 Atlas Copco 2% Bombardier 2% 10 Autoliv 2% De som arbetar inom fordonsindustrin värdesätter interna karriärmöjligheter mer än andra. De anser också att deras favoritföretag har mycket starka varumärken. Telekom 1 Ericsson 30% 2 Google 18% 3 Apple 7% 4 Axis Communications 3% 5 Spotify 3% 6 IKEA 2% 7 Sony Mobile 1% 8 ABB 1% 9 Cisco Systems 1% Volvokoncernen 1% De som arbetar inom telekom-branschen vill arbeta med innovativa produkter och utomlands mer än andra, däremot så är det inte lika viktigt för dem att ha tydliga riktlinjer i sitt arbete. De är mindre intresserade än andra att bli chefer eller projektledare. De anser i högre grad än andra att det företag de anser vara mest attraktivt utmärks av en innovativ företagskultur. 13

14 Energi 1 ABB 12% 2 Vattenfall 9% 3 E.ON 5% 4 Siemens 3% 5 Svenska Kraftnät 3% 6 Sweco 3% 7 ÅF 3% 8 Google 2% 9 Scania 1% 10 Aker Solutions 1% Bygg 1 Skanska 13% 2 Sweco 9% 3 WSP 6% 4 NCC 6% 5 Tyréns 4% 6 Ramböll 4% 7 IKEA 4% 8 JM 3% 9 Google 3% Peab 3% För ingenjörerna inom energibranschen är det viktigare än för andra att företaget tar ett tydligt miljömässigt ansvar. Däremot är det mindre viktigt att företagen har innovativa produkter eller tjänster. När de får välja ut vilka företag de helst jobbar på så väljer de i högre utsträckning än ingenjörer i andra branscher företag som de anser vara mindre innovativa, inte har informella företagskulturer och inte lika starka varumärken. De anser också att arbete i dessa företag ger lägre status än andra arbeten. Ingenjörerna inom byggbranschen särskiljer sig inte särskilt från genomsnittet, dock vill de i högre utsträckning bli projektledare eller helt byta verksamhetsområde. Kommun och landsting 1 Sweco 7% 2 Göteborgs stad 5% 3 Google 4% Trafikverket 4% 5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 4% 6 IKEA 3% Stockholms stad 3% 8 Lantmäteriet 3% 9 WSP 3% 10 Skanska 2% De som arbetar inom kommun och landsting tycker oftare att det är viktigt med kollektivavtal, kompetensutveckling och att det tas ett tydligt miljömässigt ansvar. De vill också oftare ha tydliga riktlinjer och varierande arbetsuppgifter. Däremot är det inte lika viktigt för dem med internationella kontakter eller att verka globalt. De tycker inte heller att det är lika viktigt som andra med konkurrenskraftiga löner och karriärmöjligheter. De anser att deras favoritarbetsgivare inte har starka varumärken och inte heller erbjuder arbeten som ger hög status. De tror också i lägre utsträckning än andra att organisationerna kan erbjuda dem bra karriärmöjligheter eller att arbete där skulle se bra ut i deras cv. 14

