Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!"

Transkript

1 Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv stämning och ett mer effektivt arbetsklimat. Däremot verkar det som att det fortfarande finns en hel del att göra på detta område. En relativt stor andel svenska kvinnor anser att kvinnor missgynnas på den nuvarande arbetsplatsen och ju större mansdominansen på ett företag är, desto vanligare är det att kvinnor är missnöjda med jämställdheten. Missnöjet är mycket mer omfattande i Sverige än i Norge och det kretsar framförallt kring kvinnors och mäns olika löner. Jämställda arbetsplatser ger god stämning och effektivt arbetsklimat De medarbetare som arbetar på jämställda arbetsplatser (i bemärkelsen att varken kvinnor eller män missgynnas på grund av sitt kön) beskriver oftare sina arbetsplatser som effektiva och trevliga att arbeta på. Se tabellen nedan! Skillnaden är som störst när det gäller just den positiva stämningen. Andelen som anser att stämningen är positiv ökar med hela 25 procentenheter på arbetsplatser som är jämställda jämfört med arbetsplatser med olika möjligheter för kvinnor och män. SVENSKA ARBETSPLATSER Arbetsplatser med LIKA möjligheter för kvinnor och män Arbetsplatser med OLIKA möjligheter för kvinnor och män På min arbetsplats jobbar vi effektivt På min arbetsplats har vi en positiv stämning 63% 72% 45% 47% Svenska kvinnor anser sig mer missgynnade än norska Många svenska kvinnor anser att möjligheterna inte är lika för män och kvinnor på deras arbetsplats. Och detta missnöje med jämställdheten föds redan innan de gjort entré på arbetsmarknaden en stor del studerande kvinnor förväntar sig nämligen att bli missgynnade i arbetslivet i framtiden! 35 % av de svenska kvinnorna anser att kvinnor missgynnas på ett eller annat sätt på arbetsplatsen. Lika många av de studerande kvinnorna förväntar sig också att de kommer att bli missgynnade i sitt framtida arbetsliv på grund av sitt kön. Det är vanligare att svenska förvärvsarbetande kvinnor anser sig missgynnade än att norska gör det. Det är dessutom dubbelt så vanligt bland svenska kvinnliga studenter än bland norska att tro att man kommer att bli missgynnad i sitt framtida arbetsliv. 1

2 Diagram 1: Upplevelsen av jämställdhet på arbetsplatser skiljer sig mellan norska och svenska män och kvinnor. Svenska kvinnor anser i högst utsträckning att kvinnor missgynnas på arbetsplatserna. Diagram 2: Jämförelse mellan svenska och norska studerande när det gäller förväntningar på det framtida arbetslivet. I Sverige tror 35 % av de kvinnliga studenterna att de kommer att bli missgynnade i sitt framtida arbetsliv. Utbildningsbranschen mest jämställd enligt kvinnorna Kvinnor och män inom olika branscher har varierande upplevelser av hur jämställt det är på arbetsplatsen. Inom utbildningssektorn och inom Hotell- och restaurangbranschen är det vanligast att kvinnor upplever att arbetsplatsen är jämställd. Värst är det inom el-, 2

3 värme- och vattenförsörjning samt inom industritillverkning där flest kvinnor upplever att villkoren är olika för kvinnor och män. Här är också skillnaderna i upplevelse som störst mellan män och kvinnor. Nästan dubbelt så många män som kvinnor upplever att kvinnor och män har lika möjligheter på arbetsplatsen inom el-, värme- och vattenförsörjning. Inom de flesta branscher upplever drygt 80 % av männen att det står bra till med jämställdheten. Undantagen är män inom utbildning, offentlig förvaltning, bygg och industritillverkning här finns det något fler män som upplever att möjligheterna för kvinnor och män inte är lika på arbetsplatsen. Diagram 3: Kvinnors och mäns olika uppfattningar av hur jämställt det är inom olika branscher. Kvinnor vill ha männens löner Vad är de missnöjda med då, kvinnorna? Till största del handlar det om lönen. 74 % av de kvinnor som upplever att villkoren på arbetsplatsen inte är jämställda menar att kvinnor får lägre lön än männen, trots att de utför likvärdigt arbete. Nästan lika stor andel menar även att kvinnorna har sämre möjligheter än männen att avancera i karriären. Två tredjedelar av kvinnorna anser dessutom att kvinnor har sämre möjligheter att bli chef än männen. Nästan inga män (3%) anser att det enbart är män som missgynnas på arbetsplatsen. Men bland de män som upplever sig diskriminerade är det vanligast att sakna samma möjlighet till föräldraledighet. Detta är även den aspekt av arbetslivet som kvinnorna anser sig vara minst missgynnade inom. Svenska kvinnor anser i högre utsträckning än norska kvinnor att kvinnor missgynnas i alla olika avseenden. Den största skillnaden mellan svenska och norska kvinnor gäller möjligheten att få gehör för sina idéer och förslag. Nästan hälften av de missgynnade svenska kvinnorna menar att de har svårare än männen att få gehör för sina idéer. 3