15 Läkemedel, kemi och bioteknik 1 AstraZeneca 8% 2 GE Healthcare Bio-Sciences 6% 3 Mölnlycke Health Care 4% Tetra Pak 4% 5 Google 4% 6 Akzo Nobel 3% 7 Arla Foods 3% IKEA 3% Scania 3% 10 Perstorpkoncernen 2% Statlig sektor 1 Trafikverket 9% 2 Google 8% 3 Lantmäteriet 7% 4 Apple 4% 5 IKEA 3% 6 Ericsson 2% 7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2% Sweco 2% 9 ABB 2% Saabkoncernen 2% Precis som ingenjörerna inom tillverkning och verkstad så är detta en grupp som inte utmärker sig så mycket jämfört med genomsnittet. Jag tycker det är viktigt med tydliga ansvar och beskrivning av arbetsuppgiften. Man måsta veta vad arbetsgivaren förväntar sig. Försvar 1 Saabkoncernen 30% 2 Google 8% 3 Apple 4% 4 Försvarets Materielverk 4% 5 Combitech 3% 6 ABB 3% 7 Scania 2% 8 Ericsson 2% Kockums 2% 10 IKEA 1% De som arbetar inom försvarsindustrin utmärker sig genom att det är viktigare för dem än för andra med övertidsersättning. Vidare är det mindre viktigt för dem än för andra att de delar företagens värderingar, att företagen arbetar med etiska frågor eller att de tror på företagets produkter. 45 procent vill också byta arbetsgivare i framtiden. Inom den statliga sektorn anser ingenjörerna än mer än andra att det är viktigt med kompetensutveckling, att ha möjlighet att distansarbeta och att få extra semesterdagar. Däremot är det inte lika viktigt att myndigheten har innovativa produkter eller konkurrenskraftig lön. De vill också i större utsträckning bli specialister men i mindre utsträckning chefer. När de får välja vilken arbetsgivare de helst skulle vilja jobba hos så karakteriseras de av att de har svagare varumärke och sämre interna karriärmöjligheter än företagen som ingenjörer i det privata näringslivet väljer. Stål och gruvor 1 LKAB 11% 2 Sandvik 9% 3 SSAB 8% 4 ABB 8% 5 Scania 6% 6 Atlas Copco 6% 7 Boliden Mineral 5% 8 Höganäs 3% 9 Google 2% Volvokoncernen 2% Ingenjörerna som arbetar inom stål- och gruvbranschen tycker i högre grad än andra respondenter att det är viktigt med kollektivavtal och interna karriärmöjligheter. 50 procent vill bli chefer samtidigt som 45 procent vill byta arbetsgivare. De företag som ingenjörerna skattar som mest attraktiva inom denna bransch skattas också som mindre innovativa relativt andra branscher. Företagen förknippas också med lägre status. 15

16 Skog och trä 1 SCA Hygien Products 9% 2 BillerudKorsnäs 9% 3 Tetra Pak 8% 4 IKEA 5% 5 Google 5% 6 Stora Enso 3% ÅF 3% 8 ABB 3% 9 Akzo Nobel 2% Alfa Laval 2% Bank & finans 1 Google 22% 2 Handelsbanken 13% 3 Apple 6% SEB 6% 5 H&M 5% Spotify 5% 7 Microsoft 4% 8 IKEA 3% 9 Atlas Copco 2% Tobii Technology 2% För ingenjörerna inom skogs- och träbranschen är det viktigare än för andra att företagen tar ett tydligt miljöansvar. De värderar också, högre än andra, att få utmanande och varierande arbetsuppgifter, samt att det finns kollektivavtal. Så när de väljer vilket företag de tycker är mest attraktivt väljer de sådana som de tror uppfyller dessa kriterier. Däremot så anses det inte vara förknippat med hög status att jobba där eller att det ser bra ut i deras cv. Många inom branschen vill också bli chef eller helt byta verksamhetsområde. För ingenjörerna inom bank- och finansbranschen är det generellt viktigare än för andra att få en konkurrenskraftig lön och att företaget de arbetar på är framgångsrikt, däremot är det mindre viktigt för dem med övertidsersättning, kollektivavtal och kompetensutveckling. Det är inte heller lika viktigt att företaget arbetar aktivt med etiska frågor och tar ett tydligt miljömässigt ansvar. Då de får tänka på det företag de helst vill arbeta på har företagen oftare än genomsnittet en informell och innovativ företagskultur och det är förknippat med hög status att arbeta för dem. Deras favoritföretag upplevs också vara mindre intresserat av att arbeta med etiska frågor än genomsnittet. Livsmedel 1 Tetra Pak 17% 2 Arla Foods 10% 3 IKEA 9% 4 Google 5% Scania 5% 6 Alfa Laval 3% Apple 3% H&M 3% 9 ABB 2% Atlas Copco 2% För ingenjörerna som arbetar inom livsmedelsbranschen är det viktigare än för andra att företagen arbetar med etiska frågor, tar ett tydligt miljömässigt ansvar och att de har samma värderingar som ingenjörerna. Det är fler i denna bransch än många andra som vill bli chef eller projektledare. När de ska karakterisera sitt drömföretag så utmärks de av att de har goda interna karriärmöjligheter, men det anses inte vara förknippat med hög status att arbeta där. 16