4 Diagram 4: De svenska kvinnorna är minst nöjda med lönen. Ju fler män på arbetsplatsen desto fler kvinnor missgynnas Kvinnor som arbetar med många män antingen som medarbetare, mellanchefer eller höga chefer upplever i högre utsträckning att de missgynnas i arbetslivet. Mönstret är tydligt: enbart 16 % av kvinnorna på arbetsplatsen där majoriteten av mellancheferna är kvinnor menar att kvinnor missgynnas på arbetsplatsen. 38 % anser detsamma på arbetsplatser där majoriteten av mellanchefer är män. Samma mönster går att skönja när det gäller andelen manliga höga chefer eller andelen manliga anställda på arbetsplatsen. Se figurerna nedan! Figur 5 och 6: Ju fler manliga chefer som finns på företaget desto vanligare är det att kvinnor känner sig missgynnade. Det mönstret återkommer både då det gäller höga chefer och mellanchefer. 4

5 Viljan att bli chef snabbt är störst bland män Fler män än kvinnor vill bli chef inom en snar framtid. Ser man enbart till andelen som vill bli chef någon gång under karriären så är det nästan exakt lika många kvinnor som män. Sammantaget är det vanligare att män vill bli chefer än att kvinnor vill det. 27 % av männen och 38 % av kvinnorna kan inte tänka sig att bli chef. Mönstret är detsamma i Norge men skillnaderna är där mindre. Viljan att bli chef så fort som möjligt är dock långt mindre i Norge, både för män och kvinnor. Vad är din inställning till att vara chef? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 43% 38% 39% 38% 37% 38% 27% 21% 14% 16% 14% 8% 6% 11% 1% Man Kvinna Man Kvinna Jag vill bli chef så fort som möjligt Jag vill bli chef inom några år Jag vill bli chef någon gång i min karriär Jag vill inte bli chef Sverige Norge Diagram 7: Viljan att bli chef är större i Sverige än i Norge och fler män än kvinnor vill axla chefsrollen. Det är framförallt kvinnor mellan 40 och 50 år och kvinnor över 60 år som drar ned genomsnittet när det gäller kvinnors vilja att bli chef. I dessa åldersgrupper är nämligen skillnaden mellan män och kvinnor som störst. Knappt hälften av de kvinnliga 60-talisterna kan tänka sig att någon gång i karriären bli chef, detta kan jämföras med motsvarande 71 % av de manliga 60-talisterna. Bland de yngsta är könsskillnaderna minst gällande inställningen till att bli chef. 5

6 Diagram 8: Viljan att bli chef inom olika generationer och kön. Mansdominans ger kvinnor chefs-vittring Vi har sett att det är vanligare att kvinnor känner sig missgynnade på arbetsplatser som är mansdominerade. Har en stor andel manliga chefer och medarbetare på en arbetsplats även en hämmande effekt på kvinnor som vill bli chefer? Resultaten från Manpower Work Life tycks visa på motsatsen. På arbetsplatser med många manliga chefer tror fler kvinnor att de själva kommer att bli chefer. Å ena sidan är det alltså vanligare på mansdominerade arbetsplatser att kvinnor upplever sig diskriminerade. Å andra sidan är det fler kvinnor som anser att det finns en rimlig chans att bli chef på mansdominerade arbetsplatser. Det kan i sammanhanget vara viktigt att notera att mansdominerade arbetsplatser generellt sett är mer karriärinriktade och att de kvinnor som söker sig till dessa arbetsplatser rimligtvis har ett större fokus på karriär och chefskap. 6

7 Diagram 9: Mansdominans på arbetsplatsen leder till att kvinnor tror att de kan bli chefer. Andelen kvinnor som tror att de kommer att bli chef (av dem som vill bli chefer) ökar ju fler mellanchefer som är män. Detta mönster är samma då det gäller andelen höga chefer och andelen medarbetare som är män. 7

8 Manpower Work Life Resultaten är hämtade från den senaste Work Life undersökningen som Manpower genomförde under september 2010 i samarbete med Kairos Future. I Norge har 4573 personer svarat på enkäten som vi har skickat ut via . Av alla som har svarat i Norge är 2256 anställda, 1571 arbetssökande, 138 egenföretagare och 604 studerande. Undersökningen har även genomförts i Sverige och ibland görs jämförelser mellan de svenska och norska resultaten. I Sverige har 8256 personer svarat på en enkät. Av alla som har svarat är 3978 anställda, 2817 arbetssökande, 442 egenföretagare och 1009 studerande. De flesta av dem som har svarat på enkäten har sin profil registrerad på Manpower.se eller Manpower.no. De ingår i Manpower Work Life panelen som väl motsvarar Norges arbetsföra befolkning med avseende på kön, ålder och boendeort. Om Kairos Future Studien Manpower Work Life genomförs i samarbete med Kairos Future som är ett oberoende forsknings- och konsultföretag som hjälper företag, myndigheter och organisationer att förstå och hantera samhällsförändringar. Mer information finner du på 8

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39 välfärd på deltid Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 Välfärd på deltid.indd 2 08-02-15 14.39.40 laura hartman (red.) V lfärd på deltid sns förlag Välfärd på deltid.indd 3 08-02-15 14.39.40 sns

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 ALLA VINNER PÅ ETT BRA LEDARSKAP VI ARBETAR FÖR ATT SVERIGE SKA HA VÄRLDENS BÄSTA CHEFER LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 DAGS ATT ANTA UTMANINGEN

Läs mer

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern Ds 2015:8 Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Att skapa en långsiktigt uthållig projektorganisation

Att skapa en långsiktigt uthållig projektorganisation Att skapa en långsiktigt uthållig projektorganisation Industriell projektledning 5 hp HT 2009 John Johnsson, Sven Englund, Patrik Sternudd Uppsala, oktober 2009 Inledning Det ligger i tidsandan att prata

Läs mer