17 Del 4 Vad värderar ingenjörsstudenterna? Studenterna i denna undersökning är en mindre referensgrupp. EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE LÖN, FÖRMÅNER OCH VILLKOR Även för studenterna är fast anställning den viktigaste faktorn men procentuellt färre än i gruppen yrkesverksamma, 72 procent mot studenternas 82 procent, svarar att det är mycket viktigt. Flexibla arbetstider är det näst viktigaste för de yrkesverksamma ingenjörerna men hamnar på tredje plats för studenterna där 37 procent anser att det är mycket viktigt. Övertidsersättning är en viktig fråga för studenterna. Den hamnar på andra plats för dem och 41 procent anger att detta är mycket viktigt jämfört med 26 procent av de yrkesverksamma. EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE JOBBETS KARAKTÄR, KARRIÄR- OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Det som anses viktigast av studenterna är kompetensutveckling, 77 procent anser att det är mycket viktigt. På andra plats kommer varierande arbetsuppgifter, 57 procent svarar att det är mycket viktigt, och på en delad tredje plats interna karriärmöjligheter samt utmanande arbetsuppgifter där 53 procent angav att det är mycket viktigt. EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE OM FÖRETAGET Svaren från studenterna skiljer sig inte nämnvärt åt från de yrkesverksamma, det blir samma rangordning. EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE FÖRETAGSKULTUR, ETIK, RYKTE OCH VÄRDERINGAR Dessa frågor är viktiga för studenterna. I de flesta fallen svarade studenterna i högre omfattning mycket viktigt än de yrkesverksamma. Det viktigaste för studenterna är att det är bra sammanhållning och gemenskap på arbetsplatsen, här svarar 79 procent att det är mycket viktigt. OM DIN FRAMTIDA KARRIÄR Det är en hög andel som svarar att de skulle vilja starta eget företag, ungefär 25 procent av studenterna kan tänka sig göra det. Drygt 56 procent svarar att de någon gång vill bli chefer och ytterligare 29 procent att de kanske skulle kunna tänka sig det. DEN ATTRAKTIVASTE ARBETSGIVAREN Rankningslista 10 i topp för studenter 1 (1) GOOGLE 14,1% 2 (2) ABB 5,9% 3 (4) SWECO 5,3% 4 (3) APPLE 4,1% 5 (5) ÅF 2,9% 6 (*) SKANSKA 2,3% 7 (*) SPOTIFY 2,1% 8 (8) SAABKONCERNEN 2,0% 9 (10) ERICSSON 1,7% (9) SCANIA 1,7% Tabell 5. Rankningslistan, 10-i-topp för studenter. Andel av totala antalet svarande som har angivit det aktuella företaget som den mest attraktiva arbetsgivaren. Inom parentes förra årets placering, asterisk är nykomlingar på listan. STUDENTENS UPPFATTNING OM DEN ATTRAKTIVASTE ARBETSGIVAREN I topp ligger påståendet att jobba på företaget x skulle öka min kompetens, vilket 78 procent anser stämmer mycket bra. På andra plats kommer att företaget är ett starkt varumärke och på tredje plats att det är bra att ha i sitt cv. Om man trivs på sin arbetsplats är det ju fantastiskt om det finns möjlighet att göra intern karriär. Internationella kontakter och resor är alltid givande, men inte avgörande. 17

18 Om respondenterna Nedan redovisas några bakgrundsvariabler för de yrkesverksamma medlemmar som besvarade enkäten. HAR DU EN CHEFSBEFATTNING? 16 procent av de svarande anger att de har en chefsbefattning. VILKEN ÄR DIN NUVARANDE BRUTTOLÖN PER MÅNAD? 12 procent uppger att de har en lön under kronor per månad. 21 procent att de har en lön på mellan och kronor. 39 procent att de har en lön på mellan och kronor. 19 procent har mellan och kronor och resterande 9 procent har över kronor. HAR DU HEMMAVARANDE BARN, OM JA, HUR GAMMALT ÄR DET YNGSTA BARNET? 55 procent anger att de har hemmavarande barn. För mer än en tredjedel av dessa, 35 procent, är det yngsta barnet yngre än 2 år. För ytterligare en knapp tredjedel, 31 procent, är det yngsta barnet 3-6 år. Detta innebär att två tredjedelar av dem som har barn har minst ett barn hemma eller på förskola. För 21 procent är det yngsta barnet 7-12 år och för resterande 13 procent är det yngsta barnet över 12 år. KÖNSFÖRDELNING 29 procent av de svarande är kvinnor. INOM VILKEN BRANSCH VERKAR DET FÖRETAG/DEN ARBETSGIVARE DÄR DU ARBETAR I DAG? 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Data och it Tillverkning och verkstad Fordon Telekom Energi Bygg Kommun och landsang Läkemedel, kemi och bioteknik Försvar Statlig sektor Stål och gruv Skog och trä Bank och finans Livsmedel Annan 18

19 REGIONSFÖRDELNING 40% 26% Stor- Stockholm Göteborg och Västra Götaland Malmö och Skåne 14% 20% Övriga Sverige ÅLDERSFÖRDELNING, ANDEL AV RESPONDENTERNA PER ÅLDERSGRUPP 60% 50% 48% 40% 38% 30% 20% 14% 10% 0%

20 20

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Dalabarometern Bygg och anläggning 2011 Kompetensförsörjning i byggsektorn

Dalabarometern Bygg och anläggning 2011 Kompetensförsörjning i byggsektorn Dalabarometern Bygg och anläggning 2011 Kompetensförsörjning i byggsektorn FÖRORD DalaBarometern Bygg- och Anläggning är en undersökning som syftar till att ge en övergripande bild av kompetensförsörjningsfrågorna

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Sammanfattning 4 3 Bakgrund & syfte 5 4 Målgrupp 5 5 Upplägg & genomförande 5 6 Svarsfrekvens 5 7 Resultatredovisning 6 8 Undersökningens resultat 7 8.1

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

UNGA KVINNOR OCH IT Unga kvinnors syn på IT som bransch och yrke 2015

UNGA KVINNOR OCH IT Unga kvinnors syn på IT som bransch och yrke 2015 UNGA KVINNOR OCH IT Unga kvinnors syn på IT som bransch och yrke 2015 Bakgrund I takt med det allt mer digitaliserade samhället växer behovet av personal inom IT-branschen. Enligt siffror från EU kommissionen

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Rapport medlemsundersökning 2012

Rapport medlemsundersökning 2012 Rapport medlemsundersökning 2012 Innehåll 1. Syfte och metod 3 2. Respondenterna. 4 3. Reflektion och sammanfattning... 6 4. Vad skapar värde för medlemmarna?... 10 5. Hur värderas den lokala verksamheten?...

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Enmansföretagarna. Sveriges största företagargrupp

Enmansföretagarna. Sveriges största företagargrupp Enmansföretagarna Sveriges största företagargrupp Innehåll Egenföretagare är inget jobb, det är en livsstil 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Enmansföretagarnas arbete och liv 14 Enmansföretagarnas

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer